32004D0099[1]

A Bizottság határozata (2004. január 29.) a feldolgozott állati fehérjék takarmányokban való kimutatására szolgáló módszerek értékeléséhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2004) 131. számú dokumentummal történt)

A Bizottság határozata

(2004. január 29.)

a feldolgozott állati fehérjék takarmányokban való kimutatására szolgáló módszerek értékeléséhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2004) 131. számú dokumentummal történt)

(2004/99/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra [1], és különösen annak 19. cikkére és 20. cikkére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozattal összhangban a Közösségnek meg kell hoznia a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok fejlesztéséhez szükséges tudományos intézkedéseket.

(2) Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [2] megtiltja az állati fehérjék felhasználását a haszonállatok takarmányozásában, bizonyos állati fehérjék kivételével.

(3) A kérődzőkből származó fehérjék felhasználásának tilalma a kérődzők takarmányozásában kulcsfontosságú a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak kérődzőkre történő átvitelének megakadályozásában. Ezért az ilyen tilalom megfelelő végrehajtását a takarmány elemzése révén szigorúan ellenőrizni kell.

(4) A nem kérődzőkből származó fehérjéket még nem hozták összefüggésbe a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak előfordulásával, és nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a nem kérődzőkből származó fehérjék szerepet játszanának a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak átvitelében. Mindazonáltal ellenőrzési okokból szükségesnek bizonyult a nem kérődzőkből származó fehérjék takarmányban való felhasználásának megtiltása. Nem állnak rendelkezésre olyan analitikai elemzési módszerek, amelyekkel a takarmányban található, kérődzőkből, illetve nem kérődzőkből származó fehérjéket meg lehet különböztetni egymástól.

(5) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [3] megtiltja, hogy egy állat takarmányába olyan feldolgozott állati fehérje kerüljön, amely ugyanazon fajba tartozó állat testéből vagy testének valamely részéből származik.

(6) A nem kérődzőkből származó fehérjék takarmányban való, az 1774/2002/EK rendelet feltételei szerinti felhasználását csak akkor lehet felülvizsgálni, ha rendelkezésre állnak az e fehérjéknek a kérődzőkből származó fehérjéktől való megkülönböztetésére szolgáló validált módszerek.

(7) A Közös Kutatóközpont Etalonanyag- és Mérésügyi Intézete (KKK-IRMM) 2003-ban összehasonlító vizsgálatot végzett a takarmányokban található feldolgozott állati fehérjék meghatározására. A vizsgálat kimutatta, hogy a mikroszkópos vizsgálatok eltérő alkalmazása és feltehetően néhány analitikus korlátozott szaktudása jelentős eltéréseket okozott a jelenlegi egyetlen hivatalos módszer érzékenységében, specifikusságában és pontosságában. Mindemellett a vizsgálat jó kilátásokat mutatott alternatív módszerek validálására.

(8) E vizsgálat alapján és a feldolgozott állati fehérjék meghatározásának összehangolása és javítása érdekében, folyamatban van egy, a mikroszkópos módszer pontos meghatározására és javítására irányuló javaslat megtárgyalása. E javaslat alternatív fajspecifikus módszerek jóváhagyásáról is rendelkezik, azok validálását követően.

(9) Mindezeket figyelembe véve szükséges a mikroszkópos vizsgálatokat végző laboratóriumok eredményességének figyelemmel kísérése, különösen a csatlakozó országokban, valamint az alternatív módszerek vizsgálata, amint azok rendelkezésre állnak.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések szükségesek a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok fejlesztéséhez és ezért közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság biztosítja, hogy egy tizenkét hónapos időszakon keresztül legalább az alábbi feladatokat elvégezzék a takarmányokban található feldolgozott állati fehérjék kimutatására szolgáló módszerek értékelése tekintetében:

a) egy, a takarmányokban található állati eredetű összetevők kimutatására szolgáló jártassági vizsgálat;

b) a takarmányokban található állati eredetű összetevők kimutatására szolgáló megfelelő analitikai módszerekre vonatkozó validálás előtti vizsgálatok, az ilyen módszerek fejlődésének ütemétől függően.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a 60000 EUR-t.

3. cikk

Ezt a határozatot 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 29-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

[2] HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1915/2003/EK rendelettel (HL L 283., 2003.10.31., 29. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A 808/2003/EK rendelettel (HL L 117., 2003.5.13., 10. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0099&locale=hu