32007L0045[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve ( 2007. szeptember 5. ) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/45/EK IRÁNYELVE

(2007. szeptember 5.)

az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az egyes előrecsomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 19-i 75/106/EGK tanácsi irányelv (3) és az egyes előrecsomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. január 15-i 80/232/EGK tanácsi irányelv (4) meghatározza több előrecsomagolt folyékony és nem folyékony termék névleges mennyiségét, azzal a céllal, hogy biztosítsák az irányelvek előírásainak megfelelő termékek szabad mozgását. A legtöbb terméket illetően a közösségi névleges mennyiségek mellett nemzeti névleges mennyiségek is megengedettek. Néhány terméket illetően azonban a közösségi névleges mennyiségek kizárják a nemzeti szinten meghatározott névleges mennyiségeket.

(2) A fogyasztói preferenciák változása, valamint az előrecsomagolás és a kiskereskedelem közösségi és nemzeti szintű innovációja szükségessé tette annak felmérését, hogy a jelenlegi jogszabályok továbbra is megfelelőek-e.

(3) A Bíróság a C-3/99 sz. Cidrerie Ruwet ügyben 2000. október 12-én hozott ítéletében (5) úgy határozott, hogy a közösségi értéksorokban nem szereplő névleges mennyiségű, más tagállamban jogszerűen gyártott és forgalmazott előrecsomagolt áruk forgalmazását a tagállamok csak abban az esetben tilthatják meg, ha a tiltás feltétlen érvényesülést kívánó fogyasztóvédelmi előírás betartását szolgálja, a belföldi és az importált termékekre megkülönböztetés nélkül egyformán alkalmazandó, a kérdéses előírás betartásához szükséges és az elérni kívánt céllal arányos, valamint a cél a közösségen belüli kereskedelmet kevésbé korlátozó intézkedések által nem érhető el.

(4) A fogyasztóvédelmet több, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK irányelv hatálybalépését követően elfogadott irányelv segíti elő, így különösen a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) is. Azon tagállamoknak, amelyek ezt eddig még nem tették meg, meg kell fontolniuk a 98/6/EK irányelv önkéntes átültetését a kiskereskedelmi vállalkozások vonatkozásában is.

(5) A minden érdekelt féllel folytatott konzultációt is magában foglaló hatásvizsgálat kimutatta, hogy a szabad névleges mennyiségek számos ágazatban növelik a termelők azon szabadságát, hogy a fogyasztói ízlésnek megfelelő árukat kínáljanak, a minőség és az ár vonatkozásában pedig erősítik a belső piaci versenyt. Más ágazatokban ugyanakkor célszerűbb, hogy a fogyasztók és a vállalkozások érdekében egyelőre továbbra is a kötelező névleges mennyiségek maradjanak érvényben.

(6) Ezen irányelv végrehajtásának együtt kell járnia több tájékoztatással a vásárlók és az ipar számára az egységár értelmezhetőségének elősegítése érdekében.

(7) Következésképpen a névleges mennyiségek általában nem képezhetik közösségi vagy nemzeti szabályozás tárgyát, és lehetővé kell tenni, hogy az előrecsomagolt áruk bármilyen névleges mennyiségben forgalomba kerülhessenek.

(8) Egyes ágazatokban azonban ez a dereguláció aránytalanul súlyos többletköltségeket eredményezhet, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Ezen ágazatok vonatkozásában ezért a meglévő közösségi jogszabályokat a tapasztalatok tükrében ki kell igazítani, különösen annak érdekében, hogy a közösségi névleges mennyiségeket legalább a fogyasztók számára legnagyobb mennyiségben értékesített termékek vonatkozásában megállapítsák.

(9) Mivel a kötelező névleges mennyiségek fenntartása az egyedi jellemzőket mutató bor- és szeszesital-ágazat kivételével eltérésnek tekintendő, ezeket a tapasztalat fényében és a fogyasztók, valamint a termelők szükségleteinek kielégítése céljából rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Azon ágazatok esetében, amelyekben a kötelező névleges mennyiségek fenntarthatók, ha a Bizottság piaci zavart vagy a fogyasztói magatartás bizonytalanná válását állapítja meg - különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztók esetében - megfontolhatja, hogy megengedi-e a tagállamok számára, hogy az átmeneti időszakokat és különösen a leginkább fogyasztott termékek kötelező kiszereléseit fenntartsák.

(10) Azon tagállamokban, ahol az előrecsomagolt kenyér a szokásos fogyasztás jelentős hányadát teszi ki, szoros összefüggés van a csomag mérete és súlya között. Ez az irányelv az egyéb előrecsomagolt termékekhez hasonlóan az előrecsomagolt kenyérhez hagyományosan használt csomagok méretét sem érinti, azok továbbra is használhatók.

(11) Az átláthatóság növelése érdekében az előrecsomagolt termékek minden névleges mennyiségét egyetlen jogszabályban kell meghatározni, és következésképpen a 75/106/EGK és a 80/232/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.

(12) A fogyasztók, különösen a kiszolgáltatott fogyasztók, így a fogyatékkal élők vagy az idős emberek védelmének javítása céljából megfelelő figyelmet kell fordítani arra, hogy a fogyasztási cikkeken található címkén feltüntetett tömeg- és térfogatjelölések a szokásos kiszerelésű, előrecsomagolt termékeken olvashatóbbak és láthatóbbak legyenek.

(13) Egyes folyékony termékek vonatkozásában a 75/106/EGK irányelv az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelvben (7) szereplőkkel azonos metrológiai előírásokat határoz meg. Ezért a 76/211/EGK irányelvet módosítani kell, hogy annak hatálya kiterjedjen a jelenleg a 75/106/EGK irányelvvel szabályozott termékekre.

(14) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (8) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(15) Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a közösségi értéksorok hatályon kívül helyezése és szükség esetén egységes közösségi névleges mennyiségek létrehozása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg az előrecsomagolt termékekre vonatkozó névleges mennyiségekre vonatkozóan. Ezt az irányelvet a 76/211/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott előrecsomagolt termékekre és az előrecsomagolásra kell alkalmazni.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a mellékletben felsorolt termékekre, amelyeket az Európai Unió területén kívüli fogyasztásra, vámmentes üzletekben értékesítenek.

2. cikk

Az áruk szabad mozgása

(1) A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, a tagállamok a csomagolás névleges mennyiségére hivatkozva nem tagadhatják meg, nem tilthatják meg vagy nem korlátozhatják az előrecsomagolt termékek forgalomba hozatalát.

(2) Figyelembe véve a Szerződésben meghatározott elveket és különösen az áruk szabad mozgását, azon tagállamok, amelyek jelenleg kötelező névleges mennyiségeket írnak elő a tejre, vajra, száraztésztára és kávéra vonatkozóan, 2012. október 11-ig folytathatják ezt a gyakorlatot.

Azon tagállamok, amelyek jelenleg kötelező névleges mennyiségeket írnak elő a fehér cukorra vonatkozóan, 2013. október 11-ig folytathatják ezt a gyakorlatot.

II. FEJEZET

EGYEDI RENDELKEZÉSEK

3. cikk

Egyes termékek forgalomba hozatala és szabad mozgása

A tagállamok biztosítják, hogy a melléklet 2. pontjában felsorolt és a melléklet 1. pontjában felsorolt értéktartományokban előre csomagolva kiszerelt termékeket csak akkor hozzák forgalomba, ha azokat a melléklet 1. pontjában felsorolt névleges mennyiségekben csomagolták előre.

4. cikk

Aeroszoladagolók

(1) Az aeroszolkészülékeken fel kell tüntetni a tartály teljes névleges űrtartalmát. Az erre vonatkozó adatot úgy kell megadni, hogy az ne legyen összekeverhető a tartalom névleges térfogatával.

(2) Az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelv (9) 8. cikke (1) bekezdésének e) pontjától eltérve az aeroszoladagolókban értékesített termékeken nem kell feltüntetni a tartalmuk névleges tömegét.

5. cikk

Egyedi csomagokból összeállított gyűjtőcsomagok és előrecsomagolt termékek, amelyeket nem kívánnak egyedileg értékesíteni

(1) A 3. cikk alkalmazásában, amennyiben kettő vagy több egyedileg előrecsomagolt termékből gyűjtőcsomagot állítanak össze, a melléklet 1. pontjában felsorolt névleges mennyiségek valamennyi egyedi előrecsomagolt termékre vonatkoznak.

(2) Amennyiben az előrecsomagolt termék kettő vagy több olyan egyedi csomagból áll, amelyet nem kívánnak egyedileg értékesíteni, az előrecsomagolt termékre a melléklet 1. pontjában felsorolt névleges mennyiségek vonatkoznak.

III. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS, MÓDOSÍTÁS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 75/106/EGK és 80/232/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.

7. cikk

A 76/211/EGK irányelv módosítása

A 76/211/EGK irányelv 1. cikkében "az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 19-i 75/106/EGK tanácsi irányelvben említett termékek kivételével" szövegrészt el kell hagyni.

8. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2008. október 11-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. április 11-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Jelentéstétel, értesítés az eltérésekről, nyomon követés

(1) A Bizottság 2015. október 11-ig és azt követően tízévente jelentést nyújt be ezen irányelv alkalmazásáról és hatásairól az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz. Amennyiben szükséges, azon jelentésekhez csatolni kell az ezen irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat.

(2) A 2. cikk (2) bekezdésében említett tagállamok 2009. április 11-ig értesítik a Bizottságot az említett bekezdés szerinti eltéréssel érintett ágazatokról, valamint az eltérés időtartamáról, az alkalmazott kötelező névleges mennyiségek értéksorairól és az érintett értéktartományokról.

(3) A Bizottság saját megállapításai és a tagállamok által benyújtott jelentések alapján nyomon követi a 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazását. A Bizottság különösen az ezen irányelv átültetését követői piaci fejleményeket követi figyelemmel, és ezen megfigyelések eredményeinek fényében fontolóra veszi további intézkedések alkalmazását az irányelvvel kapcsolatosan a 2. cikk (2) bekezdésében említett áruk kötelező névleges mennyiségeinek fenntartásával.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 2., 6. és 7. cikket 2009. április 11-től kell alkalmazni.

11. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2007. szeptember 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES

(1) HL C 255., 2005.10.14., 36. o.

(2) Az Európai Parlament 2006. február 2-i véleménye (HL C 288. E, 2006.11.25., 52. o.), a Tanács 2006. december 4-i közös álláspontja (HL C 311. E, 2006.12.19., 21. o.), az Európai Parlament 2007. május 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. július 16-i határozata.

(3) HL L 42., 1975.2.15., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4) HL L 51., 1980.2.25., 1. o. A legutóbb a 87/356/EGK irányelvvel (HL L 192., 1987.7.11., 48. o.) módosított irányelv.

(5) EBHT [2000] I-8749. o.

(6) HL L 80., 1998.3.18., 27. o.

(7) HL L 46., 1976.2.21., 1. o. A 78/891/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 311., 1978.11.4., 21. o.) módosított irányelv.

(8) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(9) HL L 147., 1975.6.9., 40. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

ELŐRECSOMAGOLT TERMÉKEK TARTALMÁNAK NÉVLEGES MENNYISÉGEINEK ÉRTÉKSORA

1. Térfogat szerint értékesített termékek (mennyiség ml-ben)

Csendes borok100 ml és 1 500 ml között csak a következő nyolc névleges mennyiség:
ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500
Sárga borok100 ml és 1 500 ml között csak a következő névleges mennyiség:
ml: 620
Habzóborok125 ml és 1 500 ml között csak a következő öt névleges mennyiség:
ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500
Likőrborok100 ml és 1 500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség:
ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500
Ízesített borok100 ml és 1 500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség:
ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500
Szeszes italok100 ml és 2 000 ml között csak a következő kilenc névleges mennyiség:
ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2. Termékmeghatározások

Csendes borokA borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (1) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (közös vámtarifaszám (KN-kód: ex 2204)
Sárga borokAz 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (KN-kód: ex 2204) eredetmegjelöléssel: az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendelet (2) I. mellékletének 3. pontjában meghatározott palackozott „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” és „Château-Chalon”
HabzóborokAz 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 15., 16., 17. és 18. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 10)
LikőrborokAz 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 14. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 21–2204 29)
Ízesített borokAz ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet (3) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ízesített borok (KN-kód: 2205)
Szeszes italokA szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi rendelet (4) 1. cikke (2) bekezdésében meghatározott szeszes italok (KN-kód: 2208)

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 118., 2002.5.4., 1. o. A legutóbb a 382/2007/EK rendelettel (HL L 95., 2007.4.5., 12. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 149., 1991.6.14., 1. o. A legutóbb 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(4) HL L 160., 1989.6.12., 1. o. A legutóbb a 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0045&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék