32011R0407[1]

A Bizottság 407/2011/EK rendelete ( 2011. április 27. ) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 407/2011/EK RENDELETE

(2011. április 27.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 97/836/EK tanácsi határozattal (2) az Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához ("felülvizsgált 1958. évi megállapodás").

(2) A 97/836/EK határozattal az Unió csatlakozott továbbá az ENSZ-EGB 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 31., 34., 37., 38., 39., 43., 44., 46., 48., 58., 66., 73., 77., 79., 80., 87., 89., 90., 91., 93., 97., 98., 99., 100. és 102. számú előírásaihoz is.

(3) A 2000. február 28-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a nagynyomású földgázzal (CNG) üzemelő meghajtó rendszerrel felszerelt járművek különleges alkatrészeinek jóváhagyásáról és a nagynyomású földgázzal (CNG) üzemelő meghajtó rendszerrel felszerelt járműveknek a jóváhagyott típusú különleges alkatrészek beszerelése tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 110. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(4) A 2000/710/EK tanácsi határozattal (3) az Unió csatlakozott a cseppfolyósított propánbutángáz-tüzelésű gépjárművek különleges berendezésének jóváhagyásáról szóló 67. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(5) A 2000. november 7-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpával és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszóróinak jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 112. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(6) A 2001/395/EK tanácsi határozattal (4) az Unió csatlakozott a személygépjárművek fékezés tekintetében történő alkatrész-jóváhagyásáról szóló 13-H. ENSZ-EGB-előíráshoz.

(7) A 2001/505/EK tanácsi határozattal (5) az Unió csatlakozott a veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek sajátos szerkezeti jellemzőik tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 105. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(8) A 2004. április 29-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelemére vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 116. számú ENSZ-EGB előíráshoz, valamint az egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságaira vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 118. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(9) A 2005. március 14-i tanácsi határozattal az Unió csatlakozott a járműveknek a kézi működtetésű kezelőszervek, a visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezésének és azonosításának tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, 121. számú ENSZ-EGB-előíráshoz, valamint az M, N és O kategóriájú járművek fűtési rendszerük tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 122. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(10) A 2005/614/EK tanácsi határozattal (6) az Unió csatlakozott a gépjárműveknek az utasok frontális ütközéssel szembeni védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 94. számú ENSZ-EGB-előíráshoz, valamint a járműveknek az utasok oldalirányú ütközéssel esetén történő védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 95. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(11) A 2006/364/EK tanácsi határozattal (7) az Unió jóváhagyta a gépjárművek adaptív fényszórórendszereinek (AFS) jóváhagyásáról szóló 123. számú ENSZ-EGB-előírást.

(12) A 2006/444/EK tanácsi határozattal (8) az Unió csatlakozott a járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeinek jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekről szóló 55. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(13) A 2006/874/EK tanácsi határozattal (9) az Unió csatlakozott az M2 és M3 kategóriájú járművek általános felépítésük tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 107. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(14) A 2007/159/EK tanácsi határozattal (10) az Unió jóváhagyta a gépjárműveknek a gépjárművezető menetirányú látómezője tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 125. számú ENSZ-EGB-előírást.

(15) A 2009/433/EK tanácsi határozattal (11) az Unió csatlakozott a haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeinek tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 61. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(16) A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (12) szerint a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek jóváhagyását kérelmező járműgyártók választhatnak, hogy a vonatkozó irányelvek vagy a megfelelő ENSZ-EGB-előírások rendelkezéseit tartják-e be. Az egyes járműrészekre vonatkozó irányelvekben foglalt követelmények többnyire a kapcsolódó ENSZ-EGB-előírásokból lettek átvéve. A technológia fejlődésével az ENSZ-EGB-előírások folyamatosan módosítások tárgyát képezték, és a kapcsolódó irányelveket rendszeresen aktualizálni kellett, hogy továbbra is összhangban legyenek az ENSZ-EGB-előírások tartalmával. E párhuzamos folyamatok elkerülése végett a CARS 21 magas szintű munkacsoport azt ajánlotta, hogy számos irányelvet a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal váltsanak fel.

(17) Az ENSZ-EGB-előírásoknak a járművek EK-típusjóváhagyása céljára történő kötelező alkalmazásának, valamint az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltásának lehetőségéről a 2007/46/EK irányelv rendelkezik. A 661/2009/EK rendelet szerint a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyást az említett rendelettel és annak végrehajtási intézkedéseivel összhangban EK-típusjóváhagyásnak kell tekinteni.

(18) Az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltása nemcsak a műszaki előírások terén, hanem a tanúsítási és az adminisztratív eljárások szintjén is segít megszüntetni a felesleges párhuzamos folyamatokat. A közvetlenül a nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló típusjóváhagyás ezenkívül megkönnyíti majd a piacra jutást a harmadik országokban, különösen azokban, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei, azaz fokozza az uniós gazdasági ágazat versenyképességét.

(19) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó számos uniós irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, amelyeket az említett rendelet szerinti EK-típusjóváhagyás céljaira a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal kell felváltani.

(20) Ezért indokolt az ENSZ-EGB 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 13-H., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 26., 28., 31., 34., 37., 38., 39., 43., 44., 46., 48., 55., 58., 61., 66., 67., 73., 77., 79., 80., 87., 89., 90., 91., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 100., 102., 105., 107., 110., 112., 116., 118., 121., 122., 123. és 125. számú előírásait belefoglalni a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletébe, amely a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírásokat sorolja fel.

(21) A 661/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22) Az e rendelet mellékletében felsorolt ENSZ-EGB-előírásokat a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megadott végrehajtási dátumok szerint kell alkalmazni.

(23) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 661/2009/EK rendelet IV. mellékletét e rendelet melléklete váltja fel.

2. cikk

(1) A (2), (3) és (4) bekezdéstől, valamint a 4. cikktől függően 2012. november 1-jétől a járművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek új típusainak EK-típusjóváhagyására az ENSZ-EGB-előírások alkalmazandók, a mellékletben felsorolt módosítássorozatokkal és kiegészítésekkel együtt.

(2) 2011. november 1-jétől az M1 kategóriájú járművek új típusainak EK-típusjóváhagyására a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése (13) alkalmazandó.

(3) 2011. november 1-jétől az N1 kategóriájú járművek új típusainak EK-típusjóváhagyására a 13. ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése (14) vagy a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése alkalmazandó.

(4) A 661/2009/EK rendelet V. mellékletének 1. táblázatában megadott végrehajtási időpontoktól kezdve az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járművek új típusainak elektronikus menetstabilizáló rendszereik tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése alkalmazandó.

3. cikk

(1) A (2) és (3) bekezdéstől, valamint a 4. cikktől függően 2014. november 1-jétől az új járművek és az ezekhez tervezett pótkocsik nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére, valamint az új rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítésére és forgalomba helyezésére az ENSZ-EGB-előírások alkalmazandók, a mellékletben felsorolt módosítássorozatokkal és kiegészítésekkel együtt.

(2) 2014. november 1-jétől az N1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése vagy a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. kiegészítése alkalmazandó.

(3) A 661/2009/EK rendelet V. mellékletének 2. táblázatában megadott végrehajtási időpontoktól kezdve az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú új járművek elektronikus menetstabilizáló rendszereik tekintetében történő nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 11. módosítássorozatának 3. kiegészítése alkalmazandó.

4. cikk

(1) Az (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, 2011. május 1-jétől a 2007/46/EK irányelv szerinti, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyásra, valamint a járművek elektromos biztonság tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 00. módosítássorozata (15) alkalmazandó.

(2) 2012. január 1-jétől az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 00. módosítássorozata alkalmazandó.

(3) 2012. december 4-étől a 2007/46/EK irányelv szerinti, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyásra, valamint a járművek elektromos biztonság tekintetében történő EK-típusjóváhagyására a 100. számú ENSZ-EGB-előírás 01. módosítássorozata (16) alkalmazandó.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(3) HL L 290., 2000.11.17., 29. o.

(4) HL L 139., 2001.5.23., 14. o.

(5) HL L 183., 2001.7.6., 33. o.

(6) HL L 217., 2005.8.22., 1. o.

(7) HL L 135., 2006.5.23., 12. o.

(8) HL L 181., 2006.7.4., 53. o.

(9) HL L 337., 2006.12.5., 45. o.

(10) HL L 69., 2007.3.9., 37. o.

(11) HL L 144., 2009.6.9., 24. o.

(12) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(13) HL L 230., 2010.8.31., 1. o.

(14) HL L 297., 2010.11.13., 1. o.

(15) HL L 45., 2009.2.14., 17. o.

(16) HL L 57., 2011.3.2., 54. o.

MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások listája

Az előírás számaTárgyMódosítássorozatHL-hivatkozásAlkalmazási kör
1.Aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpával felszerelt fényszórók02. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 1. o.M, N (1)
3.Gépjárművekre felszerelt fényvisszaverő eszközökA 02. módosítássorozat 10. kiegészítéseHL L 31., 2009.1.31., 1. o.M, N, O
4.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágításaAz előírás eredeti változatának 14. kiegészítéseHL L 31., 2009.1.31., 35. o.M, N, O
6.Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáiA 01. módosítássorozat 19. kiegészítéseHL L 177., 2010.7.10., 40. o.M, N, O
7.Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpáiA 02. módosítássorozat 16. kiegészítéseHL L 148., 2010.6.12., 1. o.M, N, O
8.Gépjárművek fényszórói (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)05. módosítássorozat
A 4. felülvizsgálat 1. helyesbítése
HL L 177., 2010.7.10., 71. o.M, N (1)
10.Elektromágneses összeférhetőség03. módosítássorozatHL L 116., 2010.5.8., 1. o.M, N, O
11.Ajtózárak és ajtórögzítő elemekA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 1. o.M1, N1
12.Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelmeA 03. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 165., 2008.6.26., 11. o.M1, N1
13.M, N és O kategóriájú járművek fékezéseA 10. módosítássorozat 5. kiegészítése
A 6. felülvizsgálat 1. és 2. helyesbítése
A 11. módosítássorozat 3. kiegészítése
HL L 257., 2010.9.30., 1. o.
HL L 297., 2010.11.13., 183. o.
M, N, O (2)
13-H.Személygépkocsik fékezéseAz előírás eredeti változatának 9. kiegészítéseHL L 230., 2010.8.31., 1. o.M1, N1 (3)
14.A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontokA 06. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 321., 2007.12.6., 1. o.M, N
16.Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermek-utasbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermek-utasbiztonsági rendszerekA 04. módosítássorozat 17. kiegészítéseHL L 313., 2007.11.30., 58. o.M, N
17.Ülések, azok rögzítései és fejtámlák8. módosítássorozatHL L 230., 2010.8.31., 81. o.M, N
18.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 29. o.M2, M3, N2, N3
19.Gépjárművek első ködfényszóróiA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 177., 2010.7.10., 113. o.M, N
20.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, halogénizzókkal (H4 lámpákkal) felszerelt fényszórói03. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 170. o.M, N (1)
21.Belső berendezésekA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 188., 2008.7.16., 32. o.M1
23.Gépjárművek és pótkocsijaik tolatólámpáiAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 148., 2010.6.12., 34. o.M, N, O
25.A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)04. módosítássorozat
Az 1. felülvizsgálat 2. helyesbítése
HL L 215., 2010.8.14., 1. o.M, N
26.Kiálló részekA 03. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 215., 2010.8.14., 27. o.M1
28.Hangjelző berendezések és hangjelzésekAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 185., 2010.7.17., 1. o.M, N
31.A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszóróiA 02. módosítássorozat 7. kiegészítéseHL L 185., 2010.7.17., 15. o.M, N
34.Tűzveszély elleni védelem (folyékonyüzemanyag-tartályok)A 02. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 194., 2008.7.23., 14. o.M, N, O
37.Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpákA 03. módosítássorozat 34. kiegészítéseHL L 297., 2010.11.13., 1. o.M, N, O
38.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáiAz előírás eredeti változatának 14. kiegészítése
A 12. kiegészítés 1. helyesbítése
HL L 148., 2010.6.12., 55. o.M, N, O
39.Sebességmérő berendezés és annak beépítéseAz előírás eredeti változatának 5. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 40. o.M, N
43.Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagokAz előírás eredeti változatának 12. kiegészítéseHL L 230., 2010.8.31., 119. o.M, N, O
44.Motoros járművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei („gyermekbiztonsági rendszerek”)04. módosítássorozat
A 2. felülvizsgálat 3. helyesbítése
HL L 306., 2007.11.23., 1. o.M, N
46.Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésükA 02. módosítássorozat 4. kiegészítése
A 02. módosítássorozat 4. kiegészítésének 1. helyesbítése
HL L 177., 2010.7.10., 211. o.M, N
48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekre történő felszerelése04. módosítássorozatHL L 135., 2008.5.23., 1. o.M, N, O
55.Járműszerelvények mechanikai csatlakozó-alkatrészeiA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 227., 2010.8.28., 1. o.M, N, O
58.Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem02. módosítássorozatHL L 232., 2008.8.30., 13. o.N2, N3, O3, O4
61.Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeiAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 1. o.N
66.Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága02. módosítássorozatHL L 84., 2011.3.30., 1. o.M2, M3
67.PB-gázt használó gépjárművekA 01. módosítássorozat 7. kiegészítéseHL L 72., 2008.3.14., 1. o.M, N
73.Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlójaAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 49. o.N2, N3, O3, O4
77.Gépjárművek parkolólámpáiAz előírás eredeti változatának 12. kiegészítéseHL L 130., 2010.5.28., 1. o.M, N
79.KormányberendezésA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 137., 2008.5.27., 25. o.M, N, O
80.Nagy személyszállító gépjárművek üléseiA 01. módosítássorozat 3. kiegészítése
A 01. módosítássorozat 1. helyesbítése
HL L 164., 2010.6.30., 18. o.M2, M3
87.Gépjárművek nappali menetjelző lámpáiAz előírás eredeti változatának 14. kiegészítése
A 2. felülvizsgálat 1. helyesbítése
HL L 164., 2010.6.30., 46. o.M, N
89.Járművek sebességkorlátozásaAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 158., 2007.6.19., 1. o.M, N
90.Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjeiA 01. módosítássorozat 11. kiegészítéseHL L 130., 2010.5.28., 19. o.M, N, O
91.A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpákAz előírás eredeti változatának 11. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 69. o.M, N, O
93.Elülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelemAz előírás eredeti változataHL L 185., 2010.7.17., 56. o.N2, N3
94.Utasok frontális ütközéssel szembeni védelmeA 01. módosítássorozat 3. kiegészítése
A 01. módosítássorozat 2. helyesbítése
Az 1. felülvizsgálat 1. helyesbítése
HL L 130., 2010.5.28., 50. o.M1
95.Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelmeA 02. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 313., 2007.11.30., 1. o.M1, N1
97.Jármű-riasztórendszerek1. felülvizsgálat – 1. módosításHL L 351., 2008.12.30., 1. o.M1, N1
98.Gázkisüléses fényforrásokkal ellátott gépjárműfényszórókAz előírás eredeti változatának 13. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 92. o.M, N
99.Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrásokAz előírás eredeti változatának 5. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 151. o.M, N
100.Elektromos biztonságAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítése
01. módosítássorozat
HL L 45., 2009.2.14., 17. o.
HL L 57., 2011.3.2., 54. o.
M, N
102.Rövid vonószerkezetek és jóváhagyott típusú rövid vonószerkezetek felszereléseAz előírás eredeti változataHL L 351., 2008.12.30., 44. o.N2, N3, O3, O4
105.Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművekA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 230., 2010.8.31., 253. o.N, O
107.M2 és M3 kategóriájú járművek03. módosítássorozatHL L 255., 2010.9.29., 1. o.M2, M3
110.Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészeiAz előírás eredeti változatának 6. kiegészítéseHL L 72., 2008.3.14., 113. o.M, N
112.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszóróiAz előírás eredeti változatának 12. kiegészítéseHL L 230., 2010.8.31., 264. o.M, N
116.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 181. o.M1, N1
118.Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságaiAz előírás eredeti változataHL L 177., 2010.7.10., 263. o.M3
121.Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosításaAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 177., 2010.7.10., 290. o.M, N
122.M, N és O kategóriájú járművek fűtési rendszereAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 231. o.M, N, O
123.Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)Az előírás eredeti változatának 4. kiegészítéseHL L 222., 2010.8.24., 1. o.M, N
125.Menetirányú látómezőAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 200., 2010.7.31., 38. o.M1

(1) Az 1., 8. és 20. számú ENSZ-EGB-előírások az új járművek EK-típusjóváhagyására nem vonatkoznak.

(2) Ideértve az N1 kategóriájú járművek új típusai EK-típusjóváhagyásának, valamint az N1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének céljára a borulásvédelemmel és az iránytartással kapcsolatban a 21. mellékletében meghatározott követelményeket is.

(3) Ideértve az N1 és M1 kategóriájú járművek új típusai EK-típusjóváhagyásának, valamint az N1 és M1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének céljára a 9. mellékletében meghatározott követelményeket is."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0407 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0407&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére