Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991D0665[1]

A Tanács határozata (1991. december 11.) a Ragadós Száj- és Körömfájás Elleni Vakcinák Közösségi Koordinációs Intézetének kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

A Tanács határozata

(1991. december 11.)

a Ragadós Száj- és Körömfájás Elleni Vakcinák Közösségi Koordinációs Intézetének kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

(91/665/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 90/423/EGK irányelvvel [1] módosított, a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy antigén tartalékokat tartsanak és a sürgősségi vakcinázás esetén azonnal felhasználható vakcinák csomagolására és tárolására létesítményeket jelöljenek ki;

mivel az említett irányelv 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak javaslatot kell benyújtania legalább két közösségi száj- és körömfájás elleni vakcinatartalék-készlet felállításáról;

mivel az említett irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerint ki kell jelölni a száj- és körömfájás elleni vakcina és a keresztimmunitás-vizsgálatok elvégzésére szakosított intézményt és meg kell határozni annak hatáskörét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A száj- és körömfájás ellen a Közösségben használt vakcinák ellenőrzésének összehangolásával a "Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Hollandia" (a továbbiakban: Közösségi Koordinációs Intézet) foglalkozik.

2. cikk

A Közösségi Koordinációs Intézet a következő feladatokat látja el:

1. összehangolja a nemzeti laboratóriumok a 85/511/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése szerinti használatra szánt, száj- és körömfájás elleni antigénekre és vakcinákra vonatkozó ellenőrzési módszereit;

2. összehangolja a száj- és körömfájás elleni vakcinák nemzeti laboratóriumok általi ellenőrzését valamennyi tagállamban, különösen a következők által:

a) rendszeres időközönként vagy az Intézet vagy a Bizottság kérésére reprezentatív mintákat vesz a közösségi használatra szánt, száj- és körömfájás elleni vakcinatételekből, beleértve a harmadik országokban előállított, a Közösségben vagy a Közösség által támogatott vakcinázási programban való felhasználásra szánt vakcinákat, valamint vizsgálja a vakcinák ártalmatlanságát és hatékonyságát;

b) összehasonlító tanulmányokat készít annak biztosítására, hogy a biztonsági és hatékonysági vizsgálatokat valamennyi tagállamban azonos módszer alapján végzik;

c) vizsgálja a meglévő vakcináknak a száj- és körömfájás jelentősebb új utcai törzseivel szembeni hatékonyságát élő szarvasmarhán végzett keresztimmunitási próbákkal, valamint haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a tagállamokat e vizsgálatok eredményeiről;

d) adatokat és információkat gyűjt az ellenőrzési eljárásokról és a vakcinavizsgálatokról, valamint rendszeresen tájékoztatja ezekről a Bizottságot és a tagállamokat.

3. a) az eljárások egységesítése érdekében elfogadja a szakértőknek a vakcinavizsgálat és -tesztelés területén való továbbképzéséhez szükséges szabályokat;

b) évente értekezletet szervez, ahol a nemzeti laboratóriumok képviselői áttekinthetik a vakcinaellenőrzési és -tesztelési technikákat és az összehangolás előrehaladtát;

4. a) ellenőrzi a 91/666/EGK határozat [3] szerinti, száj- és körömfájás elleni közösségi vakcinatartalékok antigénjei hatékonyságát, ártalmatlanságát és a tárolásra vonatkozó állat-egészségügyi műszaki feltételeknek való megfelelést;

b) rendszeresen ellenőrzi a száj- és körömfájás elleni közösségi vakcinatartalékokban tárolt antigének hatékonyságát;

c) szükség esetén a közösségi antigéntartalékokból előállított vakcina sterilitását az Európai Gyógyszerkönyv szerint vizsgálja;

5. a) együttműködve a megfelelő közösségi szakértőkkel, segíti a Bizottságot és tanácsot ad neki annak biztosítása érdekében, hogy a száj- és körömfájás elleni vakcinát előállító intézetekben betartsák a szükséges biztonsági minimunkövetelményeket, különösen azokat, amelyeket a ragadós száj- és körömfájás vírusának azonosítására szolgáló referencialaboratórium kijelöléséről és e laboratórium feladatainak meghatározásáról szóló, 1989. szeptember 25-i 89/531/EGK tanácsi határozat [4] 3. cikkének (2) bekezdése határoz meg.

b) együttműködve a megfelelő közösségi szakértőkkel, segíti a Bizottságot a vírusvakcina előállítása céljából történő kezelésére jogosult létesítmények és laboratóriumok jegyzékének a 85/511/EGK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatában;

6. együttműködve az antigénbeszállítókkal és a száj- és körömfájás vírusának azonosítására kijelölt referencialaboratóriummal, felülvizsgálja a közösségi tartalékokban tárolt törzseket és segít a jövőbeli vakcinaelőállítás szövettenyészetéhez megfelelő új törzsek kiválasztásában;

7. olyan jelentős alapvírustörzseket tárol, melyeket a száj- és körömfájás elleni közösségi vakcinatartalékokban nem tartanak;

8. a Bizottság kérésére és figyelembe véve a tudományos és technológiai fejlődést, a vakcina ellenőrzéséhez szükséges vagy hasznos tudományos kutatást végez a vakcinák hatékonyságára és ártalmatlanságára vonatkozóan, a 85/511/EGK irányelv 16. cikkében leírt eljárás alapján meghatározott részletes feltételeknek megfelelően;

9. együttműködik a száj- és körömfájás vírusának azonosítására kijelölt referencialaboratóriummal a száj- és körömfájással kapcsolatos minden területen, beleértve a Közösségi Koordinációs Intézet és az említett laboratórium tevékenységéről, valamint az érintett állatorvosoknak a száj- és körömfájás klinikai diagnózisa és járványtana területén való képzéséről szóló éves értesítő megjelentetését is.

3. cikk

(1) A Közösségi Koordinációs Intézet a "Minimum standards for institutes working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo" (az Európai Bizottság a száj- és körömfájás ellenőrzéséről - 26. ülés, Róma, 1985. április) dokumentumnak megfelelően, a szigorú járványügyi biztonság elismert feltételei szerint működik.

(2) A Közösségi Koordinációs Intézet kidolgozza és a nemzeti laboratóriumoknak ajánlja az (1) bekezdésben említett járványügyi biztonsági intézkedéseket, különösen a száj- és körömfájás elleni vakcinázás ellenőrzésére vonatkozóan, kivéve azokat a feladatokat, melyeket a 89/531/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdése a száj- és körömfájás elleni vírus azonosítására kijelölt referencialaboratórium hatáskörébe utal.

4. cikk

A finanszírozásra vonatkozó szabályokat a 91/133/EGK határozattal [5] módosított, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat [6] 28. cikkével összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A Közösségi Koordinációs Intézetet egy 1992. január 1-jén kezdődő ötéves időtartamra kell kinevezni.

Az említett időtartam lejárta előtt a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel dönt a fenti időtartam meghosszabbításáról vagy e határozat módosításáról.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Bukman

[1] HL L 224., 1990.8.18., 13. o.

[2] HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

[3] HL L 368., 1991.12.11., 21. o.

[4] HL L 279., 1989.9.28., 32. o.

[5] HL L 66., 1991.3.13., 18. o.

[6] HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991D0665 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991D0665&locale=hu