32004R0724[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 724/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 724/2004/EK rendelete

(2004. március 31.)

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) Az 1406/2002/EK rendelet [3] létrehozta az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a tengerészeti biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása, és a hajók által okozott szennyezés megelőzése céljából.

(2) A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) diplomáciai konferenciája 2002. december 12-én módosításokat fogadott el az Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezményt (SOLAS) illetően, és elfogadta a Hajók és kikötőlétesítmények nemzetközi védelmi szabályzatát (ISPS), amely egy sor intézkedést ír elő a tengeri védelemmel kapcsolatban. Ezért indokolt az Ügynökség tengeri védelem területén betöltött szerepének a meghatározása.

(3) Fontos megfelelő biztonsági intézkedések megtétele a közösségi hajózás és a közösségi kikötők, valamint az utasok, a legénység és a kikötők személyzete biztonságának biztosítására a szándékos, jogellenes cselekmények veszélyeivel szemben.

(4) A hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4] a Bizottságot meghatározott felügyeleti feladatokkal bízza meg a tagállamok által e védelmi intézkedések végrehajtására vonatkozóan végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban, amely feladatok elvégzésében az Ügynökség hasznos technikai segítséget nyújthat. E feladatok kiterjednek a hajók és az érintett társaságok, valamint azon elismert védelmi szervezetek ellenőrzésére, amelyek felhatalmazással rendelkeznek egyes védelemmel kapcsolatos tevékenységek végzésére.

(5) A közösségi vizeken az utóbbi időben bekövetkezett balesetek, különösen az "Erika" és a "Prestige" olajszállító tartályhajó balesete azt bizonyítja, hogy nemcsak a szennyezés megelőzésében van szükség további közösségi intézkedésekre, hanem a szennyezés bekövetkezése esetén történő beavatkozás területén is.

(6) A 2000. december 20-i 2850/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [5] létrehozta a véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködés közösségi kereteit a 2000. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra.

(7) A 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat [6] a fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárást alakított ki a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén, beleértve a véletlen tengerszennyezés eseteit is. Ennek az eljárásnak része a Bizottság megfigyelő- és információs központja, amely minden polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozás esetén közreműködik.

(8) Az Ügynökséget a tagállamok szennyezés elleni intézkedéseinek kérésre végzett támogatásához megfelelő eszközökkel kell ellátni. Az Ügynökség által az e téren végzett tevékenységek nem mentesítik a parti államokat a szennyezés esetén történő megfelelő beavatkozási mechanizmusok végrehajtásának kötelezettsége alól, és az Ügynökségnek tiszteletben kell tartania a tagállamok vagy a tagállamok egy csoportja között e téren kötött együttműködési megállapodásokat. Véletlen szennyezés bekövetkezése esetén az Ügynökség segítséget nyújt annak az érintett tagállamnak, amelynek a felügyelete alatt a tisztítási műveleteket végzik. Az Ügynökségnek támogatást kell nyújtania a Közösség polgári védelmi mechanizmusának működéséhez.

(9) A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 17-i 2003/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [7] új eljárásokat vezet be a tengerészek harmadik országok hatóságai által kibocsátott alkalmassági bizonyítványainak elismerésére. Az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot annak vizsgálatában, hogy ezek az országok mennyiben teljesítik a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezményben (STCW-egyezmény) előírt követelményeket.

(10) Az Ügynökség igazgatási tanácsának megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy a Bizottsággal egyetértésben meghatározza az Ügynökségnek a szennyezések elhárítását célzó készültségre és szennyezések bekövetkezése esetén tett ellenintézkedésekre vonatkozó stratégiai tervét. A terv kidolgozása során az igazgatási tanácsnak figyelembe kell vennie az Ügynökség szennyezés bekövetkezése esetén tett intézkedéseinek a tagállamok intézkedéseihez hozzáadott értékét, valamint meg kell találnia a költségek és a hatékonyság lehető legjobb arányát.

(11) Tekintetbe kell venni a véletlen szennyezéssel kapcsolatos fennálló megállapodásokat, úgymint az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló 1983. évi megállapodást (bonni együttműködési megállapodás), amely e területen elősegíti a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtást és együttműködést, továbbá az európai tengeri területek szennyezési eseményekkel szembeni védelmével kapcsolatos vonatkozó nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat, úgymint az IMO támogatásával létrejött, az olajszennyezés elhárítását célzó készültségről, ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 1990. évi nemzetközi egyezményt (OPRC-egyezmény), az északkelet-atlanti térség tengeri környezetének védelméről szóló, 1992. szeptember 22-i egyezményt (OSPAR-egyezmény), a Barcelonai Egyezményt, a Helsinki Egyezményt és a Lisszaboni Megállapodást.

(12) Az Ügynökség igazgatási szervezetében (igazgatási tanács, ügyvezető igazgató) történő jövőbeli kinevezésekkor megfelelően figyelembe kell venni az Ügynökség új hatásköri területein - a hajók által okozott szennyezések esetén történő beavatkozáshoz és a tengeri védelemhez - szükséges tapasztalatokat és szakértelmet.

(13) Azoknak a harmadik országoknak, amelyek részt kívánnak venni az Ügynökség tevékenységében, el kell fogadniuk, és alkalmazniuk kell az Ügynökség hatáskörébe tartozó valamennyi ügyre - beleértve a hajók által okozott szennyezések esetén történő beavatkozást és a tengeri védelmet - vonatkozó közösségi jogszabályokat.

(14) Az 1406/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1406/2002/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség), amelynek célja a tengeri védelem magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása, valamint a tengeri védelem megteremtése a 2. cikk b) pontjának iv. alpontjában meghatározott feladatok keretein belül, továbbá a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a szennyeződések elhárítása a Közösség területén belül.

(2) Az Ügynökség ellátja a tagállamokat és a Bizottságot a szükséges technikai és tudományos segítséggel és magas szintű szakértelemmel annak érdekében, hogy segítse azokat a közösségi jogszabályok megfelelő alkalmazásában a tengerészeti biztonság, a 2. cikk b) pontjának iv. alpontjában meghatározott feladatok keretein belül a tengeri védelem, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzése terén, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében és a már hatályos intézkedések hatékonyságának értékelésében.";

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Ügynökség ellátja a tagállamokat és a Bizottságot a szükséges technikai és tudományos segítséggel és magas szintű szakértelemmel a hajók által véletlenül vagy szándékosan okozott szennyezések terén, és kérésre költséghatékony módon további eszközökkel támogatja a szennyezések esetén a tagállamok által alkalmazott mechanizmusokat, a parti államoknak a szennyezések esetén történő beavatkozáshoz szükséges mechanizmusok biztosításával kapcsolatos kötelezettségeinek sérelme nélkül, és a tagállamok között e téren már létrehozott együttműködés tiszteletben tartásával. Az Ügynökség támogatja a véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködés közösségi kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. december 20-i 2850/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal [8] a véletlen vagy szándékos tengerszennyezés terén létrehozott közösségi együttműködési keretet, valamint a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárás kialakításáról szóló, 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozattal [9] a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén létrehozott közösségi mechanizmus végrehajtását."

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott célok megfelelő módon való elérésének biztosítása érdekében az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

a) Segíti a Bizottságot - adott esetben - a tengerészeti biztonságra és a tengeri védelemre, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzésére és elhárítására vonatkozó közösségi jogszabályok módosításának és kidolgozásának előkészítésében, különösen az e területre vonatkozó nemzetközi jogszabályok fejlődésével összefüggésben. Ez a feladat magában foglalja a tengerészeti biztonsággal és a tengeri védelemmel, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzésével és elhárításával kapcsolatban végrehajtott kutatási programok elemzését.

b) Segíti a Bizottságot a tengerészeti biztonságra, a tengeri védelemre, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzésére és elhárítására vonatkozó közösségi jogszabályoknak az egész Közösségen belüli hatékony végrehajtásában. Az Ügynökség különösen:

i. ellenőrzi a közösségi ellenőrzö rendszernek a kikötő szerinti illetékes állam hatósága általi általános működtetését, beleértve esetleg a tagállamokban végzett ellenőrzéseket, és az e területen lehetséges fejlesztéseket javasol a Bizottságnak;

ii. biztosítja a Bizottság számára azt a technikai segítséget, amely a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésről szóló Párizsi Memorandum szakmai testületeinek munkájában való részvételhez szükséges;

iii. segíti a Bizottságot a tengerészeti biztonságra, a hajók által okozott szennyezés megelőzésére és elhárítására vonatkozó meglévő és jövőbeni közösségi jogszabályok által a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásában, különösen a hajóosztályozó társaságokra, az személyhajók biztonságára, valamint a hajók legénységének biztonságára, képzésére, képesítésére és őrszolgálatára vonatkozó jogszabályok tekintetében, beleértve a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény harmadik országok általi betartásának, valamint a bizonyítványokkal elkövetett csalások megelőzését célzó intézkedéseknek az ellenőrzését;

iv. technikai segítséget nyújt a Bizottság számára a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [10] 9. cikkének (4) bekezdése értelmében rá ruházott ellenőrzési feladatok végrehajtásában. Az Ügynökség által e tekintetben a Bizottság számára nyújtott támogatás csak a hajók és az érintett társaságok, valamint a meghatározott védelmi tevékenységekkel megbízott elismert védelmi szervezetek ellenőrzésére korlátozódhat.

c) Együttműködik a tagállamokkal:

i. adott esetben a kikötő szerinti illetékes állam és a lobogó szerinti állam felelősségi körébe tartozó képzési programok megszervezésében;

ii. műszaki megoldások kidolgozásában és a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás biztosítása során;

iii. abban, hogy ilyen irányú felkérés esetén a hajók által okozott vétlen vagy szándékos szennyezés elhárítására irányuló tevékenységeket - a 2001/792/EK, Euratom határozattal a polgári védelem területén létrehozott közösségi mechanizmus révén - költséghatékony módon további eszközökkel támogassa, ha erre felkérik. Ebben az összefüggésben az Ügynökség annak az érintett tagállamnak nyújt segítséget, amelynek a felügyelete alatt a tisztítási műveletek zajlanak.

d) Elősegíti a tagállamok és a Bizottság együttműködését a 2002/59/EK irányelv alkalmazási körébe tartozó területen. Az Ügynökség különösen:

i. elősegíti az érintett hajózási területeken lévő parti államok közötti együttműködést az említett irányelv alkalmazási körébe tartozó területeken;

ii. kifejleszti és működteti az említett irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges információs rendszereket.

e) Elősegíti a tagállamok és a Bizottság együttműködését - megfelelő figyelemmel a tagállamok eltérő jogrendszerére - a tengeri baleseteknek az elfogadott nemzetközi elveknek megfelelő kivizsgálására vonatkozó közös módszertan kifejlesztésében, a tagállamok támogatásával a súlyos tengeri balesetekkel kapcsolatos vizsgálatokra vonatkozó tevékenységben, valamint az elkészült baleseti jelentések elemzésének elvégzésével.

f) A Bizottságot és a tagállamokat a tengerészeti biztonsággal és tengeri védelemmel, valamint a hajók által okozott szennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos objektív, megbízható és összehasonlítható információkkal és adatokkal látja el, hogy lehetővé tegye számukra az e területen folytatott tevékenységek javítására és a meglévő intézkedések hatékonyságának értékelésére szolgáló megfelelő intézkedések megtételét. E feladatok magukban foglalják a tengerészeti biztonságra és tengeri védelemre, a tengeri forgalomra, valamint a tenger véletlen, illetve szándékos szennyezésére vonatkozó műszaki adatok összegyűjtését, rögzítését és értékelését, a meglévő adatbázisok szisztematikus használatát, beleértve ezen adatbázisok kölcsönös gyarapítását és - adott esetben - további adatbázisok létrehozását. Az összegyűjtött adatok alapján az Ügynökség segíti a Bizottságot a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló, 1995. június 19-i 95/21/EK tanácsi irányelv [11] szerint a közösségi kikötőkbe való befutásra engedélyt nem kapott hajókra vonatkozó információk hathavonta történő közzétételében. Az Ügynökség segíti továbbá a Bizottságot és a tagállamokat a szennyező anyagokat jogellenes kibocsátó hajók azonosításának és felkutatásának javítására irányuló tevékenységükben.

g) A tagjelölt államokkal folytatott tárgyalások során az Ügynökség a tengerészeti biztonság, tengeri védelem és a hajók által okozott szennyezések megelőzése terén technikai segítséget nyújthat a közösségi jogszabályok végrehajtása tekintetében. Az Ügynökség segítséget nyújthat az ezen államokat érintő véletlen vagy szándékos tengerszennyezések esetében is, a 2001/792/EK, Euratom határozat által a polgári védelem terén létrehozott közösségi mechanizmus révén. Ezeket a feladatokat össze kell hangolni a meglévő regionális együttműködési programokkal, és adott esetben vonatkozó képzési tevékenységek szervezését is magukban kell foglalniuk."

3. A 10. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) az Ügynökség minden évben november 30-ig, a Bizottság véleményét figyelembe véve, elfogadja következő évi munkaprogramját, és továbbítja azt a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak; ezt a munkaprogramot az éves közösségi költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni. Abban az esetben, ha a munkaprogram elfogadását követő 15 napon belül a Bizottság kinyilvánítja, hogy az említett programmal nem ért egyet, az igazgatási tanács a programot felülvizsgálja, és azt második olvasatban - esetleg módosított formában - két hónapon belül elfogadja, vagy a Bizottság képviselőit is beszámítva kétharmados többséggel, vagy a tagállamok képviselőinek egyhangú döntésével;".

b) A következő ponttal egészül ki:

"k) a d) pontban előírt eljárást követően elfogadja az Ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes cselekvési tervét, amelynek célja az Ügynökség rendelkezésére álló pénzügyi eszközök optimális felhasználása;".

4. A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az igazgatási tanács tagjait a tengerészeti biztonság és tengeri védelem, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása területén szerzett tapasztalataik és szakértelmük alapján kell kinevezni."

5. A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) elkészíti a munkaprogramot és az Ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervét, és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtja azokat az igazgatási tanácsnak. Megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően reagál a Bizottság vagy valamelyik tagállam bármely, segítségnyújtás iránti kérelmére. Tájékoztatás céljából megküldi a tervet a 2850/2000/EK rendelet 4. cikkével létrehozott bizottság, valamint 2001/792/EK, Euratom határozat 9. cikkében említett bizottság számára;".

6. A 16. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az igazgatási tanács az érdemei és dokumentált irányítási és vezetői képességei, valamint a tengerészeti biztonság és tengeri védelem, továbbá a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a szennyezéssel szembeni ellenintézkedés terén szerzett hozzáértése és tapasztalatai alapján nevezi ki. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg. A Bizottság javaslatot tehet egy vagy több jelöltre."

7. A 17. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Ügynökség nyitott olyan harmadik országok részvételére, amelyek az Európai Közösséggel kötött megállapodásaikkal elfogadták és alkalmazzák a tengerészeti biztonság és tengeri védelem, valamint a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a szennyezéssel szembeni ellenintézkedés terén hozott közösségi jogszabályokat."

8. A 22. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E vizsgálat felméri e rendelet, az Ügynökség és az Ügynökség által alkalmazott munkamódszerek hatásait. Az igazgatási tanács, az érintett felekkel folytatott konzultációt követően, a Bizottsággal egyetértésben egyedi megbízást ad a vizsgálat elvégzésére."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. március 31-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

D. Roche

[1] HL C 32., 2004.2.5., 21. o.

[2] Az Európai Parlament 2004. február 12-i véleménye. A Tanács 2004. március 25-i határozata.

[3] HL L 208., 2002.8.5., 1. o. Az 1644/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 10. o) módosított rendelet.

[4] HL L 129., 2004.4.29., 6. o.

[5] HL L 332., 2000.12.28., 1. o.

[6] HL L 297., 2001.11.15., 7. o.

[7] HL L 326., 2003.12.13., 28. o.

[8] HL L 332., 2000.12.28., 1. o.

[9] HL L 297., 2001.11.15., 7. o.

[10] HL L 129., 2004.4.29., 6. o.

[11] HL L 157., 1995.7.7., 1. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0724 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0724&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére