32014L0078[1]

A Bizottság 2014/78/EU végrehajtási irányelve ( 2014. június 17. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2014/78/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. június 17.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A nemzetközi kereskedelem élénkülésére tekintettel, valamint a növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az Agrilus anxius Gory és az Anthonomus eugenii Cano károsítóknak a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(2) A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az Agrilus planipennis Fairmaire Citrus greening baktérium és a Diaphorina citri Kuway károsítóknak a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és ezen irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(3) A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. és a Trioza erytreae Del Guercio károsítók elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a növények, növényi eredetű termékek vagy más áruk előállítására és kereskedelmére nézve. Ezért technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll az említett károsítok áthelyezése a 2000/29/EK irányelv II. mellékletéből annak I. mellékletébe. A Portugáliától származó információk azt mutatják, hogy az említett károsítók Unión belüli előfordulása ismert. Következésképpen fel kell venni őket a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. része II. szakaszába.

(4) Technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Monilinia fructicola (Winter) Honey károsítónak a 2009/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából, valamint a Ciborinia camelliae Kohn károsítónak az irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából történő törlése, mivel ezek a károsítók az Unió nagy részében elterjedtek és megtelepedtek, és nincs mód kiirtásukra vagy további terjedésük megakadályozására.

(5) Technikailag indokolt, és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Citrus vein enation woody gall károsítónak a 2009/29/EK irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszából való törlése, tekintettel a megfigyelések által bizonyított csekély hatására.

(6) Egyes növények, növényi termékek és más áruk nagy valószínűséggel hordozzák az alábbi károsítókat, amelyek vagy már szerepelnek a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. melléklete A. részében, vagy fel kell oda venni őket: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) és Trioza erytreae Del Guercio. A tudományos és műszaki ismeretek fejlődése rámutatott arra, hogy a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részében meghatározott különleges előírások nem elegendőek ahhoz, hogy az ezen növények, növényi termékek vagy más áruk Unióba való behozatala és Unión belüli szállítása által jelentett növény-egészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkenjen. Következésképpen ezek a különleges előírások módosításra és kiegészítésre szorulnak. A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al. károsítóra vonatkozó, a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszában meghatározott különleges előírásokat is módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az e károsító Unión belüli mozgása ellen hozott uniós szabályoknak.

(7) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részében nem szereplő egyes növények, növényi termékek és más áruk tekintetében a tudományos és műszaki ismeretek fejlődése rámutatott arra, hogy az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli mozgásuk elfogadhatatlan növény-egészségügyi kockázattal járhat, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a (6) preambulumbekezdésben említett károsítókat hordozzák. Ezeket a növényeket, növényi termékeket és más árukat ezért fel kell sorolni a IV. melléklet A. részében.

(8) Továbbá a (6) preambulumbekezdésben említett növényeket, növényi termékeket és más árukat még az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli szállításuk előtt növény-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni. Ezeket a növényeket, növényi termékeket és más árukat tehát fel kell sorolni a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének A. és B. részében.

(9) A Manihot esculenta Crantz, a Limnophila L., az Eryngium L., és a Capsicum L. behozatalakor végzett gyakori vizsgálatok azt mutatták, hogy a Manihot esculenta Crantz levelei, a Limnophila L. és az Eryngium L. levélzöldségei, valamint a Capsicum L. termése gyakran hordozzák a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt károsítókat. Ezeket a növényeket tehát az Unióba történő behozataluk előtt növény-egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni, és csak abban az esetben engedélyezhető behozataluk, amennyiben növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri őket. Következésképpen e növényeknek szerepelniük kell az V. melléklet B. részének I. szakaszában.

(10) Figyelembe véve a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, a "Fa csomagolóanyagokra vonatkozó szabályozás a nemzetközi kereskedelemben" címet viselő 15. számú felülvizsgált nemzetközi szabványát, a 2000/29/EK irányelv jelenlegi megközelítését - amely különböző követelményeket állít fel a szerint, hogy a fa csomagolóanyag ténylegesen használatban van-e vagy sem - el kell vetni, mivel ez a megközelítés technikailag már nem indokolt. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(11) A növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány értelmében bármilyen típusú farakomány kiékeléséhez és alátámasztásához használt fa faanyagú csomagolóanyagnak tekintendő, mivel nincs már olyan technikai indokolás, amely megkívánná a más típusú fa csomagolóanyagtól eltérő szabályozásukat. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12) Szükségesnek bizonyul a fa és lehántolt kéreg hőkezelésére vonatkozó növény-egészségügyi követelmények megfogalmazásának módosítása, mivel egyértelműen meg kell jelölni, hogy a hőkezelés ideje megszakítás nélkül értendő, és a fát megfertőző károsító sikeres eltávolítása érdekében a fát vagy lehántolt kérget az átmérő teljes profiljában az előírt hőmérsékleten kell kezelni. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(13) A 6 mm-es vastagságot meg nem haladó faanyag felvétele érdekében a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében frissíteni kell a tűlevelűek faanyagának KN-kódjait, mivel a károsítókra vonatkozó friss kockázatelemzések alapján e faanyagok esetében is fennáll a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. behurcolásának veszélye.

(14) A Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és a citrus greening baktérium neveket e károsítók módosított tudományos nevével összhangban módosítani kell. A Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith károsítóra Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. néven kell hivatkozni. A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. károsítóra Solanum lycopersicum L. néven kell hivatkozni. A Citrus greening baktériumra, mint a citrus/citrus greening Huanglongbing megbetegedéséért felelős kórokozóra aCandidatus Liberibacter spp. néven kell hivatkozni.

(15) A 2007/33/EK tanácsi irányelv (2) intézkedéseket határoz meg a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens burgonya-fonálférgek európai populációi ellen, eloterjedésük meghatározása, továbbterjedésük megakadályozása, valamint az ellenük történő védekezés érdekében. A 2000/29/EK irányelvnek a (Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) burgonya-fonálférgekre vonatkozó hatályos intézkedéseit a 2007/33/EK irányelv követelményeinek megfeleően frissíteni kell. A 2000/29/EK irányelv IV. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (3) egyes övezeteket különböző károsítók tekintetében védett övezetként ismer el. A 690/2008/EK rendelet az Unión belül a védett övezetek vonatkozásában a legutóbbi fejleményekre és az alábbi károsítókra tekintettel módosításra került: a Citrus tristeza virus (európai törzsek), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. és Grapevine flavescence dorée MLO. Ezért az adott károsítók tekintetében védett övezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a 2000/29/EK irányelv I.-IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(17) Ezenkívül az Unión belül az egyes károsítók tekintetében védett övezetként elismert több övezet már nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, mivel az adott károsítók már megjelentek ott. Az érintett övezetek a következők: Spanyolországban Kasztília la Mancha autonóm közösségei, Murcia, Navarra, La Rioja, Calatayud település körzete (Aragónia) és Guipúzcoa megye (Baszkföld); Olaszországban Friuli-Venezia Giulia és Sondrio megye (Lombardia); Szlovákiában Ohrady, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító tekintetében; Görögországban Argolida és Chania régió; Franciaországban Korzika; Portugáliában Algarve a Citrus tristeza vírus európai törzsei tekintetében. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét, III. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(18) A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében technikailag indokolt és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu and Thaumatopoea processionea L. károsítóknak a 2000/29/EK irányelv I. mellékletnek B. részébe való felvétele.

(19) Az Írország, Portugália és az Egyesült Királyság által biztosított információk azt jelzik, hogy ezek az országok a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu károsítótól mentesek, és területeik megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(20) Az Írország és az Egyesült Királyság által biztosított információk azt mutatják, hogy Írország területe és az Egyesült Királyság területének egy része a Thaumatopoea processionea L., károsítótól mentes, és ezek a területek megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(21) A Franciaország által a közelmúltban végzett, a károsítókra vonatkozó kockázatelemzés azt mutatja, hogy az Ips amitinus Eichhof károsító nem jelent elfogadhatatlan növény-egészségügyi kockázatot Korzikán (Franciaroszág). Korzikát következésképpen törölni kell az e károsító tekintetében védett övezetek jegyzékéből. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(22) Az Egyesült Királyság által biztosított információk azt mutatják, hogy a Man-sziget mentes a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól, így a Man-sziget megfelel a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(23) Egy, a kártevőkre vonatkozó friss kockázatelemzés azt mutatja, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk egyes védett övezetekbe való behozatalára és azon belüli mozgására vonatkozó jelenlegi követelmények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsító tekintetében nem elegendőek a növény-egészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkentése szempontjából. Ezek a követelmények frissítésre szorulnak. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét, IV. mellékletének B. részét, V. melléklete A. részének II. szakaszát és V. melléklete B. részének II. szakaszát ennek megfelelően módosítani kell.

(24) A Franciaország és Olaszország által biztosított információk értelmében Pikárdia (Aisne megye), Île de France (Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne települések) és Puglia mentesek a Grapevine flavescence dorée MLO károsítótól és megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletének B. részét és IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(25) A Svájc által rendelkezésre bocsátott információk azt mutatják, hogy Svájc (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) mentes a Grapevine flavescence dorée MLO károsítótól. Ezért tehát indokolt Svájc felvétele (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) azon térségek jegyzékébe, ahonnan a Vitis L. növény behozatala engedélyezett az érintett károsító tekintetében védett övezetekbe. A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(26) A 2000/29/EK irányelvet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(27) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2014. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2014. október 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Tanács 2007. június 11-i 2007/33/EK irányelve a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/464/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 156., 2007.6.16., 12. o.).

(3) A Bizottság 2008. július 4-i 690/2008/EK rendelete a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.).

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:

(1) Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor alatt a szöveg az 1. pont után a következő 1.1. ponttal egészül ki: "1.1. Agrilus anxius Gory"

- Az a) címsor alatt a szöveg az 1.1. pont után a következő 1.2. ponttal egészül ki: "1.2. Agrilus planipennis Fairmaire"

- Az a) címsor alatt a szöveg az 1.2. pont után a következő 1.3. ponttal egészül ki: "1.3. Anthonomus eugenii Cano"

- Az a) címsor alatt a szöveg a 10.4. pont után a következő 10.5. ponttal egészül ki: "10.5. Diaphorina citri Kuway"

- A b) címsor alatt a szöveg az 1. pont előtt a következő 0.1. ponttal egészül ki: "0.1. Candidatus Liberibacter spp., a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárga sárkány betegség kórokozója"

- A c) címsor alatt a 9. pontot el kell hagyni.

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor alatt a szöveg a 0.1. pont után a következő 0.01. ponttal egészül ki: "0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al."

- Az a) címsor alatt a szöveg a 9. pont után a következő 10. ponttal egészül ki: "10. Trioza erytreae Del Guercio"

- A b) címsor alatt a 2. pont szövege ("Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith") helyébe az alábbi szöveg lép: "Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al."

b) A B. rész a) címsora a következőképpen módosul:

i. A szöveg az 1.1. pont után a következő 1.2. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A szöveg a 4. pont után a következő 5. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(2) A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor a következőképpen módosul:

- Az 1.1. pontot el kell hagyni,

- A 8. pontot el kell hagyni,

- A 10. pontot el kell hagyni,

- A 31. pontot el kell hagyni.

- A b) címsor alatt az 1. pontot el kell hagyni.

- A c) címsor alatt a 7. pontot el kell hagyni.

- A d) címsor alatt az 5.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege ("Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.") helyébe a következő szöveg lép: "Solanum lycopersicum L."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- A b) címsor a következőképpen módosul:

- A 2. pontban a jobb oldali oszlop szövege ("Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.") helyébe a következő szöveg lép: "Solanum lycopersicum L."

- A 9. pontban a jobb oldali oszlop szövege ("Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.") helyébe a következő szöveg lép: "Solanum lycopersicum L."

- A d) címsor a következőképpen módosul:

- Az 5. pontot el kell hagyni.

- A 15. pontban a jobb oldali oszlop szövege ("Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.") helyébe a következő szöveg lép: "Solanum lycopersicum L."

- A 16. pontban a jobb oldali oszlop szövege ("Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.") helyébe a következő szöveg lép: "Solanum lycopersicum L."

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az a) címsor alatt a 6. a) pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"EL, IRL, UK"

ii. A b) címsor alatt a 2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragónia) és Guipúzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

iii. A c) címsor 0.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iv. A d) címsor a következőképpen módosul:

- Az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"EL (kivéve Argolida és Chania régiókat), M, P (kivéve Algarve és Madeira)"

- A 2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"CZ, FR (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia), I (Puglia, Basilicata és Szardínia)"

(3) A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. pontban a védett övezet(ek) című második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

b) A 2. pontban a védett övezet(ek) című második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Kasztília la Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

(4) A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.1. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a Thuja L. és a Taxus L., kivételével, a következőktől eltérő formában: - fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely egészében vagy részben e tűlevelűekből származik, - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, - A Libocedrus decurrens Torr. fája, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát ceruzakészítés céljából 7-8 napon át legalább 82 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel dolgozták fel vagy munkálták meg, ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát megfelelően alávetették: a) a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek; vagy b) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésnek. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h); vagy c) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%); valamint hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy - a kéregmentes fa esetében - olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által."

- Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.2. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következő formákban: - egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al előfordul. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát megfelelően alávetették: a) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell, vagy b) a fa a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), valamint hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy - a kéregmentes fa esetében - olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által."

- Az 1.3. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.3. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Thuja L. és a Taxus L. fája, a következőktől eltérő formában: - egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az USA-ból származik, amelyekről ismerte, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa: a) kéregmentes, vagy b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek; vagy c) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek; vagy d) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy e) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%);"

- Az 1.4. pontot el kell hagyni,

- Az 1.5. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következőktől eltérő formában: - egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban az Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa: a) olyan területről származik, amelyről ismert, hogy mentes a következőktől: - a Monochamus spp. (nem-európai), - a Pissodes spp. (nem-európai) - a Scolytidae spp. (nem-európai) A 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában meghatározott bizonyítványokon, a »Származás helye« rovatban szerepelnie kell a térségnek; vagy b) kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes; vagy c) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek; vagy d) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek; vagy e) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy f) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%)."

- Az 1.6. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.6. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a tűlevelűek (Coniferales) fája, a következőktől eltérő formában: - egészében vagy részben e tűlevelűekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétek, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is, amely a következő országoktól eltérő harmadik országokból származik: - Oroszország, Kazahsztán és Törökország, - európai országok, - Kanada, Kína, Japán, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az USA, amelyekről ismert, hogy ott a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa: a) kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes; vagy b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek; vagy c) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy d) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%), vagy e) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek."

- Az 1.7. pontban a jobb oldali oszlop e) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép: "e) a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell."

- A 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, és amely Svájc kivételével valamely harmadik országból származik. A fa csomagolóanyag: - »a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások« című, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és - a szóban forgó nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növény-egészségügyi kezelésnek vetették alá."

- a 2.1. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "Az Acer saccharum Marsh. fája, beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, a következőktől eltérő formában: és amely az USA-ból vagy Kanadából származik."

- furnérlemez gyártására szánt fa,

- fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

- A 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.3. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fája, a következőktől eltérő formában: - egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat, amelyek Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származnak. Hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a) a fa olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon, vagy b) a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel, vagy c) a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el."

- A 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.4. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származik. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon."

- A 2.5. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben a Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított, Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó hántolt fakéreg és fakéregből készült tárgyak Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon."

- A 3. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "A Quercus L., fája, a következőktől eltérő formában: ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is."

- fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

- hordó, kád, dézsa, teknő és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongákat is, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát legalább 20 percen át minimum 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel állították elő vagy dolgozták fel,

- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

- A szöveg a 3. pont után a következő 4.1., 4.2. és 4.3. ponttal egészül ki: "4.1. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Betula L., fája, a következőktől eltérő formában: - egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát, amely Kanadából és az USA-ból származik, amelyekről ismert, hogy ott a Agrilus anxius Gory előfordul. Hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a) a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel, vagy b) a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el. 4.2. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, az egészben vagy részben a Betula L. fájából származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes. 4.3. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, fakéreg és fakéregből készült tárgyak, amelyek Kanadából és az USA-ból származó Betula L. fából készültek, amely országokról ismert, hogy ott az Agrilus anxius Gory előfordul. Hivatalos igazolás arról, hogy a kérget a fától elválasztották."

- Az 5. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "A Platanus L., fája, a következőktől eltérő formában: ideértve azonban az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is."

- fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

- A 6. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "A Populus L., fája, a következőktől eltérő formában: ideértve azonban az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét."

- fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

- A 7.1. pontban a jobb oldali oszlop d) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép: "d) a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell."

- A 7.2. pontban a jobb oldali oszlop c) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép: "c) a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell."

- A 7.3. pontban a jobb oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "Hatósági nyilatkozat arról, hogy a hántolt fakéreg: valamint hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakérget a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által."

a) a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti füstöléssel történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül. A 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),

vagy

b) a faprofil egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon jelezni kell,

- A 8. pontot el kell hagyni.

- A 11.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "11.4. A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a lombos vagy lomb nélküli, levágott ágakat Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában előírt növény-egészségügyi bizonyítványon."

- A szöveg a 11.4. pont után a következő 11.5. ponttal egészül ki: "11.5. A Betula L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a Betula lombos vagy lomb nélküli, levágott ágait Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növény olyan országból származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes."

- A 15. és 16. pontot el kell hagyni.

- A szöveg a 18. pont után a következő 18.1., 18.2. és 18.3. ponttal egészül ki: "18.1. Az Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. és Vepris Comm. növényei, a termés kivételével (de beleértve a magokat); és a harmadik országokból származó Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf. és azok hibridjeinek magjai A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.2. és 18.3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Candidatus Liberibacter spp-től, a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárga sárkány betegség kórokozójától. 18.2. Harmadik országokból származó Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L. növények, a termés és a vetőmag kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1. és 18.3. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Trioza erytreae Del Guercio ott nem fordul elő, vagy b) a növények a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Trioza erytreae Del Guercio-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában. 18.3. Harmadik országokból származó Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1. és 18.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Diaphorina citri Kuway ott nem fordul elő, vagy b) a növények a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Diaphorina citri Kuwaytól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában."

- A 25.4. pont aa) és bb) címsorában a "Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith" szövegrész helyébe a "Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al." szöveg lép.

- A 25.4.1. pont aa) és bb) címsorában a "Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith" szövegrész helyébe a "Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al." szöveg lép.

- A 25.6. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép.

- A 25.7. pont helyébe a következő szöveg lép: "25.7. A Capsicum annuum L., a Solanum lycopersicum L., a Musa L., a Nicotiana L. és a Solanum melongena L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével, amelyek olyan országokból származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordul A III. melléklet A. részének 11. és 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5. és 25.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy a) a növények a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-től mentesnek talált területekről származnak, vagy b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. okozta tüneteket."

- A 27.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "27.1. Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével Hivatalos nyilatkozat arról, hogy: aa) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban Helicoverpa armigera (Hübner) és a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes területnek nyilvánított, vagy a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Helicoverpa armigera (Hübner), vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket, vagy b) a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében."

- A 27.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "27.2. Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 27.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: aa) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith és a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulásától mentes területnek nyilvánított, vagy a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridania (Cramer), a Spodoptera frugiperda Smith, vagy a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket; vagy b) a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében."

- A 28.1. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép.

- A 32.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A 32.3. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származik, amely a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A 33. pont helyébe a következő szöveg lép: "33. Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények Hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a) ismert, hogy a termelés helye mentes a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól. valamint b) a növények a Globodera pallida (Stone) Behrens-től és a Globodera rostochiensis(Wollenweber) Behrens-től mentes tábláról származnak."

- A 36.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Thrips palmi Karny-tól mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Thrips palmi Karny fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A szöveg a 36.2. pont után a következő 36.3. ponttal egészül ki: "36.3. A Capsicum L. Belize, Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, az USA és Francia Polinézia területéről, azaz olyan területekről származó gyümölcsei, amelyekről ismert, hogy ott az Anthonomus eugenii Cano előfordul Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gyümölcs: a) a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugenii Cano-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában vagy b) az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugenii Cano-tól, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, és a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a kivitel előtti két hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések alapján is az Anthonomus eugenii Cano-tól mentesnek nyilvánítottak."

- A 38.1. pontot el kell hagyni.

- A 45.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaci Genn.-től mentes. (nem európai populációk); a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét. (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A 45.3. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép.

- A 46. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaci Genn.-től mentes (nem európai populációk) és a növényeken nem észleltek a releváns károsító szervezetek okozta tüneteket, a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A 48. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép

- A 49.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a b) pont után a következő c) ponttal egészül ki: "vagy c) a vetőmagot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatok az említett károsító szervezettől mentesnek találták."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- A 10. pont helyébe a következő szöveg lép: "10. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények a Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli és Gikashvili és Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentes területekről származnak; vagy b) a növények egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott anyaggal, amelyet legalább a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) nézve megfelelő vizsgálatok, vagy a nemzetközi előírásoknak megfelelő módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat olyan folyamatosan rovarhálós üvegházban vagy kinevelő ketrecben nevelték, amelyekben nem észlelték a Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli és Gikashvili és a Citrus tristeza virus (európai törzsek) okozta tüneteket; vagy c) a növények: - egy olyan minősítési rendszerből származnak, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott anyaggal, amelyet legalább a Citrus tristeza virusra (európai törzsek) nézve megfelelő vizsgálatok, vagy a nemzetközi előírásoknak megfelelő módszerek alkalmazásával hatóságilag egyedileg megvizsgáltak, és azokat e vizsgálatokban Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek találták, és az e francia bekezdésben említett módszerek szerint elvégzett egyedi hatósági vizsgálatok során legalább a Citrus tristeza virustól (európai törzsek) mentesnek minősítették, valamint - a növényeket megszemlélték, és azokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, és a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) okozta tüneteket."

- A szöveg a 10. pont után a következő 10.1. ponttal egészül ki: "10.1. A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik és Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Trioza erytreae Del Guercio előfordulásától mentes területnek nyilvánított."

- A 18.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "18.1. A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották; valamint b) a gumók vagy olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól mentes, vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották; valamint d) aa) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nem fordul elő; vagy bb) olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek olyan megfelelő eljárás eredményeképpen, amelynek célja a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elpusztítása; valamint e) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő, vagy olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen előfordul: - a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssentől a gazdanövények évenkénti felmérése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből és a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll, vagy - a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatának vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy tartályok zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a 66/403/EGK tanácsi irányelvben a zárásról szóló rendelkezéseknek megfelelően, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket."

- A szöveg a 18.1. pont után a következő 18.1.1. ponttal egészül ki: "18.1.1. A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban ültetésre szánt gumók kivételével A Solanum tuberosum L. esetében alkalmazandó, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották."

- A 18.3. pont jobb oldali oszlopában a "Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith" szövegrész helyébe a "Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al." szöveg lép.

- A 18.5. pont helyébe a következő szöveg lép: "18.5. A Solanum tuberosum L. gumói, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. vagy 18.4. pontjában említettek kivételével A csomagoláson vagy - ömlesztve szállított burgonya esetében - a burgonyát szállító járművön elhelyezett nyilvántartási számmal kell bizonyítani, hogy a burgonyát hatóságilag nyilvántartásba vett termelő állította elő, vagy az a termelési területen található, hatósági nyilvántartásba vett közös gyűjtő és szállítási központokból származik, jelezve, hogy a gumók mentesek a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól, és hogy a) a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket, valamint b) adott esetben a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket, valamint c) a Globodera pallida (Stone) Behrens és Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartják."

- A szöveg a 18.6. pont után a következő 18.6.1. ponttal egészül ki: "18.6.1. A Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. és Solanum melongena L. ültetésre szánt gyökeres növényei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban ültetésre szántak kivételével A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották."

- A 18.7. pont helyébe a következő szöveg lép: "18.7. A Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., és a Solanum melongena L., ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével A IV. melléklet A. része II. szakaszának 18.6. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól mentesnek talált területekről származnak, vagy b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. okozta tüneteket."

- A 20. pont helyébe a következő szöveg lép: "20. Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy: aa) a gumók olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban Helicoverpa armigera (Hübner) és a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes területnek nyilvánított, vagy a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Helicoverpa armigera (Hübner), vagy a Spodoptera littoralis (Boisd.) előfordulására utaló jeleket, vagy b) a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében."

- A 23. pontban a jobb oldali oszlop szövege a c) pont után a következő d) ponttal egészül ki: "vagy d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt."

- A 24. pont helyébe a következő szöveg lép: "24. Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények Bizonyíték van arra, hogy a termelés helyéről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól mentes."

- A szöveg a 24. pont után a következő 24.1. ponttal egészül ki: "24.1. Az Allium porrum L., az Asparagus officinalis L., a Beta vulgaris L., a Brassica spp. és a Fragaria L. ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növényei valamint az Allium ascalonicum L., az Allium cepa L., a Dahlia spp., a Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., az Iris spp., a Lilium spp., a Narcissus L. és a Tulipa L. szabadban termesztett hagymái, gumói és gyöktörzsei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban ültetésre szánt hagymák, gumók, hagymagumók és gyöktörzsek kivételével A IV. melléklet A. része II. szakaszának 24. pontjában szereplő követelmények sérelme nélkül bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották."

- A 26.1. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép.

- A 27. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép.

- A 28.1. pontban a jobb oldali oszlop szövege a b) pont után a következő c) ponttal egészül ki: "vagy c) a vetőmagokat Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokban az említett károsító szervezettől mentesnek találták."

b) A B. rész a következőképpen módosul:

- A 4., a 10. és a 14.2. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"EL, IRL, UK"

- A 6.3. és a 14.9. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"CZ, IRL, S, UK"

- A szöveg a 19. pont után a következő 19.1. ponttal egészül ki: "19.1. Ültetésre szánt Castanea Mill. növények A III. melléklet A. részének 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ott nem fordul elő; vagy b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrtól mentes területnek nyilvánított; vagy c) a növényeket egész életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikében termesztették CZ, IRL, S, UK"

- A 20.3. pont helyébe a következő szöveg lép: "20.3. Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények Bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrenstől mentes. FI, LV, SI, SK"

- A 21. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Kasztília la Mancha,Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud körzet (Aragón) és Guipúzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvő terület]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

- A 21.3. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Catalayud közösség körzete (Aragon) és Guipuzcoa megye (Baszkföld)), EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrino megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos, Ohrady, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory/Udvard és Žitavou/Zsitvafödémes (Nové Zámky/Érsekújvári járás), Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

- A 31. pont helyébea következő szöveg lép: "31. A Bulgáriából, Horvátországból, Szlovéniából, Görögországból (Argolida és Chania), Portugáliából (Algarve és Madeira), Spanyolországból, Franciaországból, Ciprusról és Olaszországból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik termései A IV. melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott azon követelmény sérelme nélkül, amely szerint a csomagoláson származási jelzést kell feltüntetni: a) a terméseknek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük; vagy b) a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetén hatósági nyilatkozat arról, hogy a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt tartályokba csomagolták, és lepecsételve kell maradniuk az e termések tekintetében védett övezetként elismert övezeten keresztül történő szállítás során, továbbá a növényútlevélen is feltüntetendő megkülönböztető jelzést kell rajtuk szerepeltetni. EL (kivéve Argolida és Chania regionális egységeket), M, P (kivéve Algarve és Madeira)"

- A 32. pont helyébe a következő szöveg lép: "32. A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és vetőmagok kivételével A III. melléklet A. részének 15. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 17. pontjában és a IV. melléklet B. részének 21.1. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, amelyről ismert, hogy ott a Grapevine flavescence dorée MLO nem fordul elő; vagy b) a növények a nemzeti növényvédelmi szervezet által a nemzetközi szabványokkal összhangban Grapevine flavescence dorée MLO-tól mentes területnek nyilvánított területről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket; vagy c) a növények a Cseh Köztársaságból, Franciaországból (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia) vagy Olaszországból (Puglia, Basilicata és Szardínia) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy cc) a növények Svájcból (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy d) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, ahol: aa) a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg az anyanövényeken a két legutóbbi teljes növekedési időszak során; valamint bb) vagy i. a termőhelyen a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg a növényeken; vagy ii. a növényeket 45 perces forró vizes (legalább 50 °C-os) hőkezelésnek vetették alá a Grapevine flavescence dorée MLO elpusztítása végett. CZ, FR (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia), I (Puglia, Basilicata és Szardínia)"

- A szöveg a 32. pont után a következő 33. ponttal egészül ki: "33. A Castanea Mill. növényei, a szövettenyészetben levő növények, a termés és a vetőmag kivételével A III. melléklet A. részének 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ott nem fordul elő; vagy b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsutól mentes területnek nyilvánított; vagy c) a növényeket egész életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikében termesztették. IRL, P, UK"

(5) Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.4. A Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. és Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével."

- A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.1. A következő fajokba tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridek összes fajtája, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L., és az ültetésre szánt fűfélék más növényei a Gramineae család növényeinek kivételével, továbbá a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumós gyökerek kivételével"

- A 2.4. pont bal oldali oszlopában a "Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw." szövegrész helyébe a "Solanum lycopersicum L." szöveg lép

- A 3. pont helyébe a következő szöveg lép: "3. A Camassia Lindl., a Chionodoxa Boiss., a Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', a Dahlia spp., a Galanthus L., a Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, úgy mint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., a Hyacinthus L., az Iris L., az Ismene Herbert, a Lilium spp., a Muscari Miller, a Narcissus L., az Ornithogalum L., a Puschkinia Adams, a Scilla L., a Tigridia Juss. és a Tulipa L. növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói, gumói és gyöktörzsei, amelyeket olyan termelők állítottak elő, akik jogosultak a növénytermesztéssel - a végső felhasználóknak való értékesítésre termesztett és készített növények, növényi termékek és egyéb áruk kivételével - hivatásszerűen foglalkozó személyek felé történő előállítási és értékesítési tevékenységre, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatósági szervei biztosítják, hogy a növények előállítása más termékekétől egyértelműen elkülöníthető"

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.2. A Populus L., a Beta vulgaris L. és (a Quercus suber kivételével) a Quercus spp. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével"

- Az 1.3. pont szövege az "Amelanchier Med." szövegrész után a "Castanea Mill." szöveggel egészül ki.

- Az 1.8. pont szövege a "Beta vulgaris L." szövegrész után a "Castanea Mill." szöveggel egészül ki.

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1. Ültetésre szánt növények a magok kivételével, de beleértve a következő fajok magjait: az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., az Afganisztánból, Indiából, Iránból, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból származó genera Triticum, Secale és X Triticosecale, Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf., és hibridjeik, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. and Phaseolus L. 2. Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével: - Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai, - tűlevelűek (Coniferales), - az USA-ból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh., - a nem európai országokból származó Prunus L., - a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai, - az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles zöldségei, - a Manihot esculenta Crantz levelei, - a Betula L. lombos vagy lomb nélküli, levágott ágai, - a Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó, lombos vagy lomb nélküli, levágott ágai, - Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L."

- A szöveg a 2. pont után a következő 2.1. ponttal egészül ki: "2.1. Az Aegle Corrêa, az Aeglopsis Swingle, az Afraegle Engl., az Atalantia Corrêa, y Balsamocitrus Stapf, a Burkillanthus Swingle, a Calodendrum Thunb., a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Limonia L., a Microcitrus Swingle, a Murraya J. Koenig ex L., a Pamburus Swingle, a Severinia Ten., a Swinglea Merr., a Triphasia Lour és a Vepris Comm. növényi részei, a termés kivételével, de beleértve a magokat."

- A 3. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki: "- Capsicum L."

- Az 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép: "5. Az alábbiak hántolt fakérge: - nem európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales) - az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L. kivételével, - Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., - Kanadából és az USA-ból származó Betula L., 6. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti fa, ha a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve a IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa csomagolóanyagot: - Quercus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, a 4416 00 00 KN kód b) pontja alatti árumegnevezésnek megfelelő fa kivételével, valamint ha igazoló dokumentumok bizonyítják, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel dolgozták fel vagy munkálták meg, - Platanus L., ideértve az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is, - Populus L., beleértve az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, - Acer saccharum Marsh., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, - tűlevelűek (Coniferales), beleértve az Európán kívüli országokból, Kazahsztánból, Oroszországból és Törökországból származó fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, - Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, - Betula L., ideértve a Kanadából és az USA-ból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is; valamint b) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részében található következő leírások egyikének megfelel. KN-kód Leírás 4401 10 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában 4401 21 00 Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából 4401 22 00 Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából ex 4401 30 40 Fűrészpor, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve ex 4401 30 80 Más fahulladék és -maradék, nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve 4403 10 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is 4403 20 Gömbfa tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is 4403 91 Megmunkálatlan tölgyfa (Quercus spp.), a festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-e ex 4403 99 Megmunkálatlan fa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus spp.), illetve nyírfa (Betula L.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve 4403 99 51 Nyírfa (Betula L.), fűrészrönk formában, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, vagy durván négyszögletesre alakított-e 4403 99 59 Nyírfa (Betula L.), függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, vagy durván négyszögletesre alakított-e, de a fűrészrönk kivételével ex 4404 Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 4407 10 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva 4407 91 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb tölgyfa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (Quercus spp.) ex 4407 93 Acer saccharum Marsh, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6mm-nél vastagabb fája, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva 4407 95 Kőrisfa (Fraxinusspp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is ex 4407 99 Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy [Quercus spp.] vagy bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.] vagy kőris [Fraxinus spp.]), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva 4408 10 Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongát is 9406 00 20 Előre gyártott épület fából"

ii. A II. szakasz 5. pontjának szövege a "Dolichos Jacq." szövegrész előtt a "Castanea Mill.," szöveggel egészül ki.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0078 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0078&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék