32016L0317[1]

A Bizottság (EU) 2016/317 végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/317 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2016. március 3.)

a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a répavetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 27. cikkére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvek megállapítják a vetőmagcsomagok hatósági címkézésére irányadó szabályokat.

(2) Az elmúlt években több esetben is fény derült a hatósági címkék visszaélésszerű alkalmazására. Ezért a hasonló visszaélésszerű gyakorlatok kiküszöbölése érdekében a legkorszerűbb műszaki ismereteknek megfelelően növelni kell a hatósági címkék biztonságát. A fentiekre tekintettel és annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyabban nyilván tudják tartani és ellenőrizni tudják az egyes hatósági címkék nyomtatását, terjesztését és a piaci szereplők általi használatát, illetve nyomon tudják követni a vetőmagtételeket, a hatósági címkék biztonságát növelni kell, és az elit vetőmag, a minősített vetőmag, a kereskedelmi vetőmag és a vetőmagkeverékek hatósági címkéjén, valamint a másik tagállamban betakarított, nem véglegesen minősített vetőmag esetében biztosított címkén és okmányban a jövőben fel kell tüntetni egy hatóság által kibocsátott sorszámot.

(3) A 66/401/EGK, az 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv módosításai

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A.I.a) szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

b) Az A.I.b) szakasz a következő 3a. ponttal egészül ki:

"3a. Hatósági sorszám."

c) Az A.I.c) szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

b) A C. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

2. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosításai

A 66/402/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A.a) szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

b) Az A.b) szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

b) A C. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

3. cikk

A 2002/54/EK irányelv módosításai

A 2002/54/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A III. melléklet a következőképpen módosul: Az A.I. szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

2. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

b) A C. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

4. cikk

A 2002/55/EK irányelv módosításai

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet a következőképpen módosul: Az A.I. szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

b) A C. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

5. cikk

A 2002/56/EK irányelv módosításai

A 2002/56/EK határozat III. mellékletének A. szakasza a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

6. cikk

A 2002/57/EK irányelv módosításai

A 2002/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A.a) szakasz a következő 2a. ponttal egészül ki:

"2a. Hatósági sorszám."

b) Az A.b) szakasz a következő 3a. ponttal egészül ki:

"3a. Hatósági sorszám."

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

b) A C. szakasz az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- hatósági sorszám."

7. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. március 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2017. április 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott, említett rendelkezésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309. o.

(3) HL L 193., 2002.7.20., 12. o.

(4) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

(6) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016L0317 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016L0317&locale=hu