32015R1013[1]

A Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 25.)

a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére és 28. cikkére,

mivel:

(1) A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK és 111/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat az 1277/2005/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Az 1277/2005/EK rendelet elfogadása óta mind a 273/2004/EK, mind a 111/2005/EK rendelet módosult annak érdekében, hogy tartalmazza a Szerződés 290. illetve 291. cikkének megfelelő felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazásokat. Ezért új szabályokat az új felhatalmazásoknak megfelelően kell elfogadni.

(2) Jóllehet a 273/2004/EK rendelet a belső kereskedelemmel, a 111/2005/EK rendelet pedig a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik, számos rendelkezésük azonos. A koherencia érdekében indokolt e két rendelethez egyetlen közös végrehajtási aktust elfogadni.

(3) A jogbiztonság és e rendelet előírásainak egységes végrehajtása érdekében meg kell határozni a "telephely" fogalmát.

(4) Az engedélyek megadására irányuló eljárás, a kereskedelem nyomon követéséhez szükséges adatok szolgáltatásának eljárása és formátuma, valamint a behozatali és a kiviteli engedélyek kezelése és formátuma tekintetében a meglévő rendelkezések hatékonynak bizonyultak, ezért azokat lényegében továbbra is alkalmazni kell e rendelet keretében.

(5) A 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletben a gazdasági szereplők és a felhasználók nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni az engedélyek megadására vonatkozókkal.

(6) Az adatok minőségének és koherenciájának biztosítása, valamint a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába bevitt adatok kettőzésének elkerülése érdekében minden tagállam csak egyetlen kapcsolattartó pontot jelölhet ki az adatbázisba szánt adatok továbbítására. Az adatokat indokolatlan késedelem nélkül kell továbbítani. A valamely engedély megadásáról vagy egy szereplő nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatásnak azonosítania kell mind annak birtokosát, mind az érintett anyago(ka)t. Az információkhoz való hozzáférést arra a minimumra kell korlátozni, ami a hatóságok számára feladataik ellátásához szükséges.

(7) Átmeneti rendelkezéseket kell hozni arról, hogy az e rendelet hatálybalépése előtt a korábbi szabályoknak megfelelően kiadott papíralapú nyomtatványok továbbra is használhatók legyenek addig, amíg a készletek ki nem merülnek.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a kábítószer-prekurzorokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egységes eljárást állapít meg a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozóan a gazdasági szereplők és felhasználók engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába való felvétele, a kereskedelem nyomon követéséhez szükséges adatoknak e szereplők általi továbbítása, valamint a kábítószer-prekurzorok kivitelének és behozatalának engedélyezése tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a "telephely": a gazdasági szereplő által az egyes helyszíneken birtokolt épület(ek) a földterülettel együtt.

3. cikk

Az engedélyek megadására irányuló eljárás

(1) A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti vagy a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet a gazdasági szereplők vagy a felhasználók az illetékes hatósághoz nyújtják be, elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

Egy kérelem akkor tekintendő hiánytalannak, ha tartalmazza az (EU) 2015/1011 (4) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt valamennyi információt.

(2) Egy engedély iránti kérelem elbírálásakor az illetékes hatóság egyebek mellett figyelembe veheti a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (5) 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodóként elismert kérelmező tekintetében elvégzett korábbi értékelések vagy vizsgálatok eredményeit, amennyiben azok lényegesek az engedély megadásának feltételei szempontjából.

E rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy az engedélyezett gazdálkodóként elismert gazdasági szereplőknek a kérelmük beadásakor ne kelljen az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt valamennyi információt benyújtaniuk.

(3) Az illetékes hatóság először a kérelem hiánytalanságát értékeli.

Amennyiben a kérelmet nem találja hiánytalannak, erről értesíti a kérelmezőt, és felkéri a hiányzó vagy lényeges kiegészítő információk benyújtására.

Amennyiben a kérelmet az illetékes hatóság hiánytalannak találja, a hiánytalan kérelem kézhezvételét visszaigazolja a kérelmező felé.

(4) Az illetékes hatóság az engedély megadásáról vagy megadásának elutasításáról új engedély esetében a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül, engedély megújítása esetében 30 napon belül hoz döntést.

(5) Egy engedély megadásának elutasítását meg kell indokolni, és arról elektronikus úton vagy írásban kell értesíteni a kérelmezőt.

(6) Egy engedély a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletben említett műveletekre vonatkozhat.

4. cikk

Az engedély hatálya

Az illetékes hatóság adhat engedélyt:

a) valamennyi jegyzékben szereplő anyag és valamennyi művelet tekintetében egy telephelyre vonatkozóan; vagy

b) valamennyi jegyzékben szereplő anyag és valamennyi művelet tekintetében egy tagállamra vonatkozóan.

5. cikk

Az engedély formátuma

A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében és a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyek formátumát e rendelet I. melléklete határozza meg.

6. cikk

Utólagos változtatások

Amennyiben egy engedély megadása után az arra irányuló kérelemben megadott információk megváltoznak, kivéve az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének (9) bekezdésében említetteket, erről az engedély birtokosa elektronikus úton vagy írásban a változást követő 10 munkanapon belül tájékoztatja az illetékes hatóságot.

Amennyiben a változás után továbbra is teljesülnek az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében említet feltételek, és a megváltoztatandó információ szerepel az engedélyben, az illetékes hatóság értelemszerűen módosítja az engedélyt.

7. cikk

Az engedélyek érvényessége, felfüggesztése és visszavonása

(1) Amennyiben egy engedély érvényessége lejárt vagy egy engedélyt visszavontak, az engedély birtokosa visszajuttatja az érvénytelenné vált engedélyt az illetékes hatósághoz, méghozzá az engedély érvényességének végétől vagy visszavonásától számított 10 munkanapon belül.

(2) Amennyiben egy illetékes hatóság egy engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról dönt, annak birtokosát elektronikus úton vagy írásban értesíti erről, ismertetve a felfüggesztés vagy visszavonás okát.

8. cikk

Különleges engedélyek

E rendelet 3-7. cikkei nem alkalmazandók a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett különleges engedélyekre.

9. cikk

Nyilvántartásba vételi eljárás

(1) A 3., 4., 6., és 7. cikk alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdése szerinti és a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételre is.

(2) A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében és a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett nyilvántartásba vétel formátumát e rendelet II. melléklete határozza meg.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság általi nyilvántartásba vétel történhet az e rendelet hatálybalépése előtt kinyomtatott, az e rendelet hatálybalépése előtti nemzeti rendelkezéseknek megfelelő papíralapú nyomtatvány alapján is e nyomtatvány készleteinek kimerüléséig.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett különleges nyilvántartásba vételre.

10. cikk

A kereskedelem nyomon követéséhez szükséges információk

(1) A 273/2004/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett információkat az említett rendelet I. melléklete szerinti 1. és 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok tekintetében a gazdasági szereplők minden év február 15. előtt továbbítják elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

(2) A 111/2005/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett információkat a gazdasági szereplők minden év február 15. előtt továbbítják elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

(3) A gazdasági szereplőknek akkor is be kell nyújtaniuk az (1) és a (2) bekezdésben említett éves jelentést, ha az adott évben nem történt ügylet.

11. cikk

Kiviteli és behozatali engedélyek

(1) A 111/2005/EK rendelet 28. cikkében említett kiviteli, illetve behozatali engedélyek formátumát e rendelet III., illetve IV. melléklete határozza meg.

Az első albekezdéstől eltérve az engedély számát tartalmazó mező formátuma lehet eltérő, ha a kiviteli vagy behozatali engedélyt elektronikus úton adják meg.

(2) A kiviteli engedélyt 1-től 4-ig számozott négy példányban kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. és a 3. példány a jegyzékben szereplő anyagot kíséri, és azokat be kell mutatni annál a vámhivatalnál, ahol a kiviteli nyilatkozatot teszik, majd az Unió vámterületéről való kilépés helye szerinti illetékes hatóságnál. A kilépés helye szerinti illetékes hatóság a 2. példányt visszajuttatja a kiállító hatósághoz. A 3. példány a jegyzékben szereplő anyagokat az importáló ország illetékes hatóságáig kíséri. A 4. példányt az exportőr tartja meg.

(3) A behozatali engedélyt 1-től 4-ig számozott négy példányban kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. példányt a kiállító hatóság megküldi az exportáló ország illetékes hatósága részére. A 3. példány az Unió vámterületére való belépési ponttól az importőr telephelyéig kíséri a jegyzékben szereplő anyagot, az importőr pedig visszaküldi azt a kiállító hatósághoz. A 4. példányt az importőr tartja meg.

(4) Egy adott kiviteli vagy behozatali engedély legfeljebb kettő jegyzékben szereplő anyagra vonatkozhat.

(5) Az engedélyt az Unió egy vagy több hivatalos nyelvén kell kiállítani. Az elektronikus úton történő megadás esetétől eltekintve az íveket A4-es formátumban, gilosmintás háttérre kell nyomtatni annak érdekében, hogy láthatóvá váljon bármely, mechanikus vagy kémiai eszközzel történő hamisítás.

(6) A tagállamok vagy maguk végzik az engedélyek nyomtatását, vagy jóváhagyott nyomdákat kérnek fel. Az utóbbi esetben az engedély formanyomtatványán fel kell tüntetni a jóváhagyásra való hivatkozást, a nyomda nevét és címét vagy egy olyan jelölést, amellyel a nyomda azonosítható.

(7) Az (1)-(6) bekezdéstől eltérve a kiviteli és a behozatali engedélyeket a tagállamok kiállíthatják az e rendelet hatálybalépése előtt kinyomtatott, az 1277/2005/EK bizottsági rendeletnek megfelelő papíralapú nyomtatványon is ezek készleteinek kimerüléséig.

(8) Az egyszerűsített eljárás keretében megadott kiviteli engedélyeket a III. mellékletben szereplő formanyomtatványok 1., 2. és 4. példányait felhasználva kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. és a 4. példány az exportőrnél marad. Az exportőrnek a 2. példány hátoldalán fel kell tüntetnie valamennyi kiviteli művelet adatait, különösen a jegyzékben szereplő anyagnak a kiviteli művelet által érintett mennyiségét és a fennmaradó mennyiségét. A 2. példányt a vámáru-nyilatkozat megtételekor be kell mutatni a vámhivatalnak. A vámhivatal megerősíti az adatokat, és a 2. példányt visszaadja az exportőrnek.

(9) A gazdasági szereplő a vámnyilatkozaton minden kiviteli művelet tekintetében feltünteti az engedély számát és az "egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás" szavakat. Amennyiben a kiviteli vámhivatal nem az Unió vámterületének elhagyása helyén van, az említett információkat az exportszállítmányt kísérő okmányokon kell feltüntetni.

(10) Az exportőr legkésőbb az egyszerűsített eljárással megadott kiviteli engedély érvényességi idejének lejártát követő tíz munkanapon belül visszajuttatja a 2. példányt a kiállító hatósághoz.

12. cikk

A gazdasági szereplők és a felhasználók felvétele a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába

(1) Annak érdekében, hogy a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (7) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók bekerüljenek a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába, minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartó pontot, amelynek elérhetőségét közli a Bizottsággal.

(2) E kapcsolattartó pont az engedély megadásától vagy a nyilvántartásba vételtől számított 30 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja a releváns információkat. Amennyiben egy gazdasági szereplő vagy felhasználó a releváns információk változásáról tájékoztatja az illetékes hatóságot, illetve amennyiben egy engedélyt vagy nyilvántartásba vételt felfüggesztenek vagy visszavonnak, a kijelölt kapcsolattartó pont a változás elfogadása, illetve az engedély vagy nyilvántartásba vétel felfüggesztése vagy visszavonása időpontjától számított 30 munkanapon belül frissíti az információkat.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy:

a) az információk elektronikus továbbítása biztonságos;

b) az adatbázishoz való hozzáférés pedig korlátozott legyen, csupán a tagállamok által kijelölt ügyintézők és a Bizottságnak az európai adatbázis kezeléséért felelős tisztviselői férhessenek hozzá.

(4) A Bizottság és az illetékes hatóságok mindent megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az adatbázisban a gazdasági szereplőkről és a felhasználókról szereplő információkat csak a kijelölt ügyintézők és a Bizottságnak az európai adatbázis kezeléséért felelős tisztviselői használhassák fel munkaköri kötelességeik keretében.

(5) A gazdasági szereplőkről és a felhasználókról rendelkezésre álló információk a név, a cím, az engedély vagy a nyilvántartásba vétel száma, az engedély vagy a nyilvántartásba vétel érvényességének állapota, és az engedélyben vagy a nyilvántartásba vételben említett jegyzékben szereplő anyag(ok) neve és KN-kódja.

(6) A lejárt érvényességű és visszavont engedélyekkel és nyilvántartásba vételekkel kapcsolatos információkat a Bizottság az érvényesség végétől, illetve a visszavonástól számított legalább 3 évig elérhetővé teszi az adatbázisban.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

(2) HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(3) A Bizottság 2005. július 27-i 1277/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 202., 2005.8.3., 7. o.).

(4) A Bizottság 2015. április 24-i (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 12. oldalát.).

(5) A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

I. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3. A rovatok részletezése:

1. rovat (engedély birtokosa): A felelős tisztviselő neve is megadható.

3. rovat (érvényesség ideje/vége): Adja meg az érvényességi idő végét, vagy jelezze, hogy az engedély birtokosának három évet meg nem haladó időközönként igazolnia kell, hogy még mindig fennállnak azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megkapták.

4. rovat (jegyzékben szereplő anyagok): A jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben megtalálható bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve. Adott esetben a sókat is fel kell tüntetni.

4. rovat (KN-kód): A KN-kódokon túl a CAS-szám is megadható.

4. rovat (művelet): Adja meg, hogy az engedély kiviteli, behozatali és/vagy közvetítői tevékenységre vonatkozik-e. Behozatal esetén adott esetben adja meg, hogy a művelet a tárolás, a megmunkálás, a feldolgozás, a felhasználás, a szokásos kezelés és/vagy a szabad forgalomba bocsátás-e. A 273/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó műveletek esetében megadhatók: tárolás, előállítás, gyártás, feldolgozás, kereskedelem, forgalmazás és/vagy ügynök általi közvetítés.

4. rovat (telephely): A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett közvetítői tevékenység esetén a telephelyet nem szükséges megadni.

4. A tagállamok nemzeti célokra további rovatokat is biztosíthatnak. Ezeket a rovatokat sorszámmal és egy azt követő nagybetűvel kell jelölni (pl.: 4A).

5. A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

II. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3. A rovatok részletezése:

1. rovat (a nyilvántartásba vétel birtokosa): A felelős tisztviselő neve is megadható.

3. rovat (érvényesség ideje/vége): Adja meg az érvényességi idő kezdetét és adott esetben végét.

4. rovat (jegyzékben szereplő anyagok): A jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben megtalálható bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve. Adott esetben a sókat is fel kell tüntetni.

4. rovat (KN-kód): A KN-kódokon túl a CAS-szám is megadható.

4. rovat (művelet): Adja meg, hogy az engedély kiviteli, behozatali és/vagy közvetítői tevékenységre vonatkozik-e. Behozatal esetén adott esetben adja meg, hogy a művelet a tárolás, a megmunkálás, a feldolgozás, a felhasználás, a szokásos kezelés és/vagy a szabad forgalomba bocsátás-e. A 273/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó műveletek esetében megadhatók: tárolás, előállítás, gyártás, feldolgozás, kereskedelem, forgalmazás és/vagy ügynök általi közvetítés.

4. rovat (telephely): A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett közvetítői tevékenység esetén a telephelyet nem szükséges megadni.

4. A tagállamok nemzeti célokra további rovatokat is biztosíthatnak. Ezeket a rovatokat sorszámmal és egy azt követő nagybetűvel kell jelölni (pl.: 4A).

5. A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

III. MELLÉKLET

Megjegyzések

I.

1. Az engedélyt az Unió valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni; kézírás esetén tintával és nagybetűkkel.

2. Az 1., 3., 5., 7., 9-19. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell adnia, azonban a 7., 8. és 10-13., valamint a 18. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is megadhatók, amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem ismertek. Ebben az esetben a 18. rovat szerinti információt legkésőbb a kiviteli nyilatkozat megtételekor kell megadni, valamint a 7., 8., 10-13. rovat kiegészítő információit legkésőbb az áruk tényleges elindítása előtt a vámhatóság vagy az Unió vámterületéről történő kilépés helye szerinti más hatóság részére át kell adni.

3. 1., 5., 7. és 9. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (adott esetben telefonszám, fax, e-mail).

4. 5. rovat: Adja meg a harmadik országbeli importőr behozatali engedélyének hivatkozási számát (ez lehet "elfogadási nyilatkozat", behozatali engedély vagy a rendeltetési hely szerinti harmadik ország egyéb nyilatkozata).

5. 7. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), aki a kivitelben mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

6. 9. rovat: Tüntesse fel annak a személynek vagy vállalkozásnak a teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), akihez a rendeltetési hely szerinti országban az árukat szállítják (ez nem feltétlenül végső felhasználó).

7. 10. rovat: A tagállam, a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

8. 11. rovat: Az ország, a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

9. 12. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülőgép, vonat stb.). A több kiviteli műveletre vonatkozó kiviteli engedély esetén ezt a rovatot nem szükséges kitölteni.

10. 13. rovat: Adja meg a lehető legrészletesebben a szállítási útvonalat.

11. 14 a. és 14b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, a 4. kategóriába tartozó gyógyszer kereskedelmi nevét, a szállítmányban található egységek számát, az egyes egységekben található tabletták vagy ampullák számát, a jegyzékben szereplő anyagnak egy tablettában vagy ampullában megtalálható mennyiségét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját, valamint kereskedelmi nevét.

12. 15 a. és 15b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

13. 16 a. és 16b. rovat: A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

14. 19. rovat:

- Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselő nevét.

- A kérelmezőnek vagy a meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam rendelkezései szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok helytállóak és hiánytalanok. A büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat a tagállam hatályos rendelkezéseinek értelmében megegyezik a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

- a vámáru-nyilatkozatban megadott adatok helytállóak;

- a csatolt okmányok hitelesek,

- a 111/2005/EK rendelet mellékletében felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.

- Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha a kérelem tartalmaz is aláírást.

II. Egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás

1. Az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás esetén a 7., 8., 10-13. és 18. rovatot nem szükséges kitölteni.

2. A 2. számú példány hátoldalán a 24-27. rovatot minden egyes kiviteli művelet tekintetében ki kell tölteni.

3. 23. rovat: Tüntesse fel a megengedett maximális mennyiséget és a nettó tömeget. A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

24. oszlop: Tüntesse fel az 1. részben a rendelkezésre álló mennyiséget, a 2. részben pedig a kiviteli részmennyiséget. A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

25. oszlop: Adja meg betűkkel kiírva a kiviteli részmennyiséget.

26. rovat: A kiviteli nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma.

A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

IV. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. Az engedélyt az Unió valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni; kézírás esetén tintával és nagybetűkkel.

2. Az 1., 4., 6., 8., 11-16. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egy időben kell megadnia, azonban a 7., 9., 10. és 15. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is megadhatók. Ebben az esetben az információt legkésőbb az áruknak az Unió vámterületére történő belépésekor pótolni kell.

3. 1. és 4. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (telefonszám, fax, e-mail).

4. 6. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (telefonszám, fax, e-mail), aki a behozatalban mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

5. 8. rovat: Tüntesse fel a végső címzett teljes nevét és címét. A végső címzett egyezhet az importőrrel.

6. 7. rovat: Tüntesse fel a harmadik ország hatóságának nevét és címét (telefonszám, fax, e-mail).

7. 9. rovat: A tagállam a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

8. 10. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülőgép, vonat stb.).

9. 11a. és 11b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, a 4. kategóriába tartozó gyógyszer kereskedelmi nevét, a szállítmányban található egységek számát, az egyes egységekben található tabletták vagy ampullák számát, a jegyzékben szereplő anyagnak egy tablettában vagy ampullában megtalálható mennyiségét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját, valamint kereskedelmi nevét.

10. 11a. és 11b. rovat: Pontosan határozza meg a csomagokat és anyagokat (pl.: 2 db, egyenként 5 literes flakon). Keverék, természetes termék vagy készítmény esetén tüntesse fel a kereskedelmi nevet.

11. 12a. és 12b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

13 a. és 13b. rovat: A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban jelen lévő jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét

12. 16. rovat:

- Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselő nevét.

- A kérelmezőnek vagy a meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam rendelkezései szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok helytállóak és hiánytalanok. A büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat a tagállam hatályos rendelkezéseinek értelmében megegyezik a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

- a nyilatkozatban megadott információk helytállóak,

- a csatolt okmányok hitelesek,

- valamennyi egyéb kötelezettség betartásra került.

- Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha a kérelem tartalmaz is aláírást.

13. A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1013&locale=hu

Tartalomjegyzék