31989L0278[1]

A Bizottság irányelve (1989. március 28.) a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1989. március 28.)

a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(89/278/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 84/8/EGK irányelvvel [3] módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 4. cikkére

mivel a szerzett tapasztalatok fényében és a technika jelenlegi állása szerint egyes követelményeket ki lehet egészíteni, és jobban összhangba lehet hozni a tényleges közlekedési feltételekkel, így javítva a járműben utazók és a közlekedés többi résztvevőjének biztonságát;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a gépjárművek kereskedelme műszaki akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/756/EGK irányelv I. melléklete ezennel ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

(1) 1989. október 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok:

- nem tagadhatják meg valamely járműtípus EGK-típusjóváhagyását, a 70/156/EGK irányelv 10 cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett irat kiadását vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását, vagy

- nem tilthatják meg a jármű forgalomba helyezését

a 76/756/EGK irányelv I. mellékletének 1.5.9.-1.5.22. pontjában felsorolt, kötelező vagy megengedett világító és fényjelző berendezéseknek a járműre való felszerelése miatt, ha az említett világító és fényjelző berendezéseknek a kérdéses járműtípusra vagy járművekre való felszerelése megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) 1989. október 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok:

- többé nem adhatják ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett iratot olyan járműtípusra, amelyben az említett világító és fényjelző berendezések felszerelése nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, kivéve a 76/756/EGK irányelv I. melléklete 4.5.3. pontjában leírt 1.a. és 1.b. kategóriájú első irányjelző vonatkozásában,

- megtagadhatják nemzeti típusjóváhagyás megadását valamely járműtípus esetében, ha az említett világító és fényjelző berendezések felszerelése nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, kivéve a 76/756/EGK irányelv I. melléklete 4.5.3. pontjában leírt 1.a. és 1.b. kategóriájú első irányjelzők vonatkozásában.

(3) 1991. április 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok visszautasíthatják a nemzeti típusjóváhagyás megadását valamely járműtípusra, és megtagadhatják valamely járműtípusra a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében előírt okmány kiadását, ha az említett világító és fényjelző berendezések felszerelése nem felel meg az irányelv rendelkezéseinek, kivéve a 76/756/EGK irányelv I. mellékletének 4.5.3. pontjában leírt, az 1.a. és 1.b. kategóriájú első irányjelzőkre vonatkozó rendelkezések tekintetében olyan járműtípusokat, amelyek típusjóváhagyását sem új kivitel, sem a kivitel változása és/vagy a felépítmény alakja nem indokolja, amelyek hatással lehetnének az említett első irányjelzők méretére és azok helyzetére az első tompított fényszóróhoz és ködlámpákhoz képest.

(4) 1993. október 1-jétől kezdődő hatállyal a tagállamok megtilthatják azon járművek forgalomba helyezését, amelyeken a világító és fényjelző berendezések felszerelése nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, kivéve a 76/756/EGK irányelv I. mellékletének 4.5.3. pontjában leírt 1.a. és 1.b. kategóriájú első irányjelzők vonatkozásában.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1989. szeptember 30. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. március 28-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

alelnök

[1] HL L 220., 1987.8.8., 44. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 9., 1984.1.12., 24. o.

[4] HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/756/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:Az 1.5.5. pont után a következő 1.5.6. és 1.5.7. új ponttal egészül ki:

"1.5.6. "Berendezés":

olyan világító vagy fényjelző berendezés, amely legalább egy fényforrásból (és egyes esetekben optikai rendszerből), átvilágított felületből és házból áll. A berendezés állhat egy vagy több lámpából; ha több lámpából áll, ezek csoportosíthatók, kombinálhatók vagy kölcsönösen összeépíthetők."

"1.5.7. "Egyfunkciós lámpa":

a berendezés azon része, amely egyetlen világítási vagy fényjelzési funkciót lát el."

Az 1.12. pontban az első két sor helyébe a következő szöveg lép:

"Külön (egyes-) lámpa az egyfunkciós lámpa, illetve az azonos funkciójú, azonos színű fényt kibocsátó azonos vagy eltérő lámpák kombinációja, ha olyan berendezésekből áll,..."

Az 1.5.6.-1.5.20. pont számozása 1.5.8.-1.5.22. pontra változik.A 4.1.2. pont a következőképpen változik:

"4.1.2. Darabszám

2 vagy 4

Amennyiben a járművet négy, a karosszériába süllyeszthető távolsági fényszóróval szerelték fel, két kiegészítő távolsági fényszóró felszerelése csak nappali menetfény céljára engedélyezhető (a 3.12. pontban meghatározott módon)."

A melléklet a 4.1.10.2. pont után a következő új 4.1.10.3. ponttal egészül ki:

"4.1.10.3. Ha a járművet négy, a karosszériába süllyeszthető távolsági fényszóróval szerelték fel, ezeknek kiemelt helyzetükben meg kell gátolniuk a felszerelt kiegészítő távolsági fényszórók működését, ha ezek rendeltetése a nappali menetfény biztosítása (a 3.12. pontban meghatározott módon)."

A 4.5.1. pont a következőképpen módosul:

"4.5.1. Alkalmazás (lásd a 4. függeléket)

Kötelező. Az irányjelzők típusai kategóriákba soroltak (1., 1.a., 1.b., 2.a., 2.b. és 5.), amelyek felszerelése egy adott járműre meghatározott elrendezés ("A." és "B.") szerint történik.

Az "A." elrendezés valamennyi gépjárműre vonatkozik.

A "B." elrendezés csak pótkocsikra vonatkozik."

A 4.5.3 pont a következőképpen módosul:

"4.5.3. Elrendezés

A.: A következő kategóriába tartozó két első irányjelző:

- 1. vagy 1.a. vagy 1.b.,

ha e lámpa átvilágított felületének széle és a tompított fényszóró és/vagy első ködlámpa - ha ilyen van - átvilágított felületének széle közötti távolság legalább 40 mm,

- 1.a. vagy 1.b.,

ha e lámpa átvilágított felületének széle és a tompított fényszóró és/vagy első ködlámpa - ha ilyen van - átvilágított felületének széle között a távolság 20 mm-nél nagyobb és 40 mm-nél kisebb,

- 1.b.,

ha e lámpa átvilágított felületének széle és a tompított fényszóró és/vagy első ködlámpa - ha ilyen van - átvilágított felületének széle között a távolság kisebb, mint 20 mm vagy azzal egyenlő;

két hátsó irányjelző (2.a. vagy 2.b. kategória);

két kiegészítő oldalsó irányjelző (5. kategória).

Ha első irányjelzőként (1., 1.a. és 1.b. kategória) működő berendezést és kiegészítő oldalsó irányjelzőt (5. kategória) szereltek fel, két további kiegészítő oldalsó irányjelző (5. kategória) szerelhető fel a 4.5.5. pont szerinti láthatósági követelmények teljesítésére.

B.: Két hátsó irányjelző (2.a. vagy 2.b. kategória)."

A 4.5.4.2.2. és a 4.5.4.2.3. pont a következőképpen módosul:

"4.5.4.2.2. Az 1., 1.a., 1.b., 2.a. és 2.b. kategóriába tartozó irányjelző magassága a 3.8. ponttal összhangban mérve nem lehet kisebb mint 350 mm, és nem lehet nagyobb mint 1500 mm.

4.5.4.2.3. Ha a jármű felépítése nem teszi lehetővé ezen - az előzőekben részletesen meghatározott módon mért - felső határértékek betartását, a határérték az 5. kategóriába tartozó oldalsó irányjelzők esetében 2300 mm-re, az 1., 1.a., 1.b., 2.a. és 2.b. kategóriába tartozó irányjelzők esetében 2100 mm-re növelhető."

A 4.5.12. pont a következőképpen módosul:

"4.5.12. Egyéb követelmények

A fénynek villognia kell, percenként 90 ± 30 villanással.

Az irányjelző kapcsolását a fény kigyulladásának legfeljebb 1 másodperc, és első kialvásának legfeljebb 1,5 másodperc késedelemmel kell követnie. Ha a gépjárművet pótkocsi vontatására szerelték fel, a vontató jármű irányjelzője kapcsolójának a pótkocsi irányjelzőjét is működtetnie kell. A zárlat kivételével bármely irányjelző működési zavara esetén a többi lámpának tovább kell villognia, azonban a villogás frekvenciája ez esetben az előírttól eltérhet."

A 4.9.4.3. és 4.9.5. pont a következőképpen módosul:

"4.9.4.3. Hosszirányban:

Nincs különleges előírás.

4.9.5. Geometriai láthatóság

Vízszintes szög a két első (oldalsó) helyzetjelző lámpára:

45° befelé és 80° kifelé

Pótkocsik esetében a befelé irányuló szög 5°-ra csökkenthető.

Függőleges szög:

15° a vízszintestől felfelé és lefelé. A vízszintes alatti függőleges szög 5°-ra csökkenthető, ha a lámpa talajtól mért magassága 750 mm-nél kisebb."

A 4. függelék a következőképpen módosul:

4. függelék

IRÁNYJELZŐ LÁMPA

GEOMETRIAI LÁTHATÓSÁGI SZÖGEK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

4. függelék

IRÁNYJELZŐ LÁMPA

GEOMETRIAI LÁTHATÓSÁGI SZÖGEK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0278 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0278&locale=hu

Tartalomjegyzék