31990L0423[1]

A Tanács irányelve (1990. június 26.) a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 85/511/EGK irányelv, a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét befolyásoló állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv, valamint a szarvasmarhafélék, a sertés, továbbá a friss hús vagy a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatala kapcsán felmerülő egészségügyi, valamint állatorvosi vizsgálattal kapcsolatos problémákról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1990. június 26.)

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 85/511/EGK irányelv, a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét befolyásoló állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv, valamint a szarvasmarhafélék, a sertés, továbbá a friss hús vagy a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatala kapcsán felmerülő egészségügyi, valamint állatorvosi vizsgálattal kapcsolatos problémákról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

(90/423/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európa Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 85/511/EGK [4] irányelv a száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedéseket vezetett be;

mivel a belső piac 1993. január 1-jei megvalósításának érdekében a száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi szinten már elfogadott intézkedések módosítása szükséges az egész Közösségben; mivel alapvető, hogy egységes politika valósuljon meg a Közösségen belül;

mivel egy, a száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló bizottsági tanulmány megállapította, hogy a Közösség egészén belül kívánatosabb lenne a vakcinázás elhagyása, mint alkalmazása; mivel megállapították, hogy kockázatos a vírus laboratóriumi kezelése az az iránt fogékony állatokra való átterjedés lehetősége miatt és a vakcinázás is, ha az inaktiválási eljárások nem biztosítják annak biztonságát;

mivel a Bizottság tanulmánya egy jövőbeli vakcinázási politikát illetően egyértelműen megállapította, hogy egy megadott időponttól kezdve a fertőzés elleni vakcinázás hatósági visszavonását kell megvalósítani, és hogy e visszavonást a fertőzött állatok teljes levágásának és megsemmisítésének kell kísérnie;

mivel a 1988. július 12-i 88/379/EGK bizottsági határozat [5], ami a 85/511/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének alkalmazása során a tagállamok által meghatározott szabályok összehangolásáról szól, már előírta a minden tagállamban - a fertőzött gazdaságokban történő teljes levágás alóli kivételek engedélyezése esetén - alkalmazandó minimális szabálykészletet;

mivel szélsőséges esetekben, ha egy járványos állatbetegség széleskörű terjedése fenyeget, szükséges lehet igénybe venni a sürgősségi vakcinázást; mivel szükséges meghatározni azokat a feltételeket, amelyeknek esetén ez a vakcinázás végrehajtható;

mivel a száj- és körömfájás-fertőzés ellen irányuló kampány során egy egységes közösségi politika elfogadása magában foglalja a Közösségen belüli élőállat-kereskedelemre és a harmadik országokból történő élő állatok és bizonyos állati termékek behozatalára vonatkozó szabályok összehangolását;

mivel az állatok levágására, megsemmisítésére és egyéb rendkívüli intézkedésekre vonatkozó, a tagállamoknak járó pénzügyi támogatást különböző mértékben kell megállapítani;

mivel az új intézkedések alkalmazását a Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, és végrehajtásukról a Tanácsnak évente beszámolni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 85/511/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő lép:

"1. cikk

Ez az irányelv a száj- és körömfájás-fertőzés megjelenésekor - a vírus típusától függetlenül - alkalmazandó közösségi ellenőrző intézkedéseket határozza meg."

2. Az 5. cikkben

a) a 2. pontban az "a) azokban a tagállamokban, illetve régiókban, ahol tilos a vakcinázás" szövegrészt és a b) pont egészét el kell hagyni;

b) a 3. pontban a "nem alkalmazzák" szövegrész helyébe a "nem szükséges alkalmazni" szövegrész lép.

3. A 6. cikkben

a) az (1) bekezdés első albekezdésében "az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának első és második francia bekezdésében és a (2) bekezdés b) pontjának i. alpontjában" helyébe "az 5. cikk (2) bekezdése első és második francia bekezdésében" lép;

b) az (1) bekezdés második albekezdésében az "a) pont" - ot el kell hagyni;

c) a (2) bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:

"(2) Ha élnek az (1) bekezdésben foglalt könnyítés lehetőségével, a tagállamok a 88/397/EGK bizottsági határozatban [6] megállapított intézkedéseket alkalmazzák."

4. A 9. cikkben:

a) az (1) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő lép:

"E körzetek kialakítása során figyelembe veszik - a vírus levegőben vagy bármely más módon történő terjedésének előrejelzését lehetővé tevő - természetes határokat, ellenőrzési létesítményeket és technológiai fejlődést, és ezen elemek figyelembevételével e körzetek kialakítását - szükség esetén - felül kell vizsgálni.";

b) a (2) bekezdés a) pontjának első francia bekezdése helyébe a következő két francia bekezdés lép:

"- a fertőzésre fogékony fajba tartozó állatokat tartó valamennyi gazdaságot nyilvántartásba kell venni,

- a nyilvántartásban szereplő gazdaságokat bizonyos időszakonként állatorvosi felügyeletnek kell alávetni,".

5. A 11. cikk (1) bekezdésének első és második francia bekezdésben a "melléklet" és az "I. melléklet" helyébe mindkét esetben a "B. melléklet" lép.

6. A 13. cikk helyébe a következő lép:

"13. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy:

- a száj- és körömfájás elleni vakcinák használata tilos,

- a száj- és körömfájás vírus kezelése kutatás, diagnózis és/vagy oltóanyag-előállítás céljából csak az A. és B. mellékletben felsorolt, jóváhagyott létesítményekben és laboratóriumokban végezhető,

- a száj- és körömfájás elleni vakcina tárolása, beszerzése, terjesztése és értékesítése a Közösség területén hatósági ellenőrzés alatt végezhető,

- a második francia bekezdésben említett létesítmények és laboratóriumok csak akkor kerülhetnek jóváhagyásra, ha eleget tesznek a FAO által, a száj- és körömfájásvírussal való in vitro és in vivo laboratóriumi munkára vonatkozóan ajánlott minimumkövetelményeknek.

(2) A Bizottság állatorvos szakértői a tagállamok illetékes szerveivel együttműködve helyszíni ellenőrzések során bizonyosodnak meg arról, hogy az A. és B. mellékletekben említett laboratóriumokban és létesítményekben alkalmazott biztonsági rendszerek megfelelnek a FAO minimumszabványainak.

A Bizottság ezeket a vizsgálatokat legalább évente egyszer elvégzi. Az első ilyen vizsgálat 1992. január 1-je előtt esedékes, és ezen időpont előtt a Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak az első jelentését benyújtja. Az A. és B. mellékletben szereplő létesítmények és laboratóriumok jegyzékét e vizsgálatok figyelembevételével a Bizottság 1991. december 31-ig - a 17. cikkben említett eljárással összhangban - felülvizsgálhatja.. A jegyzéket ugyanezen eljárással összhangban rendszeresen naprakésszé teszik.

Ugyanezen eljárással összhangban döntés hozható egységes szabályzat elfogadásáról, az A. és B. mellékletben felsorolt létesítményekben és laboratóriumokban alkalmazott biztonsági rendszerek kielégítő működése érdekében.

(3) Az (1) bekezdésnek száj- és körömfájás elleni vakcina használatára vonatkozó előírásainak ellenére, amikor a betegséget megállapították és az széleskörű elterjedéssel fenyeget, az állatok teljes immunitását biztosító technikai eljárásokkal történő sürgősségi vakcinázás bevezetéséről döntés hozható. Ez esetben a bevezetésre kerülő intézkedések magukban foglalják:

- annak a területnek a földrajzi kiterjedését, amelyben a sürgősségi vakcinázás alkalmazandó,

- a vakcinázandó állatok fajait és korát,

- a vakcinázás időtartamát,

- a vakcinázott állatok és termékeik különleges zárlatát,

- a vakcinázott állatok különleges megjelölését és nyilvántartásba vételét,

- a vészhelyzethez kapcsolódó egyéb kérdéseket.

A sürgősségi vakcinázás bevezetésével kapcsolatos döntést a Bizottság hozza az érintett tagállammal együttműködve, a l6. cikkben meghatározott eljárással összhangban. A döntés során különös figyelmet fordítanak az állatállomány sűrűségére bizonyos régiókban és a különleges fajták védelmének szükségességére.

Azonban az első albekezdéstől eltérve, a járványkitörés körüli területen a sürgősségi vakcinázás bevezetéséről szóló döntést az érintett tagállam is meghozhatja, a Bizottság értesítését követően, feltéve hogy ez az alapvető közösségi érdekeket nem veszélyezteti. A döntést az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság - a l6. cikkben meghatározott eljárással összhangban - azonnal felülvizsgálja."

7. A 14. cikk helyébe a következő lép:

"14. cikk

(1) A száj- és körömfájás-vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáig, a tagállamok jogosultak antigén tartalékokat tartani a mellékletekben felsorolt létesítmények egyikében.

Az első albekezdés alkalmazásában, a Bizottság és a tagállamok által kijelölt létesítmények felelősei szerződést kötnek; a szerződések kitérnek különösen a szükséges antigén dózisok - legfeljebb 10 szerotípusra vonatkozó - mennyiségére, tekintettel a 90/423/EGK irányelv [7] 5. cikkének (1) bekezdésében említett tervekkel összefüggésben felmért kívánalmakkal..

Ezen átmeneti időszak után a tagállamok a Közösség felügyelete alatt jogosultak a sürgősségi vakcinázás esetén azonnal felhasználható vakcinák csomagolására és tárolására létesítményeket fenntartani.

(2) A Tanács - a Bizottság minősített többséggel elfogadott javaslata alapján -1991. április 1. előtt kijelöl egy, a vakcina és a keresztimmunitás-vizsgálatok elvégzésére szakosított intézményt és meghatározza annak hatáskörét.

(3) 1991. április 1. előtt a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak, szükség esetén a száj- és körömfájás-vakcina Közösségen belüli csomagolására, előállítására, terjesztésére és készleteinek állapotára vonatkozó szabályozási javaslatokkal ellátva, legalább kettő közösségi száj- és körömfájás elleni vakcina tartalékkészlet felállításáról szóló javaslatokkal együtt."

8. A 15. cikket el kell hagyni.

9. A 18. cikk helyébe a következő lép:

"18. cikk

A Bizottság az ezen irányelv alkalmazása során nyert tapasztalatokról szóló - szükség esetén javaslatokkal kiegészített - jelentése alapján, a Tanács a 90/423/EGK irányelv [*] HL L 395., 1989.12.30., 13. o. elfogadásától számított két éven belül felülvizsgálja a helyzetet."

10. Az irányelv kiegészül egy, az ezen irányelv mellékletében szereplő és a továbbiakban "A. melléklet" - nek nevezett melléklettel. A jelenlegi melléklet, aminek címe "A száj és körömfájás elleni védekezésbe bevont laboratóriumok""B. melléklet" lesz.

2. cikk

A legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel [9] módosított 64/432/EGK irányelv [10] 4a. cikke a következőképpen módosul:

1. Az 1. pont első albekezdésében:

i. a 3. sorban: "... amely legalább 12 hónapig nem alkalmazott oltást és....";

ii. a B. pont helyébe a következő lép:

"B. ahol az állat olyan tagállamból jön, amely az előző 12 hónap során profilaktikus vakcinázást alkalmazott, vagy kivételes esetben sürgősségi vakcinázáshoz folyamodott a területén;"

iii. a B. pont vége és az első albekezdés 2. pontjának vége a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ebben az esetben a korábban említett garanciák követelhetők a sürgősségi vakcinázási műveletek befejezését követő 12 hónapig."

2. A 2. pont első albekezdésében a bevezető szavak helyébe a következők lépnek:

"2. A tagállamok, amelyek kivételes esetben sürgősségi vakcinázáshoz folyamodtak területük egészén, és vakcinázott állatokat engedtek be területükre, a következő feltételekkel engedhetik be az élő szarvasmarhákat a területükre:"

3. A következő albekezdést kell beiktatni az utolsó albekezdés elé:

"Ha a tagállam a legutóbb a 90/423/EGK irányelvvel [*] HL L 224., 1990.8.18., 13. o. módosított 85/511/EGK irányelv [**] HL L 315., 1985.11.26., 11. o. 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban jogosult területének egy korlátozott részén sürgősségi vakcinázáshoz folyamodni, ez a területe többi részének státuszát nem érinti, feltéve hogy a vakcinázott állatokra vonatkozó zárlati intézkedések az oltási műveletek befejezése utáni 12 hónapig hatályban vannak."

3. cikk

A legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel [13] módosított 72/462/EGK irányelv [14] a következők szerint módosul:

1. A 6. cikk helyébe a következő lép:

"6. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok nem engedélyezik az ezen irányelv hatálya alá tartozó állatok behozatalát, kivéve ha azok olyan harmadik országból jönnek:

a) amelyek mentesek azoktól a betegségektől, amikre az állatok fogékonyak:

- a megelőző 12 hónapban a keleti marhavész, a szarvasmarhák tüdőlobja, a kéknyelv betegség, az afrikai sertéspestis és a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) tekintetében,

- a megelőző hat hónapban fertőző hólyagos szájgyulladás tekintetében;

b) amelyekben a megelőző 12 hónapban az a) pont első francia bekezdésében említett betegségek ellen, amikre az állatok fogékonyak, vakcinázást nem alkalmaztak.

(2) A tagállamok saját területükre száj- és körömfájásra fogékony állatfajok harmadik ország területéről származó egyedeit az alábbi feltételek mellett hozhatnak be:

1. ha az állatok olyan harmadik országból származnak, amely legalább két éve mentes a száj- és körömfájástól, amely legalább tizenkét hónapja nem alkalmazott vakcinázást, és amely nem enged a területére olyan állatokat, amelyeket a megelőző egy éven belül vakcináztak, biztosíték arra nézve, hogy ezeket nem vakcinázták száj- és körömfájás ellen;

2. ha az állatok olyan harmadik országból származnak, ami legalább két éve mentes a száj- és körömfájástól, ami alkalmaz vakcinázást, és ami beenged a területére vakcinázott állatokat:

a) biztosíték arra nézve, hogy az állatokat nem vakcinázták száj- és körömfájás ellen;

b) biztosíték arra nézve, hogy a szarvasmarhák negatív reakciót adtak a garattorokváladék-vétellel végzett száj- és körömfájásvírus-tesztre (Probang-próba);

c) biztosíték arra nézve, hogy az állatok negatív reakciót adtak a száj- és körömfájás vírusa elleni ellenanyagok kimutatására végzett szerológiai vizsgálatra;

d) biztosíték arra nézve, hogy az állatokat hatósági állatorvos felügyelete alatt 14 napig az exportáló országban egy karanténállomáson elkülönítették. Ebben az összefüggésben, a karantén állomáson elhelyezett állatok egyikét sem vakcinázták száj- és körömfájás ellen az exportot megelőző 21 napon, és a szállítmány részét képező állatok kivételével más állatokat nem vittek be a karanténállomásra ugyanezen időtartam alatt;

e) 21 napos karanténba helyezés;

3. ha az állatok olyan harmadik országból érkeznek, amely nem volt mentes a száj- és körömfájástól legalább két évig:

a) a 2. pontban említett biztosítékok;

b) további biztosítékok, amelyekről a 30. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell dönteni.

E bekezdés alkalmazásában egy harmadik ország továbbra is legalább két évig a száj- és körömfájástól mentesnek tekinthető, még akkor is, ha a betegség korlátozott, szórványos előfordulását észlelték területének korlátozott részén, azzal a feltétellel, hogy az ilyen eseteket három hónapnál kevesebb idő alatt felszámolták.

(3) A 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban:

a) a 3. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül elfogadják azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak állatokat exportálni a Közösségbe, és amelyek megfelelnek a (2) bekezdés szerinti követelményeknek;

b) elfogadják a karanténállomások jegyzékét, amelyekről ezek az országok állatokat exportálhatnak a Közösségbe; és

c) döntenek minden egyes ilyen ország esetében az esetleges további biztosítékokról."

2. A 14. cikk a következők szerint módosul:

1. A (2) bekezdés a) pontjában "az egzotikus száj- és körömfájás betegség" szövegrészt el kell hagyni.

2. A következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül:

a) a friss hús importja olyan harmadik országból, ahol:

- a száj- és körömfájás (A, O, C törzsek) endémiás jellegű,

- rendszeres állatvágás nem történik a száj- és körömfájás-fertőzés kitörése esetén,

- vakcináznak,

a következő feltételek mellett engedélyezhető:

i. a harmadik országot vagy annak egy régióját a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban hagyták jóvá;

ii. a hús érett, pH-ja ellenőrzött, kicsontozták és a fő nyirokcsomókat eltávolították.

Az emberi fogyasztásra szánt vágási melléktermékek és belsőségek behozatalát a tudományos szakvéleményre tekintettel korlátozzák. Különleges feltételek alkalmazhatók a gyógyszeripari és takarmányipari célokra szánt vágási melléktermékekre és belsőségekre vonatkozóan. E feltételeket és korlátozásokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

b) azokból a harmadik országokból, ahol a száj- és körömfájás SAT és ASIA 1 törzse ellen vakcináznak, a friss hús importja a következő feltételek mellett engedélyezhető:

i. a harmadik országnak vannak olyan régiói, ahol a vakcinázást nem engedélyezték és a száj- és körömfájás nem fordult elő 12 hónapig; a régiókat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban jóváhagyják;

ii. a hús érett, kicsontozták, a fő nyirokcsomókat eltávolították és nem a levágást követő 3 héten hozzák be;

iii. a vágási melléktermékek és belsőségek behozatala ezen országokból nem engedélyezett;

c) friss hús behozatala olyan harmadik országokból,

- ahol vakcináznak, és

- amik 12 hónapja mentesek a száj- és körömfájástól

a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban engedélyezhető;

d) a friss hús importja olyan harmadik országokból, ahol

- rutinszerűen nem vakcináznak, és

- a száj- és körömfájás-mentességet megállapították

a 29. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően és a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó szabályokkal összhangban engedélyezhető.

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett országokra vonatkozó kiegészítő szabályok a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban kerülnek megállapításra."

4. cikk

(1) A területük egészén vagy annak egy részén profilaktikus vakcinázást alkalmazó tagállamok legkésőbb 1992. január 1-jéig előrehozzák a vakcinázást, és a vakcinázás befejezésének napjától megtiltják a vakcinázott állatoknak a területükre történő behozatalát.

(2) Az (1) bekezdés azonban a száj- és körömfájásra fogékony élő állatok és állati termékek vonatkozásában a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (3) bekezdésében és a 90/425/EGK irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett határozatok alkalmazásának napján lép életbe.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett határozatokat nem fogadják el 1991. június 30-ig, a Bizottság megteszi a szükséges javaslatokat.

5. cikk

(1) Minden egyes tagállam egy, a száj- és körömfájásjárvány kitörése esetén foganatosítandó nemzeti intézkedéseket részletező előrejelző tervet készít.

E tervnek lehetővé kell tennie a járvány hatékony és gyors felszámolása érdekében szükséges, az üzemhez, berendezésekhez, személyzethez és minden más anyaghoz való hozzáférhetőséget. Pontosan fel kell tüntetnie a vakcinával kapcsolatos követelményeket, amelyre minden tagállam igényt tart a sürgősségi vakcinázás alkalmazása esetén.

(2) A Bizottság a 85/511/EGK irányelv 16. cikkében meghatározott eljárással összhangban 1990. december 31-ig megállapítja a tervek elkészítéséhez szükséges kritériumokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfelelő terveket a Bizottságnak 1991. december 31-ig küldik meg.

(4) A Bizottság megvizsgálja a terveket annak megállapítása érdekében, hogy azok elősegítik-e a kívánt célok elérését és módosítási javaslatokat tesz az érintett tagállamnak különösen azért, hogy biztosítsa e tervek összeférhetőségét más tagállamokéval.

A Bizottság a 85/511/EGK irányelv 16. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyja a - szükség esetén módosított - terveket.

A terveket - a helyzetben bekövetkezett fejleményekre tekintettel -, a továbbiakban módosítják, vagy ugyanezen eljárásnak megfelelően kiegészítik.

(5) A 82/894/EGK irányelv 6. cikkében meghatározott eljárással összhangban, annak 3. cikke (1) bekezdésétől eltérve, a Bizottság a száj- és körömfájás járvány kitörésére vonatkozó egy - a Bizottság és a többi tagállam tájékoztatását szolgáló - korai előrejelző rendszert hoz létre.

6. cikk

A lehetséges nehézségekre tekintettel - különösen, ha a 85/511/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdéséhez folyamodnak -, amelyek egy vagy több tagállamban az ezen irányelv alkalmazása előtti intézkedésekről az ezen irányelv által megállapított intézkedésekre való áttérésből eredhetnek, vagy amennyiben az 5. cikkben meghatározott tervek végrehajtása szükségessé teszi, a Bizottság, a 85/511/EGK irányelv 16. cikkében meghatározott eljárással összhangban, megfelelő - legfeljebb két évre szóló - intézkedéseket fogadhat el. A 64/432/EGK irányelv 4. cikke a) pontjának sérelme nélkül 1991. január 1-je előtt elfogadják különösen az utolsó 12 hónapban nem vakcinázott állatok mozgására vonatkozó intézkedéseket.

7. cikk

1992. január 1-je előtt a Bizottság jelentést nyújt be a Közösség állatorvosi szolgálatainak rendszeréről.

8. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. O'Kennedy

[1] HL C 327., 1989.12.30., 84. o.

[2] HL C 113., 1990.5.7., 179. o.

[3] HL C 62., 1990.3.12., 44. o.

[4] HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

[5] HL L 189., 1988.7.20., 25. o.

[6] HL L 189., 1988.7.20., 25. o.

[7] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[9] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[10] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[13] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[14] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A. MELLÉKLET

Tagállam | Intézmények |

Àllami | Magán |

Belgium | Uccle | - |

Dánia | Lindholm | - |

Németország | - | Cooper |

| Behringwerke |

| Bayer |

Görögország | Athens | - |

Franciaország | LCRV Alfort | Rhône-Merieux |

Írország | - | - |

Olaszország | Brescia | - |

Padua | |

Perugia | |

Luxemburg | - | - |

Hollandia | Lelystad | - |

Portugália | - | - |

Spanyolország | Madrid | Cooper |

| Hipra |

| Sobrino |

Egyesült Királyság | - | Cooper |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0423 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0423&locale=hu

Tartalomjegyzék