32002L0033[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/33/EK irányelve (2002. október 21.) a 90/425/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelvnek az állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/33/EK IRÁNYELVE

(2002. október 21.)

a 90/425/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelvnek az állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdése b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[3],

mivel:

(1) Számos közösségi jogi aktus határoz meg állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményeket az állati hulladékok feldolgozására és ártalmatlanítására, továbbá a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, forgalomba hozatalára, kereskedelmére és behozatalára vonatkozóan.

(2) Az e jogi aktusokban szereplő szabályok helyébe a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[4] lépett.

(3) Ezen új szabályok figyelembevétele érdekében az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvet[5] és a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvet[6] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/425/EGK irányelvben az A. melléklet I. fejezete 1. részének hetedik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Az Európai Parlament és a Tanács 2002. október 3-i 1774/2002/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról (HL L 273., 2002.10.10., 1. o.)."

2. cikk

A 92/118/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk e) és g) pontját el kell hagyni;

2. a 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az első francia bekezdésben a következő szavakat el kell hagyni:

"illetve a nem emberi fogyasztásra szánt zselatin"; és

b) a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- olyan új, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termék, amelynek egy tagállamon belüli forgalomba hozatalát a 20. cikkben meghatározott időpont után engedélyezték, nem képezheti kereskedelem vagy behozatal tárgyát mindaddig, amíg a 15. cikk (1) bekezdésével összhangban határozat nem születik, és akkor is csak azon értékelés - és adott esetben a 81/651/EGK határozat által felállított Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleménye - után, amely tartalmazza a - termék forgalomba hozatala eredményeként esetlegesen létrejövő - súlyos fertőző betegségek terjedésének valós kockázatát nemcsak arra a fajra nézve, amelyből a termék származik, hanem olyan egyéb fajokra nézve is, amelyek hordozhatják a betegségeket, a betegség gócává válhatnak, vagy amelyek az emberi egészségre nézve veszélyt jelenthetnek,";

3. a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) amennyiben a II. melléklet másképpen nem rendelkezik, a termékeknek olyan létesítményből kell származniuk, amely a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint összeállítandó közösségi listán szerepel;";

4. az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1., 3. és 4. fejezetet el kell hagyni;

b) az 5. fejezet a következőképpen módosul:

i. a cím a következő szavakkal egészül ki:

"emberi fogyasztásra szánt";

ii. az A. részben a következő szövegrészt el kell hagyni:

"A. amennyiben emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánják azokat:";

iii. a B. részt el kell hagyni;

c) a 6. fejezet a következőképpen módosul:

i. a cím a következő szavakkal egészül ki:

"emberi fogyasztásra szánt";

ii. az I. rész a következőképpen módosul:

- az A. pont helyébe a következő szöveg lép:

"A. A kereskedelemre vonatkozóan a 77/99/EGK irányelv szerinti okmány vagy bizonyítvány bemutatásához kötött, amelyben tanúsítják, hogy az említett irányelv követelményeit teljesítették;",

- a B. pont 1. a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a termék megfelel a 80/215/EGK irányelv követelményeinek;";

d) a 7. fejezetben a II. részt el kell hagyni; és

e) a 8., 10., valamint a 12-15. fejezeteket el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. április 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2002. október 21-én.

az Európai Parlament részéről az elnök P. COX a Tanács részéről az elnök P.S. MLLER

[1] HL C 62. E, 2001.2.27., 166. o.

[2] HL C 193., 2001.7.10., 31. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. június 12-i véleménye (HL C 53., 2002.2.28., 22. o.), a Tanács 2001. november 20-i közös álláspontja (HL C 45. E, 2002.2.19., 66. o.), valamint az Európai Parlament 2002. március 13-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

[5] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 2001/7/EK bizottsági határozattal (HL L 2., 2001.1.5., 27. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0033&locale=hu