Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32000R1150[1]

A Tanács 1150/2000/EK, Euratom rendelete (2000. május 22.) a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról

A TANÁCS 1150/2000/EK, EURATOM RENDELETE

(2000. május 22.)

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 279. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 183. cikkére,

tekintettel a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom tanácsi határozatra ( 1 ) és különösen annak 8. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Számvevőszék véleményére ( 3 ),

(1)

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EK, Euratom tanácsi rendeletet ( 4 ) gyakran és jelentős mértékben módosították ( 5 ). Ezért a tisztánlátás és az ésszerűség érdekében e rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Közösségnek a lehető legjobb feltételek mellett kell rendelkeznie a 94/728/EK, Euratom határozat 2. cikkében említett saját forrásokkal, és ennek megfelelően olyan intézkedéseket kell tennie az államok felé, amelyek biztosítják a Bizottság számára a Közösségnek elkülönített saját forrásokat.

(3)

A hagyományos saját forrásokat a tagállamok szedik be a meglévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően, amelyeket adott esetben a közösségi rendeletek követelményeihez igazítanak. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie ezen igazítást, és adott esetben javaslatokat kell tennie.

(4)

A Tanács és a tagállamok kormányainak Tanácson belül ülésező képviselői 1991. november 13-án állásfoglalást fogadtak el a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről ( 6 ).

(5)

A 94/728/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában említett kötelezettségeknek eleget téve kell meghatározni a saját források megállapításának fogalmát és meghatározni a részletes szabályokat.

(6)

A cukorilletékből származó saját források tekintetében, amelyeket a gazdasági évnek megfelelő költségvetési kiadás évében kell beszedni, a tagállamok számára előírják, hogy ezen illetékeket azon költségvetési évben bocsássák a Bizottság rendelkezésére, amelyben azt megállapították.

(7)

Javítani kell a saját források rendszerének átláthatóságát, és több információt kell szolgáltatni a költségvetési szervek számára.

(8)

A tagállamoknak meg kell tartaniuk, és adott esetben a Bizottság számára továbbítaniuk kell az ahhoz szükséges dokumentumokat és információt, hogy a Bizottság gyakorolhassa a Közösségek saját forrásai tekintetében ráruházott jogkört.

(9)

A saját források beszedéséért felelős nemzeti hatóságoknak mindenkor képeseknek kell lenniük arra, hogy a beszedett saját forrásokat igazoló okmányokat a Bizottság számára bemutassák.

(10)

A tagállamok Bizottságnak történő jelentési kötelezettsége teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy később figyelemmel kísérje a tagállamoknak a saját források beszedésére irányuló tevékenységét, különösen csalás és szabálytalanság esetén.

(11)

Külön számlákat kell vezetni olyan jogosultságok tekintetében, amelyeket nem szednek be. E számlák és az ilyen számlák negyedéves kimutatásainak benyújtása teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy még közvetlenebbül követhesse figyelemmel a tagállamoknak a saját források beszedésére irányuló tevékenységét, különösen azokat, amelyeket csalás vagy szabálytalanság veszélyeztet.

(12)

A tagállamok által a korábbi évre vonatkozó jogosultságok folyó évre való jogosultságként való megállapítása tekintetében, a tagállamok és a Bizottság közötti kapcsolatokra határidőt állapítanak meg.

(13)

A 94/728/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett hozzáadottérték-adóból származó saját források - a továbbiakban "HÉA-sajátforrások"- tekintetében a tagállamok számára úgy kell rendelkezni, hogy tizenkét egyenlő részben bocsássák a Közösség rendelkezésére a költségvetésben megtervezett saját forrásokat, és azt követően igazítsák ki a rendelkezésre bocsátott összegeket a HÉA-sajátforrások tényleges alapjának megfelelően, amint az teljes mértékben ismertté válik.

(14)

Ezen eljárást kell alkalmazni az említett határozat 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett kiegészítő forrásra is, a továbbiakban "kiegészítő forrás", amelyet a bruttó nemzeti termék piaci áron történő összeállításának összehangolásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EK, Euratom tanácsi határozattal ( 7 ) összhangban hoztak létre.

(15)

A saját forrásokat úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy az esedékes összegeket az e célból a Bizottság nevére, a tagállamok államkincstáránál vagy az általuk kijelölt testületnél nyitott számlán írják jóvá. Annak érdekében, hogy a készpénzforrások mozgását a költségvetés végrehajtásához szükséges mozgásokra korlátozzák, a Bizottságnak korlátoznia kell önmagát, hogy kizárólag a saját készpénzigényei fedezéséhez szükséges összegeket hívja le a fent említett számlákról.

(16)

Az egyes szántóföldi növények termelőire vonatkozó támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1992. június 30-i 1765/92/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) alkalmazásából származó támogatás kifizetését főként az év nyitó hónapjaira koncentrálják; mivel a Bizottságnak elégséges pénzforrással kell rendelkeznie e kifizetések érdekében.

(17)

A költségvetési fegyelemről szóló, 1994. október 31-i 94/729/EK tanácsi határozat ( 9 ) az Európai Unió általános költségvetésébe egy tartalék beillesztését írja elő a harmadik országokba irányuló közösségi hitellel és hitelgaranciákkal kapcsolatosan, és egy tartalék létesítését a gyorssegélyekre e harmadik országokban. Módosítások szükségesek ahhoz, hogy a saját források megfelelő fedezetet nyújtsanak e tartalékokra.

(18)

Annak érdekében, hogy a közösségi költségvetést minden körülmények között finanszírozni lehessen, meg kell állapítani a 88/376/EK, Euratom határozat 2. cikkének (7) bekezdésében említett bruttó nemzeti terméken alapuló hozzájárulás, a továbbiakban "GNP pénzügyi hozzájárulás", rendelkezésre állását biztosító eljárást.

(19)

Meg kell állapítani a következő pénzügyi évre átvihető egyenleget.

(20)

A tagállamoknak ellenőrzéseket és vizsgálatokat kell végezniük a saját források megállapításával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan. A Bizottság e rendeletnek megfelelően gyakorolja jogkörét. Meg kell állapítani a Bizottság jogkörét a kiegészítő forrással kapcsolatos felülvizsgálati intézkedések tekintetében.

(21)

A tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködés elősegíti a saját forrásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályok helyes alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

Általános rendelkezések

1. cikk

Az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet ( 10 ), az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 11 ) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv ( 12 ) sérelme nélkül, a 2007/436/EK, Euratom határozatban ( 13 ) előírt közösségi saját forrásokat (a továbbiakban: saját források) az e rendeletben meghatározottak szerint bocsátják a Bizottság rendelkezésére és felügyelik.

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazása érdekében, a Közösség a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett saját forrásokra való jogosultságát meg kell állapítani, amint a vámjogszabályok által előírt feltételeknek eleget tesz a jogosultság számlákon történő lekönyvelését és az adós értesítését illetően.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogosultság időpontja a vámjogszabályok által előírt nyilvántartásba vétel időpontja.

A cukor piacának közös szervezéséhez kapcsolódó illetékekre és egyéb terhekre tekintettel, az (1) bekezdésben említett megállapítás időpontja a cukorról szóló rendeletek alapján történő értesítés időpontja.

Amennyiben értesítésről kifejezetten nem rendelkeznek, az időpont azon időpontnak felel meg, amikor a tagállamok megállapítják az adósoktól járó összegeket adott esetben előleg- vagy egyenlegfizetés útján.

(3) Vitatott esetekben az illetékes közigazgatási hatóságokat tekintik, az (1) bekezdésben említett megállapítás alkalmazásában, olyan helyzetben lévőnek, amely kiszámítja a jogosultság összegét legkésőbb akkor, amikor az első közigazgatási határozatot meghozzák, amely értesíti az adóst az adósságról, vagy - ha ez történik meg először -, amikor a bírósági eljárást kezdeményezik.

Az (1) bekezdésben említett megállapítás időpontja a határozat meghozatalának vagy a számítás elvégzésének az időpontja a fent említett bírósági eljárás kezdetét követően.

(4) Az (1) bekezdést akkor alkalmazzák, amikor az értesítést helyesbíteni kell.

3. cikk

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a saját források megállapításával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos alátámasztó okmányokat legalább három naptári évre megőrizzék azon év végétől számítva, amelyre ezen alátámasztó okmányok vonatkoznak.

Az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 3. cikkében említett statisztikai eljárásokat és alapstatisztikákat alátámasztó okmányokat a tagállamok a kérdéses pénzügyi évet követő negyedik év szeptember 30-ig megőrzik. Ugyanezen időtartamra nézve őrzik meg a héasajátforrás alapját alátámasztó okmányokat.

Ha e rendelet 18. és 19. cikke vagy az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 11. cikke alapján az (1) és (2) bekezdésben említett alátámasztó okmányok ellenőrzése azt mutatja, hogy helyesbítésre van szükség, meg kell őrizni az okmányokat az (1) bekezdésben előírt határidőn túl, a helyesbítés elvégzését és figyelemmel kísérését lehetővé tevő, elégséges időtartamra.

4. cikk

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a következőkről:

a) a saját források megállapításáért, beszedéséért, rendelkezésre bocsátásáért és ellenőrzéséért felelős szervezeti egységek vagy szervek neve és e szervezeti egységek és szervek szerepe és a működésükről szóló alapvető rendelkezések;

b) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben megállapított általános rendelkezések és azok, amelyek a saját forrásoknak a Bizottság általi megállapításával, beszedésével, rendelkezésre bocsátásával és ellenőrzésével kapcsolatos számviteli eljárásra vonatkoznak;

c) valamennyi olyan közigazgatási és számviteli nyilvántartás pontos megnevezése, amelybe a megállapított jogosultságokat a 2. cikkben megállapítottak szerint bejegyzik, különösen azok, amelyeket a 6. cikkben előírt számlák kiállítására alkalmaznak.

A Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják az e nevekben vagy rendelkezésekben bekövetkező bármilyen változásról.

(2) A Bizottság, a többi tagállam kérésére, továbbítja az (1) bekezdésben említett információt.

5. cikk

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, a költségvetési eljáráson belül megállapítandó mértéket a tagállamok a bruttó nemzeti jövedelemre (a továbbiakban: GNI) vonatkozó előrejelzés összegének százalékaként számítják ki oly módon, ami teljes mértékben fedezi a költségvetésnek azon részét, amelyet nem a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett bevételekből, a kiegészítő kutatási és technológiai fejlesztési programok pénzügyi hozzájárulásaiból és egyéb bevételekből finanszíroznak.

A költségvetésben a mértéket olyan számmal fejezik ki, amely annyi tizedes helyiértéket tartalmaz, amennyi szükséges a GNI-alapú forrás tagállamok közötti teljes felosztásához.

II. CÍM

Saját források számlái

6. cikk

(1) A saját források számláit az egyes tagállamok államkincstára vagy az általuk kijelölt testület vezeti a források típusa szerinti bontásban.

(2) A saját forrás könyvelésében a hónapnak nem lehet korábban vége, mint a megállapítás hónapjának utolsó munkanapján 13 óra.

a) A 2. cikkben megállapított jogosultságokat, az e bekezdés b) pontjától függően, legkésőbb a megállapításukat követő második hónap 19. napja utáni első munkanapon könyvelik le a számlákon.

b) Az a) pontban említett számlákra a beszedés vagy a biztosíték hiánya miatt be nem jegyzett jogosultságokat külön számlákon mutatják be az a) pontban megállapított időtartamon belül. A tagállamok akkor alkalmazhatják ezen eljárást, amikor a megállapított jogosultságok tekintetében, amelyekre nézve biztosítékot adtak, kifogással éltek, és amelyek esetleg változhatnak a felmerült vita rendezésétől függően.

c) A héaforrásokat és a kiegészítő forrást azonban - figyelembe véve a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció és a Hollandiának és Svédországnak nyújtott bruttó csökkentés ezen forrásokra gyakorolt hatását - az a) pontban megállapítottak szerint kell a számlákra könyvelni a következők szerint:

- a 10. cikk (3) bekezdésében említett tizenketted részt minden hónap első munkanapján kell lekönyvelni,

- a 10. cikk (4) és (6) bekezdésében említett egyenleget és a 10. cikk (5) és (7) bekezdésében említett kiigazítást évente kell könyvelni, kivéve a 10. cikk (5) bekezdésének első francia bekezdésében említett külön kiigazításokat, amelyeket az érintett tagállam és a Bizottság közötti megállapodást követő hónap első munkanapján kell a számlákra lekönyvelni.

d) A cukor piacának közös szervezésével kapcsolatos adókat és egyéb terheket illetően megállapított jogosultságokat az a) pontban említett számlákra könyvelik le. Ha a megállapított határidőn belül e jogosultságokat nem szedik be, akkor a tagállamok helyesbíthetik a bejegyzést, és kivételesen a jogosultságot a külön számlákra vezethetik rá.

(4) Az egyes tagállamok a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a következőket küldik meg a Bizottság számára:

a) a (3) bekezdés a) pontjában említett jogosultságok számláinak havi kimutatása.

E havi kimutatásokkal együtt az érintett tagállamok részletes adatokat, illetve kimutatásokat nyújtanak be a saját forrásokból történő azon levonásokról, amelyeken a külön jogállású területekre vonatkozó rendelkezések alapulnak;

b) a (3) bekezdés b) pontjában említett külön számlák negyedéves kimutatása.

Adott évben a végleges negyedéves kimutatással együtt a tagállamok továbbítják a külön számlában adott év december 31-én szereplő azon jogosultságok teljes becsült összegét, amelyek behajtása valószínűtlenné vált.

A 20. cikkben említett bizottsággal való konzultációt követően a Bizottság állapítja meg a részletes szabályokat az első albekezdésben említett havi és negyedéves kimutatásokra és azok kellően indokolt módosításaira nézve. Megfelelő határidőt állapítanak meg a végrehajtásra nézve.

(5) Az egyes negyedévek végét követő két hónap alatt minden tagállam a Bizottság számára leírást küld a 10 000 eurót meghaladó jogosultságokkal kapcsolatos felderített csalások és szabálytalanságok eseteiről.

Amennyiben lehetséges, a tagállamok a következő részleteket szolgáltatják:

- a csalás és/vagy szabálytalanság típusa (rendeltetés, érintett vámeljárás),

- a kijátszott saját források összege vagy vélelmezett nagyságrendje,

- az érintett árucikkek (vámtarifa-besorolás, származás, érkezési hely),

- a csalási cselekmények tömör leírása,

- a csalás vagy szabálytalanság felfedezéséhez vezető ellenőrzés típusa,

- a csalást vagy szabálytalanságot felderítő nemzeti szervezeti egység vagy szerv,

- az eljárás során elért szakasz, beleértve a beszedés szakaszát is, hivatkozással a megállapításra, ha azt már megtették,

- hivatkozás az eset értesítésére az 515/97/EK tanácsi rendelet ( 14 ) alapján,

- adott esetben az érintett tagállamok,

- a már felderített csalás vagy szabálytalanság esetei megismétlődésének megelőzése érdekében meghozott vagy tervezett intézkedések.

Az első albekezdés szerinti egyes negyedéves kimutatásokkal együtt minden tagállam részleteket szolgáltat a Bizottságnak már jelentett olyan csalás és szabálytalanság eseteivel kapcsolatos álláspontról, amelyek beszedését, törlését vagy be nem szedését korábban nem jelezték.

Ennek érdekében minden tagállam az első albekezdésben említett egyes esetekre nézve a következőket jelzi:

- az eredeti nyilatkozatra való hivatkozás,

- a megelőző negyedév során beszedésre kerülő egyenleg,

- a megállapítás időpontja,

- a (3) bekezdés b) pontjában előírt elkülönített számlákra történő bejegyzés időpontja,

- a kérdéses negyedév során beszedett összegek,

- az alap helyesbítése (korrekciók/törlések) a kérdéses negyedév során,

- a leírt összegek,

- a közigazgatási vagy bírósági eljárásban elért szakasz,

- a kérdéses negyedév végén behajtandó egyenleg.

A fenti leírások részleteit és azok kellően indokolt módosításait a 20. cikkben említett bizottsággal való konzultáció után a Bizottság dolgozza ki. Megfelelő határidőt állapítanak meg a végrehajtásra nézve.

7. cikk

Egy adott évet követő harmadik év december 31-e után semmilyen további helyesbítést nem lehet tenni a tagállamok által a kérdéses évben a 6. cikk (4) bekezdés a) pontjának megfelelően megküldött havi kimutatások összegén, kivéve azon pontokat, amelyeket vagy a Bizottság, vagy az érintett tagállam ezen időpont előtt bejelentett.

8. cikk

A 2. cikk (4) bekezdése alapján elvégzett helyesbítéseket hozzáadják vagy levonják a megállapított jogosultságok teljes összegéből. Ezeket, a helyesbítések időpontja szerint, rávezetik a 6. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott számlákra és a 6. cikk (4) bekezdésében meghatározott kimutatásokra.

A Bizottsággal már közölt csalás és szabálytalanság esetei tekintetében a helyesbítéseket különválasztják.

III. CÍM

Saját források rendelkezésre bocsátása

9. cikk

(1) A 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően minden tagállam a saját forrásokat a Bizottság nevében az államkincstárnál vagy az általuk kijelölt testületnél megnyitott számlán írja jóvá.

E számla vezetése térítésmentes.

(1a) A tagállamok és az általuk kinevezett testületek elektronikus úton továbbítják a Bizottságnak a következőket:

a) azon a munkanapon, amelyen a saját forrás jóváírásra került a Bizottság számláján, a saját forrás jóváírását igazoló számlaegyenleget vagy jóváírási értesítést;

b) az a) pont sérelme nélkül legkésőbb a számlán történő jóváírást követő második munkanapon a saját források jóváírását igazoló számlaegyenleget.

(2) A jóváírt összegeket az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelettel ( 15 ) és annak végrehajtási szabályaival összhangban euróban kell elszámolni.

10. cikk

(1) A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (3) bekezdésének és 10. cikke (3) bekezdésének megfelelően a beszedési költségek levonása után az említett határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett saját források jóváírását legkésőbb azon hónapot követő második hónap 19. napját követő első munkanapon kell elvégezni, amelyben a jogosultságot - e rendelet 2. cikkének megfelelően - megállapították.

Azonban, a 6. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti külön számlákon szereplő jogosultságokra nézve a jóváírást legkésőbb azon hónapot követő második hónap 19. napját követő első munkanapon végzik el, amelyben a jogosultságot behajtották.

(2) Szükség esetén a Bizottság felkérheti a tagállamokat arra, hogy egy hónappal hozzák előre a héaalapú forrásokon és a kiegészítő forráson kívüli források jóváírását a számukra az ugyanazon hónap 15. napján rendelkezésre álló információ alapján.

Minden előrehozott jóváírást kiigazítanak a következő hónapban, az (1) bekezdésben említett jóváírás elvégzésekor. E kiigazítás egy olyan összeg negatív jóváírását jelenti, amely az előrehozott jóváírásban megadott összeggel egyenlő.

(3) A héaalapú forrásokat és a kiegészítő forrást - figyelembe véve a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére biztosított korrekció és a Hollandiának és Svédországnak nyújtott bruttó csökkentés ezen forrásokra gyakorolt hatását - minden hónap első munkanapján kell jóváírni úgy, hogy az összegek a költségvetés vonatkozó teljes összegeinek egy tizenkettedét teszik ki, valamint e tizenkettedeket nemzeti pénznemre kell átváltani az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában közzétett, a költségvetési évet megelőző naptári év utolsó napi átváltási árfolyamán.

Az EMGA kifizetéseinek sajátos igényeire tekintettel, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 16 ) alapján és a Közösség készpénz-pozíciójától függően a Bizottság felkérheti a tagállamokat arra, hogy a pénzügyi év első negyedévében egy vagy két hónappal hozzák előre a költségvetésben héaalapú forrásként és/vagy kiegészítő forrásként szereplő összegek egy tizenkettedének vagy az egy tizenketted törtrészének a jóváírását, figyelembe véve a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció és a Hollandiának és Svédországnak nyújtott bruttó csökkentés ezen forrásokra gyakorolt hatását.

Az első negyedév után a kért havi jóváírás nem haladhatja meg a héa- és a GNI-alapú források egy tizenkettedének összegét, miközben a költségvetésben az erre feltüntetett összegek határain belül marad.

A Bizottság erről előre értesíti a tagállamokat, legkésőbb két héttel az előrehozatalra történő felkérés előtt.

Ezekre az előrehozatalokra az egyes évek januárjában elszámolásra kerülő összegről szóló nyolcadik albekezdést, valamint abban az esetben, ha a költségvetést a pénzügyi év kezdete előtt nem fogadják el véglegesen, a kilencedik albekezdést kell alkalmazni.

A héaalapú források egységes mértékében, a kiegészítő forrás mértékében, a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkében említett, az Egyesült Királyság számára a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel biztosított korrekcióban és annak finanszírozásában, valamint a Hollandiának és Svédországnak biztosított bruttó csökkentés finanszírozásában történő bármilyen változás költségvetés-módosítás végleges elfogadását teszi szükségessé, és megalapozza a pénzügyi év eleje óta elszámolt egy tizenketted részek újbóli kiigazítását.

Ezeket az újbóli kiigazításokat a költségvetés-módosítás végleges elfogadását követően az első elszámoláskor kell végrehajtani, ha a költségvetés-módosítás a hónap 16. napja előtt kerül elfogadásra. Egyéb esetben a kiigazításokat a végleges elfogadást követő második elszámoláskor kell végrehajtani. A költségvetési rendelet 8. cikkétől eltérve ezeket az újbóli kiigazításokat a kérdéses költségvetés-módosítás pénzügyi évére vonatkozóan kell elszámolni.

A tizenkettedek kiszámítása az egyes évek január hónapjára nézve az EK-Szerződés 272. cikke (3) bekezdésében és az Euratom-Szerződés 177. cikke (3) bekezdésében említett költségvetés-tervezetben előírt összegeken alapul, és azt nemzeti pénznemre kell átváltani a költségvetési évet megelőző naptári év december 15-ét követő első napi átváltási árfolyamon; a kiigazításra a következő havi elszámoláskor kerül sor.

Ha a pénzügyi év kezdete előtt a költségvetés nem kerül véglegesen elfogadásra, a tagállamok az egyes hónapok - a januárt is beleértve - első munkanapján számolják el az utolsó véglegesen elfogadott költségvetésben elszámolt héaalapú források és a kiegészítő forrás összegének egy tizenketted részét, figyelembe véve a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció, valamint a Hollandiának és Svédországnak nyújtott bruttó csökkentés ezen forrásokra gyakorolt hatását; amennyiben a végleges költségvetés a hónap 16. napja előtt kerül elfogadásra, a kiigazítást az elfogadást követően az első esedékességi időpontban kell elvégezni. Egyéb esetben a kiigazítást a második esedékességi időpontban végzik el a költségvetés végleges elfogadását követően.

(4) Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 7. cikke (1) bekezdésében előírt héaalapú források éves egyenlege alapján minden tagállamot olyan összeggel kell megterhelni, amely az említett egyenlegben foglalt információkból kerül kiszámításra az előző pénzügyi évre elfogadott egységes mérték alkalmazásával, és amely a 12 kifizetéssel, az adott pénzügyi év során kerül jóváírásra. Mindazonáltal az egyes tagállamok héaalapú forrásainak alapja, amelyre a fenti mértéket alkalmazzák, nem haladhatja meg a tagállam GNI-jének a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott százalékát, ahogyan azt e cikk (7) bekezdésének első mondata említi. A Bizottság kidolgozza az egyenleget, és időben értesíti a tagállamokat, hogy azok azt az adott év decemberének első munkanapján el tudják számolni az e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett számlán.

(5) Abban az esetben, ha az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti héasajátforrás alapján került sor helyesbítésre, minden érintett tagállam, amelynek alapja nem haladja meg az e helyesbítésekre vonatkozó, a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 10. cikke (2) bekezdésében meghatározott százalékot, a következő kiigazításokat végezheti el az e cikk (4) bekezdésében említett egyenleg tekintetében:

- a július 31-ig végzett, az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján történt helyesbítések tekintetében általános kiigazítást végeznek el, amelyet az e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett számlára az adott év decemberének első munkanapján könyvelnek. Azonban különleges kiigazítás végezhető ezen időpont előtt, ha ezzel az érintett tagállam és a Bizottság egyetért,

- ha azok az intézkedések, amelyeket a Bizottság az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján tesz az alap helyesbítése érdekében, az elszámolások kiigazításához vezetnek az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett számlán, akkor a kiigazítást a Bizottság által az említett intézkedések keretében megállapított időpontban végzik.

Az e cikk (7) bekezdésében említett GNI-változások is alapot adnak bármely tagállam egyenlegének kiigazításához, amelynek alapja a helyesbítésekkel eléri a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott százalékokat.

A Bizottság időben értesíti a tagállamokat, hogy azok e kiigazításokat az adott év decemberének első munkanapján le tudják könyvelni az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett számlán.

Azonban különleges kiigazítás bármikor végezhető, ha erről az érintett tagállam és a Bizottság megállapodik.

(6) A tagállamok által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban megküldött, az előző év piaci árakon számolt GNI aggregátumára vonatkozó számadatok és azok összetevői alapján az egyes tagállamokat olyan összeggel terhelik meg, amelynek kiszámítását úgy végzik, hogy a GNI-re alkalmazzák az előző pénzügyi évre elfogadott mértéket, és azon az összegen jóváírják az előző pénzügyi évben történt kifizetéseket. A Bizottság kidolgozza az egyenleget, és időben értesíti a tagállamokat, hogy azok azt az adott év decemberének első munkanapján el tudják számolni az e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett számlán.

(7) Az előző pénzügyi év GNI-jének az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében, annak 5. cikkére figyelemmel történt változtatása, minden érintett tagállam számára alapot ad arra, hogy kiigazítsa az e cikk (6) bekezdése alapján megállapított egyenleget. E kiigazítást az ezen cikk (5) bekezdése első albekezdésében meghatározott módon állapítják meg. A Bizottság időben értesíti a tagállamokat e kiigazításokról, hogy azok azt az adott év decemberének első munkanapján el tudják számolni az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett számlán. Az adott pénzügyi évet követő negyedik év szeptember 30. után a GNI változását többé nem veszik figyelembe, kivéve azon pontokat, amelyekről e határidőn belül vagy a Bizottság, vagy a tagállam értesítést nyújtott be.

(8) A (4)-(7) bekezdésekben említett műveletek azon pénzügyi év bevételei módosításainak minősülnek, amelyben történnek.

(9) A Hollandiának és Svédországnak nyújtott bruttó csökkentést valamennyi tagállam együttesen finanszírozza. A GNI-érték esetleges későbbi módosítását követően a bruttó csökkentés finanszírozási módját nem vizsgálják felül.

(10) A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (7) bekezdésének megfelelően a határozat alkalmazásában a "GNI" az adott év piaci áron meghatározott GNI-je, ahogyan azt az 1287/2003/EK, Euratom rendelet meghatározza, kivéve a 2002-t megelőző évek vonatkozásában, amely évekre a kiegészítő forrás kiszámításához továbbra is a 89/130/EGK, Euratom irányelvben meghatározott módon, piaci áron számított GNP-t alkalmazzák.

10a. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam az Amszterdami Szerződés és annak 4. és 5. jegyzőkönyve alapján nem vesz részt valamely meghatározott uniós fellépés finanszírozásában, ez a tagállam a (2) bekezdéssel összhangban számított kiigazításra jogosult a saját forrásként befizetett összeg tekintetében minden olyan évben, amelynek során a kérdéses fellépésben nem vett részt. A kiigazításra csak egyszer kerül sor, és az a GNI összegének későbbi módosítása esetén is végleges.

(2) A Bizottság a kiigazítást az érintett pénzügyi évet követő évben számítja ki az e rendelet 10. cikkében meghatározott GNI-egyenlegek meghatározásával egyidejűleg.

A számítás alapja az adott pénzügyi évhez kapcsolódó érték:

- a piaci áron számított GNI-aggregátum és annak elemei,

- a kérdéses intézkedésnek vagy politikának megfelelő működési kiadások költségvetési eredménykimutatása.

A kiigazítás kiszámításához a kérdéses kiadás teljes összegét - a harmadik országok által finanszírozottak kivételével - meg kell szorozni azzal a százalékkal, amelyet a kiigazításra jogosult tagállam GNI-je jelent az összes tagállam GNI-jéhez képest. A kiigazítást a részt vevő tagállamok finanszírozzák egy olyan táblázat szerint, amely úgy kerül megállapításra, hogy a részt vevő tagállamok vonatkozó GNI-jét elosztják az összes részt vevő tagállam GNI-jével. A kiigazítás kiszámítása során az összegeket a nemzeti valuták és az euro között a költségvetési évet megelőző naptári év utolsó napi átváltási árfolyamán kell átváltani.

A GNI-érték későbbi módosítása esetén a kiigazítás későbbi felülvizsgálatára nem kerülhet sor.

(3) A Bizottság időben értesíti a tagállamokat a kiigazítás összegéről, hogy azok azt december első munkanapján jóváírhassák az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett számlán.

11. cikk

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében említett számlára történő elszámolás késedelme az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga után.

(2) A gazdasági és monetáris unióba tartozó tagállamok esetében a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank fő refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának első napján közzétett két százalékponttal növelt kamatlábbal.

E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt százalékot a késedelem teljes időtartamára alkalmazni kell.

(3) A gazdasági és monetáris unióba nem tartozó tagállamok esetében, a kamatláb megegyezik a kérdéses hónap első napján a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán a kérdéses hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértéke. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt százalékot a késedelem teljes időtartamára alkalmazni kell.

(4) Az (1) bekezdésben említett kamatfizetésre megfelelően kell alkalmazni a 9. cikk (1a) és (2) bekezdését.

IV. CÍM

A készpénzforrás kezelése

12. cikk

(1) A Bizottság lehívja a 9. cikk (1) bekezdésében említett számlákra jóváírt összegeket olyan szükséges mértékben, hogy azok fedezzék a költségvetés végrehajtásából származó készpénzigényeit.

(2) Ha a készpénzigény meghaladja a számlaköveteléseket, a Bizottság lehívhatja az e követeléseket meghaladó részt, feltéve hogy a költségvetésben szereplő összegek rendelkezésre állnak és, hogy figyelembe vették a költségvetésben szereplő saját források felső határát. Ez esetben előre tájékoztatja a tagállamokat az előre látható többletigényekről.

(3) A tanácsi rendeletek és határozatok alapján megadott vagy garantált kölcsön keretében való mulasztás kizárólagos esetében, amely körülmény esetén a Bizottság nem tehet meg az ilyen hitelekre vonatkozó pénzügyi rendelkezések által előírt más intézkedést időben ahhoz, hogy biztosítsák a Közösség jogi kötelezettségeinek betartását a kölcsönadók irányában, feltételesen a (2) és a (4) bekezdést lehet alkalmazni a Közösség tartozásainak törlesztése érdekében, tekintet nélkül a (2) bekezdésbeli feltételekre.

(4) A készpénzigények és az összes eszköz közötti különbözetet, amennyiben lehetséges, felosztják a tagállamok között a tőlük származó becsült költségvetési bevétel arányában.

(5) A tagállamok vagy az általuk kinevezett testületek a Bizottság utasításainak megfelelően és a beérkezéstől számított három munkanapon belül végrehajtják a Bizottság fizetési megbízásait. A készpénzügyletek esetében azonban a tagállamok a meghagyást a Bizottság által kért időtartamon belül teljesítik.

A tagállamok vagy az általuk kinevezett testületek elektronikus úton és legkésőbb a teljesítést követő második munkanapon megküldik a Bizottságnak a vonatkozó műveleteket mutató számlakimutatást.

VI. CÍM

Eljárás a 2007/436/EK, Euratom határozat 7. cikkének alkalmazására

15. cikk

A 2007/436/EK, Euratom határozat 7. cikkének alkalmazása érdekében az adott pénzügyi év egyenlege a következő két tényező különbözetéből áll:

- az adott pénzügyi évre vonatkozó beszedett valamennyi bevétel,

- és

- az adott pénzügyi év előirányzatainak terhére kifizetett összegek, növelve a pénzügyi rendelet 9. cikke alapján az adott pénzügyi évre átvitt előirányzatok összegével. E különbözetet növelni vagy csökkenteni lehet egyrészről a megelőző pénzügyi évekről átvitt előirányzatok nettó összegével, amelyeket töröltek, másrészről a pénzügyi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a következőkkel:

- az euro-árfolyamok változása eredményeként, a pénzügyi rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján a megelőző évről átvitt nem differenciált előirányzatokat meghaladó kifizetések,

- és

- a pénzügyi év során az árfolyamnyereségekből és -veszteségekből származó egyenleg.

16. cikk

A Bizottság minden pénzügyi év októberének vége előtt becslést készít az egész évre nézve beszedett saját forrásokról az abban az időben rendelkezésére álló adatok alapján.

Bármely, az eredeti becslésekhez képest számottevő eltérés a következő pénzügyi év előzetes költségvetési tervezetére, vagy a folyó pénzügyi év költségvetés-módosítására vonatkozó módosítási indítványra ad alapot.

A 10. cikk (4)-(7) bekezdésében említett műveletek tekintetében a költségvetésben a folyó pénzügyi évre rögzített bevétel összegét az e műveletekből származó összegekkel növelhetik vagy csökkenthetik egy költségvetés-módosítás útján.

VII. CÍM

Felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezések

17. cikk

(1) A tagállamok megteszik az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a 2. cikk alapján megállapított jogosultságoknak megfelelő összeget az e rendeletben meghatározottak szerint a Bizottság rendelkezésére bocsássák.

(2) A tagállamok mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy a Bizottság rendelkezésére bocsássák az olyan megállapított jogosultságok összegével megegyező összegeket, amelyek beszedése nem lehetséges:

a) vis maior okán; vagy

b) más, nekik fel nem róható okokból.

(2) A megállapított jogosultságok összegeinek behajthatatlanságát az illetékes közigazgatási hatóság a behajthatóság lehetetlenségét megállapító határozat útján mondja ki.

A megállapított jogosultságok összegeit legkésőbb a jogosultság 2. cikkel összhangban történt megállapításának, illetőleg közigazgatási vagy peres eljárás esetén a jogerős határozat kihirdetésének, az arról szóló értesítésnek vagy a közzétételnek az időpontjától számított öt év elteltével behajthatatlannak kell tekinteni.

Amennyiben részletfizetésre vagy részletfizetésekre került sor, a legfeljebb ötéves időtartam az utolsó kifizetés időpontjában kezdődik meg, amennyiben ez a kifizetés nem az adósság törlesztésére szolgál.

Azon összegeket, amelyek behajthatatlanságát határozat állapítja meg, illetőleg amelyeket behajthatatlannak kell tekinteni, véglegesen törölni kell a 6. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett külön számláról. Ezen összegeket a 6. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett negyedéves kimutatás mellékletében, valamint adott esetben a 6. cikk (5) bekezdésében említett negyedéves kimutatásban kell feltüntetni.

(3) A (2) bekezdésben említett közigazgatási határozattól számított három hónapon belül, vagy az ugyanebben a bekezdésben említett határidővel összhangban a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az olyan esetekről, amelyekben a (2) bekezdés alkalmazására került sor, feltéve hogy a megállapított jogosultságok meghaladják az 50 000 eurós összeghatárt.

Ezt a határidőt a tagállamok legfeljebb három évvel meghosszabbíthatják az olyan megállapított jogosultságok esetén, amelyek behajthatatlansága 2006. július 1-je előtt került megállapításra, vagy amelyeket ezen időpont előtt kellett behajthatatlannak tekinteni.

A jelentés - amelyet olyan formában kell benyújtani, amit a Bizottság állapít meg a 20. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően - tartalmaz minden, a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett olyan ok átfogó vizsgálatához szükséges tényt, amely megakadályozta az érintett tagállamot abban, hogy rendelkezésre bocsássa a kérdéses összegeket, valamint tartalmazza a tagállam által a kérdéses esetben vagy esetekben tett behajtásra irányuló intézkedéseket.

(4) A Bizottságnak a (3) bekezdésben megállapított jelentés kézhezvételétől számítva hat hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy észrevételeit továbbítsa az érintett tagállam számára.

Amennyiben a Bizottság további információ kérését tartja szükségesnek, úgy a hat hónapos határidő a kért kiegészítő információ kézhezvételének időpontjától kezdődik.

(5) A tagállamok éves jelentések útján tájékoztatják a Bizottságot felügyeleteik részleteiről és eredményeiről, valamint azon átfogó adatokról és elvi kérdésekről, amelyek az e rendelet alkalmazásából származó legfontosabb problémákkal és különösen a vitatott üggyel kapcsolatosak. A jelentéseket a Bizottság számára az adott pénzügyi évet követő év március 1-jéig kell megküldeni. A tagállamok e cikk hatálya alá tartozó jelentéseiről szóló összefoglaló jelentést a Szerződés 280. cikkének (5) bekezdésében említett bizottsági jelentés tartalmazza. A jelentést és a kapcsolódó, kellően indokolt módosításokat a 20. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság dolgozza ki. A végrehajtásra megfelelő határidőt kell előírni.

18. cikk

(1) A tagállamok folytatják le a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett saját források megállapításával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos ellenőrzéseket és vizsgálatokat. A Bizottság gyakorolja az e cikkben meghatározott jogkörét.

(2) Az (1) bekezdés alapján a tagállamok a következőket teszik:

a) a Bizottság kérésére kiegészítő felügyeleti intézkedéseket folytatnak le. Kérésében a Bizottság nyilatkozik a kiegészítő felügyelet okáról;

b) kérésére a Bizottságot bevonják az általuk folytatott felügyeleti intézkedésekbe.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a felügyeleti intézkedések megkönnyítése érdekében. Ha a Bizottság részt vesz ezen intézkedésekben, a 3. cikkben említett alátámasztó dokumentumokat a tagállamok rendelkezésére bocsátják.

Annak érdekében, hogy a kiegészítő felügyeleti intézkedéseket a minimumra korlátozzák:

a) a Bizottság kérheti, hogy meghatározott esetekben bizonyos dokumentumokat számára továbbítsanak;

b) a 6. cikk (4) bekezdésben említett számlák havi kimutatásában megfelelő jegyzetek útján be kell azonosítani azokat a fentiekben említett felügyeletek során felfedezett összegeket, amelyek a saját források megállapítása, a számlákon való bejegyzése, és a rendelkezésre bocsátása során szabálytalanságokra vagy késedelmekre utalnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság maga is végezhet a helyszínen felügyeleti intézkedéseket. Az ilyen felügyeleti intézkedésre Bizottság által felhatalmazott képviselők, amennyiben azt az e rendelet helyes alkalmazása megkívánja, hozzáféréssel rendelkeznek a 3. cikkben említett alátámasztó dokumentumokhoz és az ilyen alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb megfelelő dokumentumokhoz. A Bizottság kellően indokolt közleményben megfelelő időben értesíti erről a felügyeletről azon tagállamot, ahol a felügyeleti intézkedés meg fog történni. Az érintett tagállam képviselői részt vesznek az ilyen felügyeleti intézkedésekben.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett felügyeleti intézkedések nem érintik a következőket:

a) a tagállamok által törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben megállapított saját rendelkezéseiknek megfelelően hozott felügyeleti intézkedések;

b) az EK-Szerződés 246., 247., 248. és 276. cikkében és az EAK-Szerződés 160a., 160b., 160c. és 180b. cikkében előírt intézkedések;

c) az EK-Szerződés 279. cikke (1) bekezdésének b) pontja és az Euratom-Szerződés 183. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján hozott felügyeleti intézkedések.

(5) A Bizottság háromévenként jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára a felügyeleti intézkedések működéséről.

19. cikk

Az érintett tagállamokkal együtt a Bizottság minden évben megvizsgálja az aggregátumokat, amelyekben az összeállítás során hibák keletkezhetnek, különösen a GNI Irányítóbizottság által értesített esetekben. Ennek elvégzése során - bizonyos jogi és természetes személyek kivételével - konkrét esetekben vizsgálják a kalkulációkat és az alapstatisztikákat is, ha megfelelő értékelés egyébként nem lenne lehetséges. A Bizottság tiszteletben tartja a statisztikák bizalmas jellegének megőrzéséről szóló nemzeti jogszabályokat.

VIII. CÍM

A közösségek saját forrásaival foglalkozó tanácsadó bizottságra vonatkozó rendelkezések

20. cikk

(1) Létrejön egy, a közösségek saját forrásaival foglalkozó tanácsadó bizottság, a továbbiakban "bizottság".

(2) A bizottság a tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll. Az egyes tagállamokat a bizottságban legfeljebb öt tisztviselő képviseli.

A bizottság elnöke a Bizottság képviselője. A Bizottság gondoskodik a bizottság titkársági szolgálatairól.

(3) A bizottság fogadja el saját eljárási szabályzatát.

21. cikk

(1) A bizottság megvizsgálja az elnök által a saját kezdeményezésére vagy a tagállam képviselőjének kérésére felvetett kérdéseket, amely érinti az e rendelet alkalmazását, különösen a következőket:

a) a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, a 6., 7. cikkben és a 17. cikk (3) bekezdésben említett információ és jelentés;

b) a 17. cikk (2) bekezdésben említett vis maior esetek;

c) a 18. cikk (2) és (3) bekezdésben megállapított felügyeleti intézkedések és ellenőrzések.

A bizottság megvizsgálja a saját források becsléseit is.

(2) Az elnök felkérésére a bizottság az elnök által a szóban forgó ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít, ha szükséges, szavazás útján. A véleményt a jegyzőkönyvben rögzítik; emellett minden tagállamnak jogában áll, hogy kérje álláspontja rögzítését e jegyzőkönyvben. A Bizottság a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a bizottság véleményét. A bizottságot tájékoztatja arról, hogy véleményét milyen módon vette figyelembe.

IX. CÍM

Átmeneti rendelkezések:

21a. cikk

Az e rendelet 11. cikkében - annak a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2004. november 16-i 2004/2028/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 17 ) hatálybalépését megelőző szövegében - megállapított mértéket a késedelmi kamat kiszámításakor továbbra is alkalmazni kell, ha az esedékesség időpontja annak a hónapnak a végét megelőző időpontra esik, amelyben az említett 2028/2004/EK, Euratom rendelet hatályba lép.

X. CÍM

Záró rendelkezések

22. cikk

Az 1552/89/EGK, Euratom rendelet hatályát veszti.

Az említett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni, és a melléklet A. részében megállapított megfelelési táblázatnak megfelelően kell olvasni.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

Megfelelési táblázat

1552/89/EGK, Euratom rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk (1) bekezdése2. cikk (1) bekezdése
2. cikk (1a) bekezdése2. cikk (2) bekezdése
2. cikk (1b) bekezdése2. cikk (3) bekezdése
2. cikk (2) bekezdése2. cikk (4) bekezdése
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
6. cikk (1) bekezdése6. cikk (1) bekezdése
6. cikk (1a) bekezdése6. cikk (2) bekezdése
6. cikk (2) bekezdésének a) pontja6. cikk (3) bekezdésének a) pontja
6. cikk (2) bekezdésének b) pontja6. cikk (3) bekezdésének b) pontja
6. cikk (2) bekezdésének c) pontja6. cikk (3) bekezdésének c) pontja
6. cikk (2) bekezdésének d) pontja6. cikk (3) bekezdésének d) pontja
6. cikk (3) bekezdésének a) pontja6. cikk (4) bekezdése első albekezdésének a) pontja
6. cikk (3) bekezdése b) pontjának első albekezdése6. cikk (4) bekezdése első albekezdésének b) pontja
6. cikk (3) bekezdése b) pontjának második albekezdése6. cikk (4) bekezdésének második albekezdése
6. cikk (4) bekezdése6. cikk (5) bekezdése
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk10. cikk
11. cikk11. cikk
12. cikk12. cikk
13. cikk13. cikk
14. cikk14. cikk
15. cikk15. cikk
16. cikk16. cikk
17. cikk17 cikk.
18. cikk (1) bekezdése18. cikk (1) bekezdése
18. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdése18. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja
18. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdése18. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja
18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése
18. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése18. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése
18. cikk (3) bekezdése18. cikk (3) bekezdése
18. cikk (4) bekezdése18. cikk (4) bekezdése
18. cikk (5) bekezdése18. cikk (5) bekezdése
19. cikk19. cikk
20.cikk20. cikk
21. cikk21. cikk
22. cikk
23. cikk
22. cikk
23. cikk
Melléklet

B. RÉSZ

Az 1552/89/EGK, Euratom rendeletet módosító rendeletek

Az 1993. december 10-i 3464/93/Euratom, EK tanácsi rendelet (HL L 317., 1993.12.18., 1. o.)

Az 1994. október 31-i 2729/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 293., 1994.11.12., 5. o.)

Az 1996. július 8-i 1355/96/Euratom, EK tanácsi rendelet (HL L 175., 1996.7.13., 3. o.)

( 1 ) HL L 293., 1994.11.12., 9. o. E határozat a 88/376/EK, Euratom határozat (HL L 185., 1988.7.15., 24. o.) helyébe lép.

( 2 ) 2000. január 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 145., 1998.5.9., 1. o.

( 4 ) HL L 155., 1989.6.7., 1. o. A legutóbb az 1355/96/Euratom, EK rendelettel (HL L 175., 1996.7.13., 3. o.) módosított rendeletet.

( 5 ) Lásd melléklet, B. rész.

( 6 ) HL C 328., 1991.12.17., 1. o.

( 7 ) HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

( 8 ) HL L 181., 1992.7.1., 12. o. E rendelet helyébe az 1251/1999/EK rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 1. o.) lép.

( 9 ) HL L 293., 1994.11.12., 14. o.

( 10 ) A Tanács 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom rendelete a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).

( 11 ) A Tanács 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom rendelete a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

( 12 ) HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

( 13 ) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

( 14 ) A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.27., 1. o.).

( 15 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

( 16 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

( 17 ) HL L 352., 2004.11.27., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1150 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1150&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R1150-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R1150-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék