Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0585[1]

2004/585/EK: A Tanács határozata (2004. július 19.) a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 19.)

a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról

(2004/585/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 3 ) és különösen annak 31. és 32. cikke, a regionális tanácsadó testületek felállításával új formákat nyújt minden érdekelt fél számára a közös halászati politikában való részvételre.

(2)

A regionális tanácsadó testületek felállításának következetes megközelítése megkívánja, hogy azok megfeleljenek a biológiai követelményeken alapuló gazdálkodási egységeknek és, hogy gyakorlati okokból, valamint értelmes tanács nyújtása érdekében számuk korlátozott legyen.

(3)

A regionális tanácsadó testületek az érdekelt felek által vezetett szervezetek, szerkezetüknek alkalmazkodni kell az érintett halászatok és régiók egyedi jellemzőihez. Mindazonáltal, a regionális tanácsadó testületek felállításához szükség van egy általános keret meghatározására.

(4)

A hatékonyság érdekében szükséges a regionális tanácsadó testületek méretének korlátozása, biztosítva, hogy a közös halászati politika minden érdekképviselőjét magukban foglalják, és elismerve a halászati érdekek elsőbbségét a gazdálkodási határozatok és politikák azokra gyakorolt hatására tekintettel.

(5)

A több regionális tanácsadó testület érdekeit érintő kérdések összhangjának biztosítása érdekében lényeges a különböző regionális tanácsadó testületek közötti kapcsolat létrehozása.

(6)

Az 1999/478/EK bizottsági határozattal ( 4 ) megújított, európai szervezetek és érdekcsoportok széles körét képviselő tagokból álló halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság - feladataira tekintettel a regionális tanácsadó testületek munkáját össze kell hangolni a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságéval, és jelentéseiket ez utóbbinak is meg kell küldeniük.

(7)

A regionális tanácsadó testületek tényleges felállításának biztosítása érdekében alapvető, hogy közszektorbeli támogatások hozzájáruljanak az indulási szakasz költségeihez, valamint a tolmácsolási és fordítási költségekhez.

(8)

A költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásnak ( 5 ) 34. pontja szerint, e határozat magában foglal egy, a pénzügyi rendelkezések teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi referencia-összeget, anélkül, hogy ezzel a Szerződésben meghatározott költségvetési hatóság hatáskörét befolyásolná,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "érintett tagállam": a regionális tanácsadó testület hatókörébe tartozó térségben vagy halászatokban halászati érdekkel rendelkező tagállam;

2. "halászati ágazat": a fogási alágazat, beleértve a hajótulajdonosokat, a kisipari jellegű halászokat, az alkalmazott halászokat, a termelői szervezeteket, valamint többek között a feldolgozókat, a kereskedőket és egyéb piaci szervezeteket, valamint a női hálózatokat;

3. "egyéb érdekcsoportok": többek között a környezetvédelmi szervezetek és csoportok, az akvakultúra-ágazat termelői, a fogyasztók és a hobbi-, illetve sporthalászok.

2. cikk

Regionális tanácsadó testületek felállítása

(1) A következők tekintetében regionális tanácsadó testületeket állították fel:

a) Balti-tenger;

b) Földközi-tenger;

c) Északi-tenger;

d) Északnyugati vizek;

e) Délnyugati vizek;

f) Nyílt tengeri állományok;

g) Nyílt tengeri/távolsági flotta.

(2) Az egyes regionális tanácsadó testületek hatókörébe tartozó földrajzi térségeket az I. melléklet állapítja meg. A regionális tanácsadó testületek alrészlegeket hozhatnak létre a különleges halászatokra és biológiai régiókra vonatkozó kérdésekre.

3. cikk

Eljárás

(1) Az egyes regionális tanácsadó testületben érdekelt halászati ágazat és egyéb érdekcsoportok képviselői kérelmet terjesztenek az érintett tagállamok és a Bizottság elé az adott regionális tanácsadó testület működésére vonatkozóan. A kérelemnek összeegyeztethetőnek kell lennie a közös halászati politika 2371/2002/EK rendeletben meghatározott céljaival, alapelveivel és iránymutatásaival, valamint tartalmaznia kell:

a) a célok megállapítását;

b) a működési alapelveket;

c) az eljárási alapszabályzatot;

d) a tervezett költségvetést;

e) a szervezetek ideiglenes listáját.

(2) Az érintett tagállamok megállapítják, hogy a kérelem reprezentatív-e, és az e határozatban megállapított rendelkezésekkel összhangban - szükség esetén az érdekelt felekkel való tanácskozásokat követően -, közös megegyezéssel a kérelmet és egy ajánlást nyújtanak be a Bizottságnak az adott regionális tanácsadó testületre vonatkozóan.

(3) Az ajánlás és a kérelem lehetséges módosításainak értékelését követően a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb három hónapon belül - határozatot fogad el, amelyben meghatározza a regionális tanácsadó testület tevékenysége megkezdésének időpontját. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

4. cikk

Szervezeti felépítés

(1) Valamennyi regionális tanácsadó testület közgyűlésből és végrehajtó bizottságból áll.

(2) A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik a végrehajtó bizottság által kidolgozott éves jelentés és az éves stratégiai terv jóváhagyása céljából.

(3) A közgyűlés egy legfeljebb huszonnégy tagból álló végrehajtó bizottságot jelöl ki. A végrehajtó bizottság irányítja a regionális tanácsadó testület munkáját és elfogadja annak ajánlásait.

5. cikk

Tagság

(1) A regionális tanácsadó testületeket a halászati ágazat és a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjainak képviselőiből áll.

(2) A halászati ágazatot képviselő európai és nemzeti szervezetek, valamint egyéb érdekcsoportok jelölteket javasolhatnak az érintett tagállamoknak. Az érintett tagállamok megállapodnak a közgyűlés tagjainak személyéről.

(3) A közgyűlés és a végrehajtó bizottság helyeinek kétharmada a halászati ágazat képviselői, a helyek egyharmada pedig a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjai képviselői számára van fenntartva.

(4) Minden érintett tagállamból a fogási alágazat legalább egy megbízottját képviselik a végrehajtó bizottságban.

6. cikk

Nem tagok részvétele

(1) Az érintett tagállamok intézetei vagy nemzetközi testületek tudományos munkatársait a regionális tanácsadó testületek munkájában szakértői részvételre kell felkérni. Bármely más, képesített szakember is meghívható.

(2) A Bizottság és az érintett tagállamok nemzeti vagy regionális szerveinek képviselői számára biztosítani kell a jogot a regionális tanácsadó testületekben aktív megfigyelőkként való részvételre.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság képviselője számára biztosítani kell a jogot a regionális tanácsadó testületekben aktív megfigyelőként való részvételhez.

(4) A harmadik országok halászati ágazatának és más érdekcsoportjainak képviselői, beleértve a regionális halászati szervezetek képviselőit, akik a regionális tanácsadó testület hatókörébe tartozó térségben vagy halászatban halászati érdekkel rendelkeznek, felkérhetők a regionális tanácsadó testület munkájában aktív megfigyelőkként való részvételre olyan esetekben, amikor őket érintő kérdés kerül megvitatásra.

(5) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A végrehajtó bizottság ülései nyilvánosak, kivéve - rendkívüli esetekben - ha a végrehajtó bizottság többsége másképp határoz.

7. cikk

Működés

(1) A regionális tanácsadó testületek szervezeti szabályzatot fogadnak el, beleértve - ennek megfelelően - a titkárságra és a munkacsoportokra vonatkozó szabályokat is.

(2) A regionális tanácsadó testületek elfogadják a döntéshozatali folyamatuk minden szakasza átláthatóságának biztosításához szükséges szabályokat. A végrehajtó bizottság által elfogadott ajánlásokat a közgyűlés, a Bizottság és az érintett tagállamok, valamint - kérelemre - a nyilvánosság számára azonnal hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A végrehajtó bizottság tagjai az ajánlásokat, amennyiben lehetséges, konszenzussal fogadják el. Amennyiben nem érhető el konszenzus, a tagok által kifejezett ellentétes véleményeket a jelen lévő és szavazó tagok többsége által elfogadott ajánlásokban rögzíteni kell. Az írásos ajánlások kézhezvételét követően, a Bizottság és adott esetben az érintett tagállamok ésszerű határidőn - de legkésőbb három hónapon - belül pontos válaszokat adnak ezekre.

(4) Valamennyi regionális tanácsadó testület az elnököt konszenzussal jelöli ki. Az elnök részrehajlás nélkül jár el.

(5) Az érintett tagállamok a regionális tanácsadó testület működésének megkönnyítése érdekében megfelelő támogatást nyújtanak, beleértve a logisztikai segítséget is.

8. cikk

A regionális tanácsadó testületek közötti koordináció

Amennyiben egy kérdés több regionális tanácsadó testületet egyaránt érint, az e kérdésre vonatkozó közös ajánlás elfogadása érdekében álláspontjukat össze kell hangolniuk.

9. cikk

Finanszírozás

(1) A jogi személyiséggel rendelkező regionális tanácsadó testületek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet ( 6 ) 162. cikkének b) pontja értelmében vett általános európai érdeket szolgáló testületekként közösségi pénzügyi támogatásért folyamodhatnak.

(2) A Bizottság valamennyi regionális tanácsadó testülettel támogatási megállapodást köt működési költségeiknek - beleértve a fordítási és tolmácsolási költségeket is - a II. melléklettel összhangban történő fedezésére.

9a. cikk

Bizottsági ellenőrzések

A Bizottság minden általa szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezhet annak biztosítására, hogy a regionális tanácsadó testületek ellássák a 2371/2002/EK rendelettel és az e határozattal rájuk bízott feladatokat.

10. cikk

Éves jelentés és könyvvizsgálat

(1) Valamennyi regionális tanácsadó testület a tevékenységéről szóló éves jelentést megküldi a Bizottságnak, az érintett tagállamoknak, valamint a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságnak a jelentésben szereplő év végét követő március 31-ig.

(2) A Bizottság vagy a Számvevőszék bármikor pénzügyi ellenőrzést végeztethet az általa választott külső szervvel vagy a Bizottsággal, illetve a Számvevőszék saját szervezeti egységeivel.

(3) Valamennyi regionális tanácsadó testület hiteles könyvvizsgálót jelöl ki arra az időszakra, amelynek során a közösségi támogatásban részesül.

11. cikk

Felülvizsgálat

Három évvel azt követően, hogy az utolsó regionális tanácsadó testület is megkezdte tevékenységét, de legkésőbb 2007. június 30-ig, a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a regionális tanácsadó testületek működéséről és végrehajtásáról.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett regionális tanácsadó testületek

A regionális tanácsadó testület neveICES térségek, CECAF divíziók és MÁHB (1)
Balti-tengerIIIb, IIIc, IIId
Földközi-tengernyugati 5o36' körtől keletre lévő földközi-tengeri vizek
Északi-tengerIV, IIIa
Északnyugati vizekV (az Va-t kivéve, az Vb-ben pedig csak az EK vizek), VI, VII
Délnyugati vizekVIII, IX és X (az Azori-szigetek körüli vizek) és a 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 CECAF divíziók (a Madeira és a Kanári-szigetek körüli vizek)
Nyílt tengeri állományok (kék puha tőkehal, makréla, közönséges tonhal, hering)az összes térség (kivéve a Balti-tengert és a Földközi-tengert)
Nyílt tengeri/távolsági flottaaz összes nem EK víz
(1) Ezen rendelet alkalmazásában az ICES területek a legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított 3880/91/EGK rendelet (HL L 365., 1991.12.31., 1. o.), a CECAF divíziók a legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított 2597/95/EK rendelet (HL L 270., 1995.11.13., 1. o.) meghatározása szerint értendők.

II. MELLÉKLET

Közösségi hozzájárulás a regionális tanácsadó testületeknél felmerült költségek fedezéséhez

A Közösség hozzájárul a regionális tanácsadó testületek, mint általános európai érdeket szolgáló testületek működési költségei egy részének fedezéséhez. A Közösség által minden egyes regionális tanácsadó testület számára a működési költségek fedezésére elkülönített támogatás nem haladhatja meg az adott regionális tanácsadó testület működési költségvetésének 90 %-át. A következő években a pénzügyi hozzájárulás állandó marad, és a rendelkezésre álló költségvetéstől függ. A Bizottság évente minden regionális tanácsadó testülettel "működési támogatási megállapodást" köt, amely meghatározza a pontos feltételeket és a támogatáselosztási eljárást.

A támogatható költségek a regionális tanácsadó testületek rendes működésének biztosításához és céljaik eléréséhez szükséges költségekből tevődnek össze. Közösségi hozzájárulás csak a tényleges költségekre vonatkozik, és csak abban az esetben ítélhető oda, ha a többi finanszírozási forrás már rendelkezésre áll.

A következő közvetlen költségek támogathatók:

- személyzeti kiadások (a személyzeti költség a projekten töltött munkanaponként),

- üléstermek,

- új vagy használt felszerelés,

- anyagok és fogyóeszközök,

- tagok tájékoztatása,

- a bizottsági üléseken részt vevő szakértők utazási és szállásköltségei (a Bizottság szervezeti egységei által megállapított díjtételek és szabályok szerint),

- könyvvizsgálatok,

- tolmácsolási és fordítási költségek,

- a támogatható közvetlen költségek legfeljebb 5 %-át kitevő tartalék előre nem látható kiadásokra.

( 1 ) 2004. április 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) 2004. február 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb az 1242/2004/EK rendelettel (HL L 236., 2004.7.7., 1. o.) módosítva.

( 4 ) HL L 187., 1999.7.20., 70. o.

( 5 ) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A legutóbb a 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosítva.

( 6 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb a 478/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0585 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0585&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0585-20070622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0585-20070622&locale=hu

Tartalomjegyzék