Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

11/1991. (III. 29.) AB határozat

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság özv. Lővey Károlyné debreceni lakos jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránti indítványa tárgyában meghozta a következő

határozatot.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 57. §-ának (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisített rendelkezés e határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzététele napján veszti hatályát.

INDOKOLÁS

I.

Özv. Lővey Károlyné indítványában a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 57. §-a (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és annak megsemmisítését kérte. Ez a törvényi rendelkezés szerinte alkotmányellenesen zárja ki az 1929. január 1-je előtti idő szolgálati időként való figyelembevételét. Indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett korlátozó rendelkezés ellentétes a jogállamisággal és az alapvető alkotmányos elvekkel, mert a végzett munka alapján járó szolgáltatások érvényesülését zárja ki az érintettek tekintetében. Az alkotmányos elvek köréből az állampolgári jogegyenlőség sérelmére hivatkozott. Utalt továbbá a Munka Törvénykönyve 18. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmére is, amely a munkaviszonnyal összefüggésben a hátrányos megkülönböztetés tilalmát mondja ki.

II.

Az Alkotmánybíróság a következők figyelembevételével alakította ki a rendelkező részben foglalt határozatát.

A Tv. 57. §-a a szolgálati idő számítására a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"(1) A szolgálati időre vonatkozó részletes szabályokat és a beszámítás feltételeit a Minisztertanács állapítja meg. A Minisztertanács elrendelheti egyéb idők beszámítását is.

(2) Az 1929. január 1-je előtti időt szolgálati időként figyelembe venni nem lehet."

A Tv. sérelmezett 57. § (2) bekezdésében foglalt beszámítási korlátozást a korábbi - 1959. január 1-jén hatályba lépő -társadalombiztosítási jogszabályok vezették be. Az 1958. évi 40. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 67/1958. (XII. 24.) Korm. rendelet 26. §-a előírta, hogy "Az 1929. január hó 1. napja előtti időt abban az esetben sem lehet a szolgálati idő számításánál figyelembe venni, ha korábbi jogszabály rendelkezése szerint nyugellátásra jogosultság szempontjából be kellett számítani." Az e szabályozást megelőző hatályos nyugdíjjogszabályok szerint az 1929. január 1-je előtt működő nyugdíjrendszerek - a közszolgálati nyugdíj, a bányanyugbérbiztosítás és a vállalati nyugdíjbiztosítás - alapján szerzett idő tartamát figyelembe kellett venni a nyugellátás megállapításánál.

A társadalombiztosítási ellátáshoz való jog a hatályos szabályozásból (Tv. 3. §, 5. § és 10. §) következően a munkavégzéshez és a járulékfizetéshez kapcsolódó jogosítvány. A jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási jogviszony mellett szociális segélyezési és egyéb (altruista, politikai stb.) elemek is fellelhetők. Az Alkotmánybíróság azonban az indítvány alkotmányossági vizsgálatánál azt vette elsődlegesen alapul, hogy a társadalombiztosítás - minden sajátossága mellett - alapvetően biztosítás, amelynek lényege, hogy meghatározott díj (járulék) ellenében a biztosítót helytállási kötelezettség terheli.

A Tv. 57. § (2) bekezdése az 1929. január 1-jét megelőzően a korábbi nyugdíjjogszabályok alapján kitöltött szolgálati idő beszámítását tiltja, így az érintetteket - nevezetesen a közszolgálati nyugdíjbiztosításban, a bányanyugbérbiztosításban és a vállalati nyugdíjbiztosításban állott személyeket - szerzett joguktól fosztotta meg. A sérelmezett rendelkezés sérti azt az alapvető, a biztosítási jogviszonyból következő elvet, amely szerint a biztosítónak a járulékkal fedezett időszakra a megfelelő társadalombiztosítási ellátást szolgáltatnia kell.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét. Ezáltal a Tv. 57. § (2) bekezdése ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, így azt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a Tv. 57. § (2) bekezdésének megsemmisítése következtében a jogalkotó mérlegelésére tartozik az, hogy az 1929. január 1-je előtt nyugdíjbiztosításban részesültek szolgálati idejének beszámítását teszi-e lehetővé, vagy szolgálati idő elismerését az 1929. január 1-je előtti időszakra mások számára is biztosítja. Természetes az is, hogy a Tv-nek és a végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendeletnek a Tv. megsemmisített 57. § (2) bekezdése által érintett rendelkezései összhangba hozandók a megsemmisítés következtében megalkotásra kerülő jogszabályi rendezéssel.

Budapest, 1991.03.19

Dr. Sólyom László

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal

előadó alkotmánybíró

Dr. Herczegh Géza

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter

alkotmánybíró

Dr. Szabó András

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék