31991L0069[1]

A Tanács irányelve (1991. január 28.) a juh- és kecskeféléknek az irányelv hatálya alá történő bevonása céljával a szarvasmarhafélék, a sertések, továbbá a friss hús vagy húskészítmények harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1991. január 28.)

a juh- és kecskeféléknek az irányelv hatálya alá történő bevonása céljával a szarvasmarhafélék, a sertések, továbbá a friss hús vagy húskészítmények harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

(91/69/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 91/68/EGK irányelv [4] megállapítja a juhok és a kecskék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó állat-egészségügyi ellenőrzés feltételeit; mivel a kereskedelem harmonikus fejlődése lehetővé tételének érdekében közös szabályokat kell megállapítani a harmadik országból történő behozatalra;

mivel a legutóbb a 90/425/EGK irányelvvel [5] módosított 72/462/EGK irányelv [6] állapította meg a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok követelményeit;

mivel a juh- és a kecskefélék a szarvasmarhával együtt a tülkösszarvúak családjába tartoznak és ugyanazon betegségekre fogékonyak; mivel így a Közösség állatállománya hasonló kockázatnak van kitéve a harmadik országból származó behozatal tekintetében; mivel ezért általánosságban a 72/462/EGK irányelvben megállapított szabályokra kell hivatkozni mindazon változtatásokkal, amelyeket a juhok és a kecskék sajátos jellemzőinek figyelembe vétele megkíván,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/462/EGK irányelv 1. cikke az alábbiak szerint módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"A Tanács 1972. december 12-i irányelve a szarvasmarha-, a juh és a kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról".

2. Az 1. cikk (1) bekezdése az alábbi második francia bekezdéssel egészül ki:

"- háziasított tenyész-, növendék-, hízó-, vagy vágójuh vagy -kecske."

3. A 2. cikkben az első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Ezen irányelv alkalmazásában a legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel [7] módosított 64/432/EGK és a 64/433/EGK irányelv 2. cikkében, továbbá a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelvben [8], valamint a legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel módosított, a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelvben [9] és a 91/68/EGK irányelvben [10] megadott meghatározásokat kell szükség szerint alkalmazni."

4. A 2. cikk harmadik bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"c) "harmadik ország".: olyan ország, amelyre a 64/432/EGK, 64/433/EGK, 77/99/EGK és 91/68/EGK irányelv nem vonatkozik;".

5. A 2. cikk harmadik bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"e) "gazdaság".: harmadik ország területén található, hatósági felügyelet alatt álló mezőgazdasági, ipari, vagy kereskedelmi vállalkozás, ahol szarvasmarhaféléket vagy sertéseket tenyésztés, termelés, vagy vágás céljából, illetve juh- és kecskeféléket tenyésztés, nevelés, hizlalás vagy vágás céljából rendszeresen tartanak, illetve tenyésztenek;".

6. A 3. cikk (1) bekezdésében, valamint a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében a "szarvasmarhafélék és sertések" szavak helyébe "szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint sertések" szavak lépnek.

7. A II. fejezet címe helyébe az alábbi cím lép:

"II. FEJEZET:

Szarvasmarha-, juh és kecskefélék, valamint sertések behozatala"

.

8. A 6. cikk a) pontjának első fordulata az alábbiakkal egészül ki:

"A kiskérődzők pestise, epizoótiás hemorrhagiás betegség, juhhimlő, kecskehimlő és Rift-völgyi láz".

9. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 29. cikkben leírt eljárásnak megfelelően elhatározható, hogy a felhatalmazást korlátozni kell egyes fajokra, vágási, tenyésztési vagy termelési célból tartott szarvasmarhafélékre vagy sertésekre, a tenyész-, a növendék-, a hízó-, vagy a vágójuhra, vagy -kecskére, illetve a valamely különleges célra szolgáló állatra, továbbá, hogy a behozatalt követően minden szükséges állat-egészségügyi intézkedést alkalmazni kell.

A tenyész-, a növendék-, a termelési célú vagy a hízóállatok esetében az e bekezdésben foglaltak alapján támasztott követelmények különbözhetnek az egyes tagállamokban a Közösségen belüli kereskedelem keretében a tagállamok javát biztosító speciális előírások figyelembevétele érdekében."

10. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az állat-egészségügyi feltételek (1) bekezdéssel összhangban történő rögzítésére tekintettel

- a 64/432/EGK irányelv A. mellékletében megállapított szabványok a szarvasmarha-tuberkulózis, továbbá a szarvasmarha- és sertésbrucellózis esetében hivatkozási alapul szolgálnak,

- a 4., 5. és 6. cikkben, illetve a 7. vagy 8. cikk alapján megállapított szabványok, valamint azok, amelyek a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében találhatóak, hivatkozási alapul szolgálnak az olyan betegségek esetében, amelyekre a juh és kecskefélék fogékonyak.

Amennyiben az érintett harmadik ország hasonló állat-egészségügyi garanciákkal szolgál, úgy a 29. cikkben leírt eljárással összhangban eseti alapon lehet határozni a fenti szabványoktól való eltérésről; ez esetben azonos eljárással összhangban az említett cikkekben vagy mellékletben rögzített állat-egészségügyi feltételekkel legalább egyenértékű feltételek megállapítására kerül sor az ilyen állatok közösségi állományokba történő beléptetésének megengedése kérdésében."

11. A 9. cikkben a "szarvasmarhafélék és sertések" szavak helyébe "szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint sertések" szavak kerülnek.

12. A 10. cikk első bekezdésének bevezető részében a "szarvasmarhafélék és sertések" szavak helyébe "szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint sertések" kerül.

13. A 10. cikk első bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) hat hónap a tenyésztésre vagy termelésre szánt szarvasmarhafélék vagy sertések, valamint a növendék, a tenyésztési és hízójuh vagy kecskefélék esetében;"

14. A 11. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok csak az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított bizonyítvány bemutatásának feltételével engedélyezik szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék, vagy sertések behozatalát."

15. A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) tanúsítja, hogy a szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék, vagy sertések megfelelnek az ezen irányelvben foglalt követelményeknek, valamint az ezen irányelv alapján a harmadik országból történő behozatal tekintetében megállapított követelményeknek;"

16. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy a háziasított szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a házisertés közvetlenül a Közösség területére történő belépését követően hatósági állatorvos által végzett állat-egészségügyi vizsgálaton essen át, tekintet nélkül az alkalmazott vámeljárásra."

17. A 12. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

"(2) A tagállamok biztosítják, hogy tilos a szarvasmarha-, a juh- és a kecskefélék és a sertések Közösségen belüli mozgása, amennyiben az (1) bekezdésben előírt vizsgálat folyamán úgy találják, hogy:"

18. A 12. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"- az exportáló harmadik ország nem teljesíti az ezen irányelvben megállapított feltételeket, valamint a 64/432/EGK irányelv A-D. mellékleteiben foglalt feltételeket, továbbá a 4., 5. és 6. cikkben, illetve a 7. vagy 8. cikk alapján rögzített feltételeket, valamint azon feltételeket, amelyek a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében találhatóak;"

19. A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A szarvasmarha-, a juh- vagy kecskeféléket és a sertéseket behozatalkor kísérő bizonyítványra az állat-egészségügyi vizsgálatot (behozatali vizsgálatot) követően rá kell vezetni egy nyilatkozatot, amely egyértelműen jelzi, hogy az állatok beléptetését engedélyezték, vagy megtagadták."

20. A 27. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"a) a szarvasmarha-, a juh- vagy kecskefélék és a sertések behozatali vizsgálatát végző határállomások;"

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. Juncker

[1] HL C 48., 1989.2.27., 36. o.

[2] HL C 96., 1989.4.17., 187. o.

[3] HL C 194., 1989.7.31., 9. o.

[4] HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

[5] HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

[6] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[7] HL L 395.,1989.12.30., 13. o.

[8] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

[9] HL L 26., 1977.1.31., 85. o

[10] .HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0069&locale=hu