32005L0045[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/45/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/45/EK IRÁNYELVE

(2005. szeptember 7.)

a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A közösségi hajózásról alkotott összkép javításáról és a tengerészszakma fiatalok számára vonzóvá tételéről szóló, 2003. június 5-i következtetéseiben a Tanács kiemelte, hogy szükséges a tengerészek szakmai mobilitását az Európai Unión belül ösztönözni, különös hangsúlyt fektetve a tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerését szolgáló eljárásokra, eközben biztosítva a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló, 1978. évi nemzetközi egyezményének (STCW-egyezmény) naprakész változatában foglalt követelmények teljesítését.

(2) A tengeri közlekedés olyan intenzíven és gyorsan fejlődő ágazat, amely különösen nemzetközi jellegű. Ennek megfelelően, a közösségi tengerészek növekvő hiányára tekintettel, a személyzeti kínálat és kereslet közötti egyensúly közösségi szinten hatékonyabban tartható fenn, mint nemzeti szinten. Ezért elengedhetetlen, hogy a tengeri közlekedés terén a közös közlekedéspolitika bővüljön, megkönnyítve a tengerészek Közösségen belüli mozgását.

(3) Ami a tengerészek képesítését illeti, a Közösség minimumkövetelményeket állapított meg a tengeri oktatásra, képzésre és képesítésre a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2001. április 4-i 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3). Ez az irányelv beépíti a közösségi jogba az STCW-egyezményben foglalt, a képzésre, képesítésre és az őrszolgálat ellátására vonatkozó nemzetközi előírásokat.

(4) A 2001/25/EK irányelv előírja, hogy a tengerészeknek rendelkezniük kell olyan képesítési bizonyítvánnyal, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága az irányelvnek megfelelően állított ki és érvényesített, és amely feljogosítja annak jogos tulajdonosát, hogy a benne foglalt felelősségi szintnek megfelelő minőségben szolgáljon, és az annak megfelelő funkciókat ellássa.

(5) A 2001/25/EK irányelv értelmében a tengerészek - akár valamely tagállam állampolgárai, akár nem - képesítési bizonyítványainak a tagállamok közötti kölcsönös elismerésére a 89/48/EGK (4) és a 92/51/EGK (5) irányelv vonatkozik, amelyek létrehozták a szakoktatás és szakképzés elismerését szolgáló első, illetve második általános rendszert. Ezek az irányelvek nem rendelkeznek a tengerészek képesítésének feltétlen elismeréséről, tekintve, hogy a tengerészekre kiegészítő intézkedések vonatkozhatnak.

(6) Valamennyi tagállamnak el kell ismernie a többi tagállam által a 2001/25/EK irányelvnek megfelelően kiállított képesítési bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat. Ennek megfelelően valamennyi tagállamnak engedélyeznie kell, hogy az a tengerész, aki az említett irányelvben foglalt követelményeknek megfelelő képesítési bizonyítványt szerzett egy másik tagállamban, a képesítése szerinti tengerész szakmai tevékenységbe kezdhessen, vagy ilyen tevékenységet folytathasson, méghozzá a tagállam saját állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek szerint.

(7) Mivel ezen irányelv célja a képesítési bizonyítványok kölcsönös elismerésének megkönnyítése, ezért nem szabályozza a munkavállalás feltételeit.

(8) Az STCW-egyezmény meghatározza a tengerészekre vonatkozó nyelvismereti követelményeket. Ezeket a követelményeket be kell építeni a közösségi jogba a hajók fedélzetén zajló hatékony kommunikáció biztosítása, valamint a tengerészek Közösségen belüli szabad mozgásának megkönnyítése érdekében.

(9) Napjainkban a csalás útján szerzett tengerészképesítési bizonyítványok elterjedése súlyosan veszélyezteti a tengeri biztonságot és a tengeri környezet védelmét. Az esetek többségében a csalás útján szerzett képesítési bizonyítványok tulajdonosai nem felelnek meg az STCW-egyezményben foglalt képesítési minimumkövetelményeknek. Ezek a tengerészek könnyen részesei lehetnek tengeri baleseteknek.

(10) A tagállamoknak tehát konkrét intézkedéseket kell hozniuk és végrehajtaniuk a képesítést igazoló bizonyítványokkal összefüggő csalások megelőzése és szankcionálása végett, valamint erőfeszítéseket kell tenniük, hogy szigorú és végrehajtható megállapodások szülessenek a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül az ilyen tevékenységek egész világra kiterjedő leküzdésére. E tekintetben a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) a megfelelő fórum az információ, tapasztalat és a bevált gyakorlatok cseréjére.

(11) Az 1406/2002/EK rendelet (6) létrehozta az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség) azzal a céllal, hogy biztosított legyen egy egységes, hatékony és magas szintű tengeri biztonság, és meg lehessen előzni a hajókról történő szennyezést. Az Ügynökség egyik feladata, hogy segítse a Bizottságot azon feladatok ellátásában, amelyeket a hajók legénységének képzése, képesítése és őrszolgálata ellátása terén alkalmazandó közösségi jogszabályok ráruháznak.

(12) Az Ügynökségnek ezért segítenie kell a Bizottságot annak ellenőrzésében, hogy a tagállamok megfelelnek-e az ebben az irányelvben, illetve a 2001/25/EK irányelvben foglalt követelményeknek.

(13) A tengerészek képesítési bizonyítványainak tagállamok közötti kölcsönös elismerése - akár valamely tagállam állampolgárai, akár nem - nem tartozhat a továbbiakban a 89/48/EGK és a 92/51/EGK irányelv hatálya alá, hanem ezen irányelvnek kell ezt a kérdést szabályoznia.

(14) A 2001/25/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tengerészek képesítési bizonyítványainak tagállamok közötti kölcsönös elismerését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(16) A jobb jogszabályalkotásról szóló intézményközi megállapodás (7) (34) bekezdésével összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ezt az irányelvet azokra a tengerészekre kell alkalmazni, akik:

a) valamely tagállam állampolgárai;

b) olyan nem tagállami állampolgárok, akik valamely tagállam által kiállított bizonyítvánnyal rendelkeznek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "tengerész": az a személy, aki legalább a 2001/25/EK irányelv I. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő minimális képzésben részesült, illetve valamely tagállam által kiállított bizonyítvánnyal rendelkezik;

b) "képesítési bizonyítvány": a 2001/25/EK irányelv 4. cikkében meghatározottaknak megfelelő érvényes okmány;

c) "megfelelő bizonyítvány": a 2001/25/EK irányelv 1. cikkének 27. pontjában meghatározott képesítési bizonyítvány;

d) "érvényesítés": olyan érvényes okmány, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága állított ki, a 2001/25/EK irányelv 5. cikke (2) és (6) bekezdésének megfelelően;

e) "elismerés": egy másik tagállam által kiállított képesítési bizonyítvány vagy megfelelő bizonyítvány valamely fogadó tagállam illetékes hatóságai által történő elfogadása;

f) "fogadó tagállam": bármely tagállam, amelyben egy tengerész el kívánja ismertetni megfelelő bizonyítványát(ait) vagy egyéb képesítési bizonyítványát(ait);

g) "STCW-egyezmény": a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény, naprakész formájában;

h) "STCW-szabályzat": az STCW-egyezményben részes felek 1995-ös konferenciájának 2. határozatával jóváhagyott, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló szabályzat, naprakész formájában;

i) "Ügynökség": az 1406/2002/EK rendelettel létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökség.

3. cikk

A képesítési bizonyítványok elismerése

(1) Valamennyi tagállam elismeri a másik tagállam által a 2001/25/EK irányelv előírásainak megfelelően kiállított megfelelő bizonyítványokat és egyéb képesítési bizonyítványokat.

(2) A megfelelő bizonyítványok elismerése az azokban előírt minőségre, funkciókra és képesítési szintekre korlátozódik, és azokhoz az ilyen elismerést igazoló érvényesítést kell csatolni.

(3) A tagállamok - a nemzeti jogszabályokkal és eljárásokkal összhangban - fellebbezési jogot biztosítanak az érvényes képesítési bizonyítvány érvényesítésének elutasítása, vagy a válasz elmulasztása esetén.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a fogadó tagállam illetékes hatóságai további korlátozásokat állapíthatnak meg a 2001/25/EK irányelv 7. cikkében említett, a partmenti utakon történő hajózással kapcsolatos minőségre, funkciókra és képesítési szintekre, illetve a 2001/25/EK irányelv I. mellékletének VII/1. szabálya alapján kiadott egyéb képesítési bizonyítványokra.

(5) A fogadó tagállamnak biztosítania kell, hogy az irányítási szintű funkciók ellátására jogosító képesítési bizonyítványok elismerését kérelmező tengerészek megfelelően ismerjék az adott tagállam azon tengerészeti jogszabályait, amelyek az engedélyezett funkciók ellátásához kapcsolódnak.

4. cikk

A 2001/25/EK irányelv módosításai

A 2001/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Képesítési bizonyítvány

A képesítési bizonyítvány olyan érvényes, bármilyen néven ismert okmány, amelyet a tagállam illetékes hatósága bocsát ki vagy annak engedélyével kerül kibocsátásra az 5. cikknek és az I. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelően.";

2. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"7a. cikk

A csalás és más jogellenes gyakorlat megakadályozása

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak és hajtanak végre a tanúsítási eljárással, illetve az illetékes hatóságaik által kiadott és érvényesített képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalás és más jogellenes gyakorlat megakadályozása érdekében, valamint hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítanak meg.

(2) A tagállamok kijelölik a csalás és más jogellenes gyakorlat feltárására és leküzdésére, valamint a többi tagállamnak és harmadik országoknak a tengerészek képesítési bizonyítványainak kiállítására illetékes hatóságaival történő információcserére illetékes nemzeti hatóságokat.

A tagállamok az illetékes nemzeti hatóságokra vonatkozó információkról haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

A tagállamok az illetékes nemzeti hatóságokra vonatkozó információkról haladéktalanul tájékoztatják azokat a harmadik országokat is, amelyekkel az STCW-egyezmény I/10. szabálya 1.2. bekezdésének megfelelően megállapodást kötöttek.

(3) A fogadó tagállam kérelmére a másik tagállam illetékes hatóságainak írásban kell igazolniuk vagy elutasítaniuk a tengerészképesítési bizonyítvány, az ennek megfelelő érvényesítések vagy bármilyen más, ez utóbbi tagállamban kibocsátott, képzésről szóló írásos bizonyítékok hitelességét.";

3. A 18. cikk (1) és (2) bekezdését 2007. október 20-én kezdődő hatállyal el kell hagyni;

4. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"21a. cikk

Az irányelvnek való megfelelés rendszeres ellenőrzése

A Bizottság - a Szerződés 226. cikke szerinti - hatáskörének sérelme nélkül, a Bizottság az 1406/2002/EK rendelettel (8) létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segítségével rendszeresen és legalább ötéves időközönként ellenőrzi, hogy a tagállamok megfelelnek-e az ezen irányelv által megállapított minimumkövetelményeknek.

21b. cikk

Jelentés az irányelvnek való megfelelésről

Legkésőbb 2010. október 20 a Bizottságnak meg kell küldenie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 21a. cikkben foglaltak szerint szerzett információk alapján készített értékelő jelentést. A jelentésben a Bizottság megvizsgálja a tagállamok ezen irányelvnek való megfelelését, és szükség esetén javaslatokat tesz további intézkedésekre.

5. Az I. melléklet I. fejezete a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a tengerészek az STCW-szabályzat A-II/1., A-III/1., A-IV/2. és A-II/4. szakaszában meghatározott megfelelő nyelvismerettel rendelkezzenek annak érdekében, hogy speciális feladataikat el tudják látni a fogadó tagállam lobogóját viselő hajón.".

5. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. október 20-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseinek a szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. szeptember 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE

(1) HL C 157., 2005.6.28., 53. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. február 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2005. június 27-i határozata.

(3) HL L 136., 2001.5.18., 17. o. A legutóbb a 2005/23/EK bizottsági irányelvvel (HL L 62., 2005.3.9., 14. o.) módosított irányelv.

(4) A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv (HL L 19., 1989.1.24., 16. o.). A legutóbb a 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 206., 2001.7.31., 1. o.) módosított irányelv.

(5) A 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1992.7.24., 25. o.). A legutóbb a 2004/108/EK bizottsági határozattal (HL L 32., 2004.2.5., 15. o.) módosított irányelv.

(6) Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.). A legutóbb a 724/2004/EK rendelettel (HL L 129., 2004.4.29., 1. o.) módosított rendelet.

(7) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(8) Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.). A legutóbb a 724/2004/EK rendelettel (HL L 129., 2004.4.29., 1. o.) módosított rendelet."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0045&locale=hu