32003R1287[1]

A Tanács 1287/2003/EK, Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)EGT vonatkozású szöveg.

A Tanács 1287/2003/EK, Euratom rendelete

(2003. július 15.)

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra [1], és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

mivel:

(1) A tagállamok piaci áron számított bruttó nemzeti terméke (a továbbiakban: GNPmp) alapján a Közösség saját forrásainak részesedése növekszik, ezért szükséges tovább erősíteni ezen aggregátum összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és teljeskörűségét.

(2) Ezen adatok egyúttal fontos analitikai eszközök a nemzeti gazdaságpolitikák és a különböző közösségi politikák koordinálásában.

(3) A saját források érdekében a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat megállapítja, hogy a GNPmp egyenlő a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelemmel (a továbbiakban: GNI), ahogyan ezt a Bizottság a nemzeti és regionális számlák európai rendszerének (a továbbiakban: ESA 95) alkalmazásában meghatározta, összhangban a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelettel [4].

(4) A GNI-adatoknak összehasonlíthatónak kell lenniük. Az ilyen adatok csak akkor összehasonlíthatók, ha az ESA 95 megfelelő meghatározásainak és elszámolási szabályainak megfelelnek. E célból az értékelési eljárásoknak és a ténylegesen felhasznált alapstatisztikáknak lehetővé kell tenniük az ESA 95 meghatározásainak és elszámolási szabályainak helyes alkalmazását.

(5) A GNI kiszámításához használt forrásoknak és módszereknek megbízhatónak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint megbízható technikákat kell alkalmazni a robusztus és megfelelő alapstatisztikáknál.

(6) A GNI-adatoknak teljes körűnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venniük azon tevékenységeket is, amelyekről a statisztikai felmérések nem tartalmaznak jelentést, vagy amelyekről a pénzügyi, társadalombiztosítási és egyéb közigazgatási szervek nem kapnak jelentést. A GNI teljeskörűségének továbbfejlesztése feltételezi a megfelelő statisztikai alapok és értékelési eljárások kidolgozását, valamint a megfelelő kiigazítások végrehajtását.

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság teljesítse a GNI-adatoknak a saját források céljára történő szolgáltatását, megtesz minden olyan intézkedést, amelynek célja javítani a tagállami GNI-értékek összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és teljeskörűségét.

(8) A bruttó nemzeti termék piaci áron történő összeállításának összehangolásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EGK tanácsi irányelv [5] eljárást állapított meg a GNP összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának és teljeskörűségének igazolására és értékelésére a GNP-bizottságban, amelyben szorosan együttműködnek a Bizottság és a tagállamok. Ezen eljárást úgy kell kiigazítani, hogy a GNI-nek az ESA 95 szerinti, saját források céljára történő felhasználását figyelembe vegyék.

(9) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni,

(10) Az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat [7] 3. cikkével összhangban konzultációt folytattak a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem meghatározása és kiszámítása

1. cikk

(1) A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és a piaci áron számított bruttó hazai termék (GDP) meghatározását a nemzeti és regionális számlák európai rendszerével (ESA 95) összhangban kell megadni.

(2) A GDP a rezidens termelőegységek termelőtevékenységének végeredménye. Háromféleképpen lehet meghatározni:

a) a GDP a különböző gazdasági szektorok vagy a nemzetgazdasági ágazatok által létrehozott bruttó hozzáadott értéknek, valamint a termékadók és -támogatások (amelyeket nem osztják szét szektorok vagy nemzetgazdasági ágazatok között) egyenlegének az összege. A GDP ezen kívül az egyenlegező tétel a nemzetgazdaság termelési számlájában;

b) a GDP a termékek és szolgáltatások rezidens szervezeti egységek általi végső felhasználásának (végső fogyasztás és bruttó felhalmozás), valamint a termékek és szolgáltatások export és import egyenlegének az összege.

c) a GDP a nemzetgazdaságban a felhasználások összege a jövedelmek keletkezése számlában (a munkavállalói jövedelem, a termelési és importadók és -támogatások egyenlege bruttó működési eredmény és vegyes jövedelem összege a nemzetgazdaságban).

(3) A GNI a rezidensek szervezeti egységektől kapott elsődleges jövedelmet jelenti: a munkavállalói jövedelem, a termelési és importadók és -támogatások egyenlege, a tulajdonosi jövedelem (kapott és fizetett egyenlege), a bruttó működési eredmény és a bruttó vegyes jövedelem. A GNI-t úgy kell kiszámítani, hogy a GDP-ből ki kell vonni a rezidens egységek által a nem rezidens egységeknek fizetendő elsődleges jövedelmet, és hozzá kell adni a külföldről, a rezidens egységektől származó elsődleges jövedelmet.

II. fejezet

A GNI-adatok és a kiegészítő információk továbbítása

2. cikk

(1) A tagállamok a GNI-t az 1. cikkel összhangban, a rendes nemzeti elszámolások keretében állapítják meg.

(2) Minden év szeptember 22-ét megelőzően a tagállamok a nemzeti elszámolási rend keretében megküldik a Bizottság (Eurostat) részére a GNI aggregátumra vonatkozó számadatokat és azok összetevőit, az 1. cikkben említett meghatározások szerint. A GDP összértékét és összetevőit az 1. cikk (2) bekezdésében említett három megközelítés valamelyikének megfelelően lehet bemutatni. A rendelkezésre bocsátott számadatok az előző évre terjednek ki, továbbá a számadatok minden olyan változtatására, amely a megelőző években történt.

(3) Amikor a tagállamok tájékoztatást küldenek a (2) bekezdésben említett adatokról, egy jelentést is eljuttatnak a Bizottság ( Eurostat) részére a GNI-adatok minőségéről. A jelentés tartalmazza mindazon információt, amely annak bemutatásához szükséges, hogy hogyan jutottak ezen aggregátumhoz, és különösen ismertetik az alkalmazott eljárásokban vagy alapstatisztikákban esetleg végbement jelentős változásokat, illetve a korábbi GNI-becslések felülvizsgálatának magyarázatát. E jelentés tartalmára és formájára a Bizottság által a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított iránymutatások az irányadók.

3. cikk

A Bizottság által megállapított iránymutatásokkal, illetve a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a GNI kiszámításához és összetevőihez az ESA 95 szerint használt eljárások és alapstatisztikák jegyzékét. A tagállamok az említett iránymutatások szerint javítják és frissítik jegyzéküket.

III. fejezet

A GNI kiszámításánál alkalmazott eljárások és ellenőrzések

4. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti, a továbbiakban: "GNI-bizottság", amely a tagállamok képviselőiből áll és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

5. cikk

(1) A Bizottság felülvizsgálja a tagállamok által a GNI kiszámításához használt forrásokat és módszereket. A GNI-adatok összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának és teljeskörűségének fokozása érdekében hozott intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

(2) A GNI-bizottság megvizsgálja az elnöke által akár saját kezdeményezésre, akár egy tagállam képviselőjének kérésére felvetett azon kérdéseket, amelyek az e rendelet végrehajtására vonatkoznak, különösen a következők tekintetében:

a) minden évben az 1. cikkben említett meghatározásoknak való megfelelés;

b) minden évben, a 2. cikk (2) bekezdése rendelkezései szerint továbbított adatok és a GNI kiszámítására és összetevőire vonatkozó statisztikai forrásokra és eljárásokra vonatkozó, a 2. cikk (3) bekezdése szerint továbbított információk megvizsgálása. E vizsgálat a GNI-bizottság véleményalkotásához vezet arra vonatkozólag, hogy a tagállam GNI-adatai megfelelnek-e a saját forrás céljaira a megbízhatóság, összehasonlíthatóság és teljeskörűség tekintetében. E vélemény megjelöli azon legfontosabb dokumentumokat, amelyeken a vizsgálat alapul. A GNI és összetevői megbízhatóságát, összehasonlíthatóságát és teljeskörűségét a költség-haszon elvének figyelembevételével kell értékelni.

Ezen összefüggésben a költség-haszon elve az egyedi tevékenységek vagy ügyletek lehetséges méretének és jelentőségének a megítélését foglalja magában, a rendelkezésre álló bármilyen információ alapján. Ez az információ gyakran minőségi természetű, bár egyes esetekben mennyiségi is lehet. A Bizottság (Eurostat) megvizsgálja a különböző tagállamokban a hasonló esetek kezelésének összehasonlíthatóságát, és jelentést tesz a GNI-bizottságnak minden olyan esetről, ahol úgy tekinti, hogy a költség-haszon elve alkalmazható. Ezen elv alkalmazásában kerülni kell, hogy aránytalanul nagy forrásokat használjanak fel jelentéktelen tételek kiszámítására.

c) a 4. cikk sérelme nélkül, véleménynyilvánítás a Bizottság azon javaslatairól, amelyek a GNI kiszámításának fejlesztésére irányulnak, beleértve szükség esetén az ESA 95 meghatározásainak értelmezését, valamint az ilyen javaslatok GNI-re gyakorolt hatásának felmérését.

(3) A GNI-bizottság különösen törekszik arra, hogy a tagállamok GNI-számítási gyakorlatát fejlessze, és ezen a területen a legjobb megoldást terjessze.

Azon kérdésekkel is foglalkozik, amelyek a GNI-adatok felülvizsgálatára és a GNI teljeskörűségének problémájára vonatkoznak.

Szükség esetén intézkedéseket javasol a Bizottságnak a GNI-adatok összehasonlíthatóságának és megbízhatóságának fokozása érdekében.

6. cikk

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet [8] 19. cikkében előírt vizsgálatok sérelme nélkül, szükség esetén a Bizottság szolgálatai és más tagállamok képviselői közös GNI-látogatásokat végezhetnek a tagállamokban, a megkeresett tagállammal egyetértésben. A tagállamok önkéntes alapon vesznek részt az ilyen látogatásokon.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

7. cikk

2005 vége előtt a Bizottság e rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Tremonti

[1] HL L 253., 2000.10.7., 42. o.

[2] HL C 45. E, 2003.2.25., 61. o.

[3] 2003. március 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb a 359/2002/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 58., 2002.2.28., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[8] HL L 130., 2000.5.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1287 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1287&locale=hu