32012R0523[1]

A Bizottság 523/2012/EU rendelete ( 2012. június 20. ) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 523/2012/EU RENDELETE

(2012. június 20.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 97/836/EK tanácsi határozattal (2) az Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához ("felülvizsgált 1958. évi megállapodás").

(2) A 97/836/EK tanácsi határozattal az Unió csatlakozott továbbá az ENSZ-EGB-nek a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól szóló 30. számú előírásához, a haszongépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól szóló 54. számú előírásához, valamint az ideiglenes használatra szánt tartalék egységről, a defekttűrő gumiabroncsokról, defekttűrő rendszerről és az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerről szóló 64. számú előírásához.

(3) Az Unió egy külön tanácsi határozattal (3) csatlakozott a gumiabroncsok gördülésizaj-kibocsátásáról és nedves tapadásáról szóló 117. számú ENSZ-EGB-előíráshoz.

(4) A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (4) szerint a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek jóváhagyását kérelmező járműgyártók választhatnak, hogy a vonatkozó irányelvek vagy a megfelelő ENSZ-EGB-előírások rendelkezéseit tartják-e be. Az egyes járműrészekre vonatkozó irányelvekben foglalt követelmények többnyire a kapcsolódó ENSZ-EGB-előírásokból lettek átvéve. A technológia fejlődésével az ENSZ-EGB-előírásokat folyamatosan módosították, és a kapcsolódó irányelveket rendszeresen aktualizálni kellett, hogy továbbra is összhangban legyenek az ENSZ-EGB-előírások tartalmával. E párhuzamos folyamatok elkerülése végett a CARS 21 magas szintű munkacsoport azt ajánlotta, hogy számos irányelvet a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal váltsanak fel.

(5) Az ENSZ-EGB-előírásoknak a járművek EK-típusjóváhagyása céljára történő kötelező alkalmazásának, valamint az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltásának lehetőségéről a 2007/46/EK irányelv rendelkezik. A 661/2009/EK rendelet szerint a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyást az említett rendelettel és annak végrehajtási intézkedéseivel összhangban EK-típusjóváhagyásnak kell tekinteni.

(6) Az uniós jogszabályok ENSZ-EGB-előírásokkal való felváltása nemcsak a műszaki előírások terén, hanem a tanúsítási és az adminisztratív eljárások szintjén is segít megszüntetni a felesleges párhuzamos folyamatokat. A közvetlenül a nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló típusjóváhagyás ezenkívül megkönnyíti majd a piacra jutást a harmadik országokban, különösen azokban, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei, és így javul az uniós gazdasági ágazat versenyképessége.

(7) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó számos irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, amelyeket az említett rendelet szerinti EK-típusjóváhagyás céljaira a megfelelő ENSZ-EGB-előírásokkal kell felváltani annak érdekében, hogy a típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezések hatályban maradjanak, és mindez előmozdítsa a tudomány és a technika fejlődését.

(8) Ezért indokolt az ENSZ-EGB 30., 54., 64. és 117. számú előírásait belefoglalni a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletébe, amely a kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB előírásokat sorolja fel.

(9) Indokolt továbbá egyértelművé tenni a 661/2009/EK rendeletnek a 407/2011/EU bizottsági rendelettel (5) módosított IV. mellékletét az ENSZ-EGB járművek és pótkocsijaik fékezéséről szóló 13. számú előírásának, a személygépjárművek fékezéséről szóló 13-H. számú előírásának, a tűzveszély elleni védelemről (folyékonyüzemanyag-tartályok) szóló 34. számú előírásának, valamint a járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeiről szóló 55. számú előírásának alkalmazása tekintetében.

(10) A 661/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az e rendelet mellékletében felsorolt ENSZ-EGB-előírásokat a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megadott végrehajtási dátumok szerint kell alkalmazni.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 661/2009/EK rendelet IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) 2012. november 1-jétől a C1 osztályú gumiabroncsok új típusainak típusjóváhagyására a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 16. kiegészítése (6) és a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata (7) - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.1.1. szakaszában a gördülésizaj-kibocsátási szint tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények, a 6.2. szakaszában a nedves tapadásra vonatkozóan megállapított követelmények és a 6.3.1. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(2) 2014. november 1-jétől az új C1 osztályú gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 16. kiegészítése és a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.2. szakaszában a nedves tapadásra vonatkozóan megállapított követelmények - alkalmazandók.

(3) 2012. november 1-jétől a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok új típusainak típusjóváhagyására az 54. számú ENSZ-EGB-előírás eredeti változatának 17. kiegészítése (8) és a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.1.2-6.1.3. szakaszaiban a gördülésizaj-kibocsátási szint tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények és a 6.3.1. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(4) 2014. november 1-jétől a C2 és a C3 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére kötelezően az 54. számú ENSZ-EGB-előírás eredeti változatának 17. kiegészítése alkalmazandó.

(5) 2016. november 1-jétől a C1, a C2 és a C3 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.1.1-6.1.3. szakaszában a gördülésizaj-kibocsátási szint tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(6) 2014. november 1-jétől a C1 és a C2 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.3.1. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(7) 2016. november 1-jétől a C3 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.3.1. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(8) 2016. november 1-jétől a C1, a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok új típusainak típusjóváhagyására a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.3.2. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(9) 2018. november 1-jétől a C1 és a C2 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére kötelezően a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.3.2. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(10) 2020. november 1-jétől a C3 osztályú új gumiabroncsok értékesítésére és forgalomba helyezésére a 117. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozata - ezen belül az említett ENSZ-EGB-előírás 6.3.2. szakaszában a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelmények - alkalmazandók.

(11) A (2) bekezdésben az általános követelményekre és a nedves tapadásra, a (4) bekezdésben az általános követelményekre, az (5) bekezdésben a gördülésizaj-kibocsátási szint tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményekre, a (6) és a (7) bekezdésben a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményekre, valamint a (9) és a (10) bekezdésben a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményekre vonatkozóan megállapított dátumok előtt gyártott, C1, C2 vagy C3 osztályú, olyan új gumiabroncsok, amelyek nem felelnek meg az említett követelményeknek, az említett dátumokat követő legfeljebb 30 hónapos időtartamig továbbra is forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

3. cikk

(1) 2012. november 1-jétől a nemzeti hatóságok megtagadják az EK-típusjóváhagyás megadását az olyan, M1 kategóriájú új járműtípusokra, amelyekbe nincs beszerelve a 64. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 1. helyesbítésében (9) megállapított vonatkozó követelményeknek megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer.

(2) 2014. november 1-jétől a nemzeti hatóságok megtiltják az olyan, M1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amelyekbe nincs beszerelve a 64. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 1. helyesbítésében megállapított vonatkozó követelményeknek megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer.

4. cikk

(1) 2012. november 1-jétől az M1 és az N1 kategóriájú új járműtípusok EK-típusjóváhagyására a 64. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 1. helyesbítése alkalmazandó, amennyiben az említett járművekbe az előírás hatályába tartozó berendezés van beszerelve.

(2) 2014. november 1-jétől az M1 és az N1 kategóriájú új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére kötelezően a 64. számú ENSZ-EGB-előírás 02. módosítássorozatának 1. helyesbítése alkalmazandó, amennyiben az említett járművekbe az előírás hatályába tartozó berendezés van beszerelve.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(3) COM(2003) 635 végleges - Az elfogadás nem közzétett dokumentummal történt.

(4) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(5) HL L 108., 2011.4.28., 13. o.

(6) HL L 201., 2008.7.30., 70. o.

(7) HL L 231., 2008.8.29., 19. o.

(8) HL L 183., 2008.7.11., 41. o.

(9) HL L 310., 2010.11.26., 18. o.

MELLÉKLET

A 661/2009/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások listája a következőképpen módosul:

a) a 13. számú előírásra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„13Járművek és pótkocsijaik fékezéseA 10. módosítás-sorozat 5. kiegészítése
A 6. felülvizsgálat 1. és 2. helyesbítése
HL L 257., 2010.9.30., 1. o.M, N, O (b)”
A 11. módosítás-sorozat 3. kiegészítéseHL L 297., 2010.11.13., 183. o.

b) a 30. számú előírásra vonatkozó következő bejegyzést be kell illeszteni a 28. számú előírásra és a 31. számú előírásra vonatkozó bejegyzések közé:

„30Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsaiA 02. módosítássorozat 16. kiegészítéseHL L 201., 2008.7.30., 70. o.
HL L 307., 2011.11.23., 1. o.
M, N, O”

c) a 34. számú előírásra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„34Tűzveszély elleni védelem (folyékonyüzemanyag-tartályok)A 02. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 194., 2008.7.23., 14. o.M, N, O (d)”

d) az 54. számú előírásra vonatkozó következő bejegyzést be kell illeszteni a 48. számú előírásra és az 55. számú előírásra vonatkozó bejegyzések közé:

„54Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztályú) gumiabroncsaiAz előírás eredeti változatának 17. kiegészítéseHL L 183., 2008.7.11., 41. o.
HL L 307., 2011.11.23., 2. o.
M, N, O”

e) az 55. számú előírásra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„55Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeiA 01. módosítás-sorozat 1. kiegészítéseHL L 227., 2010.8.28., 1. o.M, N, O (e)”

f) a 64. számú előírásra vonatkozó következő bejegyzést be kell illeszteni a 61. számú előírásra és a 66. számú előírásra vonatkozó bejegyzések közé:

„64Ideiglenes használatra szánt tartalék egység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerA 02. módosítássorozat 1. helyesbítéseHL L 310., 2010.11.26., 18. o.M1, N1”

g) a 117. számú előírásra vonatkozó következő bejegyzést be kell illeszteni a 116. számú előírásra és a 118. számú előírásra vonatkozó bejegyzések közé:

„117(A C1, C2 és C3 osztályú) gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása02. módosítássorozatHL L 307., 2011.11.23., 3. o.M, N, O”

2. A "Megjegyzések a táblázathoz" a következőképpen módosulnak:

a) a b) és c) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(b) A rendelet 12. cikkének megfelelően az elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beépítése kötelező. Ezért az új járműtípusok EK-típusjóváhagyására, valamint az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 21. mellékletének alkalmazása kötelező. Az említett ENSZ-EGB-előírásban megállapított dátumok helyett azonban az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerek esetében az e rendeletben meghatározott dátumok alkalmazandók.

(c) A rendelet 12. cikkének megfelelően az elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beépítése kötelező. Ezért az új járműtípusok EK-típusjóváhagyására, valamint az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és forgalomba helyezésére a 13-H. számú ENSZ-EGB-előírás 9. melléklete A. részének alkalmazása kötelező. Az említett ENSZ-EGB-előírásban megállapított dátumok helyett azonban az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerek esetében az e rendeletben meghatározott dátumok alkalmazandók."

b) a szöveg a következő d) és e) megjegyzésekkel egészül ki:

"(d) A 34. számú ENSZ-EGB-előírás II. részének nem kötelező megfelelni.

(e) Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.11.5. bekezdése), a járműre szerelt mechanikus csatlakozó-alkatrész nem takarhatja el a világítóelemeket (pl. a hátsó ködlámpát) vagy a hátsó rendszámtábla felszerelésének helyét és rögzítésének módját, hacsak a mechanikai csatlakozó-alkatrész nem távolítható el vagy helyezhető át szerszámok, többek között leválasztó karok nélkül."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0523 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0523&locale=hu

Tartalomjegyzék