32007R0478[1]

A Bizottság 478/2007/EK, Euratom rendelete ( 2007. április 23. ) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 478/2007/EK, EURATOM RENDELETE

(2007. április 23.)

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikkére,

az Európai Parlamenttel, az Európai Unió Tanácsával, az Európai Közösségek Bíróságával, a Számvevőszékkel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával, az európai ombudsmannal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom rendeletet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) az 1995/2006/EK, Euratom rendelet módosította. E változásokat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben (2) létrehozott végrehajtási szabályoknak tükrözniük kell.

(2) A költségvetési alapelveknek, különösen az egységesség elvének megfelelően a költségvetési rendeletben az előfinanszírozás kamatainak beszedésére meghatározott szabályokat a végrehajtási szabályokban pontosítani kell. Meg kell határozni, hogy mekkora összeg tekintendő jelentős összegnek. E küszöbértékek alatti előfinanszírozási összeg után nem jár kamat az Európai Közösségeknek. Pontosítani kell azokat az eseteket is, amikor a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmében évente be kell szedni az előfinanszírozás kamathozamát.

(3) Az egyediség elve tekintetében pontosan meg kell határozni a Bizottság és egyéb intézmények előirányzatainak átcsoportosításánál figyelembe veendő százalékos korlátok számítási módszerét. Továbbá, mivel a költségvetési rendeletben egységes szerkezetbe foglalták a Bizottságon kívüli intézmények átcsoportosításra vonatkozó eljárási rendelkezését, a végrehajtási szabályokból ez elhagyható.

(4) Ami a költségvetés végrehajtását illeti, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelvével, valamint adott esetben a vonatkozó ágazat-specifikus rendeletekkel összhangban biztosítani kell a hatékony és eredményes belső ellenőrzésre vonatkozó, valamennyi igazgatási módra alkalmazandó szabvány meghatározását.

(5) A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének c) pontja kifejezetten rendelkezik a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) terén hozott előkészítő intézkedések finanszírozásáról, különösen ami a tervezett európai uniós válságkezelési műveleteket illeti. Ezen intézkedések gyors finanszírozása operatív követelmény: a legtöbb válsághelyzetben a válságkezelési műveletek bevezetéséhez számos előkészítő intézkedést kell végrehajtani, még mielőtt a Tanács elfogadna egy, az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkén alapuló együttes fellépést, vagy más szükséges jogi eszközt. Helyénvaló pontosítani, hogy - olyan mértékben, amennyire az együttes fellépés által fedezett válságkezelési műveletekkel kapcsolatban felmerült hasonló típusú kiadásokat általában a KKBP működési költségvetési sorára terhelik - az ilyen intézkedések finanszírozása olyan többletköltségeket - mint például nagy kockázatra nyújtott biztosítások, utazási és szállásköltségek, illetve napidíjak - is magában foglal, amelyek a helyszínen uniós intézmények személyzetének részvételével végrehajtott misszióból vagy csapatbevetésből erednek.

(6) A költségvetés végrehajtási módszerei - különösen a közvetett központi igazgatás - tekintetében pontosítani kell, hogy az EU-Szerződés V. címe szerinti egyedi fellépések irányításával megbízott személyeknek ki kell alakítaniuk a megfelelő struktúrákat és eljárásokat annak érdekében, hogy felelősséget tudjanak vállalni az általuk kezelt pénzeszközökért. Ugyanakkor, mivel a módosított költségvetési rendeletből kikerült a közfeladatokat ellátó nemzeti szervek igénybe vételének az alap jogi aktusban való előzetes engedélyezési előírása, a végrehajtási szabályokból is törölni kell az erre vonatkozó rendelkezéseket.

(7) A megosztott igazgatás tekintetében a költségvetési rendelet 53b. cikkében említett, a rendelkezésre álló ellenőrzések és nyilatkozatok éves összefoglalójának tartalmát pontosítani kell.

(8) A közös igazgatás tekintetében konkrét rendelkezéseket kell hozni, amelyek részletezik a Bizottság által a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködéssel kapcsolatban kötött megállapodások tartalmát, valamint a költségvetésből származó forrásokban részesülő kedvezményezettekre vonatkozó közzétételi kötelezettséget.

(9) A pénzügyi szereplők felelőssége tekintetében egyértelművé kell tenni, hogy a kinevezésre jogosult hatóság - a költségvetési rendelet megfelelő rendelkezésével összhangban, a személyzet egy tagja által adott információ alapján - kikérheti a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület véleményét egy esetről. Továbbá, a felhatalmazott engedélyezésre jogosult tisztviselőnek jogában áll a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület elé vinni az ügyeket, ha megítélése szerint pénzügyi szabálytalanság történt.

(10) Az adósságok behajtása tekintetében a költségvetési rendeletben a közösségi követelésekre és jogosultságokra megállapított ötéves általános elévülési időszakkal kapcsolatban pontosítani kell az elévülési időszak kezdeti időpontjára és megszakítási okaira vonatkozó részletes szabályokat mind az intézmények, mind az intézményekkel szemben végrehajtható követeléssel rendelkező harmadik felek esetében.

(11) A Közösségek pénzügyi érdekei védelmének erősítése érdekében a Bizottság összeállítja a költségvetési rendelet 73. cikke értelmében vett azon követelések - az adósok nevét és a kötelezettség összegét tartalmazó - jegyzékét, amelyek esetében az adóst jogerős bírósági határozat kötelezi fizetésre, és amelyek esetében kihirdetésüket követő egy éven belül nem történt jelentősebb kifizetés. E jegyzéket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével kell közzétenni.

(12) A Közösségek esedékes kifizetési kötelezettségeire irányadó szabályokat meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy a nyertes ajánlattevőket és a kedvezményezetteket teljes egészében tájékoztassák az eljárási követelményekről, és hogy késedelmes fizetés esetén automatikusan késedelmi kamatot kapjanak, amennyiben az esedékes kamat meghaladja a 200 eurót. Minden intézménynek jelentést kell küldenie a költségvetési hatóságnak a kifizetések határidejének való megfelelésről.

(13) A közbeszerzés tekintetében a gyors áralakulásnak és technológiai fejlődésnek kitett ágazatokban az újabb kiírás nélküli keretszerződéseken félidős felülvizsgálatot vagy benchmarking teljesítményértékelést kell végezni, az ajánlatkérőnek pedig meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, beleértve a keretszerződés megszüntetését.

(14) Az arányosság elvével összhangban az 5 000 eurót, illetve külső támogatások esetében 10 000 eurót meg nem haladó értékű szerződések esetében az ajánlatkérő az általa végzett kockázatelemzéstől függően eltekinthet attól, hogy kérje a pályázóktól vagy ajánlattevőktől azt a nyilatkozatot, amely szerint nincsenek a kizárásra okot adó helyzetek egyikében sem.

(15) Az egyszerűsítés érdekében lehetőség van számla ellenében történő kifizetésekre a pályázat előzetes elfogadása nélkül legfeljebb 500 eurós összeg esetén, illetve a külső segítségnyújtás esetében a 60 000 eurót meg nem haladó értékű szállítási szerződések odaítélhetők versenytárgyalásos eljárás keretében.

(16) Amennyiben az megfelelő, technikailag kivitelezhető és költséghatékony, a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 158. cikkében meghatározott küszöbértékkel egyenlő, vagy azt meghaladó összegű szerződéseket egyidejűleg kell odaítélni külön tételek formájában.

(17) Az ajánlatkérő az elutasított pályázókat köteles tájékoztatni a rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

(18) Tekintettel arra a lehetőségre, hogy egy intézmény valamely tagállam ajánlatkérőjével közösen is lefolytathat közbeszerzési eljárást, meg kell határozni, hogy melyik közbeszerzési eljárást kell alkalmazni ezen esetekben, és hogyan kell szervezni azokat.

(19) A további részleteket az intézményközi közbeszerzési eljárás irányítására vonatkozó gyakorlati szabályok rögzítik. Különösen a pályázatok és az azok odaítélésére vonatkozó döntések értékeléséről szóló rendelkezéseket kell rögzíteni.

(20) A kizárásokat nyilvántartó központi adatbázis megfelelő irányításának biztosítása érdekében pontosítani kell, mely adatok továbbítandók a Bizottságnak. A személyes adatok védelmének kellő figyelembevétele mellett rögzíteni kell az adatbázisban szereplő információ továbbítási és fogadási eljárását.

(21) Az arányosság elvével összhangban azokat a gazdasági szereplőket, amelyek a költségvetési rendeletben szereplő, jogi kizárásra okot adó helyzetben vannak, nem szabad határozatlan időre kizárni a közbeszerzési eljárásokban való részvételből. Ennek megfelelően meg kell határozni a kizárás időtartamának megállapítására vonatkozó kritériumokat és a követendő eljárást.

(22) A költségvetési rendelet módosításának eredményeképpen a bírságokkal kapcsolatos rendelkezéseket ennek megfelelően módosítani kell.

(23) A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a szerződés aláírása előtti szünetelési eljárás részletes szabályait és az e követelmény alóli kivételeket.

(24) Helyénvaló olyan rendelkezést hozni, amely meghatározza, hogy a költségvetési rendelet 108. cikke (3) bekezdésében megállapított különös finanszírozási formákat milyen mértékben kell annak első rész VI. címe szerinti támogatásokkal azonos módon kezelni.

(25) A következetesség biztosítása érdekében az éves munkaprogramban meghatározzák, hogy a támogatások odaítéléséhez határozatot vagy írásos megállapodást kell alkalmazni. Néhány cikket a határozatok támogatás-odaítélési eljárásba történő bevezetése miatt ki kell igazítani.

(26) Annak érdekében, hogy biztosan a közösségi jog legyen alkalmazandó valamennyi jogviszonyra, amelyekben az intézmények részt vesznek, az engedélyezésre jogosult tisztviselőket kötelezni kell arra, hogy az általuk kötött valamennyi szerződésbe és támogatási megállapodásba illesszék be a közösségi jog alkalmazandóságáról szóló külön záradékot, adott esetben a felek megállapodásának megfelelő nemzeti joggal kiegészítve.

(27) A támogatások odaítélése tekintetében az ajánlattételi felhívás előírása alóli kivételek közé fel kell venni a kutatás és fejlesztés területén meglévő jelenlegi szabályok adta lehetőséget, miszerint a Bizottság által meghatározott, színvonalas ajánlatokat benyújtó kedvezményezett közvetlenül támogatható, feltéve, hogy nem esik az érintett költségvetési évre tervezett ajánlattételi felhívások hatálya alá. Be kell vezetni továbbá egy kiegészítő eltérést azokra az egyedi jellegű fellépésekre, amelyek végrehajtása egyedi szaktudással, illetve intézményi vagy igazgatási hatáskörrel rendelkező - azonban nem feltétlenül monopóliumnak minősülő - szerv közreműködését igényli.

(28) A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmében a jogi személyiséggel nem rendelkező kedvezményezettek képviselőinek bizonyítaniuk kell, hogy képesek a kedvezményezettek nevében eljárni és az általuk felajánlott pénzügyi garanciák egyenértékűek a jogi személyek által nyújtottakkal.

(29) Az odaítélési eljárás lebonyolításának megkönnyítése érdekében, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban rendelkezni kell arról a lehetőségről, hogy az ajánlattételi felhívásokat a kedvezményezettek egy célcsoportjára szűkítsék. A Bizottság így az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvének kellő tiszteletben tartásával tudná elutasítani a szóban forgó programban nem érintett gazdálkodó szervezetek kérelmét.

(30) A pályázóknak való segítségnyújtás és az ajánlattételi felhívások hatékonyságának növelése érdekében az eljárás egyes lépéseit javítani kell. A Bizottság a pályázóknak tájékoztatást és iránymutatást nyújt a támogatások odaítélésére alkalmazandó szabályokról, és a lehető leghamarabb értesíti őket pályázatuk esélyeiről. Meg kell teremteni a pályázatok benyújtási és értékelési eljárásának több szakaszra oszthatóságát, ezáltal lehetővé válik az olyan ajánlatok korai szakaszban történő elutasítása, amelyek az eljárás ezen szakaszát követően nem lennének esélyesek. Annak pontos meghatározása érdekében, hogy mely költségek támogathatók közösségi finanszírozásból, rögzíteni kell a feltételeket és indikatív listát kell a szövegbe illeszteni. Szintén célszerű a pályázatok benyújtására vonatkozó feltételek meghatározása, különös tekintettel az elektronikus úton benyújtott pályázatokra. Továbbá az odaítélési eljárásban a pályázóktól kiegészítő információ kérhető, különösen a pályázatokban talált nyilvánvaló írás- vagy számítási hibák esetében.

(31) Az éves munkaprogram a vonatkozó évet megelőzően történő elfogadásának lehetőségét elő kell írni annak érdekében, hogy az ajánlattételi felhívásokat korai szakaszban, adott esetben már a vonatkozó év kezdete előtt meghirdethessék.

(32) Az átláthatóság érdekében a Bizottság kérésre évente tájékoztatja a költségvetési hatóságot a támogatási eljárások irányításáról, valamint a költségvetésből származó forrásban részesülő kedvezményezettek közzétételére vonatkozóan alkalmazott eltérésekről.

(33) A kedvezményezettek érdekeinek védelme és a jogbiztonság növelése érdekében az ajánlattételi felhívások tartalma továbbra is csak kivételes esetekben módosítható, és a pályázóknak póthatáridőt kell biztosítani, amennyiben ezek a módosítások a lényeget érintőek. A módosításokat ugyanazon szabályok szerint kell közzétenni, amelyek a felhívásra is vonatkoznak.

(34) Az átalányösszegekre vonatkozóan pontosítani kell, hogy a 25 000 eurós küszöbérték alatti átalányösszegek egységeit és az átalánydíjakat a Bizottság határozza meg objektív módon, például adott esetben statisztikai adatok felhasználásával. Ezen összegeket a Bizottságnak ugyanazon elv alapján rendszeresen újra kell értékelnie és aktualizálnia. Másfelől a 25 000 eurós küszöbérték feletti átalányösszegeket az alap jogi aktusban határozzák meg. Emellett az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőt kötelezni kell arra, hogy megfelelő utólagos ellenőrzéseket hajtson végre annak igazolására, hogy odaítélésük feltételeit betartották. Ezek az ellenőrzések függetlenek a ténylegesen felmerült támogatható költségek megtérítésére adott támogatások ellenőrzésétől. Pontosítani kell a nonprofit és a társfinanszírozásra vonatkozó szabályt.

(35) A közösségi támogatás végrehajtásához szükséges szerződések tekintetében tisztázni kell, hogy amennyiben kis összegű szerződésekről van szó, a kedvezményezetteket csak a lehető legszükségesebb szabályok követésére kell kötelezni, azaz a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartására és az összeférhetetlenség elkerülésére. Nagyobb összegű szerződések esetében az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek képesnek kell lennie kiegészítő egyedi követelmények megállapítására, az ugyanilyen szerződéseknél az intézményekre alkalmazandó szabályok alapján.

(36) A közösségi támogatás kedvezményezettje által harmadik félnek odaítélhető pénzügyi támogatás esetében kizárt a mérlegelési jogkör, a támogatás összege pedig a költségvetési rendelet 120. cikkének megfelelően összesen 100 000 euróra korlátozódik.

(37) A könyvvezetéssel és beszámolókészítéssel kapcsolatban tisztázni kell, hogy a költségvetési rendelet 122. cikke szerint a beszámolót kísérő, a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentés elkülönül a költségvetési rendelet 121. cikkében említett, a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéstől. Ugyanakkor a konszolidáció költségvetési rendeletben meghatározott alkalmazási területének módosítása miatt a korábban a költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre utaló hivatkozások helyébe a költségvetési rendelet 121. cikkében említett szervekre utaló hivatkozások lépnek.

(38) A költségvetési rendelet annak 166. cikke (3) bekezdésének a) pontjában az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (3), valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 2006/1638/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) néhány komponense tekintetében úgy rendelkezik, hogy az éves részletekre bontható kötelezettségvállalásokat alkalmazó többéves programok esetében e kötelezettségvállalásokat az "n+3" szabály szerint szüntessék meg. Emiatt szükség van külön, részletes rendelkezésekre, különösen a kötelezettségvállalás automatikus megszüntetésének eljárása és következményei tekintetében.

(39) A külső fellépések tekintetében szükség van további, egyszerűsítést szolgáló intézkedésekre. Az egyetlen ajánlat alapján történő tárgyalásos eljárás küszöbét meg kell emelni. Továbbá a biztonsági okokból lefolytatható titkos közbeszerzési eljárásokat, melyekre lehetőség van az intézmények nevében lebonyolított közbeszerzéseknél, a külkapcsolatok területén ki kell terjeszteni a működési közbeszerzésekre. A költségvetési rendeletben rögzített, a költségvetésből származó forrásból részesülő kedvezményezettek közzétételére vonatkozó kötelezettség végrehajtása érdekében a harmadik országokkal kötött finanszírozási megállapodásokban rögzíteni kell a megfelelő rendelkezéseket.

(40) Az európai intézményközi hivatalok tekintetében módosítani kell az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatalára (Kiadóhivatal) vonatkozó külön szabályokat, mivel a költségvetési rendeletbe bekerült az európai intézményközi hivatalok igazgatóira vonatkozó intézményközi hatáskör-átruházás lehetősége. A költségvetési kötelezettségvállalásnak a dokumentumok közzétételéről döntő intézmények hatáskörében kell maradnia, míg minden későbbi cselekmény átruházható a Kiadóhivatal igazgatójára.

(41) Az ajánlatok értékeléséhez és egyéb technikai segítségnyújtáshoz szükséges külső szakértők tekintetében lehetővé kell tenni e szakértőknek a szakmai teljesítőképesség alapján, a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás közzétételét követően felállított jegyzékből történő kiválasztását.

(42) Mivel az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított költségvetési rendelet legkésőbb 2007. május 1-jétől alkalmazandó, ezen rendeletnek sürgőséggel hatályba kell lépnie és azt 2007. május 1-jétől alkalmazni kell.

(43) A 2342/2002/EK, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2342/2002/EK, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2., 3. és 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A költségvetés végrehajtására vonatkozó jogi aktusok

(A költségvetési rendelet 2. és 49. cikke)

A Bizottság az előzetes költségvetési tervezetben évente aktualizálja a költségvetési rendelet 2. cikkében említett jogi aktusokra vonatkozó információt.

A törvényhozó hatóságnak benyújtott valamennyi javaslatban és javaslat-módosításban egyértelműen utalni kell a költségvetési rendelettől vagy ezen rendelet szabályaitól való eltérést tartalmazó rendelkezésekre, valamint azok indokolásában meg kell nevezni ezen eltérések különös okait.

3. cikk

Az előfinanszírozás hatálya

(A költségvetési rendelet 5a. cikke)

(1) A költségvetési rendelet 53. cikke értelmében vett több partnerre kiterjedő közvetlen központi igazgatás, közvetett központi igazgatás és decentralizált igazgatás esetén a költségvetési rendelet 5a. cikkében rögzített szabályt kizárólag azon szervre kell alkalmazni, amely közvetlenül a Bizottságtól részesül előfinanszírozásban.

(2) Az előfinanszírozás a költségvetési rendelet 5a. cikke (2) bekezdése a) pontjának értelmében jelentős összegűnek minősül, ha meghaladja az 50 000 eurót.

A külső fellépések esetében azonban az előfinanszírozás jelentős összegűnek akkor minősül, ha meghaladja a 250 000 eurót. Válsághelyzetek kezelésével és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos műveletek esetében az előfinanszírozás akkor minősül jelentős összegűnek, ha összege a költségvetési év végén meghaladja a megállapodásonkénti 750 000 eurót és 12 hónapnál hosszabb időtartamú projekteket finanszíroz.

4. cikk

Az előfinanszírozás kamathozamának beszedése

(A költségvetési rendelet 5a. cikke)

(1) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a határozat vagy megállapodás végrehajtását követő minden beszámolási időszak végén beszedi a költségvetési év végén megállapodásonként 750 000 eurót meghaladó előfinanszírozási kifizetések által keletkeztetett kamathozamot.

(2) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő évente legalább egyszer beszedheti az (1) bekezdésben említetteknél alacsonyabb előfinanszírozási kifizetések kamathozamát, figyelembe véve az igazgatási környezettel és a finanszírozott fellépések jellegével kapcsolatos kockázatokat.

(3) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő beszedi a költségvetési rendelet 5a. cikkének (1) bekezdésében említett esedékes összegek egyenlegét meghaladó előfinanszírozási kifizetések kamathozamát."

2. A szöveg a következő, 4a. cikkel egészül ki:

"4a. cikk

Az előfinanszírozás kamathozamának elszámolása

(A költségvetési rendelet 5a. cikke)

(1) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő gondoskodik arról, hogy a kedvezményezettekkel és közvetítőkkel kötött támogatási megállapodásokban vagy a támogatásról szóló határozatokban az előfinanszírozás kifizetése olyan bankszámlákra vagy alszámlákra történjen, amelyek lehetővé teszik a pénzeszközök és a kapcsolódó kamatok azonosítását. Máskülönben a kedvezményezettek és közvetítők elszámolási módszerei révén kell lehetővé tenni a Közösség által kifizetett pénzeszközök, és kamat- vagy egyéb hozamaik azonosítását.

(2) A költségvetési rendelet 5a. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett esetekben az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a költségvetési év vége előtt felméri ezen pénzeszközök kamat- vagy egyéb hozamát és ennek megfelelő céltartalékot képez. A céltartalékot lekönyvelik, majd a határozat vagy megállapodás végrehajtása után a tényleges beszedés alapján elszámolják.

Amennyiben az előfinanszírozás azonos költségvetési tételből, azonos alap jogi aktus alkalmazásában, azonos odaítélési eljárás hatálya alá eső kedvezményezettek részére kerül kifizetésre, úgy az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek jogában áll egyszerre több adós tekintetében egyetlen becslést készíteni a követelésekről.

(3) A 3., 4. és ezen cikk (1) és (2) bekezdése nem érinti az előfinanszírozásnak a pénzügyi kimutatás eszközoldalán való, a költségvetési rendelet 133. cikkében előírt számviteli szabályok szerinti könyvelését."

3. Az 5. cikk c) pontjában "a költségvetési rendelet 157. cikkével és 181. cikkének (5) bekezdésével" helyébe "a költségvetési rendelet 157. és 160a. cikkével" lép.

4. A 7. cikk a következő, (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Annak érdekében, hogy a pénznemek átváltási műveletei ne gyakoroljanak jelentős hatást a közösségi társfinanszírozás szintjére, vagy káros hatást a közösségi költségvetésre, az (1) bekezdésben említett, átváltásra vonatkozó rendelkezések adott esetben előírják, hogy az euro és más pénznemek közötti átváltási árfolyamot az egy adott időszak napi átváltási árfolyamának átlaga segítségével számítsák ki."

5. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdésben a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) a kiadáskimutatásban a költségvetési megjegyzések - beleértve az általános megjegyzéseket - jelzik, hogy mely tételekhez kell könyvelni a célhoz kötött bevételeknek megfelelő, rendelkezésre bocsátott előirányzatokat.";

ii. a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdés a) pontjában említett esetben pro memoria bejegyzést (p.m.) kell feltüntetni, a becsült bevételt pedig tájékoztató jelleggel a megjegyzések között kell közölni."

b) A (2) bekezdés első mondatában "a költségvetési rendelet 161. cikkének (2) bekezdésében" helyébe "a költségvetési rendelet 160. cikkének (1a) bekezdésében és 161. cikkének (2) bekezdésében" lép.

6. A szöveg a következő, 13a. cikkel egészül ki:

"13a. cikk

A Közösségeknek juttatott adományok elfogadásával együtt járó költségek

(A költségvetési rendelet 19. cikkének (2) bekezdése)

Az Európai Parlament és a Tanács általi, a költségvetési rendelet 19. cikke (2) bekezdésében említett engedélyezés céljából a Bizottság megfelelő magyarázattal ellátott becslést készít a Közösségeknek juttatott adományok elfogadásával együtt járó pénzügyi költségekről, beleértve az utólagos költségeket is."

7. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép: "14. cikk Kiegyenlítés a nettó összeg kifizetésével (A költségvetési rendelet 20. cikkének (1) bekezdése) A költségvetési rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az alábbi levonásokra kerülhet sor a kifizetés iránti kérelmekből, a számlákból, illetve az elszámolásokból, amelyeket ezt követően a nettó összeg kifizetésével kell kiegyenlíteni:

a) a közbeszerzési szerződésekben részt vevő felekre és támogatási megállapodások kedvezményezettjeire kirótt büntetések;

b) az egyedi számlákkal és a kifizetés iránti kérelmekkel kapcsolatos engedmények, visszatérítések és egyéb levonások;

c) a költségvetési rendelet 5a. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett előfinanszírozási kamathozam."

8. A 16. cikket el kell hagyni.

9. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

A Bizottságtól eltérő intézmények átcsoportosításai százalékos arányának kiszámítására vonatkozó szabályok

(A költségvetési rendelet 22. cikke)

(1) A költségvetési rendelet 22. cikkében említett százalékos arány kiszámítására az átcsoportosítási kérelem benyújtásának időpontjában kerül sor, utalva a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokra, beleértve a költségvetés-módosításokat is.

(2) A figyelembe veendő összeg megegyezik a korábbi átcsoportosításokkal kapcsolatos kiigazítást követően az érintett tételből végzendő átcsoportosítások összegével.

Az intézmény által autonóm módon, a költségvetési hatóság határozata nélkül végrehajtható átcsoportosítások összegét nem veszik figyelembe."

10. A szöveg a következő, 17a. cikkel egészül ki:

"17a. cikk

A Bizottság átcsoportosításai százalékos arányának kiszámítására vonatkozó szabályok

(A költségvetési rendelet 23. cikke)

(1) A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésében említett százalékos arány kiszámítására az átcsoportosítási kérelem benyújtásának időpontjában kerül sor, utalva a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokra, beleértve a költségvetés-módosításokat is.

(2) A figyelembe veendő összeg megegyezik a korábbi átcsoportosításokkal kapcsolatos kiigazítást követően az érintett tételből végzendő átcsoportosítások összegével.

A Bizottság által automatikusan, a költségvetési hatóság határozata nélkül végrehajtható átcsoportosítások összegét nem veszik figyelembe."

11. A 20. cikk bevezető mondatában "A költségvetési rendelet 26. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében" helyébe "A költségvetési rendelet 26. cikkében" lép.

12. A 22. cikk (1) bekezdésében az első albekezdést el kell hagyni.

13. A szöveg a következő, 22a. cikkel egészül ki: "22a. cikk A hatékony és eredményes belső ellenőrzés (A költségvetési rendelet 28a. cikkének (1) bekezdése) (1) Az eredményes belső ellenőrzés a legjobb nemzetközi gyakorlatokra épül, és különösen a következőket tartalmazza: (2) A hatékony belső ellenőrzés a következő elemekre épül:

a) a feladatok elkülönítése;

b) megfelelő kockázatkezelés és ellenőrzési stratégia, beleértve a kedvezményezett szintjén lefolytatott ellenőrzéseket;

c) az összeférhetetlenség elkerülése;

d) megfelelő ellenőrzési nyomvonalak, megbízható adatok az adatrendszerekben;

e) a teljesítmény felügyeletére és a belső ellenőrzés azonosított gyenge pontjainak és kivételeinek nyomon követésére szolgáló eljárások;

f) az ellenőrzési rendszer hatékony és eredményes működésének időszakos értékelése.

a) az ellenőrzési lánc valamennyi megfelelő résztvevőjével egyeztetett megfelelő kockázatkezelési és ellenőrzési stratégia végrehajtása;

b) az ellenőrzés eredményeinek hozzáférhetősége az ellenőrzési lánc valamennyi megfelelő érintett szereplője számára;

c) a korrekciós intézkedések időben történő alkalmazása, adott esetben beleértve a visszatartó erejű szankciókat;

d) a szakpolitikák alapjául szolgáló világos és egyértelmű jogszabályok;

e) a többszörös ellenőrzés megszüntetése;

f) az ellenőrzések költség-haszon aránya javításának alapelve."

14. A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"23. cikk

A költségvetés előzetes kihirdetése

(A költségvetési rendelet 29. cikke)

A költségvetés végleges, részletes számait a Bizottság kezdeményezésére a költségvetés végleges elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb négy héten belül valamennyi nyelven közzé kell tenni az intézmények internetes honlapján, amíg az Európai Unió Hivatalos Lapjában való hivatalos közzététel folyamatban van."

15. A 25. cikk a) pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"ii. valamennyi személyzeti kategória tekintetében a költségvetésből fizetett álláshelyeket, és az előzetes költségvetési tervezet beterjesztési évének kezdetén ilyen állást ténylegesen betöltő személyeket bemutató szervezeti ábra, amely feltünteti besorolási osztályuk és a megfelelő közigazgatási egység szerinti felosztásukat;"

16. A 31. cikket el kell hagyni.

17. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) A címben a "49. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja" helyébe a "49. cikk (6) bekezdésének a) és b) pontja" szöveg lép;

b) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a "49. cikk (2) bekezdésének a) pontjában" szöveg helyébe a "49. cikk (6) bekezdésének a) pontjában" szöveg lép;

ii. az (1) bekezdésben a "32 millió eurót" helyébe a "40 millió eurót" szöveg lép;

c) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a "49. cikk (2) bekezdésének b) pontjában" szöveg helyébe a "49. cikk (6) bekezdésének b) pontjában" szöveg lép;

ii. a (2) bekezdésben a "30 millió eurót" helyébe az "50 millió eurót" szöveg lép;

iii. a (2) bekezdésben a "75 millió eurót" helyébe a "100 millió eurót" szöveg lép.

18. A szöveg a következő, 32a. cikkel egészül ki:

"32a. cikk

(Előkészítő intézkedések a Közös Kül- és Biztonságpolitika terén)

(A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének c) pontja)

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alá tartozó európai uniós válságkezelési műveletek terén hozott előkészítő intézkedések Tanács által elfogadott finanszírozása magában foglalja azokat a többletköltségeket, amelyek a helyszínen többek között az uniós intézmények személyzetének részvételével végrehajtott misszióból vagy csapatbevetésből erednek, beleértve a nagy kockázatra nyújtott biztosítást, az utazási és szállásköltségeket, illetve a napidíjakat."

19. A 33. cikk címében a "49. cikk (2) bekezdésének c) pontja" helyébe a "49. cikk (6) bekezdésének d) pontja" szöveg lép.

20. A 34. cikk a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Összeférhetetlenség gyanúja áll fenn, ha a jelentkező, pályázó vagy ajánlattevő a Közösségek személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó uniós alkalmazott, kivéve, ha az eljárásban való részvételét a felettese előzőleg jóváhagyta."

21. A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

A Bizottság által végrehajtandó ellenőrzések

(A költségvetési rendelet 53d. cikke, 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 56. cikke)

(1) A költségvetési rendelet 56. cikkében említett szervekre vagy személyekre ruházott, végrehajtással kapcsolatos feladatokról szóló határozatokban gondoskodnak a végrehajtott műveletek átláthatóságát biztosító megfelelő intézkedésekről.

Amennyiben jelentős változások következnek be a szervek vagy személyek által alkalmazott eljárásokban vagy rendszerekben, úgy a Bizottság az 56. cikkben megállapított feltételek folyamatos betartásának biztosítása érdekében szükség szerint felülvizsgálja az ilyen intézkedéseket.

(2) Az érintett szervek vagy személyek meghatározott határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az eljárásaikban vagy rendszereikben bekövetkező jelentős változásokról.

A Bizottság az (1) bekezdésben említett határozatokban vagy a fenti szervekkel vagy személyekkel kötött megállapodásban rögzíti az erre vonatkozó kötelezettségeket.

(3) A Bizottság, a nemzetközileg elfogadott normák kellő figyelembevételével, a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett szervek és 166. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezettek közbeszerzési eljárásait sajátjával egyenértékűnek tekintheti.

(4) Amennyiben a Bizottság közös igazgatás keretében hajtja végre a költségvetést, úgy a nemzetközi szervezetekkel kötött ellenőrzési megállapodások rendelkezései alkalmazandók.

(5) A költségvetési rendelet 56. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett független külső ellenőrzést legalább egy, a Bizottság által végrehajtási feladatokkal megbízott testülettől független ellenőrzési szolgálatnak kell elvégeznie a nemzetközileg elfogadott számviteli szabványokkal összhangban."

22. A szöveg a következő, 35a. cikkel egészül ki:

"35a. cikk

A bevált gyakorlatot ösztönző intézkedések

(A költségvetési rendelet 53b. cikke)

A Bizottság összeállítja az egyes ágazat-specifikus rendeletek értelmében az igazgatási, tanúsítási és ellenőrzési tevékenységekért felelős szervek listáját. Annak érdekében, hogy a strukturális alapok és az Európai Halászati Alap végrehajtása során ösztönözzék a bevált gyakorlatot, a Bizottság az igazgatási és ellenőrzési tevékenységekért felelős személyek számára tájékoztatási céllal rendelkezésre bocsát egy módszertani útmutatót, amely saját ellenőrzési stratégiáját és megközelítését tartalmazza, ellenőrző listákkal és a bevált gyakorlat példáival együtt."

23. A 36. cikkben az "53. cikke" helyébe az "53a. cikke" lép.

24. A 37. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

25. A 38. cikk helyébe a következő szöveg lép: "38. cikk A nemzeti vagy nemzetközi közszektorbeli szervek vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervek hatáskör-átruházásra való alkalmassága és a hatáskör-átruházás feltételei (A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja) (1) A Bizottság a hatósági jogkör gyakorlására is kiterjedő feladatokat ruházhat át az alábbi szervekre: (2) A Bizottság biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett szervek megfelelő, lehetőleg hatóság által kibocsátott pénzügyi biztosítékokat nyújtsanak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében. (3) Amennyiben a Bizottság hatósági jogkör gyakorlását is magában foglaló feladatot, és különösen költségvetés-végrehajtási feladatokat szándékozik a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett szervre bízni, úgy elemzi, hogy mindez megfelel-e a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság elvének."

a) nemzetközi közszektorbeli szervek;

b) nemzeti közszektorbeli szervek vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervek, amelyek egy tagállam, az egyik EGT állam, vagy az Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelmet benyújtott országok egyike vagy adott esetben bármely más ország jogszabályainak hatálya alá tartoznak.

26. A 39. cikk a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"39. cikk

A nemzeti vagy nemzetközi közszektorbeli szervek vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervek kijelölése

(A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja)"

b) A (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdésben említett szerveket, intézményeket vagy nemzetközi közszektorbeli szerveket tárgyilagos szempontok alapján, átlátható módon, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell kiválasztani, hogy megfeleljenek a Bizottság által meghatározott végrehajtási követelményeknek."

c) A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Minden más esetben a Bizottság jelöli ki az ilyen szerveket, egyetértésben az érintett tagállamokkal, illetve országokkal."

d) A szöveg a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a Bizottság a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában hivatkozott szerveket bíz meg végrehajtási feladatokkal, évente tájékoztatnia kell a törvényhozó hatóságot az érintett ügyekről és szervekről, valamint megfelelő módon igazolnia kell e szervek igénybevételét."

27. A szöveg a következő, 39a. cikkel egészül ki:

"39a. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe értelmében egyedi fellépések irányításával megbízott személyek

(A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének d) pontja)

A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett egyedi fellépések irányításával megbízott személyek megfelelő struktúrákat és eljárásokat alakítanak ki annak érdekében, hogy felelősséget tudjanak vállalni a rájuk bízott pénzeszközökért. E személyek az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 1. és 5. cikke értelmében a Bizottság közös kül- és biztonságpolitikai szaktanácsadóinak minősülnek."

28. A 41. cikk a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"41. cikk

A közvetett központi igazgatásra vonatkozó részletes rendelkezések

(A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b), c) és d) pontja) "

b) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a Bizottság a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b), c) és d) pontjában hivatkozott szervekre és személyekre bíz végrehajtási feladatokat, úgy megállapodást köt azokkal, amelyben meghatározzák a pénzeszközök kezelésére és ellenőrzésére, valamint a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmére szolgáló részletes rendelkezéseket."

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett szervek vagy személyek nem viselik a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők státusát."

29. A 42. cikk a következőképpen módosul:

a) A címben az "53. cikk (5) bekezdés" szövegrész helyébe az "53b. és 53c. cikk" lép.

b) Az (1) bekezdésben az "53. cikk (5) bekezdés" szövegrész helyébe az "53b. és 53c. cikk" lép.

30. A szöveg a következő, 42a. cikkel egészül ki: "42a. cikk Az ellenőrzések és nyilatkozatok összefoglalója (A költségvetési rendelet 53b. cikkének (3) bekezdése) (1) Az összefoglalót a tagállam által az érintett kiadások területére kijelölt megfelelő hatóság vagy szerv biztosítja, az ágazat-specifikus szabályokkal összhangban. (2) Az ellenőrzésekre vonatkozó résznek: (3) A nyilatkozatokra vonatkozó résznek:

a) tartalmaznia kell a tanúsítást végző szervezetek által kiállított tanúsítványokat a mezőgazdaság tekintetében és az ellenőrző szervek által rendelkezésre bocsátott ellenőri véleményeket a strukturális és más, hasonló intézkedések tekintetében;

b) a mezőgazdasági kiadásokkal és a strukturális, továbbá más hasonló intézkedésekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenység évét követő év február 15-éig rendelkezésre kell állnia.

a) tartalmaznia kell a kifizető ügynökségek által kiállított megbízhatósági nyilatkozatokat a mezőgazdaság tekintetében és a tanúsítást végző hatóságok által kiállított tanúsítványokat a strukturális és más, hasonló intézkedések tekintetében;

b) a mezőgazdasági kiadások és a strukturális, továbbá más hasonló intézkedések esetében a következő költségvetési év február 15-éig rendelkezésre kell állnia."

31. A 43. cikk helyébe a következő szöveg lép: "43. cikk Közös igazgatás (A költségvetési rendelet 53d., 108a. és 165. cikke) (1) A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő rendszer álljon rendelkezésre az intézkedések teljes körű ellenőrzésére és vizsgálatára. (2) A költségvetési rendelet 53d. cikkében említett nemzetközi szervezetek a következők: A költségvetési rendelet 53d. cikke alkalmazásában az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap nemzetközi szervezetnek minősül. (3) Amennyiben a költségvetést a költségvetési rendelet 53d. és 165. cikkével összhangban nemzetközi szervezetekkel való közös igazgatással hajtják végre, a szervezetek és a finanszírozandó fellépések objektív és átlátható módon kerülnek kiválasztásra. (4) E rendelet 35. cikkének sérelme nélkül, a költségvetési rendelet 53d. cikkében említett nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások különösen a következőket tartalmazzák: (5) A projekt vagy program közös kidolgozásúnak minősül, amennyiben a Bizottság és a nemzetközi közszektorbeli szerv közösen értékeli megvalósíthatóságát és határozza meg végrehajtási rendelkezéseit. (6) A közös igazgatású projektek megvalósítása során a nemzetközi szervezeteknek legalább az alábbi követelményeknek meg kell felelniük: E követelményeket a nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásokban kifejezetten rögzíteni kell."

a) kormányközi megállapodásokkal létrehozott nemzetközi közjogi szervezetek és az ilyen szervezetek által létrehozott szakosított intézmények;

b) a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (VKNB);

c) a Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége.

a) a közös igazgatás keretében megvalósítandó fellépés, projekt vagy program leírása;

b) végrehajtásuk feltételei és részletes rendje, különösen a közbeszerzési szerződések és a támogatások odaítélésének elvei;

c) a Bizottságnak a végrehajtással kapcsolatban benyújtandó jelentésekre vonatkozó szabályok;

d) a végrehajtási feladatokkal megbízott szervezeteket kötelező rendelkezések, amelyek alapján ki kell zárniuk a közbeszerzési vagy támogatás-odaítélési eljárásból a költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában, valamint 94. cikke a) és b) pontjában említett helyzetben lévő pályázókat illetve ajánlattevőket;

e) a közösségi hozzájárulásra vonatkozó fizetési feltételek és a kifizetés igazolásához előírt kísérő dokumentumok;

f) a végrehajtás megszűnésének feltételei;

g) a Bizottság által végzett ellenőrzésre vonatkozó részletes rendelkezések;

h) a Számvevőszéknek feladatai ellátásához szükséges, adott esetben helyszíni információ-hozzáférési jogot biztosító, a nemzetközi szervezetekkel kötött ellenőrzési megállapodásokkal összhangban lévő rendelkezések;

i) az esetleges kamathozam felhasználására vonatkozó rendelkezések;

j) a közösségi fellépésnek, projektnek vagy programnak a szervezet egyéb tevékenységeivel szembeni azonosíthatóságát garantáló rendelkezések;

k) a költségvetésből származó forrásokból részesülő kedvezményezettek közzétételére vonatkozó rendelkezések, amelyek előírják a nemzetközi szervezetek számára ezen információknak e rendelet 169. cikkével összhangban történő közzétételét.

a) a közbeszerzési és támogatás-odaítélési eljárásoknak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség, az összeférhetetlenség tilalma és a nemzetközileg elfogadott standardok tiszteletben tartása elvének;

b) a támogatások nem lehetnek halmozottak, és visszamenőlegesen nem nyújthatók;

c) a támogatásoknak társfinanszírozással kell történniük, hacsak a 253. cikk másképp nem rendelkezik;

d) a támogatások célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett számára.

32. A szöveg a következő, 43a. cikkel egészül ki:

"43a. cikk

Információ a személyes adatok ellenőrzési célú továbbításáról

(A költségvetési rendelet 48. cikke)

A közvetlen központi igazgatás keretében tett valamennyi, támogatáshoz vagy közbeszerzéshez kapcsolódó felhívásban a lehetséges kedvezményezetteket, pályázókat és ajánlattevőket a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban tájékoztatni kell, hogy a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából személyes adataikat továbbíthatják belső ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez, vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (a továbbiakban: OLAF).

33. A 48. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) az igazgatási kockázatok azonosítása, megelőzése és hatékony kezelése;"

34. A 49. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ahol lehet, törölni kell a bizonylatokban szereplő személyes adatokat, amennyiben azokra nincs szükség a mentesítési eljáráshoz, illetve ellenőrzési vagy vizsgálati célokra. A forgalmi adatok megőrzése tekintetében a 45/2001/EK rendelet 37. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit minden esetben be kell tartani."

35. A 67. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Kifizetés az előlegszámlákról történhet bankátutalással - beleértve a költségvetési rendelet 80. cikkében említett közvetlen követelés-elszámolási rendszert - csekkel vagy egyéb fizetési módon, a számvitelért felelős tisztviselő utasításaival összhangban."

36. A 72. cikkben "az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: »a személyzeti szabályzat«)" helyébe "a személyzeti szabályzat" lép.

37. A 74. és 75. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"74. cikk

Pénzügyi szabálytalanságok

(A költségvetési rendelet 60. cikkének (6) bekezdése és 66. cikkének (4) bekezdése)

Az OLAF hatáskörének sérelme nélkül a 43a. cikkben említett testület (a továbbiakban: a testület) illetékes a költségvetési rendelet valamely rendelkezésének, vagy valamely pénzügyi igazgatással kapcsolatos rendelkezésnek a megszegése, valamint a személyzet egy tagjának tevékenységéből vagy mulasztásából adódó műveletek ellenőrzése tekintetében.

75. cikk

Pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testület

(A költségvetési rendelet 60. cikkének (6) bekezdése és 66. cikkének (4) bekezdése)

(1) Az ezen rendelet 74. cikkében említett pénzügyi szabálytalanságok eseteit a költségvetési rendelet 66. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerinti, kinevezésre jogosult hatóság terjeszti a testület elé véleményezés céljából.

A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a testület elé utalhatja az ügyet, ha úgy véli, hogy pénzügyi szabálytalanság történt. A testület véleményében értékeli, hogy felmerültek-e a 74. cikk szerinti szabálytalanságok, ha igen, mennyire súlyosak és milyen következményekkel járhatnak. Amennyiben a testület elemzése szerint az eset az OLAF hatáskörébe tartozik, úgy haladéktalanul visszaküldi az aktát a kinevezésre jogosult hatóságnak, és azonnal értesíti az OLAF-ot.

Amennyiben a testületnek közvetlenül a személyzet egyik tagja terjeszti elő az ügyet a költségvetési rendelet 60. cikkének (6) bekezdésével összhangban, úgy a testület továbbítja az aktát a kinevezésre jogosult hatóságnak, és erről értesíti a személyzet érintett tagját. A kinevezésre jogosult hatóság felkérheti a testületet az eset véleményezésére.

(2) Az intézmény - vagy közösen létrehozott testület esetében a részt vevő intézmények - belső szervezetüktől függően maguk határozzák meg a testület működésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a testület összetételét, amelybe be kell vonni egy megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező külső résztvevőt is."

38. A 77. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A költségvetési rendelet 160. cikkének (1a) bekezdésére és 161. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel a követelésekre vonatkozó becslések elkészítése nem jelenti kötelezettségvállalási előirányzat rendelkezésre bocsátását."

39. A 81. cikk a következő, (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Minden intézmény számvitelért felelős tisztviselője jegyzéket készít a behajtandó esedékes követelésekről. A Közösséget megillető összegeket a jegyzékben a beszedési utalvány kibocsátásának időpontja szerint csoportosítja. A jegyzéket eljuttatja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének.

A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője konszolidált jegyzéket készít, amelyben az esedékes összegek intézmények és a beszedési utalvány kibocsátásának napja szerinti bontásban szerepelnek. A jegyzéket csatolják a Bizottság költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéséhez.

(4) A Bizottság összeállítja a költségvetési rendelet 73. cikke értelmében vett azon követelések - az adósok nevét és a kötelezettség összegét tartalmazó - jegyzékét, amelyek esetében az adóst jogerős bírósági határozat kötelezi fizetésre, és amelyek esetében kihirdetésüket követő egy éven belül nem történt jelentősebb kifizetés. E jegyzéket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével közzé kell tenni."

40. A szöveg a következő, 85b. cikkel egészül ki:

"85b. cikk

Az elévülési időre vonatkozó szabályok

(A költségvetési rendelet 73a. cikke)

(1) A Közösségek harmadik felekkel szembeni jogosultságainak elévülési ideje az adóssal a 78. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti terhelési értesítésben közölt határidő lejártát követő napon kezdődik.

A harmadik felek Közösségekkel szembeni jogosultságainak elévülési ideje azon a napon kezdődik, amikor a megfelelő jogi kötelezettségvállalás értelmében a harmadik fél jogosultságának kifizetése esedékes.

(2) A harmadik felekkel szembeni közösségi jogosultságok elévülési idejét egy intézmény, vagy az intézmény kérésére cselekvő tagállam minden olyan cselekménye megszakítja, amelyről a harmadik felet értesítik és az adósság beszedésére irányul.

A harmadik felek Közösségekkel szembeni jogosultságainak elévülési idejét minden olyan, az adósság beszedésére irányuló cselekmény megszakítja, amelyről a hitelező vagy hitelező meghatalmazottja értesíti a Közösségeket.

(3) A (2) bekezdésben említett megszakítást követő napon új, ötéves elévülési időszak kezdődik.

(4) Az (1) bekezdésben említett követeléssel kapcsolatos minden jogi lépés, beleértve a magukat később nem illetékesnek nyilvánító bíróságok előtti lépéseket is, megszakítja az elévülési időt. Az új ötéves elévülési időszak addig nem kezdődik meg, amíg nincs jogerős ítélet vagy ugyanazon felek ugyanazon esetben nem jutnak peren kívüli egyezségre.

(5) Amennyiben a számvitelért felelős tisztviselő a 85. cikkel összhangban fizetési haladékot ad az adósnak, úgy ez az elévülési idő megszakításának minősül. A meghosszabbított fizetési határidő lejártát követő napon új, ötéves elévülési idő kezdődik.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben megállapított elévülési idő lejárta után a jogosultságokat nem szedik be."

41. A 87. cikk (3) bekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a 81. cikkel összhangban lemond a beszedésről."

42. A 93. cikket el kell hagyni.

43. A 94. cikk (1) bekezdése a következő, f) ponttal egészül ki:

"f) amennyiben az intézmény a költségvetési rendelet 174a. cikkének (1) bekezdése értelmében egy intézményközi európai hivatal igazgatóját engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskörrel ruházta fel."

44. A 104. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az előfinanszírozás - beleértve a több kifizetésből álló előfinanszírozást - a szerződés, a határozat, a megállapodás, illetve az alap jogi aktus, vagy olyan bizonylatok alapján kerül kifizetésre, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a finanszírozott tevékenységek megfelelnek-e a kérdéses szerződésben, határozatban, illetve megállapodásban foglalt feltételeknek. Amennyiben az előfinanszírozás kifizetésének időpontját ezek az eszközök rögzítik, az esedékes összeg kifizetéséhez nincs szükség külön kérelemre.

Az időközi kifizetések és a záró kifizetések olyan bizonylatokon alapulnak, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a finanszírozott tevékenységet az alap jogi aktussal, a kedvezményezetnek kedvező határozattal, vagy a kedvezményezettel kötött szerződésben, illetve megállapodásban foglalt feltételekkel összhangban végezték."

45. A 106. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben a kifizetés iránti kérelem nem elfogadható, az engedélyezésre jogosult tisztviselő a kifizetési kérelem beérkezésének eredeti időpontjától számított 30 naptári napon belül tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt, illetve a kedvezményezettet. E tájékoztatás tartalmazza valamennyi hiányosság leírását."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(3) Olyan szerződés, támogatási megállapodás vagy határozat esetén, amely értelmében a kifizetés valamely jelentés vagy igazolás jóváhagyásának függvénye, az (1) és (2) bekezdésben említett fizetési határidő nem kezdődik meg addig, amíg a kérdéses jelentést vagy igazolást jóvá nem hagyták. A kedvezményezettet erről haladéktalanul tájékoztatják. A jóváhagyásra biztosított idő nem lépheti túl: A nyertes ajánlattevőt, illetve a kedvezményezettet minden esetben előre tájékoztatni kell annak lehetőségéről, hogy a kifizetés a jelentés jóváhagyása miatt késedelmet szenvedhet. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő hivatalos irat útján tájékoztatja a kedvezményezettet a jelentés vagy igazolás jóváhagyására biztosított időszak bármely felfüggesztéséről. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő dönthet úgy, hogy a jelentés vagy igazolás jóváhagyására és a kifizetésre ugyanazt a határidőt alkalmazza. Ez a határidő nem haladhatja meg a jelentés vagy igazolás jóváhagyására, valamint a kifizetésre szabott maximális összesített időtartamot."

a) a 20 naptári napot közvetlen árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén;

b) a 45 naptári napot egyéb szerződés és támogatási megállapodás vagy határozat esetén;

c) a 60 naptári napot olyan technikai szolgáltatásokra kiterjedő szerződés, támogatási megállapodás vagy határozat esetén, amelyek értékelése különösen összetett feladat.

c) A (4) bekezdés első albekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az engedélyezésre jogosult tisztviselő a lehető leghamarabb tájékoztatja erről az érintett ajánlattevőt vagy kedvezményezettet, és megadja a felfüggesztés indokát."

d) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított határidők lejáratát követően a hitelező az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kamatra jogosult: Kivételként amennyiben az első albekezdés rendelkezéseivel összhangban számított kamat nem haladja meg a 200 eurót, azt a hitelezőnek csak kérésre, a késedelmes kifizetés kézhezvételétől számított két hónapon belül megküldött kérelem esetén kell megfizetni. Az első és második albekezdés nem alkalmazandó a tagállamokra."

a) a kamatláb a 86. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett kamatláb;

b) a kamatot a fizetési határidő lejáratát követő naptári naptól a kifizetés napjáig tartó időszakra kell fizetni.

e) A szöveg a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Minden intézmény jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak a határidők betartásáról és az (1)-(5) bekezdésekben megállapított határidők felfüggesztéséről. A Bizottság jelentését a költségvetési rendelet 60. cikkének (7) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésekhez csatolják."

46. A 112. cikk a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A belső ellenőr jelentésének összeállítása során különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelvének való általános megfelelésre összpontosít, és biztosítja, hogy ezen alapelv alkalmazásának folyamatos javítása és szélesítése érdekében meghozzák a megfelelő intézkedéseket."

47. A 115. cikk második bekezdésében a "személyzeti szabályzat" kifejezés helyébe a "az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata" kifejezés lép.

48. A 116. cikk (6) bekezdése első albekezdésének negyedik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A meghívásos eljárásban, versenypályázatban vagy tárgyalásos eljárásban való részvétel engedélyezése iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplő megnevezése »pályázó«."

49. A 117. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben több gazdasági szereplővel kötnek keretszerződést, akkor legalább három gazdasági szereplővel kell azt megkötni, feltéve, hogy van elegendő számú, a kiválasztási szempontoknak eleget tevő gazdasági szereplő, illetve az odaítélés szempontjainak megfelelő, elfogadható ajánlat.

A több gazdasági szereplővel kötött keretszerződés különálló, ám azonos feltételekkel aláírt szerződések formáját öltheti.

A keretszerződés időtartama nem haladhatja meg a 4 évet, kivéve az elsősorban a keretszerződés tárgya által indokolt kivételes eseteket.

A gyors áralakulásnak és technológiai fejlődésnek kitett ágazatokban az újabb kiírás nélküli keretszerződéseknek tartalmazniuk kell a félidős felülvizsgálat vagy egy benchmarking rendszer alkalmazásának kötelezettségét. A félidős felülvizsgálatot követően, amennyiben az eredetileg megszabott feltételek már nem követik az áralakulást vagy a technológiai fejlődést, az ajánlatkérő nem használhatja a szóban forgó keretszerződést, ehelyett meg kell tennie az annak felbontását célzó megfelelő intézkedéseket."

50. A 118. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az ajánlatkérő adott esetben az ajánlati felhívásban pontosítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárás intézményközi közbeszerzési eljárás. Ebben az esetben a hirdetményben meg kell jelölni a közbeszerzési eljárásban részt vevő, a költségvetési rendelet 185. cikkében említett intézményeket, végrehajtó ügynökségeket vagy szerveket, a közbeszerzési eljárásért felelős intézményt, valamint ezen intézmények, végrehajtó ügynökségek vagy szervek szerződéseinek összesített volumenét."

b) A (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az odaítélésről szóló hirdetményt a szerződés vagy keretszerződés aláírásának napja után legkésőbb 48 naptári napon belül kell megküldeni a Kiadóhivatalnak. Azonban a dinamikus beszerzési rendszeren alapuló szerződésekre vonatkozó hirdetményeket negyedéves alapon csoportosítani lehet. Ilyen esetben azokat legkésőbb az adott negyedévet követő 48 napon belül kell megküldeni a Kiadóhivatalnak."

ii. A szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Az odaítélésről szóló hirdetményt a 158. cikkben megállapított küszöbértékkel egyenlő vagy azt meghaladó értékű, és tárgyalásos eljárással, hirdetmény előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés vagy keretszerződés esetében is úgy kell megküldeni a Kiadóhivatalnak, hogy a szerződés aláírását megelőzően elegendő idő maradjon a közzétételre, a 158a. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban.

A költségvetési éven belüli keretszerződésen alapuló egyedi szerződések értékére és nyertes ajánlattevőire vonatkozó információt az adott költségvetési év végét követően legkésőbb március 31-ig közzé kell tenni az ajánlatkérő honlapján, amennyiben valamely egyedi szerződés megkötésének eredményeként, vagy az egyedi szerződések összértékével túllépik a 158. cikkben említett küszöbértékeket."

51. A 119. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pontban a "foglaltakkal legalább azonos" helyébe a "foglaltaknál nagyobb" lép;

ii. a b) pontban az "elérő vagy" kifejezést törölni kell;

iii. a második albekezdést törölni kell.

b) A (3) bekezdés első albekezdésének első mondatában az "elérő, illetve" kifejezést törölni kell.

52. A 123. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Tárgyalásos eljárás során, illetve versenypályázatot követően a tárgyalásra vagy ajánlattételre meghívott pályázók száma nem lehet kevesebb háromnál, feltéve hogy elegendő olyan pályázó van, aki megfelel a kiválasztási szempontoknak."

53. A szöveg a következő, 125c. cikkel egészül ki:

"125c. cikk

Tagállammal közös közbeszerzési eljárás

(A költségvetési rendelet 91. cikke)

Egy intézmény és egy vagy több tagállam ajánlatkérőjének közös közbeszerzési eljárása esetén az intézményre vonatkozó eljárási rendelkezések alkalmazandók.

Amennyiben a szerződés teljes becsült értékéből a tagállam ajánlatkérőjének felelőssége alá tartozó, vagy általa kezelt rész eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, vagy más, megfelelően indokolt esetekben az intézmény dönthet úgy, hogy a tagállam ajánlatkérőjére vonatkozó eljárási szabályok alkalmazandók, feltéve, ha azok az intézményre vonatkozó szabályokkal egyenértékűeknek tekinthetők.

A közös közbeszerzési eljárásban érintett intézmény és tagállami ajánlattevő különösen a részvételi kérelem és az ajánlatok értékelésének, a szerződés odaítélésének gyakorlati szabályairól, valamint a szerződésre alkalmazandó jogról és a vitás ügyekben illetékes bíróságról állapodik meg."

54. A 129. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az 5 000 eurónál nem nagyobb összegű szerződés egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető.

(4) Az 500 eurónál nem nagyobb összegű kiadási tételek kifizetése megvalósulhat egyszerűen számla ellenében, nincs szükség odaítélési eljárásra."

55. A 130. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a szerződésre alkalmazandó kizárási és kiválasztási szempontok meghatározása, a meghívásos eljárás és a 127. cikkben említett közzétételt követő tárgyalásos eljárás kivételével; ilyen esetben e szempontok kizárólag az ajánlati felhívásban vagy a részvételi szándék kifejezésére való felhívásban szerepelnek;"

b) A (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) annak közlése, hogy amennyiben az intézmények az ajánlatkérők, a szerződésre irányadó jog a közösségi jog, kiegészítve - amennyiben szükséges - a szerződésben meghatározott nemzeti joggal;"

ii. A szöveg a következő, d) ponttal egészül ki:

"d) a jogviták tárgyalásában illetékes bíróság meghatározása."

c) Az (5) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"A 134. cikkben említett információkon túl az ajánlatkérő bármely információt bekérhet a pályázótól vagy ajánlattevőtől a tervezett alvállalkozó 135., 136. és 137. cikkben említett pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai kapacitásairól, különösen abban az esetben, ha az alvállalkozó a szerződésben jelentős részt vállal."

56. A 133. cikk helyébe a következő szöveg lép: "133. cikk Kizárásra okot adó jogellenes tevékenységek (A költségvetési rendelet 93. és 114. cikke) A költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett esetek a következők:

a) az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban (6) kidolgozott, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkében említett csalási esetek;

b) az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban (7) kidolgozott, az Európai Közösségek tisztviselőit, illetve az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében említett korrupciós esetek;

c) a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés (8) 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, bűnszervezetben való részvétel;

d) a 91/308/EGK tanácsi irányelv (9) 1. cikkében meghatározott pénzmosás esetei.

57. A szöveg a következő, 133a. cikkel egészül ki: "133a. cikk Kizárási kritériumok alkalmazása és a kizárás időtartama (A költségvetési rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke) (1) A kizárás időtartamának meghatározása és az arányosság elvének való megfelelés biztosítása érdekében az illetékes hatóság különösen figyelembe veszi a tények súlyosságát - beleértve azok hatását a Közösségek pénzügyi érdekeire és a róla kialakult képre -, továbbá az eltelt időt, a jogsértés időtartamát és ismétlődő voltát, a szándékosságot vagy a gondatlanság mértékét, valamint az érintett intézmény által a helyzet orvoslására tett intézkedéseket. A kizárás időtartamának meghatározása során az illetékes hatóság lehetőséget biztosít a pályázónak vagy ajánlattevőnek, hogy kifejtse álláspontját. Amennyiben a kizárás időtartamát a költségvetési rendelet 95. cikke (2) bekezdésében említett hatóságok és szervek határozzák meg, a Bizottság ezt az időtartamot alkalmazza, azonban nem lépi túl a költségvetési rendelet 93. cikke (3) bekezdésében rögzített maximális időtartamot. (2) A költségvetési rendelet 93. cikkének (3) bekezdésében említett időszak legfeljebb öt év, és az alábbi adatokból kerül kiszámításra: A kizárás időtartamát tíz évre lehet meghosszabbítani az a) és b) pontokban említett időponttól számított öt éven belüli ismételt jogsértés esetén, az (1) bekezdésre is figyelemmel. (3) A pályázókat és az ajánlattevőket kizárják a közbeszerzési és támogatási eljárásból, amíg a költségvetési rendelet 93. cikk (1) bekezdése a) és d) pontjában említett helyzetek valamelyikében vannak."

a) a költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjaiban említett jogerős ítélet napjától, vagy;

b) a költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett esetekben a jogsértés napjától, illetve ismétlődő jogsértések esetében a jogsértés megszűnésének napjától.

58. A 134. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A kockázatértékeléstől függően az ajánlatkérő eltekinthet az első albekezdésben említett nyilatkozat előírásától a legfeljebb 5 000 euro értékű szerződések esetében. Azonban a 241. cikk (1) bekezdésében, a 243. cikk (1) bekezdésében és a 245. cikk (1) bekezdésében említett szerződések esetében, az ajánlatkérő eltekinthet ezen nyilatkozat előírásától a legfeljebb 10 000 euro értékű szerződések esetében."

b) A cikk a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben az ajánlatkérő kéri, a pályázó vagy ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatot nyújt be a tervezett alvállalkozótól, amely bizonyítja, hogy az nincs a költségvetési rendelet 93. és 94. cikkében említett helyzetek egyikében sem.

E nyilatkozattal szemben felmerült kétség esetén az ajánlatkérő kéri a (3) és (4) bekezdésben említett bizonyítékokat. Adott esetben az (5) bekezdést kell alkalmazni."

59. A szöveg a következő, 134a. cikkel egészül ki: "134a. cikk Központi adatbázis (A költségvetési rendelet 95. cikke) (1) A költségvetési rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, végrehajtó ügynökségek és szervek a Bizottság által kidolgozott formátumban információt szolgáltatnak a Bizottságnak a költségvetési rendelet 93. és 94. cikkében, 96. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 96. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett helyzetek valamelyikében lévő gazdasági szereplőkről, a kizárás okáról, valamint a kizárás időtartamáról. Ugyancsak információval szolgálnak a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szereplő feletti képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyekről, akik a költségvetési rendelet 93., 94. cikkében, 96 cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 96 cikke (2) bekezdése a) pontjában említett helyzetek valamelyikében vannak. A költségvetési rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságok és szervek a Bizottság által kidolgozott formátumban a következőket juttatják el a Bizottsághoz: (2) Az (1) bekezdésben említett intézmények, hatóságok és szervek kijelölik az adatbázisban szereplő információk Bizottságnak történő közléséért, valamint Bizottságtól való fogadásáért felelős személyeket. A költségvetési rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, hatóságok és szervek esetében a kinevezett személy a lehető leghamarabb eljuttatja az információt a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, és adott esetben kéri az adat adatbázisba történő felvételét, módosítását vagy eltávolítását. A költségvetési rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságok és szervek esetében a kinevezett személy a vonatkozó ítélet kibocsátásától számított három hónapon belül eljuttatja a szükséges információt a Bizottság érintett programért vagy intézkedésért felelős engedélyezésre jogosult tisztviselőjének. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője viszi be, módosítja, illetve távolítja el az adatokat az adatbázisból. Biztonságos kapcsolat segítségével havonta a kijelölt személyek rendelkezésére bocsátja az adatbázisban szereplő validált adatokat. (3) Az (1) bekezdésben említett intézmények, hatóságok és szervek igazolják a Bizottság előtt, hogy az információt a 45/2001/EK rendelet, valamint a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) személyes adatok védelmére vonatkozó szabályaival összhangban állapították meg és továbbították. Különösen előzetesen tájékoztatják valamennyi, az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplőt és személyt arról, hogy adataik az adatbázisba kerülhetnek és azokat a Bizottság a (2) bekezdésben említett kijelölt személyekhez továbbíthatja. Az intézmények, hatóságok és szervek adott esetben, helyesbítést, törlést vagy az adat bármely módosítását követően aktualizálják a továbbított információt. Az adatbázisban szereplő minden félnek joga van a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjéhez benyújtott kérelem révén tájékoztatást kapni a rá vonatkozó adatokról. (4) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a Bizottságnak az adatbázis hatékony, a 95/46/EK irányelvvel összhangban történő kezeléséhez. A harmadik országok hatóságaival és a költségvetési rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi szervvel kötött megállapodásokban rögzíteni kell az e rendelkezéseknek és a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvnek való megfelelést biztosító megállapodásokat.

a) információ a következő személyekről, amelyek a költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett helyzetek valamelyikében vannak, amennyiben magatartásuk káros volt a Közösségek pénzügyi érdekeire:

i. gazdasági szereplők;

ii. jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szereplő feletti képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyek;

b) az ítélet típusa;

c) adott esetben a közbeszerzési eljárásból való kizárás időtartama.

60. A szöveg a következő, 134b. cikkel egészül ki:

"134b. cikk

Közigazgatási és pénzügyi szankciók

(A költségvetési rendelet 96. és 114. cikke)

(1) A szerződésben megállapított szankciók alkalmazásának sérelme nélkül azon pályázókat, ajánlattevőket és szerződő feleket, akik hamis nyilatkozatot tettek, súlyos hibát vagy szabálytalanságot követtek el, csaltak vagy súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket, ki lehet zárni a Közösség költségvetéséből finanszírozott valamennyi szerződésből és támogatásból, attól, a szerződő féllel folytatott kontradiktórius eljárással megerősített időponttól számított legfeljebb öt évre, amikor a jogsértést megállapították.

Ezen időszak az első albekezdésben említett időpontot követő öt éven belüli ismételt jogsértés esetén tíz évre hosszabbítható.

(2) Azon pályázókra vagy ajánlattevőkre, akik hamis nyilatkozatot tettek, súlyos hibát vagy szabálytalanságot követtek el, vagy csaltak, pénzbírságot is ki lehet róni, amelynek mértéke az odaítélt szerződés teljes becsült értékének 2-10 %-a.

Azon szerződő felekre, akik súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket, a szóban forgó szerződés teljes értékének 2-10 %-át kitevő pénzbírságot lehet kiróni.

Ez az arány az (1) bekezdés első albekezdésében említett időpontot követő öt éven belüli ismételt jogsértés esetén 4-20 %-ra növelhető.

(3) Az intézmény a közigazgatási és pénzügyi szankciókat különösen a 133a. cikk (1) bekezdésében említett elemekre tekintettel határozza meg."

61. A 140. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Meghívásos eljárásban a 125b. cikkben említett versenypályázat alkalmazásának esetén, és ajánlati felhívás közzétételével zajló tárgyalásos eljárásban, ha a szerződés meghaladja a 158. cikkben megállapított küszöbértéket, a részvételi kérelmek beérkezésének határideje az ajánlati felhívás feladásának napjától számított legalább 37 nap."

62. A 145. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az intézményközi alapon indított közbeszerzési eljárások esetében az ajánlatbontó bizottságot a közbeszerzési eljárásért felelős intézmény illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselője nevezi ki. Az ajánlatbontó bizottság összeállítása a lehetséges mértékig tükrözi a közbeszerzési eljárás intézményközi jellegét."

63. A 146. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő azonban dönthet úgy, hogy az értékelő bizottságnak az ajánlatokat csak az odaítélési szempontok alapján kell értékelnie és rangsorolnia, míg a kizárási és kiválasztási szempontok értékelése az összeférhetetlenség elkerülését garantáló egyéb megfelelő módon történik."

b) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az intézményközi alapon indított közbeszerzési eljárások esetében az értékelő bizottságot a közbeszerzési eljárásért felelős intézmény illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselője nevezi ki. Az értékelő bizottság összeállítása a lehetséges mértékig tükrözi a közbeszerzési eljárás intézményközi jellegét."

64. A 147. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A követelményeknek megfelelő részvételi kérelmek és ajánlatok értékeléséről és rangsorolásáról keltezéssel ellátott, írásos jegyzőkönyv készül.

Az írásos jegyzőkönyvet az értékelő bizottság minden tagja aláírja.

Az értékelő bizottság nem volt illetékes az ajánlatoknak a kizárási és kiválasztási szempontok alapján történő értékelésében és rangsorolásában, akkor az írásos jegyzőkönyvet azok a személyek is aláírják, akiket az engedélyezésre jogosult tisztviselő erre felhatalmazott. Az írásos jegyzőkönyvet jövőbeni hivatkozás céljára meg kell őrizni."

b) A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Intézményközi alapon indított közbeszerzési eljárás esetén az első albekezdésben említett döntést a közbeszerzési eljárásban illetékes ajánlatkérő hozza meg."

65. A 149. cikk a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"149. cikk

A pályázóknak és ajánlattevőknek nyújtott információ

(A költségvetési rendelet 100. cikkének (2) bekezdése, 101. és 105. cikke)"

b) A (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép: "A közösségi intézmények által saját számlájukra odaítélt szerződések esetében, amelyek értéke a 158. cikkben megállapított küszöbökkel egyenlő vagy azok felett van, és nincsenek kizárva a 2004/08/EK irányelv hatálya alól, az ajánlatkérő valamennyi sikertelen ajánlattevőt vagy pályázót egy időben és egyesével, postai úton, faxon vagy e-mailben tájékoztat arról, hogy pályázatukat vagy ajánlatukat elutasították a következő szakaszok valamelyikében: Az ajánlatkérő valamennyi esetben feltünteti az ajánlat vagy pályázat elutasításának okait és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket."

a) a két különálló szakaszban szervezett közbeszerzési eljárások esetében röviddel azután, hogy döntöttek a kizárási és válogatási feltételek alapján és az odaítélésről szóló határozat előtt;

b) az odaítélésről és az ajánlatok elutasításáról szóló határozatok esetében a lehető leghamarabb, de legkésőbb az odaítélésről szóló döntést követő héten.

ii. A negyedik albekezdést el kell hagyni.

66. A szöveg a következő, 149a. cikkel egészül ki:

"149a. cikk

A szerződés aláírása

(A költségvetési rendelet 100. és 105. cikke)

A szerződés aláírása előtt a szerződés végrehajtása nem kezdődhet meg."

67. A 155. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben helyénvaló, technikailag kivitelezhető és költséghatékony, a 158. cikkben meghatározott küszöbökkel egyenlő, vagy azoknál magasabb értékű szerződéseket egy időben, külön tételek formájában kell odaítélni."

b) A szöveg a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a szerződést külön tételek formájában ítélik oda, a pályázatokat tételenként külön értékelik. Amennyiben ugyanannak az ajánlattevőnek több tételt ítélnek oda, elegendő egyetlen, e tételeket magában foglaló szerződést aláírni."

68. A szöveg a következő, 158a. cikkel egészül ki: "158a. cikk A szerződés aláírását megelőző várakozási időszak (A költségvetési rendelet 105. cikke) (1) Az ajánlatkérő a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződést vagy a keretszerződést a sikeres ajánlattevővel csak a következő időpontoktól számított 14 naptári nap elteltével írhatja alá. Ezt az időszakot az alábbi időpontok egyikétől kell számítani: Amennyiben szükséges, az ajánlatkérő további vizsgálat céljából felfüggesztheti a szerződés aláírását, ha ezt a sikertelen vagy sérelmet szenvedő ajánlattevők vagy pályázók kérelmei vagy megjegyzései, vagy bármely hozzá eljutott vonatkozó információ indokolja. A kérelmeket, megjegyzéseket vagy az információt az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül kell megkapni. Felfüggesztés esetén valamennyi pályázót vagy ajánlattevőt a felfüggesztési határozatot követő három munkanapon belül értesíteni kell. A (2) bekezdésben előírt esetek kivételével az (1) bekezdésben megállapított határidő lejárta előtt aláírt bármely szerződést semmisnek kell tekinteni. Amennyiben a szerződés vagy keretszerződés nem ítélhető oda az eredetileg nyertes ajánlattevőnek, az ajánlatkérő odaítélheti azt a következő legjobb ajánlattevőnek. (2) Az (1) bekezdés első albekezdésében megállapított határidő a következő esetekben nem alkalmazandó:

a) az odaítélési határozatok és az elutasító határozatok egyidejű feladását követő nap;

b) amennyiben a szerződést vagy keretszerződést tárgyalásos eljárással, hirdetmény előzetes közzététele nélkül ítélték oda, a 118. cikkben említett, a szerződés odaítéléséről szóló hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő nap.

a) nyílt eljárások, amennyiben csak egyetlen pályázatot nyújtottak be;

b) meghívásos vagy tárgyalásos eljárásban hirdetmény előzetes közzététele után, amennyiben az ajánlattevő, akinek a szerződést odaítélték, volt az egyetlen, aki eleget tett a kizárási és válogatási kritériumoknak, feltéve ha a többi pályázót vagy ajánlattevőt a 149. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontjával összhangban röviddel a vonatkozó döntések kizárási és válogatási kritériumok alapján történő meghozatalát követően tájékoztatták a kizárás vagy az elutasítás okairól;

c) keretszerződésen alapuló egyedi szerződések, és az e keretszerződésben megállapított feltételek alkalmazásával anélkül, hogy újabb kiírásra kerülne sor;

d) a 126. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett rendkívüli sürgősség."

69. A 160. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

b) a (2) és (3) bekezdést el kell hagyni.

70. A szöveg a következő 160a-160f. cikkel egészül ki: "160a. cikk Tagdíjak (A költségvetési rendelet 108. cikke) A költségvetési rendelet 108. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett tagdíjak a Közösséget a tagja között tudó szerveknek fizetett összegek, amelyek megfelelnek a költségvetési határozatoknak és az érintett szerv által megállapított fizetési feltételeknek. 160b. cikk Részesedések (A költségvetési rendelet 108. cikke) A költségvetési rendelet 108. cikkének (2) és (3) bekezdése alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók: a) »tőkerészesedés«: befektetéssel szerzett tulajdonosi pozíció egy szervezetben vagy vállalkozásban, ahol a befektetés hozama a szervezet vagy vállalkozás nyereségességétől függ; b) »részvénytulajdon«: részvényekben megtestesülő tőkerészesedés egy szervezetben vagy vállalkozásban; c) »tőkebefektetés«: befektető általi tőkejuttatás egy cég számára a cég részleges tulajdonlása ellenében, ahol a befektető bizonyos irányítási jogkört is szerez a cégben, és részesülhet a jövőbeli nyereségből; d) »kvázi-sajáttőkefinanszírozás«: saját tőkét és idegen tőkét is bevonó finanszírozási forma, ahol a saját tőke bevonásával a befektető a vállalkozás sikere esetén magas hozamot ér el, illetve az idegen tőke bevonása felárral járul hozzá a befektető hozamához; e) »kockázatos eszköz«: pénzügyi eszköz, amely egy meghatározott kockázat teljes körű vagy részleges fedezetét garantálja, esetleg megállapodás szerinti díjazás ellenében. 160c. cikk Különös szabályok (A költségvetési rendelet 108. cikkének (3) bekezdése) (1) Amennyiben a költségvetési rendelet 108. cikke (3) bekezdésében említett támogatásokat a Bizottság közvetlen központi igazgatás szerint ítéli oda, úgy ezek e cím rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak, leszámítva az alábbi rendelkezéseket: Az első albekezdés nem sérti az érintett támogatások számviteli elszámolását, amelyet a számvitelért felelős tisztviselő a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban állapít meg. (2) Minden pénzügyi hozzájárulással járó esetben az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő gondoskodik arról, hogy megfelelő megállapodás szülessen a hozzájárulás kedvezményezettjével a fizetési módok és az ellenőrzés tekintetében. 160d. cikk Pályadíjak (A költségvetési rendelet 109. cikke (3) bekezdésének d) pontja) A költségvetési rendelet 109. cikke (3) bekezdésének b) pontja alkalmazásában a pályadíjak a versenyben induló munkákért megítélt jutalmak. Ezeket bírálóbizottság ítéli oda, amely szabadon dönt a pályadíjak odaítéléséről vagy visszatartásáról, a munkák minőségének a versenyszabályok alapján történő értékelésétől függően. A pályadíj összege nem áll összefüggésben a nyertesnél felmerült költségekkel. A versenyszabályok megállapítják az odaítélési feltételeket és szempontokat, valamint a pályadíj összegét. 160e. cikk Támogatási megállapodás és határozat (A költségvetési rendelet 108. cikkének (1) bekezdése) (1) Az éves munkaprogram minden egyes közösségi program vagy fellépés esetében meghatározza, hogy a támogatásokat határozat vagy írásos megállapodás szabályozza. (2) Az alkalmazandó eszköz meghatározásához a következő szempontokat kell figyelembe venni: (3) Több engedélyezésre jogosult tisztviselő által irányított programok esetén az alkalmazandó eszközt ezen engedélyezésre jogosult tisztviselők konzultációja útján határozzák meg. 160f. cikk Az intézmények tagjaihoz kapcsolódó kiadások (A költségvetési rendelet 108. cikke (2) bekezdésének a) pontja) A költségvetési rendelet 108. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, az intézmények tagjaihoz kapcsolódó kiadások magukban foglalják az Európai Parlament jelenlegi és korábbi tagjainak egyesületeinek nyújtott hozzájárulásokat is. E hozzájárulásokat az Európai Parlament belső igazgatási szabályaival összhangban hajtják végre."

a) az ezen rendelet 165. cikkében említett nonprofit szabály;

b) az ezen rendelet 172. cikkében említett társfinanszírozási követelmény;

c) azon intézkedések esetében, amelyek célja a kedvezményezett pénzügyi helyzetének megerősítése vagy jövedelemtermelés, a kérelmezőnek az ezen rendelet 173. cikke (4) bekezdésében említett pénzügyi életképességére vonatkozó értékelés;

d) az ezen rendelet 182. cikkében említett előzetes biztosítékra vonatkozó követelmény.

a) a kedvezményezettekkel szembeni egyenlő bánásmód, illetve - különösen az állampolgárság vagy a földrajzi elhelyezkedés alapján történő - megkülönböztetés tilalma;

b) az eszköz koherenciája az ugyanazon közösségi program vagy fellépés keretében alkalmazott más eszközökkel;

c) a finanszírozott fellépések vagy munkaprogramok tartalmának összetettsége és egységesítése.

71. A 163. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"163. cikk

Partnerségek

(A költségvetési rendelet 108. cikke)

(1) Egyes támogatások keretpartnerség részét képezhetik.

(2) Keretpartnerség a Bizottság és a támogatások kedvezményezettjei között jöhet létre, hosszú távú együttműködésként. Megállapodás vagy határozat formáját öltheti.

A partnerségi keretmegállapodás vagy -határozat meghatározza a közös célkitűzéseket, az - egyszeri vagy jóváhagyott éves munkaprogram részét képező - tervezett fellépések jellegét, az egyedi támogatások e cím elveivel és eljárási szabályaival összhangban lévő odaítélési eljárását, továbbá valamennyi fél egyedi megállapodásokon vagy határozatokon alapuló általános jogait és kötelezettségeit.

A partnerség időtartama nem haladhatja meg a 4 évet, kivéve az elsősorban a partnerségi keretmegállapodás tárgya által indokolt kivételes eseteket.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselők a partnerségi keretmegállapodásokat vagy -határozatokat nem alkalmazhatják jogosulatlanul, illetve akkor, ha azok célja vagy hatása ellentétes az átláthatóság vagy a pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód elvével.

(3) A partnerségi keretmegállapodásokat vagy -határozatokat az odaítélési eljárás alkalmazásában támogatásként kell kezelni. Azokra a 167. cikkben említett előzetes közzétételi kötelezettség vonatkozik.

(4) A partnerségi keretmegállapodásokon vagy -határozatokon alapuló egyedi támogatásokat az e megállapodásokban vagy határozatokban rögzített eljárásokkal összhangban, e címnek megfelelően kell odaítélni.

Azokat a 169. cikknek megfelelően utólag kell közzétenni."

72. A 164. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető mondat helyébe a következő lép:

"A támogatási megállapodás legalább az alábbiakat határozza meg:";

ii. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) az intézkedés teljes becsült költsége és a közösségi hozzájárulás, abszolút értékben meghatározott általános felső határként, adott esetben az alábbiakra való utalással:

i. az intézkedés vagy a jóváhagyott munkaprogram költségeihez nyújtott támogatás maximális mértéke, a költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett esetben;

ii. a költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett átalányösszeg és/vagy átalánydíjas finanszírozás;

iii. ezen pont i. és ii. pontjában meghatározott elemek a költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett esetekben.";

iii. az f) és g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) az ilyen típusú megállapodásokra alkalmazandó általános feltételek, úgymint a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy elfogadja a Bizottság, az OLAF és a Számvevőszék által végzett ellenőrzéseket, valamint a 169. cikkben említett, az utólagos közzétételre vonatkozó szabályokat, összhangban a 45/2001/EK rendelettel; ezek az általános feltételek legalább az alábbiakat tartalmazzák:

i. annak kinyilvánítása, hogy a támogatási megállapodásra irányadó jog a közösségi jog, kiegészítve - amennyiben szükséges - a támogatási megállapodásban meghatározott nemzeti joggal;

ii. a jogviták tárgyalásában illetékes bíróság meghatározása.

g) a becsült teljes költségvetés.";

iv. az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"i. a kedvezményezett felelőssége, legalább a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint a tevékenységi és pénzügyi jelentések benyújtása tekintetében; amikor csak lehetséges, köztes célokat határoznak meg, amelyekhez a jelentések benyújtását kötik;";

v. a szöveg a következő, k) és l) ponttal egészül ki:

"k) adott esetben az intézkedés vagy a jóváhagyott munkaprogram támogatható költségeire, vagy a költségvetési rendelet 108a. cikkének (1) bekezdésében említett átalányösszegekre vagy átalánydíjas finanszírozásra vonatkozó adatok;

l) az Európai Közösségek költségvetéséből nyújtott támogatások nyilvános közzétételét szabályozó rendelkezések, kivéve, ha az engedélyezésre jogosult tisztviselő megindokolt határozata alapján a közzététel nem lehetséges vagy nem helyénvaló."

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 163. cikkben említett esetekben a partnerségi kerethatározat vagy a partnerségi keretmegállapodás meghatározza az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, d) pontjának i. alpontjában, valamint f) és h)-k) pontjában említett információkat.

Az egyedi határozat vagy megállapodás tartalmazza az e cikk (1) bekezdése a)-e), g) és k), valamint - amennyiben szükséges - i. pontjában említett információkat."

c) A szöveg a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a támogatási megállapodásokra.

Az (1) bekezdésben említett információk egy része a támogatási megállapodás helyett szerepeltethető az ajánlattételi felhívásban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban."

73. A 165. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) Ezen cím alkalmazásában a nyereség meghatározása a következő: (2) Az átalányösszegeket vagy átalánydíjakat a 181. cikkel összhangban a kapcsolódó költségek vagy költségtípusok alapján, statisztikai adatok felhasználásával és hasonló objektív módon kell meghatározni annak érdekében, hogy eleve kizárják a nyereség lehetőségét. A Bizottság ugyanezen az alapon kétévente rendszeresen újraértékeli és adott esetben módosítja ezeket az összegeket. Ebben az esetben és valamennyi támogatásnál az összegek meghatározásakor ellenőrzik, hogy nem kívánnak-e nyereséget elérni. Ha a támogatás alapjául szolgáló esemény utólagos ellenőrzése során kiderül, hogy az esemény nem történt meg, és a kedvezményezett jogosulatlanul jutott az átalányösszeghez vagy az átalánydíjas finanszírozáshoz, a Bizottságnak jogában áll az átalányösszeget vagy átalánydíjas finanszírozást behajtani, továbbá a kedvezményezett átalányösszegre vagy átalánydíjas finanszírozásra vonatkozó hamis nyilatkozata esetén az átalányösszeg vagy átalánydíjas finanszírozás 50 %-át kitevő pénzbírságot kiszabni. Ezek az ellenőrzések azoknak a tényleges költségekre vonatkozó vizsgálatoknak és igazolásoknak a sérelme nélkül történnek, amelyeket a támogatások, vagy a támogatható költségek meghatározott részének megtérítésével kapcsolatos támogatások kifizetése esetében írnak elő."

a) fellépéshez nyújtott támogatás esetében a nyereség a kedvezményezettnél felmerülő költségeket meghaladó többletbevétel az utolsó kifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában;

b) működési támogatás esetében a nyereség a kedvezményezett működési költségvetésének egyenlegében mutatkozó többlet.

74. A szöveg a következő, 165a. cikkel egészül ki:

"165a. cikk

Társfinanszírozási elv

(A költségvetési rendelet 109. cikke)

(1) Társfinanszírozás esetén egy fellépés költségének, vagy egy szerv működési költségeinek egy részét a támogatás kedvezményezettje, vagy más, nem közösségi hozzájárulások fedezik.

(2) A költségvetési rendelet 108a. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában vagy azok kombinációjában említett támogatások esetében a társfinanszírozást csak a támogatási pályázat értékelésének szakaszában kell értékelni."

75. A 166. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Valamennyi illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek éves támogatási munkaprogramot kell készítenie. E munkaprogramot az érintett intézmény elfogadja és támogatásokról szóló internetes honlapján a lehető leghamarabb közzéteszi, amennyiben szükséges, még a költségvetés végrehajtását megelőző évben, de legkésőbb az adott végrehajtási év március 31-ig."

76. A 167. cikk a következőképpen módosul:

a) Az első bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a költségvetési rendelet 114. és 115. cikkében említett támogathatósági, kizárási, válogatási és odaítélési kritériumok, továbbá a vonatkozó kísérő dokumentumok;"

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A lehetséges kedvezményezettek minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az ajánlattételi felhívást az európai intézmények honlapján és lehetőség szerint bármely más alkalmas úton - beleértve az Európai Unió Hivatalos Lapját - közzéteszik. A közzétételre már a költségvetés végrehajtását megelőző évben sor kerülhet. Az ajánlattételi felhívás tartalmának bármely módosítását ugyanezen feltételekkel szintén közzéteszik."

77. A 168. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) az alap jogi aktusban meghatározott szerveknek, a költségvetési rendelet 49. cikke értelmében, mint támogatás kedvezményezettjeinek;"

b) A bekezdés a következő, e) és f) ponttal egészül ki:

"e) kutatás és technológiafejlesztés esetében a költségvetési rendelet 110. cikkében említett éves munkaprogramban meghatározott szerveknek, amennyiben az alap jogi aktus kifejezetten így rendelkezik, és avval a feltétellel, hogy a projekt nem tartozik javaslattételi felhívás hatálya alá;

f) azon egyedi jellegű fellépéseknél, amelyek egy bizonyos típusú szerv közreműködését igénylik, annak technikai alkalmassága, nagyfokú szakosodása vagy igazgatási hatásköre miatt, azzal a feltétellel, hogy az érintett fellépés nem tartozik ajánlattételi felhívás hatálya alá."

c) A szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdés f) pontjában említett eseteket az odaítélési határozatban kellően megindokolják."

78. A 169. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A pénzügyi év folyamán odaítélt támogatásokat, a természetes személyek részére kifizetett ösztöndíjak kivételével, az érintett közösségi intézmények internetes honlapjának e célra létrehozott és könnyen hozzáférhető pontján, egységes minta szerint kell közzétenni az odaítélés költségvetési évét követő első félévben.

Azokban az esetekben, amikor az igazgatást a költségvetési rendelet 54. cikkében említett szervekhez delegálják, legalább hivatkozni kell azon internetes oldal címére, ahol az információ megtalálható, ha nem a közösségi intézmények internetes honlapjának e célra létrehozott pontján teszik közzé.

Az információ az egységes minta szerint bármely más megfelelő módon is közzétehető, beleértve az Európai Unió Hivatalos Lapját."

b) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) az odaítélt összeg és, kivéve a költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett átalányösszegek vagy átalánydíjas finanszírozás esetét, az intézkedés vagy jóváhagyott munkaprogram költségtámogatásának mértéke."

c) A cikk a következő, (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A (2) bekezdés szerinti közzétételt követően a Bizottság a költségvetési hatóság kérésére jelentést tesz annak a következőkről:

a) a pályázók száma az elmúlt évben;

b) az egyes ajánlattételi felhívások sikeres pályázatainak száma és százalékos aránya;

c) az eljárás átlagos időtartama az ajánlattételi felhívás lezárásától a támogatás odaítéléséig;

d) azon támogatások száma és összege, amelyek esetében az előző évben a kedvezményezettek biztonsága, vagy üzleti érdekeik védelme érdekében eltekintettek az utólagos közzétételi kötelezettségtől."

79. A szöveg a következő, 169a. cikkel egészül ki: "169a. cikk A pályázók tájékoztatása (A költségvetési rendelet 110. cikke) A Bizottság a következő módon tájékoztatja és látja el tanácsokkal a pályázókat:

a) megállapítja a hasonló támogatások pályázati űrlapjára vonatkozó előírásokat és nyomon követi azok méretét és olvashatóságát;

b) tájékoztatást nyújt a lehetséges pályázók számára elsősorban szemináriumok és kézikönyvek biztosításával;

c) a 64. cikkben említett, jogi személyek nyilvántartó rendszerében állandó adatokat tárol a kedvezményezettekről."

80. A 172. cikk a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a közösségi hozzájárulás egy pénzügyi intézmény bizonyos igazgatási költségeit fedezi - beleértve adott esetben egy oszthatatlan egységet alkotó projekt vagy program igazgatásához kapcsolódó teljesítményarányos ösztönzőt megtestesítő, változó díjazást -, úgy a társfinanszírozási elv tiszteletben tartottnak tekintendő."

81. A szöveg a következő, 172a., 172b. és 172c. cikkel egészül ki: "172a. cikk Támogatható költségek (A költségvetési rendelet 113. cikke) (1) Támogatható költségek a támogatás kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak: (2) Az (1) bekezdés és az alap jogi aktus sérelme nélkül az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a következő költségeket tekintheti támogathatónak: 172b. cikk A működési támogatások fokozatos csökkentésének alapelve (A költségvetési rendelet 113. cikkének (2) bekezdése) A működési támogatások csökkentésekor azokat arányosan és méltányos mértékben kell csökkenteni. 172c. cikk Finanszírozási kérelmek (A költségvetési rendelet 114. cikke) (1) A támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó rendelkezéseket az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek kell meghatároznia, aki kiválaszthatja a benyújtás módját. A támogatási kérelmeket levélben vagy elektronikus úton lehet benyújtani. A kiválasztott kommunikációs csatorna nem lehet megkülönböztető jellegű, és nem korlátozhatja a pályázók odaítélési eljárásban való részvételét. A kiválasztott kommunikációs csatornának biztosítania kell a következő feltételek teljesülését: A c) pont alkalmazásában az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő csak azután vizsgálja meg a pályázatok tartalmát, miután a pályázatok benyújtására kijelölt határidő lejárt. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kérheti, hogy az elektronikus úton történő benyújtást az 1999/93/EK irányelv értelmében vett, fokozott biztonságú elektronikus aláírással lássák el. (2) Amennyiben az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő engedélyezi a pályázatok elektronikus úton történő benyújtását, az alkalmazott eszközöknek és azok technikai jellemzőinek megkülönböztetéstől menteseknek, általánosan hozzáférhetőeknek és az általánosan használt információs és kommunikációs technológiai termékekkel kompatibiliseknek kell lenniük. A kérelmek benyújtásához szükséges előírásokról szóló tájékoztatást, beleértve a kódolást, hozzáférhetővé kell tenni a pályázók számára. Ezenfelül a jelentkezések elektronikus átvételéhez használt eszközöknek garantálniuk kell a biztonságot és a bizalmas kezelést. (3) Amennyiben a benyújtás levél formájában történik, a pályázók a következő módok egyikén nyújthatják be jelentkezésüket:

a) az intézkedés vagy a munkaprogram időtartama alatt merültek fel, a végleges jelentésekhez és a könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével;

b) szerepelnek a fellépés vagy munkaprogram becsült átfogó költségvetésében;

c) szükségesek a támogatás tárgyát képező fellépés vagy munkaprogram végrehajtásához;

d) azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásában, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban határozták meg őket;

e) megfelelnek az alkalmazandó adóügyi és szociális jogszabályoknak;

f) ésszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek, különösen a gazdaságosság és hatékonyság tekintetében.

a) a támogatás kedvezményezettje által a költségvetési rendelet 118. cikke szerint nyújtandó bankgaranciához vagy azzal egyenértékű biztosítékhoz kapcsolódó költségek;

b) a finanszírozási kérelem vagy a kifizetési kérelem nyomán az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő által előírt külső ellenőrzés költségei;

c) befizetett hozzáadottérték-adó, amelyet az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében a kedvezményezett nem igényelhet vissza;

d) értékcsökkenési költségek, feltéve, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek;

e) igazgatási kiadások, személyi és dologi költségek, beleértve a nemzeti közigazgatások személyzetének bérköltségeit oly mértékben, amennyiben azon tevékenységgel kapcsolatosak, amelyeket a vonatkozó hatóság nem végezne el, ha az érintett projektre nem vállaltak volna kötelezettséget.

a) minden pályázatnak tartalmaznia kell az értékeléséhez szükséges valamennyi információt;

b) gondoskodnak az adatintegritás megőrzéséről;

c) az ajánlatokat bizalmasan kezelik.

a) postai úton vagy futárszolgálattal, mely esetben az ajánlattételi felhívásban fel kell tüntetni, hogy igazolásul a küldemény feladásának dátuma, a postai bélyegző vagy a feladóvevényen szereplő időpont szolgál;

b) a pályázó vagy megbízottja személyesen benyújthatja a jelentkezést az intézmény székhelyén, amely esetben az ajánlattételi felhívásban fel kell tüntetni, hogy melyik szervezeti egységnél adhatók le a jelentkezések aláírt és dátummal ellátott átvételi elismervény ellenében."

82. A 173. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kérelmeket az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiosztott, a 169a. cikk a) pontja szerint megállapított közös standardokkal összhangban kialakított nyomtatvány kitöltésével, és az alap jogi aktusban, valamint a javaslattételi felhívásban megállapított szempontokkal összhangban kell elkészíteni."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A kérelemhez csatolt, az intézkedésre vonatkozó költségvetésben vagy működési költségvetésben a bevételeknek és a kiadásoknak - a valutaárfolyamok változásának figyelembe vétele mellett - egyensúlyban kell lenniük, továbbá fel kell tüntetni, hogy melyek a közösségi költségvetésből finanszírozható költségek."

83. A 174. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"174. cikk

Bizonyíték a kizárás hiányáról

(A költségvetési rendelet 114. cikke)

A pályázók eskü alatt nyilatkozatot tesznek arról, hogy nincsenek a költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésében és 94. cikkében említett helyzetek egyikében sem. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő az általa végzett kockázatelemzéstől függően kérheti a 134. cikkben említett igazolás bemutatását. A pályázók kötelesek benyújtani ezen igazolást, hacsak nem áll fenn az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő által is elismert fizikai lehetetlenség."

84. A szöveg a következő, 174a. cikkel egészül ki:

"174a. cikk

Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázók

(A költségvetési rendelet 114. cikke)

Amennyiben egy jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó nyújt be támogatási pályázatot, a költségvetési rendelet 114. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban e pályázó képviselői bizonyítják, hogy módjukban áll a pályázó nevében törvényi kötelezettségeket vállalni, és a jogi személyek által nyújtottakkal egyenértékű pénzügyi garanciát kell felajánlaniuk."

85. A 175. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"175. cikk

Pénzügyi és közigazgatási szankciók

(A költségvetési rendelet 114. cikke)

Azon kérelmezők, akikről kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tettek, súlyos hibát vagy szabálytalanságot követtek el vagy csaltak, a kérdéses támogatás összegével arányos pénzbírsággal vagy közigazgatási szankcióval sújthatók, a 134b. cikkben megállapított feltételekkel összhangban.

E pénzbírságokkal és közigazgatási szankciókkal azon kedvezményezettek is büntethetők, akikről kiderül, hogy súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket."

86. A szöveg a következő, 175a. és 175b. cikkel egészül ki:

"175a. cikk

Támogathatósági szempontok

(A költségvetési rendelet 114. cikke)

(1) A támogathatósági szempontokat a javaslattételi felhívásban kell közzétenni.

(2) A támogathatósági szempontok határozzák meg a javaslattételi felhívásban való részvétel feltételeit. E szempontokat az intézkedés célkitűzéseinek kellő figyelembe vételével állapítják meg, és megfelelnek az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvének.

175b. cikk

Nagyon kis összegű támogatások

(A költségvetési rendelet 114. cikkének (3) bekezdése)

A nagyon kis összegű támogatásoknak azon támogatásokat kell tekinteni, amelyek nem haladják meg az 5 000 eurót."

87. A 176. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben az ajánlattételi felhívásban nem kértek kísérő dokumentumokat, és az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek kétségei vannak a pályázók pénzügyi vagy működési kapacitásaival kapcsolatban, felkérheti azokat a megfelelő dokumentumok bemutatására."

88. A 178. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő bizottságot nevez ki az ajánlatok értékelésére, hacsak a Bizottság valamely különös ágazati program keretében másként nem határoz. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő e bizottságot az ajánlatok benyújtására a 167. cikk d) pontjában előírt végső határidő előtt is kinevezheti."

b) A szöveg a következő, (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő adott esetben különböző eljárási szakaszokra osztja a folyamatot. A folyamatot irányító szabályokat az ajánlattételi felhívásban teszik közzé.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás kétszakaszos benyújtási eljárást ír elő, csak azon ajánlattevőktől kell bekérni a második szakaszra ajánlatuk teljessé tett változatát, akiknek ajánlata eleget tett az első szakasz értékelési kritériumainak.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás kétszakaszos értékelési eljárást ír elő, csak a - korlátozott szempontrendszeren alapuló - első szakaszon túljutó ajánlatokat kell további értékelésre bocsátani.

Az eljárás bármely szakaszában elutasított pályázókat a költségvetési rendelet 116. cikkének (3) bekezdésével összhangban értesíteni kell.

Az eljárás valamennyi szakasza egyértelműen elkülönül a többi szakasztól.

Ugyanazon dokumentumokat és információkat ugyanazon eljárás alatt csak egyszer lehet bekérni."

c) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az értékelő bizottság vagy adott esetben az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő felkérheti a pályázót további információk rendelkezésre bocsátására, vagy a pályázattal kapcsolatban benyújtott kísérő dokumentumok tisztázására, különösen nyilvánvaló tárgyi tévedések esetén.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő megfelelő módon nyilvántartja a pályázókkal az eljárás során történő kapcsolattartást."

89. A 180. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A második albekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 750 000 eurós vagy azt meghaladó összegű támogatások esetén, ha a kifizetési kérelmek összértéke legalább 325 000 euro."

b) A harmadik albekezdés a következő, d) ponttal egészül ki:

"d) olyan, több támogatásban részesülő kedvezményezettek esetében, akik független bizonylattal nyújtottak egyenértékű garanciát a kérelmeik előkészítése során alkalmazott ellenőrzési rendszerekkel és módszerekkel kapcsolatban."

90. A szöveg a következő, 180a. cikkel egészül ki:

"180a. cikk

Támogatási formák

(A költségvetési rendelet 108a. cikke)

(1) A költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett formájú közösségi támogatásokat a támogatható költségek alapján számítják ki, amelyek a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült, a javaslathoz csatolt és a támogatási határozatban vagy megállapodásban bennfoglalt előzetes költségvetés részét képező költségek.

(2) A költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett átalányösszegek általánosságban az intézkedés végrehajtásához vagy a kedvezményezett éves működéséhez szükséges egyes költségeket fedezik, a megállapodás feltételeivel összhangban és becslés alapján.

(3) A költségvetési rendelet 108a. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett átalánydíjas finanszírozás olyan egyedi típusú kiadásokat fedez, amelyeket egyértelműen előre meghatároznak egy előre rögzített százalékos kulcs, vagy standard egységköltségek alkalmazásával."

91. A 181. cikk helyébe a következő szöveg lép: "181. cikk Átalányösszegek és átalánydíjas finanszírozás (A költségvetési rendelet 108a. cikke) (1) Bizottsági határozattal az alábbi esetek engedélyezhetők: E határozat támogatásonként vagy támogatástípusonként meghatározza az ilyen finanszírozásra jóváhagyott maximális összeget. (2) Adott esetben az odaítélés feltételeit és a maximális összegeket megállapító alap jogi aktusban kell engedélyezni a 25 000 euro egységértéket meghaladó átalányösszegeket. Ezeket az összegeket a Bizottság kétévente, statisztikai adatok alapján és hasonló objektív módon a 165. cikk (2) bekezdése értelmében kiigazítja. (3) A támogatási határozat vagy megállapodás - az intézkedés teljes, közvetlen támogatható költségének 7 %-áig - engedélyezheti a kedvezményezett közvetett költségeinek átalánydíjas formájú finanszírozását, kivéve ha a kedvezményezett a közösségi költségvetésből finanszírozott működési támogatásban részesül. A 7 %-os felső határ a Bizottság indokolt döntése alapján túlléphető. (4) A támogatási határozat vagy megállapodás minden szükséges rendelkezést tartalmaz annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen az átalányösszegek vagy átalánydíjas finanszírozás odaítélési feltételeinek betartását."

a) egy vagy több 25 000 eurós, vagy kisebb egységértékű átalányösszeg, támogatható költségek egy vagy több kategóriájának fedezésére;

b) átalánydíjas finanszírozás, különösen a személyzeti szabályzathoz csatolt skála, vagy a kiküldetési költségek Bizottság által évente jóváhagyott szállás- és napidíjai alapján.

92. A 184. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"184. cikk

Végrehajtási szerződések

(A költségvetési rendelet 120. cikke)

(1) A 2004/18/EK irányelv alkalmazásának sérelme nélkül, amennyiben a támogatott intézkedés végrehajtásához közbeszerzési szerződés odaítélése szükséges, úgy a támogatás kedvezményezettjei az összességében legelőnyösebb ajánlat, vagyis azon ajánlat alapján ítélik oda a szerződést - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, amelynél legelőnyösebb az ár és a cserébe kínált minőség aránya.

(2) Amennyiben a támogatott intézkedés végrehajtásához 60 000 eurót meghaladó értékű közbeszerzési szerződés odaítélése szükséges, úgy az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a kedvezményezetteket az (1) bekezdésben említetteken kívül további egyedi szabályok betartására kötelezheti.

Ezek az egyedi szabályok a költségvetési rendeletben szereplő szabályokra épülnek, amelyek kellően figyelembe veszik az érintett szerződések értékét, a közösségi hozzájárulásnak az intézkedés teljes költségéhez viszonyított nagyságát és a kockázatot. Az említett egyedi szabályokat bele kell foglalni a támogatási határozatba vagy megállapodásba."

93. A szöveg a következő, 184a. cikkel egészül ki: "184a. cikk Harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás (A költségvetési rendelet 120. cikkének (2) bekezdése) (1) Feltéve, hogy az elérendő célkitűzések vagy eredménynek a költségvetési rendelet 120. cikke (2) bekezdésének b) pontjában kellő részletességgel szerepelnek, a mérlegelési jogkör kimerítettnek tekinthető, ha a támogatási határozat vagy megállapodás a következőket ugyancsak meghatározza: 2. A költségvetési rendelet 120. cikk (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a kedvezményezett által harmadik fél számára fizethető pénzügyi támogatás maximális összege 100 000 euro, harmadik felenként legfeljebb 10 000 euro."

a) a harmadik fél számára fizethető pénzügyi támogatás minimális és maximális összege és a pontos összeg meghatározásának szempontjai;

b) a pénzügyi támogatásra jogosult különböző típusú tevékenységek, meghatározott lista alapján.

94. A 185. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentés elkülönül a költségvetési rendelet 121. cikkében említett, a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéstől."

95. A 187. cikkben a "185. cikkében" helyébe a "121. cikkében" lép.

96. A 207. cikk (1) bekezdésében a "185. cikkében" helyébe a "121. cikkében" lép.

97. A 209. cikk (1) bekezdésében a "185. cikkében" helyébe a "121. cikkében" lép.

98. A 210. cikkben a "185. cikkében" helyébe a "121. cikkében" lép.

99. A 219. cikk (1) bekezdésében az "EMOGA Garanciarészlegében" helyébe "EMGA-ban" lép.

100. A 225. cikkben a "185. cikkében" helyébe a "121. cikkében" lép.

101. A II. rész I. címében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"I. CÍM

STRUKTURÁLIS ALAPOK, KOHÉZIÓS ALAP, EURÓPAI HALÁSZATI ALAP, EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP"

102. A 228. cikkben a "strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról" szöveg helyébe "a strukturális alapokról, a Kohéziós Alapról, az Európai Halászati Alapról és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapról" lép.

103. A 229. cikk a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A költségvetési rendelet 160. cikkének (1a) bekezdésében említett követelésekre vonatkozó becsléseket nyilvántartásba vétel céljából meg kell küldeni a számvitelért felelős tisztviselőnek."

104. A 232. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Mielőtt finanszírozási megállapodást kötnek olyan intézkedésre, amely decentralizált igazgatás körébe tartozik, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő irat- és helyszíni ellenőrzésekkel biztosítja, hogy a kedvezményezett harmadik ország által a közösségi pénzeszközök kezelésére felállított igazgatási és ellenőrzési rendszer teljes mértékben megfelel a költségvetési rendelet 56. cikkének."

b) A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) biztosítják a költségvetési rendelet 56. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított szempontok betartását;"

"b) kimondják, hogy amennyiben a költségvetési rendelet 56. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított minimális szempontok nem teljesülnek, úgy a Bizottság felfüggesztheti vagy megszüntetheti a megállapodás végrehajtását;"

ii. a c) pontban az "53. cikkének (5) bekezdésében" helyébe az "53c. cikkében" lép.

iii. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) létrehozzák a költségvetési rendelet 53c. cikkében említett és az ezen rendelet 42. cikkében meghatározott pénzügyi korrekciós mechanizmusokat, különösen a beszámítás útján történő beszedést illetően, amennyiben az intézkedés teljes mértékben decentralizált;"

iv. a szöveg a következő, e) ponttal egészül ki:

"e) megalkotják a költségvetésből származó forrásokban részesülő kedvezményezettek közzétételére vonatkozó rendelkezéseket."

c) A szöveg a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés e) pontjában említett rendelkezések előírják a harmadik országoknak a 169. cikk (2) bekezdésében említett információ egységes minta szerinti közzétételét internetes oldaluk e célra létrehozott és könnyen hozzáférhető pontján. Amennyiben az interneten való közzététel nem lehetséges, az információt bármely más megfelelő módon kell közzétenni, beleértve a nemzeti közlönyt is.

A közzétételre a források harmadik országhoz történő hozzárendelésének költségvetési évét követő első félévben kerül sor.

A harmadik ország megadja a Bizottságnak a közzététel internetes címét, és e címre a 169. cikk (1) bekezdésében említett közösségi intézmények internetes oldalának e célra létrehozott pontján hivatkozni kell. Amennyiben az információt más módon teszik közzé, a harmadik ország megadja a Bizottságnak az igénybe vett közzétételi mód valamennyi részletét."

105. A szöveg a következő, 233a. cikkel egészül ki: "233a. cikk A többéves programok éves részletekre bontható kötelezettségvállalásainak automatikus megszüntetése (A költségvetési rendelet 166. cikkének (3) bekezdése) (1) A kötelezettségvállalás - a költségvetési rendelet 166. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt - automatikus megszüntetésének kiszámításakor a következőket kell figyelmen kívül hagyni: Az első albekezdés b) pontja szerinti vis maior tényét bejelentő nemzeti hatóságoknak bizonyítaniuk kell annak a program egészére vagy részére gyakorolt közvetlen következményeit. (2) A Bizottság kellő időben tájékoztatja a kedvezményezett országokat és az érintett hatóságokat, ha fennáll a kötelezettségvállalás automatikus megszüntetésének kockázata. Tájékoztatja azokat a birtokában lévő információ által jelzett érintett összegről. A kedvezményezett országoknak a tájékoztatás kézhezvételétől számított két hónapon belül jóvá kell hagyniuk a kérdéses összeget, vagy be kell nyújtaniuk észrevételeiket. A Bizottság a kötelezettségvállalás automatikus megszüntetését a költségvetési rendelet 166. cikke (3) bekezdésének a), illetve b) pontjában megállapított határidő lejárta után legfeljebb 9 hónappal végzi el. (3) A kötelezettségvállalás automatikus megszüntetése esetén az érintett programhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulását az adott évre az automatikusan megszüntetett kötelezettségvállalás összegével csökkenteni kell. A kedvezményezett országnak felülvizsgált finanszírozási tervet kell benyújtania, amely a támogatás csökkentését felosztja a prioritások és adott esetben az intézkedések között. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Bizottság arányosan csökkenti az egyes prioritások és adott esetben intézkedések számára juttatott összegeket."

a) a költségvetési kötelezettségvállalásoknak azt a részét, amelyről kiadást igazoló nyilatkozatot állítottak ki, de amelynek visszatérítését a Bizottság az n+3. év december 31-én megszakította vagy felfüggesztette;

b) a költségvetési kötelezettségvállalásoknak azt a részét, amelyet a program végrehajtását súlyosan érintő vis maior fennállása miatt nem lehetett kifizetni vagy amelyről nem lehetett kiadást igazoló nyilatkozatot kiállítani.

106. A 237. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 118-121. cikk a fogalommeghatározás kivételével, a 122. cikk (3) és (4) bekezdése, a 123., 126-129. cikk, a 131. cikk (3)-(6) bekezdése, a 139. cikk (2) bekezdése, a 140-146. cikk, a 148., 151., 152. cikk és a 158a. cikk nem alkalmazandó a költségvetési rendelet 167. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett ajánlatkérők által vagy azok nevében kötött közbeszerzési szerződésekre."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

107. A 240. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A szerződés odaítélésről szóló tájékoztatásra a szerződés aláírását követően kerül sor, kivéve, ha a szerződést titkosnak minősítették, vagy ha a szerződések teljesítése különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, vagy amikor az Európai Unió vagy a kedvezményezett ország létfontosságú érdekeinek védelme úgy kívánja, illetve akkor, ha a szerződés odaítélésről szóló tájékoztatás nem helyénvaló."

108. A 241. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A legfeljebb 10 000 euro összegű szerződések egyetlen ajánlat alapján is odaítélhetők."

109. A 242. cikk (1) bekezdése a következő, h) ponttal egészül ki:

"h) a titkosnak minősített szerződések esetén, azon szerződések esetén, amelyek teljesítése különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, illetve amikor az Európai Unió vagy a kedvezményezett ország létfontosságú érdekeinek védelme úgy kívánja."

110. A 243. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A b) pontban a "30 000 euro" helyébe a "60 000 euro" szöveg lép.

b) A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a 60 000 eurónál kisebb értékű szerződések esetében: a (2) bekezdés értelmében vett versenytárgyalásos eljárás."

c) A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A legfeljebb 10 000 euro összegű szerződések egyetlen ajánlat alapján is odaítélhetők."

111. A 244. cikk (1) bekezdése a következő, f), g) és h) ponttal egészül ki:

"f) a titkosnak minősített szerződések esetén, azon szerződések esetén, amelyek teljesítése különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, illetve amikor az Európai Unió vagy a kedvezményezett ország létfontosságú érdekeinek védelme úgy kívánja;

g) árutőzsdén jegyzett és vásárolt árukkal kapcsolatos szerződések esetén;

h) az áruk különösen kedvező feltételek mellett, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól, vagy vagyonfelügyelőtől, felszámolótól vagy végelszámolótól, csődegyezség, vagy ahhoz hasonló, a nemzeti jogban rögzített eljárás keretében történő beszerzés esetén."

112. A 245. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A legfeljebb 10 000 euro összegű szerződések egyetlen ajánlat alapján is odaítélhetők."

113. A 246. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő, e) ponttal egészül ki:

"e) a titkosnak minősített szerződések esetén, azon szerződések esetén, amelyek teljesítése különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, illetve amikor az Európai Unió vagy a kedvezményezett ország létfontosságú érdekeinek védelme úgy kívánja."

114. A 253. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő, e) ponttal egészül ki:

"e) ha a Közösség érdekében áll egy fellépés egyedüli finanszírozójának lenni, és különösen a közösségi fellépés jól láthatósága biztosításának érdekében."

b) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azonban az (1) bekezdés e) pontjában szereplő esetben a Bizottság finanszírozási határozatában indoklást kell adni."

115. A 258. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"258. cikk

Az intézmények hatáskör-átruházása intézményközi európai hivatalokra

(A költségvetési rendelet 171. és 174a. cikke)

A költségvetési kötelezettségvállalás az intézmények felelőssége. Az intézmények minden további cselekvésre - különösen a jogi kötelezettségvállalásokra, a kiadások érvényesítésére, a kifizetések jóváhagyására és a bevételek végrehajtására - felhatalmazhatják az érintett intézményközi európai hivatal igazgatóját, emellett meghatározzák a hatáskör-átruházás korlátait és feltételeit."

116. A szöveg a következő, 258a. cikkel egészül ki:

"258a. cikk

A Hivatalos Kiadványok Hivatalára vonatkozó különös szabályok

(A költségvetési rendelet 171. és 174a. cikke)

A Hivatalos Kiadványok Hivatala (Kiadóhivatal) tekintetében minden intézmény döntést hoz kiadványokkal kapcsolatos politikájáról.

A kiadványok értékesítéséből befolyt nettó jövedelmet, a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban, célhoz kötött bevételként újra fel kell használnia azon intézménynek, amely a kiadványok szerzője."

117. A 261. cikket el kell hagyni.

118. A II. rész a következő, VI. címmel egészül ki:

"VI. CÍM

SZAKÉRTŐK"

119. A szöveg a következő, 265a. cikkel egészül ki:

"265a. cikk

Külső szakértők

(A költségvetési rendelet 179a. cikke)

(1) A 158. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított küszöbértékek alatti értékek esetében az ezen cikk (2) bekezdésében leírt eljárás alapján külső szakértőket lehet kiválasztani a különösen az ajánlatok értékelését és a technikai segítségnyújtást érintő feladatokra.

(2) A lehetséges pályázók minél szélesebb körű tájékoztatásának biztosítása érdekében és a szakértők jegyzékének összeállítása céljából szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az érintett intézmény honlapján.

A szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás nyomán összeállított jegyzék legfeljebb a többéves program időtartama alatt érvényes.

Az érdeklődők ezen időszak utolsó három hónapjának kivételével a jegyzék érvényességi ideje alatt bármikor benyújthatják jelentkezésüket.

(3) A költségvetési rendelet 93. cikkében említett, kizárásra okot adó helyzetek valamelyikében lévő külső szakértőket nem lehet feltüntetni a (2) bekezdésben említett jegyzékben.

(4) A (2) bekezdésben említett jegyzékben szereplő külső szakértőket az (1) bekezdésben említett feladat elvégzésére való képességük alapján és a megkülönböztetésmentesség, az egyenlő bánásmód és az összeférhetetlenség tilalmának elvével összhangban kell kiválasztani."

120. A 269. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"269. cikk

Az előcsatlakozási támogatás decentralizált igazgatása

(A költségvetési rendelet 53c. cikke)

A 3906/89/EGK tanácsi rendeletben (11) és az 555/2000/EK tanácsi rendeletben (12) említett előcsatlakozási támogatással kapcsolatban a 35. cikkben megállapított ellenőrzésekre vonatkozó szabályok nem érintik a szóban forgó tagjelölt országokkal már működő decentralizált igazgatást.

121. A 271. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 54., 67., 119., 126., 128., 129., 130., 135., 151., 152., 164., 172., 173., 175b., 180., 181., 182., 226., 241., 243., 245. és 250. cikkben megállapított küszöböket és összegeket a közösségi fogyasztói árindex alakulásával összhangban háromévente aktualizálni kell."

2. cikk

A 2007. május 1. előtt indított közbeszerzési, illetve támogatás odaítélésére vonatkozó eljárásokra továbbra is azok a szabályok vonatkoznak, amelyek ezen eljárások megindításakor alkalmazandók voltak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. május 1-jétől kell alkalmazni.

Azonban az 1. cikk 45. pont d) alpontját 2008. január 1-jétől kell alkalmazni és az 1. cikk 59. pontját 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről

Dalia GRYBAUSKAITĖ

a Bizottság tagja

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30. 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 227., 2006.8.19. 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

(4) HL L 310., 2006.11.9., 1. o.

(5) HL L 8., 2001.1.12., 1. o."

(6) HL C 316., 1995.11.27., 48. o.

(7) HL C 195., 1997.6.25., 1. o.

(8) HL L 351., 1998.12.29., 1. o.

(9) HL L 166., 1991.6.28., 77. o."

(10) HL L 281, 1995.11.23., 3. o."

(11) HL L 375., 1989.12.23., 11. o.

(12) HL L 68., 2000.3.16., 3. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0478 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0478&locale=hu