32009R0216[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet ( 1 ) megfelelő figyelembevételével, minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottságnak az e tagállamban lajstromozott vagy annak lobogója alatt hajózó, az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató hajók névleges fogásainak adatait.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell az összes, bármely formában kirakodott vagy tengeren átrakodott halászati terméket a fogást követően a tengerbe visszaengedett, a hajón elfogyasztott vagy csaliként felhasznált mennyiségnek a kivételével. Az adatokat tonnára kerekítve, a kirakodási vagy átrakodási élősúlynak megfelelően rögzítik.

2. cikk

(1) A névleges fogási adatokat az I. mellékletben felsorolt, a II. mellékletben leírt és a III. mellékletben ábrázolt fő halászati területenként és alkörzetenként kell benyújtani. Valamennyi fő halászati terület esetében a IV. mellékletben sorolják fel azokat a fajokat, amelyekről adatot kell szolgáltatni.

(2) Minden naptári évnek az adatait az év végét követő hat hónapon belül kell benyújtani.

(3) Amennyiben a tagállam hajói az 1. cikk alapján az adott naptári évben nem halásztak fő halászati területen, akkor a tagállam erről értesíti a Bizottságot. Azonban ha halászatot folytattak egy fő halászati területen, csak azokról a halfajok/alkörzet kombinációkról kell adatot szolgáltatni, amelyek esetében az adott évben fogást jegyeztek fel.

(4) A tagállamok hajói által kifogott kisebb jelentőségű fajokra vonatkozó adatokat nem szükséges egyenként megjelölni, hanem gyűjtőnév alatt is szerepelhetnek, amennyiben ezeknek a termékeknek a súlya nem haladja meg a teljes éves halmennyiség 5 %-át az adott fő halászati területen.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II., III. és IV. melléklet módosítására a statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a halfajok listái tekintetében.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására csak akkor kerülhet sor, ha az a gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében szükséges; és e jogi aktusok nem rónak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

A Bizottságnak megfelelő indokolással kell ellátnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt statisztikai intézkedéseket, adott esetben a területen illetékes szakértőktől származó információk felhasználásával, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 14. cikkének (3) bekezdésében említett költséghatékonysági elemzés alapján, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését.

3. cikk

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések más előírásokat nem tartalmaznak, a tagállamok számára megengedett, hogy a fogási adatok kiszámításához mintavételi módszereket alkalmazzanak flottájuk azon részei esetében, ahol az adatok teljes körű felvétele a közigazgatási eljárások túlzott mértékű alkalmazását jelentené. A mintavételi eljárás részletei, valamint az ezzel a módszerrel kiszámított részletes adatokat és az összes adat arányát bele kell foglalni a tagállamoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott jelentésébe.

4. cikk

A tagállamok az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiknek az adatok mágneses adathordozón történő benyújtásával teljesíteniük az V. mellékletben megadott formátumnak megfelelően.

A tagállamok a VI. mellékletben részletezett formátumnak megfelelően nyújthatják be az adatokat.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállam eltérő formában, illetve eltérő adathordozón is benyújthatja az adatokat.

5. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól 2014. január 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 2. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

6. cikk

(1) 1996. november 14-ig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját a tagállamok általi megvitatás céljából.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően szolgáltatott információk bármilyen változásáról a változás bekövetkezésétől számított három hónapon belül.

(3) A Bizottság a tagállamokkal együtt évente egyszer megvizsgálja a módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket.

7. cikk

(1) A 2597/95/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÁ ESŐ FŐ FAO HALÁSZATI TERÜLETEK ÉS ALKÖRZETEIK JEGYZÉKE

(E területek és alkörzeteik leírása a II. mellékletben található)

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

34.1.1.Marokkói parti körzet
34.1.2.Kanári- és Madeira-szigeteki körzet
34.1.3.Szaharai parti körzet
34.2.Északi óceáni alterület
34.3.1.Zöld-foki parti körzet
34.3.2.Zöld-foki-szigetek körzete
34.3.3.Sherbro körzete
34.3.4.Guineai-öböl nyugati körzete
34.3.5.Guineai-öböl középső körzete
34.3.6.Guineai-öböl déli körzete
34.4.1.Guineai-öböl délnyugati körzete
34.4.2.Délnyugati óceáni körzet

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

37.1.1.Baleár-szigetek körzete
37.1.2.Oroszlán- (Lion-) öböl körzete
37.1.3.Szardíniai körzet
37.2.1.Adriai-tengeri körzet
37.2.2.Jón-tengeri körzet
37.3.1.Égei-tengeri körzet
37.3.2.Levantei-medence körzete
37.4.1.Márvány-tengeri körzet
37.4.2.Fekete-tengeri körzet
37.4.3.Azovi-tengeri körzet

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

41.1.1.Amazonasi körzet
41.1.2.Natali körzet
41.1.3.Salvadori körzet
41.1.4.Északi óceáni körzet
41.2.1.Santosi körzet
41.2.2.Rio Grande körzete
41.2.3.La Plata körzete
41.2.4.Középső óceáni körzet
41.3.1.Észak-patagóniai körzet
41.3.2.Dél-patagóniai körzet
41.3.3.Déli óceáni körzet

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

47.1.1.Palmeirinhas-foki körzet
47.1.2.Salinas-foki körzet
47.1.3.Kuene folyó körzete
47.1.4.Cross-foki körzet
47.1.5.Orange folyó körzete
47.1.6.Jóreménység fokának körzete
47.2.1.Középső Agulhas-medencei körzet
47.2.2.Keleti Agulhas-medencei körzet
47.3.Déli óceáni alterület
47.4.Tristan da Cunha-szigetek alterülete
47.5.Szent Ilona-sziget és Ascencion alterülete

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

51.1.Vörös-tengeri alterület
51.2.Perzsa-öböl alterülete
51.3.Nyugati arab-tengeri alterület
51.4.Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterülete
51.5.Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete
51.6.Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete
51.7.Óceáni alterület
51.8.1.Marion- és Prince Edward-szigetek körzete
51.8.2.Zambézi körzete

II. MELLÉKLET

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

A III. A. melléklet mutatja a kelet-közép-atlanti terület (34. fő halászati terület - kelet-közép-atlanti terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A területek és alterületei, körzetei és alkörzetei leírása következik. A kelet-közép-atlanti terület magában foglalja az Atlanti-óceánnak a következő vonallal határolt területét:

Észak-Afrikának a legmagasabb vízállás esetén a nyugati hosszúság 5o 36′-én lévő pontjától induló, a partvonalat délnyugati irányban a legmagasabb vízállás szintjén követve a Ponta do Padrãonál lévő pontig (déli szélesség 6o 04′ 36′′, keleti hosszúság 12o 19′ 48″), onnan végig állandó irányszöggel északnyugati irányban a 6o 00′ déli szélesség mentén a keleti hosszúság 12o 00′ pontjáig, onnan nyugat felé a déli szélesség 6o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ pontjáig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 5o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 36o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5o 36′-án lévő Punta Marroquiig, onnan dél felé az afrikai parton lévő kiindulási pontig futó vonal.

A kelet-közép-atlanti terület felosztása az alábbi:

Északi parti alterület (34.1. alterület)

a) Marokkói parti körzet (34.1.1.)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 26o 00′ között lévő, az északi szélesség 36o 00′-tól dél felé a 13o 00′ nyugati hosszúság mentén az északi szélesség 29o 00′-ig húzott vonaltól keletre fekvő, és onnan az északi szélesség 26o 00′ és a nyugati hosszúság 16o 00′-ig állandó irányszöggel délnyugat felé húzott vonallal határolt vízterület.

b) Kanári- és Madeira-szigeteki körzet (34.1.2.)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 26o 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20o 00′ és az északi szélesség 36o 00′-tól a nyugati hosszúság 13o 00′ mentén az északi szélesség 29o 00′-ig húzott vonal által, valamint az onnan állandó irányszöggel az északi szélesség 26o 00′ és a nyugati hosszúság 16o 00′ pontig húzott vonal által határolt vízterület.

c) Szaharai parti körzet (34.1.3.)

Az északi szélesség 26o 00′ és északi szélesség 19o 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20o 00′-tól keletre eső vízterület.

Északi óceáni alterület (34.2. alterület)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 20o 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterület.

Déli parti alterület (34.3. alterület)

a) Zöld-foki parti körzet (34.3.1. körzet)

Az északi szélesség 19o 00′ és 09o 00′ között fekvő, a nyugati hosszúság 20o 00′-tól keletre eső vízterület.

b) Zöldfoki-szigetek körzete (34.3.2. körzet)

Az északi szélesség 20o 00′ és az északi szélesség 10o 00′, valamint a nyugati hosszúság 30o 00′ és nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterület.

c) Sherbro körzete (34.3.3. körzet)

Az északi szélesség 9o 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a nyugati hosszúság 8o 00′ között fekvő vízterület.

d) Guineai-öböl nyugati körzete (34.3.4. körzet)

Az Egyenlítőtől északra, valamint a nyugati hosszúság 8o 00′ és a keleti hosszúság 3o 00′ között fekvő vízterületek.

e) Guineai-öböl középső körzete (34.3.5. körzet)

Az Egyenlítőtől északra és a keleti hosszúság 3o 00′-tól keletre eső vízterületek.

f) Guineai-öböl déli körzete (34.3.6. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6o 00′, valamint a keleti hosszúság 3o 00′-tól keletre fekvő vízterület. Ez a körzet tartalmazza a Kongó deltájának a déli szélesség 6o 00′-tól délre eső vizeit is, beleérve a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli hosszúság 6o 04′ 36″, keleti hosszúság 12o 19′ 48″) északnyugat felé állandó irányszöggel a déli szélesség 6o 00′ és a keleti hosszúság 12o 00′-ig húzott vonal által, és onnan kelet felé a déli szélesség 6o 00′ mentén az afrikai partokig, majd onnan az afrikai partvonal mentén a Ponta do Padrãonál lévő kiindulási pontig húzott vonal által határolt vízterületet is.

Déli óceáni alterület (34.4. alterület)

a) Guineai-öböl délnyugati körzete (34.4.1. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 3o 00′ között fekvő vízterület.

b) Délnyugati óceáni körzet (34.4.2. körzet)

Az északi szélesség 20o 00′ és az északi szélesség 5o 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40o 00′ és a nyugati hosszúság 30o 00′ között fekvő vízterületek; az északi szélesség 10o 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 30o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterületek.

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

A III. B. melléklet mutatja a Földközi-tenger és a Fekete-tenger (37. fő halászati terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A terület és alkörzeteinek leírása az alábbi.

A Földközi-tenger és Fekete-tenger statisztikai területe magában foglalja a) a Földközi-tenger; b) a Márvány-tenger; c) a Fekete-tenger; és d) az Azovi-tenger vízterületeit. A tengeri területek tartalmazzák a félsós vizű lagúnákat, és azokat a területeket, ahol a halak és más élőlények túlnyomórészt tengeri eredetűek. A nyugati és délkeleti határok az alábbiak:

a) nyugati határ: Punta Marroquitól a nyugati hosszúság 5o 36′ mentén Afrika partjáig déli irányba húzódó vonal;

b) délkeleti határ: a Szuezi-csatorna északi (földközi-tengeri) bejárata.

A FÖLDKÖZI-TENGERI STATISZTIKAI TERÜLETÉNEK ALTERÜLETEI ÉS KÖRZETEI

A Földközi-tenger nyugati része (37.1. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Baleár-szigeteki körzet (37.1.1. körzet)

A Földközi-tenger nyugati részének a vízterületei, amelyeket az algériai-tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41o 20′-ig, onnan nyugat felé állandó irányszöggel a kontinens partjáig, Franciaország és Spanyolország határának keleti végéig, majd a spanyol partok mentén a Punta Marroquiig, onnan dél felé a nyugati hosszúság 5o 36′ mentén az afrikai partokig, s onnan keleti irányba az afrikai partok mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) Lion- (Oroszlán-) öböl körzete (37.1.2. körzet)

A Földközi-tenger északnyugati részének vízterülete, amelyet a kontinens partján, Franciaország és Spanyolország határának keleti végétől induló, kelet felé állandó irányszöggel a keleti hosszúság 8o 00′ és az északi szélesség 41o 20′ pontig, majd onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partvonala mentén Franciaország és Olaszország határáig, onnan pedig délnyugati irányban a francia tengerpart mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

c) Szardíniai körzet (37.1.3. körzet)

A Tirrén-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az algériai-tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41o 20′-ig, onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partjáig, Franciaország és Olaszország határán lévő pontig, onnan végig az olasz tengerpart vonala mentén az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugatnak az északi szélesség 38o 00′ mentén a szicíliai partig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel a Tib-fokig, onnan nyugat felé a tunéziai part mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger középső része (37.2. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Adriai-tenger (37.2.1. körzet)

Az Adriai-tenger vízterülete, amely az Adriai-tenger keleti partján lévő, Albánia és Montenegró határától nyugat felé, az Olaszország partján lévő Gargano-fokig húzott vonaltól északra fekszik.

b) Jón-tenger (37.2.2. körzet)

A Földközi-tenger középső része és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25o 00′-nál lévő ponttól észak felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 23o 00′-ig, onnan észak felé Görögország partjáig; onnan Görögország nyugati partja és Albánia partja mentén Albánia és az egykori Jugoszlávia határáig, onnan nyugat felé Olaszország partján lévő Gargano-fokig, onnan Olaszország partja mentén az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan az északi szélesség 38o 00′ mentén nyugat felé Szicília partjáig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel Trapanitól a Tib-fokig, onnan Afrika partja mentén kelet felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger keleti része (37.3. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Égei-tenger (37.3.1. körzet)

Az Égei-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket a Görögország déli partján, a keleti hosszúság 23o 00′-nál lévő ponttól induló, dél felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29o 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan Törökország nyugati partvonala mentén a Kumkaléig, onnan állandó irányszöggel a Kumkalétől a Teke-fokig, onnan Törökország és Görögország partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) Levantei-medence (37.3.2. körzet)

A Földközi-tenger vízterülete, amely az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25o 00′-nál lévő ponttól induló, észak felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29o 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan a Törökország és más, a Földközi-tenger keleti részén fekvő országok partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonaltól keletre fekszik.

A Fekete-tenger (37.4. alterület) a következő körzetekből áll:

a) Márvány-tenger (37.4.1. körzet)

A Márvány-tenger vízterülete, amelyet nyugatról a Dardanellák bejáratánál a Teke-foktól a Kumkaléig futó vonal, keletről pedig a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal határol.

b) Fekete-tenger (37.4.2. körzet)

A Fekete-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket délnyugaton a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal, északkeleten pedig a Kercsi-félszigeten lévő Takil ponttól a Tamanyi-félszigeten lévő Panyagija pontig futó vonal határol.

c) Azovi-tenger (37.4.3. körzet)

Az Azovi-tenger vízterülete, amely a Kercsi-szoros déli bejárata mentén futó, a Kercsi-félszigeten az északi szélesség 45o 06′ és a keleti hosszúság 36o 27′-nél lévő Takil ponttól induló, majd a Tamanyi-félszigeten az északi szélesség 45o 08′ és a keleti hosszúság 36o 38′ ponton lévő Panyagija pontig futó vonaltól északra fekszik.

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

A III. C. melléklet mutatja a délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

A terület leírása az alábbi.

A délnyugat-atlanti területet (41. fő halászati terület) a Dél-Amerika partjától induló, az északi szélesség 5o 00′ mentén a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 60o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67o 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 67o 16′ metszéspontjáig, onnan kelet felé a déli szélesség 56o 22′ mentén a nyugati hosszúság 65o 43′-ig, onnan a déli szélesség 55o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ metszéspontját, a déli szélesség 55o 11′ és a nyugati hosszúság 66o 04′ metszéspontját, valamint a déli szélesség 55o 07′ és a nyugati hosszúság 66o 25′ metszéspontját érintve, onnan Dél-Amerika partvonala mentén északi irányban a kiindulási pontig futó vonal határolja.

A délnyugat-atlanti területet a következő körzetekre osztották:

Amazonasi körzet (41.1.1. körzet)

Az összes vízterület, amelyet Dél-Amerika partján az északi szélesség 5o 00′-tól induló, a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan dél felé a hosszúsági kör és a brazil part metszéspontjáig, onnan északnyugat felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Natali körzet (41.1.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Brazília partjától észak felé a nyugati hosszúság 40o 00′ mentén az Egyenlítőig, onnan az Egyenlítő mentén kelet felé a nyugati hosszúság 32o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé a déli szélesség 10o 00′ és Dél-Amerika partjának metszéspontjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Salvadori körzet (41.1.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 10o 00′ mentén a nyugati hosszúság 35o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Északi óceáni körzet (41.1.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 5o 00′ és a nyugati hosszúság 40o 00′ ponttól a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 35o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 32o 00′-ig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Santosi körzet (41.2.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 20o 00′ mentén a nyugati hosszúság 39o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 29o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Rio Grande körzete (41.2.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 29o 00′ mentén a nyugati hosszúság 45o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 34o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

La Plata körzete (41.2.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 34o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40o 00′-ig, onnan ennek mentén nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Középső óceáni körzet (41.2.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 20o 00′ és a nyugati hosszúság 39o 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a délkörön a nyugati hosszúság 45o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 29o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 39o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Észak-patagóniai körzet (41.3.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 40o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 48o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Dél-patagóniai körzet (41.3.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 48o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 60o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 67o 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 67o 16′ pontig, onnan állandó irányszöggel a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ pontot, a déli szélesség 55o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ pontot, a déli szélesség 55o 11′ és a nyugati hosszúság 66o 04′ pontot, valamint a déli szélesség 55o 07′ és a nyugati hosszúság 66o 25′ pontot érintve, onnan Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig észak felé futó vonal határol.

Déli óceáni körzet (41.3.3.)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 40o 00′ és a nyugati hosszúság 50o 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 50o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati szélesség 50o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

A III. D. melléklet mutatja a délkelet-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit. Az ICSEAF-egyezményben meghatározott terület leírása következik.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) a déli szélesség 6o 04′ 48″ és a keleti hosszúság 12o 19′ 48″ ponttól kezdődő, állandó irányszöggel északnyugati irányban a keleti hosszúság 12o 00′ és a déli szélesség 6o 00′ metszéspontjáig, onnan nyugat felé a szélességi kör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50o 00′-ig, onnan kelet felé a szélességi kör mentén a keleti hosszúság 30o 00′-ig, onnan észak felé e hosszúsági kör mentén az afrikai kontinens partjáig, majd onnan a kontinens partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) az alábbiak szerint osztották fel:

Nyugati parti alterület (47.1. alterület)

a) Palmeirinhas-foki körzet (47.1.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6o 00′ és a déli szélesség 10o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik. Ebbe a körzetbe nem tartoznak bele a Kongó torkolati vizei, amelyek a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli szélesség 6o 04′ 36″ és a keleti hosszúság 12o 19′ 48″ pontja) északnyugati irányban a déli szélesség 6o 00′ és a keleti hosszúság 12o 00′ pontig futó vonaltól északkeletre fekszenek.

b) Salinas-foki körzet (47.1.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 10o 00′ és a déli szélesség 15o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

c) Kuene folyó körzete (47.1.3. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 15o 00′ és a déli szélesség 20o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

d) Cross-foki körzet (47.1.4. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20o 00′ és a déli szélesség 25o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

e) Orange folyó körzete (47.1.5. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 25o 00′ és a déli szélesség 30o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

f) Jóreménység foka körzet (47.1.6. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 30o 00′ és a déli szélesség 40o 00′ között, valamint a keleti hosszúság 10o 00′ és a keleti hosszúság 20o 00′ között fekszik.

Agulhas parti alterülete (47.2. alterület)

a) Középső agulhasi körzet (47.2.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′-tól északra és a keleti hosszúság 20o 00′ valamint a keleti hosszúság 25o 00′ között fekszik.

b) Keleti agulhasi körzet (47.2.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′-tól északra és a keleti hosszúság 25o 00′ és a keleti hosszúság 30o 00′ között fekszik.

Déli óceáni alterület (47.3. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′ és a déli szélesség 50o 00′, valamint a keleti hosszúság 10o 00′ és a keleti hosszúság 30o 00′ között fekszik.

Tristan da Cunha-szigetek alterülete (47.4. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20o 00′ és a déli szélesség 50o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 10o 00′ között fekszik.

Szent Ilona-sziget és Ascencion alterület (47.5. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6o 00′ és a déli szélesség 20o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 10o 00′ között fekszik.

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

Az Indiai-óceán nyugati része általában a következő területekből áll:

a) a Vörös-tenger;

b) az Ádeni-öböl;

c) az iráni part és az Arab-félsziget közötti öböl;

d) az Arab-tenger;

e) az Indiai-óceánnak az a része, beleértve a Mozambiki-csatornát is, amely a keleti hosszúság 30o 00′ és 80o 00′ között és az antarktikus konvergenciától északra fekszik, beleértve a Srí Lanka körüli vízterületet is.

A III. E. melléklet mutatja az Indiai-óceán nyugati részének (51. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

Az Indiai-óceán nyugati részének határai a következők:

- a földközi-tengeri határ: a Szuezi-csatorna északi bejárata,

- a nyugati tengeri határ: Afrika partján a keleti hosszúság 30o 00′-tól induló, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig futó vonal,

- a keleti tengeri határ: az India délkeleti partján lévő ponttól (Calimere-fok) induló, északkeleti irányba állandó irányszöggel a keleti hosszúság 82o 00′ és az északi szélesség 11o 00′ pontig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos északi szélesség 3o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig futó vonal,

- a déli határ: a déli szélesség 45o 00′ mentén a keleti hosszúság 30o 00′-tól a keleti hosszúság 80o 00′-ig futó vonal.

Az Indiai-óceán nyugati részét az alábbiak szerint osztották fel:

Vörös-tengeri alterület (51.1. alterület)

- Északi határ: a Szuezi csatorna északi bejárata,

- Déli határ: az Etiópia és a Dzsibuti Köztársaság határának tengerparti pontjától a Vörös-tenger bejáratán keresztül, az Arab-félszigeten az egykori Jemeni Arab Köztársaság és az egykori Jemeni Demokratikus Népköztársaság tengerparti határpontjáig egyenesen futó vonal.

Perzsa-öböl alterület (51.2. alterület)

Az öböl bejáratát a Ra's Musandam északi csúcsától kelet felé az iráni partig futó vonal zárja le.

Nyugati arab-tengeri alterület (51.3. alterület)

A keleti és déli határt az iráni-pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé az északi szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén Afrika partjáig futó vonal jelenti; az egyéb tengeri határai közösek az 51.1. és 51.2. alterületek határaival (lásd fent).

Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterület (51.4. alterület)

A tengeri határt az iráni-pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 3o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 11o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 82o 00′-ig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba India délkeleti partjáig futó vonal jelenti.

Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete (51.5. alterület)

A határt a Szomália partján az északi szélesség 10o 00′-en lévő ponttól induló, kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 45o 00′-ig; onnan dél felé a déli szélesség 10o 28′-ig; onnan nyugat felé az Afrika keleti partján lévő Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti pontig futó vonal jelenti.

Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete (51.6. alterület)

A határt az Afrika keleti partján a déli szélesség 10o 28′-nél lévő, a Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti ponttól kezdődő, kelet felé e szélességi körön a keleti hosszúság 45o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 30o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a mozambiki partig futó vonal jelenti.

Óceáni (Indiai-óceán nyugati része) alterület (51.7. alterület)

A határt a déli szélesség 10o 00′ és a keleti hosszúság 55o 00′-től induló, kelet felé e délkör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 30o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-én lévő kiindulási pontig futó vonal jelenti.

Mozambiki alterület (51.8. alterület)

A déli szélesség 45o 00′-től északra és a keleti szélesség 30o 00′ és a keleti szélesség 40o 00′ között fekvő vízterület. Az alterületet további két körzetre osztották fel.

Marion- és Edward-szigetek körzete (51.8.1. körzet)

A déli szélesség 40o 00′ és déli szélesség 50o 00′ között, valamint a keleti hosszúság 30o 00′ és a keleti hosszúság 40o 00′ között fekvő vízterület.

Zambézi körzet (51.8.2. körzet)

A déli szélesség 40o 00′-től északra, valamint a keleti hosszúság 30o 00′ és a keleti hosszúság 40o 00′ között fekvő vízterület.

III. MELLÉKLET

A. KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

B. FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

C. DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

D. DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

E. AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

IV. MELLÉKLET

AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKRE VONATKOZÓAN VALAMENNYI FŐ HALÁSZATI TERÜLET ESETÉBEN ADATOT KELL SZOLGÁLTATNI

Az alábbiakban felsorolt fajok azok, amelyek fogását jelentették a hivatalos statisztikákban. A tagállamoknak, amennyiben rendelkezésükre áll, valamennyi azonosított fajra vonatkozó adatot be kell nyújtaniuk. Amennyiben egyes fajokat nem lehet azonosítani, akkor az adatokat összesítve, a lehető legrészletesebb formában kell átadni.

Megjegyzés:

m.n.j.

=

máshol nem jelzett

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

A faj megnevezéseHárom betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezésAngol elnevezés
AngolnaELEAnguilla anguillaEuropean eel
Alózafélék m.n.j.SHZAlosa spp.Shads n.e.i.
Nyugat-afrikai ilishaILIIlisha africanaWest African ilisha
Lapos halak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes n.e.i.
RombuszhalfélékLEFBothidaeLefteye flounders
Közönséges nyelvhalSOLSolea soleaCommon sole
Karcsú nyelvhalCETDicologoglossa cuneataWedge (= Senegal) sole
Nyelvhalfélék m.n.j.SOXSoleidaeSoles n.e.i.
Kutyanyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidaeTonguefishes n.e.i.
Szárnyas rombuszhalMEGLepidorhombus whiffiagonisMegrim
Rombuszhalak m.n.j.LEZLepidorhombus spp.Megrims n.e.i.
Villás tőkehalGFBPhycis blennoidesGreater forkbeard
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscusPouting (= Bib)
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassouBlue whiting (= Poutassou)
Szürke tőkehalHKEMerluccius merlucciusEuropean hake
Szenegáli tőkehalHKMMerluccius senegalensisSenegalese hake
Tőkehalak m.n.j.HKXMerluccius spp.Hakes n.e.i.
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes n.e.i.
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidaeSea catfishes n.e.i.
Tengeri angolnaCOEConger congerEuropean conger
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridaeCongereels n.e.i.
SzalonkahalSNSMacroramphosus scolopaxSlender snipefish
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.Alfonsinos
KakashalJODZeus faberJohn dory
Ezüst kakashalJOSZenopsis conchiferSilvery John dory
Disznófejűhal-félékBORCaproidaeBoar fishes
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs n.e.i.
Spanyol csíkossügérGPDEpinephelus marginatusDusky grouper
BronzsügérGPWEpinephelus aeneusWhite grouper
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.Groupers n.e.i.
RoncssügérWRFPolyprion americanusWreckfish
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidaeGroupers, seabasses n.e.i.
Pettyes farkassügérSPUDicentrarchus punctatusSpotted seabass
FarkassügérBSSDicentrarchus labraxSeabass
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.Bigeyes n.e.i.
Kardinálishalfélék m.n.j.APOApogonidaeCardinal fishes n.e.i.
CilinderhalakTISBranchiostegidaeTilefishes
Rubinthalak stb.EMTEmmelichthyidaeBonnetmouths, rubyfishes, etc.
Csattogóhalfajok m.n.j.SNALutjanus spp.Snappers n.e.i.
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidaeSnappers, iobfishes, n.e.i.
Édesajkú halGBRPlectorhinchus mediterraneusRubberlip grunt
Hamis dörmögőhalBGRPomadasys incisusBastard grunt
Sompat dörmögőhalBURPomadasys jubeliniSompat grunt
Nagyszemű dörmögőhalGRBBrachydeuterus auritusBigeye grunt
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomedasyidae)Grunts, sweetlips, n.e.i.
ÁrnyékhalfélékDRUSciaena spp.Drums
Közönséges umbrahalCOBUmbrina cirrosaShi drum (= Corb)
SashalMGRArgyrosomus regiusMeagre
Boe árnyékhalDRSPteroscion peliBoe drum
Law croakerCKLPseudotolithus brachygnatusLaw croaker
Kasszáva croakerPSSPseudotolithus senegalensisCassava croaker
Bobo croakerPSEPseudotolithus elongatusBobo croaker
Nyugat-afrikai croakerekCKWPseudotolithus spp.West African croakers
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidaeCroakers, drums n.e.i.
Északi durbincsSBRPagellus bogaraveoRed (=Blackspot) seabream
Vörös durbincsPACPagellus erythrinusCommon pandora
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarneAxillary seabream
Bíbor durbincsPARPagelIus bellottiiRed pandora
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.Pandoras n.e.i.
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.Sargo breams, n.e.i.
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
FogasdurbincsDECDentex dentexCommon dentex
Angolai fogasdurbincsDEADentex angolensisAngolan dentex
Kongói fogasdurbincsDNCDentex congoensisCongo dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex n.e.i.
Fekete durbincsBRBSpondyliosoma cantharusBlack seabream
Barna tengeridurbincsSBSOblada melanuraSaddled seabream
Kékfoltos durbincsBSCSparus caeruleostictusBluespotted seabream
Rózsaszínű durbincsRPGSparus pagrusRed porgy
AranydurbincsSBGSparus auratusGilthead seabream
Sparus durbincsok m.n.j.SBPSparus (= Pagrus) spp.Pargo breams, n.e.i.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boopsBogue
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams, n.e.i.
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.Picarels
Tengeri márnákMUXMullus spp.Surmullets (= Red mullets)
Nyugat-afrikai kecskehalGOAPseudopeneus prayensisWest African goatfish
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidaeGoatfishes, red mullets n.e.i.
Afrikai sarlóhalSICDrepane africanaAfrican sicklefish
Sertésfogú halakSPAEphippidaeSpadefishes
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoideiPercoids n.e.i.
Szakállas brotulaBRDBrotula barbataBearded brotula
Tengeri felcserhalSURAcanthuridaeSurgeonfishes
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidaeGurnards, searobins n.e.i.
ÍjhalfélékTRIBalistidaeTriggerfishes, durgons
HorgászhalMONLophius piscatoriusAngler (= Monk)
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidaeAnglerfishes n.e.i.
Árcsőrű csukafélék m.n.j.BENBelonidaeNeedlefishes, n.e.i.
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidaeFlying fishes n.e.i.
NyilascsukákBARSphyraena spp.Barracudas
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalusFlathead grey mullet
Óriás afrikai threadfinTGAPolydactylus quadrifilisGiant African threadfin
Kis afrikai threadfinGALGaleoides decadactylusLesser African threadfin
Király threadfinPETPentanemus quinquariusRoyal threadfin
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidaeThreadfins, tasselfishes n.e.i.
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs n.e.i.
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrixBluefish
CobiaCBARachycentron canadumCobia
FattyúmakrélaHOMTrachurus trachurusAtlantic horse mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.Jack and horse mackerels n.e.i.
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.Scads
JakabhalCVJCaranx hipposCrevalle jack
Spanyol makrahalHMVDecapterus rhonchusFalse scad
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.Jacks, crevalles n.e.i.
LenézőhalLUKSelene dorsalisLookdown fish
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.Pompanos
Sárgafarkú fattyúmakréla fajok m.n.j.AMXSeriola spp.Amberjacks n.e.i.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amiaLeerfish (= Garrick)
Atlanti bumperBUAChloroscombrus chrysurusAtlantic bumper
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurusCommon dolphinfish
FedőhalBLBStromateus fiatolaBlue butterfish
FedőhalfélékBUXStromateidaeButterfishes, silver pomfrets
CsonthalBOFAlbula vulpesBonefish
AlasaSAASardineIla auritaRound sardinella
Tömzsi alasaSAESardinella madeirensisMadeiran sardinella
AlasákSIXSardinella spp.Sardinellas
Bonga shadBOAEthmalosa fimbriataBonga shad
SzardíniaPILSardina pilchardusEuropean pilchard (sardine)
Európai szardellaANEEngraulis encrasicolusEuropean anchovy
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids n.e.i.
Bonitó; palamidaBONSarda sardaAtlantic bonito
Karcsú palamidaBOPOrcynopsis unicolorPlain bonito
WahooWAHAcanthocybium solandriWahoo
Nyugat-afrikai spanyolmakrélaMAWScomberomorus tritorWest African Spanish mackerel
Páncélos makrahalFRZAuxis tharard, A rocheiFrigate and bullet tunas
TonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
GermonALBThunnus alalungaAlbacore
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Tonhalak m.n.j.TUNThunniniTunas n.e.i.
Fűrészes rájafélékSAWPristidaeSawfishes
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicansAtlantic sailfish
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricansAtlantic blue marlin
Fehér marlin; szuronyos halWHMTetrapturus albidusAtlantic white marlin
VitorláshalfélékBILIstiophoridaeMarlins, sailfishes, spearfishes
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes n.e.i.
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturusLargehead hairtail
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Fekete abroncshalBSFAphanopus carboBlack scabbardfish
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridaeHairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Foltos makrahalMASScomber japonicusChub mackerel
MakrahalMACScomber scombrusAtlantic mackerel
Makrélák m.n.j.MAZScomber spp.„Scomber” mackerels n.e.i.
Makréla-alkatúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes n.e.i.
RókacápaALVAlopias vulpinusThresher shark
Nagyszemű rókacápaBTHAlopias superciliosusBigeye thresher
MakócápákMAKIsurus spp.Mako sharks
Kék cápaBSHPrionace glaucaBlue shark
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformisSilky shark
PörölycápaSPZSphyrna zygaenaSmooth hammerhead
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewiniScalloped hammerhead
Pörölycápafélék stb. m.n.j.SPYSphyrnidaeHammerhead sharks, etc. n.e.i.
BúvárcápaSCKDalatias lichaKitefin shark
Hegedűrája-félék stb., m.n.j.GTFRhinobatidaeGuitarfishes, etc. n.e.i.
Csillagos cápákSDVMustelus spp.Smoothhounds
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformesSkates and rays n.e.i.
Porcoshalak; cápák, ráják tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays, skates, n.e.i.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyesMarine fishes n.e.i.
Mászórákok m.n.j.CRAReptantiaMarine crabs n.e.i.
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.Tropical spiny lobsters n.e.i.
Langusztarákok m.n.j.CRWPanulirus spp.Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Norvég rákNEPNephrops norvegicusNorway lobster
Európai homárLBEHomarus gammarusEuropean lobster
Éti ostorgarnélaTGSMelicertus kerathurusCaramote prawn
Déli rózsaszín garnélaSOPPenaeus notialisSouthern pink shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.Penaeus shrimps n.e.i.
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostrisDeepwater rose shrimp
Guinea shrimpGUSParapenaeopsis atlanticaGuinea shrimp
Skarlát garnélaSSHPlesiopenaeus edwardsianusScarlet shrimp
Ostorcsápú garnélákPALPalaemonidaePalaemonid shrimps
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods n.e.i.
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustaceaMarine crustaceans n.e.i.
Haslábúak m.n.j.GASGastropodaGastropods n.e.i.
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.Cupped oysters n.e.i.
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidaeSea mussels n.e.i.
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopodaCephalopods n.e.i.
Közönséges tintahalCTCSepia officinalisCommon cuttlefish
TörpeszépiákCTLSepiidae, SepiolidaeCuttlefishes, bobtail squids
KalmárokSQCLoligo spp.Common squids
Közönséges polipOCCOctopus vulgarisCommon octopus
PolipokOCTOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, OmmastrephidaeSquids n.e.i.
Puhatestűek m.n.j.MOLMolluscaMarine molluscs n.e.i.
Teknősök m.n.j.TTXTestudinataMarine turtles n.e.i.

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezésAngol elnevezés
Tokfélék m.n.j.STUAcipenseridaeSturgeons n.e.i.
AngolnaELEAnguilla anguillaEuropean eel
Nagy heringSHCAlosa ponticaPontic shad
Alózafélék m.n.j.SHDAlosa spp.Shads n.e.i.
Fekete- és azovi-tengeri tyulkaCLAClupeonella cultriventrisAzov tyulka
Lapos halak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes n.e.i.
Sima lepényhalPLEPleuronectes platessaEuropean plaice
Érdes lepényhalFLEPlatichthys flesusEuropean flounder
Közönséges nyelvhalSOLSolea vulgarisCommon sole
Nyelvhalak m.n.j.SOOSolea spp.Soles n.e.i.
Szárnyas rombuszhalMEGLepidorhombus whiffiagonisMegrim
Rombuszhalak m.n.j.LEZLepidorhombus spp.Megrims n.e.i.
Óriás rombuszhalTURPsetta maximaTurbot
Fekete-tengeri rombuszhalTUBPsetta maeoticaBlack Sea turbot
Villás tőkehalGFBPhycis blennoidesGreater forkbeard
Törpe tőkehalPODTrisopterus minutusPoor cod
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscusPouting (= Bib)
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassouBlue whiting (= Poutassou)
Vékonybajszú tőkehalWHGMerlangus merlangusWhiting
Szürke tőkehalHKEMerluccius merlucciusEuropean hake
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes n.e.i.
EzüstlazacokARGArgentina spp.Argentines
Sűrűfogú gyíkhalLIBSaurida undosquamisBrushtooth lizardfish
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidaeLizardfishes n.e.i.
Tengeri angolnaCOEConger congerEuropean conger
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridaeConger eels n.e.i.
KakashalJODZeus faberJohn Dory
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs n.e.i.
Spanyol csíkossügérGPDEpinephelus guazaDusky grouper
BronzsügérGPWEpinephelus aeneusWhite grouper
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.Groupers n.e.i.
RoncssügérWRFPolyprion americanusWreckfish
Fűrészes sügérCBRSerranus cabrillaComber
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidaeGroupers, seabasses n.e.i.
FarkassügérBSSDicentrarchus labraxSeabass
Tengeri sügérekBSEDicentrarchus spp.Seabasses
Édesajkú halGBRPlectorhinchus mediterraneusRubberlip grunt
ÁrnyékhalfélékDRUSciaena spp.Drums
Közönséges umbrahalCOBUmbrina cirrosaShi drum (= Corb)
SashalMGRArgyrosomus regiusMeagre
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidaeCroakers, drums n.e.i.
Északi durbincsSBRPagellus bogaraveoRed (= Blackspot) seabream
Vörös durbincsPACPagellus erythrinusCommon pandora
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarneAxillary seabream
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.Pandoras n.e.i.
Abroncsos keszegSWADiplodus sargusWhite seabream
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.Sargo breams, n.e.i.
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
FogasdurbincsDECDentex dentexCommon dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex n.e.i.
Fekete durbincsBRBSpondyliosoma cantharusBlack seabream
Barna tengeridurbincsSBSOblada melanuraSaddled sea bream
Rózsaszínű durbincsRPGPagrus pagrusRed porgy
AranydurbincsSBGSparus aurataGilthead seabream
Durbincsok m.n.j.SBPPagrus spp.Pargo breams, n.e.i.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boopsBogue
Ezüstös durbincsSSBLithognathus mormyrusSand steenbras
Magashátú durbincsSLMSarpa salpaSalema (= Strepie)
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams, n.e.i.
Közönséges ménolaBPISpicara maenaBlotched picarel
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.Picarels
Csíkos tengeri márnaMURMullus surmuletusRed mullet
Közönséges tengeri márnaMUTMullus barbatusStriped mullet
Tengeri márnákMUXMullus spp.Surmullets (= red mullets)
Mérges pókhalWEGTrachinus dracoGreater weever
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoideiPercoids n.e.i.
Homoki angolnákSANAmmodytes spp.Sandeels (= Sandlances)
NyúlhalakSPISiganus spp.Spinefeet (= Rabbitfishes)
GébekGOBGobius spp.Atlantic gobies
Tengeri gébfélék m.n.j.GPAGobiidaeGobies n.e.i.
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpionfishes, n.e.i.
Vörös morgóhalGUNTrigla lyraPiper gurnard
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidaeGurnards, searobins n.e.i.
HorgászhalMONLophius piscatoriusAngler (= Monk)
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidaeAnglerfishes n.e.i.
Csőrös csukaGARBelone beloneGarfish
NyilascsukákBARSphyraena spp.Barracudas
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalusFlathead grey mullet
KalászhalfélékSILAtherinidaeSilversides (Sandsmelts)
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs n.e.i.
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrixBluefish
FattyúmakrélaHOMTrachurus trachurusAtlantic horse mackerel
Földközi-tengeri fattyúmakrélaHMMTrachurus mediterraneusMediterranean horse mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.Jack and horse mackerels n.e.i.
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.Jacks, crevalles n.e.i.
Sárgafarkú fattyúmakrélaAMBSeriola dumeriliGreater amberjack
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.Amberjacks n.e.i.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amiaLeerfish (= Garrick)
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidaeCarangids n.e.i.
Aranyosfejű halPOABrama bramaAtlantic pomfret
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurusCommon dolphinfish
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas n.e.i.
SzardíniaPILSardina pilchardusEuropean pilchard (= Sardine)
SprotniSPRSprattus sprattusEuropean sprat
Európai szardellaANEEngraulis encrasicolusEuropean anchovy
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids n.e.i.
Bonitó; palamidaBONSarda sardaAtlantic bonito
Karcsú palamidaBOPOrcynopsis unicolorPlain bonito
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard A. rocheiFrigate and bullet tunas
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratusAtlantic black skipjack
BonitóSKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
TonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
GermonALBThunnus alalungaAlbacore
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Tonhalak m.n.j.TUNThunniniTunas n.e.i.
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicansAtlantic sailfish
VitorláshalfélékBILIstiophoridaeMarlins, sailfishes, spearfishes
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfishes
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes n.e.i.
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Foltos makrahalMASScomber iaponicusChub mackerel
MakrahalMACScomber scombrusAtlantic mackerel
Makrélák m.n.j.MAZScomber spp.Scomber mackerels n.e.i.
Makréla-alkatúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes n.e.i.
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximusBasking shark
RókacápaALVAlopias vulpinusThresher
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchusShortfin mako
Foltos cápaSHOGaleus melastomusBlackmouth catshark
Kék cápaBSHPrionace glaucaBlue shark
ZátonycápaCCPCarcharhinus plumbeusSandbar shark
PörölycápaSPZSphyrna zygaenaSmooth hammerhead
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewiniScalloped hammerhead
Szürke tüskéscápaQUBSqualus blainvilleiLongnose spurdog
FalócápaGUPCentrophorus granulosusGulper shark
BúvárcápaSCKDalatias lichaKitefin shark
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinaxVelvet belly
Tövises rájaRJCRaja clavataThornback ray
Közönséges mérgesrájaJDPDasyatis pastinacaCommon stingray
HeringcápaPORLamna nasusPorbeagle
MacskacápákSCLScyliorhinus spp.Catsharks, nursehound
Csillagos cápákSDVMustelus spp.Smoothhounds
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthiasPicked (= Spiny) dogfish
Tüskéscápafélék m.n.j.DGXSqualidaeDogfish sharks n.e.i.
AngyalrájaAGNSquatina squatinaAngelshark
AngyalrájafélékASKSquatinidaeAngelsharks, sand devils
Cápaalakúak m.n.j.SHXSqualiformesLarge sharks n.e.i.
HegedűrájafélékGTFRhinobatidaeGuitarfishes
RájafajokSKARaja spp.Skates
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformesSkates and rays n.e.i.
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays and skates etc.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyesMarine fishes n.e.i.
Nagy tarisznyarákCRECancer pagurusEdible crab
Mediterrán parti rákCMRCarcinus aestuariaMediterranean shore crab
Nagy tengeripókSCRMaja squinadoSpinous spider crab
Mászórákok m.n.j.CRABrachyuraMarine crabs n.e.i.
Rózsaszín tüskés langusztaPSLPalinurus mauritanicusPink spiny lobster
Európai langusztaSLOPalinurus elephasCommon spiny lobster
Languszták m.n.j.CRWPalinurus spp.Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Norvég rákNEPNephrops norvegicusNorway lobster
Európai homárLBEHomarus gammarusEuropean lobster
Éti ostorgarnélaTGSMelicertus kerathurusCaramote prawn
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostrisDeepwater rose shrimp
Skarlát garnélaSSHAristaeopsis edwardsianaScarlet shrimp
Vörös ostorgarnélaARAAristeus antennatusBlue and red shrimp
Fűrészes garnélaCPRPalaemon serratusCommon prawn
Homoki garnélaCSHCrangon crangonCommon shrimp
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods n.e.i.
Éti sáskarákMTSSquillia mantisMantis squillid
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustaceaMarine crustaceans n.e.i.
Haslábúak m.n.j.GASGastropodaGastropods n.e.i.
Közönséges particsigaPEELittorina littoreaPeriwinkle
Európai osztrigaOYFOstrea edulisEuropean flat oyster
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigasPacific cupped oyster
Ehető kékkagylóMSMMytilus galloprovincialisMediterranean mussel
Nagy fésűkagylóSJAPecten jacobeusGreat scallop
TüskéscsigákMUEMurex spp.Murex
Ehető szívkagylóCOCCardium eduleCommon cockle
Sávos vénuszkagylóSVEVenus (= Chamelea) gallinaStriped Venus
Barázdás szőnyegkagylóCTGRuditapes decussatusGrooved carpetshell
Kis vénuszkagylóCTSVenerupis pullastraCarpetshell
Szőnyegkagylók m.n.j.TPSTapes spp.Carpetshells n.e.i.
UgrókagylókDONDonax spp.Donax clams
HüvelykagylókRAZSolen spp.Razor clams
Kagylók m.n.j.CLXBivalviaClams n.e.i.
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopodaCephalopods n.e.i.
Közönséges tintahalCTCSepia officinalisCommon cuttlefish
TörpeszépiákCTLSepiidae, SepiolidaeCuttlefishes, bobtail squids
KalmárokSQCLoligo spp.Common squids
NyílkalmárSQETodarodes sagittatus sagittatusEuropean flying squid
Közönséges polipOCCOctopus vulgarisCommon octopus
PézsmapolipokOCMEledone spp.Horned and musky octopuses
PolipokOCZOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, OmmastrephidaeSquids n.e.i.
Puhatestűek m.n.j.MOLMolluscaMarine molluscs n.e.i.
Teknősök m.n.j.TTXTestudinataMarine turtles n.e.i.
Ehető zsákállatSSGMicrocosmus sulcatusGrooved sea-squirt
Kövi tengerisünURMParacentrotus lividusStony sea-urchin
MedúzákJELRhopilema spp.Jellyfishes

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

A faj megnevezéseHárom betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezésAngol elnevezés
Alózafélék m.n.j.SHZAlosa spp.Shads n.e.i.
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes n.e.i.
Bastard halibutsBAXParalichthys spp.Bastard halibuts
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidaeTonguefishes n.e.i.
Ausztrál codlingSAOSalilota australisTadpole codling
LágyhalakMORMoridaeMoras
Brazil codlingHKUUrophycis brasiliensisBrazilian codling
Déli kék puha tőkehalPOSMicromesistius australisSouthern blue whiting
Argentin tőkehalHKPMerluccius hubbsiArgentine hake
Patagóniai tőkehalHPAMerluccius polylepisPatagonian hake
Tőkehalak m.n.j.HKXMerluccius spp.Hakes n.e.i.
Patagóniai gránátoshalGRMMacruronus mageilanicusPatagonian grenadier
Kék gránátoshalakGRSMacruronus spp.Blue grenadiers
GránátoshalakGRVMacrourus spp.Grenadiers
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes n.e.i.
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidaeSea catfishes n.e.i.
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbilGreater lizardfish
Argentin tengeri angolnaCOSConger orbignyanusArgentine conger
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs n.e.i.
Robalok m.n.j.ROBCentropomus spp.Snooks (= Robalos) n.e.i.
CsíkossügérekGPBMycteroperca spp.Brazilian groupers
Vörös csíkossügérGPREpinephelus marioRed grouper
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.Groupers n.e.i.
Argentin tengeri sügérBSZAcanthistius brasilianusArgentine seabass
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidaeGroupers, seabasses n.e.i.
Déli vörös csattogóhalSNCLutjanus purpureusSouthern red snapper
Sárgafarkú csattogóhalSNYOcyurus chrysurusYellowtail snapper
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidaeSnappers, jobfishes, n.e.i.
Sávos dörmögőhalBRGConodon nobilisBarred grunt
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)Grunts, sweetlips, n.e.i.
Csíkos weakfishWKSCynoscion striatusStriped weakfish
Cynoscion sügérek m.n.j.WKXCynoscion spp.Weakfishes n.e.i.
Atlanti árnyékhalCKAMicropogonias undulatusAtlantic croaker
Déli király árnyékhalKGBMenticirrhus americanusSouthern kingcroaker
Argentin árnyékhalCKYUrnbrina canasaiArgentine croaker
Király sügérWKKMacrodon ancylodonKing weakfish
Fekete árnyékhalBDMPogonias cromisBlack drum
Árnyékhalak, croakerek m.n.j.CDXSciaenidaeCroakers, drums n.e.i.
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.Sargo breams n.e.i.
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex n.e.i.
Rózsaszínű durbincsRPGPagrus pagrusRed porgy
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams, n.e.i.
Tengeri márnákMUXMullus spp.Surmullets (= Red mullets)
Kasztanyett halCTACheilodactylus bergiCastaneta
Brazil homoki sügérekSPBPinguipes spp.Brazilian sandperches
Brazil laposfejű sügérFLAPercophis brasiliensisBrazilian flathead
Patagóniai blennieBLPEleginops maclovinusPatagonian blennie
Patagóniai fogassügérTOPDissostichus eleginoidesPatagonian toothfish
Púpos sziklasügérNOGGobiotothen gibberifronsHumped rockcod
Szürke sziklasügérNOSNotothenia squamifronsGrey rockcod
Patagonian rockcodNOTPatagonotothen brevicaudaPatagonian rockcod
Jéghal-sügérPATPatagonotothen longipes RamsaiyCod icefish
Antarctic rockcods, noties m.n.j.NOXNototheniidaeAntarctic rockcods, noties n.e.i.
Blackfin icefishSSIChaenocephalus aceratusBlackfin icefish
Mackerel icefishANIChampsocephalus gunnariMackerel icefish
Icefishes m.n.j.ICXChannichthyidaeIcefishes n.e.i.
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoideiPercoids n.e.i.
Pink cusk-eelCUSGenypterus blacodesPink cusk-eel
Kormos makrélák m.n.j.CENCentrolophidaeRuffs, barrelfishes n.e.i.
Rózsás álsügérBRFHelicolenus dactylopterusBlackbelly rosefish
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpionfishes n.e.i.
Atlantic searobinsSRAPrionotus spp.Atlantic searobins
Ballyhoo félcsőrös csukaBALHemirhamphus brasiliensisBallyhoo halfbeak
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidaeFlying fishes n.e.i.
NyilascsukákBARSphyraena spp.Barracudas
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidaeMullets n.e.i.
KalászhalfélékSILAtherinidaeSilversides (= Sandsmelts)
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs n.e.i.
KéksügérBLUPometomus saltatrixBluefish
Tarka fattyúmakrélaJAATrachurus picturatusBlue jack mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.Jack and horse mackerels n.e.i.
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.Jacks, crevalles, n.e.i.
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.Amberjacks n.e.i.
Parona leatherjackPAOParona signataParona leatherjack
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidaeCarangids n.e.i.
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurusCommon dolphinfish
Gulf butterfish, harvestfishesBTGPeprilus spp.Gulf butterfish, harvestfishes
FedőhalfélékBUXStromateidaeButterfishes silver pomfrets
LadyfishLADElops saurusLadyfish
TarponTARMegalops atlanticusTarpon
Brazíliai alasaBSRSardinella brasiliensisBrazilian sardinella
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas n.e.i.
Brazilian menhadenMHSBrevoortia aureaBrazilian menhaden
Argentine menhadenMHPBrevoortia pectinataArgentine menhaden
SprattokSASHarengula spp.Scaled sardines
Falklandi sprattFASSprattus fuegensisFalkland sprat
Argentín szardillaANAEngraulis anchoitaArgentine anchoita
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidaeAnchovies n.e.i.
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids n.e.i.
Bonitó; palamidaBONSarda sardaAtlantic bonito
WahooWAHAcanthocyhium solandriWahoo
King mackerelKGMScomberomorus cavallaKing mackerel
KirálymakrélaSSMScomberomorus maculatusAtlantic Spanish mackerel
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberomorus spp.Seerfishes n.e.i.
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A. rocheiFrigate and bullet tunas
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratusAtlantic black skipjack
BonitóSKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
TonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
Atlanti tonhalBLFThunnus atlanticusBlackfin tuna
GermonALBThunnus alalungaAlbacore
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyiiSouthern bluefin tuna
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Tonhalak m.n.j.TUNThunniniTunas n.e.i.
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicansAtlantic sailfish
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricansAtlantic blue marlin
Fehér marlinWHMTetrapturus albidusAtlantic white marlin
VitorláshalfélékBILIstiophoridaeMarlins, sailfishes, spearfishes
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes n.e.i.
Fehér kígyómakrélaWSMThyrsitops lepidopodesWhite snake mackerel
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturusLargehead hairtail
Foltos makrahalMASScomber japonicusChub mackerel
Nagyszemű rókacápaBTHAlopias superciliosusBigeye thresher
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchusShortfin mako
Kék cápaBSHPrionace glaucaBlue shark
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformisSilky shark
Rezes cápaBROCarcharhinus brachyurusCopper shark
PörölycápaSPZSphyrna zygaenaSmooth hammerhead
Csipkés pörölycápaSPLSphyrna lewiniScalloped hammerhead
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeusTope shark
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthiasPicked dogfish
Angyalrájafélék m.n.j.ASKSquatinidaeAngel sharks, sand devils n.e.i.
Chola hegedűrájaGUDRhinobatis percellensChola guitarfish
Fűrészes rájafélékSAWPristidaeSawfishes
Elefánthalak m.n.j.ELFCallorhinchus spp.Elephantfishes n.e.i.
Patagóniai sima cápaSDPMustelus schmittiPatagonian smoothhound
Csillagos cápákSDVMustelus spp.Smoothhounds
Olajosmájú cápákLSKGaleorhinus spp.Liveroil sharks
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformesSkates and rays, n.e.i.
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays, skates, etc.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyesMarine fishes n.e.i.
Dana úszórákCRZCallinectes danaeDana swimcrab
Déli kőrákKCRLithodes antarcticusSouthern kingcrab
Lágyhéjú vörös rákPAGParalomis granulosaSoftshell red crab
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.Geryons n.e.i.
Mászórákok m.n.j.CRAReptantiaMarine crabs n.e.i.
Karibi langusztaSLCPanulirus argusCaribbean spiny lobster
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.Tropical spiny lobsters n.e.i.
Északi ostorgarnélaABSPenaeus aztecusNorthern brown shrimp
Vörösfoltos ostorgarnélaPNBPenaeus brasiliensisRedspotted shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.Penaeus shrimps n.e.i.
Atlanti seabobBOBXiphopenaeus kroyeriAtlantic seabob
Argentin tőrgarnélaASHArternesia longinarisArgentine stiletto shrimp
Argentin vörös garnélaLAAPleoticus muelleriArgentine red shrimp
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods n.e.i.
Pompás világítórákKRXEuphausia superbaAntarctic krill
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustaceaMarine crustaceans n.e.i.
Haslábúak m.n.j.GASGastropodaGastropods n.e.i.
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.Cupped oysters n.e.i.
River Plata kékkagylóMSRMytilus platensisRiver Plata mussel
Magellán kagylóMSCAulacornya aferMagellan mussel
Fésűkagylók m.n.j.SCXPectinidaeScallops n.e.i.
UgrókagylókDONDonax spp.Donax clams
Kagylók m.n.j.CLXBivalviaClams n.e.i.
TörpeszépiákCTLSepiidae, SepiolidaeCuttlefishes, bobtail squids
Patagóniai kalmárSQPLoligo gahiPatagonian squid
KalmárokSQCLoligo spp.Common squids
Argentin rövidszárnyú tintahalSQAIllex argentinusArgentine shortfin squid
Hétcsillag repülő tintahalSQSMartialia hyadesiSevenstar flying squid
PolipokOCTOctopodidaeOctopuses
Loligók, nyílvesszőkalmárok m.n.j.SQULoliginidae, OmmastrephidaeSquids n.e.i.
Puhatestűek m.n.j.MOLMolluscaMarine molluscs n.e.i.
Teknősök m.n.j.TTXTestudinataMarine turtles n.e.i.

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

A faj megnevezéseHárom betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezésAngol elnevezés
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes n.e.i.
Nyugati-parti nyelvhalSOWAustroglossus microlepisWest coast sole
Iszap nyelvhalSOEAustroglossus pectoralisMud sole
Délkelet-atlanti nyelvhalak m.n.j.SOAAustroglossus spp.Southeast Atlantic soles n.e.i.
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidaeTonguefishes n.e.i.
Benguela tőkehalHKBMerluccius polliBenguela hake
Sekélyvízi foki tőkehalHKKMerluccius capensisShallow-water Cape hake
Mélyvízi foki tőkehalHKOMerluccius paradoxusDeepwater Cape hake
Foki tőkehalakHKCMerluccius capensis, M. parad.Cape hakes
Tengeri csukákHKZMerlucciidaeMerluccid hakes
Tőkehal-alakúak m.n.j.GADGadiformesGadiforms n.e.i.
BárdhalakHAFSternoptychidaeHatchetfishes
Fényhalak m.n.j.MAUMaurolicus spp.Lightfishes n.e.i.
Világító szardíniaMAVMaurolicus muelleriSilver lightfish
Zöldszemű halakGREChlorophthalmidaeGreeneyes
Fehér márnaGATGaleichthyes fericepsWhite barbel
Simaszájú macskahalSMCArius heudolotiSmoothmouth sea catfish
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidaeSea catfishes n.e.i.
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbilGreater lizardfish
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidaeLizardfishes n.e.i.
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridaeConger eels n.e.i.
SzalonkahalSNSMacrorhamphosus scolopaxSlender snipefish
SzalonkahalakSNIMacroramphosidaeSnipefishes
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.Alfonsinos
Nyálkásfejű halfélék m.n.j.BRXBerycidaeAlfonsinos n.e.i.
KakashalJODZeus faberJohn Dory
Ezüst kakashalJOSZenopsis conchiferSilvery John Dory
Kakashalfélék m.n.j.ZEXZeidaeDories n.e.i.
Disznófejűhal-félékBORCaproidaeBoarfishes
Disznófejű halBOCCapros aperBoarfish
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs n.e.i.
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.Groupers n.e.i.
RoncssügérWRFPolyprion americanusWreckfish
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidaeGroupers, seabasses n.e.i.
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.Bigeyes n.e.i.
Priacanthidae fajokPRIPriacanthidaeBigeyes, glasseyes, bulleyes
Kardinálishal-félék m.n.j.APOApogonidaeCardinalfishes n.e.i.
Acropomatidae fajokACRAcropomatidaeGlow-bellies, splitfins
Feketeszájú splitfinSYNSynagrops japonicusBlackmouth splitfin
Synagrops fajok m.n.j.SYSSynagrops spp.Splitfins n.e.i.
Foki rubinthalEMMEmmelichthys nitidusCape bonnetmouth
Rubinthalak stb.EMTEmmelchthyidaeBonnetmouths, rubyfishes, etc.
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidaeSnappers, jobfishes, n.e.i.
Nemipterus fajokTHBNemipterus spp.Threadfin breams
Nemipteridae fajokTHDNemipteridaeThreadfin, monocle, dwarf breams
Nagyszemű dörmögőhalGRBBrachydeuterus auratusBigeye grunt
Édesajkú halBRLPlectorhinchus mediterraneusRubberlip grunt
Sompat dörmögőhalBURPomadasys jubeliniSompat grunt
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)Grunts, sweetlips, n.e.i.
KobKOBArgyrosomus hololepidofusSouthern meagre (= kob)
Geelbek croakerAWEAtractoscion aequidensGeelbek croaker
Tigrisfogú croakerLKROtolithes ruberTigertooth croaker
Nyugat-afrikai croakerekCKWPseudotolithus spp.West African croakers
Árnyékhalfélék m.n.j.CDXSciaenidaeCroakers, drums n.e.i.
Kanári umbrahalUCAUmbrina canariensisCanary drum (= baardman)
Cynoscion sügérek m.n.j.WKXCynoscion spp.Weakfishes n.e.i.
Natali durbincsTJOPagellus natalensisNatal pandora
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams n.e.i.
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.Pandoras n.e.i.
Gyűrűsdurbincsok m.n.j.SRGDiplodus spp.Sargo breams n.e.i.
Nagy szemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
Angolai fogasdurbincsDEADentex angolensisAngolan dentex
Kanári-szigeti fogasdurbincsDENDentex canariensisCanary dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex n.e.i.
Fekete durbincsBRBSpondyliosoma cantharusBlack seabream
ÁcsdurbincsSLFArgyrozona argyrozonaCarpenter seabream
Santer durbincsSLDCheimerius nufarSanter seabream
Vörös durbincsRERPetrus rupestrisRed steenbras
Panga durbincsPGAPterogymnus laniariusPanga seabream
Fehér stumpnoseWSNRhahdosargus globicepsWhite stumpnose
Durbincsok m.n.j.SBP.Pagrus spp.Pargo breams n.e.i.
Nagyszemű durbincsBOGBoops boopsBogue
Chrysoblephus fajok m.n.j.RSXChrysoblephus spp.Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.
Fehér durbincsSNWLithognathus lithognathusWhitesteenbras
Ezüstös durbincsfajok, m.n.j.STWLithognathus spp.Steenbrasses, n.e.i.
Ezüstös durbincsSSBLithognathus mormyrusSand steenbras
Rezesdurbincs fajokCPPPachymetopon sppCopper breams
Magashátú durbincsSLMSarpa salpaSalema (= Strepie)
Polysteganus durbincs fajok m.n.j.PLYPolysteganus spp.Polystegan seabreams n.e.i.
Skót durbincsSCMPolysteganus praeorbitalisScotsman seabream
Negyvennégy durbincsSEVPolysteganus undulosusSeventyfour seabream
Kék durbincsSBUPolysteganus coeruleopunctatusBlueskin seabream
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams, n.e.i.
NyurgadurbincsokPICSpicara spp.Picarels
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidaeGoatfishes, red mullets n.e.i.
Tengeri márnákMUXMullus spp.Surmullets (= Red mullets)
Coracinidae fajok m.n.j.COTCoracinidaeGaljoens n.e.i.
GaljoenGAJCoracinus capensisGaljoen
Sertésfogú halakSPAEphippidaeSpadefishes
Afrikai sarlóhalSICDrepane africanaAfrican sicklefish
Kígyóhalfélék m.n.j.OPHOphidiidaeCuskeels, brotulas n.e.i.
KingclipKCPGenypterus capensisKingclip
Tengeri gébfélék m.n.j.GPAGobiidaeGobies n.e.i.
Jóreménység-foki álsügérRECSebastes capensisCape redfish
Álsügérek m.n.j.ROKHelicolenus spp.Rosefishes n.e.i.
Rózsás álsügérBRFHelicolenus dactylopterusBlackbelly rosefish
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpionfishes, n.e.i.
Vörös morgóhalGUNTrigla lyraPiper gurnard
Jóreménység-foki morgóhalGUCChelidonichthys capensisCape gurnard
Morgóhalfélék m.n.j.GUXTriglidaeGurnards, searobins n.e.i.
MorgóhalakGUYTrigla spp.Gurnards
ÍjhalfélékTRIBalistidaeTriggerfishes, durgons
Jóreménység-foki horgászhalMOKLophius upsicephalusCape monk
Horgászhalfélék m.n.j.ANFLophiidaeAnglerfishes n.e.i.
LámpáshalLANLampanyctodes hectorisLanternfish
GyöngyöshalfélékLXXMyctophidaeLanternfishes
Álcsőrű csukafélék m.n.j.BENBelonidaeNeedlefishes n.e.i.
TűhalakNEDTylosaurus spp.Needlefishes
Makrélacsukafélék m.n.j.SAXScomberesocidaeSauries n.e.i.
MakrélacsukaSAUScomberesox saurusAtlantic saury
NyilascsukákBARSphyraena spp.Barracudas
NyilascsukafélékBAZSphyraenidaeBarracudas
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidaeMullets n.e.i.
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidaeThreadfins, tasselfishes n.e.i.
Kis afrikai threadfinGALGaleoides dedactylusLesser African threadfin
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs n.e.i.
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrixBluefish
Kékhalak m.n.j.POTPomatomidaeBluefishes n.e.i.
CobiaCBARachycentron canadumCobia
Cobiák m.n.j.CBXRachycentridaeCobias n.e.i.
Jóreménység-foki fattyúmakrélaHMCTrachurus capensisCape horse mackerel
FattyúmakrélaHMZTrachurus trecaeCunene horse mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.Jack and horse mackerels n.e.i.
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.Scads
Crevalle pompanoCVJCaranx hipposCrevalle jack
Spanyol makrahalHMYCaranx rhonchusFalse scad
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.Jacks, crevalles, n.e.i.
LenézőhalLUKSelene dorsalisLookdown fish
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.Pompanos
Sárgafarkú fattyúmakrélaYTCSeriola lalandiYellowtail amberjack
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.Amberjacks n.e.i.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amiaLeerfish (= Garrick)
Atlanti bumperBUAChioroscombrus chrysurusAtlantic bumper
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidaeCarangids n.e.i.
Aranyosfejű halfélék m.n.j.BRZBramidaePomfrets, ocean breams n.e.i.
Aranyosfejű halPOABrama bramaAtlantic pomfret
AranymakrélaDOLCoryphaena hippurusCommon dolphinfish
Aranymakrahal-félék m.n.j.DOXCoryphaenidaeDolphinfishes n.e.i.
FedőhalBLBStromateus fiatolaBlue butterfish
FedőhalfélékBUXStromateidaeButterfishes, silverpomfrets
CsonthalakALUAlbulidaeBonefishes
Hosszúúszójú csonthalBNFPterothrissus bellociLongfin bonefish
AlasaSAASardinella auritaRound sardinella
Tömzsi alasaSAESardinella maderensisMadeiran sardinella
Dél-afrikai szardíniaPIASardinops ocellatusSouthern African pilchard
Fehérfejű heringWRREtrumeus whiteheadiWhitehead's round herring
Dél-afrikai szardellaANCEngraulis capensisSouthern African anchovy
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidaeAnchovies n.e.i.
Heringfélék m.n.j.CLPClupeidaeHerrings, sardines n.e.i.
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas n.e.i.
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids n.e.i.
Bonitó; palamidaBONSarda sardaAtlantic bonito
WahooWAHAcanthocybium solandriWahoo
Páncélos makrélaFRIAuxis thazardFrigate tuna
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A. rocheiFrigate and bullet tunas
Keskenycsíkos spanyol makrélaCOMScomberomorus guttatusNarrow-barred Spanish mackerel
KirálymakrélaSSMScomberomorus maculatusKing mackerel
Nyugat-afrikai spanyol makrélaMAWScomberomorus tritorWest African Spanish mackerel
Kanadai királymakrélaKAKScomberomorus plurilineatusKanadi kingfish
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberomorus spp.Seerfishes n.e.i.
Harántsávos tonmakrélaLTAEuthynnus alletteratusAtlantic black skipjack
KawakawaKAWEuthynnus affinisKawakawa
BonitóSKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
TonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
GermonALBThunnus alalungaAlbacore
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyjiSouthern bluefin tuna
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Amerikai vitorláshalSAIIstiophorus albicansAtlantic sailfish
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricansAtlantic blue marlin
Black marlinBLMMakaira indicaBlack marlin
Fehér marlinWHMTetrapturus albidusAtlantic white marlin
VitorláshalfélékBILIstiophoridaeMarlins, sailfishes, spearfishes
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
KardhalfélékXIPXiphiidaeSwordfishes
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes n.e.i.
Kígyómakrélák m.n.j.GEPGempylidaeSnake mackerels, escolars n.e.i.
BarracudahalSNKThyrsites atunSnoek
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturusLargehead hairtail
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridaeHairtails, cutlassfishes n.e.i.
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Foltos makrahalMASScomber japonicusChub mackerel
Makrélaalakúak m.n.j.MAXScombridaeMackerels n.e.i.
Makréla-alkatúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes n.e.i.
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchusShortfin mako
Kék cápaBSHPrionace glaucaBlue shark
PörölycápaSPZSphyrna zygaenaSmooth hammerhead
Csillagos cápák m.n.j.SDVMustelus spp.Smooth-hounds n.e.i.
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeusTope shark
Angyalrájafélék m.n.j.ASKSquatinidaeAngel sharks, sand devils n.e.i.
Rájafajok m.n.j.SKARaja spp.Raja rays n.e.i.
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformesRays, stingrays, mantas n.e.i.
Foki elefánthalCHMCallorhinchus capensisCape elephantfish
Harántszájúak; cápák és ráják m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays, skates, etc. n.e.i.
HeringcápafélékMSKLamnidaeMackerel sharks, porbeagles
MacskacápafélékSYXScyliorhinidaeCatsharks
Rekviem cápákRSKCercharhinidaeRequiem sharks
Pörölycápák stb. m.n.j.SPYSphyrnidaeBonnethead, hammerhead sharks
Csillagos cápaSMDMustelus mustelusSmoothhound
Tüskéscápafélék m.n.j.DGXSqualidaeDogfish sharks n.e.i.
Közönséges tüskéscápaDGSSqualus acanthiasPicked (= Spiny) dogfish
Rövidorrú tüskéscápaDOPSqualus megalopsShortnose dogfish
Hegedűrája-félékGTFRhinobatidaeGuitarfishes
Fűrészes rájafélékSAWPristidaeSawfishes
Valódi rájafélék m.n.j.RAJRajidaeSkates n.e.i.
RájafajokSKARaja spp.Skates
TüskésrájafélékSTTDasyaididae (= Trygonidae)Stingrays, butterfly rays
SasrájafélékEAGMyliobatidaeEagle rays
ÖrdögrájafélékMANMobulidaeMantas
VillamosrájákTODTorpedinidaeTorpedo (= Electric) rays
Elefánthalak m.n.j.CAHCallorhinchidaeElephantfishes n.e.i.
Rájaalakúak m.n.j.BAIBatoidimorpha (Hypotremata)Rays, skates, mantas n.e.i.
Cápaalakúak m.n.j.SKHSelachimorpha (Pleurotremata)Various sharks n.e.i.
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays, skates etc.
Porcoshalak m.n.j.CARChondrychthyesCartilaginous fishes n.e.i.
Tömörfejűek m.n.j.HOLHolocephaliChimaeras n.e.i.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyesMarine fishes n.e.i.
Nagy tarisznyrákCRECancer pagurusEdible crab
TarisznyarákokCADCancridaeJonah crabs, rock crabs
Úszó tarisznyarákok m.n.j.SWMPortunidaeSwimming crabs n.e.i.
Kőrákok m.n.j.KCXLithodidaeKing crabs n.e.i.
Déli kőrákKCRLithodes santollaSouthern king crabs
KőrákKCALithodes feroxKing crab
Nyugat-afrikai medúzaCGEGeryon (= Chaceon) maritaeWest African geryon
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.Geryons n.e.i.
Mélyvízi rákok, geryonokGEYGeryonidaeDeep-sea crabs, geryons
Mászórákok m.n.j.CRABrachyuraMarine crabs n.e.i.
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.Tropical spiny lobsters n.e.i.
KirálylangusztaLOVPanulirus regiusRoyal spiny lobster
Csipkés langusztaLOKPanulirus homarusScalloped spiny lobster
Foki sziklarákLBCJasus lalandiiCape rock lobster
Tristan da Cunha sziklarákLBTJasus tristaniTristan da Cunha rock lobster
Natáli langusztaSLNPalinuris delagoaeNatal spiny lobster
Déli langusztaSLSPalinurus gilchristiSouth coast spiny lobster
Languszták m.n.j.VLOPalinuridaeSpiny lobsters n.e.i.
MedverákokLOSScyllaridaeSlipper lobsters
Indiai-óceáni rákocskaNESNephropsis stewartiIndian Ocean lobsterette
Nephropidae rákokNEXNephropidaeTrue lobsters, lobsterettes
Éti ostorgarnélaTGSPenaeus kerathurusCaramote prawn
Indiai fehér garnélaPNIPenarus indicusIndian white prawn
Déli rózsaszín garnélaSOPPenaeus notiatisSouthern pink shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.Penaeus shrimps n.e.i.
Piros ostorgarnélaDPSParapenaeus longirostrisDeepwater rose shrimp
Ostoros garnélákPEZPenaeidaePenaeid shrimps
Csíkos vörös garnélaARVAristeus varidensStriped red shrimp
Aristeidae garnélákARIAristeidaeAristeid shrimps
Fűrészes garnélaCPRPalaemon serratusCommon prawn
Solenoceridae garnélákSOZSolenoceridaeSolenocerid shrimps
KésgarnélákKNIHaliporoides spp.Knife shrimps
KésgarnélaKNSHaliporoides triarthrusKnife shrimp
Jack-késgarnélaJAQHaliporoides sibogaeJack-knife shrimp
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods n.e.i.
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustaceaMarine crustaceans n.e.i.
Perlemoen kagylóABPHaliotis midaePerlemoen abalone
Giant parti turbáncsigaGIWTurbo sarmaticusGiant periwinkle
Osztrigák m.n.j.OYXOstrea spp.Flat oysters n.e.i.
Fogazott kövi osztrigaODEOstrea denticulataDenticulate rock oyster
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigasPacific cupped oyster
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.Cupped oysters n.e.i.
SziklakagylóMSLPerna pernaRock mussel
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidaeSea mussels n.e.i.
PSUPecten sulcicostatus
Fésűkagylók m.n.j.SCXPectinidaeScallops n.e.i.
Sima mactra vájókagylóMAGMactra glabrataSmooth mactra
VájókagylókMATMactridaeMactra surf clams
VénuszkagylókCLVVeneridaeVenus clams
DORDosinia orbignyi
UgrókagylókDONDonax spp.Donax clams
Foki hüvelykagylóRACSolen capensisCape razor clams
HüvelykagylókSOISolenidaeRazor clams, knife clams
Kagylók m.n.j.CLXBivalviaClams n.e.i.
TörpeszépiákCTLSepiidae, SepiolidaeCuttlefishes, bobtail squids
Chokker tintahalCHOLoligo reynaudiChokker squid
Angolai repülő tintahalSQGTodarodes sagittatus angolensisAngolan flying squid
KalmárokSQCLoligo spp.Common squids
PolipokOCTOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, OmmastrephidaeSquids n.e.i.
Puhatestűek m.n.j.MOLMolluscaMarine molluscs n.e.i.
Dél-afrikai medvefókaSEKArctocephalus pusillusSouth African fur seal
Vörös zsákállatSSRPyura stoloniferaRed bait
URRParechinus angulosus
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothuroideaSea-cucumbers n.e.i.
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVInvertebrataAquatic invertebrates n.e.i.

Az INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

A faj megnevezéseHárom betűjelből álló azonosítóTudományos megnevezésAngol elnevezés
Kelee shadHIXHilsa keleeKelee shad
Hilsa shadHILTenualosa ilishaHilsa shad
TejhalMILChanos chanosMilkfish
BarramundiGIPLates calcariferGiant seaperch (= Barramundi)
Laposhalak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes n.e.i.
Indiai laposhalHAIPsettodes erumeiIndian halibut
Nyelvhalak m.n.j.TOXCynoglossidaeTonguefishes n.e.i.
Unikornis áltőkehalUNCBregmaceros macclellandiUnicorn cod
Tőkehalalakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes n.e.i.
Bombay duckBUCHarpadon nehereusBombay duck
Tengeri harcsák m.n.j.CAXAriidaeSeacatfishes n.e.i.
Nagy gyíkhalLIGSaurida tumbilGreater lizardfish
Sűrűfogú gyíkhalLIBSaurida undosquamisBrushtooth lizardfish
Gyíkhalfélék m.n.j.LIXSynodontidaeLizardfishes n.e.i.
Murénák m.n.j.PCXMuraenesox spp.Pike congers n.e.i.
Tengeri angolnafélék m.n.j.COXCongridaeConger eels n.e.i.
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.Alfonsinos
Japán kakashalJJDZeus japonicusJapanese John Dory
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs n.e.i.
Sügérek m.n.j.GPXEpinephelus spp.Groupers n.e.i.
Fűrészes sügérfélék m.n.j.BSXSerranidaeGroupers, seabasses n.e.i.
Priacanthusfélék m.n.j.BIGPriacanthus spp.Bigeyes n.e.i.
Sillaginidae tőkehalfélékWHSSillaginidaeSillago whitings
Hamis trevallyTRFLactarius lactariusFalse trevally
Rubinthalak stb.EMTEmmelichthyidaeBonnetmouths, rubyfishes, etc.
Mangrove vörös csattogóhalRESLutjanus argentimaculatusMangrove red snapper
Csattogóhalfajok m.n.j.SNALutjanus spp.Snappers n.e.i.
Csattogóhalak m.n.j.SNXLutjanidaeSnappers, jobfishes, n.e.i.
Nemipterus fajokTHBNemipterus spp.Threadfin breams
Nemipteridae fajokTHDNemipteridaeThreadfin, monocle dwarf breams
Leiognathidae gajok m.n.j.POYLeiognathidaePonyfishes (= Slipmouths) n.e.i.
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)Grunts, sweetlips, n.e.i.
KobKOBArgyrosomus hololepidotusSouthern meagre (= Kob)
Geelbek croakerAWEAtractoscion aequidensGeelbek croaker
Árnyékhalfélék m.n.j.CDXSciaenidaeCroakers, drums n.e.i.
CsászársügérekEMPLethrinidaeEmperors (Scavengers)
Durbincsok m.n.j.PAXPagellus spp.Pandoras n.e.i.
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex n.e.i.
KatonadurbincsKBRArgyrops spiniferKing soldier bream
Santer durbincsSLDCheimerius nufarSanter seabream
Vörös durbincsRERPetrus rupestrisRed steenbras
Chrysoblephus fajok m.n.j.RSXChrysoblephus spp.Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, seabreams, n.e.i.
Tengeri márnákMUXMullus spp.Surmullets (= Red mullets)
MárnákGOXUpeneus spp.Goatfishes
Tengeri márnafélék m.n.j.MUMMullidaeGoatfishes, red mullets n.e.i.
Foltos sarlóhalSPSDrepane punctataSpotted sicklefish
AjakoshalfélékWRALabridaeWrasses, hogfishes, etc.
MojarrákMOJGerres spp.Mojarras (= Silver-biddies)
Sügérszerűek m.n.j.PRCPercoideiPercoids n.e.i.
NyúlhalakSPISiganus spp.Spinefeet (= Rabbitfishes)
Sárkányfejűek, m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpionfishes, n.e.i.
Laposfejű halakFLHPlatycephalidaeFlatheads
ÍjhalfélékTRIBalistidaeTriggerfishes, durgons
GyöngyöshalfélékLXXMyctophidaeLanternfishes
TűhalakNEDTylosurus spp.Needlefishes
Hemirhamphus fajok m.n.j.HAXHemirhamphus spp.Halfbeaks n.e.i.
Repülőhalfélék m.n.j.FLYExocoetidaeFlyingfishes n.e.i.
NyilascsukákBARSphyraena spp.Barracudas
Nagyfejű tengeri pérhalMUFMugil cephalusFlathead grey mullet
Tengeripérfélék m.n.j.MULMugilidaeMullets n.e.i.
Négyujjú threadfinFOTEleutheronema tetradactylumFourfinger threadfin
Threadfinek m.n.j.THFPolynemidaeThreadfins, tasselfishes n.e.i.
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs n.e.i.
Makrahal; kékhalBLUPomatomus saltatrixBluefish
CobiaCBARachycentron canadumCobia
Cobiák m.n.j.CBXRachycentridaeCobias, n.e.i.
Fattyúmakrélák m.n.j.JAXTrachurus spp.Jack and horse mackerels n.e.i.
Indiai makrahalRUSDecapterus russelliIndian scad
ÁlmakrahalakSDXDecapterus spp.Scads
Makrahalak m.n.j.TRECaranx spp.Jacks, crevalles, n.e.i.
SárkányhalakPOXTrachinotus spp.Pompanos
Sárgafarkú fattyúmakrélaYTCSeriola lalandiYellowtail amberjack
Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.AMXSeriola spp.Amberjacks n.e.i.
Szivárvány makrélaRRUElagatis bipinnulataRainbow runner
Aranyos makrélaGLTGnatanodon speciosusGolden trevally
TorpedómakrélaHASMegalaspis cordylaTorpedo scad
Scomberoides fajokQUEScomberoides (= Chorinemus) spp.Queenfishes
Nagy szemű makrélaBISSelar crumenophthalmusBigeye scad
Sárgasávos makrélaTRYSelaroides leptolepisYellowstripe scad
Tüskésmakréla-félék m.n.j.CGXCarangidaeCarangids n.e.i.
Fekete pomfretPOBFormio nigerBlack pomfret
AranymakrélaDOLCoryphaene hippurusCommon dolphinfish
Silver pomfretSIPPampus argenteusSilver pomfret
FedőhalfélékBUXStromateidaeButterfishes, silver pomfrets
Aranysávos szardinellaSAGSardinella gibbosaGoldstripe sardinella
Indiai olajszardíniaIOSSardinella longicepsIndian oil sardine
Alasák m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas n.e.i.
Dél-afrikai szardíniaPIASardinops ocellatusSouthern African pilchard
Pirosszemű heringRRHEtrumeus teresRedeye round herring
Stolephorus szardellákSTOStolephorus spp.Stolephorus anchovies
Szardellafélék m.n.j.ANXEngraulidaeAnchovies n.e.i.
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids n.e.i.
Dorab farkasheringDOBChirocentrus dorabDorab wolf-herring
FarkasheringekDOSChirocentrus spp.Wolf-herrings
WahooWAHAcanthocybium solandriWahoo
Keskenycsíkos spanyol makrélaCOMScomberomorus ommersonNarrow-barred Spanish mackerel
Déli királymakrélaGUTScomberomorus guttatusIndo-Pacific king mackerel
Sávos makrélaSTSScomberomorus lineolatusStreaked seerfish
Scomberomorus makréla fajok m.n.j.KGXScomberomorus spp.Seerfishes n.e.i.
Páncélos makrahalFRZAuxis thazard, A rocheiFrigate and bullet tunas
KawakawaKAWEuthynnus affinisKawakawa
BonitóSKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
Hosszúfarkú tonhalLOTThunnus tonggolLongtail tuna
GermonALBThunnus alalungaAlbacore
Déli nagy tonhalSBFThunnus maccoyiiSouthern bluefin tuna
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Amerikai vitorláshalSFAIstiophorus platypterusIndo-Pacific sailfish
Déli kék marlinBLZMakaira mazaraIndo-Pacific blue marlin
Fekete marlinBLMMakaira indicaBlack marlin
Csíkos marlinMLSTetrapturus audaxStriped marlin
VitorláshalfélékBILIstiophoridaeMarlins, sailfishes, spearfishes
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes n.e.i.
BarracudahalSNKThyrsites atunSnoek
Ezüstös sertefarkúhalLHTTrichiurus lepturusLargehead hairtail
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Abroncshalfélék m.n.j.CUTTrichiuridaeHairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Foltos makrahalMASScomber japonicusChub mackerel
Indiai makrélaRAGRastrelliger kanagurtaIndian mackerel
Indiai makrélák m.n.j.RAXRastrelliger spp.Indian mackerels n.e.i.
Makréla-alkatúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes n.e.i.
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
Lándzsafogú cápaSMAIsurus oxyrinchusShortfin mako
Kék cápaBSHPrionace glaucaBlue shark
Fehérorrú cápaOCSCarcharhinus longimanusOceanic whitetip shark
Foltosfarkú cápaCCQCarcharhinus sorrahSpot-tail shark
Kormos cápaDUSCarcharhinus obscurusDusky shark
Selymes cápaFALCarcharhinus falciformisSilky shark
TejcápaRHARhizoprionodon acutusMilk shark
Kék cápák m.n.j.RSKCarcharhinidaeRequiem sharks n.e.i.
Pörölycápák stb. m.n.j.SPYSphyrnidaeHammerhead sharks, etc. n.e.i.
Hegedűrája-félék stb., m.n.j.GTFRhinobatidaeGuitarfishes, etc. n.e.i.
Fűrészes rájafélékSAWPristidaeSawfishes
Rájaalakúak m.n.j.SRXRajiformesRays, stingrays, mantas n.e.i.
Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.SKXElasmobranchiiSharks, rays, skates, etc. n.e.i.
Vértes- és csontoshalak m.n.j.MZZOsteichthyesMarine fishes n.e.i.
TarisznyarákokCRSPortunus spp.Swimcrabs
IszaprákMUDScylla serrataMud crab
Medúzák m.n.j.GERGeryon spp.Geryons n.e.i.
Mászórákok m.n.j.CRAReptantiaMarine crabs n.e.i.
Trópusi languszták m.n.j.SLVPanulirus spp.Tropical spiny lobsters n.e.i.
Natáli langusztaSLNPalinurus delagoaeNatal spiny lobster
PapucsrákokLOSScyliaridaeSlipper lobsters
Andaman rákNEAMetanephrops andamanicusAndaman lobster
Óriás tigrisgarnélaGITPenaeus monodonGiant tiger prawn
Zöld tigrisgarnélaTIPPenaeus semisulcatusGreen tiger prawn
Indiai fehér garnélaPNIPenaeus indicusIndian white prawn
Ostoros garnélák m.n.j.PENPenaeus spp.Penaeus shrimps n.e.i.
KésgarnélaKNSHaliporoides triarthrusKnife shrimp
Jack-késgarnélaJAQHaliporoides sibogaeJack-knife shrimp
KésgarnélákKNIHaliporoides spp.Knife shrimps
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods n.e.i.
Rákalakúak m.n.j.CRUCrustaceaMarine crustaceans n.e.i.
Fülcsigák m.n.j.ABXHaliotis spp.Abalones n.e.i.
Kövi csészeosztrigaCSCCrassostrea cucullataRock-cupped oyster
Csészeosztrigák m.n.j.OYCCrassostrea spp.Cupped oysters n.e.i.
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopodaCephalopods n.e.i.
TörpeszépiákCTLSepiidae, SepiolidaeCuttlefishes, bobtail squids
KalmárokSQCLoligo spp.Common squids
PolipokOCTOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQULoliginidae, OmmastrephidaeSquids n.e.i.
Puhatestűek m.n.j.MOLMolluscaMarine molluscs n.e.i.
LevesteknősTUGChelonia mydasGreen turtle
Teknősök m.n.j.TTXTestudinataMarine turtles n.e.i.
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothurioideaSea cucumbers n.e.i.
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVInvertebrataAquatic invertebrates n.e.i.

V. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

Mágneses adathordozó

Mágnesszalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Amennyiben van rajta címke, akkor az állományzáró kódot fel kell tüntetni.

Hajlékonylemezek: MS-DOS formázott, 3,5 hüvelyk méretű és 720 KB vagy 1,4 MB tárterületű, illetve 5,25 hüvelyk méretű és 360 KB vagy 1,2 MB tárterületű lemezek.

A bejegyzés formátuma

Bájtok számaLeírásMegjegyzések
1–4Ország (három betűjelből álló ISO-kód)pl. FRA = Franciaország
5–6Évpl. 93 = 1993
7–8Fő halászati terület34 = kelet-közép-atlanti terület
9–15Körzet3.3 = 3.3. körzet
16–18Fajokhárom betűjelből álló azonosító
19–26Fogástonnában

Megjegyzések:

a) A fogásmezőt (19-26 bájtok) elöl üres helyekkel jobbra zárva kell megadni. Az összes többi mezőt hátul üres helyekkel balra kell igazítani.

b) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodott mennyiség élősúlyának megfelelően kell feljegyezni.

c) A fél egységnél kisebb mennyiséget (19-26 bájt) "-1"-ként kell bejegyezni.

d) Az ismeretlen mennyiséget (19-26 bájt) "-2"-ként kell bejegyezni.

VI. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ HALÁSZATI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában kell átadni, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

MezőMegjegyzések
Országhárom betűjelből álló kód (például FRA = Franciaország)
Évpéldául 2001 vagy 01
FAO fő halászati területpéldául 34 = kelet-közép-atlanti terület
Körzetpéldául 3.3 = 3.3. körzet
Fajokhárom betűjelből álló azonosító
Fogástonnában

a) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékének megfelelően kell rögzíteni.

b) A fél egységnél kisebb mennyiséget "-1"-ként kell rögzíteni.

c) Országkódok

AusztriaAUT
BelgiumBEL
BulgáriaBGR
CiprusCYP
Cseh KöztársaságCZE
NémetországDEU
DániaDNK
SpanyolországESP
ÉsztországEST
FinnországFIN
FranciaországFRA
Egyesült KirályságGBR
Anglia és WalesGBRA
SkóciaGBRB
Észak-ÍrországGBRC
GörögországGRC
HorvátországHRV
MagyarországHUN
ÍrországIRL
IzlandISL
OlaszországITA
LitvániaLTU
LuxembourgLUX
LettországLVA
MáltaMLT
HollandiaNLD
NorvégiaNOR
LengyelországPOL
PortugáliaPRT
RomániaROU
SzlovákiaSVK
SzlovéniaSVN
SvédországSWE
TörökországTUR

B. AZ ADATOKNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailben, csatolt dokumentumként). Ennek hiányában 3,5 -ös HD lemezen fogadják el a benyújtott adatokat.

VII. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 2597/95/EK rendelete
(HL L 270., 1995.11.13., 1. o.)
A Bizottság 1638/2001/EK rendelete
(HL L 222., 2001.8.17., 29. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
Kizárólag a III. melléklet, 57. pont

VIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2597/95/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk, első bekezdés4. cikk, első bekezdés
4. cikk, második bekezdés
4. cikk, második bekezdés4. cikk, harmadik bekezdés
5. cikk, (1) és (2) bekezdés5. cikk, (1) és (2) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés6. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés6. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés6. cikk, (3) bekezdés
7. cikk
7. cikk8. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletIII. melléklet
IV. mellékletIV. melléklet
V. mellékletV. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet

( ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0216&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0216-20140110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0216-20140110&locale=hu

Tartalomjegyzék