32001L0085[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/85/EK irányelve (2001. november 20.) a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/85/EK irányelve

(2001. november 20.)

a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], az egyeztető bizottság által 2001. június 25-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) A belső piac olyan belső határok nélküli térség, ahol az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított. Lényeges, hogy az elfogadott rendelkezések ezt a célt szolgálják.

(2) A nemzeti jogszabályok értelmében a gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények többek között a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több, mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekre is vonatkoznak.

(3) Ezek a követelmények tagállamonként különbözőek.

(4) A műszaki követelmények különbségei miatt ezeket a járműveket korábban nem lehetett a Közösségben forgalomba helyezni. A tagállamoknak a saját nemzeti szabályozásuk helyett harmonizált követelményeket kellene elfogadniuk az ilyen járművek belső piaca megfelelő működésének megkönnyítésére.

(5) Ezért a tagállamoknak saját meglévő szabályaik mellett vagy azok helyett azonos követelményeket kell elfogadniuk különösen abból a célból, hogy minden járműtípusra alkalmazhatóvá tegyék az EK-típus-jóváhagyási eljárást, amely a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [4] tárgya.

(6) Ezen irányelv a 70/156/EGK irányelv által létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárás külön irányelveinek egyike.

(7) A csökkent mozgásképességű személyek I. és II. osztályú járművekre való felszállásának megkönnyítésében már elért előrelépés elismerése érdekében a meglévő járműtípusoknál a közlekedőfolyosó egy részén meredekebb lejtésű padozatot is engedélyezni lehet, mint az új járműtípusoknál.

(8) Mivel a javasolt intézkedés célját - azaz a Közösségen belüli kereskedelem akadályainak elhárítását az ilyen járművekre vonatkozó EK-járműtípusjóváhagyás alkalmazása útján - a tagállamok a javasolt intézkedés hatóköre és a szóban forgó ágazatra gyakorolt hatása miatt egyedül nem tudják elérni, és ezért az közösségi szinten jobban elérhető, a Közösség a szerződés 5. cikkében kifejtett szubszidiaritás elve alapján intézkedéseket fogadhat el. Az azon cikkben ismertetett arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az adott célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9) A meglévő és új járműtípusok közötti különbségtétel érdekében szükséges hivatkozni a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelvre [5].

(10) Ajánlatos figyelembe venni az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) a gépjármű berendezések és alkatrészeik jóváhagyásának és jóváhagyása kölcsönös elismerésének egységes feltételeiről szóló 1958. március 20-i megállapodásához csatolt, 36. rendeletében ("Nagy személyszállító járművek az általános felépítés tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések"), 52. rendeletében ("Kis befogadóképességű tömegközlekedési eszközök felépítésével kapcsolatos egységes rendelkezések"), 66. rendeletében ("Nagy személyszállító járművek a felépítmény szilárdsága tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések") és 107. rendeletében ("Emeletes nagy személyszállító járművek az általános felépítés tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések") elfogadott műszaki követelményeket.

(11) Bár ezen irányelv elsődleges célja az utasok biztonságának szavatolása, a közösségi közlekedés- és szociálpolitika értelmében műszaki követelményekkel kell biztosítani, hogy csökkent mozgásképességű személyek is igénybe vehessék az ezen irányelv hatálya alá tartozó járműveket. Minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy megkönnyítsék a hozzáférést ezekhez a járművekhez. Ezért a csökkent mozgásképességű személyek járműhasználatának lehetősége az ezen irányelv hatálya alá tartozó járműveken műszaki megoldások alkalmazásával, illetve a tolószékhez kötött személyek számára e megoldásoknak a megfelelő helyi infrastruktúrával történő ötvözésével biztosítható.

(12) Az előzőekből következően módosítani kell a 70/156/EGK irányelvet és a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak tömegéről és méreteiről szóló, 1997. július 22-i 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [6].

(13) Az irányelv alkalmazásához szükséges rendelkezéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [7] szerint kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "jármű:" minden, a 70/156/EGK irányelv II melléklete A. részének meghatározása szerinti M2 vagy M3 kategóriájú gépjármű,

- "felépítmény": a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott önálló szerelési egység,

- "járműosztály": olyan jármű, amely a járműosztályok ezen irányelv I. mellékletében szereplő leírásának megfelel.

2. cikk

(1) 2003. augusztus 13-tól kezdődően a tagállamok a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó rendelkezések alapján nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás kiadását olyan:

- járművekre,

- karosszériákra,

- járművekre, amelyek karosszériájára önálló szerelési egységként a típusjóváhagyást már megadták,

illetve nem tagadhatják, vagy tilthatják meg az ilyen járműnek vagy karosszériának, mint önálló szerelési egységnek az eladását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, ha azok teljesítik ezen irányelvnek és mellékleteinek követelményeit.

(2) Az (1) bekezdést a 2002. augusztus 13. előtt a 76/756/EGK irányelv alapján típusjóváhagyást kapott I. vagy II. osztályú, alacsony padozatú járművekre is alkalmazni kell, amelyekre érvényes az 1. melléklet 7.7.6.2. pontjában a közlekedőfolyosóra meghatározott 12,5 %-os lejtési szög lehetősége.

(3) Az alábbi (4) bekezdés rendelkezéseitől függően, 2004. február 13.-tól kezdődően a tagállamok:

- nem adhatják meg az EK-típusjóváhagyást a járműtípusokra és a karosszériatípusokra, mint önálló szerelési egységre,

- megtagadhatják az új járművek és új karosszériák önálló szerelési egységként történő nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését,

a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó rendelkezések alapján, ha azok nem teljesítik ezen irányelvnek és mellékleteinek követelményeit.

(4) 2005. február 13-tól kezdődően a tagállamok megtagadhatják azon új járművek és új karosszériák önálló szerelési egységekként történő nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek a (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmében kaptak típusjóváhagyást.

3. cikk

(1) Az I. osztályba sorolt járműveket csökkent mozgásképességű személyek, köztük a tolószéket használók számára a VII. mellékletben megállapított műszaki rendelkezéseknek megfelelően kell igénybe vehetővé tenni.

(2) A tagállamok a nem az I. osztályba sorolt járműveken maguk választják meg a legmegfelelőbb megoldást a könnyebb hozzáférés biztosítására. Ha azonban a nem az I. osztályba sorolt járműveket a csökkent mozgásképességű és/vagy tolószéket használó személyeket segítő eszközökkel szerelik fel, azok megfelelnek a VII. melléklet rájuk vonatkozó követelményeinek.

4. cikk

A 70/156/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. mellékletben:

a) a 0.2. pont a következő pontokkal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

b) a 0.3. pont a következő pontokkal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

c) a 0.3.1. pont a következő pontokkal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

d) a 2.4.2. pont a következő pontokkal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

e) a melléklet a következő pontokkal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

f) a 13. pont helyébe a következő rendelkezés lép:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

";

2. a III melléklet I. része a következő ponttal egészül ki:

+++++ TIFF +++++

3. a IV. mellékletben:

a) az I. rész 52. pontja helyébe a következő szöveg lép:

| "Tárgy | Irányelv száma | Hivatalos Lap hivatkozás | Alkalmazhatóság |

| | | | | | | | | |

52 | Buszok és távolsági buszok | .../.../EK | L | M1 | M2X | M3X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

b) a II. rész 52. pontjaként a következőkkel egészül ki:

| "Tárgy | Alaprendelet száma | Módosítások sorozata | Kiegészítés | Corrigendum |

52 | A felépítmény szilárdsága (buszok) | 66 | - | 1-00 | -" |

5. cikk

A 97/27/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. a 2.1.2.1.-2.1.2.2.1.4. pontot el kell hagyni;

2. a melléklet a következő pontokkal egészül ki:

"2.1.2.1. "Busz vagy távolsági busz": a 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2. pontjában meghatározott jármű.

2.1.2.2. Busz vagy távolsági busz "osztálya": a 2001/85/EK I. mellékletének 2.1.1. és 2.1.2. pontjában meghatározott osztályba tartozó jármű.

2.1.2.3. "Csuklós busz" a 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.3. pontjában meghatározott jármű.

2.1.2.4. "Emeletes busz" a 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.6. pontjában meghatározott jármű."

3. A jelenlegi 2.1.2.2. számozása 2.1.2.5. pontra változik

6. cikk

Az ezen irányelv által képviselt műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításhoz szükséges intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 70/156/EGK irányelv 13. cikke értelmében létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság (a továbbiakban "a bizottság") segíti.

(2) Amikor erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét alkalmazzák, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. augusztus 13. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] HL C 17., 1998.1.20., 1. o.

[2] HL C 129., 1998.4.27., 5. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. november 18-i véleménye (HL C 379., 1998.12.7., 80. o.), megerősítve 1999. október 27-én (HL C 154., 2000.6.5., 47. o.), a Tanács 2000. szeptember 26-i közös álláspontja (HL C 370., 2000.12.22., 1. o.) és az Európai Parlament 2001. február 14-i határozata (HL C 276., 2001.10.1., 124. o.). Az Európai Parlament 2001. október 3-i határozata és a Tanács 2001. október 8-i határozata.

[4] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 98/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 11., 1999.1.16., 25. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 262., 1976.9.29., 1. o. A legutóbb a 97/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 171., 1997.6.30., 1. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 233., 1997.8.25., 1. o.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLETEK LISTÁJA

I. melléklet: | Hatály, fogalommeghatározások, EK-járműtípusjóváhagyás vagy karosszéria önálló szerelési egységként való típusjóváhagyása iránti kérelem, a jármű- vagy karosszériatípus módosításai, gyártásmegfelelőség és követelmények |

függelék: | A statikus dőléshatár ellenőrzése számítás útján |

II. melléklet: | EK-típus-jóváhagyási dokumentáció |

1. függelék: | Adatközlő lapok |

1. alfüggelék: | Adatközlő lap járműtípusra |

2. alfüggelék: | Adatközlő lap karosszériatípusra |

3. alfüggelék: | Adatközlő lap a korábban önálló szerelési egységként már jóváhagyott karosszériával felszerelt járművekre |

2. függelék: | EK-típusbizonyítvány |

1. alfüggelék: | EK-típusbizonyítvány járműtípusra |

2. alfüggelék: | EK-típusbizonyítvány karosszériatípusra |

3. alfüggelék: | EK-típusbizonyítvány a korábban önálló szerelési egységként már jóváhagyott karosszériával felszerelt járművekre |

III. melléklet: | Magyarázó rajzok |

IV. melléklet: | A felépítmény szilárdsága |

1. függelék: | Teljes jármű borulási vizsgálata |

2. függelék: | Karosszériaszakasz borulási vizsgálata |

3. függelék: | Karosszériaszakasz ingavizsgálata |

1. alfüggelék: | A teljes energia kiszámítása |

2. alfüggelék: | A felépítmény legfontosabb energiaelnyelő alkatrészeinek elosztására vonatkozó követelmények |

4. függelék: | A felépítmény szilárdságának igazolása számítással |

V. melléklet: | A távműködtetésű ajtók záróerejének mérésére vonatkozó iránymutatások |

VI. melléklet: | A legfeljebb 22 utas szállítására alkalmas járművekre vonatkozó különleges követelmények |

VII. melléklet: | A mozgáskorlátozott utasok felszállását megkönnyítő műszaki berendezésekre vonatkozó előírások |

VIII. melléklet: | Az emeletes járművekre vonatkozó különleges követelmények |

Függelék: | Közlekedőfolyosók |

IX. melléklet: | Önálló szerelési egység EK-típusjóváhagyása és önálló szerelési egységként már jóváhagyott karosszériával felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0085&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.