31986L0363[1]

A Tanács irányelve (1986. július 24.) az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1986. július 24.)

az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

(86/363/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a növénytermesztés és állattenyésztés nagyon fontos szerepet játszik a Közösségben;

mivel az ilyen termesztés, illetve tenyésztés hozamát folyamatosan befolyásolják a károsítók és gyomok;

mivel alapvető fontosságú a növények, növényi termékek és az állatállomány védelme ezek ellen a szervezetek ellen, nem csupán a hozam csökkenésének megelőzése, hanem a mezőgazdasági termelékenység növelése céljából is;

mivel a növényeknek, a növényi termékeknek és az állatállománynak az ilyen károsítók elleni védelmének egyik legfontosabb módszere a kémiai peszticidek használata;

mivel azonban ezeknek a peszticideknek nemcsak kedvező hatásuk van a növénytermesztésre és az állattenyésztésre, minthogy ezek általában mérgező anyagok vagy készítmények veszélyes mellékhatásokkal;

mivel ezeknek a peszticideknek és metabolitjaiknak vagy bomlástermékeiknek jelentős hányada veszélyes hatással lehet a növényi és állati termékek fogyasztóira;

mivel ezek a peszticidek és azok a szennyezőanyagok, amelyek ezekkel együtt járhatnak, veszélyt jelenthetnek a környezetre, és közvetetten hatást gyakorolhatnak az emberekre az állati termékeken keresztül;

mivel abból a célból, hogy ezekkel a veszélyekkel foglalkozzanak, számos tagállam már rögzítette bizonyos peszticid-szermaradványok maximális értékét az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén;

mivel a tagállamok között fennálló különbségek a peszticid-szermaradványok maximális megengedhető értéke vonatkozásában elősegíthetik kereskedelmi korlátok létrejöttét, és így akadályozzák az áruk szabad áramlását a Közösségen belül;

mivel ezért kezdeti lépésként maximális értéket kell megállapítani bizonyos szerves klórvegyületekre a húsban és hústermékekben, valamint a tejben és tejtermékekben, amelyeket be kell tartani, amikor ezeket a termékeket forgalomba hozzák;

mivel ezen túlmenően a maximális értékek betartása biztosítja, hogy az áruk szabadon forgalomba kerüljenek és a fogyasztók egészsége megfelelően védve legyen;

mivel ezzel egyidőben a tagállamokat képessé kell tenni arra, hogy felhatalmazást adjanak a területükön előállított és fogyasztott állati eredetű élelmiszerekben lévő peszticid-szermaradványok ellenőrzésére egy ellenőrzőrendszer és a kapcsolódó intézkedések segítségével abból a célból, hogy a megállapított értékekből eredőeknek megfelelő garanciákat nyújtsanak;

mivel általában elegendő ellenőrző mintavételt alkalmazni a friss tejnél vagy a fagyasztott tejszínnél a tejüzemben vagy amikor a végső fogyasztó számára eladásra kerül; mivel azonban a tagállamokat arra is fel kell hatalmazni, hogy korábbi fázisban végezzenek ellenőrző mintavételt a friss tejnél és a friss tejszínnél;

mivel nem szükséges ezt az irányelvet a harmadik országokba történő kivitelre szánt termékeknél alkalmazni;

mivel a tagállamoknak meg kell engedni, hogy időlegesen csökkentsék a meghatározott értékeket, ha ezek váratlanul veszélyesnek bizonyulnak az emberek vagy az állatok egészségre;

mivel ebben az esetben célszerű szoros együttműködést kialakítani a tagállamok és a Bizottság között a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül;

mivel abból a célból, hogy garantálva legyen az ezen irányelvnek való megfelelés, ha a kérdéses élelmiszerek forgalomba kerülnek a tagállamoknak alkalmas ellenőrzési intézkedéseket kell biztosítaniuk;

mivel közösségi mintavételi és elemzési módszereket kell kialakítani legalább referenciamódszerként való alkalmazás céljából;

mivel a mintavételi és elemzési módszerek műszaki és tudományos kérdések, amelyeket a tagállamok, és a Bizottság közötti szoros együttműködést magában foglaló eljárás során kell meghatározni a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül;

mivel a 3768/85/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv ( 5 ), a 3768/85/EGK rendelettel módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv ( 6 ), és a 3768/85/EGK rendelettel módosított, a hőkezelt tej Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi és állategészségügyi problémákról szóló, 1985. augusztus 5-i 85/397/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) rendelkezett a peszticid-szermaradványok megengedett határértékeinek megállapításáról az egyik tagállamból a másik tagállamba küldött friss hús, a harmadik országokból importált friss hús, valamint az egyik tagállamból a másikba küldött hőkezelt tej vonatkozásában, valamint rendelkezett a szükséges elemzési módszerek meghatározásáról; és mivel a szermaradványok maximális értékeinek ezen irányelvben rögzített mértékét az említett három irányelv esetében is alkalmazni kell;

mivel célszerű, hogy a tagállamok éves jelentést készítsenek a Bizottság számára ellenőrző intézkedéseik eredményéről abból a célból, hogy lehetővé tegyék a szermaradvány-értékekkel kapcsolatos információk összegyűjtését a Közösség egésze számára;

mivel a Tanácsnak át kell tekintenie ezt az irányelvet 1991. június 30-a előtt abból a célból, hogy egységes közösségi rendszert valósítsanak meg,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben meghatározott állati eredetű élelmiszerekre, az ezekből szárítás vagy feldolgozás útján előállított termékekre, valamint olyan összetett élelmiszerekre alkalmazandó, amelybe bedolgozásra kerültek, amennyiben tartalmazhatnak egyes peszticid-szermaradványokat.

(2) Ez az irányelv a következők sérelme nélkül alkalmazandó:

a) A Tanács 1973. december 17-i 74/63/EGK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról ( 8 ).

b) A Bizottság 1991. május 14-i 91/321/EGK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről ( 9 ) és a Bizottság 1996. február 16-i 96/5/EK irányelve a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről ( 10 ). Amíg azonban a 91/321/EGK irányelv 6. cikkével vagy a 95/5/EK irányelv 6. cikkével összhangban nem határozzák meg a maximális értékeket, ezen irányelv 5a. cikke (1) és (3)-(6) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak az érintett termékekre.

(3) Ez az irányelv az (1) bekezdésben említett, harmadik országokba történő kivitelre szánt termékek tekintetében is alkalmazandó.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékekre, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy ezeket az élelmiszerektől és takarmányoktól különböző termékek előállítására szánják.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "peszticid-szermaradvány": ----- peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában "forgalomba hozatal": az 1. cikkben említett termékek bármilyen átadása akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától kezdve nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre peszticid-szermaradványok jelenlétének eredményeképpen.

(2) A tagállamok nem tilthatják meg, és nem akadályozhatják az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozatalát saját területükön azon az alapon, hogy ezek peszticid-szermaradványokat tartalmaznak, amennyiben ezeknek a peszticid-szermaradványoknak a mennyisége nem lépi túl a II. mellékletben meghatározott maximális értéket.

4. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve, az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

Az érintett peszticid-szermaradványok listáját, és a hozzájuk tartozó maximális értékeket a II. mellékletbe kell foglalni a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket.

(2) Az olyan szárított és feldolgozott termékek esetében, amelyek tekintetében a II. melléklet kifejezetten nem állapít meg maximális értéket, az alkalmazandó maximális értékek a II. mellékletben említett listán megállapítottak, figyelembe véve a szárítási folyamat eredményeképpen, vagy a feldolgozás során létrejött koncentrációt vagy hígítást. Az egyes szárított vagy feldolgozott termékek esetén a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni az egyes szárítási vagy feldolgozási folyamatok által okozott koncentrációt és/vagy hígítást jellemző koncentrációs vagy hígítási mértéket.

(3) Kevert összetevőkből álló olyan összetett élelmiszerek esetén, amelyekre nincsen maximális szermaradványérték meghatározva, az alkalmazandó maximális szermaradványértékek nem haladhatják meg a II. melléklet szerinti értékeket, figyelembe véve a keverékben lévő összetevők relatív koncentrációját, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit.

(4) A tagállamok - legalább ellenőrző mintavétel útján történő ellenőrzéssel - biztosítják az (1) bekezdésben említett maximális értékek betartását. A szükséges vizsgálatokat a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvvel ( 11 ) összhangban, annak 14. cikke kivételével, és a hatósági élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK tanácsi irányelvvel ( 12 ) összhangban, annak 5., 6. és 8. cikke kivételével, valamint bármely egyéb, az állati eredetű élelmiszerekben található szermaradványok vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezéssel összhangban kell elvégezni.

5. cikk

Amennyiben egy, az I. mellékletben említett csoportba tartozó termékre a Bizottság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 13 ) 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Közösség teljes területén alkalmazandó ideiglenes maximális szermaradványértéket határoz meg, ez az érték a II. mellékletben az ezen eljárásra való hivatkozással fog szerepelni.

5a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában "származási hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott terméket törvényesen készítették és értékesítették, vagy szabad forgalomba hozták; "rendeltetési hely szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területére ezeket a termékeket bevitték és forgalomba hozták, kivéve ha ennek célja egy másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló tranzit.

(2) Amennyiben nincsenek megállapítva a 4. cikk (1) bekezdése vagy az 5. cikk rendelkezései szerinti maximális szermaradványértékek, a tagállamok intézkedéseket hoznak állandó vagy ideiglenes maximális szermaradványértékek meghatározására a származási tagállamból a területükre behozott, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek vonatkozásában, figyelembe véve a származási tagállam helyes mezőgazdasági gyakorlatát, és a fogyasztó egészségének védelmét szolgáló feltételek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben

- nem állapítottak meg a 4. cikk (1) bekezdésével vagy az 5. cikkel összhangban maximális szermaradványértékeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékekre, és

- a származási hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványértékre vonatkozó előírásoknak megfelelő termékkel szemben a rendeltetési hely szerinti tagállamban olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek megtiltották vagy korlátozták a forgalomba hozatalát amiatt, hogy a termék peszticid-szermaradvány tartalma magasabb, mint a rendeltetési hely szerinti tagállamban elfogadott maximális szermaradványérték, és

- a rendeltetési hely szerinti tagállam új maximális szermaradványértéket vezetett be, vagy megváltoztatta a jogszabályaiban meghatározott értékeket, illetve olyan változtatásokat vezetett be az ellenőrzése terén, amelyek aránytalanok vagy diszkriminatívak a belföldi termékeire alkalmazott ellenőrzéssel összehasonlítva, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott maximális szermaradványérték lényegesen különbözik a többi tagállam által megállapított megfelelő értékektől, vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazott maximális szermaradványérték aránytalan védekezési szintet képvisel a tagállam által a hasonló veszélyességet jelentő peszticidekkel szemben, vagy hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek esetén alkalmazott védekezési szinthez képest,

a következő kivételes rendelkezések alkalmazandók:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam értesíti a másik érintett tagállamot és a Bizottságot az elfogadott intézkedésekről, azok alkalmazásától számított húsz napon belül. Az értesítésnek rögzítenie kell az érintett adatokat;

b) az a) pont szerinti értesítés alapján a két érintett tagállam késedelem nélkül kapcsolatba lép egymással, hogy amennyiben lehetséges, a kettejük között kötött megállapodások útján megszüntessék a rendeltetési hely szerinti tagállam által elfogadott rendelkezések tiltó vagy korlátozó hatását; a tagállamok minden szükséges adatot megadnak egymás számára.

Az a) pont szerinti értesítéstől számított három hónapon belül az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot a megbeszéléseik eredményéről, különösen az általuk alkalmazni kívánt intézkedésekről, amennyiben van ilyen, beleértve az általuk elfogadott maximális szermaradványértéket. A származási hely szerinti tagállam értesíti a többi tagállamot a tárgyalások eredményéről;

c) a Bizottság az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, és amennyiben lehetséges, benyújt egy javaslatot ideiglenes maximális szermaradványérték meghatározására a II. mellékletben, amelyet a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokat.

Az ideiglenes maximális szermaradványérték érvényességének időtartamát az elfogadott jogszabályban kell meghatározni, és nem haladhatja meg a négy évet. Az érvényességi időtartam függhet a származási hely szerinti tagállam és/vagy érdekelt tagállamok által szolgáltatott, a Bizottság által a maximális szermaradványértékeknek az 5. cikkel összhangban történő meghatározásához igényelt kísérleti adatok benyújtásától. Kérésükre a Bizottság és a tagállamok folyamatosan tájékoztatást kapnak a vonatkozó kísérleti programról.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket a Szerződésben vállalt kötelezettségeikre, különösen annak 30-36. cikkére való tekintettel hozzák.

(5) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) nem vonatkozik a tagállamok által az e cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott és jelzett intézkedésekre.

(6) Az e cikk szerinti eljárás végrehajtásának részletes szabályai a 11a. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadhatók el.

6. cikk

A 4. cikk előírásai ellenére abban az esetben, ha az I. mellékletben említett termékek a közös vámtarifa 04.01. száma alá tartoznak, az erre szolgáló ellenőrző mintavételt a tejüzemben kell elvégezni, vagy amennyiben ezeket nem szállítják tejüzembe, a fogyasztó számára történő eladás helyén kell elvégezni. A tagállamok mindazonáltal ezeknek a termékeknek első forgalomba hozatalának idejétől is elvégezhetik az ellenőrző mintavételt.

7. cikk

A tagállamok minden év augusztus 1-je előtt jelentést tesznek a Bizottságnak az előző év során végzett hivatalos ellenőrzések eredményeiről, az elvégzett megfigyelésekről és a 4. cikk, valamint megfelelő esetben az 5. cikk szerint tett intézkedésekről.

A Bizottság összeveti és összeszerkeszti ezeket az adatokat a 86/362/EGK irányelv ( 15 ) és a 90/642/EGK irányelv ( 16 ) szerinti ellenőrzések eredményeivel.

8. cikk

(1) A 4. cikk és megfelelő esetben az 5. cikk szerinti vizsgálatok, ellenőrzések és egyéb intézkedések elvégzéséhez szükséges mintavételi és elemzési módszereket a 11a. cikk megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. A viták esetén alkalmazandó közösségi elemzési módszerek megléte nem zárhatja ki eleve, hogy a tagállam más, tudományosan elfogadott módszereket alkalmazzon, amelyek alkalmasak hasonló eredmények elérésére.

(2) A tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a bizottságot az (1) bekezdés alapján felhasznált egyéb módszer alkalmazásáról.

(3) Az (1) és (2) bekezdés az 1. cikkben említett termékekben lévő peszticid-szermaradvány ellenőrzésére hozott, különösen a 64/433/EGK, a 72/462/EGK és a 85/397/EGK irányelv alapján elfogadott közösségi állat-egészségügyi vizsgálatra vonatkozó intézkedések sérelme nélkül alkalmazandó.

9. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy meglévő információk új értelmezése folytán egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberi vagy állati egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

(2) A Bizottság sürgősen kivizsgálja a tagállam által az (14) bekezdésnek megfelelően részére átadott indokolást, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság") keretein belül konzultál a tagállammal; azután haladéktalanul véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A Bizottság haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a tagállamot a megtett intézkedésekről. A Bizottság intézkedésével kapcsolatban bármely tagállam az említett értesítéstől számított 15 napon belül a Tanácshoz fordulhat. A Tanács az ügy hozzá utalásától számított 15 napon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a II. mellékletben megállapított maximális értékeket az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és a közegészségügyi védelem biztosítása érdekében módosítani kell, a 13. cikkben megállapított eljárást kezdeményezi a módosítások elfogadása céljából. Ez esetben az (1) bekezdés értelmében intézkedést hozó tagállam a Tanácsnak vagy a Bizottságnak az említett eljárás alapján történő határozatáig fenntarthatja az intézkedések hatályát.

10. cikk

A mellékletek az 5. cikkel, az 5a. cikk (3) bekezdésével és a 9. cikkel összhangban elfogadott módosításainak sérelme nélkül, a mellékletek módosításait a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni, figyelembe véve az aktuális tudományos és technikai ismereteket. Különösen a maximális szermaradványérték meghatározásakor kell figyelembe venni a vonatkozó, a táplálkozással való felvétel kockázatának értékelését és a rendelkezésre álló adatok számát és minőségét.

11a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 17 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11b. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 18 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 19 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet az elnök haladéktalanul a bizottság elé utalja, akár a saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem fogadta el az intézkedéseket, a Bizottság elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja a javasolt intézkedéseket, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott.

14. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a II. mellékletnek a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikkben, az 5a. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikkben említett határozatok alapján történő módosításai a területükön az elfogadástól számított legkésőbb nyolc hónapon belül végrehajthatók legyenek, illetve rövidebb végrehajtási időszakon belül, ha ezt az emberi egészség védelmének sürgető okai megkövetelik.

A jogos elvárások tiszteletben tartása érdekében a Közösség jogi végrehajtási aktusai előírhatnak átmeneti időszakokat bizonyos maximális szermaradványértékek végrehajtására, hogy lehetővé tegye a betakarított termékek normál értékesítését.

15. cikk

Az irányelvvel bevezetett közösségi rendszer továbbfejlesztése érdekében a Tanács a Bizottság jelentése, és amennyiben szükséges, az ehhez mellékelt megfelelő javaslatok alapján legkésőbb 1991. június 30-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet.

16. cikk

A tagállamok legkésőbb 1988. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

KN-kódÁruleírás
0201Friss vagy fagyasztott marhahús
0202Mélyhűtött marhahús
0203Friss, fagyasztott vagy mélyhűtött sertéshús
0204Friss, fagyasztott vagy mélyhűtött juh- és kecskehús
0205 00 00Friss, fagyasztott vagy mélyhűtött ló-, szamár-, öszvérhús
0206Friss, fagyasztott és mélyhűtött szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, szamár, öszvér élelmezési célra szánt belsőségei
0207Friss, fagyasztott és mélyhűtött, a NO 0105 rovatban található szárnyas (a Gallus domesticus faj egyedei, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk) húsa és élelemzési célra szánt belsőségei
ex02 08Más húsok és a házi galamb, házi nyúl és vadak ehető belsőségei, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0209 00Friss, fagyasztott, mélyhűtött, besózott, felkockázott és pácolt vagy füstölt, soványhústól mentes sertészsír és baromfizsír (nyersen)
0210Besózott, szárított és füstölt hús és élelmezési célra szánt belsőség; húsból és belsőségből készült élelmezési célra szánt lisztek
0401Sűrítés, illetve hozzáadott cukor és egyéb édesítőanyag nélküli tej és tejszín
0402Sűrített, illetve cukrot és egyéb édesítőanyagot tartalmazó tej és tejszín
0405 00Vaj, illetve a tejből származó egyéb zsírok és olajok
0406Sajt és aludttej
0407 00Héjában levő, friss, tartósított és főtt madártojás
0408Friss, porított, párolt vagy vízben főtt, penésszel kezelt, fagyasztott vagy más módon tartósított, cukor vagy egyéb édesítőszer hozzáadásával vagy hozzáadása nélküli héjától megfosztott madártojás és sárgája
1601 00Húsból, belsőségből és vérből készült kolbászáru és hasonló termékek, illetve az ilyen alapú élelmiszer-készítmények
1602Egyéb tartósított belsőség és vér

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. RÉSZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 56., 1980.3.6., 14. o.

( 2 ) HL C 28., 1981.2.9., 64. o.

( 3 ) HL C 300., 1980.11.18., 29. o.

( 4 ) HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

( 5 ) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

( 6 ) HL L 302., 1972.12.21., 28. o.

( 7 ) HL L 226., 1985.8.24., 12. o.

( 8 ) HL L 38., 1974.2.11., 31. o. A legutóbb a 96/25/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28., 12. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 49., 1996.2.28., 17. o.

( 11 ) HL L 186., 1989.6.30., 23. o.

( 12 ) HL L 290., 1993.11.24., 14. o.

( 13 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.

( 14 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK irányelvvel (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.) módosított irányelv.

( 15 ) HL L 221., 1986.8.7., 1. o. A legutóbb a 96/33/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 35. o.) módosított irányelv.

( 16 ) HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 144., 1996.6.18., 12. o.) módosított irányelv.

( 17 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 18 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 19 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0363 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0363&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01986L0363-20080314 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01986L0363-20080314&locale=hu

Tartalomjegyzék