Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32001L0005[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/5/EK irányelve (2001. február 12.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/5/EK irányelve

(2001. február 12.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] megállapítja a Közösségben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok jegyzékét, illetve azok alkalmazásának körülményeit.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagok területén a 95/2/EK irányelv elfogadása óta technológiai fejlődés ment végbe.

(3) A 95/2/EK irányelvet e fejlődés figyelembevételével ki kell igazítani.

(4) Az élelmiszer-adalékanyagok élelmiszerekben történő felhasználását kizárólag akkor lehet jóváhagyni, ha azok megfelelnek a 89/107/EGK irányelv II. mellékletében megállapított általános feltételeknek.

(5) A 89/107/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően az egyes tagállamok a területükön kétéves időtartamra engedélyezhetik valamely új élelmiszer-adalékanyag felhasználását.

(6) A tagállamok kérésének megfelelően a következő - nemzeti szinten engedélyezett - adalékokat kell közösségi szinten jóváhagyni: propán, bután és izo-bután: E termékeket az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvnek [6] megfelelően kell címkézni.

(7) A 89/107/EGK irányelvnek megfelelően konzultáltak a 97/579/EK bizottsági határozat [7] alapján létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottsággal azon intézkedések elfogadásakor, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/2/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

(1) az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a táblázat a következő adalékanyaggal egészül ki:

"E 949 Hidrogén *"

b) a megjegyzés harmadik pontja a

*

jelzésnek megfelelően a következő szöveggel egészül ki:

"E 949"

(2) a IV. melléklet

a) "E 445: A fagyanta glicerol-észterei"

sorának harmadik és negyedik oszlopa a következő rendelkezéssel egészül ki:

| | "A szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1576/89/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő, nem áttetsző égetett szeszek | 100 mg/l |

| | 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú, nem áttetsző égetett szeszek | 100 mg/l |

b) a következő sorokkal egészül ki:

"E 650 | Cink-acetát | Rágógumi | 1000 mg/kg |

E 943a | Bután | Növényiolaj-spray (kizárólag ipari felhasználásra) Vízemulzió-spray | quantum satis |

E 943b | Izo-bután |

E 944 | Propán" |

(3) az V. mellékletben az első sor helyébe a következő szöveg lép:

"E 1520 | Propán-1, 2-diol (propilén-glikol) | Színezékek, emulgeálószerek, antioxidánsok és enzimek (legfeljebb 1 g/kg az élelmiszerben)" |

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. augusztus 24-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

T. Östros

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL C 21. (E), 2000.1.25., 42. o. és HL L 337., 2000.11.28., 238. o.

[3] HL C 51., 2000.2.23., 27. o.

[4] Az Európai Parlament 2000. április 11-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2000. július 20-i Közös Álláspontja (HL C 300., 2000.10.20., 45. o.), és az Európai Parlament 2000. december 14-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2001. január 19-i határozata.

[5] HL L 61., 1995.3.18., 1. o., A legutóbb a 98/72/EK irányelvvel (HL L 295., 1998.11.4., 18. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 147., 1975.6.9., 40. o. A legutóbb a 94/1/EK bizottsági irányelvvel (HL L 23., 1994.11.28., 28. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 237., 1997.8.28., 18. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0005&locale=hu