31998R2092[1]

A Bizottság 2092/98/ rendelete (1998. szeptember 30.) az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtésről szóló nyilatkozatról

A Bizottság 2092/98/ rendelete

(1998. szeptember 30.)

az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtésről szóló nyilatkozatról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1181/98/EK rendelettel [1] módosított, a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikkére,

mivel a legutóbb a 2635/97/EK rendelettel [3] módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [4] és különösen annak 19f. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az ellenőrzésért felelős tagállamok rendelkezzenek a vizeiken halászati engedéllyel rendelkező hajók azonosítására vonatkozó adatokkal;

mivel az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések igazgatásáról szóló, 1995. március 27-i 685/95/EK tanácsi rendelet [5] és a Balti-tengeren a halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó intézkedések bevezetéséről szóló, 1997. április 24-i 779/97/EK tanácsi rendelet [6] szerinti, a halászati erőkifejtés irányítását célzó intézkedések végrehajtása szükségessé teszi rendelkezések elfogadását annak biztosítására, hogy a nevezett halászhajók jegyzékeivel kapcsolatos adatokat haladéktalanul közöljék;

mivel a 2090/98/EK bizottsági rendelet [7] biztosítja az alapot az adatoknak a közösségi halászhajó-nyilvántartásba történő átviteléhez;

mivel halászterületenként a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatok közlésekor a közösségi halászhajó-nyilvántartásban szereplő adatokra kell hivatkozni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok átadják a Bizottságnak a 2847/93/EGK rendelet 19f. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat, valamint a 685/95/EK rendelet I. mellékletében felsorolt halászterületeken halászati engedéllyel rendelkező halászhajók, valamint a 779/97/EK rendelet mellékletében felsorolt halászhajók jegyzékét a III. mellékletben meghatározott eljárás szerint. A halászhajók jegyzékeinek módosításait jelenteni kell a Bizottságnak ugyanazon eljárások szerint a halászhajóknak a halászterületre való belépése előtt legkésőbb négy munkanappal. A Bizottság a jegyzékek módosításainak vételét a hajók halászati területre való belépése előtt legkésőbb két nappal igazolja a távközlési hálózaton keresztül továbbított digitális üzenettel.

2. cikk

A tagállamok e rendelet I. mellékletének megfelelően továbbítják a Bizottsághoz a 2847/93/EGK rendelet 19i. cikkében említett halászati erőkifejtésre vonatkozó összesített adatokat:

- a 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkének (1) bekezdésében említett területek vonatkozásában minden hónap 15-ig az előző hónapra a tengerfenéken élő fajok esetében,

- a 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkének (1a) bekezdésében említett területek vonatkozásában, a tengerfenéken élő fajok, lazac, tengeri pisztráng és édesvízi halak esetében április 15-ig, július 15-ig, október 15-ig és január 15-ig az előző negyedévre, és minden naptári évben február 15-ig az előző év minden hónapjára,

- a 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkében említett minden terület vonatkozásában az előző negyedévre az egyes naptári negyedévek első hónapjának végéig nyílt tengeri fajok esetében.

3. cikk

A nyilvántartásban tévesen szereplő adatok javítását a hiba észlelésének napjától számított 30 napon belül továbbítani kell a Bizottsághoz.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul hozzáférnek a 685/95/EK rendelet I. mellékletében felsorolt halászterületeken halászati tevékenységet folytató, valamint a IV. mellékletben meghatározott eljárások szerint a joghatóságuk alá vagy felségterületükhöz tartozó, a 779/97/EK rendelet mellékletében felsorolt hajók azonosító adataihoz.

5. cikk

A tagállamok az e rendeletben említett adatokat a távközlési hálózaton keresztül küldött digitális üzenetben közlik a Bizottsággal az I-IV. mellékletben meghatározott részletes szabályok és kódok szerint. A Bizottság az adatbázisban való ellenőrzés után haladéktalanul igazolja az üzenetek vételét.

6. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó hajókat a halászhajók közösségi nyilvántartásában rögzített belső számmal kell azonosítani a 2090/98/EK rendelet I. melléklete szerint.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

Emma Bonino

a Bizottság tagja

[1] HL L 164., 1998.6.9., 1. o.

[2] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 356., 1997.12.31., 14. o.

[4] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[5] HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

[6] HL L 113., 1997.4.30., 1. o.

[7] HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS

A KÖZLENDŐ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ADATMEZŐ LEÍRÁSA

Összesített nyilatkozatok halászterületenként

Az övezet megnevezése | Szélesség | Igazítás | Meghatározás és megjegyzések |

Aktualizálási mutató | 3 | - | A nyilatkozat típusát azonosító kód (lásd az 1. táblázatot) |

Nyilatkozó egység | 3 | - | Nyilatkozattevő tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód) |

Halászterület | 5 | B | A halászati terület kódja (lásd a II. mellékletet), ahol a tevékenység folyik |

A megfigyelés éve | 4 | - | Év (ÉÉÉÉ), amelynek során a hajót megfigyelik |

Első hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak első hónapja (HH) |

Utolsó hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak utolsó hónapja (HH) |

Erőkifejtés/teljesítmény | 14 | J | KW-szám (egész szám) szorozva a területen való jelenlét napjainak számával (egész szám) a megfigyelési időszak során kifejtett halászati erőkifejtés kifejezése céljábó [1] |

Kitöltő karakter | 14 | - | |

1. táblázat - Kódok az aktualizálási mutatóhoz

Nyilatkozat halászterületenként | FIS |

A halászterületenkénti nyilatkozat törlése | DFI |

[1] Számítás: Σ (i = 1, n) aiPi, ahol n a hajók száma a területen, ai a hajó által a tengeren töltött napok száma a területen a megfigyelési időszakban, és Pi a hajó átlagos teljesítménye a területen a megfigyelési időszakban.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A HAJÓK JEGYZÉKE HALÁSZTERÜLETENKÉNT

A KÖZLENDŐ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ADATMEZŐ LEÍRÁSA

Az övezet megnevezése | Szélesség | Igazítás | Meghatározás és megjegyzések |

Aktualizálási mutató | 3 | - | A nyilatkozat típusát azonosító kód (lásd az 1. táblázatot) |

Nyilatkozó szervezet | 3 | - | Nyilatkozattevő tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód) |

Halászterület | 5 | B | A halászterület kódja (lásd a II. mellékletet), ahol a tevékenység folyik: a felszerelés típusa (lásd a 2. táblázatot) - két karaktera célfajok típusa (lásd a 3. táblázatot) - egy karakteraz ICES-terület kódja (lásd a 3. táblázatot, IV. melléklet) - két karakter |

Belső szám | 12 | B | A hajók belső száma (lásd a 2090/98/EK rendelet I. mellékletét) |

A hajó neve | 40 | B | |

Az esemény dátuma | 8 | - | Dátum (ÉÉÉÉ/HH/NN), amikor az esemény történt |

1. táblázat - Kódok az aktualizálási mutatóhoz

Hajó felvétele a jegyzékbe | ADD |

Hajó törlése a jegyzékből | SUP |

Helytelen nyilatkozat törlése | CAN |

2. táblázat - Kódok a halászfelszerelések csoportjaihoz halászterületenként

A felszerelés típusa | Kód | Terület [1] |

Vontatott felszerelés | TG | W + B |

Rögzített felszerelés | SG | W |

Vontatott felszerelés és rögzített felszerelés | TS | W |

Erszényes kerítőháló, lebegő zsákháló és kis szemű hálók | PS | W |

Felszíni hosszú horogsorok | LL | W |

Vegyes felszerelések | MI | W |

Rögzített felszerelés és eresztőhálók | DG | B |

Minden felszerelés | AG | B |

3. táblázat - Kódok a célfajokhoz vagy csoportjaikhoz

Fajok | Kód | Terület [2] |

Tengerfenéken élő fajok | D | W + B |

Nyílt tengeri fajok | P | W + B |

Mély vízi fajok | B | W |

Aranyosfejű hal, cápa, tonhal és hosszú távon vándorló fajok | M | W |

Fésűkagylók | J | W |

Ehető rákok és tengeripók | C | W |

Tonhal | T | W |

Nyílt tengeri fajok (hering és spratt) | H | B |

Lazac, lazacpisztráng és édesvízi hal | S | B |

[1] B a Balti-tengeri és W a nyugati vizeket jelenti.

[2] B a Balti-tengeri és W a nyugati vizeket jelenti.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI A PARTI ÁLLAMOK ESETÉBEN

1. táblázat - A megfigyelt hajó vagy adott halászterület hajóinak azonosító jellemzői (a nyilvántartás lekérdezésekor)

Azonosító jellemző | Szélesség | Meghatározás és megjegyzések |

Halászati övezet | 2 | A halászati övezet (ICES-terület) száma a megfigyelt hajó helye szerinti halászati terület azonosító kódjának (lásd a II. mellékletet) két utolsó karakterével megadva |

Külső jelölés | 14 | Az 1381/87/EGK rendelet szerint |

A hajó neve | 40 | |

Nemzetközi rádióhívójel | 7 | azaz az IRCS |

Lobogó | 3 | A tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód), amelynek lobogója alatt a hajó hajózik (3760/92/EGK rendelet) |

2. táblázat - A parti államok számára az 1. táblázatban szereplő jellemzőkből lehívható adatok (válasz a nyilvántartásból)

Azonosító jellemző | Szélesség | Meghatározás és megjegyzések |

Halászterület | 5 | A halászati területet meghatározó kód (lásd a II. mellékletet), ahol a megfigyelt hajó tartózkodik |

Külső jelölés | 14 | Az 1381/87/EGK rendelet szerint |

A hajó neve | 40 | |

Nemzetközi rádióhívójel | 7 | azaz az IRCS |

Lobogó | 3 | A tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód), amelynek lobogója alatt a hajó hajózik (3760/92/EGK rendelet) |

Belső szám | 12 | A tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód) kódja és utána az egyedi azonosító szám (1-9 karakter) |

Nyilvántartási szám | 14 | |

Két végpontja között 15 m-nél hosszabb és összesen 18 m-nél hosszabb hajó | 1 | "Y" = igen; "N" = nem |

Nyilatkozattevő szervezet | 3 | Tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód), amely nyilatkozik a hajóról az érintett halászterület vonatkozásában |

3. táblázat - A nyugati vizeken való ellenőrzésért felelős államok halászterületeinek adataihoz való hozzáférés szabályai [1] 685/95/EK rendelet

Tevékenységi terület | Területszám [2] | Ország |

| | | | |

Vb [3], VI | 1 | IRL | GBR | - | - | - |

Irish box (VI) [4] | 19 | IRL | GBR | - | - | - |

VII | 2 | IRL | GBR | FRA | - | - |

VIIa | 21 | IRL | GBR | - | - | - |

VIIf [5] | 22 | - | GBR | - | - | - |

Irish box (VII) [4] | 29 | IRL | GBR | - | - | - |

VIIIa, VIIIb, VIIId | 3 | - | GBR | FRA | - | - |

IX, X és CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 (kivéve az egyéb vizeket) | 40 | - | - | - | ESP | PRT |

VIIIc, VIIIe, IX [6] | 41 | - | - | - | ESP | - |

IX [4] | 42 | - | - | - | - | PRT |

X [4] | 43 | - | - | - | - | PRT |

CECAF 34.1.1 [6] | 44 | - | - | - | ESP | - |

CECAF 34.1.2 [6] | 45 | - | - | - | ESP | - |

CECAF 34.2.0 [6] | 46 | - | - | - | ESP | - |

CECAF 34.1.1 [7] | 47 | - | - | - | - | PRT |

CECAF 34.1.2 [7] | 48 | - | - | - | - | PRT |

CECAF 34.2.0 [7] | 49 | - | - | - | - | PRT |

4. táblázat - A Balti-tengeren az ellenőrzésért felelős államok halászterületeinek adataihoz való hozzáférés szabályai [8] 779/97/EK számú rendelet

Tevékenységi terület | Területszám [9] | Ország |

22-32. alkörzet | 5 | DNK - DEU - FIN - SWE |

Irányítási egységek: 3 | 51 | FIN - SWE |

[1] A nyilatkozattevő állam az összes halászterület jegyzékében a saját hajóira vonatkozó adatokhoz fér hozzá.

[2] A halászati övezet száma, ahogy a halászati terület kódjában szerepel (lásd a II. melléklet 1. táblázatát).

[3] A Feröer-szigetek vagy Izland felségterületéhez és/vagy joghatósága alá tartozó vizek kivételével.

[4] A 685/95/EK rendelet 3. cikke (5) bekezdésében meghatározott területbe felvett területrész.

[5] Az északi szélesség 50o 30'-től északra.

[6] Csak a Spanyolország felségterületéhez és/vagy joghatósága alá tartozó vizeken.

[7] Csak a Portugália felségterületéhez és/vagy joghatósága alá tartozó vizeken.

[8] A nyilatkozattevő állam az összes halászati terület jegyzékében a saját hajóira vonatkozó adatokhoz fér hozzá.

[9] A halászati övezet száma, ahogy a halászterület kódjában szerepel (lásd a II. melléklet 2. táblázatát).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2092 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2092&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék