32009R0384[1]

A Bizottság 384/2009/EK rendelete ( 2009. május 12. ) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A BIZOTTSÁG 384/2009/EK RENDELETE

(2009. május 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 12-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.

MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)
KN-kódOrszágkód (1)Behozatali átalányérték
0702 00 00MA58,0
TN115,0
TR103,4
ZZ92,1
0707 00 05JO155,5
MA41,9
TR135,2
ZZ110,9
0709 90 70JO216,7
TR116,7
ZZ166,7
0805 10 20EG45,7
IL55,7
MA41,0
TN49,2
TR94,0
US68,2
ZZ59,0
0805 50 10TR50,9
ZA54,1
ZZ52,5
0808 10 80AR79,1
BR69,9
CA127,2
CL81,8
CN93,5
NZ102,9
US131,8
UY71,7
ZA81,4
ZZ93,3

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A "ZZ" jelentése "egyéb származás".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0384 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0384&locale=hu

Tartalomjegyzék