32016L2258[1]

A Tanács (EU) 2016/2258 irányelve (2016. december 6.) a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/2258 IRÁNYELVE

(2016. december 6.)

a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. és 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek részére való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2014/107/EU irányelvvel (3) módosított 2011/16/EU tanácsi irányelv (4) 27 tagállamban 2016. január 1-jétől, Ausztriában pedig 2017. január 1-jétől alkalmazandó. Ez az irányelv hajtja végre az adózás területén a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó nemzetközi standardot az Unióban, biztosítva ezáltal azt, hogy sor kerüljön a pénzügyi számlák tulajdonosaira vonatkozó adatoknak azon tagállam részére való szolgáltatására, amelyben a számlatulajdonos illetőséggel rendelkezik.

(2) A 2011/16/EU irányelv kiköti, hogy amennyiben a számlatulajdonos köztes szervezet, a pénzügyi intézmény köteles megvizsgálni e szervezet tulajdonosi struktúráját, azonosítani annak tényleges tulajdonosait, és adatokat szolgáltatni róla. Az irányelv alkalmazásának e fontos eleme az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) alapján a tényleges tulajdonosok azonosítása céljából szerzett, a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkon (a továbbiakban: AML-információk) alapszik.

(3) A 2011/16/EU irányelvben meghatározott átvilágítási eljárások pénzügyi intézmények általi végrehajtásának hatékony nyomon követése érdekében az adóhatóságoknak hozzá kell férniük az AML-információkhoz. Ilyen hozzáférés hiányában e hatóságok nem tudnák nyomon követni, megerősíteni és ellenőrizni, hogy a pénzügyi intézmények helyesen alkalmazzák-e a 2011/16/EU irányelvet azáltal, hogy megfelelően azonosítják a köztes szervezetek tényleges tulajdonosait, és adatokat szolgáltatnak róla.

(4) A 2011/16/EU irányelv a tagállamok közötti információcsere és közigazgatási együttműködés egyéb formáira is kiterjed. Amennyiben az adóhatóságok az adózás területén folytatott közigazgatási együttműködés keretében hozzáférnek az (EU) 2015/849 irányelv alapján a szolgáltatók által birtokolt AML-információkhoz, úgy felkészültebben tudják majd teljesíteni a 2011/16/EU irányelv szerinti kötelezettségeiket, továbbá hatékonyabban tudnak fellépni az adókijátszással és az adócsalással szemben.

(5) Ezért szükséges gondoskodni arról, hogy a 2011/16/EU irányelv helyes alkalmazásának nyomon követéséhez kapcsolódó feladataik ellátása, valamint az említett irányelv által biztosított közigazgatási együttműködés valamennyi formájának működése érdekében az adóhatóságok hozzáférhessenek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és mechanizmusokhoz.

(6) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket. Ez az irányelv kiköti, hogy az adóhatóságok személyes adatokhoz való hozzáférését jogszabályban kell rögzíteni, ez azonban - az érintett tagállam alkotmányos rendjének sérelme nélkül - nem jelent okvetlenül parlament által elfogadott jogi aktust. Az ilyen jogszabálynak azonban világosnak és pontosnak kell lennie, alkalmazásának pedig az irányelv hatálya alá tartozó személyek számára egyértelműnek és kiszámíthatónak kell lennie, összhangban az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával.

(7) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti hatékony közigazgatási együttműködést és annak a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető feltételek melletti hatékony nyomon követését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt - e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8) A 2011/16/EU irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által végzendő ügyfél-átvilágítási eljárás már kezdetét vette, és az első információcseréket 2017 szeptemberére kell lezárni. Ezért annak érdekében, hogy az említett irányelv alkalmazásának a hatékony nyomon követése ne szenvedjen késedelmet, indokolt előírni, hogy e módosító irányelv a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2018. január 1-jére hatályba lépjen és átültetésre kerüljön.

(9) A 2011/16/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/16/EU irányelv 22. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ezen irányelvet végrehajtó tagállami jogszabályok végrehajtása és érvényesítése céljából, valamint az irányelv által létrehozott közigazgatási együttműködés működésének biztosítására a tagállamok jogszabályban rögzítik, hogy az adóhatóságok hozzáférhetnek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) 13., 30., 31. és 40. cikke szerinti mechanizmusokhoz, eljárásokhoz, dokumentumokhoz és információkhoz.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak nemzeti joguknak azokat a főbb intézkedéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR

(1) 2016. november 22-i vélemény (az Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2016. november 19-i vélemény (az Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2014. december 9-i 2014/107/EU irányelve a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

(4) A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016L2258 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016L2258&locale=hu