32016R0841[1]

A Tanács (EU) 2016/841 rendelete (2016. május 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/841 RENDELETE

(2016. május 27.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2013/183/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/849 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2016. május 27-én elfogadta a (KKBP) 2016/849 határozatot.

(2) A 329/2007/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtja a (KKBP) 2016/849 határozatban előírt intézkedéseket.

(3) A (KKBP) 2016/849 határozat megtiltja a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó további cikkeknek, anyagoknak és felszereléseknek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba (a továbbiakban: Észak-Korea) történő szolgáltatását, eladását vagy átadását. A határozat megtiltja továbbá Észak-Koreába és Észak-Koreából történő pénzátutalásokat - az előzetesen kifejezetten engedélyezett átutalások kivételével -, valamint az Észak-Korea és annak állampolgárai által a tagállamok joghatósága alá tartozó területeken végrehajtott befektetéseket és az uniós tagországok állampolgárai vagy szervezetei által Észak-Koreában végrehajtott befektetéseket. A határozat ezenkívül megtiltja az észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek a tagállamok területére történő leszállását, onnan történő felszállását vagy a tagállamok területe feletti átrepülését, valamint az Észak-Korea tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa legénységgel ellátott bármilyen hajó tagállami kikötőbe való belépését. A határozat tilalmat vezet be a luxuscikkek Észak-Koreából történő importjára, valamint tilalmakat vezet be az Észak-Koreával folytatott kereskedelem pénzügyi támogatására. A határozat továbbá az olyan szerződések esetében, amelyeket egy meghatározott dátum előtt kötöttek meg, mentességet vezet be bizonyos észak-koreai személyek és szervezetek pénzeszközei és gazdasági forrásai befagyasztásának kötelezettségére.

(4) A 329/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki: "10. »befektetési szolgáltatások«: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek: 11. »pénzátutalás«: 12. »kedvezményezett«: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja; 13. »fizető fél«: az a személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott fizetési számláról pénzátutalást engedélyez, vagy - fizetési számla hiányában - pénzátutalási megbízást ad; 14. »pénzforgalmi szolgáltató«: a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 1. cikkének (1) bekezdésében említett pénzforgalmi szolgáltatók kategóriái, a 2007/64/EK irányelv 26. cikke szerint mentességben részesülő természetes vagy jogi személyek és a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (**) 9. cikke szerint mentességben részesülő, pénzátutalási szolgáltatást nyújtó jogi személyek. (*) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)."."

a) pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

b) megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

c) saját számlás kereskedés;

d) portfóliókezelés;

e) befektetési tanácsadás;

f) pénzügyi instrumentumok elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

g) pénzügyi instrumentum elhelyezése az instrumentum vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

h) szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

a) a fizető fél nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeget egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül hozzáférhetővé tegye a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem;

b) nem elektronikus úton, így például készpénzben, csekkel vagy készpénzátutalási megbízással végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg hozzáférhetővé váljon, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem.

2. A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(4) Tilos: Az Ic. melléklet tartalmazza a (4) bekezdés a) pontjában említett aranyat, titánércet, vanádiumércet és ritkaföldfémeket. Az Id. melléklet tartalmazza a (4) bekezdés a) pontjában említett szenet, vasat és vasércet. Az If. melléklet tartalmazza a (4) bekezdés b) pontjában említett kőolajtermékeket.".

a) az Ic. mellékletben felsorolt arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémek vagy az Id. mellékletben felsorolt szén, vas és vasérc Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

b) az If. mellékletben felsorolt kőolajtermékek Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalom megkerülése.

3. A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3a. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől és a 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a 2. cikk (1) bekezdésében említett cikkek és technológia - beleértve a szoftvereket - közvetlen vagy közvetett szolgáltatását, eladását, átadását vagy kivitelét, illetve a 3. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtást vagy brókertevékenységeket, feltéve, hogy az áruk és technológia, segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, kivéve, ha ezt e rendelet megtiltja.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjától eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a szóban forgó rendélkezésekben említett ügyleteket, feltéve, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyja az egyedi jóváhagyási kérelmet.

(4) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (3) bekezdés alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsához benyújtott jóváhagyási kérelmekről.".

4. A 3b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3b. cikk

(1) Azon túlmenően, hogy a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (***), az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (****) és az (EU) 2015/2447 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (*****) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat és a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározottak szerint az érkezést és az indulást megelőzően az illetékes vámhatóságok számára tájékoztatást kell adni, annak a személynek, aki az e cikk (2) bekezdésében említett információt szolgáltatja, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az áruk szerepelnek-e az EU közös katonai listáján, vagy e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, meg kell adnia a kiállított kiviteli engedélyben szereplő árukat és technológiákat.

(2) Az e cikkben említett, előírt kiegészítő információkat vámáru-nyilatkozaton, illetve ilyen nyilatkozat hiányában az adott esetnek megfelelően írásos formában kell benyújtani.

(***) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)."

(****) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.)."

(*****) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).""

5. A 3c. cikket el kell hagyni.

6. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: "4. cikk (1) Tilos: (2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve az ott említett tilalom nem vonatkozik az utazók személyes használati tárgyaira, illetve a nem kereskedelmi természetű, az utazók személyes céljaira szolgáló, az útipoggyászukban található árukra. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók azon árukra, amelyek a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, a tagállamok észak-koreai diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzeteinek személyes használati tárgyaira. (4) A II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a III. melléklet 17. pontjában felsorolt áruk tekintetében végzett ügyleteket, amennyiben az áruk humanitárius célokat szolgálnak.".

a) a III. mellékletben felsorolt luxuscikkek közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Észak-Koreába;

b) a III. mellékletben felsorolt luxuscikkek Észak-Koreából történő közvetlen vagy közvetett vétele, behozatala vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalmak megkerülése.

7. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: "5. cikk (1) Az (EU) 952/2013 243-249. cikkében említett, az Unió területén - a repülőtereket, a tengeri kikötőket és a vámszabad területeket is beleértve - található vagy azon áthaladó rakományt az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni annak biztosítása céljából, hogy a rakomány nem tartalmaz az 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) vagy 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok, illetve az e rendelet értelmében tiltott cikkeket: (2) Amennyiben a rakomány nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, az Unió területén - a repülőtereket, a tengeri kikötőket és a vámszabad területeket is beleértve - található vagy azon áthaladó rakományt az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan cikkeket tartalmaz, amelyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos: (3) Az (1) és (2) bekezdés nem érinti a diplomáciai és konzuli poggyászoknak a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződésben és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezményben előírt sérthetetlenségét és védelmét. (4) Tilos észak-koreai hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatást nyújtók - többek között az illetékes vámhatóságoktól kapott, a hatóságokhoz a hajók indulását vagy érkezését megelőzően érkező, a 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk alapján - olyan információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a hajók olyan cikkeket szállítanak, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás humanitárius okokból szükséges.".

a) a rakomány Észak-Koreából származik;

b) a rakományt Észak-Koreának szánták;

c) a rakományt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, vagy az előbbiek nevében vagy az irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek közvetítették vagy bonyolították;

d) a rakományt a IV. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek közvetítették vagy bonyolították;

e) a rakományt észak-koreai lobogó alatt hajózó hajón, vagy Észak-Koreában lajstromozott légi járművön szállítják, vagy a hajó vagy a légi jármű honosság nélküli.

a) ha a rakomány Észak-Koreából származik;

b) a rakományt Észak-Koreának szánták; vagy

c) ha a rakományt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, vagy az előbbiek nevében eljáró személyek vagy szervezetek közvetítették vagy bonyolították.

8. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "5b. cikk (1) Tilos kereskedelmi tevékenységben végrehajtott befektetéseket fogadni vagy jóváhagyni az Unió területén, amennyiben a befektetést az alábbiak hajtják végre: (2) Tilos: 5c. cikk (1) Tilos Észak-Koreába irányuló és Észak-Koreából indított pénzátutalásokat végrehajtani, kivéve, ha azok a (3) bekezdésben említett ügyletekhez kapcsolódnak. (2) Tilos a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára bármilyen ügylet megkötése vagy abban való részvétel folytatása az alábbiakkal: kivéve, ha az ilyen ügylet a (3) bekezdés hatálya alá tartozik és azt a (4) bekezdés a) pontjával összhangban engedélyezték, vagy a szóban forgó ügylet esetében a (4) bekezdés b) pontjával összhangban nincs szükség engedélyezésre. (3) A következő ügyletek engedélyezhetők a (4) bekezdés a) pontjával összhangban: (4) A (3) bekezdésben említett, Észak-Koreába irányuló és Észak-Koreából indított pénzátutalásokkal járó ügyletek esetében: (5) Nincs szükség előzetes engedélyre az Észak-Koreában a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, tagállami diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges ügyletekhez vagy pénzátutalásokhoz. (6) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot a (4) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezésről. (7) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó ügyletek esetében a 16. cikkben említett hitelintézetek és pénzügyi intézmények a (2) bekezdés a)-d) pontjában említett hitelintézetekkel és pénzügyi intézményekkel folytatott tevékenységük során: E bekezdés alkalmazásában a pénzügyi hírszerző egység vagy a gyanús ügyleteket fogadó és elemző, nemzeti központként működő bármely egyéb illetékes hatóság jelentéseket kap a potenciális proliferáció-finanszírozásról; és kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel rendelkezik azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is. (8) Az előzetes engedélyezésre vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt követelmény attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor. E cikk alkalmazásában »a több, összetartozónak tűnő művelet« az alábbiakra terjed ki: (9) Tilos az olyan tevékenységekben folytatott tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e cikkben említett tilalmak megkerülése. (******) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)." (*******) Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (OJ L 345, 2006.12.8., 1. o.).""

a) Észak-Korea kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek;

b) a Koreai Munkáspárt;

c) Észak-Korea állampolgárai;

d) az észak-koreai jog alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek;

f) a tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

a) az (1) bekezdés a)-f) pontjában említett, Észak-Korea nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiban vagy tevékenységeiben, vagy bányászati, finomítási és vegyipari ágazatok tevékenységeiben részt vevő jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel közös vállalkozás létrehozása, vagy azokban tulajdonosi érdekeltség szerzése vagy kiterjesztése, beleértve a teljes körű felvásárlást, illetve részvények vagy részesedést biztosító egyéb értékpapírok megszerzését is;

b) finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére vagy az ilyen jogi személyek, szervezetek vagy szervek finanszírozásának dokumentált céljára;

c) az e bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtása.

a) Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepei vagy leányvállalatai;

c) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá nem tartozó fióktelepei vagy leányvállalatai;

d) a VI. mellékletben felsorolt olyan hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek sem székhellyel nem rendelkeznek Észak-Koreában, sem a 16. cikk hatálya alá nem tartoznak, de az ezeket ellenőrző személyek, szervezetek vagy szervek Észak-Koreában rendelkeznek lakóhellyel, illetve székhellyel,

a) élelmiszerekkel, egészségüggyel vagy orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló ügyletek;

b) személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos ügyletek;

c) az e rendeletben előírt mentességek végrehajtásával kapcsolatos ügyletek;

d) az e rendelet értelmében nem tiltott konkrét kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos ügyletek;

e) a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletekkel vagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos ügyletek, amennyiben ezekre a tranzakciókra az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

f) a kizárólag az Unió vagy annak tagállamai által fejlesztési célokból finanszírozott projektek végrehajtásához szükséges, a közvetlenül a polgári lakosság szükségleteit szolgáló vagy a nukleáris leszerelést előmozdító ügyletek;

g) eseti alapon az Észak-Koreával, annak állampolgáraival, az észak-koreai jog alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel szembeni követeléseket teljesítő kifizetésekhez kapcsolódó ügyletek, valamint az olyan hasonló természetű ügyletek, amelyek nem járulnak hozzá az e rendelet értelmében tiltott tevékenységekhez, amennyiben az érintett tagállam legalább 10 nappal korábban értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot az engedély megadásáról.

a) a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok előzetes engedélyére van szükség a 15 000 EUR feletti vagy azzal egyenlő összegű ügyletekhez;

b) nincs szükséges előzetes engedélyre a 15 000 EUR-val egyenlő vagy az alatti összegű ügyletekhez.

a) alkalmazzák a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (******) 8. és 9. cikke szerint meghozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;

b) biztosítják a 2005/60/EK irányelv és az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*******) szerint kialakított, a pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem eljárásainak való megfelelést;

c) előírják az 1781/2006/EK rendelet értelmében előírt, pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok, valamint a kedvezményezettre vonatkozó adatok (például a kedvezményezett neve, a kedvezményezett fizetési számlájának száma, és adott esetben az egyedi ügyletazonosító) szolgáltatását, továbbá elutasítják az ügylet feldolgozását, ha ezen adatok bármelyike hiányzik vagy hiányos;

d) megőrzik az ügyletek nyilvántartásait a 2005/60/EK irányelv 30. cikke b) pontjának megfelelően;

e) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy pénzeszközök hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez (a továbbiakban: a proliferáció finanszírozása), úgy a 3. cikk (1) bekezdése, illetve a 6. cikk sérelme nélkül azonnal tájékoztatják a 2005/60/EK irányelv által meghatározott illetékes pénzügyi hírszerző egységet, vagy az érintett tagállam által megjelölt, a II. mellékletben felsorolt honlapokon jelzett bármely más illetékes hatóságot;

f) azonnal jelentést tesznek minden gyanús ügyletről, a megkísérelt ügyleteket is beleértve;

g) mindaddig nem hajtják végre az olyan ügyleteket, amelyekről megalapozottan feltételezik, hogy a proliferáció finanszírozásával kapcsolatosak lehetnek, amíg be nem fejezték a szükséges intézkedések elvégzését a e) pontjának megfelelően és nem teljesítették a releváns pénzügyi hírszerző egység vagy az illetékes hatóság minden utasítását.

a) a (2) bekezdés hatálya alá tartozó ugyanazon hitelintézetektől vagy pénzügyi intézményektől, illetve ugyanazon észak-koreai személytőlszervezettől vagy szervtől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások láncolata, amelyeket egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el a 15 000 EUR-t, azonban az összesített összegük megfelel az engedélyeztetési feltételeknek; vagy

b) különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséghez kapcsolódik.

9. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép: "8. cikk (1) A 6. cikktől eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását: (2) A 6. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az V. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat: (3) Az érintett tagállam a (2) bekezdés szerinti engedélyezés előtt legalább 10 nappal értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.".

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 6. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat vagy ítélet kedvezményezettje nem a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezetek vagy szerv;

d) a határozat vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a IV. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában fennálló határozatról vagy ítéletről az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

a) a szerződés nem kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 2. cikk (3) bekezdésében vagy a 3. cikk említett cikkekhez, műveletekhez, szolgáltatásokhoz vagy ügyletekhez; valamint

b) a kifizetést - közvetlenül vagy közvetve - nem az V. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv kapja.

10. A 9b. cikk helyébe a következő szöveg lép: "9b. cikk (1) Tilos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az Észak-Koreával folytatott kereskedelemhez, ideértve exporthitelek, garanciák és biztosítások nyújtását az említett kereskedelemben részt vevő személyek vagy szervezetek számára, amennyiben az ilyen pénzügyi támogatás hozzájárulhat az alábbiakhoz: (2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozóan 2016. május 29. előtt megkötött szerződések és megállapodások tekintetében. (3) Az (1) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célú kereskedelemre nyújtott pénzügyi támogatás tekintetében.".

a) Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, vagy az e rendeletben tiltott egyéb tevékenységek;

b) az a) pontban foglalt tilalom megkerülése.

11. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "9c. cikk (1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be: (2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését az e rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető. (3) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés. (4) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.".

a) a IV. vagy V. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely más észak-koreai személy, szervezet vagy szerv, ideértve Észak-Korea kormányát és állami szerveit, vállalkozásait és ügynökségeit; vagy

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

12. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezt jóhiszeműen, abban a meggyőződésben teszik, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztására vagy visszatartására gondatlanságból került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.".

13. A 11a. cikk helyébe a következő szöveg lép: "11a. cikk (1) Tilos az Unió területén lévő kikötőkbe való behajózás minden olyan hajó számára: (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó: (3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalomtól eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság engedélyezheti egy tengeri hajó kikötőbe való behajózását, ha: (4) Tilos észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek a tagállamok területéről történő felszállása, oda történő leszállása vagy a feletti átrepülése. (5) A (4) bekezdés nem alkalmazandó: (6) A (4) bekezdéstől eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság engedélyezheti egy légi járműnek a tagállamok területéről történő felszállását, oda történő leszállását vagy tagállamok területe feletti átrepülését, amennyiben az illetékes hatóság előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy e rendelet céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból van szükség.".

a) amely Észak-Korea tulajdonában áll, illetve amelyet Észak-Korea üzemeltet vagy lát el legénységgel;

b) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy a hajó, közvetlenül vagy közvetve, egy a IV. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet tulajdonában áll vagy ellenőrzése alá tartozik;

c) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan cikkeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos;

d) amely nem veti alá magát az átvizsgálásnak azt követően, hogy az átvizsgálást a lobogó szerinti állam vagy a lajstromozó állam engedélyezte; vagy

e) amely honosság nélküli és nem veti alá magát átvizsgálásnak az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

a) vészhelyzet esetén;

b) ha a tengeri hajó kikötőbe való behajózása átvizsgálás céljából történik; vagy

c) ha a hajó visszatér a származási kikötőjébe.

a) a szankcióbizottság előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból van szükség; vagy

b) a tagállam előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy e rendelet céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból van szükség.

a) ha a légi jármű átvizsgálás céljából száll le;

b) kényszerleszállás esetén.

14. A 11c. cikket el kell hagyni.

15. A rendelet e rendelet mellékletének szövegével mint If. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS

(1) Lásd e Hivatalos Lap 79. oldalán.

(2) A Tanács 329/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 88., 2007.3.29., 1. o.).

MELLÉKLET

"IF. MELLÉKLET

A 2. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KŐOLAJTERMÉKEK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0841 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0841&locale=hu

Tartalomjegyzék