32017R0584[1]

A Bizottság (EU) 2017/584 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 48. cikke (12) bekezdésének a), c) és g) pontjára,

mivel:

(1) Biztosítani kell, hogy az algoritmikus kereskedést lehetővé tevő kereskedési helyszínek megfelelő rendszerekkel és kontrollmechanizmusokkal rendelkezzenek.

(2) E rendelet rendelkezéseinek nemcsak a szabályozott piacokra kell vonatkoznia, hanem a 2014/65/EU irányelv 18. cikkének (5) bekezdése értelmében a multilaterális kereskedési rendszerekre és a szervezett kereskedési rendszerekre is.

(3) A technológiai fejlődés és különösen az algoritmikus kereskedés hatása az egyik fő oka annak, hogy meg kell határozni a kereskedési helyszínek igazgatásához szükséges kapacitást és intézkedéseket. Az algoritmikus kereskedésből eredő kockázatok bármilyen típusú, elektronikus eszközök által támogatott kereskedési rendszerben jelen lehetnek. Ezért egyedi szervezeti követelményeket kell megállapítani az olyan szabályozott piacok, multilaterális kereskedési rendszerek és szervezett kereskedési rendszerek tekintetében, amelyek engedélyezik vagy lehetővé teszik az algoritmikus kereskedést rendszereiken keresztül. Ezek azok a rendszerek, amelyekben sor kerülhet algoritmikus kereskedésre, szemben azokkal a kereskedési rendszerekkel, amelyekben az algoritmikus kereskedés nem engedélyezett, ideértve azokat a kereskedési rendszereket is, amelyekben az ügyletekről szóban kötnek megállapodást.

(4) Az elektronikus kereskedési rendszerek rugalmasságát biztosítandó, a szervezeti követelmények között szabályozni kell az irányítási intézkedéseket, a megfelelési funkció szerepét, a személyzet alkalmazását és a kiszervezést.

(5) Előírásokat kell megállapítani az algoritmikus kereskedést engedélyező vagy lehetővé tevő kereskedési helyszínek rendszereivel kapcsolatban. Ugyanakkor ezek konkrét alkalmazását az egyes kereskedési helyszínek által végzett önértékelésnek kell kísérnie, mivel nem minden kereskedési modell jelent ugyanolyan kockázatot. Ezért egyes szervezeti követelmények egyes kereskedési modellek tekintetében nem feltétlenül megfelelők, jóllehet azok kereskedési rendszereit bizonyos mértékig elektronikus eszközök támogathatják. Közelebbről: a jegyzéskérési rendszerekkel vagy a hibrid rendszerekkel kapcsolatban megállapítandó konkrét követelményeket az algoritmikus kereskedési tevékenység jellegére, hatókörére és összetettségére tekintettel kell mérlegelni. Ugyanígy, a kereskedési helyszíneknek szükség esetén szigorúbb követelményeket kell megállapítaniuk.

(6) Az algoritmikus kereskedésből eredő kockázatokat gondosan tekintetbe kell venni, különös figyelmet fordítva azokra, amelyek a kereskedési rendszer alapvető elemeit érinthetik, köztük a kereskedési helyszín és a tagok, résztvevők vagy ügyfelek (a továbbiakban: tagok) által tevékenységük végzéséhez használt hardvert, szoftvert és a kapcsolódó kommunikációs csatornákat, illetve a kereskedési helyszínek által működtetett végrehajtási rendszereket vagy megbízáskezelési rendszereket, többek között a párosító algoritmusokat.

(7) A kereskedési helyszínek konkrét szervezeti követelményeit megbízható önértékelés révén kell meghatározni, amely önértékelés során számos paramétert vizsgálni kell. Ennek az önértékelésnek ki kell terjednie mindazon egyéb, kifejezetten meg nem határozott körülményre, amely hatással lehet a szervezetre.

(8) Az önértékelésre és a tagok e rendelet alkalmazásában történő átvilágítására vonatkozó nyilvántartásokat legalább a 2014/65/EU irányelvben megállapított általános nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelő időtartamig meg kell őrizni.

(9) Ha a kereskedési helyszíneknek valós idejű nyomon követést kell végezniük, az adott nyomon követést követő riasztásokat az azonnalihoz a technikailag megvalósítható legközelebbi időpontban kell kiadni, vagyis legfeljebb öt másodpercen belül ahhoz, hogy hatékonyak legyenek. Ugyanilyen okból az említett nyomon követést követő intézkedéseket a lehető leghamarabb el kell végezni, figyelembe véve a hatékonyság és az érintett személyek részéről a rendszerekkel összefüggő kiadások ésszerű szintjét.

(10) A kereskedési helyszínek által kínált tesztelési eszközök nem veszélyeztethetik a szabályos kereskedést. Ebből a célból a kereskedési helyszínek számára elő kell írni, hogy állapítsák meg a tisztességes használatra vonatkozó szabályokat, válasszák el szigorúan a tesztelési környezetet és az éles kereskedési környezetet vagy a tesztelést csak a kereskedési órákon kívül engedélyezzék.

(11) A megfelelőségi teszteknek biztosítaniuk kell, hogy a tagok által használt rendszer vagy algoritmusok alapvető elemei helyesen és a helyszín követelményeivel összhangban működjenek, ideértve azt a képességet, hogy a várakozásoknak megfelelően lépjenek kapcsolatba a rendszer párosítási logikájával és a kereskedési helyszín felé irányuló vagy a helyszínből kiinduló adatfolyamot megfelelően dolgozzák fel. A szabálytalan kereskedési feltételek tesztelését úgy kell kialakítani, hogy kifejezetten vizsgálja az algoritmus vagy a stratégia olyan körülményekre adott reakcióját, amelyek szabálytalan piacot teremthetnek.

(12) Ha a kereskedési helyszínek tesztelési szimbólumokkal biztosítják az algoritmusok tesztelését, a szabálytalan kereskedési feltételek tesztelésével kapcsolatos eszközök biztosításának kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni. Annak érdekében, hogy a tagok ezeket a tesztelési szimbólumokat hatékonyan használhassák, a kereskedési helyszíneknek olyan részletességgel kell közzétenniük a tesztelési szimbólumokra vonatkozó előírásokat és jellemzőket, mint amilyen szinten a valós kereskedési szerződések tekintetében hozzák nyilvánosságra azokat.

(13) A kereskedési helyszínek számára elő kell írni azt a kötelezettséget, hogy biztosítsanak eszközöket a szabálytalan kereskedési feltételek tesztelésének megkönnyítésére. Tagjaik ugyanakkor nem kötelezhetők ezeknek az eszközöknek a használatára. Elegendő garanciának kell tekinteni, ha a kereskedési helyszín nyilatkozatot kap a tagjaitól, amelyben megerősítik, hogy ilyen tesztelésre sor került és feltüntetik az e teszteléshez használt eszközöket, de a kereskedési helyszínek nem kötelezhetők ezen eszközök megfelelőségének vagy a tesztelés eredményeinek hitelesítésére.

(14) A kereskedési helyszínek és tagjaik számára elő kell írni, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzenek ahhoz, hogy sürgősségi intézkedésként a végre nem hajtott megbízásokat töröljék, ha nem várt körülmények merülnek fel.

(15) Ha a közvetlen elektronikus hozzáférési szolgáltatást (DEA) határozatlan számú személy számára biztosítják, ez kockázatot jelenthet a szolgáltatónál, továbbá azon kereskedési helyszín rugalmassága és kapacitása szempontjából, ahova a megbízásokat küldik. E kockázatok kezelése érdekében, ha a kereskedési helyszínek engedélyezik a továbbszolgáltatást, a DEA-szolgáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa a továbbszolgáltatás kedvezményezettjeitől származó különböző megbízásokat.

(16) Ha a kereskedési helyszín engedélyezi a szponzorált hozzáférést, a kereskedési helyszínnek a szponzorált hozzáférés leendő ügyfeleit engedélyezési folyamatnak kell alávetnie. A kereskedési helyszínek számára azt is lehetővé kell tenni, hogy eldönthessék, engedélyhez kössék-e a tagjaik által nyújtott közvetlen piaci hozzáférési szolgáltatásokat.

(17) A kereskedési helyszíneknek meg kell határozniuk a tagjaik által annak érdekében teljesítendő követelményeket, hogy azok közvetlen elektronikus hozzáférést biztosíthassanak, és meg kell állapítaniuk azokat a minimumstandardokat, amelyeknek a leendő DEA-felhasználóknak meg kell felelniük az átvilágítási eljárás során. Ezeket a követelményeket és standardokat a várható kereskedés és a biztosítandó szolgáltatás jellegével, hatókörével és összetettségével összefüggő kockázathoz kell igazítani. Ki kell terjedniük mindenekelőtt a várható kereskedés szintjének, a megbízások mennyiségének és a felkínált kapcsolat típusának az értékelésére.

(18) A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.

(19) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(20) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A RENDSZEREIKEN KERESZTÜL ALGORITMIKUS KERESKEDÉST LEHETŐVÉ TEVŐ VAGY ENGEDÉLYEZŐ KERESKEDÉSI HELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikke)

(1) Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az algoritmikus kereskedést engedélyező vagy lehetővé tevő kereskedési helyszínek rendszereire vonatkozó szervezeti követelményekkel kapcsolatban, e rendszerek rugalmasságát és kapacitását érintően, továbbá a kereskedési helyszínekre irányadó, az algoritmusok megfelelő tesztelésének biztosítására, valamint a közvetlen elektronikus hozzáféréssel (DEA) kapcsolatos kontrollmechanizmusokra vonatkozó követelmények tekintetében, a 2014/65/EU irányelv 48. cikke (12) bekezdésének a), b) és g) pontja értelmében.

(2) E rendelet alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy a kereskedési helyszín engedélyezi vagy lehetővé teszi az algoritmikus kereskedést, ha a megbízások benyújtását és párosítását elektronikus eszközök könnyítik.

(3) E rendelet alkalmazásában bármely intézkedés vagy rendszer, amely lehetővé teszi vagy engedélyezi az algoritmikus kereskedést "algoritmikus kereskedési rendszer"-nek tekintendő.

2. cikk

A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének való megfeleléssel kapcsolatos önértékelés

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikke)

(1) A kereskedési rendszer telepítése előtt és legalább évente egyszer a kereskedési helyszínek önértékelést végeznek a 2014/65/EU irányelv 48. cikkének való megfelelésüket érintően, figyelembe véve üzleti tevékenységük jellegét, hatókörét és összetettségét. Az önértékelés kiterjed az e rendelet mellékletében foglalt valamennyi paraméter elemzésére.

(2) A kereskedési helyszínek önértékelésüket legalább öt évig megőrzik.

3. cikk

Kereskedési helyszínek irányítása

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) Általános irányítási és döntéshozatali rendszerük részeként a kereskedési helyszínek egyértelmű és formalizált irányítási intézkedések révén alakítják ki és követik nyomon kereskedési rendszereiket, mely intézkedések meghatározzák a következőket:

a) a kritikus döntések meghozatalakor a műszaki, kockázati és megfelelési kérdések elemzése;

b) egyértelmű felelősségi viszonyokat, ezen belül a kereskedési rendszerek kidolgozásának, bevezetésének és későbbi aktualizálásának jóváhagyását és a kereskedési rendszerek nyomon követése során azonosított problémák megoldását célzó eljárások;

c) az utasítások eredményes és gyors kérését és végrehajtását eredményező kommunikáció biztosítását szolgáló hatékony eljárások;

d) a feladat- és felelősségi körök elválasztása a kereskedési helyszínek megfelelésének hatékony felügyelete érdekében.

(2) A kereskedési helyszín vezető testülete vagy felső vezetése jóváhagyja a következőket:

a) a megfelelés 2. cikk szerinti önértékelése;

b) a kereskedési helyszín kapacitásának bővítését célzó intézkedések, ha erre a 11. cikknek való megfelelés érdekében szükség van;

c) a 12. és 13. cikk szerinti nyomon követés során és a kereskedési rendszerek teljesítményének és kapacitásának a 14. cikk szerinti időszakos felülvizsgálatát követően feltárt főbb hiányosságokat orvosló intézkedések.

4. cikk

Megfelelési funkció az irányítási szabályokon belül

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy megfelelési funkciójuk felelős legyen a következőkért:

a) az algoritmikus kereskedésben részt vevő teljes személyzet egyértelmű tájékoztatása a kereskedési helyszín ilyen kereskedéssel összefüggő jogi kötelezettségeiről;

b) szabályzatok és eljárások kidolgozása annak biztosítására, hogy az algoritmikus kereskedési rendszerek megfeleljenek e kötelezettségeknek.

(2) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy a megfelelésért felelős személyzetük legalább általános ismeretekkel rendelkezzen az algoritmikus kereskedési rendszerek és algoritmusok működéséről.

A megfelelésért felelős személyzet folyamatos kapcsolatot tart a kereskedési helyszín azon alkalmazottaival, akik részletes technikai ismeretekkel rendelkeznek a helyszín algoritmikus kereskedési rendszereiről vagy algoritmusairól.

A kereskedési helyszínek biztosítják továbbá, hogy a megfelelésért felelős személyzetük mindenkor közvetlen kapcsolatba léphessen azokkal a személyekkel, akik hozzáférnek a 18. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett funkcionalitáshoz ("törlési funkció") vagy hozzáférjen a törlési funkcióhoz és az algoritmikus kereskedési rendszerért felelős személyekhez.

(3) Ha a megfelelési funkciót vagy annak elemeit harmadik félhez kiszervezik, a kereskedési helyszínek ugyanolyan hozzáférést biztosítanak az információkhoz a harmadik fél számára, mint amilyet a saját megfelelési funkciójának személyzete számára biztosítanának. A kereskedési helyszínek megállapodást kötnek e megfelelési tanácsadókkal, biztosítva, hogy:

a) az adatok védelme garantált legyen;

b) ne legyen akadálya annak, hogy a megfelelési funkciót belső és külső könyvvizsgáló vagy az illetékes hatóság ellenőrizze.

5. cikk

Személyzeti politika

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek megfelelő számban alkalmaznak olyan személyeket, akik rendelkeznek az algoritmikus kereskedési rendszereik és kereskedési algoritmusaik kezeléséhez szükséges jártasságokkal, továbbá elegendő tudással rendelkeznek a következőkről:

a) a releváns kereskedési rendszerek és algoritmusok;

b) e rendszerek és algoritmusok nyomon követése és tesztelése;

c) a kereskedési helyszín tagjai, résztvevői vagy ügyfelei (a továbbiakban: tagok) által folytatott kereskedés típusai;

d) a kereskedési helyszín jogi kötelezettségei.

(2) A kereskedési helyszínek meghatározzák az (1) bekezdésben említett szükséges készségeket. Az (1) bekezdésben említett alkalmazottak e szükséges jártasságokkal felvételük idején rendelkeznek, vagy azokat a felvételüket követően, képzés során szerzik meg. A kereskedési helyszínek biztosítják ezen alkalmazottak készségeinek naprakészen tartását, továbbá rendszeresen értékelik e készségeket.

(3) A (2) bekezdésben említett képzéseket az alkalmazottak tapasztalatához és feladataihoz kell igazítani, figyelembe véve tevékenységeik jellegét, hatókörét és összetettségét.

(4) Az (1) bekezdésben említett alkalmazottaknak elegendő rangidős személy is tagja, hogy funkciójukat hatékonyan elláthassák a kereskedési helyszínen.

6. cikk

Kiszervezés és beszerzés

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) Az algoritmikus kereskedést engedélyező vagy lehetővé tevő rendszereikkel összefüggésben az operatív funkcióik összességét vagy egy részét kiszervező kereskedési helyszínek biztosítják, hogy:

a) a kiszervezési megállapodás kizárólag az operatív funkciókra vonatkozzon, és ne változtassa meg a felső vezetés és a vezető testület felelősségét;

b) az egyrészről a kereskedési helyszín, másrészről annak tagjai, az illetékes hatóságok vagy más harmadik felek, például az adatátviteli szolgáltatások ügyfelei közötti kapcsolat és a helyszín e tagok felé fennálló kötelezettségei ne változzanak;

c) teljesüljenek azok a követelmények, amelyeknek meg kell felelniük annak érdekében, hogy a 2014/65/EU irányelv III. címével összhangban engedélyt kapjanak.

(2) E cikk alkalmazásában az operatív funkciók kiterjednek minden, a kereskedési rendszerek teljesítményével és felügyeletével kapcsolatos, a következő elemeket támogató közvetlen tevékenységre:

a) upstream kapcsolat, megbízásbenyújtási kapacitás, fékezési kapacitás és a beérkező ügyfélmegbízások különböző átjárók közötti kiegyensúlyozott elosztásával kapcsolatos képesség;

b) a megbízásokat párosító kereskedési rendszer (trading engine);

c) downstream kapcsolat, megbízások és ügyletek módosítása, továbbá bármely más típusú piaci adatátvitel;

d) az a), b) és c) pontban említett elemek teljesítményét nyomon követő infrastruktúra.

(3) A kereskedési helyszínek dokumentálják azon szolgáltató kiválasztásának folyamatát, amelyhez az operatív funkciókat kiszervezik (a továbbiakban: szolgáltató). Megteszik a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a kiszervezési megállapodás megkötése előtt és annak időtartama alatt biztosítsák a következő feltételek teljesülését:

a) a szolgáltató képes legyen a kiszervezett funkciók megbízható és szakszerű ellátására, továbbá rendelkezzen az e célból a jog által előírt engedélyekkel;

b) a szolgáltató megfelelően felügyelje a kiszervezett funkciók elvégzését, és kielégítően kezelje a kiszervezési megállapodással összefüggő kockázatokat;

c) a kiszervezett szolgáltatásokat a kiszervezési megállapodás előírásai szerint nyújtsák, amely előírások a szolgáltató általi teljesítés színvonalának értékelésére vonatkozó, előre meghatározott módszereken alapulnak, ideértve a nyújtott szolgáltatást értékelő mérőszámokat és a teljesítendő követelmények leírását;

d) a kereskedési helyszín rendelkezzen a kiszervezett funkciók hatékony felügyeletéhez és a kiszervezési megállapodással összefüggő kockázatok kezeléséhez szükséges szakértelemmel;

e) a kereskedési helyszín legyen képes gyorsan fellépni, amennyiben a szolgáltató nem hatékonyan vagy nem az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozási követelményeknek megfelelően látja el a funkciókat;

f) a szolgáltató minden olyan fejleményről tájékoztassa a kereskedési helyszínt, amely lényeges hatással lehet a kiszervezett funkciók hatékony és a jogi kötelezettségeknek megfelelő elvégzésére való képességére;

g) a kereskedési helyszín szükség esetén meg tudja szüntetni a kiszervezési megállapodást, anélkül, hogy sérülne az ügyfeleknek általa nyújtott szolgáltatás folyamatossága és színvonala;

h) a szolgáltató működjön együtt a kereskedési helyszín illetékes hatóságaival a kiszervezett tevékenységek vonatkozásában;

i) a kereskedési helyszín ténylegesen férjen hozzá a kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos adatokhoz és a szolgáltató üzleti helyiségeihez, továbbá a kereskedési helyszín könyvvizsgálói és az illetékes hatóságok ténylegesen férjenek hozzá a kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos adatokhoz;

j) a kereskedési helyszín állapítsa meg a kereskedési helyszínnel és tagjaival kapcsolatos bizalmas információk és a helyszín saját információi és szoftverei védelmét érintően a szolgáltató által teljesítendő követelményeket;

k) a szolgáltató feleljen meg a j) pontban említett követelményeknek;

l) a kereskedési helyszín és a szolgáltató hozzon létre, hajtson végre és tartson fenn helyreállítási tervet a vészhelyzetek orvoslására és a biztonsági tartalékeszközök rendszeres tesztelésére, amennyiben erre a kiszervezett operatív funkcióra tekintettel szükség van;

m) a kiszervezési megállapodás határozza meg a szolgáltató kötelezettségeit arra az esetre, ha nem tud szolgáltatást nyújtani, ideértve a szolgáltatás helyettesítő cég általi nyújtását is;

n) a kereskedési helyszín férjen hozzá a szolgáltatónak a 16. cikkben említett, az üzletmenet folytonosságával összefüggő intézkedéseire vonatkozó információkhoz.

(4) A kiszervezési megállapodást írásban kell megkötni, és abban meg kell határozni a következőket:

a) a szolgáltató és a kereskedési helyszín egymással szembeni jogainak és kötelezettségeinek kijelölése;

b) a következők egyértelmű ismertetése:

i. a kiszervezett operatív funkciók;

ii. a kereskedési helyszín hozzáférése a szolgáltató könyveihez és nyilvántartásaihoz;

iii. a lehetséges összeférhetetlenségek azonosítására és kezelésére szolgáló eljárás;

iv. az egyes felek által vállalt felelősségek;

v. a megállapodás módosítására és megszüntetésére irányadó eljárás;

c) annak eszköze, hogy mind a kereskedési helyszín, mind a szolgáltató bármely szükséges módon lehetővé tegye az illetékes hatóság felügyeleti jogkörének gyakorlását.

(5) A kereskedési helyszínek az alábbi esetekben jelentik be az illetékes hatóságoknak az operatív funkcióik kiszervezésére irányuló szándékukat:

a) ha a szolgáltató ugyanazt a szolgáltatást más kereskedési helyszíneknek is nyújtja;

b) ha az üzletmenet folytonosságához szükséges kritikus operatív funkciókat szerveznek ki, amely esetben a kereskedési helyszín előzetes engedélyt kér az illetékes hatóságtól.

(6) Az (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a kritikus operatív funkciók közé tartoznak a 2014/65/EU irányelv 47. cikke (1) bekezdésének b), c) és e) pontjában említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges funkciók.

(7) A kereskedési helyszínek a megállapodás aláírását követően haladéktalanul tájékoztatják az illetékes hatóságokat az előzetes engedélyezésre vonatkozó követelmény hatálya alá nem tartozó kiszervezési megállapodásokról.

II. FEJEZET

A KERESKEDÉSI HELYSZÍNEK KAPACITÁSA ÉS RUGALMASSÁGA

7. cikk

A kereskedési helyszínek tagjainak átvilágítása

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek meghatározzák az elektronikus megbízásbenyújtási rendszereik tagjaik általi használatára vonatkozó feltételeket. E feltételeket a kereskedési helyszín kereskedési modelljére tekintettel állapítják meg, és azok kiterjednek legalább a következőkre:

a) a megbízások árainak, volumenének és értékének, valamint a rendszer használatának kereskedés előtti kontrollja, továbbá a tagok kereskedési tevékenységével kapcsolatos, kereskedés utáni kontroll;

b) a tagok körében a kulcspozíciókat betöltő alkalmazottakra vonatkozóan előírt képesítések;

c) a műszaki és funkcionális megfelelőségi teszt;

d) a törlési funkció alkalmazására vonatkozó szabályzat;

e) arra vonatkozó rendelkezések, hogy a tagok adhatnak-e saját ügyfeleik számára közvetlen elektronikus hozzáférést a rendszerhez, és ha igen, az ezen ügyfelekre vonatkozó feltételek.

(2) A kereskedési rendszerek elvégzik leendő tagjaik átvilágítását az (1) bekezdésben említett feltételek mentén, és meghatározzák e vizsgálat eljárásait.

(3) A kereskedési helyszínek évente egyszer elvégzik tagjaik (1) bekezdésben említett feltételeknek való megfelelésének kockázatalapú értékelését, és ellenőrzik, hogy tagjaik még mindig befektetési vállalkozásként vannak-e bejegyezve. A kockázatalapú értékelés figyelembe veszi az egyes tagok által folytatott kereskedés nagyságrendjét és lehetséges hatását, valamint az adott tag utolsó kockázatalapú értékelése óta eltelt időt.

(4) A kereskedési helyszínek szükség esetén további értékeléseket folytatnak le tagjaik (1) bekezdésben említett feltételeknek való megfelelését illetően, a (3) bekezdésben megállapított éves kockázatalapú értékelést követően.

(5) A kereskedési helyszínek meghatározzák a feltételeknek meg nem felelő tagokra kiszabandó szankciók megállapításának kritériumait és eljárásait. E szankciók kiterjednek a kereskedési helyszínhez való hozzáférés felfüggesztésére és a tagság visszavonására is.

(6) A kereskedési helyszínek legalább öt évig nyilvántartást vezetnek a következőkről:

a) az átvilágítás feltételei és eljárásai;

b) a szankciók kiszabásának feltételei és eljárásai;

c) tagjaik kezdeti átvilágítása;

d) tagjaik éves kockázatalapú értékelése;

e) az éves kockázatalapú értékelés alkalmával meg nem felelőnek ítélt tagok és a velük szemben kiszabott szankciók.

8. cikk

A kereskedési rendszerek tesztelése

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek a kereskedési rendszer telepítése vagy frissítése előtt egyértelműen meghatározott fejlesztési és tesztelési módszereket alkalmaznak, amelyek legalább a következőket biztosítják:

a) a kereskedési rendszerek ne működjenek a szándékolttal ellentétes módon;

b) a rendszerekbe beágyazott megfelelőségi és kockázatkezelési kontrollrendszerek a várakozásoknak megfelelően működjenek, ideértve a hibajelentések automatikus generálását;

c) a kereskedési rendszerek a rendszer által kezelt üzenetek számának jelentős megnövekedése esetén továbbra is hatékonyan működhessenek.

(2) A kereskedési helyszíneknek mindenkor tudniuk kell igazolni, hogy minden ésszerű lépést megtettek annak elkerülésére, hogy kereskedési rendszereik hozzájáruljanak szabálytalan kereskedési feltételek kialakulásához.

9. cikk

Megfelelőségi teszt

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (6) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek előírják tagjaik számára, hogy a következők telepítése vagy jelentős frissítése esetén megfelelőségi tesztet végezzenek:

a) a kereskedési helyszín rendszeréhez való hozzáférés;

b) a tag kereskedési rendszere, algoritmusa vagy stratégiája.

(2) A megfelelőségi teszt biztosítja, hogy a tag kereskedési rendszerének, algoritmusának vagy stratégiájának alapvető működése megfeleljen a kereskedési helyszín feltételeinek.

(3) E megfelelőségi tesztelés során a következők működését ellenőrzik:

a) a rendszer vagy algoritmus azon képessége, hogy a várakozásoknak megfelelően kapcsolódjon a kereskedési helyszín párosítási logikájához és megfelelően dolgozza fel a kereskedési helyszín felé irányuló vagy a helyszíntől kiinduló adatfolyamot;

b) alapvető funkciók, mint a megbízások benyújtása, módosítása vagy törlése, a szándék jelzése, statikus és piaci adatok letöltése, továbbá valamennyi üzleti adatfolyam;

c) a kapcsolat, többek között a kapcsolatmegszakadás esetére törlést előíró (cancel on disconnect) parancs, a piaci adatátvitel elvesztése és fékek, valamint a helyreállítás, többek között a kereskedés napközbeni újraindítása és a felfüggesztett eszközök vagy elévült piaci adatok kezelése.

(4) A kereskedési helyszínek olyan megfelelőségi tesztelési környezetet biztosítanak jelenlegi és leendő tagjaik számára, amely:

a) a kereskedési helyszín más tesztelési szolgáltatásaira alkalmazandókkal egyenértékű feltételek mellett érhető el;

b) tartalmazza azon pénzügyi eszközök listáját, amelyeket tesztelni lehet, és amelyek az éles kereskedési környezetben elérhető eszközök minden osztálya szempontjából reprezentatívak;

c) elérhető a szokásos kereskedési időben, vagy ha kizárólag a kereskedési időn kívül érhető el, akkor előre meghatározott menetrend szerint, időszakosan;

d) kellő ismeretekkel rendelkező személyzet támogatásával működik.

(5) A kereskedési helyszínek csak a jelenlegi vagy leendő tag számára készítenek jelentést a megfelelőségi teszt eredményeiről.

(6) A kereskedési helyszínek előírják jelenlegi és leendő tagjaik számára, hogy használják a megfelelőségi tesztelési eszközeiket.

(7) A kereskedési helyszínek biztosítják a tesztelési környezet és az éles kereskedési környezet tényleges elválasztását az (1)-(3) bekezdésben említett megfelelőségi tesztekhez.

10. cikk

A tagok algoritmusainak tesztelése a szabálytalan kereskedési feltételek elkerülése érdekében

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (6) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek előírják tagjaik számára, hogy igazolják, a kereskedési algoritmus vagy kereskedési stratégia bevezetése vagy jelentős frissítése előtt tesztelték az általuk telepített algoritmusokat a szabálytalan kereskedési feltételekhez való hozzájárulásnak vagy ilyen feltételek megteremtésének elkerülése érdekében, továbbá hogy ismertessék a teszteléshez használt eszközöket.

(2) A kereskedési helyszínek hozzáférést biztosítanak tagjaik számára olyan tesztelési környezethez, amely az alábbiak bármelyikéből áll:

a) az éles kereskedési környezetet (a szabálytalan kereskedési feltételeket is ideértve) a lehető legvalószerűbben megjelenítő szimulációs eszközök, amelyek olyan funkciókat, protokollokat és struktúrákat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a tagok számára többféle, a tevékenységük szempontjából általuk relevánsnak ítélt forgatókönyv tesztelését;

b) a kereskedési helyszín által meghatározott és fenntartott tesztelési szimbólumok.

(3) A kereskedési helyszínek biztosítják a tesztelési környezet és az éles kereskedési környezet elválasztását az (1) bekezdésben említett teszteléshez.

11. cikk

A kereskedési helyszínek kapacitása

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy kereskedési rendszereik elegendő kapacitással rendelkezzenek feladataik ellátására a rendszer meghibásodása, kimaradása vagy ügyletpárosítási hibák nélkül legalább a megelőző öt év során a rendszer tekintetében rögzített másodpercenkénti legmagasabb üzenetszám duplája mellett.

Az üzenetek legmagasabb számának megállapításához a következő üzeneteket kell figyelembe venni:

a) bármely input, ideértve a megbízásokat, azok módosítását vagy törlését;

b) bármely output, ideértve a rendszer bemenetre adott válaszát, az ajánlati könyv adatainak megjelenítését, illetve a kereskedést követő folyamatok közzétételét, amely együtt jár a kereskedési rendszer kapacitásának független használatával.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kereskedési rendszer figyelembe veendő elemei az alábbi tevékenységeket támogató elemek:

a) upstream kapcsolat, megbízásbenyújtási kapacitás, fékezési kapacitás és a beérkező ügyfélmegbízások különböző átjárók közötti kiegyensúlyozott elosztásával kapcsolatos képesség;

b) olyan kereskedési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedési helyszín a megbízásokat megfelelő késleltetés mellett párosítsa;

c) downstream kapcsolat, megbízások és ügyletek módosítása, továbbá bármely más típusú piaci adatátvitel;

d) a fenti elemek teljesítményét nyomon követő infrastruktúra.

(3) A kereskedési helyszínek értékelik, hogy kereskedési rendszereik kapacitása megfelelő marad-e arra az esetre, ha az üzenetek száma meghaladja a megelőző öt év során a rendszer tekintetében rögzített legmagasabb másodpercenkénti üzenetszámot. Az értékelést követően a kereskedési helyszínek tájékoztatják az illetékes hatóságot a kapacitásuk bővítését szolgáló tervezett intézkedésekről és az ezen intézkedések végrehajtásához szükséges időről.

(4) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy rendszereik a rendszer teljesítményének jelentős romlása nélkül képesek legyenek kezelni a megnövekedett üzenetáramlást. A kereskedési rendszert mindenekelőtt úgy kell kialakítani, hogy lehetőség legyen a kapacitás ésszerű időn belüli bővítésére, ha arra szükség van.

(5) A kereskedési helyszínek haladéktalanul nyilvánosságra hozzák a kereskedés nem piaci volatilitásból adódó súlyos zavarát vagy a kapcsolat más lényeges megszakadását, és arról jelentést tesznek az illetékes hatóságnak és a tagoknak.

12. cikk

Általános nyomonkövetési kötelezettségek

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy algoritmikus kereskedési rendszereik mindig igazodjanak a rajtuk keresztül zajló üzleti tevékenységhez és kellően megbízhatóak legyenek ahhoz, hogy garantálják a teljesítmény folytonosságát és szabályszerűségét azokon a piacokon, ahol működnek, függetlenül az alkalmazott kereskedési modelltől.

(2) A kereskedési helyszínek valós időben nyomon követik algoritmikus kereskedési rendszereiket a következőkkel kapcsolatban:

a) a 11. cikk (4) bekezdésében említett teljesítményük és kapacitásuk;

b) a tagjaik által egyedi vagy összesített alapon küldött megbízások.

A kereskedési helyszínek mindenekelőtt fékezési küszöbértékeket alkalmaznak és nyomon követik a megbízási adatfolyamok koncentrációját, hogy feltárják a piac szabályos működését érintő potenciális veszélyeket.

(3) A valós idejű riasztásokat a rendszer az adott eseménytől számított öt másodpercen belül leadja.

13. cikk

Folyamatos nyomon követés

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszíneknek illetékes hatóságuk előtt mindenkor tudniuk kell igazolni, hogy valós időben nyomon követik a kereskedési rendszereik 11. cikk (2) bekezdésében említett elemeinek teljesítményét és használatát, a következő paramétereket érintően:

a) a másodpercenként kihasznált maximális üzenetkapacitás százalékos aránya;

b) a kereskedési rendszer által kezelt üzenetek teljes száma, a kereskedési rendszer elemei szerinti bontásban, köztük:

i. a beérkezett üzenetek száma másodpercenként;

ii. a küldött üzenetek száma másodpercenként;

iii. a rendszer által elutasított üzenetek száma másodpercenként;

c) egy üzenetnek a kereskedési rendszer bármely külső átjáróján keresztül történő fogadása és a kapcsolódó üzenetnek az eredeti üzenet megbízáspárosító rendszer (matching engine) általi feldolgozását követően ugyanazon átjárón keresztül történő megküldése között eltelt idő;

d) a megbízáspárosító rendszer teljesítménye.

(2) A kereskedési helyszínek az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül és prioritási rend szerint megfelelő intézkedést hoznak a kereskedési rendszerben a folyamatos nyomon követés során azonosított bármely problémával kapcsolatban, és képesnek kell lenniük arra, hogy szükség esetén a kereskedési rendszert kiigazítsák, működését mérsékeljék vagy leállítsák.

14. cikk

Az algoritmikus kereskedési rendszerek teljesítményének és kapacitásának időszakos felülvizsgálata

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek a 2. cikk értelmében lefolytatandó önértékeléssel összefüggésben értékelik algoritmikus kereskedési rendszereik, valamint az azokhoz kapcsolódó eljárások teljesítményét és kapacitását az irányítási, elszámoltathatósági, jóváhagyási és üzletmenet-folytonossági szabályok tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés részeként a kereskedési helyszínek stresszteszteket végeznek, amelyek keretében negatív forgatókönyveket szimulálnak a hardver, a szoftver és a kommunikáció teljesítményének ellenőrzésére, és azonosítják azokat a forgatókönyveket, amelyek szerint a kereskedési rendszer vagy annak egy része úgy látja el feladatát, hogy annak során rendszerhiba, kimaradás vagy ügyletpárosítási hibák lépnek fel.

(3) A stressztesztek kiterjednek a kereskedés valamennyi szakaszára, szegmensére és azon eszközök valamennyi típusára, amelyekkel a kereskedési helyszínen kereskednek, továbbá szimulálják a tagok tevékenységét a meglévő kapcsolati konfigurációval.

(4) A (2) bekezdésben említett negatív forgatókönyvek az alábbiakon alapulnak:

a) a beérkező üzenetek számának megnövekedése a kereskedési helyszín rendszere által a megelőző öt évben kezelt legmagasabb üzenetszámból kiindulva;

b) a kereskedési helyszín operatív funkcióinak nem várt viselkedése;

c) a stresszel jellemzett és szokásos piaci körülményeknek, valamint a kereskedési helyszín operatív funkciói nem várt viselkedésének véletlenszerű kombinációja.

(5) A kereskedési helyszínek teljesítményének és kapacitásának (1)-(4) bekezdésben leírt értékelését független értékelőnek vagy a kereskedési helyszínen belül a felülvizsgált funkcióért felelős szervezeti egységtől eltérő egységnek kell elvégeznie.

(6) A kereskedési helyszínek intézkedést hoznak a kereskedési helyszín teljesítményének és kapacitásának (1)-(4) bekezdésben leírt értékelése során azonosított hiányosságok azonnali és hatékony orvoslása érdekében, és legalább öt évig megőrzik a felülvizsgálatra és az e tekintetben hozott, a helyzet orvoslását szolgáló intézkedésekre vonatkozó dokumentációt.

15. cikk

Üzletmenet-folytonossági intézkedések

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszíneknek mindenkor tudniuk kell igazolni, hogy rendszereik kellő stabilitását biztosítják a rendszerzavarokat kezelő hatékony üzletmenet-folytonossági intézkedések.

(2) Az üzletmenet-folytonossági intézkedések biztosítják, hogy a kereskedés a rendszerzavart követően két órán belül vagy ahhoz közeli időtartamon belül helyreállítható legyen, és hogy a rendszerzavart követően a kereskedési helyszín informatikai szolgáltatásából esetlegesen elveszett maximális adatmennyiség a nullához közelítsen.

16. cikk

Üzletmenet-folytonossági terv

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek 3. cikk szerinti irányítási és döntéshozatali rendszerükön belül üzletmenet-folytonossági tervet dolgoznak ki a 15. cikkben előírt hatékony üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása érdekében. Az üzletmenet-folytonossági terv megállapítja a rendszerzavarok kezelésére irányadó eljárásokat és intézkedéseket.

(2) Ez az üzletmenet-folytonossági terv legalább a következő elemeket tartalmazza:

a) az algoritmikus kereskedési rendszerek működésével kapcsolatos, lehetséges negatív forgatókönyvek, ideértve a rendszerek, személyzet, fizikai létesítmények, külső beszállítók vagy adatközpontok rendelkezésre nem állását és a kritikus adatok és dokumentumok elvesztését vagy módosulását;

b) a rendszerzavar esetén követendő eljárások;

c) a kereskedési tevékenység helyreállításához szükséges maximális idő, valamint az IT rendszerből esetleg elveszett adatok mennyisége;

d) a kereskedési rendszer tartaléklétesítménybe való áttelepítését és onnan történő működtetését célzó eljárások;

e) a kritikus üzleti adatok biztonsági másolata, ideértve a kereskedési helyszínen belül, a kereskedési helyszín és tagjai között, valamint a kereskedési helyszín és a klíring- és elszámolási infrastruktúrák közötti kommunikációt biztosító szükséges kapcsolatok naprakész információit;

f) az alkalmazottak üzletmenet-folytonossági intézkedések alkalmazásával kapcsolatos képzése;

g) feladatok kiadása és különleges biztonsági műveleti csoport létrehozása, amely csoport készen áll a rendszerzavart követő azonnali reagálásra;

h) folyamatos program az intézkedések tesztelésére, értékelésére és felülvizsgálatára, ideértve az intézkedéseknek az említett program eredményeinek ismeretében történő módosítását szolgáló eljárásokat.

(3) Az üzletmenet-folytonossági terv tartalmazza az órák rendszerzavart követő összehangolását is.

(4) A kereskedési helyszínek biztosítják a zavar kockázatait és következményeit azonosító hatásvizsgálat elvégzését és annak időszakos felülvizsgálatát. Ebből a célból megfelelően dokumentálni kell a kereskedési helyszín azon döntését, hogy az üzletmenet-folytonossági tervben nem vesz figyelembe bármely adott, a kereskedési rendszer rendelkezésre nem állása tekintetében azonosított kockázatot, és azt a kereskedési helyszín vezető testületének kifejezetten jóvá kell hagynia.

(5) A kereskedési helyszínek gondoskodnak arról, hogy a felső vezetésük:

a) egyértelmű célkitűzéseket és stratégiákat határozzon meg az üzletmenet folytonosságára vonatkozóan;

b) megfelelő humán-, technológiai és pénzügyi erőforrásokat rendeljen az a) pontban említett célkitűzések és stratégiák megvalósításához;

c) jóváhagyja az üzletmenet-folytonossági tervet és annak bármely módosítását, amelyre szervezeti, technológiai vagy jogi változások miatt van szükség;

d) legalább évente tájékoztatást kapjon a hatásvizsgálat és annak bármely felülvizsgálata eredményéről, továbbá az üzletmenet-folytonossági terv megfelelőségét érintő megállapításokról;

e) a szervezeten belül üzletmenet-folytonossági funkciót hozzon létre.

(6) Az üzletmenet-folytonossági terv megállapítja a kiszervezett kritikus operatív funkciók zavarainak kezelését szolgáló eljárásokat, e zavarok közé értve a kritikus operatív funkciók hozzáférhetetlenné válását is.

17. cikk

Az üzletmenet-folytonossági intézkedések időszakos felülvizsgálata

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek a 2. cikk értelmében végzett önértékelésükkel összefüggésben valószerű forgatókönyvek mentén tesztelik az üzletmenet-folytonossági terv működését, és ellenőrzik a kereskedési helyszín azon képességét, hogy rendszerzavart követően helyreálljon, és hogy a kereskedést a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően folytassa.

(2) A kereskedési helyszínek - szükség esetén és tekintettel az (1) bekezdés szerinti időszakos felülvizsgálat eredményeire - gondoskodnak az üzletmenet-folytonossági terv és intézkedések független értékelő vagy a kereskedési helyszínen belül a felülvizsgált funkcióért felelős szervezeti egységtől eltérő egység általi felülvizsgálatáról. A tesztelési tevékenység eredményét írásban dokumentálni kell; a dokumentációt meg kell őrizni és be kell nyújtani a kereskedési helyszín felső vezetésének, továbbá az üzletmenet-folytonossági tervben érintett működési egységeknek.

(3) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy az üzletmenet-folytonossági terv tesztelése ne zavarja a szokásos kereskedési tevékenységet.

18. cikk

A szabálytalan kereskedési feltételek kialakulásának megelőzése

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek legalább az alábbi intézkedéseket bevezetik, hogy megelőzzék a szabálytalan kereskedést és a kapacitási küszöbértékek átlépését:

a) egy tag által másodpercenként küldött megbízások számának küszöbértéke;

b) a volatilitás kezelésére szolgáló mechanizmusok;

c) kereskedés előtti kontrollok.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kereskedési helyszínnek képesnek kell lennie arra, hogy:

a) információt kérjen be bármely tagtól vagy a szponzorált hozzáférés felhasználójától a szervezeti követelményekről és a kereskedési kontrollmechanizmusokról;

b) felfüggessze valamely tag vagy kereskedő kereskedési rendszerhez való hozzáférését saját kezdeményezésre vagy a szóban forgó tag, egy klíringtag, továbbá - ha a központi szerződő fél (a továbbiakban CCP) irányítási szabályai előírják - a CCP vagy az illetékes hatóság megkeresésére;

c) törlési funkciót működtessen egy tag vagy szponzorált hozzáféréssel rendelkező ügyfél által benyújtott, végre nem hajtott megbízások törlésére, az alábbi körülmények között:

i. a tag vagy a szponzorált hozzáféréssel rendelkező ügyfél megkeresésére, ha a tag vagy ügyfél technikailag nem képes törölni saját megbízásait;

ii. ha az ajánlati könyv téves duplikált megbízásokat tartalmaz;

iii. a piaci szereplő vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett felfüggesztést követően;

d) törölje vagy visszavonja az ügyleteket a kereskedési helyszín volatilitás kezelését szolgáló mechanizmusának vagy a kereskedési rendszer operatív funkcióinak rendellenes működése esetén;

e) kiegyensúlyozza a megbízások bevitelét a különböző átjárók között, ha a kereskedési helyszín több átjárót használ az összeomlás elkerülése érdekében.

(3) A kereskedési helyszínek szabályzatokat és intézkedéseket határoznak meg a következők tekintetében:

a) a 19. cikknek megfelelő, volatilitást kezelő mechanizmusok;

b) a helyszín által a kereskedést megelőzően és követően alkalmazott kontrollmechanizmusok, továbbá a tagok piacra jutásához szükséges, kereskedést megelőző és követő kontrollmechanizmusok;

c) a tagok kötelezettsége, hogy saját törlési funkciójukat működtessék;

d) tájékoztatási követelmények a tagok számára;

e) a hozzáférés felfüggesztése;

f) a megbízások és ügyletek törlésére vonatkozó szabályzat, amely kiterjed a következőkre:

i. időbeli ütemezés;

ii. eljárások;

iii. adatszolgáltatási és átláthatósági kötelezettségek;

iv. vitarendezési eljárások;

v. a téves kereskedések minimalizálását szolgáló intézkedések;

g) megbízásfékezési szabályok, többek között:

i. a megbízások másodpercenkénti száma előre meghatározott időintervallumon belül;

ii. a tagokkal való egyenlő bánásmód, kivéve, ha a fék egyedi tagokra irányul;

iii. a fékezési eseményt követően elfogadandó intézkedések.

(4) A kereskedési helyszínek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabályzatokat és intézkedéseket nyilvánosságra hozzák. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a megbízások előre meghatározott időintervallumon belüli másodpercenkénti konkrét számára és a volatilitást kezelő mechanizmusaik konkrét paramétereire.

(5) A kereskedési helyszínek a (3) bekezdésben meghatározott szabályzataikat és intézkedéseiket legalább öt évig teljes körűen nyilvántartják.

19. cikk

A volatilitás kezelésére szolgáló mechanizmusok

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (5) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy a kereskedést automatikusan leállító vagy korlátozó megfelelő mechanizmusok üzemeljenek végig a kereskedési órák során.

(2) A kereskedési helyszínek gondoskodnak arról, hogy:

a) a kereskedést leállító vagy korlátozó mechanizmusokat a végrehajtás előtt és azt követően időszakonként, a kereskedési rendszer kapacitásának és teljesítményének felülvizsgálatakor teszteljék;

b) Informatikai és humánerőforrást rendeljenek a kereskedést leállító vagy korlátozó mechanizmusok kialakításához, karbantartásához és nyomon követéséhez;

c) folyamatosan nyomon kövessék a piaci volatilitást kezelő mechanizmusokat.

(3) A kereskedési helyszínek nyilvántartást vezetnek a volatilitást kezelő mechanizmusok szabályairól és paramétereiről, valamint azok bármilyen változásáról, továbbá a mechanizmusok működéséről, kezeléséről és fejlesztéséről.

(4) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy a volatilitást kezelő mechanizmusok szabályai eljárásokat tartalmazzanak azon helyzetek kezelésére, amelyekben a paramétereket manuálisan kell felülírni a szabályos kereskedés garantálása érdekében.

20. cikk

Kereskedés előtti és utáni kontrollok

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (4) és (6) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek a következő kereskedés előtti kontrollokat végzik el a helyszíneken kereskedett minden egyes pénzügyi eszközhöz igazítva:

a) "árgallér", amely megbízásonkénti alapon automatikusan blokkolja az előre meghatározott árparamétereknek meg nem felelő megbízásokat;

b) maximális megbízásérték, amely a pénzügyi eszközönkénti névleges értékek alapján automatikusan megakadályozza a szokatlanul magas értékre vonatkozó megbízások bekerülését az ajánlati könyvbe;

c) maximális megbízásvolumen, amely automatikusan megakadályozza a szokatlanul nagy mennyiségre vonatkozó megbízások bekerülését az ajánlati könyvbe.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kereskedés előtti kontrollokat úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák a következőket:

a) automatikus alkalmazásuk a kereskedési napon és annak minden szakaszában módosítani tudja a küszöbértéket;

b) nyomon követésük legfeljebb öt másodperces késleltetéssel működjék;

c) a megbízást a küszöbérték túllépése esetén elutasítsák;

d) olyan eljárások és intézkedések legyenek érvényben, hogy az érintett tag megkeresésére engedélyezhetők legyenek a küszöbértéket meghaladó megbízások. Ezek az eljárások és intézkedések egy konkrét megbízásra vagy megbízások sorozatára vonatkoznak, ideiglenes alapon, kivételes körülmények között.

(3) A kereskedési helyszínek olyan kereskedés utáni kontrollokat alakíthatnak ki, amelyeket megfelelőnek ítélnek a tagjaik tevékenységére vonatkozó kockázatértékelés alapján.

21. cikk

A közvetlen elektronikus hozzáférés biztosítására irányadó feltételek előzetes meghatározása

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (7) bekezdése)

A rendszereiken keresztül közvetlen elektronikus hozzáférést engedélyező kereskedési helyszínek meghatározzák és közzéteszik azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek szerint tagjaik közvetlen elektronikus hozzáférést biztosíthatnak saját ügyfeleiknek. Ezek a szabályok és feltételek kiterjednek legalább az (EU) 2017/589 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 22. cikkében megfogalmazott követelményekre.

22. cikk

A szponzorált hozzáférést engedélyező kereskedési helyszínekre vonatkozó egyedi követelmények

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (7) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek a szponzorált hozzáférés biztosítását engedélyhez kötik, és megkövetelik, hogy a szponzorált hozzáféréssel rendelkező vállalkozásokat legalább a 18. cikk (3) bekezdésének b) pontjában szereplő kontrolloknak vessék alá.

(2) A kereskedési helyszínek biztosítják, hogy a szponzorált hozzáférés szolgáltatói mindenkor kizárólagos jogosultsággal rendelkezzenek az (1) bekezdésben említett, a szponzorált hozzáféréssel rendelkező ügyfeleik megbízásait érintő kontrollokra alkalmazandó paraméterek meghatározására vagy módosítására.

(3) A kereskedési helyszínek felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a szponzorált hozzáférést azon ügyfeleik tekintetében, amelyek megsértették a 2014/65/EU irányelvet, a 600/2014/EU (4), az 596/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletet vagy a kereskedési helyszín belső szabályait.

23. cikk

Biztonság és hozzáférési korlátozások

(A 2014/65/EU irányelv 48. cikkének (1) bekezdése)

(1) A kereskedési helyszínek fizikai és elektronikus biztonsági eljárásokat és mechanizmusokat alakítanak ki a rendszereik rendellenes használattól vagy jogosulatlan hozzáféréstől való védelmének és a rendszereik részét képező vagy azon áthaladó adatok integritásának biztosítása érdekében, ideértve a 2013/40/EU irányelv (6) 2. cikkének a) pontjában meghatározott információs rendszerek elleni támadások kockázatainak megelőzését vagy minimálisra csökkentését lehetővé tevő intézkedéseket.

(2) A kereskedési helyszínek mindenekelőtt létrehozzák és fenntartják a következőkkel kapcsolatos kockázatok haladéktalan azonosításához és megelőzéséhez vagy minimalizálásához szükséges fizikai és elektronikus biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat:

a) a kereskedési rendszerükhöz vagy annak egy részéhez való jogosulatlan hozzáférés, ideértve a fizikai létesítményekhez vagy az adatközpontokhoz való jogosulatlan hozzáférést;

b) olyan rendszerzavarok, amelyek súlyosan akadályozzák vagy megszakítják az információs rendszer működését, adatok bevitele, továbbítása, megrongálása, törlése, minőségi rontása, megváltoztatása vagy elrejtése, vagy ilyen adatok hozzáférhetetlenné tétele révén;

c) olyan adatzavarok, amelyek az információs rendszer adatait törlik, megrongálják, minőségét rontják, megváltoztatják vagy elrejtik, vagy ezeket az adatokat hozzáférhetetlenné teszik;

d) az információs rendszerbe irányuló, onnan kiinduló, vagy azon belüli nem nyilvános adattovábbítások technikai eszközökkel történő kifürkészése, ideértve az ilyen adatokat hordozó információs rendszerből származó elektromágneses kibocsátásokat.

(3) A kereskedési helyszínek haladéktalanul értesítik illetékes hatóságukat a szabálytalan használat vagy jogosulatlan hozzáférés eseteiről azáltal, hogy haladéktalanul esetjelentést nyújtanak be, amelyben részletezik a váratlan esemény jellegét, az esemény kezelése érdekében foganatosított intézkedéseket és a hasonló esetek jövőbeli elkerülése érdekében tett kezdeményezéseket.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2014/65/EU irányelv 93. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében először szereplő dátumtól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3) A Bizottság 2016. július 19-i (EU) 2017/589 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozások szervezeti követelményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 417. oldalát).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU irányelve az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

MELLÉKLET

A kereskedési helyszínek 2. cikk (1) bekezdése szerinti önértékelése során vizsgálandó paraméterek

a) A kereskedési helyszín jellege a következők szempontjából:

i. azon eszközök típusai és szabályozási státusa, amelyekkel a helyszínen kereskednek, például, hogy a kereskedési helyszínen kereskednek-e kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó likvid eszközökkel;

ii. a kereskedési helyszín szerepe a pénzügyi rendszerben, például, hogy azokkal a pénzügyi eszközökkel, amelyekkel a helyszínen kereskednek, lehet-e máshol kereskedni.

b) A hatókör, ideértve a kereskedési helyszínnek a piacok tisztességes és szabályos működésére gyakorolt potenciális hatását, legalább a következő elemek alapján:

i. a helyszínen működő algoritmusok száma;

ii. a helyszín üzenetek volumenével kapcsolatos kapacitása;

iii. a helyszínen végrehajtott kereskedés volumene;

iv. az algoritmikus kereskedés százalékos aránya az összes kereskedési tevékenységhez és a helyszínen elért teljes forgalomhoz képest;

v. a nagy sebességű kereskedési tevékenység százalékos aránya az összes kereskedési tevékenységhez és a helyszínen kereskedett teljes mennyiséghez képest;

vi. a tagjaik és a résztvevők száma;

vii. a közvetlen elektronikus hozzáférést biztosító tagok száma, adott esetben a szponzorált hozzáférést biztosító tagok konkrét számával együtt, valamint a közvetlen elektronikus hozzáférés biztosításának vagy átruházásának feltételei;

viii. a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított aránya az (EU) 2017/566 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) értelmében megfigyeltek és meghatározottak szerint;

ix. a távoli tagok száma és százalékos aránya;

x. a szervereknek egy helyiségen belüli vagy kereskedési helyszínhez közeli elhelyezését (co-location, proximity hosting) biztosító létesítmények száma;

xi. azon országok és régiók száma, amelyekben a kereskedési helyszín üzleti tevékenységet folytat;

xii. a volatilitás kezelését szolgáló mechanizmusok működési feltételei, továbbá hogy a kereskedés leállításának vagy a megbízások elutasításának kiváltásában dinamikus vagy statikus kereskedési korlátokat alkalmaznak-e.

c) Az összetettség, a következők szempontjából:

i. azon pénzügyi eszközök osztályai, amelyekkel a kereskedési helyszínen kereskednek;

ii. a kereskedési helyszínen rendelkezésre álló kereskedési modellek, ideértve az egyidejűleg működő különböző kereskedési modelleket, például az aukciókat, a folyamatos aukciókat és a hibrid rendszereket;

iii. a kereskedés előtti átláthatóság alóli mentességeknek a működtetett kereskedési modellekkel együtt történő alkalmazása;

iv. a helyszín által alkalmazott kereskedési rendszerek sokfélesége és a kereskedési helyszín által a kereskedési rendszereinek beállításai, módosítása, tesztelése és felülvizsgálatai felett gyakorolt ellenőrzés;

v. a kereskedési helyszín tulajdonosi és irányítási struktúrája, szervezeti és működési rendszere, műszaki adottságai, fizikai jellemzői és földrajzi elhelyezkedése;

vi. a kereskedési helyszín adatkapcsolatainak és technológiai rendszereinek elhelyezkedése;

vii. a kereskedési helyszín fizikai kereskedési infrastruktúrájának sokfélesége;

viii. a kereskedési helyszín általi kiszervezés szintje, különösen ott, ahol operatív funkciókat szerveztek ki;

ix. a kereskedési helyszín kereskedési modelljei, informatikai rendszerei és tagsága változásának gyakorisága.

(1) A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2017/566 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hvatalos Lap 84. oldalát).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0584 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0584&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére