32010D0335[1]

2010/335/: A Bizottság határozata ( 2010. június 10. ) a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének alkalmazásában a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításával kapcsolatos iránymutatásról (az értesítés a C(2010) 3751. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. június 10.)

a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének alkalmazásában a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításával kapcsolatos iránymutatásról

(az értesítés a C(2010) 3751. számú dokumentummal történt)

(2010/335/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak V. melléklete C. részének 10. pontjára,

mivel:

(1) A 2009/28/EK irányelv meghatározza a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és azok fosszilisüzemanyag-komparátorai által az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatás kiszámításának szabályait, a földhasználat megváltozásából eredő kötöttszénkészlet-változások nyomán keletkező kibocsátásokat is figyelembe véve. A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szintén tartalmaz ilyen vonatkozású rendelkezéseket a bioüzemanyagok tekintetében.

(2) A talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításával kapcsolatos bizottsági iránymutatást célszerű az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) által az üvegházhatású gázok kibocsátásának nemzeti jegyzéke tekintetében 2006-ban kiadott iránymutatásokra alapozni. Mivel ez utóbbi iránymutatások azonban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nemzeti jegyzékeinek összeállítását hivatottak segíteni, az adatokat nem olyan formában taglalják, hogy azokat a gazdasági szereplők közvetlenül alkalmazni tudnák. Ennek megfelelően indokolt más tudományos forrásokból is meríteni a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók előállítását érintő azon esetekben, amelyekkel kapcsolatban hiányoznak vagy nem állnak rendelkezésre adatok az üvegházhatású gázok kibocsátásának nemzeti jegyzékeihez készült IPCC-iránymutatásokban.

(3) A talaj szervesanyag-tartalmában kötött szénkészlet kiszámításakor indokolt figyelembe venni az éghajlatot, a talaj típusát, a felszín borítását, a területgazdálkodási gyakorlatot és a mezőgazdasági inputot (ráfordítás). Ásványi talajok esetében a talaj szervesszén-tartalmának meghatározásához az átfogó képet nyújtó alapszintű IPCC-módszertan megfelelő eljárásnak minősül. Szerves talajok esetében az IPCC-módszertan kifejezetten a területek lecsapolásából fakadó szénveszteséggel számol, azzal is csak éves szinten. Mivel a lecsapolás általában nagy kötöttszénkészlet-veszteséget eredményez, amely nem ellensúlyozható a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók révén megtakarítható üvegházhatásúgáz-kibocsátással, és mivel a 2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumok értelmében a tőzeges őslápok lecsapolása tilalom hatálya alá esik, a talaj szervesszén-tartalmának, illetve a szerves talajok szénveszteségének meghatározásához elegendő általános szabályokat rögzíteni.

(4) Az élő biomassza és a holt szerves anyagok kötöttszén-készletének kiszámításához kevésbé összetett módszer is alkalmazható, amennyiben megfelel a vegetációval kapcsolatos alapszintű IPCC-módszertannak. Az említett módszertan szerint okkal feltételezhető, hogy az élő biomassza és a holt szerves anyagok teljes kötöttszén-készlete elvész a talajból a földterület művelési ágának megváltoztatásakor. A holt szerves anyagok jelentősége általában nem számottevő abból a szempontból, hogy a földterület művelési ágát bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításához szükséges növények termesztésére váltják-e, ám érdemes figyelembe venni őket legalább a zárt erdők esetében.

(5) A művelési ág megváltoztatása által az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatás kiszámításakor a gazdasági szereplőknek a kiindulási földhasználathoz (alaphelyzet) és a művelési ág megváltoztatása utáni földhasználathoz kapcsolódó kötöttszén-készletek tényleges értékeit szükséges figyelembe venniük. A számításokhoz alapértékekre is szükségük lesz, amelyeket helyénvaló ezekben az iránymutatásokban megadni. Az éghajlati viszonyok és talajtípusok valószínűtlen kombinációira vonatkozóan azonban ezeket szükségtelen meghatározni.

(6) A 2009/28/EK irányelv V. melléklete meghatározza az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatás kiszámításának módszereit, valamint a földhasználat megváltozása által éves szinten okozott kötöttszénkészlet-változások kiszámításának szabályait. Az ehhez a határozathoz csatolt iránymutatások az V. mellékletet rendelkezéseit kiegészítve rögzítik a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításának szabályait,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/28/EK irányelv V. mellékletének alkalmazásában a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításával kapcsolatos iránymutatásokat e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. június 10-én.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja

(1) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(2) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

MELLÉKLET

Iránymutatások a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének alkalmazásában a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításával kapcsolatban

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés

2. A talajban lévő kötöttszén-készletek következetes jellemzése

3. A kötöttszén-készletek kiszámításának módja

4. A talaj szervesszén-készlete

5. A földfelszín feletti és alatti vegetáció szénkészlete

6. Ásványi talajok kötöttszén-készlete alaphelyzetben

7. A tényleges szervesszén-tartalom és az alaphelyzet szerinti szervesszén-tartalom eltéréseit jelző tényezők

8. A földfelszín feletti és alatti vegetáció szénkészletének értékei

1. BEVEZETÉS

Az alábbi iránymutatások meghatározzák a talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításának szabályait mind a referencia-földhasználat (CSR , a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint), mind pedig a tényleges [aktuális] földhasználat (CSA , a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint) vonatkozásában.

A talajban lévő kötöttszén-készletek következetes megállapítását szolgáló szabályokat a 2. pont tartalmazza. A 3. pontban ismertetjük azokat az általános szabályokat, amelyek alapján a szénkészlet két komponensre, a talaj szervesszén-tartalmára és a földfelszín feletti és alatti vegetáció szénkészletére összesítve megadható.

A 4. pont a talaj szervesszén-tartalmának meghatározására vonatkozóan állapít meg részletes szabályokat. Ásványi talajok esetében egyaránt módot nyújt az iránymutatások értékein alapuló módszerek és az attól eltérő, alternatív módszerek alkalmazására. Szerves talajok vonatkozásában ismerteti a módszereket, ám értékeket nem ad meg a szerves talajok szervesszén-tartalmának meghatározásához.

Az 5. pont a vegetáció szénkészletének meghatározásához nyújt részletes szabályokat, amelyek azonban csak akkor alkalmazandók, ha a választott módszer nem az iránymutatások 8. pontjában rögzített értékeket veszi alapul a földfelszín feletti és alatti vegetáció szénkészletének kiszámításához (a 8. pontban meghatározott értékek használata nem kötelező, ugyanis azok nem minden esetben vezetnek megfelelő eredményre).

A 6. pont az értékek megfelelő megválasztására szolgáló szabályokat adja meg arra az esetre, ha az ásványi talajok szervesanyag-tartalmát az iránymutatásban megadott értékek alapján kívánják meghatározni (ezeket az értékeket a 6. és a 7. pont tartalmazza). E szabályok a 2009/28/EK irányelvvel létrehozott online átláthatósági platform révén rendelkezésre álló, az éghajlati övezetekkel és a talajtípusokkal foglalkozó adatrétegekre is hivatkoznak. Az alábbi 1. és 2. ábra tipológiája ezen adatrétegek alapján készült.

A 8. pont a földfelszín feletti és alatti vegetáció szénkészletére és kapcsolódó paramétereire vonatkozó értékeket ismerteti. A 7. és a 8. pont négy különböző földhasználati kategória - a szántóföldek, évelő növények, füves területek és erdőségek - viszonylatában mutatja be az értékeket.

1. ábra

Éghajlati övezetek

2. ábra

A talajtípusok földrajzi megoszlása

2. A TALAJBAN LÉVŐ KÖTÖTTSZÉN-KÉSZLETEK KÖVETKEZETES JELLEMZÉSE

A CSR és a CSA vonatkozásában a területegységenkénti kötöttszén-készlet meghatározásakor az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

(1) A talajban lévő kötöttszén-készletek kiszámításához alapul vett terület egészére nézve érvényesnek kell lenniük az alábbiaknak:

a) éghajlati és talajtani szempontból azonos biofizikai viszonyok;

b) megművelés szempontjából azonos területgazdálkodási előtörténet;

c) történeti szempontból azonos mennyiségű szénbevitel a talajba.

(2) A tényleges földhasználatra (CSA ) vetített szénkészlet értékét

- szénkészlet-veszteséggel számolva: a megváltozott földhasználat mellett a területen elérhető becsült egyensúlyi kötöttszén-készlet adja,

- szénkészlet-felhalmozódással számolva: a húsz év elteltével vagy - ha az korábban bekövetkezik - a haszonnövény kifejlett állapotának elérésekor becsült kötöttszén-készlet adja.

3. A SZÉNKÉSZLETEK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA

A CSR és a CSA értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CSi = (SOC + CVEG ) × A

ahol:

CSI= adott i földhasználathoz tartozó területegységenkénti kötöttszén-készlet (a területegységre jutó kötött szén tömege, a talajt és a vegetációt egyaránt beleértve),

SOC= szervesszén-tartalom (a kötött szén tömege hektáronként) a 4. pontban megadott számítás szerint,

CVEG= a földfelszín feletti és alatti vegetáció kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként) az 5. pontban megadott számítás szerint vagy a 8. pontban szereplő értékek alapján megadva,

A= az adott terület nagyságához arányosító tényező (hektár/területegység).

4. A TALAJ SZERVESSZÉN-KÉSZLETE

4.1. Ásványi talajok

A szervesszén-tartalom (SOC) az alábbi képlet alapján számítható ki:

SOC = SOCST × FLU × FMG × FI

ahol:

SOC= szervesszén-tartalom (a kötött szén tömege hektáronként),

SOCST= a szerves szén mennyisége alaphelyzetben, a talajtakaró 0-30 cm-es mélységét tekintve (a kötött szén tömege hektáronként),

FLU= a földhasználatot jelölő tényező, amely az adott földhasználati móddal járó szervesszén-tartalom és az alaphelyzetben érvényes szervesszén-tartalom különbözetét mutatja,

FMG= a gazdálkodást jelölő tényező, amely az elsődleges gazdálkodási gyakorlattal összefüggő szervesszén-tartalom és az alaphelyzetben érvényes szervesszén-tartalom különbözetét mutatja,

FI= a befektetett eszközöket jelölő tényező, amely a talajba juttatott szén különböző szintjeihez társított szervesszén-tartalom és az alaphelyzetben érvényes szervesszén-tartalom különbözetét mutatja.

Az SOC ST értékeit a 6. pontban található táblázat adja meg.

Az F LU, FMG és FI értékeit a 7. pontban lévő táblázatból kell kiválasztani.

A fenti képleten kívül más módszerek, köztük mérések is használhatók a szervesszén-tartalom meghatározására. Ha az alternatív módszer nem mérésen alapul, az éghajlati viszonyokat, a talajtípust, a területgazdálkodási gyakorlatot és a mezőgazdasági inputot (ráfordítás) számításba kell vennie.

4.2. Szerves talajok (histosolok)

A szervesszén-tartalmat megfelelő módszerekkel kell meghatározni, mégpedig olyanokkal, amelyek a talaj szerves rétegének teljes mélységét tekintetbe veszik, s emellett számolnak az éghajlattal, a felszín borításával, a területgazdálkodási gyakorlattal és a mezőgazdasági inputtal (ráfordítás). A módszerek méréseket is magukban foglalhatnak.

Ha a kötöttszén-készlet a terület lecsapolása következtében módosul, a lecsapolással járó szénveszteséget megfelelő módszerek alkalmazásával figyelembe kell venni. Ezek a módszerek a lecsapolást követő szénveszteség éves nagyságán is alapulhatnak.

5. A FÖLDFELSZÍN FELETTI ÉS ALATTI VEGETÁCIÓ SZÉNKÉSZLETE

Ha a CVEG értékét nem a 8. pont alapján állapítjuk meg, az alábbi képletet kell alkalmazni kiszámításához:

CVEG = CBM + CDOM

ahol:

CVEG= a földfelszín feletti és alatti vegetáció kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként)

CBM= a földfelszín feletti és alatti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.1. pontban megadott számítás szerint,

CDOM= a földfelszín feletti és alatti kötöttszén-készlet a holt szerves anyagokban (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.2. pontban megadott számítás szerint.

A CDOM értéke 0 is lehet, hacsak nem 30 %-os lombkorona-fedettségnél nagyobb záródású erdőterületről van szó (kivéve az erdőültetvényeket).

5.1. Élő biomassza

A CBM értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CBM = CAGB + CBGB

ahol:

CBM= a földfelszín feletti és alatti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként),

CAGB= a földfelszín feletti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.1.1. pontban megadott számítás szerint,

CBGB= a földfelszín alatti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.1.2. pontban megadott számítás szerint.

5.1.1. Földfelszín feletti élő biomassza

A CAGB értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CAGB = BAGB × CFB

ahol:

CAGB= a földfelszín feletti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként),

BAGB= a földfelszín feletti élő biomassza tömege (a szárazanyag tömege hektáronként),

CFB= a szárazanyag szénhányada az élő biomasszában (a széntömeg a szárazanyag tömegében).

Szántóföld, évelő növények és erdőültetvények esetében a BAGB értéke a földfelszín feletti élő biomassza átlagos tömege a termesztési ciklusban.

A CFB értéke 0,47 lehet.

5.1.2. Földfelszín alatti élő biomassza

A CBGB értékének kiszámításához az alábbi két képlet egyikét kell alkalmazni:

1. CBGB = BBGB × CFB

ahol:

CBGB= a földfelszín alatti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként),

BBGB= a földfelszín alatti élő biomassza tömege (a szárazanyag tömege hektáronként),

CFB= a szárazanyag szénhányada az élő biomasszában (a széntömeg a szárazanyag tömegében).

Szántóföld, évelő növények és erdőültetvények esetében a BBGB értéke a földfelszín alatti élő biomassza átlagos tömege a termesztési ciklusban.

A CFB értéke 0,47 lehet.

2. CBGB = CAGB × R

ahol:

CBGB= a földfelszín alatti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként),

CAGB= a földfelszín feletti kötöttszén-készlet az élő biomasszában (a kötött szén tömege hektáronként),

R= a földfelszín alatti kötöttszén-készletnek a földfelszín feletti kötöttszén-készlethez viszonyított aránya az élő biomasszában.

Az R megfelelő értékeivel kapcsolatban a 8. pont ad iránymutatást.

5.2. Holt szerves anyagok

A CDOM értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CDOM = CDW + CLI

ahol:

CDOM= a földfelszín feletti és alatti kötöttszén-készlet a holt szerves anyagban (a kötött szén tömege hektáronként),

CDW= száradék faanyagok kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.2.1. pontban megadott számítás szerint,

CLI= az avar kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként), az 5.2.2. pontban megadott számítás szerint.

5.2.1. A száradék faanyagok szénkészlete

A CDW értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CDW = DOMDW × CFDW

ahol:

CDW= a száradék faanyagok kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként),

DOMDW= a száradék faanyagok tömege (a szárazanyag tömege hektáronként),

CFDW= a szárazanyag szénhányada a száradék faanyagokban (a széntömeg a szárazanyag tömegében).

A CFDW értéke 0,5 lehet.

5.2.2. Az avar szénkészlete

A CLI értékét az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámítani:

CLI = DOMLI × CFLI

ahol:

CLI= az avar kötöttszén-készlete (a kötött szén tömege hektáronként),

DOMLI= az avar tömege (a szárazanyag tömege hektáronként),

CFLI= a szárazanyag szénhányada az avarban (a széntömeg a szárazanyag tömegében).

A CFLI értéke 0,4 lehet.

6. ÁSVÁNYI TALAJOK KÖTÖTTSZÉN-KÉSZLETE ALAPHELYZETBEN

Az SOCST értékét az 1. táblázatból kell kiválasztani az érintett terület éghajlata és talajtípusa alapján, a 6.1. és a 6.2. pontnak megfelelően.

1. táblázat

SOCST, a szerves szén mennyisége alaphelyzetben, a talajtakaró 0-30 cm-es mélységét tekintve

(a kötött szén tömege hektáronként)
Éghajlati övezetTalajtípus
magas kationcsere-kapacitású agyagos talajokalacsony kationcsere-kapacitású agyagos talajokhomokos talajokpodzolos talajokvulkáni kőzeten kialakult talajokvízhatás alatt kialakult talajok
Boreális681011720146
Hideg mérsékelt, száraz5033342087
Hideg mérsékelt, nedves95857111513087
Meleg mérsékelt, száraz3824197088
Meleg mérsékelt, nedves8863348088
Trópusi, száraz3835315086
Trópusi, nedves6547397086
Trópusi, egyenlítői44606613086
Trópusi, hegyi8863348086

6.1. Éghajlati övezet

A megfelelő SOCST -érték kiválasztásához szükséges éghajlati övezetet a 2009/28/EK irányelv 24. cikkével létrehozott online átláthatósági platform éghajlati övezetekkel kapcsolatos adatrétegei alapján kell meghatározni.

6.2. Talajtípus

A talaj típusát a 3. ábrának megfelelően kell megadni. A 2009/28/EK irányelv 24. cikkével létrehozott online átláthatósági platform talajtípusra vonatkozó adatrétegei útmutatóul szolgálhatnak a talajtípus meghatározásához.

3. ábra

A talajtípusok osztályozása

7. A TÉNYLEGES SZERVESSZÉN-TARTALOM ÉS AZ ALAPHELYZET SZERINTI SZERVESSZÉN-TARTALOM ELTÉRÉSEIT JELZŐ TÉNYEZŐK

Az e pontban található táblázat az FLU , FMG és FI értékének meghatározására szolgál. A gazdálkodásra és a ráfordításra vonatkozóan a 2008 januárjában érvényes helyzetet kell alapul venni a CSR értékének számításakor. A CSA értékének kiszámításához azokat a megfelelő gazdálkodási és ráfordítási módokat kell megadni, amelyek alkalmazásával egyensúlyi kötöttszén-készlet érhető el.

7.1. Szántóföld

2. táblázat

Szántóföldi tényezők

Éghajlati övezetFöldhasználat
(FLU )
Gazdálkodás
(FMG )
Ráfordítás szintje
(FI )
FLUFMGFI
Mérsékelt/boreális, nedves/csapadékosmegműveltteljes talajművelésalacsony0,810,95
közepes0,811
magas, trágyázással0,811,37
magas, trágyázás nélkül0,811,04
csökkentett talajművelésalacsony0,81,020,95
közepes0,81,021
magas, trágyázással0,81,021,37
magas, trágyázás nélkül0,81,021,04
direktvetésalacsony0,81,10,95
közepes0,81,11
magas, trágyázással0,81,11,37
magas, trágyázás nélkül0,81,11,04
Mérsékelt/boreális, nedves/csapadékosmegműveltteljes talajművelésalacsony0,6910,92
közepes0,6911
magas, trágyázással0,6911,44
magas, trágyázás nélkül0,6911,11
csökkentett talajművelésalacsony0,691,080,92
közepes0,691,081
magas, trágyázással0,691,081,44
magas, trágyázás nélkül0,691,081,11
direktvetésalacsony0,691,150,92
közepes0,691,151
magas, trágyázással0,691,151,44
magas, trágyázás nélkül0,691,151,11
Trópusi, szárazmegműveltteljes talajművelésalacsony0,5810,95
közepes0,5811
magas, trágyázással0,5811,37
magas, trágyázás nélkül0,5811,04
csökkentett talajművelésalacsony0,581,090,95
közepes0,581,091
magas, trágyázással0,581,091,37
magas, trágyázás nélkül0,581,091,04
direktvetésalacsony0,581,170,95
közepes0,581,171
magas, trágyázással0,581,171,37
magas, trágyázás nélkül0,581,171,04
Trópusi, nedves/egyenlítőimegműveltteljes talajművelésalacsony0,4810,92
közepes0,4811
magas, trágyázással0,4811,44
magas, trágyázás nélkül0,4811,11
csökkentett talajművelésalacsony0,481,150,92
közepes0,481,151
magas, trágyázással0,481,151,44
magas, trágyázás nélkül0,481,151,11
direktvetésalacsony0,481,220,92
közepes0,481,221
magas, trágyázással0,481,221,44
magas, trágyázás nélkül0,481,221,11
Trópusi, hegyimegműveltteljes talajművelésalacsony0,6410,94
közepes0,6411
magas, trágyázással0,6411,41
magas, trágyázás nélkül0,6411,08
csökkentett talajművelésalacsony0,641,090,94
közepes0,641,091
magas, trágyázással0,641,091,41
magas, trágyázás nélkül0,641,091,08
direktvetésalacsony0,641,160,94
közepes0,641,161
magas, trágyázással0,641,161,41
magas, trágyázás nélkül0,641,161,08

A 3. táblázat adatai a 2. és a 4. táblázat megfelelő értékeinek kiválasztásához adnak útmutatást.

3. táblázat

Útmutatás a talajerő-gazdálkodás szintjének megfelelő megválasztásához szántóföldek és évelő növények vonatkozásában

Talajerő-gazdálkodásÚtmutatás
Teljes talajművelésJelentős mértékű talajbolygatás a talajréteg kiemelésével és teljes megfordításával és/vagy gyakori (egy éven belül ismétlődő) talajművelési eljárások alkalmazásával. Ültetéskor a felszínnek csak kis (pl. < 30 %) hányadát borítják növényi maradványok.
Csökkentett talajművelésElsődleges és/vagy másodlagos talajművelés, amely korlátozott mértékű talajbolygatással jár (általában sekély talajréteg forgatása teljes megfordítás nélkül), ültetéskor pedig általában a felszín több mint 30 %-át borítják növényi maradványok.
DirektvetésElsődleges talajművelés nélküli, közvetlen vetés a vetési terület talajának minimális bolygatásával, a gyomirtás érdekében rendszerint növényvédő szerek alkalmazásával.
Alacsony (ráfordítás)A növényi maradványok szintje akkor alacsony, ha azokat eltávolítják a talajból (a tarlók vagy gyökerek összegyűjtésével vagy elégetésével), illetve lehet gyakran alkalmazott feketeugarnak, kevés maradványt képező haszonnövények (pl. zöldségek, dohány, gyapot) termesztésének, az ásványi műtrágyázás vagy a nitrogénmegkötő növények hiányának a következménye is.
Közepes (ráfordítás)Ez jellemzi az olyan éves gabonatermesztési ciklust, melynek végén minden növényi maradvány visszakerül a termőföldbe. Amennyiben mégis eltávolítják ezeket, akkor szerves anyaggal (pl. trágyával) pótolják. Ásványi műtrágyázást vagy nitrogénmegkötő növények termesztését igényli vetésforgóban.
Magas (ráfordítás), trágyázássalA közepes szénbevitellel járó növénytermesztési rendszereknél jóval magasabb szintű szénbevitelt eredményez, mivel a rendszeres állati trágyázás gyakorlatával egészül ki.
Magas (ráfordítás), trágyázás nélkülA kiegészítő gazdálkodási gyakorlatoknak – a sok maradványt képező növények termesztésének, a zöldtrágyázásnak, a takarónövények termesztésének, a megfelelőbb vegetációjú ugaroltatásnak, az öntözésnek és az éves vetésforgókban az évelő fűfélék gyakori alkalmazásának – köszönhetően a közepes szénbevitellel járó növénytermesztési rendszereknél jóval magasabb szintű növényimaradvány-bevitelt eredményez, ám mindezt trágyázás nélkül (vö. az előző rovattal).

7.2. Évelő növények

4. táblázat

Évelő növényekkel, azaz olyan többnyári növényi kultúrákkal kapcsolatos tényezők, amelyek szárát vagy törzsét általában nem takarítják be évente (pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az olajpálma)

Éghajlati övezetFöldhasználat
(FLU )
Gazdálkodás
(FMG )
Ráfordítás szintje
(FI )
FLUFMGFI
Mérsékelt/boreális, szárazévelő növényekteljes talajművelésalacsony110,95
közepes111
magas, trágyázással111,37
magas, trágyázás nélkül111,04
csökkentett talajművelésalacsony11,020,95
közepes11,021
magas, trágyázással11,021,37
magas, trágyázás nélkül11,021,04
direktvetésalacsony11,10,95
közepes11,11
magas, trágyázással11,11,37
magas, trágyázás nélkül11,11,04
Mérsékelt/boreális, nedves/csapadékosévelő növényekteljes talajművelésalacsony110,92
közepes111
magas, trágyázással111,44
magas, trágyázás nélkül111,11
csökkentett talajművelésalacsony11,080,92
közepes11,081
magas, trágyázással11,081,44
magas, trágyázás nélkül11,081,11
direktvetésalacsony11,150,92
közepes11,151
magas, trágyázással11,151,44
magas, trágyázás nélkül11,151,11
Trópusi, szárazévelő növényekteljes talajművelésalacsony110,95
közepes111
magas, trágyázással111,37
magas, trágyázás nélkül111,04
csökkentett talajművelésalacsony11,090,95
közepes11,091
magas, trágyázással11,091,37
magas, trágyázás nélkül11,091,04
direktvetésalacsony11,170,95
közepes11,171
magas, trágyázással11,171,37
magas, trágyázás nélkül11,171,04
Trópusi, nedves/egyenlítőiévelő növényekteljes talajművelésalacsony110,92
közepes111
magas, trágyázással111,44
magas, trágyázás nélkül111,11
csökkentett talajművelésalacsony11,150,92
közepes11,151
magas, trágyázással11,151,44
magas, trágyázás nélkül11,151,11
direktvetésalacsony11,220,92
közepes11,221
magas, trágyázással11,221,44
magas, trágyázás nélkül11,221,11
Trópusi, hegyiévelő növényekteljes talajművelésalacsony110,94
közepes111
magas, trágyázással111,41
magas, trágyázás nélkül111,08
csökkentett talajművelésalacsony11,090,94
közepes11,091
magas, trágyázással11,091,41
magas, trágyázás nélkül11,091,08
direktvetésalacsony11,160,94
közepes11,161
magas, trágyázással11,161,41
magas, trágyázás nélkül11,161,08

A 7.1. pontban a 3. táblázat adatai a 4. táblázat megfelelő értékeinek kiválasztásához nyújtanak segítséget.

7.3. Füves területek

5. táblázat

Füves területekre, köztük szavannákra vonatkozó tényezők

Éghajlati övezetFöldhasználat
(FLU )
Gazdálkodás
(FMG )
Ráfordítás szintje
(FI )
FLUFMGFI
Mérsékelt/boreális, szárazfüves területekjavítottközepes11,141
magas11,141,11
névlegesen fenntartottközepes111
enyhén degradálódottközepes10,951
erősen degradálódottközepes10,71
Mérsékelt/boreális, nedves/csapadékosfüves területekjavítottközepes11,141
magas11,141,11
névlegesen fenntartottközepes111
enyhén degradálódottközepes10,951
erősen degradálódottközepes10,71
Trópusi, szárazFüves területekjavítottközepes11,171
magas11,171,11
névlegesen fenntartottközepes111
enyhén degradálódottközepes10,971
erősen degradálódottközepes10,71
Trópusi, nedves/egyenlítőiszavannajavítottközepes11,171
magas11,171,11
névlegesen fenntartottközepes111
enyhén degradálódottközepes10,971
erősen degradálódottközepes10,71
Trópusi hegyi, szárazfüves területekjavítottközepes11,161
magas11,161,11
névlegesen fenntartottközepes111
enyhén degradálódottközepes10,961
erősen degradálódottközepes10,71

A 6. táblázat adatai az 5. táblázat megfelelő értékeinek kiválasztásához nyújtanak segítséget.

6. táblázat

Útmutatás a talajerő-gazdálkodás szintjének megfelelő megválasztásához füves területek vonatkozásában

Talajerő-gazdálkodásÚtmutatás
JavítottFenntartható gazdálkodással hasznosított füves területeket jelöl, amelyeken a legeltetés mérsékelt intenzitású és legalább egy állagjavító eljárásra sor kerül (pl. trágyázás, fajjavítás, öntözés).
Névlegesen fenntartottNem lepusztult, fenntartható gazdálkodással hasznosított füves területet jelöl, amelyen azonban nem került sor számottevő állagjavításra.
Enyhén degradálódottTúllegeltetésnek kitett vagy enyhén lepusztult, s ennek megfelelően – a természetes vagy a névlegesen fenntartott füves területhez képest – némileg csökkent termelékenységű füves terület, amely gazdálkodási ráfordításban nem részesül.
Erősen degradálódottTartós termelékenység-visszaeséssel és növénytakaró-veszteséggel járó állapot a vegetációt ért súlyos mechanikai károsodás és/vagy súlyos talajerózió következtében.
Közepes (ráfordítás)Azon területekre érvényes, ahol nem került sor külön gazdálkodási ráfordításra.
Magas (ráfordítás)A javított állagú füves területek sajátja; legalább egy állagjavító intézkedést/gazdálkodási ráfordítást feltételez (a javított állapotú füves területeknél ismertetetteken túlmenően).

7.4. Erdőterület

7. táblázat

A legalább 10 %-os lombkorona-fedettséggel jellemezhető erdőterületekre érvényes tényezők

Éghajlati övezetFöldhasználat
(FLU )
Gazdálkodás
(FMG )
Ráfordítás
(FI )
FLUFMGFI
Az összesŐshonos erdő (nem degradálódott)n/a (1)n/a1
Az összesGazdálkodással hasznosított erdőmindenminden111
Trópusi, nedves/szárazTalajváltó művelés – rövidített életciklust követő ugaroltatásn/an/a0,64
Talajváltó művelés – teljes életciklust követő ugaroltatásn/an/a0,8
Mérsékelt/boreális, nedves/szárazTalajváltó művelés – rövidített életciklust követő ugaroltatásn/an/a1
Talajváltó művelés – teljes életciklust követő ugaroltatásn/an/a1

A 8. táblázat adatai a 7. táblázat megfelelő értékeinek kiválasztásához nyújtanak segítséget.

8. táblázat

Útmutatás az erdőterületekkel kapcsolatos földhasználat vonatkozásában

FöldhasználatÚtmutatás
Őshonos erdő
(nem degradálódott)
Őshonos vagy tartós, romlatlan állagú és fenntartható gazdálkodással hasznosított erdőt jelent.
Talajváltó művelésA talajváltó művelés állandó gyakorlata alkalmazott, azaz a trópusi erdőt vagy az egyéb erdőterületet évelő növények termesztése céljából kivágják, majd rövid időszakot (pl. 3–5 év) követően felhagynak a termesztéssel, lehetővé téve a vegetáció újraképződését.
Teljes életciklust követő ugaroltatásAz erdő vegetációja a szántóföldi hasznosítást követően teljes vagy közel teljes fejlettségi szintre helyreáll, mielőtt ismét kivágják.
Rövidített életciklust követő ugaroltatásAz erdő vegetációjának fejlettségi szintje az ismételt kivágást megelőzően nem áll vissza a kivágás előtti állapotára.

8. A FÖLDFELSZÍN FELETTI ÉS ALATTI VEGETÁCIÓ SZÉNKÉSZLETÉNEK ÉRTÉKEI

A CVEG vagy az R értéke az alábbi táblázatok alapján adható meg.

8.1. Szántóföld

9. táblázat

A szántóföldi vegetációra vonatkozó értékek (általános)

Éghajlati övezetCVEG
(tonna szén/hektár)
Az összes0

10. táblázat

A cukornád vegetációjára vonatkozó értékek (specifikus)

TerületÉghajlati övezetÖkológiai övezetKontinensCVEG
(tonna szén/hektár)
TrópusiTrópusi szárazTrópusi száraz erdőAfrika4,2
Ázsia (kontinentális, szigeti)4
Trópusi cserjésekÁzsia (kontinentális, szigeti)4
Trópusi nedvesTrópusi nedves lombhullató erdőkAfrika4,2
Közép- és Dél-Amerika5
Trópusi egyenlítőiTrópusi esőerdőÁzsia (kontinentális, szigeti)4
Közép- és Dél-Amerika5
SzubtrópusiMeleg mérsékelt, szárazSzubtrópusi sztyeppÉszak-Amerika4,8
Meleg mérsékelt nedvesSzubtrópusi monszunerdőKözép- és Dél-Amerika5
Észak-Amerika4,8

8.2. Évelő növények, azaz olyan többnyári növényi kultúrák, amelyek szárát vagy törzsét általában nem takarítják be évente (pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az olajpálma)

11. táblázat

Évelő növények vegetációjára vonatkozó értékek (általános)

Éghajlati övezetCVEG
(tonna szén/hektár)
Mérsékelt (csapadékviszonyoktól függetlenül)43,2
Trópusi, száraz6,2
Trópusi, nedves14,4
Trópusi, egyenlítői34,3

12. táblázat

Évelő növények specifikus vegetációira vonatkozó értékek

Éghajlati övezetNövénytípusCVEG
(tonna szén/hektár)
Az összeskókuszdió75
jatropha17,5
jojoba2,4
olajpálma60

8.3. Füves területek

13. táblázat

A füves területek vegetációjára vonatkozó értékek (általános) - a cserjések kivételével

Éghajlati övezetCVEG
(tonna szén/hektár)
Boreális – száraz és nedves4,3
Hideg mérsékelt – száraz3,3
Hideg mérsékelt – nedves6,8
Meleg mérsékelt – száraz3,1
Meleg mérsékelt – nedves6,8
Trópusi – száraz4,4
Trópusi – nedves és egyenlítői8,1

14. táblázat

A miscanthus vegetációjára vonatkozó értékek (specifikus)

TerületÉghajlati övezetÖkológiai övezetKontinensCVEG
(tonna szén/hektár)
SzubtrópusiMeleg mérsékelt, szárazSzubtrópusi száraz erdőEurópa10
Észak-Amerika14,9
Szubtrópusi sztyeppÉszak-Amerika14,9

15. táblázat

Cserjések, azaz javarészt az 5 méteres magasságot el nem érő, a fák fiziognómiai tulajdonságaival tisztán nem jellemezhető, fás növények társulásaiból álló vegetáció értékei

TerületKontinensCVEG
(tonna szén/hektár)
TrópusiAfrika46
Észak- és Dél-Amerika53
Ázsia (kontinens)39
Ázsia (sziget)46
Ausztrália46
SzubtrópusiAfrika43
Észak- és Dél-Amerika50
Ázsia (kontinens)37
Európa37
Ázsia (sziget)43
MérsékeltGlobális7,4

8.4. Erdőterület

16. táblázat

A 10-30 %-os lombkorona-fedettséggel jellemezhető erdőterületek vegetációjára vonatkozó értékek - az erdőültetvények kivételével

TerületÖkológiai övezetKontinensCVEG
(tonna szén/hektár)
R
TrópusiTrópusi esőerdőAfrika400,37
Észak- és Dél-Amerika390,37
Ázsia (kontinens)360,37
Ázsia (sziget)450,37
Trópusi nedves erdőAfrika300,24
Észak- és Dél-Amerika260,24
Ázsia (kontinens)210,24
Ázsia (sziget)340,24
Trópusi száraz erdőAfrika140,28
Észak- és Dél-Amerika250,28
Ázsia (kontinens)160,28
Ázsia (sziget)190,28
Trópusi hegyi rendszerekAfrika130,24
Észak- és Dél-Amerika170,24
Ázsia (kontinens)160,24
Ázsia (sziget)260,28
SzubtrópusiSzubtrópusi monszun-erdőÉszak- és Dél-Amerika260,28
Ázsia (kontinens)220,28
Ázsia (sziget)350,28
Szubtrópusi száraz erdőAfrika170,28
Észak- és Dél-Amerika260,32
Ázsia (kontinens)160,32
Ázsia (sziget)200,32
Szubtrópusi sztyeppAfrika90,32
Észak- és Dél-Amerika100,32
Ázsia (kontinens)70,32
Ázsia (sziget)90,32
MérsékeltMérsékelt óceáni erdőEurópa140,27
Észak-Amerika790,27
Új-Zéland430,27
Dél-Amerika210,27
Mérsékelt kontinentális erdőÁzsia, Európa (≤ 20 év)20,27
Ázsia, Európa (> 20 év)140,27
Észak- és Dél-Amerika (≤ 20 év)70,27
Észak- és Dél-Amerika (> 20 év)160,27
Mérsékelt hegyi rendszerekÁzsia, Európa (≤ 20 év)120,27
Ázsia, Európa (> 20 év)160,27
Észak- és Dél-Amerika (≤ 20 év)60,27
Észak- és Dél-Amerika (> 20 év)60,27
BoreálisBoreális tűlevelű erdőÁzsia, Európa, Észak-Amerika120,24
Boreális tundraÁzsia, Európa, Észak-Amerika (≤ 20 év)00,24
Ázsia, Európa, Észak-Amerika (> 20 év)20,24
Boreális hegyi rendszerekÁzsia, Európa, Észak-Amerika (≤ 20 év)20,24
Ázsia, Európa, Észak-Amerika (> 20 év)60,24

17. táblázat

A több mint 30 %-os lombkorona-fedettséggel jellemezhető erdőterületek vegetációjára vonatkozó értékek - az erdőültetvények kivételével

TerületÖkológiai övezetKontinensCVEG (tonna szén/hektár)
TrópusiTrópusi esőerdőAfrika204
Észak- és Dél-Amerika198
Ázsia (kontinens)185
Ázsia (sziget)230
Trópusi nedves lombhullató erdőAfrika156
Észak- és Dél-Amerika133
Ázsia (kontinens)110
Ázsia (sziget)174
Trópusi száraz erdőAfrika77
Észak- és Dél-Amerika131
Ázsia (kontinens)83
Ázsia (sziget)101
Trópusi hegyi rendszerekAfrika77
Észak- és Dél-Amerika94
Ázsia (kontinens)88
Ázsia (sziget)130
SzubtrópusiSzubtrópusi monszunerdőÉszak- és Dél-Amerika132
Ázsia (kontinens)109
Ázsia (sziget)173
Szubtrópusi száraz erdőAfrika88
Észak- és Dél-Amerika130
Ázsia (kontinens)82
Ázsia (sziget)100
Szubtrópusi sztyeppAfrika46
Észak- és Dél-Amerika53
Ázsia (kontinens)41
Ázsia (sziget)47
MérsékeltMérsékelt óceáni erdőEurópa84
Észak-Amerika406
Új-Zéland227
Dél-Amerika120
Mérsékelt kontinentális erdőÁzsia, Európa (≤ 20 év)27
Ázsia, Európa (> 20 év)87
Észak- és Dél-Amerika (≤ 20 év)51
Észak- és Dél-Amerika (> 20 év)93
Mérsékelt hegyi rendszerekÁzsia, Európa (≤ 20 év)75
Ázsia, Európa (> 20 év)93
Észak- és Dél-Amerika (≤ 20 év)45
Észak- és Dél-Amerika (> 20 év)93
BoreálisBoreális tűlevelű erdőÁzsia, Európa, Észak-Amerika53
Boreális tundraÁzsia, Európa, Észak-Amerika (≤ 20 év)26
Ázsia, Európa, Észak-Amerika (> 20 év)35
Boreális hegyi rendszerekÁzsia, Európa, Észak-Amerika (≤ 20 év)32
Ázsia, Európa, Észak-Amerika (> 20 év)53

18. táblázat

Erdőültetvények vegetációs értékei

TerületÖkológiai övezetKontinensCVEG
(tonna szén/hektár)
R
TrópusiTrópusi esőerdőAfrika, lomblevelű > 20 év870,24
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év290,24
Afrika, fenyőfajok > 20 év580,24
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év170,24
Amerika, eukaliptuszfajok580,24
Amerika, fenyőfajok870,24
Amerika, Tectona grandis700,24
Amerika, egyéb lomblevelű440,24
Ázsia, lomblevelű640,24
Ázsia, egyéb380,24
Trópusi nedves lombhullató erdőAfrika, lomblevelű > 20 év440,24
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év230,24
Afrika, fenyőfajok > 20 év350,24
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év120,24
Amerika, eukaliptuszfajok260,24
Amerika, fenyőfajok790,24
Amerika, Tectona grandis350,24
Amerika, egyéb lomblevelű290,24
Ázsia, lomblevelű520,24
Ázsia, egyéb290,24
Trópusi száraz erdőAfrika, lomblevelű > 20 év210,28
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év90,28
Afrika, fenyőfajok > 20 év180,28
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év60,28
Amerika, eukaliptuszfajok270,28
Amerika, fenyőfajok330,28
Amerika, Tectona grandis270,28
Amerika, egyéb lomblevelű180,28
Ázsia, lomblevelű270,28
Ázsia, egyéb180,28
Trópusi cserjésekAfrika, lomblevelű60,27
Afrika, fenyőfajok > 20 év60,27
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év40,27
Amerika, eukaliptuszfajok180,27
Amerika, fenyőfajok180,27
Amerika, Tectona grandis150,27
Amerika, egyéb lomblevelű90,27
Ázsia, lomblevelű120,27
Ázsia, egyéb90,27
Trópusi hegyi rendszerekAfrika, lomblevelű > 20 év310,24
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év200,24
Afrika, fenyőfajok > 20 év190,24
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év70,24
Amerika, eukaliptuszfajok220,24
Amerika, fenyőfajok290,24
Amerika, Tectona grandis230,24
Amerika, egyéb lomblevelű160,24
Ázsia, lomblevelű280,24
Ázsia, egyéb150,24
SzubtrópusiSzubtrópusi monszun-erdőAmerika, eukaliptuszfajok420,28
Amerika, fenyőfajok810,28
Amerika, Tectona grandis360,28
Amerika, egyéb lomblevelű300,28
Ázsia, lomblevelű540,28
Ázsia, egyéb300,28
Szubtrópusi száraz erdőAfrika, lomblevelű > 20 év210,28
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év90,32
Afrika, fenyőfajok > 20 év190,32
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év60,32
Amerika, eukaliptuszfajok340,32
Amerika, fenyőfajok340,32
Amerika, Tectona grandis280,32
Amerika, egyéb lomblevelű190,32
Ázsia, lomblevelű280,32
Ázsia, egyéb190,32
Szubtrópusi sztyeppAfrika, lomblevelű60,32
Afrika, fenyőfajok > 20 év60,32
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év50,32
Amerika, eukaliptuszfajok190,32
Amerika, fenyőfajok190,32
Amerika, Tectona grandis160,32
Amerika, egyéb lomblevelű90,32
Ázsia, lomblevelű > 20 év250,32
Ázsia, lomblevelű ≤ 20 év30,32
Ázsia, tűlevelű > 20 év60,32
Ázsia, tűlevelű ≤ 20 év340,32
Szubtrópusi hegyi rendszerekAfrika, lomblevelű > 20 év310,24
Afrika, lomblevelű ≤ 20 év200,24
Afrika, fenyőfajok > 20 év190,24
Afrika, fenyőfajok ≤ 20 év70,24
Amerika, eukaliptuszfajok220,24
Amerika, fenyőfajok340,24
Amerika, Tectona grandis230,24
Amerika, egyéb lomblevelű160,24
Ázsia, lomblevelű280,24
Ázsia, egyéb150,24
MérsékeltMérsékelt óceáni erdőÁzsia, Európa, lomblevelű (> 20 év)600,27
Ázsia, Európa, lomblevelű (≤ 20 év)90,27
Ázsia, Európa, tűlevelű (> 20 év)600,27
Ázsia, Európa, tűlevelű (≤ 20 év)120,27
Észak-Amerika520,27
Új-Zéland750,27
Dél-Amerika310,27
Mérsékelt kontinentális erdő és hegyi rendszerekÁzsia, Európa, lomblevelű (> 20 év)600,27
Ázsia, Európa, lomblevelű (≤ 20 év)40,27
Ázsia, Európa, tűlevelű (> 20 év)520,27
Ázsia, Európa, tűlevelű (≤ 20 év)70,27
Észak-Amerika520,27
Dél-Amerika310,27
BoreálisBoreális tűlevelű erdő és hegyi rendszerekÁzsia, Európa (> 20 év)120,24
Ázsia, Európa (≤ 20 év)10,24
Észak-Amerika130,24
Boreális tundra területÁzsia, Európa (> 20 év)70,24
Ázsia, Európa (≤ 20 év)10,24
Észak-Amerika70,24

(1) n.a. = nem alkalmazható. Ezekben az esetekben az FMG és az FI értékét nem kell figyelembe venni, az SOC az alábbi képlet segítségével adható meg: SOC = SOCST × FLU

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0335 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0335&locale=hu

Tartalomjegyzék