32009L0114[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve ( 2009. szeptember 16. ) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/114/EK IRÁNYELVE

(2009. szeptember 16.)

a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1) A 87/372/EGK tanácsi irányelv (3) - amelyet kiegészített a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetéséről szóló, 1987. június 25-i tanácsi ajánlás (4) és a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (GSM) összehangolt közösségi bevezetésének befejező szakaszáról szóló, 1990. december 14-i tanácsi állásfoglalás (5) - elismerte a modern hírközlő hálózatok és különösen a mobil rádió által kínált erőforrások teljes mértékű kihasználásának szükségességét a Közösség gazdasági fejlődésének érdekében. Ugyancsak elismerést nyert a második generációs digitális cellás mobil hírközlő rendszerre való áttérés által kínált egyedülálló lehetőség a valóban páneurópai mobil hírközlés megteremtése érdekében.

(2) A 890-915 MHz-es és a 935-960 MHz-es frekvenciasávot a tagállamokban a GSM-ként ismert közös szabvánnyal összhangban nyújtandó, nyilvános páneurópai digitális cellás mobil hírközlési szolgáltatás számára tartották fenn. Később az úgynevezett kiterjesztett sáv (880-890 MHz és 925-935 MHz) is hozzáférhetővé vált a GSM üzemeltetés számára, és ezek a frekvenciasávok együtt a 900 MHz-es sávként ismertek.

(3) 1987 óta több olyan, innovatív páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására képes, új digitális rádiótechnológiát is kifejlesztettek, amelyek a 900 MHz-es sávban párhuzamosan üzemeltethetőek a GSM-mel, egy technológiailag a korábbinál semlegesebb szabályozási környezetben. A 900 MHz-es sáv jó hullámterjedési tulajdonságokkal rendelkezik, nagyobb távolságokat hidal át, mint a magasabb frekvenciasávok, és lehetővé teszi a modern hang- és adatátviteli, valamint multimédia-szolgáltatások kiterjesztését kisebb népsűrűségű és vidéki területekre is.

(4) A belső piac és az "i2010 kezdeményezés - Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért" című, 2005. június 1-jei bizottsági közlemény célkitűzéseihez - a GSM felhasználók számára való hozzáférhetőségének egész Európában történő egyidejű fenntartásával - való hozzájárulás érdekében, valamint a versenynek a felhasználóknak kínált széles körű szolgáltatás- és technológiaválaszték révén történő maximalizálása érdekében, további kompatibilis és fejlett páneurópai szolgáltatások nyújtása céljából a 900 MHz-es sáv hozzáférhető kell, hogy legyen egyéb, a GSM-rendszerek mellett működtethető technológiák számára is.

(5) A 900 MHz-es sáv jövőbeli használata és különösen az a kérdés, hogy a GSM meddig marad referenciatechnológia a műszaki egymás mellett működtethetőség számára ebben a sávban, stratégiai fontosságú kérdés a belső piac szempontjából. Ezt a vezeték nélküli hozzáférésre vonatkozó közösségi politika más kérdéseivel együtt kell megvizsgálni az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (keretirányelv) (6) összhangban elfogadandó, jövőbeli rádióspektrum-politikai programokban. E programok fogják meghatározni a rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének szakpolitikai iránymutatásait és célkitűzéseit, szoros együttműködésben a 2002/622/EK bizottsági határozat (7) által létrehozott, a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoporttal (RSPG).

(6) A 900 MHz-es sáv használatának liberalizálása esetleg torzulásokat eredményezhet a piaci versenyben. Különösen, ha bizonyos mobilszolgáltatók részére nem jelöltek ki spektrumot a 900 MHz-es sávban, akkor ők a költségek és a hatékonyság szempontjából hátrányos helyzetbe kerülhetnek azokhoz a szolgáltatókhoz képest, amelyek képesek lesznek 3G-szolgáltatásokat nyújtani ebben a sávban. Az elektronikus hírközlési keretszabályozás és különösen az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) (8) értelmében a tagállamok módosíthatják és/vagy felülvizsgálhatják a spektrumhasználati jogokat, rendelkeznek tehát az eszközökkel, hogy szükség esetén kezeljék a lehetséges torzulásokat.

(7) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a tagállamoknak át kell ültetniük jogrendszerükbe a módosított 87/372/EGK irányelvet. Bár ez önmagában nem követeli meg a tagállamoktól, hogy módosítsák a meglévő használati jogokat, vagy engedélyezési eljárást kezdeményezzenek, a tagállamoknak eleget kell tenniük a 2002/20/EK irányelv követelményeinek, mihelyt ezen irányelvvel összhangban hozzáférhetővé vált a 900 MHz-es sáv. Ennek során meg kell vizsgálniuk különösen, hogy az irányelv végrehajtása torzíthatja-e a versenyt az érintett mobil piacokon. Ha megállapítják, hogy ez a helyzet, meg kell fontolniuk, hogy objektíve indokolt-e és arányos-e módosítani azon hálózatüzemeltetők használati jogait, amelyek megkapták a 900 MHz-es frekvenciák használati jogát, és - ahol az arányosság megkívánja - felül kell vizsgálniuk és újra kell osztaniuk ezeket a használati jogokat az ilyen torzulások kiküszöbölése érdekében. Minden ilyen irányú lépés megtételére vonatkozó döntést nyilvános konzultációnak kell megelőznie.

(8) Az ezen irányelv alapján rendelkezésre bocsátott bármely spektrumot átlátható módon és úgy kell elosztani, hogy biztosítva legyen a torzulásmentes verseny a releváns piacokon.

(9) Más rendszereknek a GSM-mel azonos sávban való egymás mellett működtethetősége érdekében el kell kerülni a káros interferenciát a GSM-től különböző, a 900 MHz-es sávot használó technológiákra irányadó műszaki használati feltételek alkalmazásával.

(10) Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat) (9) lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a rádióspektrum hozzáférhetővé tételére és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételek biztosítása érdekében.

(11) A Bizottság felkérésére a Postai és Hírközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) műszaki jelentéseket készített, amelyek bemutatják, hogy az UMTS-rendszerek (Universal Mobile Telecommunications System) a 900 MHz-es sávban a GSM-rendszerek mellett működtethetők. A 900 MHz-es sávot ezért meg kell nyitni a GSM-rendszerek mellett működtethető UMTS-rendszerek, továbbá egyéb rendszerek számára is, mihelyt kimutatható, hogy ezek a GSM-rendszerek mellett működtethetők, a rádióspektrum-határozatban a rádióspektrum hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételek elfogadására megállapított eljárással összhangban. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy használati jogokat ad az UMTS 900 szabványt használó rendszereknek, a rádióspektrum-határozat és a 2002/21/EK irányelv rendelkezéseinek alkalmazása biztosítja, hogy ezek a rendszerek védve legyenek az egyéb, üzemben lévő rendszerekből származó káros interferenciától.

(12) Megfelelő védelmet kell biztosítani az ezen irányelv hatálya alá tartozó sávok használói és a szomszédos sávok jelenlegi használói számára. Továbbá, figyelemmel kell lenni a jövőbeli, 960 MHz feletti légi-rádiónavigációs rendszerekre is, amelyek segítenek teljesíteni a közösségi szakpolitikai célkitűzéseket ebben az ágazatban. A CEPT műszaki tanácsadással szolgált e tekintetben.

(13) Növelni kell a spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz való hozzáférés rugalmasságát az elektronikus hírközlés belső piacának célkitűzéseihez való hozzájárulás érdekében. A 900 MHz-es sávot ezért meg kell nyitni más rendszerek számára is egyéb páneurópai szolgáltatások nyújtása érdekében, mihelyt kimutatható, hogy azok a rendszerek a GSM-rendszerek mellett működtethetők.

(14) Az új digitális technológiáknak a 900 MHz-es sávban a GSM-rendszerek mellett működtethető módon történő bevezethetősége érdekében, módosítani kell a 87/372/EGK irányelvet, és meg kell szüntetni e sáv GSM számára való kizárólagos fenntartását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 87/372/EGK irányelv módosítása

A 87/372/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) A tagállamok a 880-915 MHz-es és a 925-960 MHz-es frekvenciasávot (900 MHz-es sáv) hozzáférhetővé teszik a GSM- és az UMTS-rendszerek, valamint a GSM-rendszerek mellett működtethető, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására képes, más földfelszíni rendszerek számára is, összhangban az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat) (10) értelmében elfogadott műszaki végrehajtási intézkedésekkel.

(2) A tagállamok ezen irányelv végrehajtása során megvizsgálják, hogy vajon a területükön a 900 MHz-es sáv hatályos kijelölése a versengő mobilhálózat-üzemeltetők számára várhatóan torzítani fogja-e a versenyt az érintett mobilpiacokon, és - ahol ez indokolt és arányos - az ilyen torzulásokat az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) (11) 14. cikkével összhangban kezelik.

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2. cikk Ezen irányelv alkalmazásában:

a) »GSM-rendszer«: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott GSM-szabványoknak, különösen az EN 301 502-nek és az EN 301 511-nek;

b) »UMTS-rendszer«: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott UMTS-szabványoknak, különösen az EN 301 908-1-nek, az EN 301 908-2-nek, az EN 301 908-3-nak és az EN 301 908-11-nek."

3. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. május 9-ig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezen intézkedések szövegét, valamint az irányelv és az intézkedések közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el."

4. A 4. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. szeptember 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM

(1) 2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Parlament 2009. május 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. július 27-i határozata.

(3) HL L 196., 1987.7.17., 85. o.

(4) HL L 196., 1987.7.17., 81. o.

(5) HL C 329., 1990.12.31., 25. o.

(6) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(7) HL L 198., 2002.7.27., 49. o.

(8) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(9) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(10) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(11) HL L 108., 2002.4.24., 21. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0114 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0114&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.