31990L0642[1]

A Tánacs irányelve (1990. november 27.) egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

A TÁNACS IRÁNYELVE

(1990. november 27.)

egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

(90/642/EGK)

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet az I. melléklet 1. oszlopában meghatározott csoportokba tartozó termékek tekintetében - amelyekhez a 2. oszlop tartalmaz példákat - kell alkalmazni, amennyiben az ezekbe a csoportokba tartozó termékek, vagy a termékeknek a 3. oszlopban leírt részei egyes peszticid-szermaradványokat tartalmazhatnak.

Az irányelv alkalmazandó ugyanazokra a termékekre szárítás vagy feldolgozás, valamint összetett élelmiszerekbe történő bedolgozás után is, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(2) Ez az irányelv a következők sérelme nélkül alkalmazandó:

a) a legutóbb a 85/585/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, a tagállamoknak az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett tartósítószerekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1963. november 5-i 64/54/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) bifenillel (difenillel), az ortofenil-fenollal, a nátrium-orotofenil-fenáttal, és a 2-(4-tiazolil)-benzimidazollal (tiabendazollal) kapcsolatos rendelkezései, melyek továbbra is szabályozzák ezeknek az anyagoknak a felhasználását mindaddig, amíg azok és megengedett mértékeik szerepelnek az (1) bekezdésben említett listán;

b) a legutóbb a 87/519/EGK irányelvvel ( 3 ) módosított, a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról szóló, 1973. december 17-i 74/63/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) rendelkezései;

c) a 76/895/EGK irányelv rendelkezései;

d) a legutóbb a 88/298/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított, gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) rendelkezései;

e) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv ( 7 ), valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelv ( 8 ) rendelkezései. Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkével vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkével összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre;

(3) Ez az irányelv az (1) bekezdésben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó. Az irányelvnek megfelelően meghatározott legmagasabb mértékek azonban nem alkalmazandóak az exportálást megelőzően kezelt olyan termékeknél, amelyek tekintetében megnyugtatóan bizonyítható, hogy:

a) a rendeltetés szerinti harmadik ország a károsítóknak az állam területére való bejutásának megelőzése céljából tart igényt a különleges kezelésre; vagy

b) a kezelés a terméknek a rendeltetés szerinti harmadik országba történő szállítása és az ott történő raktározása során a károsítók elleni védekezés érdekében szükséges.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékekre, amennyiben megfelelő bizonyítékokkal igazolható, hogy ezeket a következő célokra szánják:

a) az élelmiszerektől és takarmányoktól különböző termékek előállítása; vagy

b) vetés vagy ültetés.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "peszticid-szermaradvány": a peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai;

b) "forgalomba hozatal": az 1. cikkben említett termékek betakarítás utáni, ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történő bármilyen átruházása.

3. cikk

(1) A csoportokban szereplő termékek, vagy adott esetben ezek részei forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben említett listán meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

Az érintett peszticid-szermaradványok listáját, és a hozzájuk tartozó maximális értékeket a II. mellékletbe kell foglalni a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket. A peszticid-szermaradványok addig szerepelnek a listán, amíg megengedett mértékeiket a 76/895/EGK irányelv állapítja meg.

(2) Az olyan szárított és feldolgozott termékek esetében, amelyek tekintetében a II. melléklet kifejezetten nem állapít meg maximális értéket, az alkalmazandó maximális értékek a II. mellékletben említett listán megállapítottak, figyelembe véve a szárítási folyamat eredményeképpen vagy a feldolgozás során létrejött koncentrációt vagy hígítást. Az egyes szárított vagy feldolgozott termékek esetén a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni az egyes szárítási vagy feldolgozási folyamatok által okozott koncentrációt és/vagy hígítást jellemző koncentrációs vagy hígítási mértéket.

(3) Kevert összetevőkből álló olyan összetett élelmiszerek esetén, amelyekre nincsen maximális szermaradványérték meghatározva, az alkalmazandó maximális szermaradványértékek nem haladhatják meg a II. melléklet szerinti értékeket, figyelembe véve a keverékben lévő összetevők relatív koncentrációját, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit.

(4) A tagállamok - legalább ellenőrző mintavétel útján történő ellenőrzéssel - biztosítják az (1) bekezdésben említett maximális értékek betartását. A szükséges vizsgálatokat a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvvel ( 9 ) összhangban, annak 14. cikke kivételével, és a hatósági élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK irányelvvel ( 10 ) összhangban, annak 5., 6. és 8. cikke kivételével kell elvégezni.

4. cikk

(1) A tagállamok kijelölnek egy hatóságot, hogy biztosítsák a 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott megfigyelés elvégzését.

(2)

a) A tagállamok minden év rugsėjo 30 d. megküldik a Bizottság részére a következő naptári évre vonatkozó előzetes nemzeti megfigyelési programjaikat. Az előzetes programok legalább a következőket határozzák meg:

- a megvizsgálandó termékeket és az elvégzett vizsgálatok számát,

- a megvizsgálandó peszticid-szermaradványokat,

- az e programok kidolgozása során alkalmazott szempontokat.

b) A Bizottság minden év december 31-e benyújt a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak egy ajánlástervezetet az összehangolt közösségi megfigyelési programról, megadva benne a nemzeti megfigyelési programokba felveendő különleges mintavételeket. Az ajánlásokat a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el. A közösségi megfigyelési program alapvető célja az I. mellékletben szereplő csoportokban meghatározott, a Közösségben termelt vagy oda importált növényi termékekből vett minták közösségi szinten történő optimális felhasználása problémák felmerülése esetén, a II. mellékletben meghatározott maximális peszticid-szermaradvány értékek betartása érdekében.

(3) A tagállamok minden év augusztus 31-ig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak az előző év során a nemzeti megfigyelési programjuk, valamint az összehangolt közösségi megfigyelési program keretében vett minták elemzésének eredményeit. A Bizottság összeveti és összeszerkeszti ezeket az adatokat a 86/362/EGK és a 86/363/EGK irányelv szerinti ellenőrzések eredményeivel, és elemzi a következőket:

- a maximális szermaradványértékek megsértése, és

- a szermaradványok átlagos tényleges értéke és a megállapított maximális értékhez viszonyított arányuk.

A Bizottság az összehangolt megfigyelési program készítése során olyan rendszer kidolgozásán dolgozik, amely segítségével lehetséges a peszticidek táplálkozással történő tényleges felvétele mennyiségének becslése.

A Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül minden év december 31-e továbbítja ezeket az adatokat a tagállamoknak, hogy azok ezeket áttekintsék és elfogadják az olyan szükséges intézkedéseket, mint például:

- bármilyen közösségi szinten hozandó intézkedés a maximális szermaradványértékek megsértésének jelentésekor,

- az összevetett és összeszerkesztett adatok kiadásának igénye.

(4) A 9. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőket fogadhatják el:

a) e cikk (2) és (3) bekezdésének módosítása, amennyiben ezek a módosítások az értesítések időpontját érintik;

b) a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő működését biztosító részletes végrehajtási szabályok.

(5) Legkésőbb 1999. december 31-ig a Bizottság e cikk alkalmazásáról szóló jelentést küld a Tanács részére, amennyiben szükséges, a megfelelő javaslatokkal együtt.

5. cikk

A tagállamok nem tilthatják meg, és nem akadályozhatják az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozatalát saját területükön azon az alapon, hogy ezek peszticid-szermaradványokat tartalmaznak, amennyiben az ezekben a termékekben vagy részeikben, illetve ezek felületén ezeknek a maradványoknak a mennyisége nem lépi túl az 1. cikkben említett listán meghatározott maximális értéket.

5a. cikk

Amennyiben egy, az I. mellékletben említett csoportba tartozó termékre a Bizottság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Közösség teljes területén alkalmazandó ideiglenes maximális szermaradványértéket határoz meg, ez az érték a II. mellékletben az ezen eljárásra való hivatkozással fog szerepelni.

5b. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva a 3. cikk (1) bekezdése vagy az 5a. cikk rendelkezései szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg a 3. cikk (1) bekezdésével vagy az 5a. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről;

c) a Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 9. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el.

6. cikk

(1) A gyümölcsök és zöldségek 3. cikkben előírt ellenőrzésének elvégzéséhez szükséges mintavételi módszerek a 79/700/EGK bizottsági irányelvben ( 13 ) megállapított módszerek. A gyümölcsöktől és zöldségektől különböző termékek ilyen ellenőrzésének elvégzéséhez szükséges mintavételi módszereket, és az összes termék vizsgálatának módszereit a 9. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

A közösségi vizsgálati módszerek megléte nem zárja ki, hogy a tagállamok más, kipróbált és tudományosan megalapozott módszereket használjanak, amennyiben ez nem akadályozza a közösségi módszerek alapján az irányelv szabályainak megfelelőnek minősülő termékek szabad mozgását. Az eredmények értelmezésében felmerülő nézetkülönbség esetén az az értelmezés érvényesül, amelyhez a közösségi módszerek használata folytán jutottak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzési módszereknek meg kell felelniük a 85/591/EGK irányelv mellékletében megállapított kritériumoknak.

(3) A tagállamnak informálnia kell a többi tagállamot és a bizottságot az (1) bekezdés szerinti módszertől eltérő módszer alkalmazásáról.

7. cikk

A melléklet az 5. cikkel, az 5a. cikk (3) bekezdésével és a 8. cikkel összhangban elfogadott módosításainak sérelme nélkül, az I. és II. melléklet aktuális tudományos és technikai ismereteket eredményeképpen történő módosításait a 10a. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét.

8. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint az 1. cikkben említett listán megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészséget, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

(2) A Bizottság sürgősen kivizsgálja a tagállam által az első albekezdésnek megfelelően részére átadott indokolást, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "állandó bizottság") keretein belül konzultál a tagállammal; azután haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A Bizottság haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a tagállamot a megtett intézkedésekről. A Bizottság intézkedésével kapcsolatban bármely tagállam az említett értesítéstől számított 15 napon belül a Tanácshoz fordulhat. A Tanács az ügy hozzá utalásától számított 15 napon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy az 1. cikkben említett listában megállapított maximális értékeket az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében módosítani kell, a 10. cikkben megállapított eljárást kezdeményezi a módosítások elfogadása céljából. Ez esetben az (1) bekezdés értelmében intézkedést hozó tagállam a Tanácsnak vagy a Bizottságnak az említett eljárás alapján történő határozatáig fenntarthatja az intézkedések hatályát.

9. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet az elnök haladéktalanul az állandó bizottság elé utalja, akár a saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be az állandó bizottság részére a megteendő intézkedésekről. Az állandó bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeket a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. Az állandó bizottságban tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak az állandó bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban az állandó bizottság véleményével, vagy az állandó bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

10. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet az elnök haladéktalanul az állandó bizottság elé utalja, akár a saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be az állandó bizottság részére a megteendő intézkedésekről. Az állandó bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, melyeket a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell meghozni. Az állandó bizottságban tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak az állandó bizottság véleményével.

(4) Ha az intézkedések nincsenek összhangban az állandó bizottság véleményével, vagy az állandó bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

10a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 14 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10b. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5a. cikkben, az 5b. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikkben és a 8. cikk (3) bekezdésében említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított maximum nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek normál értékesítését.

11. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. december 31. előtt megfeleljenek.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I.MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett termékek és olyan termékrészek jegyzéke, amelyek tekintetében a megengedett szermaradék-határértéket alkalmazni kell

Megjegyzés: a "friss" szó kiterjed a hűtött vagy fagyasztott termékekre is továbbá szárított zöldség és gyümölcs esetében az irányelv 3. cikkének (1) bekezdését is figyelembe kell venni

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

A RÉSZ

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
AcefátKlórtalonilKlórpirifoszKlórpirifosz-metilCipermetrin, ideértve az egyéb szerkezeti izomerek keverékeit (izomerek összege)Deltametrin (cisz-deltamethrin) ()Fenvalerát, ideértve az egyéb szerkezeti izomerek keverékeit (izomerek összege)GlifozátImazalilIprodionPermetrin (izomerek összege)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (1)0,05 (1)
I. CITRUSFÉLÉK0,01 (1)20,05 (1)0,05 (1)50,5
Grapefruit
Citrom0,20,35 ()
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)210,5 ()1 ()
Narancs0,50,5 ()
Pomelo
Egyéb0,30,05 (1)0,1 (1) ()0,02 (1) ()
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)0,1
Mandula0,1
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró0,2 ()
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb0,02 (1) ()0,05 (1)
III. ALMATERMÉSŰEK10,50,511 (4)0,1 (1) ()25 ()1
Alma0,2
Körte
Birs
Egyéb almafélék0,1
IV. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)3 ()1
Sárgabarack12c)
Cseresznye és meggy0,310,2
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)10,20,52c)
Szilva0,21
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,10,05 (1)
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
Csemege- és borszőlő0,50,20,50,21 (4)0,5 ()10 ()1
Csemegeszőlő1
Borszőlő3
Eper (termesztett)30,20,50,05 (1)0,20,05 (1)0,1 (1) ()15 ()c)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,01 (1)0,05 (1)0,50,05 (1)0,1 (1) ()10 ()c)
Fekete szeder0,50,5
Kaliforniai málna
Málna0,50,5
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)
Egyéb bogyós gyümölcsök
(termesztett)
0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()10 ()0,05 (1)
Fekete áfonyac)
Tőzegáfonya2
Ribizli (piros, fekete és fehér)101c)0,5c)
Pöszméte101c)0,2c)
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)20,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1)
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Avokádó
Banán0,232
Datolya
Füge
Kivi20,25 ()1
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyóc)
Olajbogyó (fogyasztási)1
Olajbogyó (olajkivonat)11 ()
Papaya20
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek0,02 (1)0,05 (1)
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa10,10,5 ()
Gumós zeller10,1
Torma0,5 ()
Csicsóka
Paszternák0,5 ()
Petrezselyemgyökér0,5 ()
Retek0,2c)0,3 ()0,1
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépac)
Tarlórépac)c)
Jamszgyökér
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
II. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)0,05 (1)
Fokhagyma0,50,10,10,2 ()
Vöröshagyma0,50,20,10,10,2 ()c)
Mogyoróhagyma0,50,10,10,2 ()c)
Újhagyma100,13 ()c)
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,1 (1) ()
Burgonyafélék20,50,50,55 ()0,5
Paradicsom0,31 (4)0,5
Paprika0,2 (4)(a)
Padlizsán0,3
Okra0,3
Egyéb0,20,05 (1)0,05 (1)
Kabakosok – ehető héjúak0,05 (1)0,05 (1)0,20,20,22 ()0,1
Uborka10,2 (4)
Apró uborka5
Cukkini
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)
Kabakosok – nem ehető héjúak10,05 (1)0,05 (1)0,20,21 ()0,1
Sárgadinnye0,2 (4)2
Tök0,5 (4)
Görögdinnye0,5 (4)
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)
Csemegekukorica0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,1
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,1 (1) ()0,05 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék30,05 (1)0,05 (1)0,50,11 (4)0,1 ()
Brokkolic)
Karfiol0,1
Egyéb0,05 (1)
Fejesedő káposztafélék0,05 (1)0,50,10,05 (1)c)
Kelbimbó30,5 ()
Fejes káposzta315 ()1
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
Leveles káposzta0,01 (1)0,05 (1)10,51
Kínai kel0,51 (4)5 ()
Kelkáposztac)
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()
Karalábé0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,20,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)
Salátafélék0,01 (1)0,05 (1)20,50,05 (1)10 ()2
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék0,01 (1)0,05 (1)0,50,50,05 (1)0,02 (1) ()1
Mangold
Vízitorma0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
Cikóriasaláta0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)2 ()0,05 (1)
Fűszernövények50,05 (1)20,50,05 (1)10 ()2
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,05 (1)0,20,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)
Bab (hüvelyben)50,55 ()0,5
Bab (hüvely nélkül)2c)0,05 (1)
Borsó (hüvelyben)20,52 ()0,1
Borsó (hüvely nélkül)0,3c)0,3 ()0,05 (1)
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,05 (1)
Spárga0,1 (4)
Kardonna
Zeller10c)2
Édesköményc)c)
Articsóka1c)20,1
Póréhagyma100,50,50,20,5
Rebarbara0,2 ()2
Egyéb0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
VIII. GOMBA0,05 (1)0,05 (1)0,050,05 (1)0,05 (1)0,02 (1) ()0,05 (1)
Termesztett gomba20,05 (1)0,1 (1) ()
Vadon termő gomba0,01 (1)150 ()
3. Hüvelyesek0,02 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)10,05 (1)0,05 (1)0,2 ()0,05 (1)
Bab0,05 (1)2 ()
Lencsec)
Borsóc)10 ()
Csillagfürt10 ()
Egyéb0,05 (1)0,1 (1) ()
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag0,210 ()0,5 ()
Földimogyoró0,050,1
Mák0,2
Szezámmag0,2
Napraforgómag0,220 ()0,5 ()c)
Repcemagc)0,20,110 ()0,5 ()0,1
Szójabab0,320 ()
Mustár0,110 ()0,1
Gyapotmag0,210 ()0,2
Egyéb0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1)
5. Burgonya0,02 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,5 ()30,02 (1) ()0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,05 (1)0,1 (1)0,10 (1)0,1 (1)0,5510 ()2 ()0,1 (1)0,1 (1) ()0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,05 (1)500,10 (1)0,1 (1)3055 ()0,1 (1) ()0,1 (1)0,1 (1) ()0,1 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) 2008. november 1-jéig hatályos ideiglenes MRL-ek, a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében említett dosszié felülvizsgálatáig és a deltametrin-készítmények tagállami szinten történő, ismételt nyilvántartásba vételéig.
(2)
(3) Amennyiben az értéket nem erősíti meg vagy módosítja egy irányelv, 2000. július 1-jétől az analitikailag kimutatható legalacsonyabb értéket kell figyelembe venni.
(4) Folyamatban lévő vizsgálatok a második szezonban, az eredményeket 2002. szeptember 1-je előtt kell benyújtani.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1).

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Karbendazim és benomil benomil és karbendazim karbendazimban kifejezve)Ditiokarbamátok, CS2-ként kifejezve, így maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram és ziram (1), (2)MetamidofoszProcimidonVinklozolin
(vinklozolinok és valamennyi, a 3,5 diklóranilint felerészben tartalmazó metabolit vinklozolinként kifejezett összege)
Tiofanát-metil
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
I. CITRUSFÉLÉK0,55 (mz)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,1 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,2
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió0,1 (mz)
Egyéb0,05 (1)
III. ALMATERMÉSŰEK0,25 (ma, mz, me, pr, t, z)0,01 (1)10,5
Almaa)
Körte1
Birs
Egyéb almafélék0,02 (1)
IV. CSONTHÉJASOKa)
Sárgabarack0,22 (mz, t)0,122
Cseresznye és0,52 (mz, me, pr, t, z)0,02 (1)0,50,3
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)0,22 (mz, t)0,050,05 (1)2
Szilva0,52 (mz, me, t, z)c)0,3
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,01 (1)20,05 (1)0,1 (1)
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)
Csemege- és borszőlő5 (ma, mz, me, pr, t)55
Csemegeszőlő0,30,1 (1)
Borszőlő0,53
Eper (termesztett)0,1 (1)10 (t)550,1 (1)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,1 (1)0,05 (1)50,1 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna10
Egyéb0,02 (1)
Egyéb bogyósok (termesztett)0,1 (1)5 (mz)0,02 (1)0,1 (1)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)5 (mz)c)
Pöszméte
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,1 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)0,05 (1)
(kivéve a kivit)
Avokádó
Banán2 (mz, me)
Datolya
Füge
Kivi5
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó0,52 (mz)1
Olajbogyó – közvetlen fogyasztásra5 (mz, pr)
Olajbogyó – olajkivonat5 (mz, pr)
Papaya0,27 (mz)1
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,1 (1)
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,1 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,1 (1)
Cékla0,5 (mz)
Sárgarépa0,2 (mz)c)
Gumós zeller0,3 (ma, me, pr, t)
Torma0,2 (mz)c)
Csicsóka
Paszternák0,2 (mz)
Petrezselyemgyökér0,2 (mz)
Retekc)
Saláta bakszakáll0,2 (mz)
Édes burgonya
Karórépac)
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)
II. HAGYMAFÉLÉK0,1 (1)0,01 (1)10,1 (1)
Fokhagyma0,1 (mz)0,2
Vöröshagyma1 (ma, mz)0,2
Mogyoróhagyma1 (ma, mz)0,2
Újhagyma1 (mz)a)
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,01 (1)
Burgonyafélék23
Paradicsom0,53 (mz, me, pr)0,05 (1)2
Paprika5 (mz, pr)
Padlizsán0,53 (mz, me)2
Okra20,5 (mz)1
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Kabakosok – ehető héjúak0,1 (1)2 (mz, pr)110,1 (1)
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak0,1 (1)1 (mz, pr)110,3
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica0,1 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK
Virágjukért termesztett káposztafélék0,1 (1)1 (mz)0,020,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Kelbimbó0,52 (mz)1
Fejes káposzta3 (mz)
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Leveles káposzta0,1 (1)0,5 (mz)0,01 (1)0,02 (1)0,1 (1)
Kínai kel2
Kelkáposzta
Egyéb0,05 (1)
Karalábé0,1 (1)1 (mz)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZER-NÖVÉNYEK0,1 (1)0,01 (1)0,1 (1)
Salátafélék5 (mz, me, t)55
Zsázsa
Galambbegy saláta
Saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Mangold
Vízitorma0,3 (mz)0,02 (1)0,05 (1)
Cikóriasaláta0,5 (mz)22
Fűszernövények5 (mz, me)0,02 (1)0,05 (1)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,1 (1)
Bab (hüvelyben)0,21 (mz)0,522
Bab (hüvely nélkül)0,1 (mz)a)c)
Borsó (hüvelyben)0,21 (ma, mz)0,512
Borsó (hüvely nélkül)0,1 (mz)0,3c)
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,1 (1)0,02 (1)0,1 (1)
Spárga0,5 (mz)
Kardonna
Zellerc)
Édeskömény
Articsóka0,1
Póréhagyma3 (ma, mz)
Rebarbara0,5 (mz)
Egyéb0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
VIII. GOMBA0,05 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Termesztett gomba1
Vadon termő gomba0,1 (1)
3. Hüvelyesek0,1 (1)0,01 (1)a)c)0,1 (1)
Bab0,1 (mz)
Lencse
Borsó0,1 (mz)0,2
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
4. Olajos magvak
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag (héjjal)1
Napraforgómag (héj nélkül)
Repcemag0,5 (ma, mz)11
Szójabab0,20,210,3
Mustár
Gyapotmag0,2
Egyéb0,1 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)
5. Burgonya0,1 (1)0,3 (ma, mz, me, pr)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,1 (1)0,1 (1)0,02 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1)25 (pr)0,02 (1)0,1 (1)400,1 (1)
(1) A CS2-ként kifejezett legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációk különféle ditiokarbamátokból származhatnak és így nem tükröződik bennük, hogy adott esetben jó mezőgazdasági gyakorlatot alkalmaztak-e. Így ezek a szermaradék-koncentrációk nem alkalmasak annak ellenőrzésére, hogy egy adott jó mezőgazdasági gyakorlatot követtek-e.
(2) Zárójelben a szermaradék eredete (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
DDT (a DDT-, TDE- és DDE izomerek összege DDT-ben kifejezve)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; diófélék
I. CITRUSFÉLÉK0,05 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almafélék
IV. CSONTHÉJASOK0,05 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
Eper (termesztett)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
Egyéb bogyósok (termesztett)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó – közvetlen fogyasztásra
Olajbogyó – olajkivonat
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss, vagy nyers, hűtött, vagy szárított zöldségek
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
II. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
Leveles káposzta
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
Karalábé
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)
Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék
Mangold
Vízitorma
Cikóriasaláta
Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
VIII. GOMBA0,05 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag (héjjal)
Napraforgómag (héj nélkül)
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,2
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Aminotriazol
(Amitrol)
AtrazinBinapakrilBromofosz-etilKaptafolDiklórprop
(diklórprop P-vel együtt)
QuinalfoszFenvalerát és eszfenvalerátMekar-bam
RR és SS izomerek együttesenRR és SS izomerek együttesen
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
I. CITRUSFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,050,02 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almafélék
IV. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Sárgabarack0,1
Cseresznye és
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)0,1
Szilva
Egyéb0,02 (1)
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Csemege- és borszőlő0,10,02 (1)
Csemegeszőlő
Borszőlő
Eper (termesztett)0,02 (1)0,02 (1)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,02 (1)0,02 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
Egyéb bogyósok (termesztett)0,02 (1)0,02 (1)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,02 (1)
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, hūtött vagy szárított zöldségek0,05 (1)
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
II. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Fokhagyma
Hagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Burgonyafélék0,05 (1)
Paradicsom0,050,02 (1)
Paprika
Padlizsán0,02 (1)
Egyéb0,02 (1)0,02 (1)
Kabakosok – ehető héjúak0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica0,10,02 (1)0,02 (1)
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék0,02 (1)0,02 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék0,02 (1)
Kelbimbó0,05
Fejes káposzta0,1
Egyéb0,02 (1)
Leveles káposzta0,02 (1)0,02 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
Karalábé0,02 (1)0,02 (1)
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék
Mangold
Vízitorma
Cikóriasaláta
Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyes)0,1
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb0,02 (1)
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb0,02 (1)
VIII. GOMBA0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba0,02 (1)
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1).

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
DinozebDioxationEndrin1,2,dibróm-etán
(etilén-dibromid)
Fenklórfosz
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; diófélék
I. CITRUSFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almafélék
IV. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
Eper (termesztett)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Hamvas áfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Fehérrépa
Jamszgyökér
Egyéb
II. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
Leveles káposzta
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
Karalábé
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék
Mangold
Vízitorma
Cikóriasaláta
Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
VIII. GOMBA0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Len
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapot
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,1 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,1 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1).

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Heptaklór
(a heptaklór és a heptaklór-oxid összege)
Maleinsav-hidrazidMetilbromidParakvát
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; diófélék0,2 (1) ()0,02 (1)
I. CITRUSFÉLÉK0,01 (1)0,05 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,01 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK0,01 (1)0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almafélék
IV. CSONTHÉJASOK0,01 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)
Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
Eper (termesztett)0,05 (1)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)0,05 (1)
(kivéve a fügét)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek0,02 (1)
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa30 ()
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák30 ()
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,2 (1) ()
II. HAGYMAFÉLÉK0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Fokhagyma15 ()
Vöröshagyma15 ()
Mogyoróhagyma15 ()
Újhagyma
Egyéb0,2 (1) ()
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
Leveles káposzta
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
Karalábé
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék
Mangold
Vízitorma
Cikóriasaláta
Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
VIII. GOMBA0,01 (1)0,2 (1) ()0,05 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,01 (1)0,2 (1) ()0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,01 (1)0,5 (1) ()0,1 (1)0,02 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,01 (1)50 ()0,05 (1)0,02 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,02 (1)0,5 (1) ()0,05 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,01 (1)0,5 (1) ()0,05 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) A legmagasabb megengedett szermaradvány-határérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
TEPPKamfeklór
(Toxafén)
2,4,5-T
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; diófélék
I. CITRUSFÉLÉK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
(héjjal vagy héj nélkül)
0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almafélék
IV. CSONTHÉJASOK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
V. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
Eper (termesztett)
Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
(a vaccinium myrtyllus faj gyümölcse)
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
VI. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
II. HAGYMAFÉLÉK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Fokhagyma
Hagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
Csemegekukorica
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
Leveles káposzta
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
Karalábé
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
Spenótfélék
Mangold
Vízitorma
Cikóriasaláta
Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
VIII. GOMBA0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,01 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,02 (1)0,1 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,02 (1)0,1 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
a) b) c) d) Amennyiben 1998. október 31-jéig nem kerül meghatározásra a maximális érték, az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
a) 0,02 (1)
b) 0,01 (1)
c) 0,05 (1)
d) 0,1 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Daminozid (a daminozid és az 1,1-dimetil-hidrazin daminozidként kifejezett összege)Lambda-cihalotrinPropikonazol
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK0,02 (1)0,05 (2) ()
Grapefruit0,1
Citrom0,2
Zöld citrom0,2
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)0,2
Narancs0,1
Pomelo0,1
Egyéb0,02 (2)
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)0,05 (2)0,05 (2) ()
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,10,05 (2) ()
Alma0,02 (1) ()
Körte
Birs
Egyéb almafélék0,02 (1)
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (1)
Sárgabarack0,20,2 ()
Cseresznye és meggy0,1b)
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)0,20,2 ()
Szilva0,1b)
Egyéb0,10,05 (2) ()
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,02 (1)0,05 (2) ()
a) Csemege- és borszőlő0,20,5
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)0,50,05 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna0,2
Egyéb0,02 (2)
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)0,1
Pöszméte0,1
Egyéb0,02 (2)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,20,05 (1)
vi. EGYÉB0,02 (1)
Avokádó
Banán0,10,1 ()
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó0,1
Olajbogyó (közvetlen fogyasztásra)0,5
Olajbogyó (olajkinyerésre)0,5
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,02 (2)0,05 (2) ()
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (2) ()
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller0,1
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek0,1
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,02 (2)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,02 (1)0,05 (2) ()
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma0,05
Egyéb0,02 (2)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (2) ()
a) Burgonyafélék
Paradicsom0,1
Paprika0,1
Padlizsán0,5b)
Okra0,1
Egyéb0,02 (2)0,05 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,1b)
Uborka
Apró uborka
Cukkíni
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,05b)
Tök
Sárgadinnye
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,050,05 (1)
iv) KÁPOSZTAFÉLÉK0,02 (1)0,05 (2) ()
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,1
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó0,05
Fejes káposzta0,2
Egyéb0,02 (2)
c) Leveles káposztafélék1
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,02 (2)
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,02 (1)0,05 (2) ()
a) Salátafélék
Zsázsa1
Galambbegy saláta1
Fejes saláta0,5
Endívia1
Rukkola1
Káposztafélék levele és szára1
Egyéb1
b) Spenótfélék0,5
Spenót
Mángold
Egyéb
c) Vízitorma0,02 (2)
d) Cikóriasaláta0,02 (2)
e) Fűszernövények1
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)0,05 (2) ()
Bab (hüvelyben)0,2
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)0,2
Borsó (hüvely nélkül)0,2
Egyéb0,02 (2)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (1)
Spárga
Kardonnab)
Zeller0,3
Édeskömény0,3b)
Articsóka
Póréhagyma0,30,1 ()
Rebarbara
Egyéb0,02 (2)0,05 (2) ()
viii. GOMBA0,02 (1)0,05 (2) ()
Termesztett gomba0,02 (2)
Vadon termő gomba0,5
3. Hüvelyesek0,02 (1)0,02 (2)0,05 (2) ()
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (2)0,05 (1)
Lenmagb)
Földimogyoró0,2 ()
Mák
Szezámmag
Napraforgómag (nem hántolt)
Repcemag
Szójabab
Mustár
Gyapotmag
Egyéb0,1 (2) ()
5. Burgonya0,02 (1)0,02 (2)0,05 (2) ()
Újburgonya és
áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készült fekete tea)0,1 (1)10,1 (2) ()
7. Komló (szárított), beleértve a komló-labdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1)100,1 (2) ()

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Karbofurán (a karbofurán és a 3-hidroxi-karbofurán karbofuránként kifejezett összege)Karboszul-fánBenfurokarbFuratio-karb
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK0,30,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoróc)b)
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)
iii. ALMATERMÉSŰEK0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almatermésűek
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
a) Csemege- és borszőlő0,01 (1)
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper(termesztett)c)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,1 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,1 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,1 (1)
vi. EGYÉB0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó – közvetlen fogyasztásra
Olajbogyó– olajkinyerésre
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss, vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa0,30,1
Gumós zellerc)
Torma
Csicsóka
Paszternák0,30,1
Petrezselyemgyökér
Retek0,5
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépac)b)
Tarlórépac)b)
Jamszgyökér
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Fokhagyma0,3
Vöröshagyma0,3b)
Mogyoróhagyma0,3
Újhagyma
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)
a) Burgonyafélék0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Uborka
Apró uborka
Cukkíni
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,2b)b)0,05 (1)
Sárgadinnyec)
Tök
Görögdinnye
Egyéb0,1 (1)
d) Csemegekukoricac)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,2b)b)0,1
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélékc)b)b)0,05
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélékc)b)0,05 (1)0,05 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,2b)0,05 (1)0,05 (1)
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Mángold
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)c)b)
Bab (hüvely nélkül)c)b)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zellerc)b)b)
Édeskömény
Articsóka
Póréhagymac)b)
Rebarbara
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)
viii. GOMBA0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Babc)b)
Lencse
Borsó
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)
4. Olajos magvak0,10,05 (1)0,05 (1)
Lenmagc)
Földimogyoróc)
Mák
Szezámmagc)
Napraforgó magc)b)
Repcemagc)b)b)
Szójababc)b)
Mustár
Gyapotmagc)b)b)b)
Egyéb0,1 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
5. Burgonya0,02 (3)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Korai és télálló burgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készült fekete tea)0,05 (3)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komló-labdacsot és a sűrítetlen port0,05 (3)155

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Ciflutrin, más kevert izomer alkotókkal együtt (az izomerek összege)Meta-laxilBenalaxilFenari-molEtefon
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK0,02 (2)0,50,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,1
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,210,05 (2)0,3
Alma0,5
Körte
Birs
Egyéb almatermésűek0,05 (2)
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (2)0,05 (2)a)
Sárgabarack0,30,05
Cseresznye és meggy0,213
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)0,30,5
Szilva0,2
Egyéb0,02 (2)0,05 (1)0,05 (2)
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő0,30,20,31
Csemegeszőlő2
Borszőlő1
b) Eper(termesztett)0,02 (2)0,50,05 (2)0,30,05 (2)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,05 (2)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna0,1
Egyéb0,02 (1)
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)15
Pöszméte1
Egyéb0,02 (1)0,05 (2)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
vi. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)
Avokádó
Banán0,3
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó – közvetlen fogyasztásra
Olajbogyó – olajkinyerésre
Golgotavirág
Ananász2
Gránátalma
Egyéb0,05 (2)
2. Friss, vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Cékla
Sárgarépa0,1
Gumós zeller
Torma0,1
Csicsóka
Paszternák0,1
Petrezselyemgyökér
Retek0,1
Saláta bakszakáll
Édes burgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (2)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,02 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Fokhagyma0,5
Vöröshagyma0,50,2
Mogyoróhagyma0,5
Újhagyma0,2
Egyéb0,05 (2)0,05 (2)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyaféléka)
Paradicsom0,05 (2)0,20,50,51
Paprika0,30,50,20,53
Padlizsán0,10,5
Egyéb0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,05 (2)0,20,05 (2)
Uborka0,10,50,05 (2)
Apró uborka
Cukkíni
Egyéb0,02 (2)0,05 (2)
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,02 (2)a)0,05 (2)
Sárgadinnye0,20,1
Tök
Görögdinnye0,20,1
Egyéb0,05 (2)0,05 (2)
d) Csemegekukorica0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,050,2
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejeskáposzta0,31
Egyéb0,20,05 (2)
c) Leveles káposztafélék0,3
Kínai kel
Kelkáposzta0,2
Egyéb0,05 (2)
d) Karalábé0,02 (2)0,05 (2)
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,05 (2)
a) Salátafélék1
Zsázsa
Galambbegy saláta0,2
Fejes saláta20,5
Endívia1
Egyéb0,05 (2)0,05 (2)
b) Spenótfélék0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)
Mángold
c) Vízitorma0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)
d) Cikóriasaláta0,02 (2)0,30,05 (2)
e) Fűszernövények0,02 (2)20,05 (2)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,050,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)a)
Borsó (hüvely nélkül)a)
Egyéb0,02 (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsókaa)
Póréhagyma0,2
Rebarbara
Egyéb0,05 (2)0,02 (1)
viii. GOMBA0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,1 (2)0,05 (2)0,02 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgó mag
Repcemag0,05
Szójabab
Mustár
Gyapotmag2
Egyéb0,1 (2)
5. Burgonya0,02 (2)0,05 (2)0,05 (2)0,02 (1)0,05 (2)
Korai és télálló burgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készült fekete tea)0,1 (2)0,1 (2)0,1 (2)0,05 (1)0,1 (2)
7. Komló (szárított), beleértve a komló-labdacsot és a sűrítetlen port20100,1 (2)50,1 (2)

(1) 1996. január 1-jétől.

(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték

(*2) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

(2) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.Amennyiben nem módosítják, ez az érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.

(*3) Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
MetidationMetomil
Tiodikarb:
a metomil és a tiodikarb metomilként kifejezett összege
Amitrázmaradvány: az amitráz és a 2,4-dimetil-anilin tartalmú metabolitjai amitrázként kifejezett összege
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (2)
i. CITRUSFÉLÉK50,05 (1)
Grépfrút0,5
Citrom1
Zöld citrom1
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)1
Narancs0,51
Pomelo0,5
Egyéb0,05 (1)a)
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)0,05 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Píneamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,050,21
Alma
Körte
Birs
Egyéb almatermésűek
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)
Sárgabarack0,2
Cseresznye és meggy0,20,1
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)0,21
Szilva0,20,5
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)a)
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő0,02 (1)a)
Csemegeszőlő0,05 (1)
Borszőlő1
b) Eper (termesztett)0,02 (1)0,05 (1)a)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,02 (1)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb0,02 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
v. EGYÉB0,05 (1)0,02 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó1
Golgotavirág
Ananász0,05
Gránátalma
Egyéb0,02 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek0,05 (2)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,02 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek0,5
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,02 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma0,1
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb0,02 (1)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom0,10,20,5
Paprika0,20,5
Padlizsán0,20,5
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)a)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,05 (1)a)
Uborka0,05
Apró uborka
Cukkini
Egyéb0,02 (1)
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,02 (1)0,05 (1)a)
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
iv) KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,02 (1)0,02 (1)
Brokkoli0,2
Karfiol
Egyéb0,05 (1)
b) Fejesedő káposztafélék0,10,05 (1)0,02 (1)
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,02 (1)0,05 (1)
a) Salátafélék0,02 (1)
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta0,3
Endívia
Egyéb0,05 (1)
b) Spenótfélék0,02 (1)
Spenót0,05
Mángold
Más0,05 (1)
c) Vízitorma0,05 (1)0,02 (1)
d) Cikóriasaláta0,05 (1)0,02 (1)
e) Fűszernövények0,30,02 (1)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK (friss)0,05 (1)0,02 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)0,1
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb0,02 (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Termesztett gomba
Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,05 (2)
Bab
Lencse
Borsó0,1
Egyéb0,02 (1)
4. Olajos magvak
Lenmag
Földimogyoró0,1
Mák
Szezámmag
Napraforgómag (héjjal)0,5
Napraforgómag (hántolt)
Repcemag0,1
Szójabab0,1
Mustármag
Gyapotmag10,11 ()
Kendermag0,1
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)0,05 (2)
5. Burgonya0,02 (1)0,05 (1)0,05 (2)
Új- és áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen,Camellia sinensis)0,50,1 (1)0,1 (2)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port5100,1 (2)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Pirimifosz-metilAldikarb: az aldikarb, valamint szulfoxidjának és szulfonjának aldikarbként kifejezett összege
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és egyéb hibrideket)2
Narancs
Pomelo
Egyéb1
ii) FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)0,05 (1)
Mandulab)
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyorób)
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Píneamag
Pisztáciab)
Diób)
Egyéb0,05 (1)
iii. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb almatermésűek
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlőb)
Csemegeszőlő0,05 (1)
Borszőlő2
b) Eper (termesztett)0,05 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi2
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyób)
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)
Cékla
Sárgarépa1
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)
a) Burgonyafélékb)
Paradicsom1
Paprika1
Padlizsán
Egyéb0,05 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúakb)
Uborka0,1
Apró uborka
Cukkini
Egyéb0,05 (1)
c) Kabakosok – nem ehető héjúakb)
Sárgadinnye1
Tök
Görögdinnye
Egyéb0,05 (1)
d) Csemegekukorica0,05 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,02 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék1
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó2
Fejeskáposzta
Egyéb0,05 (1)
c) Leveles káposztafélék0,05 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,05 (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,02 (1)
a) Salátafélékb)
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélékb)
Mángold
c) Vízitorma0,05 (1)
d) Cikóriasaláta0,05 (1)
e) Fűszernövényekb)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK (friss)0,05 (1)0,02 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)0,05 (1)
Egyébb)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,02 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,02 (1)
Termesztett gombab)
Vadon termő gomba0,05 (1)
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)
Lenmagb)
Földimogyorób)
Mák
Szezámmag
Napraforgó mag (héjjal)b)
Napraforgó mag (hántolt)b)
Repcemagb)
Szójababb)
Mustármag
Gyapotmagb)
Egyéb0,05 (1)
5. Burgonya0,05 (1)
Új- és áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen,Camellia sinensis)0,05 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,05 (1)0,05 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Tiabendazol
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK5
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)0,1 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Píneamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma5
Körte5
Birs
Egyéb almatermésűek0,05 (1)
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó15
Banán5
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó5
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Papaya10
Gránátalma
Egyéb (kivéve a banánt)0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Kasszava15
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya15
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér15
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli5
Karfiol
Egyéb0,05 (1)
b) Fejesedő káposztafélék0,05 (1)
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék0,05 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,05 (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Mángold
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta1
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK (friss)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA
Termesztett gomba10
Vadon termő gomba0,05 (1)
3. Hüvelyesek0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag (héjjal)
Napraforgómag (hántolt)
Repcemag
Szója
Mustár
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya
Újburgonya0,05 (1)
Áruburgonya15
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen,Camellia sinensis)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1)
8. Fűszernövények
Borsoskömény
Közönséges boróka
Szerecsendió
Bors, fekete és fehér
Vaníliarúd
(egész növényi termékek)

(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

(*2) Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(1) Amennyiben ezt az értéket nem erősítik meg vagy 2007. július 1-jei hatállyal egy irányelv módosítja azt, a megfelelő analitikailagkimutatható legalacsonyabb értéket kell alkalmazni.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
TriforinEndoszulfán
(az alfa és béta endoszulfán, valamint az endoszulfán-szulfát endoszulfánként kifejezett összmennyisége)
Fentin
(trifeniltin kationként kifejezett fentin)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)0,1 (1)0,05 (1)
Mandulaa)
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb0,05 (1)
iii. ALMATERMÉSŰEK20,05 (1)
Alma
Körte0,3
Birs
Egyéb0,05 (1)
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,05 (1)
Kajszibarack2
Cseresznye és meggy2
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)2
Szilva1
Egyéb1
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
a) Csemege- és borszőlő0,05 (1)0,5
b) Eper (termesztett)0,05 (1)0,05 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)0,05 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)2
Pöszméte2
Egyéb0,05 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)0,05 (1)
vi. EGYÉB0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépaa)
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
a) Burgonyafélék0,05 (1)
Paradicsom0,5
Paprika1
Padlizsán
Egyéb0,05 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,50,05 (1)
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,05 (1)0,05 (1)
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,05 (1)0,05 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉKa)0,05 (1)0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,05 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
a) Salátafélék
Zsázsaa)
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb0,05 (1)
b) Spenótfélék
Spenóta)
Mangold
Egyéb0,05 (1)
c) Vízitorma0,05 (1)
d) Cikóriasaláta0,05 (1)
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyema)
Zellerlevél
Egyéb0,05 (1)
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Spárgaa)
Kardonna
Zellera)
Édeskömény
Articsókaa)
Póréhagymaa)
Rebarbara
Egyéb0,05 (1)
viii. GOMBA0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab0,5
Mustármag
Gyapotmag5
Egyéb0,1 (1)
5. Burgonya0,05 (1)0,05 (1)0,1
Új- és áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea)0,1 (1)300,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port300,1 (1)0,5

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értékeke (mg/kg)
Forát
(a forát, oxigénanalógja valamint szulfoxidjaiknak és szulfonjaiknak forátként kifejezett összmennyisége)
Dikofol
(a P, P′- és O, P′ izomerek összesen)
Klórmekvát
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (1)2
i. CITRUSFÉLÉK0,05 (1)2 b)0,05 (1)
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)0,02 (1)
Alma
Körte0,2 ()
Birs
Egyéb0,05 (1)
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Kajszibarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
a) Csemege- és borszőlő0,05 (1)2
Csemegeszőlő0,02 (1)
Borszőlő2
b) Eper (termesztett)a)0,02 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)0,02 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)0,02 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)b)
Pöszméte
Egyéb0,02 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)0,02 (1)
vi. EGYÉB0,05 (1)0,02 (1)
Avokádó
Banán2 b)
Datolya
Fügeb)
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó0,1 (1)
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek0,05 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (1)
Céklaa)
Sárgarépaa)
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternáka)
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb0,02 (1)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (1)
a) Burgonyaféléka)
Paradicsom1
Paprika0,5 b)
Padlizsán
Egyéb0,02 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,2
Uborka0,05 (1)
Apró uborka
Cukkini
Egyéba)
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,05 (1)0,5
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukoricaa)0,02 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,02 (1)0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztaféléka)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztaféléka)
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztaféléka)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,05 (1)
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,02 (1)0,05 (1)
a) Salátaféléka)
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék0,05 (1)
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma0,05 (1)
d) Cikóriasaláta0,05 (1)
e) Fűszernövényeka)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK (friss)a)0,02 (1)0,05 (1)
Bab (hüvelyben)0,5 b)
Bab (hüvely nélkül)0,5 b)
Borsó (hüvelyben)0,5 b)
Borsó (hüvely nélkül)0,5 b)
Egyéb0,02 (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zellera)
Édeskömény
Articsókab)
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
viii. GOMBA0,05 (1)0,02 (1)
a) Termesztett gombab)10
b) Vadon termő gomba0,02 (1)0,05 (1)
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Baba)b)
Lencse
Borsó
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
4. Olajos magvak
Lenmaga)7
Földimogyoró0,1
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemaga)7
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag0,1
Egyéb0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)
5. Burgonyaa)0,02 (1)0,05 (1)
Új- és áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea)0,1 (1)d) (a 93/58/EGK irányelv határozta meg)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1)500,1 (1)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a
PropizamidPropoxurDiszulfoton
(diszulfoton, diszulfoton-szulfoxid és diszulfoton-szulfon együttesen diszulfotonban kifejezve)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (2) ()0,02 (1)
i. CITROMFÉLÉK0,02 (1)3 a)0,02 (1)
Grépfrút
Citrom0,3
Zöld citrom0,3
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)0,3
Narancs
Pomelo
Egyéb0,05 (1)
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Kajszibarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,02 (1)
a) Csemege- és borszőlő0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
b) Eper (termesztett)b)0,05 (1)b)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
Fekete szeder3 a)
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna3 a)
Egyéb0,05 (1)
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,02 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)b)0,2
Pöszméteb)0,2
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
vi. EGYÉB0,02 (1)0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó3 a)
Golgotavirág
Ananászb)
Gránátalma
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek0,02 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (2) ()0,05 (1)
Cékla3 a)
Sárgarépa3 b)
Gumós zeller3 a)
Torma
Csicsóka
Paszternákb)
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,02 (2) ()0,05 (1)0,02 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (2) ()0,05 (1)
a) Burgonyafélék0,02 (1)
Paradicsom()
Paprika3 a)
Padlizsán3 a)
Egyéb3 a)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,02 (1)
Uborka()
Apró uborka3 a)
Cukkínia)
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjjal3 a)
Sárgadinnye
Tökb)
Görögdinnye
Egyéb0,02 (1)
d) Csemegekukorica0,05 (1)0,02 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,02 (2) ()3 a)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,02 (1)0,5
Brokkolib)
Karfiolb)
Egyéb0,02 (1)
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbób)
Fejes káposztab)0,5b)
Egyéb0,02 (1)0,5 (1)0,02 (1)
c) Leveles káposztafélék0,02 (1)0,5 (1)0,02 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,02 (1)0,5 (1)b)
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,5 (1)
a) Salátafélék1 ()0,02 (1)
Zsázsa0,05 (1)
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb3 a)
b) Spenótfélék0,02 (2) ()3 a)0,02 (1)
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma0,02 (2) ()0,05 (1)0,02 (1)
d) Cikóriasaláta0,02 (2) ()0,05 (1)0,02 (1)
e) Fűszernövények1 ()3 a)b)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK (friss)0,02 (2) ()0,05 (1)
Bab (hüvelyben)b)3 a)
Bab (hüvely nélkül)b)
Borsó (hüvelyben)3 a)
Borsó (hüvely nélkül)0,02 (1)
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)b)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (2) ()
Spárga
Kardonna3 a)
Zeller3 a)b)
Édeskömény3 a)
Articsókab)3 a)
Póréhagyma1
Rebarbara
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)0,02 (1)
viii. GOMBA0,02 (2) ()0,05 (1)0,02 (1)
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (2) ()0,05 (1)0,02 (1)
Babb)
Lencse
Borsó
Egyéb0,02 (1)
4. Olajos magvak0,05 (2) ()0,05 (1)
Lenmag0,05 (1)
Földimogyorób)
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag0,1
Repcemagb)
Szójabab
Mustármag
Gyapotmagb)0,05 (1)
Egyéb0,02 (1)0,02 (1)
5. Burgonya0,02 (2) ()0,05 (1)0,05 (1)
Új- és áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea)0,05 (2) ()0,1 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,05 (2) ()0,1 (1)0,05 (1)

Az érintett növénycsoportokPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Fenbutatin-oxidTriazofoszDiazinon
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,01 (1)
i. CITRUSFÉLÉK50,01 (1)
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)
Mandula0,05
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb0,01 (1)
iii. ALMATERMÉSŰEK20,01 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)0,01 (1)
Kajszibarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő20,01 (1)
b) Eper (termesztett)10,01 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,01 (1)
Fekete szeder5
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna5
Egyéb0,05 (1)
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya0,2
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb0,01 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)0,01 (1)
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán3
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász0,3
Gránátalma
Egyéb0,05 (1)0,01 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)0,01 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek0,1
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,01 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma0,05
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb0,01 (1)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék1
Paradicsom
Paprika0,05
Padlizsán
Egyéb0,01 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,01 (1)
Uborka0,5
Apró uborka
Cukkini0,5
Egyéb0,05 (1)
c) Kabakosok – nem ehető héjjal0,05 (1)0,01 (1)
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,05 (1)0,02 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,01 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta0,5
Egyéb0,01 (1)
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel0,05
Kelkáposzta
Egyéb0,01 (1)
d) Karalábé0,2
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,01 (1)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK0,05 (1)0,01 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)0,01 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,05 (1)0,01 (1)
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,01 (1)0,02 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Új- és áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea)0,1 (1)0,02 (1)0,02 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1)0,02 (1)0,5

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg)
Mekarbam
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK2 a)
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (1)
Kajszibarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
a) Csemege- és borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB0,05 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,05 (1)
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjjal
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYESEK0,05 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,05 (1)
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1)
Új- és áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1)

(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

(*2) Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.

(1) A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.

(2) Lásd az 1. cikket és a 2. cikk (2) bekezdését.

(3) Az átmenetileg előírt 0,2 mg/kg maximális maradékanyagszinteket 2009. július 31-ig kell alkalmazni.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke
(mg/kg)
Flupirszulfuron-metilAzoxistrobinPimetrozin
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (), (1)
i. CITRUSFÉLÉK10,3
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül)0,1 (1)0,02 (1)
Mandula
Brazildió
Kesudió
Gesztenye
Kókusz
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMAFÉLÉK0,05 (1)0,02 (1)
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. MAGVASOK0,05 (1)
Kajszibarack0,05
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)0,05
Szilva
Egyéb0,02
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő20,02 (1)
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)20,5
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder33
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna33
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzeg áfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)0,1
Pöszméte
Egyéb0,02 (1)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)0,02 (1)
vi. EGYÉB0,02 (1)
Avokádó
Banán2
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó0,2
Olajbogyó
Papaya0,2
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek0,02 (), (1)
i. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)
Cékla
Sárgarépa0,2
Gumós zeller0,3
Torma0,2
Csicsóka
Paszternák0,2
Petrezselyemgyökér0,2
Retek0,2
Salátabakszakáll0,2
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,02 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma2
Egyéb0,05 (1)
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék2
Paradicsom0,5
Paprika1
Padlizsán0,5
Okra
Egyéb0,02 (1)
b) Kabakosok – ehető héjúak10,5
Uborka
Apró uborka
Cukkíni
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,50,2
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,05 (1)0,02 (1)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,50,02 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék0,3
Kelbimbó
Fejes káposzta0,05
Egyéb0,02 (1)
c) Leveles káposztafélék50,2
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,20,02 (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék32
Zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék0,05 (1)0,02 (1)
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vizitorma0,05 (1)0,02 (1)
d) Cikóriasaláta0,20,02 (1)
e) Fűszernövények32
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)12
Bab (hüvely nélkül)0,2
Borsó (hüvelyben)0,5
Borsó (hüvely nélkül)0,2
Egyéb0,05 (1)1
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller5
Édeskömény5
Articsóka1
Póréhagyma2
Rebarbara
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
viii. GOMBA0,05 (1)0,02 (1)
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (), (1)0,10,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (), (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag0,5
Szójabab0,5
Mustármag
Gyapotmag0,05
Egyéb0,05 (1)0,02 (1)
5. Burgonya0,02 (), (1)0,05 (1)0,02 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levél és szár, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,05 (), (1)0,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,05 (), (1)2015
(1) Az ideiglenes maximális szermaradványérték. A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek esetében, amennyiben a flupirszulfuron-metil, a pimetrozin és az azoxistrobin maximális szermaradványértékeit „p” jelöli, az azt jelenti, hogy ezek a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően ideiglenes maximális szermaradványértékek. 2005. december 1-jétől a flupirszulfuron-metil és a pimetrozin maximális szermaradványértékei megszűnnek ideiglenesnek lenni, és a 90/642/EGK irányelv 3. cikke értelmében véglegessé válnak. Az azoxistrobin esetében ez a dátum 2003. augusztus 1-je.
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke
Metoxi-klórBarbánAramitKlór-fenzonKlór-benzilátKlór-bufámKlór-oxuronKlór-benzidDiallát1,1-diklór–2,2-bisz-(4-etil-fenil)-etánDifenil-amin
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. CSONTHÉJASOK
(héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma5
Körte10
Birs
Egyéb
iv. MAGVAS GYÜMÖLCSÖK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
i. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGFÉLÉK ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenót és hasonlóak
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBÁK
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Száraz hüvelyesek0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)0,01 (1)0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (Camellia sinensis, szárított levelek, szárak, erjesztett állapotban vagy másként)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke
(mg/kg)
Krezoxim-metil
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
i. CITRUSFÉLÉK0,05 (2)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. HÉJAS GYÜMÖLCSŐEK (HÉJJAL VAGY HÉJ NÉLKÜL)0,1 (2)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókusz
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,2
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,05 (2)
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő1
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Földieper (termesztett)1
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (2)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 () (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)1
Pöszméte1
Egyéb0,05 (2)
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (2)
vi. EGYÉB
Avokadó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó0,2
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,05 (2)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,05 (2)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (2)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom0,5
Paprika1
Padlizsán0,5
Egyéb0,05 (2)
b) Kabakosok – ehető héjúak0,05 (2)
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,2
Sárgadinnye
Sütőtök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,05 (2)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (2)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (2)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vizitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 (2)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 () (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma5
Rebarbara
Egyéb0,05 (2)
viii. GOMBA0,05 (2)
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (2)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,1 (2)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (2)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levél és szár szárítva, fermentálva vagy másképp kezelve, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 (2)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (2)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(*2) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb értéket jelzi.
(1) Ideiglenes maximális szermaradványérték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)
Spiroxamin
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; csonthéjasok
i. CITRUSFÉLÉK GYÜMÖLCSEI0,05 (1)
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,05 (1)
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. MAGVAS GYÜMÖLCSÖK0,05 (1)
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő1
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)0,05 (1)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,05 (1)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)0,05 (1)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs0,05 (1)
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán3
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,05 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,05 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Hagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonyák0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levél és szár, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) Az ideiglenes maximális szermaradványérték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)
Azinfosz-etilKlozolinátDinoterbDNOCMonolinuronProfámPirazofoszTeknazén
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
I. CITRUSFÉLÉK
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
II. CSONTHÉJASOK
(héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
III. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birs
Egyéb
IV. MAGVASGYÜMÖLCSÖK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
V. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Feketeszeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
VI. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
I. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Pasztinák
Petrezselyemgyökér
Retek
Salátabakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
II. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
III. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
IV. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli (beleértve a calabrese-t)
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
V. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta
Endívia (széles levelű saláta)
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
VI. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
VII. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
VIII. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vadon élő gombák
3. Hüvelyesek0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levél és szár szárítva, erjesztve vagy másképp kezelve, a Camellia sinensis leveleiből)0,05 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,05 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)
AzimszulfuronProhexadion (prohexadion és sói, prohexadionként kifejezve)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 () (1)0,05 () (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazildió
Kesudió
Gesztenye
Kókusz
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Píniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMAFÉLÉK
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Feketeszeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,02 () (1)0,05 () (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vad gombák
3. Hüvelyes termények0,02 () (1)0,05 () (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,1 () (1)0,1 () (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,02 () (1)0,05 () (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 () (1)0,1 () (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 () (1)0,1 () (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) A 94/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban megállapított ideiglenes maximális szermaradványértéket jelzi: ezen peszticid-szermaradványok maximális szermaradványértékeit az irányelv 10. cikkének megfelelően az irányelv hatálybalépését követő négy év eltelte után véglegesnek kell tekinteni.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke
(mg/kg)
Fluroxipir, beleértve a fluroxipirként kifejezett észtereit
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (1) ()
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókusz
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Píniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. MAGVAS GYÜMÖLCSŰEK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,05 (1) ()
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – ehetetlen héjúak
Dinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1) ()
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1) ()
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1) ()
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 (1) ()
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1) ()
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) A 94/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban megállapított ideiglenes maximális maradék-határérték: ezeknek a peszticid-szermaradványoknak a maximális szermaradványértékei az irányelv 10. cikkének megfelelően az irányelv hatálybalépését követő négy év eltelte után véglegesnek minősülnek.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke
(mg/kg)
Bentazon (bentazon és a 6-OH- és 8-OH-bentazon konjugátai összesen, bentazonban kifejezve)Piridát (piridát, annak hidrolízis terméke, a CL 9673 (6-kloro-4-hidroxi-3-fenilpiridazin) és a CL 9673 hidrolizálható konjugátai összesen, piridátban kifejezve)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,1 () (1)0,05 () (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Píniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,1 () (1)0,05 () (1)
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK0,1 () (1)0,05 () (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,1 () (1)0,05 () (1)
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,1 () (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,05 () (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék0,05 () (1)
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta0,2 ()
Egyéb0,05 () (1)
d) Kalarábé0,05 () (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 () (1)
a) Salátafélék0,1 () (1)
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék0,1 () (1)
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma0,1 () (1)
d) Cikóriasaláta0,1 () (1)
e) Fűszernövények0,1 () (1)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,05 () (1)
Bab (hüvellyel)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvellyel)0,5 ()
Borsó (hüvely nélkül)0,2 ()
Egyéb0,1 () (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,1 () (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma1 ()
Rebarbara
Egyéb0,05 () (1)
viii. GOMBA0,1 () (1)0,05 () (1)
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,1 () (1)0,05 () (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 () (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab0,1 ()
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb0,1 () (1)
5. Burgonya0,1 () (1)0,05 () (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 ()0,1 () (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 () (1)0,1 () (1)
(1) Az ideiglenes maximális szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban; ha módosításra nem kerül sor, ez az érték válik véglegessé az e módosítást bevezető irányelv hatálybalépésének napjától számított 4 év elteltével.
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)
LindánKvintozen (kvintozen és pentakloro-anilin összesen, kvintozenben kifejezve)Paration
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazildió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadám dió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMAFÉLÉK
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. MAGVASOK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Tökfélék – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Kalarábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,01 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró0,05 ()
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb0,02 (1)
5. Burgonya0,01 (1)0,02 (1)0,05 (1)
Újburgonya
Áru burgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,05 (1)0,05 (1)0,1 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) A maximális szermaradványérték a Codex által megadott értéken alapul.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)
FormotionOxidemeton-metil
(oxidemeton-metil és demeton-S-metil-szulfon összesen, oxidemeton-metilben kifejezve)
Dimetoát
(dimetoát és ometoát összesen, dimetoátban kifejezve)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (1)
i. CITRUSFÉLÉK0,02 (1)0,02 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,05 (1)0,05 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMAFÉLÉK0,02 (1)0,02 (1)
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (1)
Kajszibarack
Cseresznye1
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb0,02 (1)
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,02 (1)0,02 (1)
a) Csemegeszőlő és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB0,02 (1)
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó2
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,02 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,02 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)
Cékla
Répa
Gumós zeller0,1
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Salátabakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,02 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,02 (1)
Fokhagyma
Hagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma2
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,02 (1)
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék0,02 (1)
Brokkoli
Karfiol0,2
Egyéb0,02 (1)
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó0,050,3
Fejes káposzta0,051
Egyéb0,02 (1)0,02 (1)
c) Leveles káposztafélék0,02 (1)0,02 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé0,050,02 (1)
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék0,05
Zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta0,5
Endívia
Egyéb0,02 (1)
b) Spenótfélék0,02 (1)0,02 (1)
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma0,02 (1)0,02 (1)
d) Cikóriasaláta0,02 (1)0,02 (1)
e) Fűszernövények0,02 (1)0,02 (1)
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)
Bab (hüvelyben)
Bab (hüvely nélkül)
Borsó (hüvelyben)1
Borsó (hüvely nélkül)
Egyéb0,02 (1)
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK (friss)0,02 (1)0,02 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,02 (1)0,02 (1)
Termesztett gombák
Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag
Amerikai mogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Korai burgonya
Áruburgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozikPeszticidszer-maradványok és a szermaradványok maximális értéke
(mg/kg)
Metszulfuron-metil
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (1) ()
i. CITRUSFÉLÉK
Grépfrút
Citrom
Zöldcitrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibridek)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarin és hasonló hibridek)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek0,05 (1) ()
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyem
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedőkáposzta-félék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveleskáposzta-félék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mangold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Zöldbab (hüvelyben)
Zöldbab (hüvely nélkül)
Zöldborsó (hüvelyben)
Fejtett zöldborsó (hüvely nélkül)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTET ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
vi. GOMBA
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1) ()
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,1 (1) ()
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,05 (1) ()
Újburgonya
Áru burgonya
6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 (1) ()
7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 (1) ()
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) Az ideiglenes maximális szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban; ha módosításra nem kerül sor, ez az érték válik véglegessé az e módosítást bevezető irányelv hatálybalépésének napjától számított 4 év elteltével.

Egyedi termékek csoportjai és példái, amelyekre a maximális maradékanyag-határértékek vonatkoznakPeszticid-szermaradványok és maximális maradékanyag-határértékek
TriaszulfuronTifenszulfuron-metil2,4-D
(a 2,4-D és észtereinek összege 2,4-D-ben kifejezve)
1. Hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsök, frissen, szárítva vagy nyersen, fagyasztással tartósítva; diófélék0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
i. CITRUSGYÜMÖLCSÖK
Grapefruit1 ()
Citrom
Lime
Mandarin (klementin és egyéb hibridek is)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ DIÓFÉLÉK (héjasan vagy héj nélkül)
Mandula
Paradió
Kesudió
Szelídgesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztrál mogyoró
Pekándió
Mandulafenyőmag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰ GYÜMÖLCSÖK
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSÖK
Sárgabarack
Cseresznye
Őszibarack (nektarin és hasonló hibridek is)
Szilva
Egyéb
v. SZŐLŐ ÉS BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Szamóca (nem vadon termő)
c) Tüskés szárú gyümölcsök (nem vadon termő)
Szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb apró és bogyós gyümölcsök (nem vadon termő)
Fekete áfonya
Vörös áfonya
Ribiszke (vörös, fekete és fehér)
Egres
Egyéb
e) Vadon termő bogyós- és egyéb gyümölcsök
vi. VEGYES
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsi
Mangó
Olívabogyó
Passiógyümölcs
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Zöldség frissen vagy nyersen, fagyasztva vagy szárítva0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta-bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamgyökér
Egyéb
ii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Zöldhagyma
Egyéb
iii. GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGEK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Tökfélék – ehető héjjal
Uborka
Angúriai uborka
Cukkini
Egyéb
c) Tökfélék – nem ehető héjjal
Sárgadinnye
Közönséges tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágos káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejes káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Saláta és hasonlók
Kerti zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenót és hasonlók
Spenót
Mángold (Leveles fehérrépa)
Egyéb
c) Vízi zsázsa
d) Cikória
e) Fűszernövények
Zamatos turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Zöldbab (hüvelyben)
Zöldbab (fejtett)
Zöldborsó (hüvelyben)
Zöldborsó (fejtett)
Egyéb
vii. SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Szúrós articsóka
Zeller
Ánizskapor
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBÁK
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) ()
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonyák0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
Újburgonya
Téli burgonya
6. Tea (a Camellia sinensis levelei és szára, szárítva, fermentálva vagy egyéb módon)0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,1 (1) ()
7. Komló (szárított), a komlópogácsa és az összepréseletlen por is0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,1 (1) ()
(*1) Az analitikai kimutathatóság határértékét jelzi.
(1) Az ideiglenes maximális maradékanyag-határértéket jelzi a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint: ha nem történik módosítás, ez az érték a jelen módosítást elrendelő irányelv hatálybalépésétől számított 4 év múlva véglegessé válik.

Az MLSZ értékek hatálya alá tartozó termékek csoportjai és példáiPeszticid-szermaradványok és megengedett legmagasabb szintjeik (mg/kg)
Kinidonetil (kinidonetil és E-izomerje együttesen)Cihalofopbutil (cihalofopbutil és szabad savjai együttesen)FamoxadonFloraszulamFlumioxazinMetalaxil-M, beleértve a komponens izomerek más keve rékeit (izomerek együttesen)PikolinafenIprovalikarbProszulfuronSzulfoszulfuronFenhexamidAcibenzolar-S-metilCiklanidPiraflufenetilAmitrolDikvátIzoproturonEtofumezát (etofumezát és az etofumezátként kifejezett 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzo-furán-5il metán szulfonát metabolit együttesen)KlórfenaprilFentin-acetátFentin-hidroxid
1. Gyümölcs, frissen, szárítva vagy főzés nélkül, fagyasztással tartósítva, cukor hozzáadása nélkül; diófélék0,05 (1)0,02 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
i. CITRUSFÉLÉK0,02 (1)0,01 (1) (p)0,50,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)
Grapefruit
Citrom
Lime
Mandarin (beleértve clementine és más citrushibridek)
Narancs
Pomeló
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ DIÓFÉLÉK (hámozva vagy hámozatlanul)0,02 (1)0,1 (1) (p)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) (p)0,01 (1) (p)
Mandula
Paradió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró0,1 (1) ()
Makadám dió
Pekándió
Fenyődió
Pisztácia
Dió
Egyéb0,02 (1) ()
iii. ALMATERMÉSŰ GYÜMÖLCSÖK0,02 (1)0,01 (1) (p)10,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSÖK0,02 (1)0,01 (1) (p)0,05 (1)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)
Kajszibarack5 ()
Cseresznye és meggy5 ()
Őszibarack (beleértve a nektarint és más hibrideket is)5 ()
Szilva1 ()
Egyéb0,05 (1) ()
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSŰEK0,01 (1) (p)0,02 (1) ()0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)
a) Csemege- és borszőlő22 ()5 ()
Csemegeszőlő2
Borszőlő1
b) Eper (az erdei szamóca kivételével)0,02 (1)0,50,05 (1) ()5 ()
c) Bokron növő bogyós gyümölcsök (a vadon növők kivételével)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()10 ()
Földi szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Más bogyós gyümölcsök (a vadon növők kivételével)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()5 ()
Fekete áfonya
Hamvas áfonya
Ribizli (vörös, fekete és fehér)
Piszke
Egyéb
e) Vadon növő bogyósok és egyéb gyümölcsök0,05 (1) ()0,05 (1) ()
vi. EGYÉB0,02 (1)0,01 (1) (p)0,05 (1)0,05 (1) ()0,02 (1) (p)
Avokádó
Banán0,1 ()
Datolya
Füge
Kivi10 ()
Kamkvat
Licsi
Mangó0,5 ()
Olíva0,05 (p)
Passiógyümölcs
Ananász
Papaya
Egyéb0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,01 (1) (p)
2. Zöldség, frissen vagy főzés nélkül, fagyasztva vagy szárítva0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)0,05 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
i. GUMÓS ÉS GYÖKÉRZÖLDSÉG0,02 (1)0,05 (1) ()0,02 (1) (p)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)
Cékla0,1 ()
Sárgarépa0,1
Gumós zeller
Torma0,1
Csicsóka
Paszternák0,1
PetrezselyemGyökér
Retek0,1
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Fehérrépa
Yamgyökér
Egyéb0,05 (1)0,05 (2) ()
iii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK0,02 (1)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
Fokhagyma0,5
Vöröshagyma0,50,1 ()
Mogyoróhagyma0,5
Zöldhagyma0,2
Egyéb0,05 (1)0,05 (1) ()
iii. GYÜMÖLCS-SZERŰ ZÖLDSÉGEK0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
a) Solanacea
Paradicsom10,21 ()1 ()1 ()
Paprika0,52 ()
Padlizsán11 ()
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
b) Tökfélék – ehető héjú0,21 ()0,02 (1) ()
Uborka0,50,1 ()
Apró uborka0,1 ()
Cukkíni0,1 ()
Egyéb0,05 (1)0,05 (1) ()
c) Tökfélék – nem ehető héjú0,05 (1) ()0,02 (1) ()
Sárgadinnye0,30,20,2 ()
Tök
Görögdinnye0,20,2 ()
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()
d) Csemegekukorica0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
iv. KÁPOSZTA-FÉLÉK0,02 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
a) Virágjáért termesztett káposzta0,10,2
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejes káposzta0,02 (1)
Kelbimbó
Fejes káposzta1
Egyéb0,05 (1)
c) Leveles káposzta0,02 (1)
Kínai kel
Kelkáposzta0,2
Egyéb0,05 (1)
d) Karalábé0,02 (1)0,05 (1)
v. LEVÉLZÖLDSÉ-GEK ÉS FRISS FŰSZER-NÖVÉNYEK0,02 (1)0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)
a) Saláta és hasonlók1 ()30 ()0,02 (1) ()0,05 (2) ()
Zsázsa0,05 (1)
Galambbegy-saláta0,2
Saláta21 (p)
Endívia-saláta11 (p)
Rukkola2
Káposztafélék levele és szára
Egyéb0,05 (1)0,05 (1) (p)
b) Spenót és hasonlók0,05 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (2) ()
Spenót0,3 ()
Mángold
Egyéb0,02 (1) ()
c) Vízitorma0,05 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (2) ()
d) Salátakatáng0,30,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (2) ()
e) Fűszernövények20,05 (1) ()30 ()0,3 ()1 ()
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)0,05 (1)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
Bab (hüvelyes)2 ()
Bab (fejtett)
Borsó (hüvelyes)
Borsó (fejtett)
Egyéb0,05 (1) ()
vii. SZÁRÁÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉG (friss)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
Spárga
Hosszú levelű articsóka (Cardoon)
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma20,2
Rebarbara
Egyéb0,02 (1)0,05 (1)
viii. GOMBÁK0,05 (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()
a) Termesztett gombák
b) Vadon növő gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,02 (1)0,01 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)0,2 ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Bab0,02 (p)
Lencse
Borsó0,02 (p)
Egyéb0,05 (1) (p)
4. Olajos magvak0,1 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1)0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,01 (1) ()0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (2) ()0,1 (1)0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)
Lenmag0,1 (1)5 ()
Földimogyoró0,1 (1) ()
Mák0,1 (1) ()
Szezámmag0,1 (1) ()
Napraforgómag1 ()
Repcemag2 ()
Szójabab2 ()
Mustármag0,5 ()
Gyapotmag0,2 (p)0,1 (1) ()
Kendermag0,5 ()
Egyéb0,05 (1) (p)0,1 (1) ()
5. Burgonyafélék0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,02 (1)0,01 (1) (p)0,05 (p)0,05 (1)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,02 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,01 (1) (p)0,05 (1) ()0,05 (1) (p)0,05 (2) ()0,05 (1)0,05 (1)0,05 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (levelek és szár, szárítva, erjesztve vagy más módon előkészítve, a Camellia sinensisleveleiből)0,1 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1)0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (1)0,1 (1) (p)0,1 (1) ()0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) (p)0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,1 (1) ()0,1 (1) (p)0,1 (2) ()500,1 (1)0,1 (1)
7. Komló (szárítva), pellet és nem koncentrált por formájában is0,1 (1) (p)0,05 (1) (p)0,05 (1)0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)100,1 (1) (p)0,1 (1) ()0,1 (1) (p)0,1 (1) (p)0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) (p)0,05 (1) (p)0,02 (1) (p)0,1 (1) ()0,1 (1) (p)0,1 (2) ()0,1 (1)0,1 (1)0,1 (1)
8. Fűszerek0,5 ()
Köménymag
Borókamag
Szerecsendió
Bors, fekete és fehér
Vaníliahüvelyek
Egyéb
(*1) Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.
(1) Azt jelzi, hogy a maximális szermaradvány szint a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) albekezdése szerint került ideiglenesen meghatározásra.
(2) A 91/414/EGK rendelet (4) cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradvány szintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó [e módosítást bevezető irányelv hatályba lépését követő 4 éves] hatállyal.
(3) A maximális szermaradékszintet ideiglenesen állapították meg, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban.
(*2) Az analitikailag kimutatható alsó érték.
(p) Az ideiglenesen megengedett legmagasabb szintet jelöli a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) albekezdése szerint: ha nem módosítják, ez az érték 2007. július 14-i hatállyal véglegessé válik.

Termékcsoportok, amelyekre a maximális maradékanyag-határértékek (MRL-ek) vonatkoznak, és példák egyes termékekre2,4 -DBLinuronPendimetalinImazamoxOxaszulfuronEtoxiszulfuronForamszulfuronOxadiargilCiazofamid
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsök0,05 (1) ()0,05 (1) ()
i. CITRUSFÉLÉK0,01 (1) ()
Grapefruit
Citrom
Zöldcitrom
Mandarin (beleértve a klementint és egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSÖK (héjjal vagy a nélkül)0,01 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK0,01 (1) ()
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,01 (1) ()
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő0,5 ()
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Szamóca (termesztett)0,01 (1) ()
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)0,01 (1) ()
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)0,01 (1) ()
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribiszke (piros, fekete és fehér)
Köszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök0,01 (1) ()
vi. EGYÉB0,01 (1) ()
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág gyümölcse
Ananász
Papaya
Egyéb0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,01 (1) ()
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,01 (1) ()
Cékla
Sárgarépa0,2 ()0,2
Gumós zeller0,5 ()0,1
Torma0,2
Csicsóka
Paszternák0,2 ()0,2
Petrezselyemgyökér0,2 ()0,2
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,05 (1) ()0,05 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,05 (1) ()0,05 (1)0,01 (1) ()
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK0,05 (1) ()0,05 (1)
a) Burgonyafélék
Paradicsom0,2 ()
Paprika
Tojásgyümölcs
Egyéb0,01 (1) ()
b) Kabakosok – ehető héjúak0,1 ()
Uborka
Csemegeuborka
Cukkini
Egyéb
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,1 ()
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemegekukorica0,01 (1) ()
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,05 (1) ()0,05 (1)0,01 (1) ()
a) Virágukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kel
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,05 (1)0,01 (1) ()
a) Salátafélék0,05 (1) ()
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék0,05 (1) ()
Spenót
Mángold
Egyéb
c) Vízitorma0,05 (1) ()
d) Cikóriasaláta0,05 (1) ()
e) Fűszernövények1 ()
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,20,01 (1) ()
Bab (hüvelyes)
Bab (fejtett)0,1 ()
Borsó (hüvelyes)
Borsó (fejtett)0,1 ()
Egyéb0,05 (1) ()
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,01 (1) ()
Spárga
Spanyol articsóka
Zeller0,1 ()0,1
Édeskömény0,1 ()
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb0,05 (1) ()0,05 (1)
viii. GOMBÁK0,05 (1) ()0,05 (1)0,01 (1) ()
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,01 (1) ()
3. HÜVELYESEK0,05 (1) ()0,20,01 (1) ()
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,01 (1) ()
4. OLAJOS MAGVAK0,1 (1) ()0,1 (1)0,02 (1) ()
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,01 (1) ()
5. BURGONYA0,05 (1) ()0,05 (1)0,01 (1) ()
Újburgonya
Áruburgonya0,1 () (1)0,1 () (1)0,1 () (1)0,1 () (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()
6. TEA (levél és szár szárítva, erjesztve vagy másképpen kezelve, a Camellia sinensis leveleiből)0,1 () (1)0,1 (1) ()0,1 ()0,1 () (1)0,1 () (1)0,1 () (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
7. KOMLÓ (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,1 () (1)0,1 () (1)0,1 ()0,1 () (1)0,1 () (1)0,1 () (1)0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
(*1) Az analitikai kimutathatóság alsó határát jelzi.
(1) A legnagyobb megengedett szermaradványérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban: módosítás hiányában ez az érték 2011. március 7-től válik véglegessé.

Termékcsoportok és példák egyedi termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznakPeszticid-szermaradvány és maximális maradékanyagszint (mg/kg)
AcefátParation-metil (a paration-metil és a paration-metilben kifejezett paraoxon-metil összege)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,02 (1)0,02 (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementinát és egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Szelídgesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birs
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK
Sárgabarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Földieper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder (Rubus fruticosus)
Hamvas szeder (Rubus arcticus)
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribiszke (piros, fekete és fehér)
Egres
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Ehető golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek0,02 (1)0,02 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamgyökér
Egyéb
ii. HAGYMAFÉLÉK
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK
a) Burgonyafélék
Paradicsom
Paprika
Padlizsán
Egyéb
b) Kabakosak – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkíni
Egyéb
c) Kabakosak – nem ehető héjúak
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemege kukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágukért termesztett káposztafélék
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejes káposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kel
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mángold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
Bab (hüvelyes)
Bab (fejtett)
Borsó (hüvelyes)
Borsó (fejtett)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
Spárga
Kárdi
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBÁK
a) Termesztett gomba
b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó0,2
Egyéb0,02 (1)
4. Olajos magvak0,05 (1)0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,02 (1)0,02 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis szárított levele és szára, erjesztett vagy egyéb formában)0,05 (1)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulátumot és a be nem sűrített port0,05 (1)0,05 (1)
(*1) Az analitikai kimutathatóság alsó határértékének felel meg.

Termékcsoportok és példák egyedi termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznakPeszticid-szermaradvány és maximális maradékanyag szint (mg/kg)
Fenamifosz (a fenamifosznak és a fenamifoszban kifejezett szulfoxidjának és szulfonjának összege)
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek
(i) CITRUSFÉLÉK0,02 (1)
Grapefruit
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
(ii) FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)0,02 (1)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Szelídgesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Pínea mag
Pisztácia
Dió
Egyéb
(iii) ALMATERMÉSŰEK0,02 (1)
Alma
Körte
Birs
Egyéb
(iv) CSONTHÉJASOK0,02 (1)
Sárgabarack
Cseresznye és meggy
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
(v) BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,02 (1)
(a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
(b) Földieper (termesztett)
(c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Kaliforniai málna
Málna
Egyéb
(d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribiszke (piros, fekete és fehér)
Egres
Egyéb
(e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
(vi) EGYÉB
Avokádó
Banán0,05
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsi-szilva
Mangó
Olajbogyó
Ehető golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb0,02 (1)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek
(i) GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa0,05
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamgyökér
Egyéb0,02 (1)
(ii) HAGYMAFÉLÉK0,02 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
(iii) TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK
(a) Burgonyafélék
Paradicsom0,05 (1)
Paprika0,1
Padlizsán0,05
Egyéb0,02 (1)
(b) Kabakosak – ehető héjúak
Uborka0,05
Apró uborka
Cukkíni0,05
Egyéb0,02 (1)
(c) Kabakosak – nem ehető héjúak
Sárgadinnye0,05
Tök
Görögdinnye0,05
Egyéb0,02 (1)
(d) Csemege kukorica0,02 (1)
(iv) KÁPOSZTAFÉLÉK
(a) Virágukért termesztett káposztafélék0,02 (1)
Brokkoli
Karfiol
Egyéb
(b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó0,05
Fejes káposzta0,05
Egyéb0,02 (1)
(c) Leveles káposztafélék0,02 (1)
Kínai kel
Kel
Egyéb
(d) Karalábé0,02 (1)
(v) LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,02 (1)
(a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
(b) Spenótfélék
Spenót
Mángold
Egyéb
(c) Vizitorma
(d) Cikóriasaláta
(e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
(vi) HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)
Bab (hüvelyes)
Bab (fejtett)
Borsó (hüvelyes)
Borsó (fejtett)
Egyéb
(vii) SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1)
Spárga
Kardi
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
(viii) GOMBÁK0,02 (1)
(a) Termesztett gomba
(b) Vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,02 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyéb
5. Burgonya0,02 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. Tea (a Camellia sinensis szárított levele és szára, erjesztett vagy egyéb formában)0,05 (1)
7. Komló (szárított), beleértve a granulátumot és a be nem sűrített port0,05 (1)
(*1) Az analitikai kimutathatóság alsó határértékének felel meg.

Peszticid-szermaradványok és maximális szermaradvány-határérték
Az egyedi termékek azon csoportjai és példái, amelyekre az MRL-ek vonatkoznakA higanyként kifejezett higanyve- gyületek összegeDieldrinként kifejezett kombinált aldrin és dieldrinKlórdán (ciszklórdán és transzklór- dán összege)HCH, a gamma-izomerek kivételével számított izomerek összegeHexakloro- benzénEtilénoxid (az etilénoxid és az etilén-oxid ként kifejezett 2-kloroetanol összegeNitrofen1,2-diklóretán
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,01 (1)
i. CITRUSFÉLÉK
Grapefruit
Citrom
Zöldcitrom
Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)
Narancs
Pomelo
Egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)
Mandula
Brazil dió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Ausztráliai mogyoró
Pekándió
Piniamag
Pisztácia
Dió
Egyéb
iii. ALMATERMÉSŰEK
Alma
Körte
Birsalma
Egyéb
iv. CSONTHÉJASOK
Kajszibarack
Cseresznye
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)
Szilva
Egyéb
v. BOGYÓS-GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege- és borszőlő
Csemegeszőlő
Borszőlő
b) Eper (termesztett)
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)
Fekete szeder
Hamvas szeder
Szedermálna
Málna
Egyéb
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
Fekete áfonya
Tőzegáfonya
Ribizli (piros, fekete és fehér)
Pöszméte
Egyéb
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök
vi. EGYÉB
Avokádó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsiszilva
Mangó
Olajbogyó
Golgotavirág
Ananász
Gránátalma
Egyéb
2. Friss, vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,01 (1)
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
Cékla
Sárgarépa
Gumós zeller
Torma
Csicsóka
Paszternák0,02 (1)
Petrezselyemgyökér
Retek
Saláta bakszakáll
Édesburgonya
Karórépa
Tarlórépa
Jamszgyökér
Egyéb0,01 (1)
ii. HAGYMAFÉLÉK0,01 (1)
Fokhagyma
Vöröshagyma
Mogyoróhagyma
Újhagyma
Egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK
a) Burgonyafélék0,01 (1)
Paradicsom
Paprika
Tojásgyümölcs
Egyéb
b) Kabakosok – ehető héjúak
Uborka
Apró uborka
Cukkini0,05
Egyéb0,02 (1)
c) Kabakosok – nem ehető héjúak0,03 (1)
Sárgadinnye
Tök
Görögdinnye
Egyéb
d) Csemege kukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK0,01 (1)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
Brokkoli (beleértve a calabreset)
Karfiol
Egyéb
b) Fejesedő káposztafélék
Kelbimbó
Fejeskáposzta
Egyéb
c) Leveles káposztafélék
Kínai kel
Kel
Egyéb
d) Karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK0,01 (1)
a) Salátafélék
Zsázsa
Galambbegysaláta
Fejes saláta
Endívia
Egyéb
b) Spenótfélék
Spenót
Mángold
Egyéb
c) Vízitorma
d) Cikóriasaláta
e) Fűszernövények
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,01 (1)
Bab (hüvelyes)
Bab (hüvely nélküli)
Borsó (hüvelyes)
Borsó (hüvely nélküli)
Egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)0,01 (1)
Spárga
Kardonna
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma
Rebarbara
Egyéb
viii. GOMBA0,01 (1)
a) Termesztett gombák
b) Vadon termő gombák
3. HÜVELYESEK0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Bab
Lencse
Borsó
Egyéb
4. OLAJOS MAGVAK0,02 (1)0,02 (1) (2)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,2 (1)0,02 (1)0,02 (1)
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Tökmag(2)0,05
Egyéb0,02 (1)
5. BURGONYA0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,01 (1)0,1 (1)0,01 (1)0,01 (1)
Újburgonya
Áruburgonya
6. TEA (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,2 (1)0,02 (1)0,02 (1)
7. KOMLÓ (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,02 (1)0,2 (1)0,02 (1)0,02 (1)
(*1) Az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét jelzi.
(1) A dieldrin és az aldrin múltbéli használata miatti háttérszinteken alapul.
(2) Az ellenőrzési adatok azt mutatják, hogy a dieldrin 0,02 mg/kg szintig az olaj kivonására használt tökmagban megtalálható.

Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke a tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) vonatkozásában

SZÖVEG HIÁNYZIK

Növényvédőszer-maradványok és maximális maradványszintek (mg/kg)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre az MRL vonatkozikIsoxaflutole (isoxaflutole összege, RPA 202248 és RPA 203328, isoxaflutole-ként kifejezve) (1)TrifloxystrobinCarfentrazone-ethyl (carfentrazone-ként meghatározva és carfentrazone-ethyl-ként kifejezve)FenamidoneMecoprop (mecoprop-P és mecoprop összege mecoprop-ként kifejezve)
1. Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó; diók0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,05 (1) ()
i. CITRUSFÉLÉK0,3 ()0,02 (1) ()
Grapefruit
Citromok
Lime-ok
Mandarinok (beleértve a klementint és más hibrideket)
Narancsok
Pomelo-k
Egyebek
ii. FÁN TERMŐ DIÓK (héjjal vagy anélkül)0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Mandulák
Paradiók
Kesudiók
Gesztenyék
Kókuszdiók
Mogyorók
Makadámia diók
Pekándió
Piniamag
Pisztáciák
Diók
Egyebek
iii. ALMAFÉLÉK0,5 ()0,02 (1) ()
Almák
Körték
Birsek
Egyebek
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (1) ()
Sárgabarackok1 ()
Cseresznyék1 ()
Őszibarackok (beleértve a nektarinokat és hasonló hibrideket)1 ()
Szilvák0,02 ()
Egyebek0,02 (1) ()
v. BOGYÓS ÉS APRÓ GYÜMÖLCSÖK
a) Csemege és borszőlők5 ()0,5 ()
Csemege szőlők
Borszőlők
b) Eprek (vad változaton kívül)0,5 ()0,02 (1) ()
c) Indás gyümölcsök (vad változaton kívül)0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Földi szedrek
Hamvas szedrek
Kaliforniai málnák
Málnák
Egyebek
d) Egyéb apró gyümölcsök és bogyósok (vad változaton kívül)0,02 (1) ()
Fekete áfonyák
Tőzegáfonyák
Ribizlik (piros, fekete és fehér)1 ()
Egresek1 ()
Egyebek0,02 (1) ()
e) Vad bogyók és vad gyümölcsök0,02 (1) ()0,02 (1) ()
vi. VEGYES0,02 (1) ()
Avokádók
Banánok0,05 ()
Datolyák
Fügék
Kiwi
Kamkvatok
Licsik
Mangók0,5 ()
Olajbogyó (közvetlen fogyasztásra)0,3 ()
Olajbogyó (olajkinyerésre)0,3 ()
Golgotagyümölcs
Ananászok
Papaya1 ()
Egyebek0,02 (1) ()
2. Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,05 (1) ()
i. GYÖKÉR-ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK0,02 (1) ()
Céklák
Sárgarépák0,05 ()
Zeller
Torma
Csicsóka
Pasztinákok
Fehérrépa
Retkek
Saláta bakszakáll
Édesburgonyák
Karórépa
Tarlórépa
Jamgyökér
Egyebek0,02 (1) ()
ii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Fokhagyma
Hagymák
Mogyoróhagymák
Újhagymák
Egyebek
iii. GYÜMÖLCSTERMŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK
a) Burgonyafélék
Paradicsomok0,5 ()0,5 ()
Paprikák0,3 ()
Padlizsánok
Egyebek0,02 (1) ()0,02 (1) ()
b) Tökfélék – ehető héjjal0,2 ()0,02 (1) ()
Uborkák
Angúriauborka
Cukkinik
Egyebek
c) Tökfélék – nem ehető héjjal
Sárgadinnyék0,3 ()0,1 ()
Tökök0,2 ()
Görögdinnyék0,2
Egyebek0,02 (1) ()0,02 (1) ()
d) Csemegekukorica0,02 (1) ()0,02 (1) ()
iv. KÁPOSZTAFÉLE ZÖLDSÉGEK0,02 (1) ()
a) Virágos káposztafélék
Brokkoli0,05 ()
Karfiol0,05 ()
Egyebek0,02 (1) ()
b) Fejet képző káposztafélék0,2 ()
Kelbimbók
Fejeskáposzta
Egyebek
c) Leveles káposztafélék0,02 (1) ()
Kínai kel
Kelkáposzta
Egyebek
d) Karalábé0,02 (1) ()
v. LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNY0,02 (1) ()
a) Saláták és hasonlók2 ()
Zsázsa
Galambbegy saláta
Fejessaláta
Széleslevelű endívia saláta
Egyebek
b) Spenót és hasonlók0,02 (1) ()
Spenót
Mangold
Egyebek
c) Vizitorma0,02 (1) ()
d) Cikóriasaláta0,02 (1) ()
e) Fűszernövények0,02 (1) ()
Turbolya
Metélőhagyma
Petrezselyem
Zellerlevél
Egyebek
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1) ()
Babok (hüvellyel)0,5 ()
Babok (hüvely nélkül)
Borsók (hüvellyel)
Borsók (hüvely nélkül)
Egyebek0,02 (1) ()
vii. SZÁRAS ZÖLDSÉGEK (friss)0,02 (1) ()
Spárga
Kárdi
Zeller
Édeskömény
Articsóka
Póréhagyma0,2 ()
Rebarbara
Egyebek0,02 (1) ()
viii. GOMBÁK0,02 (1) ()0,02 (1) ()
a) Termesztett gombák
b) Vad gombák
3. Hüvelyesek0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
Babok
Lencsék
Borsók
Egyebek
4. Olajos magvak0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
Lenmag
Földimogyoró
Mák
Szezámmag
Napraforgómag
Repcemag
Szójabab
Mustármag
Gyapotmag
Egyebek0,02 (1) ()
5. Burgonya0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
Korai burgonyák
Téli burgonyák
6. Tea (levelek és szárak, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) ()
7. Kender (szárított), beleértve a kenderpelletet és a nem koncentrált port0,1 (1) ()30 ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) ()
(1) RPA 202248 a 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione. RPA 203328 a 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic sav.
(*1) Analitikai meghatározás alsó határát jelzi.
(2) A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerint az ideiglenes maximális maradványszintet jelöli: amennyiben nem módosul, ez a szint lesz meghatározó 2009. június 24-i hatállyal.
(3) A megengedett szermaradék-határérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.

Termékcsoportok és példák olyan termékekre, amelyekre vonatkoznak a megengedett legmagasabb szermaradványértékekMezotrion „a mezotrion és az MNBA (4-metilszulfonil-2-nitro benzoésav) összege, mezotrionban kifejezveSziltiofamPikoxisztrobinFlufenacet (a flufenacet-egyenértékben kifejezett N fluorofenil-N-izopropil molekularészt tartalmazó vegyületek összessége)Jódszulforon-metil szódium (sókat tartalmazó jódszulforon-metil, jódszulforon-metilben kifejezve)FosztiazátMolinát
1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
i. CITRUSFÉLÉK0,02 (1) ()
grépfrút
citrom
zöldcitrom
mandarinok (beleértve a klementineket és más hibrideket)
narancs
pomelo
egyéb
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,02 (1) ()
mandula
brazil dió
kesudió
gesztenye
kókuszdió
mogyoró
ausztráliai mogyoró
pekándió
píniamag
pisztácia
dió
egyéb
iii. ALMA TERMÉSŰEK0,02 (1) ()
alma
körte
birs
egyéb
iv. CSONTHÉJASOK0,02 (1) ()
sárgabarack
cseresznye és meggy
őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket)
szilva
egyéb
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK0,02 (1) ()
a) csemege- és borszőlő
csemegeszőlő
borszőlő
b) eper (termesztett)
c) félcserjén termő bogyósok (termesztett)
feketeszeder
sarkvidéki szeder
kaliforniai málna
málna
egyéb
d) egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)
fekete áfonya
tőzegáfonya
ribizli (piros, fekete és fehér)
pöszméte
egyéb
e) vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs
vi. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK
avokádó
banán0,05 ()
datolya
füge
kivi
kamkvat
licsi
mangó
olajbogyó
marakuja
ananász
papaja
egyéb0,02 (1) ()
2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
i. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK
cékla
sárgarépa
gumós zeller
torma
csicsóka
paszternák
petrezselyemgyökér
retek
saláta bakszakáll
édesburgonya
karórépa
tarlórépa
jamszgyökér
egyéb
ii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK
fokhagyma
vöröshagyma
mogyoróhagyma
újhagyma
egyéb
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK
a) burgonyafélék
paradicsom
paprika
padlizsán
egyéb
b) kabakosok – ehető héjúak
uborka
apró uborka
cukkini
egyéb
c) kabakosok – nem ehető héjúak
sárgadinnye
tök
görögdinnye
egyéb
d) csemegekukorica
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK
a) Virágjukért termesztett káposztafélék
brokkoli
karfiol
egyéb
b) fejesedő káposztafélék
kelbimbó
fejeskáposzta
egyéb
c) leveles káposzta
kínai kel
kelkáposzta
egyéb
d) karalábé
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK
a) salátafélék
zsázsa
galambbegysaláta
fejessaláta
endívia
egyéb
b) spenótfélék
spenót
mangold
egyéb
c) vízitorma
d) cikóriafélék
e) fűszernövények
turbolya
metélőhagyma
petrezselyemgyökér
zeller
egyéb
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)
bab (hüvelyben)
bab (hüvely nélkül)
borsó (hüvelyben)
borsó (hüvely nélkül)
egyéb
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)
spárga
kardonna
zeller
édeskömény
articsóka
póréhagyma
rebarbara
egyéb
viii. GOMBA
a) termesztett gomba
b) vadon termő gomba
3. Hüvelyesek0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
bab
lencse
borsó
egyéb
4. Olajos magvak0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()
lenmag
földimogyoró
mák
szezámmag
napraforgómag
repcemag
szójabab
mustármag
gyapotmag
egyéb
5. Burgonya0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,1 ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
újburgonya
áruburgonya
6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) ()
7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,1 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,1 (1) ()
(*1) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(1) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. Amennyiben nem módosítják, ez az érték 2009. szeptember 13-án lesz végleges.

Azoknak az egyéni termékeknek a csoportjai és példái, amelyekre a maximális szermaradvány-határértékek alkalmazandókBromoxinil, ideértve annak bromoxinilként kifejezett észtereitKlórprofám (klórprofámként kifejezett klórprofám és 3-klóranilin) (2)Dimeténamid-P, ideértve a komponens izomerek egyéb keverékeit (izomerek összege)FlazaszulfuronFlurtamonIoxinil, ideértve annak ionixilként kifejezett észtereitMepanipirim és annak metabolitja (mepanipirimként kifejezett 2-anilin-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidinPropoxikarbazon, annak sói és propoxikarbazonként számított 2-hidroxipropoxi-propoxikarbazonPiraklosztrobinQuinoxifenA glifozát felhasználásából származó trimetil-szulfónium kationZoxamid
1. Friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsök; diófélék0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
i) CITRUSFÉLÉK0,02 ()0,01 (1) ()1 ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Grépfrút
Citrom
Zöld citrom
Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)0,5 ()
Narancs0,5 ()
Pomelo
Egyéb citrusfélék0,05 (1) ()
ii) HÉJASGYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
Mandula
Paradió
Kesudió
Gesztenye
Kókuszdió
Mogyoró
Makadámdió
Pekándió
Fenyőmag
Pisztácia1 ()
Dió
Egyéb héjasgyümölcsűek0,02 (1) ()
iii) ALMATERMÉSŰEK0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,3 ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
Alma0,05 ()
Körte
Birs
Egyéb almatermésűek0,02 (1) ()
iv) CSONTHÉJASOK0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
Kajszibarack0,2 ()0,05 ()
Cseresznye0,3 ()0,3 ()
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)0,2 ()0,05 ()
Szilva0,2 ()
Egyéb csonthéjasok0,02 (1) ()0,02 (1) ()
v) BOGYÓSGYÜMÜLCSŰEK0,05 (1) ()
a) Szőlő (bor, csemege)0,02 ()3 ()1 ()5 ()
Csemegeszőlő1 ()
Borszőlő2 ()
b) Szamóca (nem vadon termő)0,01 (1) ()2 ()0,5 ()0,3 ()0,02 (1) ()
c) Vesszőn termő gyümölcsök (nem vadon termő)0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Szeder, földi1 ()
Szeder, hamvas
Szedermálna
Málna1 ()
Egyéb vesszőn termő gyümölcsök0,02 (1) ()
d) Egyéb bogyós gyümölcsűek (nem vadon termő)0,01 (1) ()0,01 (1) ()2 ()0,02 (1) ()
Áfonya, fekete
Áfonya, nagybogyós
Ribiszke (piros, fekete és fehér)2 ()
Köszméte
Egyéb nem vadon termő bogyós gyümölcsök0,5 ()
e) Vadon termő bogyós és egyéb vadon termő gyümölcsök0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()
vi) DÉLIGYÜMÖLCSÖK0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()
Avokadó
Banán
Datolya
Füge
Kivi
Kamkvat
Licsi
Mangó0,05 ()
Olívabogyó0,02 ()
Olívabogyó (étkezési célú fogyasztásra)
Olívabogyó (olajextrakció)1 ()
Passiógyümölcs
Ananász
Papaya0,05 ()
Egyéb déligyümölcsök0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()
2. Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított0,05 (1) ()0,05 (1) ()0,01 (1) ()0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,02 (1) ()
i) GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGFÉLÉK0,01 (1) ()0,02 (1) ()0,05 (1) ()0,02 (1) ()
Cékla
Sárgarépa0,2 ()0,1 ()
Zellergumó
Torma0,3 ()
Csicsóka
Pasztinák0,2 ()0,3 ()
Petrezselyemgyökér0,1 ()
Retek0,2 ()
Bakszakáll0,1 ()
Édesburgonya
Karórépa