32004D0585[1]

2004/585/EK: A Tanács határozata (2004. július 19.) a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 19.)

a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról

(2004/585/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 3 ) és különösen annak 31. és 32. cikke, a regionális tanácsadó testületek felállításával új formákat nyújt minden érdekelt fél számára a közös halászati politikában való részvételre.

(2)

A regionális tanácsadó testületek felállításának következetes megközelítése megkívánja, hogy azok megfeleljenek a biológiai követelményeken alapuló gazdálkodási egységeknek és, hogy gyakorlati okokból, valamint értelmes tanács nyújtása érdekében számuk korlátozott legyen.

(3)

A regionális tanácsadó testületek az érdekelt felek által vezetett szervezetek, szerkezetüknek alkalmazkodni kell az érintett halászatok és régiók egyedi jellemzőihez. Mindazonáltal, a regionális tanácsadó testületek felállításához szükség van egy általános keret meghatározására.

(4)

A hatékonyság érdekében szükséges a regionális tanácsadó testületek méretének korlátozása, biztosítva, hogy a közös halászati politika minden érdekképviselőjét magukban foglalják, és elismerve a halászati érdekek elsőbbségét a gazdálkodási határozatok és politikák azokra gyakorolt hatására tekintettel.

(5)

A több regionális tanácsadó testület érdekeit érintő kérdések összhangjának biztosítása érdekében lényeges a különböző regionális tanácsadó testületek közötti kapcsolat létrehozása.

(6)

Az 1999/478/EK bizottsági határozattal ( 4 ) megújított, európai szervezetek és érdekcsoportok széles körét képviselő tagokból álló halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság - feladataira tekintettel a regionális tanácsadó testületek munkáját össze kell hangolni a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságéval, és jelentéseiket ez utóbbinak is meg kell küldeniük.

(7)

A regionális tanácsadó testületek tényleges felállításának biztosítása érdekében alapvető, hogy közszektorbeli támogatások hozzájáruljanak az indulási szakasz költségeihez, valamint a tolmácsolási és fordítási költségekhez.

(8)

A költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásnak ( 5 ) 34. pontja szerint, e határozat magában foglal egy, a pénzügyi rendelkezések teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi referencia-összeget, anélkül, hogy ezzel a Szerződésben meghatározott költségvetési hatóság hatáskörét befolyásolná,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "érintett tagállam": a regionális tanácsadó testület hatókörébe tartozó térségben vagy halászatokban halászati érdekkel rendelkező tagállam;

2. "halászati ágazat": a fogási alágazat, beleértve a hajótulajdonosokat, a kisipari jellegű halászokat, az alkalmazott halászokat, a termelői szervezeteket, valamint többek között a feldolgozókat, a kereskedőket és egyéb piaci szervezeteket, valamint a női hálózatokat;

3. "egyéb érdekcsoportok": többek között a környezetvédelmi szervezetek és csoportok, az akvakultúra-ágazat termelői, a fogyasztók és a hobbi-, illetve sporthalászok.

2. cikk

Regionális tanácsadó testületek felállítása

(1) A következők tekintetében regionális tanácsadó testületeket állították fel:

a) Balti-tenger;

b) Földközi-tenger;

c) Északi-tenger;

d) Északnyugati vizek;

e) Délnyugati vizek;

f) Nyílt tengeri állományok;

g) Nyílt tengeri/távolsági flotta.

(2) Az egyes regionális tanácsadó testületek hatókörébe tartozó földrajzi térségeket az I. melléklet állapítja meg. A regionális tanácsadó testületek alrészlegeket hozhatnak létre a különleges halászatokra és biológiai régiókra vonatkozó kérdésekre.

3. cikk

Eljárás

(1) Az egyes regionális tanácsadó testületben érdekelt halászati ágazat és egyéb érdekcsoportok képviselői kérelmet terjesztenek az érintett tagállamok és a Bizottság elé az adott regionális tanácsadó testület működésére vonatkozóan. A kérelemnek összeegyeztethetőnek kell lennie a közös halászati politika 2371/2002/EK rendeletben meghatározott céljaival, alapelveivel és iránymutatásaival, valamint tartalmaznia kell:

a) a célok megállapítását;

b) a működési alapelveket;

c) az eljárási alapszabályzatot;

d) a tervezett költségvetést;

e) a szervezetek ideiglenes listáját.

(2) Az érintett tagállamok megállapítják, hogy a kérelem reprezentatív-e, és az e határozatban megállapított rendelkezésekkel összhangban - szükség esetén az érdekelt felekkel való tanácskozásokat követően -, közös megegyezéssel a kérelmet és egy ajánlást nyújtanak be a Bizottságnak az adott regionális tanácsadó testületre vonatkozóan.

(3) Az ajánlás és a kérelem lehetséges módosításainak értékelését követően a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb három hónapon belül - határozatot fogad el, amelyben meghatározza a regionális tanácsadó testület tevékenysége megkezdésének időpontját. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

4. cikk

Szervezeti felépítés

(1) Valamennyi regionális tanácsadó testület közgyűlésből és végrehajtó bizottságból áll.

(2) A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik a végrehajtó bizottság által kidolgozott éves jelentés és az éves stratégiai terv jóváhagyása céljából.

(3) A közgyűlés egy legfeljebb huszonnégy tagból álló végrehajtó bizottságot jelöl ki. A végrehajtó bizottság irányítja a regionális tanácsadó testület munkáját és elfogadja annak ajánlásait.

5. cikk

Tagság

(1) A regionális tanácsadó testületeket a halászati ágazat és a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjainak képviselőiből áll.

(2) A halászati ágazatot képviselő európai és nemzeti szervezetek, valamint egyéb érdekcsoportok jelölteket javasolhatnak az érintett tagállamoknak. Az érintett tagállamok megállapodnak a közgyűlés tagjainak személyéről.

(3) A közgyűlés és a végrehajtó bizottság helyeinek kétharmada a halászati ágazat képviselői, a helyek egyharmada pedig a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjai képviselői számára van fenntartva.

(4) Minden érintett tagállamból a fogási alágazat legalább egy megbízottját képviselik a végrehajtó bizottságban.

6. cikk

Nem tagok részvétele

(1) Az érintett tagállamok intézetei vagy nemzetközi testületek tudományos munkatársait a regionális tanácsadó testületek munkájában szakértői részvételre kell felkérni. Bármely más, képesített szakember is meghívható.

(2) A Bizottság és az érintett tagállamok nemzeti vagy regionális szerveinek képviselői számára biztosítani kell a jogot a regionális tanácsadó testületekben aktív megfigyelőkként való részvételre.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság képviselője számára biztosítani kell a jogot a regionális tanácsadó testületekben aktív megfigyelőként való részvételhez.

(4) A harmadik országok halászati ágazatának és más érdekcsoportjainak képviselői, beleértve a regionális halászati szervezetek képviselőit, akik a regionális tanácsadó testület hatókörébe tartozó térségben vagy halászatban halászati érdekkel rendelkeznek, felkérhetők a regionális tanácsadó testület munkájában aktív megfigyelőkként való részvételre olyan esetekben, amikor őket érintő kérdés kerül megvitatásra.

(5) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A végrehajtó bizottság ülései nyilvánosak, kivéve - rendkívüli esetekben - ha a végrehajtó bizottság többsége másképp határoz.

7. cikk

Működés

(1) A regionális tanácsadó testületek szervezeti szabályzatot fogadnak el, beleértve - ennek megfelelően - a titkárságra és a munkacsoportokra vonatkozó szabályokat is.

(2) A regionális tanácsadó testületek elfogadják a döntéshozatali folyamatuk minden szakasza átláthatóságának biztosításához szükséges szabályokat. A végrehajtó bizottság által elfogadott ajánlásokat a közgyűlés, a Bizottság és az érintett tagállamok, valamint - kérelemre - a nyilvánosság számára azonnal hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A végrehajtó bizottság tagjai az ajánlásokat, amennyiben lehetséges, konszenzussal fogadják el. Amennyiben nem érhető el konszenzus, a tagok által kifejezett ellentétes véleményeket a jelen lévő és szavazó tagok többsége által elfogadott ajánlásokban rögzíteni kell. Az írásos ajánlások kézhezvételét követően, a Bizottság és adott esetben az érintett tagállamok ésszerű határidőn - de legkésőbb három hónapon - belül pontos válaszokat adnak ezekre.

(4) Valamennyi regionális tanácsadó testület az elnököt konszenzussal jelöli ki. Az elnök részrehajlás nélkül jár el.

(5) Az érintett tagállamok a regionális tanácsadó testület működésének megkönnyítése érdekében megfelelő támogatást nyújtanak, beleértve a logisztikai segítséget is.

8. cikk

A regionális tanácsadó testületek közötti koordináció

Amennyiben egy kérdés több regionális tanácsadó testületet egyaránt érint, az e kérdésre vonatkozó közös ajánlás elfogadása érdekében álláspontjukat össze kell hangolniuk.

9. cikk

Finanszírozás

(1) A jogi személyiséggel rendelkező regionális tanácsadó testületek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet ( 6 ) 162. cikkének b) pontja értelmében vett általános európai érdeket szolgáló testületekként közösségi pénzügyi támogatásért folyamodhatnak.

(2) A Bizottság valamennyi regionális tanácsadó testülettel támogatási megállapodást köt működési költségeiknek - beleértve a fordítási és tolmácsolási költségeket is - a II. melléklettel összhangban történő fedezésére.

9a. cikk

Bizottsági ellenőrzések

A Bizottság minden általa szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezhet annak biztosítására, hogy a regionális tanácsadó testületek ellássák a 2371/2002/EK rendelettel és az e határozattal rájuk bízott feladatokat.

10. cikk

Éves jelentés és könyvvizsgálat

(1) Valamennyi regionális tanácsadó testület a tevékenységéről szóló éves jelentést megküldi a Bizottságnak, az érintett tagállamoknak, valamint a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságnak a jelentésben szereplő év végét követő március 31-ig.

(2) A Bizottság vagy a Számvevőszék bármikor pénzügyi ellenőrzést végeztethet az általa választott külső szervvel vagy a Bizottsággal, illetve a Számvevőszék saját szervezeti egységeivel.

(3) Valamennyi regionális tanácsadó testület hiteles könyvvizsgálót jelöl ki arra az időszakra, amelynek során a közösségi támogatásban részesül.

11. cikk

Felülvizsgálat

Három évvel azt követően, hogy az utolsó regionális tanácsadó testület is megkezdte tevékenységét, de legkésőbb 2007. június 30-ig, a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a regionális tanácsadó testületek működéséről és végrehajtásáról.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett regionális tanácsadó testületek

A regionális tanácsadó testület neveICES térségek, CECAF divíziók és MÁHB (1)
Balti-tengerIIIb, IIIc, IIId
Földközi-tengernyugati 5o36' körtől keletre lévő földközi-tengeri vizek
Északi-tengerIV, IIIa
Északnyugati vizekV (az Va-t kivéve, az Vb-ben pedig csak az EK vizek), VI, VII
Délnyugati vizekVIII, IX és X (az Azori-szigetek körüli vizek) és a 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 CECAF divíziók (a Madeira és a Kanári-szigetek körüli vizek)
Nyílt tengeri állományok (kék puha tőkehal, makréla, közönséges tonhal, hering)az összes térség (kivéve a Balti-tengert és a Földközi-tengert)
Nyílt tengeri/távolsági flottaaz összes nem EK víz
(1) Ezen rendelet alkalmazásában az ICES területek a legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított 3880/91/EGK rendelet (HL L 365., 1991.12.31., 1. o.), a CECAF divíziók a legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított 2597/95/EK rendelet (HL L 270., 1995.11.13., 1. o.) meghatározása szerint értendők.

II. MELLÉKLET

Közösségi hozzájárulás a regionális tanácsadó testületeknél felmerült költségek fedezéséhez

A Közösség hozzájárul a regionális tanácsadó testületek, mint általános európai érdeket szolgáló testületek működési költségei egy részének fedezéséhez. A Közösség által minden egyes regionális tanácsadó testület számára a működési költségek fedezésére elkülönített támogatás nem haladhatja meg az adott regionális tanácsadó testület működési költségvetésének 90 %-át. A következő években a pénzügyi hozzájárulás állandó marad, és a rendelkezésre álló költségvetéstől függ. A Bizottság évente minden regionális tanácsadó testülettel "működési támogatási megállapodást" köt, amely meghatározza a pontos feltételeket és a támogatáselosztási eljárást.

A támogatható költségek a regionális tanácsadó testületek rendes működésének biztosításához és céljaik eléréséhez szükséges költségekből tevődnek össze. Közösségi hozzájárulás csak a tényleges költségekre vonatkozik, és csak abban az esetben ítélhető oda, ha a többi finanszírozási forrás már rendelkezésre áll.

A következő közvetlen költségek támogathatók:

- személyzeti kiadások (a személyzeti költség a projekten töltött munkanaponként),

- üléstermek,

- új vagy használt felszerelés,

- anyagok és fogyóeszközök,

- tagok tájékoztatása,

- a bizottsági üléseken részt vevő szakértők utazási és szállásköltségei (a Bizottság szervezeti egységei által megállapított díjtételek és szabályok szerint),

- könyvvizsgálatok,

- tolmácsolási és fordítási költségek,

- a támogatható közvetlen költségek legfeljebb 5 %-át kitevő tartalék előre nem látható kiadásokra.

( 1 ) 2004. április 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) 2004. február 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb az 1242/2004/EK rendelettel (HL L 236., 2004.7.7., 1. o.) módosítva.

( 4 ) HL L 187., 1999.7.20., 70. o.

( 5 ) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A legutóbb a 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosítva.

( 6 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb a 478/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0585 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0585&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0585-20070622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0585-20070622&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére