32007R0378[1]

A Tanács 378/2007/EK rendelete ( 2007. március 27. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 378/2007/EK RENDELETE

(2007. március 27.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

(1)

Egyes tagállamok számára különös nehézséget jelent vidékfejlesztési programjaiknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 1 ) értelmében történő finanszírozása. Ezen tagállamok számára - vidékfejlesztési politikájuk megerősítése céljából - lehetővé kell tenni az önkéntes moduláció rendszerének alkalmazását. Ezt a lehetőséget biztosítani kell azoknak a tagállamoknak, amelyek az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikke által megállapított választható modulációs rendszerről az 1782/2003/EK tanácsi rendelet által megállapított kötelező modulációs rendszerre történő áttérésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. szeptember 22-i 1655/2004/EK bizottsági rendeletnek ( 2 ) megfelelően már önkéntes modulációt alkalmaznak, vagy amelyek számára a 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4a) bekezdése értelmében eltérést engedélyeztek a közösségi támogatás társfinanszírozására vonatkozó követelmény alól. Az önkéntes modulációnak az 1782/2003/EK rendelet ( 3 ) 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések csökkentésének formájában kell megvalósulnia úgy, hogy az e csökkentésnek megfelelő pénzeszközöket az 1698/2005/EK rendelet értelmében vidékfejlesztési programok finanszírozására használják. A közvetlen kifizetéseknek az önkéntes moduláció vonatkozásában alkalmazott csökkentései kiegészítik az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkében meghatározott kötelező moduláció alkalmazásából származó csökkentéseket.

(2)

Az önkéntes moduláció adminisztratív végrehajtásának elősegítése érdekében az önkéntes modulációra alkalmazandó szabályokat az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke szerinti kötelező modulációra alkalmazandó szabályokhoz kell igazítani, beleértve a számítási alapot is.

(3)

A kistermelők különleges helyzetének figyelembevétele érdekében az önkéntes moduláció alkalmazása esetén kiegészítő támogatási összeget kell odaítélni, csakúgy, mint a kötelező moduláció esetében. Az említett kiegészítő összegnek meg kell egyeznie a közvetlen kifizetések első 5 000 EUR-jára alkalmazott önkéntes modulációból származó összeggel, a Bizottság által meghatározott felső határokon belül.

(4)

Az önkéntes modulációt már alkalmazó tagállamok tekintetében - a felesleges adminisztratív terhek, valamint az olyan, évek óta alkalmazott végrehajtási szabályokkal való ütközés elkerülése érdekében, amelyekhez a mezőgazdasági termelők a gyakorlatban és gazdasági értelemben már hozzászoktak - a lehető legnagyobb mértékben törekedni kell arra, hogy az ebben a rendeletben megállapított új önkéntes modulációs rendszer ne térjen el a meglevő mechanizmustól. Ezért helyénvalónak tűnik, hogy e rendelet hatálybalépésekor az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamoknak jogában álljon fenntartani jelenlegi rendszerük bizonyos jól kialakított elemeit, amellett, hogy elkerülik a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Ezenfelül annak érdekében, hogy az új rendszer összhangban álljon az egységes támogatási rendszer végrehajtási módjaival, a régiónként eltérő mértékű önkéntes moduláció alkalmazásának lehetőségével kizárólag az olyan tagállamok élhetnek majd, amelyek az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében előírtak szerint regionális szinten alkalmazzák az egységes támogatási rendszert.

(5)

Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó pénzeszközök felhasználása nem függ az EMVA hozzájárulásának az 1698/2005/EK rendelet szerinti felső határaitól. Ezért az említett rendelettől való eltérésekről rendelkezni kell. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 4 ) alapján az EMVA-ra alkalmazandó előfinanszírozási szabályok e pénzeszközök tekintetében nem alkalmazandók.

(6)

Az önkéntes moduláció alkalmazására vonatkozó tudatos döntéshozatal érdekében a tagállamok részletes értékelést készítenek a moduláció lehetséges hatásairól, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőknek a moduláció függvényében alakuló gazdasági helyzetére és a mezőgazdasági ágazaton belüli viszonylagos helyzetére. Az önkéntes moduláció végrehajtásának hatását az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamok szigorúan ellenőrzik. A Bizottságot - a szakpolitika esetleges továbbfejlesztésére tekintettel - tájékoztatni kell a hatásvizsgálat és az ellenőrzés eredményeiről.

(7)

Az önkéntes modulációt a vidékfejlesztés közösségi finanszírozásának tágabb összefüggésében kell vizsgálni. Az önkéntes moduláció hozzájárulását többek között a tagállamok hatásvizsgálataira figyelemmel kell elemezni. Ezen elemzés alapján a Bizottság 2008 vége előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben felvázolja a rendszer végrehajtása során addig nyert tapasztalatokat.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 5 ) összhangban kell elfogadni.

(9)

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott kiadások éves felső határának meghatározásakor figyelembe kell venni az önkéntes moduláció alkalmazásából származó összegeket, valamint az 1290/2005/EK rendeletbe be kell illeszteni a különösen az önkéntes modulációra vonatkozó részletes szabályok elfogadásának lehetőségét.

(10)

Az 1290/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÖNKÉNTES MODULÁCIÓ

1. cikk

(1) Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének sérelme nélkül azok a tagállamok,

a) amelyek e rendelet hatálybalépésekor az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkében említett közvetlen kifizetések csökkentéseinek rendszerét alkalmazzák; vagy

b) amelyek számára az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4a) bekezdése értelmében eltérést engedélyeztek a közösségi támogatás társfinanszírozására vonatkozó követelmény alól,

csökkentést alkalmazhatnak (a továbbiakban: önkéntes moduláció) az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések valamennyi, a 2007 és 2012 közötti időszak során az említett rendelet 2. cikkének e) pontja értelmében területükön egy adott naptári évben odaítélendő összegére.

(2) Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket az 1698/2005/EK rendelettel összhangban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési programozás alapján hozott intézkedésekhez nyújtott közösségi támogatásként kell hozzáférhetővé tenni azokban a tagállamokban, ahol ezen összegek keletkeztek.

(3) Az önkéntes moduláció szerinti csökkentéseket a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 7. cikkének értelmében a kötelező modulációra alkalmazandó alapon kell számítani.

(4) Minden egyes tagállam egy adott naptári évben az önkéntes moduláció vonatkozásában egységes mértéket alkalmaz. Az arány progresszív módosításoknak vethető alá az előre meghatározott lépéseknek megfelelően. A csökkentés legnagyobb mértéke 20 %.

(5) Az adott mezőgazdasági termelő esetében alkalmazandó, a 73/2009/EK rendelet 7. cikkének alkalmazásából eredő moduláció 5 százalékponttal csökkentett mértékét le kell vonni a tagállamok által az e cikk (4) bekezdése alapján alkalmazott önkéntes moduláció mértékéből. Mind a levonandó százalékos értéknek, mind az önkéntes moduláció végső mértékének 0-val egyenlőnek vagy 0-nál nagyobbnak kell lennie.

2. cikk

(1) E rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül a tagállamok határoznak a 2007 és 2012 közötti időszak során alkalmazandó önkéntes moduláció éves mértékéről, és azt közlik a Bizottsággal.

(2) Az önkéntes modulációt alkalmazni szándékozó tagállamok értékelést végeznek az önkéntes moduláció alkalmazása hatásainak - különösen az érintett mezőgazdasági termelők gazdasági helyzetére gyakorolt hatásoknak - a felmérése érdekében, figyelembe véve a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét.

A 3. cikk (1) bekezdése szerint a regionálisan differenciált mértékeket alkalmazni szándékozó tagállamok emellett felmérik a differenciált arányok hatását is, figyelembe véve a mezőgazdasági termelőkkel szemben indokolatlanul alkalmazott egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét.

Az érintett tagállamok hatásvizsgálataikat - az (1) bekezdésben említett információval együtt - továbbítják a Bizottságnak.

3. cikk

(1) Bármely tagállam, amely e rendelet hatálybalépésekor alkalmazza az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkében említett közvetlen kifizetések kiegészítő csökkentéseit, valamint amely az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében előírtak szerint regionális szinten alkalmazza az egységes támogatási rendszert, a 2007-2012-es időszakra vonatkozóan dönthet úgy, hogy:

a) e rendelet 1. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, a modulációra a 73/2009/EK rendelet 7. cikke értelmében alkalmazandó számítás alapján alkalmazza a moduláció szerinti csökkentéseket, figyelmen kívül hagyva az 5 000 EUR alatti összegek kizárására vonatkozóan az említett cikk (1) bekezdésében meghatározottakat; és/vagy

b) az 1. cikk (4) bekezdésétől eltérve objektív szempontok alapján regionálisan differenciált mértékeket alkalmaz. Az érintett tagállamok bármely régiója esetében a maximális mérték 20 %.

(2) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve bármely, az e cikk (1) bekezdése alapján regionálisan differenciált önkéntes modulációs mértékeket alkalmazó tagállam két hónappal e rendelet hatálybalépését követően a 2007-2012-es időszakra benyújtja a Bizottságnak az alábbi, bizottsági vizsgálat tárgyát képező adatokat:

a) az önkéntes moduláció éves mértékei valamennyi régióra lebontva, valamint az egész területre vonatkozóan;

b) az önkéntes moduláció keretében csökkentendő éves teljes összeg;

c) adott esetben az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett kiegészítő támogatási összeg fedezéséhez szükséges éves teljes kiegészítő összegek;

d) a b) és c) pontban említett összegek megállapítására használt statisztikai és egyéb háttéradatok.

(3) Szükség esetén a tagállamok benyújtják a Bizottságnak a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett összegek frissített változatát. A frissített adatokat az azon naptári évet megelőző év december 31-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz, amelyre az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének e) pontja értelmében az összegek vonatkoznak.

(4) Amennyiben a Bizottság a (2) és (3) bekezdéssel összhangban benyújtott adatokra vonatkozóan pontosítást kér, a tagállamok e kérelemre egy hónapon belül válaszolnak.

4. cikk

(1) Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket a Bizottság állapítja meg végrehajtási jogi aktusok révén, a 6a. cikk alkalmazása nélkül az alábbiak alapján:

a) az önkéntes modulációra vonatkozó egységes nemzeti mérték esetében alkalmazott számítás;

b) a regionálisan differenciált mértékeket alkalmazó tagállamok esetében a tagállamok által a 3. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint közölt összegek vagy a 3. cikk (3) bekezdésében előírt frissített összegek.

A nettó összegeket hozzáadják az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett tagállamonkénti éves bontáshoz.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében említett felső határokat az e cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamonkénti éves bontáshoz hozzáadott nettó összegekre.

Az 1290/2005/EK rendelet 25. cikke nem alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamonkénti éves bontáshoz hozzáadott nettó összegekre.

5. cikk

Az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamok és a Bizottság szigorúan ellenőrzik az önkéntes moduláció alkalmazásának hatásait, különösen az érintett mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzetére gyakorolt hatásokat, figyelembe véve a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét. Ennek érdekében a tagállamok 2008. szeptember 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

6. cikk

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén különös rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációjára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6a. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén különös rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodást illetően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6a. cikk

(1) A Bizottságot az 1698/2005/EK rendelettel létrehozott vidékfejlesztési bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet ( 7 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(2) A Bizottságot az 1290/2005/EK rendelettel létrehozott mezőgazdasági alapok bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

7. cikk

A Bizottság 2008. december 31. előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az önkéntes moduláció alkalmazásáról, és a jelentést szükség szerint megfelelő javaslatokkal egészíti ki.

II. FEJEZET

AZ 1290/2005/EK RENDELET MÓDOSÍTÁSA ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

8. cikk

A 1290/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság meghatározza azokat az összegeket, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének, valamint 143d. és 143e. cikkének, továbbá a 378/2007/EK ( 8 ) tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében az EMVA rendelkezésére bocsátanak.

2. A 42. cikk bevezető szövegében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az említett szabályok különösen a következőket foglalják magukban:"

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb a 2012/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 8. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 298., 2004.9.23., 3. o.

( 3 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2013/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 13. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 7 ) A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló,2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 8 ) HL L 95., 2007.4.5., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0378 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0378&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0378-20111228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0378-20111228&locale=hu