32004R0797[1]

A Tanács 797/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről

A Tanács 797/2004/EK rendelete

(2004. április 26.)

a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel:

(1) A Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az európai méhészet helyzetéről szóló 1994-es közleményt követően a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy javaslatokra van szükség egy méhészetről szóló keretrendelet tárgyában.

(2) Ezért a Tanács az 1221/97/EK rendelettel [3] megállapította a méz termelésének és forgalmazásának javítására irányuló intézkedések általános szabályait.

(3) A Bizottság azóta 2001 februárjában és 2004 januárjában jelentésben számolt be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az 1221/97/EK rendelet végrehajtásáról. Az e jelentésekből levont következtetések azt mutatják, hogy az 1221/97/EK rendeletben előírt intézkedéseket a közösségi méhészeti ágazat jelenlegi helyzetéhez kell igazítani. Az említett rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni, és egy új rendelettel kell felváltani.

(4) A méhészet mint mezőgazdasági ágazat elsődleges feladatai közé gazdasági tevékenység végzése és vidékfejlesztés, méz és egyéb méhészeti termékek előállítása, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása tartozik.

(5) Az ágazatot a termelési feltételek és a hozamok változatossága, valamint a gazdasági szereplők területi széttagoltsága és sokfélesége jellemzi, mind a termelési, mind a forgalmazási szakaszban.

(6) Figyelembe véve a varroatózisnak az utóbbi években több tagállamot is sújtó terjedését, továbbá azokat a problémákat, amelyeket ez a betegség okoz a méztermelésben, közösségi szintű cselekvésre van szükség, mivel a varroatózis nem számolható fel teljesen, és kezelésének engedélyezett termékekkel kell történnie.

(7) A fenti körülmények ismeretében, továbbá a méhészeti termékek közösségi termelésének és forgalmazásának javítása érdekében, olyan hároméves nemzeti programokat kell kidolgozni, amelyek magukban foglalják a technikai segítségnyújtást, a varroatózis elleni védekező intézkedéseket, a vándorméhészet ésszerűsítését, a Közösségen belül található kaptárak állománypótlásának irányítását, valamint a méhészettel és méhészeti termékekkel foglalkozó kutatási programokban való együttműködést.

(8) A méhészetre vonatkozó statisztikai adatok kiegészítése érdekében a tagállamoknak tanulmányt kell készíteniük az ágazat szerkezetéről, beleértve a termelést, a forgalmazást és az árképzést is.

(9) Az ebből a rendeletből eredő kötelezettségek teljesítése során az egyes tagállamok számára felmerülő kiadásokat a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet [4] 2. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Közösségnek kell viselnie.

(10) Alkalmazni kell a méhészet területén az állami támogatásokat szabályozó versenyszabályokat. Ennek ellenére az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alól mentességet kell biztosítani az e rendeletnek megfelelően közösségi támogatás alá tartozó intézkedésekhez a tagállamok által biztosított pénzügyi hozzájárulás tekintetében, valamint - a termelésre, illetve kereskedelemre irányuló támogatások kivételével - a strukturális vagy természeti feltételekből eredően hátrányos helyzetű méhészetek védelmére, illetve a gazdaságfejlesztési programok keretében nyújtott nemzeti különtámogatások tekintetében; az ilyen állami támogatások esetére külön szabályokat kell megállapítani.

(11) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet intézkedéseket állapít meg a méhészeti termékek termelése és forgalmazása általános feltételeinek a javítására vonatkozóan.

E célból minden tagállam három évre szóló nemzeti programot (a továbbiakban: méhészeti program) készíthet.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "méz": a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelv [6] I. mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelő termék;

b) "méhészeti termék": a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [7] I. mellékletének 1. pontjában meghatározott termék.

(3) A méz és méztermékek ágazatában nyújtott támogatásokra alkalmazni kell a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét. A 87-89. cikkek azonban nem alkalmazhatók a következőkre:

a) az e rendeletnek megfelelően közösségi támogatás alá tartozó intézkedésekhez a tagállamok által biztosított pénzügyi hozzájárulás;

b) a strukturális vagy természeti feltételekből eredően hátrányos helyzetű méhészetek védelmére irányuló, illetve a gazdaságfejlesztési programok keretében nyújtott nemzeti különtámogatások, a termelésre, illetve kereskedelemre irányuló támogatások kivételével.

A b) pontban említett támogatásokról a tagállamoknak az 5. cikkben előírt méhészeti programjukkal egy időben értesíteniük kell a Bizottságot.

2. cikk

A méhészeti program a következő intézkedésekből állhat:

a) technikai segítségnyújtás a méhészek és a méhészek csoportosulásai részére;

b) a varroatózis elleni védekezés;

c) a vándorméhészet ésszerűsítése;

d) a méz fizikai-kémiai tulajdonságait elemző laboratóriumok támogatására irányuló intézkedések;

e) a Közösségben található kaptárak állománypótlását támogató intézkedések;

f) együttműködés a szakosított testületekkel, a méhészettel és a méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatási programok végrehajtásában.

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet [8] alapján finanszírozott intézkedések nem szerepelhetnek a méhészeti programban.

3. cikk

Ahhoz, hogy a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott társfinanszírozásra jogosultságot szerezzenek, a tagállamoknak tanulmányt kell készíteniük a területükön működő méhészeti ágazat termelési és forgalmazási szerkezetéről. Ezt a tanulmányt a méhészeti programmal együtt kell közölni.

4. cikk

(1) Az e rendelettel összhangban felmerült kiadások az 1258/1999/EK rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti intervenciónak tekintendők.

(2) A Közösség a méhészeti programokhoz a tagállamok által viselt kiadások 50 %-ával egyenértékű társfinanszírozást nyújt.

(3) A méhészeti programok alapján tett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásoknak a tagállamok számára a tárgyév októberének 15. napjáig kell felmerülniük.

5. cikk

A méhészeti program kidolgozása a képviseleti szervezetekkel és a méhészeti szövetkezetekkel szoros együttműködésben történik. A programot közölni kell a Bizottsággal, amely azt a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK rendelet [9] 17. cikkében meghatározott eljárással összhangban hagyja jóvá.

6. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2771/75/EGK rendelet 16. cikkével létrehozott Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

A Bizottság e rendelet végrehajtásáról háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

8. cikk

Az 1221/97/EK rendelet hatályát veszti.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Walsh

[1] 2004. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] 2004. április 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] A Tanács 1997. június 25-i 1221/97/EK rendelete a méz termelésének és forgalmazásának javítására irányuló intézkedések alkalmazására vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 173., 1997.7.1., 1. o.) A legutóbb a 2070/98/EK rendelettel (HL L 265., 1998.9.30., 1. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 10., 2002.1.12., 47. o.

[7] HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 813/2003/EK rendelettel (HL L 117., 2003.5.13., 22. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0797 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0797&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.