32009D0716[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 716/2009/EK határozata ( 2009. szeptember 16. ) a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató közösségi program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 716/2009/EK HATÁROZATA

(2009. szeptember 16.)

a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató közösségi program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A pénzügyi szolgáltatási szektor kulcsfontosságú eleme a belső piacnak, alapvető jelentőséggel bír az európai gazdaság megfelelő működése és a globális versenyképesség szempontjából. Egy egészséges és dinamikus pénzügyi szektorhoz olyan egységes szabályozási és felügyeleti keret szükséges, amely képes kielégíteni a Közösségen belüli, egyre inkább integrált pénzügyi piacok igényeit.

(2)

A 2007 óta kibontakozott pénzügyi piaci válság a Közösség politikai napirendjének középpontjába helyezte a pénzügyi intézmények felügyelete, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat kérdését, amire tekintettel szükséges a belső piac számára egy jól működő közös keretet biztosítani.

(3)

Egy globális gazdaságban szükség van a standardok joghatóságok közötti közelítésére és nemzetközi standardok létrehozására is egy átlátható és demokratikusan ellenőrizhető eljárás keretében. Ezért fontos, hogy a Közösség részt vállaljon a pénzügyi piacokra vonatkozó nemzetközi standardalkotási folyamatban. A Közösség érdekeinek tiszteletben tartása, valamint a globális standardok magas színvonalának és a közösségi joggal való összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Közösség érdekeit megfelelően képviseljék a nemzetközi standardalkotási folyamatban.

(4)

A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) (IAS-rendelet) értelmében a nemzetközi pénzügyi beszámolókészítési standardokat (IFRS) be kell építeni az olyan társaságokra alkalmazandó közösségi jogba, amelyek értékpapírjait valamely szabályozott közösségi piacon jegyzik, feltéve, hogy az IFRS-ek megfelelnek az említett rendeletben meghatározott feltételeknek. Az IFRS-ek ezért jelentős szerepet töltenek be a belső piac működésében, és így a Közösségnek közvetlen érdeke fűződik annak biztosításához, hogy az IFRS-ek kidolgozására és jóváhagyására irányuló folyamat olyan standardokat eredményezzen, amelyek összhangban állnak a belső piac jogi kereteinek követelményeivel.

(5)

Az IFRS-eket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB), a kapcsolódó értelmezéseket pedig a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adja ki, mely két testület a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság Alapítványon (IASCF) belül működik. Fontos ezért megfelelő finanszírozási megállapodásokat létrehozni az IASCF számára.

(6)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoportot (EFRAG) 2001-ben alapították a kibocsátókat, befektetőket és a pénzügyi beszámolási folyamatban érintett számviteli szakmát képviselő európai szervezetek. Az IAS-rendelettel összhangban az EFRAG véleményezi a Bizottság számára, hogy az IASB által kibocsátott, befogadandó számviteli standardok vagy az IFRIC által kibocsátott, befogadandó értelmezések megfelelnek-e a közösségi jognak. Az EFRAG-ot egyre többet használják a számvitelistandard-tervezetekre vonatkozó, felfelé irányuló, szakmai észrevételek megtételére szolgáló platformként is.

(7)

Figyelembe véve az EFRAG kulcsszerepét a belső piaci jog és szakpolitika támogatásában, valamint a nemzetközi szintű standardalkotási folyamat során az európai érdekek képviseletében, szükséges, hogy a Közösség hozzájáruljon az EFRAG finanszírozásához.

(8)

A kötelező könyvvizsgálat területén a Megfigyelőcsoport - egy, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) irányítási reformjának felügyeletéért felelős nemzetközi szervezet - 2005-ben létrehozta a Közérdekű Felügyeleti Tanácsot (PIOB). A PIOB feladata, hogy felügyelje a nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA-k) elfogadásához vezető folyamatot és az IFAC egyéb közérdekű tevékenységeit. A Közösségen belüli alkalmazás céljából ISA-kat lehet elfogadni, különösen amennyiben azokat az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 26. cikkében előírtak szerint, szabályszerű eljárásban, nyilvános ellenőrzés és átláthatóság biztosításával dolgozták ki.

(9)

Az ISA-knak a közösségi jogba történő átvétele és a PIOB kulcsszerepe annak biztosításában, hogy azok megfeleljenek a 2006/43/EK irányelvben meghatározott követelményeknek azt jelenti, hogy a Közösségnek közvetlen érdeke fűződik annak biztosításához, hogy az ilyen standardok kidolgozására és jóváhagyására irányuló folyamat a belső piac jogi kereteivel összhangban álló standardokat eredményezzen. Fontos ezért, hogy a PIOB tekintetében megfelelő finanszírozási intézkedéseket biztosítsanak.

(10)

Ennek megfelelően indokolt létrehozni egy közösségi programot (a "program") az EFRAG, az IASCF és a PIOB olyan tevékenységei társfinanszírozásának lehetővé tételére, amelyek - az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet ( 5 ) 162. cikkével összhangban - általános európai érdekű célokra irányulnak standardok kidolgozása, standardok befogadása vagy a standardalkotási folyamatok felügyelete révén, a pénzügyi beszámolás és könyvvizsgálat területén.

(11)

Indokolt továbbá azon három jogi támogató struktúrának is pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek kizárólagos célja, hogy igazgatási támogatást nyújtsanak a 2009/77/EK bizottsági határozat ( 6 ) által létrehozott Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának, a 2009/78/EK bizottsági határozat ( 7 ) által létrehozott Európai Bankfelügyelők Bizottságának és a 2009/79/EK bizottsági határozat ( 8 ) által létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói Nyugdíj-felügyeletek Bizottságának (együtt: "felügyeleti bizottságok") megbízatásuk ellátásához, valamint a felügyeleti konvergenciával - különösen a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzetének képzésével és információs technológiai projektek irányításával - kapcsolatos projektek elvégzéséhez.

(12)

A pénzügyi válság rámutatott a felügyeleti konvergencia és együttműködés területén történő előrelépés sürgető szükségességére. Indokolt ezért, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújtson a felügyeleti bizottságok az ilyen előrelépés eléréséhez elvégzendő egyes tevékenységeihez.

(13)

A felügyelet tekintetében a közösségi jognak a pénzügyi szolgáltatások terén való egységes végrehajtása és alkalmazása alapvető fontosságú a belső piac zökkenőmentes működésében még fennálló akadályok megszüntetésében. A felügyeleti bizottságok számára ennek eléréséhez az egyik leghatékonyabb és legmegfelelőbb eszköz a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzetének jobb minőségű közös képzése és közös információs technológiai eszközök kidolgozása.

(14)

A felügyelet, számvitel és könyvvizsgálat területén működő testületek nagymértékben függenek a finanszírozástól, és a Közösségben betöltött jelentős szerepük ellenére a program javasolt kedvezményezettjeinek egyike sem részesül semmilyen pénzügyi támogatásban a közösségi költségvetésből, ami hátrányosan érintheti azon képességüket, hogy a belső piac működése szempontjából döntő fontosságú feladataikat ellássák.

(15)

A közösségi társfinanszírozás biztosítja, hogy ezek a kedvezményezettek egyértelmű, stabil, sokrétű, megbízható és megfelelő finanszírozásban részesüljenek, és így közérdekű feladataikat függetlenül és hatékonyan legyenek képesek ellátni.

(16)

Közösségi hozzájárulás útján kell elegendő finanszírozást biztosítani a felügyeleti bizottságok, valamint a nemzetközi számviteli és könyvvizsgálati standardalkotás és különösen az IASCF működéséhez, beleértve az EFRAG-ot és a PIOB-ot is.

(17)

A közösségi finanszírozás feltételéül kell szabni - különösen az IASCF sajátos esetében - a Közösség által megkövetelt irányítási reformok gyakorlati megvalósítását.

(18)

Munkaprogram-tervezeteiknek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára történő, évenkénti megküldésekor - amint azt a 2008. október 9-i európai parlamenti állásfoglalás ( 9 ) és a 2008. május 14-i tanácsi következtetések megkövetelik - a felügyeleti bizottságoknak e munkaprogramokban külön fejezetet kell szentelniük a megküldés évében a program keretében finanszírozott tevékenységek részletes ismertetésének, megjelölve különösen a finanszírozás összegét és a finanszírozott tevékenységek eredményét, továbbá azon tevékenységek leírásának, amelyeket a felügyeleti bizottságok a következő évben a Bizottság elé kívánnak terjeszteni a program keretében történő finanszírozás céljából.

(19)

Finanszírozási szerkezetük megváltoztatásán túl, az IASCF és az EFRAG irányítási reformokon is keresztülmegy - amelyek szükségességére rávilágított a pénzügyi válság - annak biztosítására, hogy szervezeti felépítésük és folyamataik révén közérdekű feladataikat függetlenül, hatékonyan, átláthatóan és demokratikusan ellenőrizhető módon lássák el. E reformok fontosságát hangsúlyozta a pénzügyi felügyelettel foglalkozó, Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű csoport (de Larosière-csoport) 2009. február 25-i jelentése, az Európai Tanács tavaszi ülésszakára készült, "Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez" című, 2009. március 4-i bizottsági közlemény és a G20-csoport 2009. április 2-i találkozója is. A reformokat végre kell hajtani, mire a közösségi társfinanszírozás megkezdődik. Az IASCF vonatkozásában a reformoknak ki kell terjedniük többek között a nemzetközi pénzügyi beszámolókészítési standardokról (IFRS) és a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) irányításáról szóló, 2008. április 24-i európai parlamenti állásfoglalásban és a 2008. július 8-i tanácsi következtetésekben foglalt elvárásoknak való megfelelésre, különösen a felügyelő testület létrehozására releváns hatáskörrel és megfelelő összetétellel, nagyobb átláthatósággal és legitimációval az IASCF standardalkotó és napirend-meghatározó eljárásait illetően, a Standard Tanácsadó Tanács hatékonyságának fokozására, valamint a hatásvizsgálatok szerepének az IASB szabályos eljárása részeként történő formalizálására.

(20)

A harmadik országokban nemzetközi tevékenységet folytató kedvezményezettek, mint például a PIOB és az IASCF, a továbbiakban nem részesülhetnek közösségi társfinanszírozásban, ha annak első két éve után nem tettek jelentős előrelépést annak biztosítására, hogy teljes finanszírozásuk nagyobbik részét semleges finanszírozási megoldások képezzék, beleértve a harmadik országbeli résztvevőktől származó finanszírozást is.

(21)

A 2006/43/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak független felügyeleti szerveket kell létrehozniuk a könyvvizsgálat területén. A közelmúltbeli piaci események azonban rávilágítottak a hiányosságokra számos területen, beleértve a könyvvizsgálatot is. A könyvvizsgálat minőségének az Európai Unión belüli javítása érdekében a Bizottságnak ezért 2010. július 1-jéig jelentést kell előterjesztenie a könyvvizsgáló cégeket felügyelő szervek európai együttműködésének megerősítéséről.

(22)

A pénzügyi válság közösségi vagy nemzetközi szinten új testületek létrehozásához vezethet olyan közösségi célkitűzésekre is kiterjedő mandátummal, amelyek hasonlóak a program kedvezményezettjeinek célkitűzéseihez.

(23)

Lehetővé kell tenni a program kiterjesztését új kedvezményezettekként ilyen testületekre is, feltéve, hogy teljesítik az e határozatban meghatározott jogosultsági kritériumokat.

(24)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 10 ) megfelelően kell elfogadni.

(25)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy kiválassza a program új kedvezményezettjeit, és a mellékletet ennek megfelelően módosítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a határozat új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(26)

Alkalmazni kell az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet ( 11 ) (költségvetési rendelet) és a 2342/2002/EK, Euratom rendeletet, amelyek védik a közösségi pénzügyi érdekeket, figyelembe véve az egyszerűség és a következetesség elveit a költségvetési eszközök kiválasztása során, azon esetek számának korlátozott voltát, ahol a Bizottság megtartja a közvetlen felelősséget a végrehajtásért és lebonyolításért, valamint a megkívánt arányosságot a források szintje és a felhasználásukkal járó adminisztratív terhek között.

(27)

A pénzügyi válság rámutatott a szabályozási és felügyeleti modellek reformjának szükségességére az Európai Unió pénzügyi szektora számára. "Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez" című közleményében a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy a de Larosière-csoport következtetéseit is megfelelően figyelembe véve előterjeszti a szükséges jogalkotási javaslatokat. A 2009. március 19-20-i Európai Tanács megállapodott annak szükségességéről, hogy a de Larosière-csoport jelentését alapul véve, javítani kell a pénzügyi intézmények szabályozását és felügyeletét az Európai Unióban. A vonatkozó javaslatokat a Bizottságnak a lehető legkorábban, de legkésőbb 2010. július 1-jéig az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie.

(28)

E határozatnak rendelkeznie kell egyes olyan testületek tevékenységei társfinanszírozásának lehetőségéről, amelyek általános közösségi érdekű célok elérésére törekednek közösségi szintű kérdésekben a pénzügyi szolgáltatások területén, továbbá standardokat dolgoznak ki, standardokat hagynak jóvá vagy standardalkotó folyamatokat felügyelnek a pénzügyi beszámolás és könyvvizsgálat területén.

(29)

Közösségi finanszírozás a pénzügyi szolgáltatások területén működő legfontosabb testületek egy jól meghatározott és korlátozott számú körének javasolt. A jelenlegi intézményi kereteken belül az új finanszírozási megállapodások stabil, sokrétű, megbízható és megfelelő finanszírozást fognak biztosítani, hogy képessé tegyék a releváns testületeket a Közösséggel kapcsolatos vagy közösségi szintű közérdekű feladataik független és hatékony módon történő ellátására. A pénzügyi támogatást a költségvetési rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom rendeletben megállapított feltételekkel összhangban nyújtják.

(30)

Mivel e határozat céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért léptékük és hatásaik miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat közösségi programot ("a program") hoz létre a 2010. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra azon testületek tevékenységeinek támogatására, amelyek hozzájárulnak a Közösség politikai célkitűzéseinek megvalósításához a felügyeleti konvergenciával és a pénzügyi szolgáltatások terén végzett együttműködéssel, valamint a pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatban.

2. cikk

Célkitűzések

(1) A program általános célkitűzése a belső piac működési feltételeinek javítása meghatározott testületek működésének, tevékenységeinek vagy fellépéseinek támogatása révén a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén.

(2) A program a következő tevékenységekre terjed ki:

a) a felügyeleti konvergenciára irányuló közösségi szakpolitikák végrehajtását támogató tevékenységek, különösen a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzetének képzése és az információs technológiai projektek irányítása révén a pénzügyi szolgáltatások területén; és

b) standardok kidolgozásával vagy a standardalkotáshoz input nyújtásával, a standardok alkalmazásával, értékelésével és ellenőrzésével vagy a standardalkotó folyamatok felügyeletével kapcsolatos tevékenységek, a közösségi szakpolitikák végrehajtásának támogatása céljából a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén.

(3) A program végrehajtása nem veszélyeztetheti a felügyeleti bizottságoknak a 2009/77/EK, a 2009/78/EK és a 2009/79/EK határozatban biztosított függetlenségét.

3. cikk

Hozzáférés a programhoz

A program szerinti közösségi finanszírozásra való jogosultság érdekében a kedvezményezettnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

a) nem nyereségérdekelt jogi személynek kell lennie, amelynek célja a közérdek előmozdítása, és amely a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 162. cikke értelmében általános európai érdeket szolgáló célok elérésére törekszik; és

b) a támogatás odaítélésekor a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében, 94. cikkében vagy 96. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett helyzetek egyike sem vonatkozik rá.

4. cikk

A program kedvezményezettjei

(1) A mellékletben felsorolt kedvezményezettek részesülhetnek a programból.

(2) Harmadik országokban nemzetközi tevékenységet folytató kedvezményezettek, mint például az IASCF és a PIOB, a továbbiakban nem részesülhetnek a programból, ha a társfinanszírozás első két éve után nem tettek jelentős előrelépést annak biztosítására, hogy teljes finanszírozásuk nagyobbik részét semleges finanszírozási megállapodások képezzék, beleértve a harmadik országbeli résztvevőktől származó finanszírozást is.

5. cikk

Támogatások odaítélése

(1) A Bizottság a program szerinti finanszírozást támogatások formájában nyújtja, és kizárólag a megfelelő munkaprogram és a becsült teljes költségvetés kézhezvételét követően.

(2) A közösségi finanszírozást működési támogatás vagy tevékenységi támogatás formájában nyújtják, az alábbi feltételek mellett:

a) a melléklet A. szakaszában felsorolt kedvezményezettek esetében a közösségi finanszírozást működési támogatás formájában kell nyújtani; és

b) a melléklet B. szakaszában felsorolt kedvezményezettek esetében:

i. a kedvezményezettek választhatnak a tevékenységi támogatás és a működési támogatás között; és

ii. amikor munkaprogramját és becsült teljes költségvetését az (1) bekezdés értelmében benyújtja a Bizottságnak, a kedvezményezettnek írásbeli megerősítést kell nyújtania a Bizottságnak arról, hogy a finanszírozásra irányuló kérelme nem veszélyezteti azon felügyeleti bizottság függetlenségét, amelynek a kedvezményezett igazgatási támogatási funkciót biztosít.

(3) Működési támogatás kizárólag a kedvezményezettek működési költségeinek és kiadásainak finanszírozására nyújtható, beleértve a titkárságaik működtetését és az alkalmazottaik bérezését is.

Meghosszabbítás esetén a működési támogatások nem csökkennek automatikusan.

(4) Tevékenységi támogatás csak a 6. cikkben meghatározott tevékenységekre nyújtható, a következő feltételek mellett:

a) a tevékenységi támogatás kizárólagos célja, hogy a melléklet B. szakaszában felsorolt kedvezményezetteket képessé tegye a felügyeleti bizottságok számára igazgatási támogató funkció nyújtására a tevékenységi támogatásokról rendelkező határozatokban meghatározott projektek kidolgozása és végrehajtása érdekében; és

b) a melléklet B. szakaszában említett kedvezményezettek igazgatási támogató funkcióját egyértelműen fel kell tüntetni alapszabályukban.

A b) pontban említett igazgatási támogató funkció a melléklet B. szakaszában felsorolt kedvezményezettek egyetlen célja, és e funkció kiterjed a 6. cikkben megállapított, a felügyeleti bizottságok javára folytatott tevékenységek végzésére is.

(5) A Bizottság határozza meg a finanszírozás összegét és legmagasabb arányát, és e határozatait közzéteszi.

6. cikk

A kedvezményezettek tevékenységi támogatásban részesíthető tevékenységei

A 2. cikk (3) bekezdése, valamint a 3. és 5. cikk sérelme nélkül a következő tevékenységek minősülnek tevékenységi támogatásban részesíthetőnek mint közösségi dimenzióval rendelkező különös projektek:

a) információs technológiai projektek;

b) a nemzeti felügyeletek személyzetének szóló képzési és kiküldetési programok;

c) konferenciák, szemináriumok, képzések és szakértői ülések szervezése;

d) kiadványok elkészítése és kiadása, egyéb információs tevékenységek előkészítése és végrehajtása;

e) kutatás végzése, tanulmányok készítése; valamint

f) a számvitel és könyvvizsgálat vagy a felügyeleti konvergencia vagy együttműködés területével kapcsolatos közösségi jog vagy szakpolitika szempontjából releváns egyéb különös támogató tevékenységek.

7. cikk

Új kedvezményezettek kiválasztása

(1) A Bizottság új kedvezményezetteket választhat ki, és a mellékletet ennek megfelelően módosíthatja. Az e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Ahhoz, hogy új kedvezményezettnek minősüljön, a testületnek teljesítenie kell a 3. cikkben meghatározott kritériumokat, továbbá a következő kritériumok közül legalább egyet:

a) a mellékletben felsorolt kedvezményezettek egyikének közvetlen jogutódja;

b) olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják a felügyeleti konvergenciára és együttműködésre irányuló közösségi szakpolitikák végrehajtását a pénzügyi szolgáltatások területén; vagy

c) közvetlenül részt vesz a nemzetközi standardok kidolgozásával vagy a kidolgozáshoz input nyújtásával, e standardok alkalmazásával, értékelésével és ellenőrzésével vagy a standardalkotó folyamatok felügyeletével kapcsolatos folyamatban a közösségi szakpolitikák végrehajtásának támogatása érdekében, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén.

(3) Amennyiben a Bizottság által új kedvezményezettként kiválasztott testület:

a) teljesíti az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumot, úgy számára odaítélhető a mellékletben felsorolt jogelődjének járó támogatás, feltéve, hogy tevékenységi támogatás esetén e testület is teljesíti a támogatható tevékenységekre vonatkozó, a 6. cikkben meghatározott kritériumokat; vagy

b) teljesíti a támogatható tevékenységekre vonatkozó, a 6. cikkben meghatározott kritériumokat és az e cikk (2) bekezdésének b) vagy c) pontjában meghatározott kritériumokat, úgy számára tevékenységi támogatás nyújtható.

E bekezdés b) pontja értelmében a tevékenységi támogatás céljából felhasználható források legmagasabb összege éves szinten nem haladhatja meg a fel nem használt hiteleket a 9. cikk szerinti, konkrét tevékenységekre odaítélt támogatásokkal vagy működési támogatásokkal összefüggésben.

8. cikk

Átláthatóság

A program keretében odaítélt támogatás kedvezményezettje ismert helyen - például internetes honlapon, kiadványban vagy éves jelentésben - köteles feltüntetni, hogy támogatásban részesült az Európai Unió költségvetéséből.

9. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A 2010-2013-as időszakban e határozat végrehajtásának pénzügyi keretösszege 38 700 000 EUR. E keretösszegen belül a melléklet B. szakaszában felsorolt kedvezményezettek számára kijelölt kötelezettségvállalási előirányzatok összege legalább 13 500 000 EUR, az IASCF számára fenntartott kötelezettségvállalási előirányzatok összege legfeljebb 12 750 000 EUR, és az EFRAG számára fenntartott kötelezettségvállalási előirányzatok összege legfeljebb 11 250 000 EUR.

(2) Az e határozattal összhangban elkülönített éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret határain belül.

(3) Ha a Bizottság előterjeszti előirányzatra irányuló első kérelmét az előzetes költségvetés-tervezet részeként a költségvetési hatóságnak az IASCF-fel kapcsolatban, az ilyen kérelem előtt egy hónappal jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére az IASCF irányítási reformjairól. A jelentést az Európai Parlament és a Tanács az előírtaknak megfelelően értékeli. A jelentés az irányítási struktúrára és folyamatokra összpontosít, beleértve a felügyelő testület összetételét és hatáskörét is, különös tekintettel e testület azon képességére, hogy átlátható és hatékony módon lássa el közérdekű feladatait. A jelentés tartalmazza a harmadik országokra vonatkozó útitervekben foglalt, az IFRS-eknek a harmadik országok által azok belföldi kibocsátóira történő alkalmazása terén elért haladást.

(4) Ha a Bizottság előterjeszti előirányzatra irányuló első kérelmét az előzetes költségvetés-tervezet részeként a költségvetési hatóságnak az IASCF és a PIOB finanszírozásának első két évét követő évre vonatkozóan, az ilyen kérelmet megelőzően egy hónappal jelentést kell benyújtania arról, hogy az IASCF és a PIOB jelentős előrelépést tett-e annak biztosítására, hogy teljes finanszírozásuk nagyobbik részét semleges finanszírozási megállapodások képezzék, beleértve a harmadik országbeli résztvevőktől származó finanszírozást is. A jelentést az Európai Parlament és a Tanács az előírtaknak megfelelően értékeli, tekintettel arra, hogy történt-e jelentős előrelépés a semleges finanszírozás irányában, beleértve a harmadik országbeli résztvevőktől származó finanszírozást is.

10. cikk

Végrehajtás

A Bizottság a költségvetési rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban elfogadja az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

11. cikk

Felügyelet

(1) A Bizottság biztosítja, hogy:

a) a kedvezményezett a program keretében tevékenységi támogatásként finanszírozott bármely tevékenység tekintetében évente technikai és pénzügyi jelentést nyújtson be a megtett haladásról, és a tevékenység befejezését követően végső jelentést nyújtson be; és

b) a kedvezményezett a program keretében működési támogatásként finanszírozott bármely munkaprogram tekintetében a munkaprogram megvalósításáról évente tevékenységi és pénzügyi jelentést, és a közösségi finanszírozásra való jogosultság időszakának lezárulta után végső jelentést nyújtson be.

Az a) és b) pontban említett jelentések formáját és tartalmát a Bizottság határozza meg.

(2) A Számvevőszék által a Szerződés 248. cikke értelmében a hatáskörrel rendelkező nemzeti ellenőrző szervekkel vagy szervezeti egységekkel együttműködve végzett pénzügyi ellenőrzések vagy a Szerződés 279. cikke (1) bekezdése első albekezdése b) pontjának értelmében végzett bármely vizsgálat sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői és egyéb alkalmazottai az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel ( 12 ) összhangban a program alapján támogatott tevékenységekre vonatkozóan helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is. Szükség esetén az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) folytat vizsgálatokat, amelyekre az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 13 ) irányadó.

(3) A Bizottság biztosítja, hogy a program végrehajtásából származó szerződések és megállapodások rendelkezzenek különösen a Bizottság (vagy meghatalmazott képviselője), beleértve az OLAF-ot is, általi felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről, valamint a Számvevőszék általi - szükség esetén helyszíni - ellenőrzésekről.

(4) A Bizottság személyzete és a Bizottság által meghatalmazott külső személyzet megfelelő hozzáférési joggal rendelkezik különösen a kedvezményezett irodájához, valamint minden olyan információhoz - az elektronikus formában tárolt információt is beleértve -, amelyre az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez szüksége van.

(5) A Számvevőszék és az OLAF - különösen a hozzáférés vonatkozásában - a Bizottsággal azonos jogosultsággal rendelkezik.

(6) A működési vagy tevékenységi támogatás kedvezményezettje az utolsó kifizetést követő öt éven át a Bizottság rendelkezésére bocsátás céljából köteles megőrizni a támogatási évben felmerült kiadásokat igazoló dokumentumokat, az auditált pénzügyi kimutatást is beleértve. Az ilyen támogatás kedvezményezettje biztosítja, hogy adott esetben a partnerek vagy tagok birtokában lévő bizonylatokat is a Bizottság rendelkezésére bocsássák.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben említett jelentések és szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményei alapján a Bizottság biztosítja, hogy szükség esetén kiigazítsák az eredetileg jóváhagyott pénzügyi támogatás mértékét vagy nyújtásának feltételeit, valamint a kifizetések ütemezését.

(8) A Bizottság biztosítja, hogy minden szükséges lépésre sor kerüljön annak ellenőrzésére, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően, valamint e határozattal és a költségvetési rendelettel összhangban hajtják-e végre.

12. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) Az e program szerint finanszírozott tevékenységek végrehajtása során a Bizottság megfelelő megelőző intézkedésekkel biztosítja a Közösség pénzügyi érdekeinek csalás, korrupció és minden egyéb jogellenes cselekedet elleni védelmét, hatékony ellenőrzések lefolytatása és az indokolatlanul kifizetett összegek visszaszerzése, továbbá szabálytalanságok feltárása esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazása révén, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 14 ), a 2185/96/Euratom, EK rendelettel és az 1073/1999/EK rendelettel összhangban.

(2) Az e program keretében finanszírozott közösségi tevékenységek tekintetében a szabálytalanság fogalma a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértését jelenti, amelynek eredményeként az Európai Unió általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.

(3) A Bizottság biztosítja, hogy sor kerüljön a tevékenységre nyújtott pénzügyi támogatás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszakövetelésére, ha szabálytalanságokat tapasztal, beleértve az e határozat rendelkezéseinek, vagy a szóban forgó pénzügyi támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozatnak, vagy szerződésnek vagy megállapodásnak a be nem tartását is, vagy ha kiderül, hogy a tevékenység a Bizottság jóváhagyásának kérése nélkül olyan változtatáson ment keresztül, amely a projekt jellegével vagy végrehajtási feltételeivel nem összeegyeztethető.

(4) A határidők be nem tartása esetén, vagy ha a tevékenység végrehajtásában elért előrehaladás alapján a kiutalt pénzügyi támogatásnak csak egy része indokolt, a kedvezményezettnek meghatározott határidőn belül észrevételeket kell benyújtania a Bizottságnak. Ha a kedvezményezett nem ad kielégítő magyarázatot, a Bizottság visszavonhatja a pénzügyi támogatás hátralévő részét, és követelheti a kifizetett összegek visszatérítését.

(5) A Bizottság biztosítja, hogy sor kerüljön bármely jogosulatlan kifizetés visszatérítésére. A költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint kamat terhel minden olyan összeget, amelyet nem térítettek vissza kellő időben.

13. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

14. cikk

Értékelés

(1) A program célkitűzéseinek megvalósításáról a Bizottság legkésőbb a program vége előtt hat hónappal jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek többek között a 11. cikk (1) bekezdésében említett éves jelentéseken kell alapulnia.

A jelentés mindenképp kiterjed a program általános célszerűségére és koherenciájára, végrehajtásának eredményességére, valamint a különböző tevékenységek általános és egyedi eredményességére a 2. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása terén.

A jelentést tájékoztatásul megküldik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács határoz - a Szerződéssel összhangban - a program 2013. december 31-ét követő folytatásáról.

(3) A Bizottság a lehető legkorábban, de legkésőbb 2010. július 1-jéig a Szerződésben meghatározott hatáskörökre tekintettel jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unión belüli pénzügyi felügyeleti rendszer további reformjainak szükségességéről, és adott esetben előterjeszti a szükséges jogalkotási javaslatokat.

(4) A Bizottság a 2011. évi előzetes költségvetés-tervezettel együtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a teljes finanszírozási keret esetlegesen szükséges módosításairól, különös tekintettel a melléklet B. szakaszában felsorolt kedvezményezettek számára kijelölt kötelezettségvállalási előirányzatokra.

(5) A Bizottság 2010. július 1-jéig jelentést nyújt be a könyvvizsgáló cégeket felügyelő szervek európai együttműködésének megerősítéséről.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

MELLÉKLET

A határozatban említett kedvezményezettek a következők:

A. szakasz

Kedvezményezettek a pénzügyi beszámolás területén:

- az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG),

- a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság Alapítvány (IASCF).

Kedvezményezettek a könyvvizsgálat területén:

- a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB).

B. szakasz

Azon testületek, amelyek célja, hogy igazgatási támogatást nyújtsanak az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának, az Európai Bankfelügyelők Bizottságának és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói Nyugdíj-felügyeletek Bizottságának:

( 1 ) 2009. március 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) Az Európai Parlament 2009. május 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. július 27-i határozata.

( 3 ) HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

( 4 ) HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

( 5 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 25., 2009.1.29., 18. o.

( 7 ) HL L 25., 2009.1.29., 23. o.

( 8 ) HL L 25., 2009.1.29., 28. o.

( 9 ) 2008. október 9-i európai parlamenti állásfoglalás a Bizottságnak szóló ajánlásokkal együtt "A Lámfalussy-eljárás nyomonkövetéséről: a jövőbeli felügyeleti struktúra" címmel (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 10 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 11 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 12 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 13 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

( 14 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0716 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0716&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0716-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0716-20110101&locale=hu

Tartalomjegyzék