Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003R1438[1]

A Bizottság 1438/2003/EK rendelete (2003. augusztus 12.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1438/2003/EK RENDELETE

(2003. augusztus 12.)

a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére, 12. cikke (2) bekezdésére, 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (2) bekezdésére,

(1)

Alaposan figyelemmel kell kísérni a Közösség halászflottája halászati kapacitásának kiigazítását annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Ennek érdekében a 2371/2002/EK rendelet III. fejezete számos egyedi intézkedést fogalmaz meg.

(2)

Olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek biztosítják a 2371/2002/EK rendelet III. fejezetének helyes végrehajtását a tagállamok részéről, figyelembe véve a flottakapacitás kezelése szempontjából lényeges valamennyi paramétert, vagyis az űrtartalmat (BT) és a teljesítményt (kW), amelyet a rendelet, valamint a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról szóló, 2002. december 20-i 2369/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) rendelkezései előírnak.

(3)

A halászati kapacitás referenciaszintjeit valamennyi tagállam flottájára nézve 2003. január 1-jén kell megállapítani, a legkülső régiókban lajstromba vett flották kivételével.

(4)

Szükség van a referenciaszintek kiigazítására vonatkozó szabályok megállapítására, hogy figyelembe vegyék a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (4) és (5) bekezdését valamint 13. cikkének (2) bekezdését, illetve az átláthatóság kedvéért a 13. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontját, továbbá a közösségi flotta újramérését, amely a 3259/94/EK rendelettel ( 3 ) módosított, a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel ( 4 ) összhangban a 2003. év végéig befejeződik.

(5)

Szükség van olyan szabályok létrehozására, amelyek segítségével megállapítható, hogy azok a tagállamok, amelyek 2003. január 1-jét követően megújítási támogatást adnak, 2005. január 5-én teljesítik-e a 2003. január 1-jei referenciaszintjeik 3 %-os csökkentésére vonatkozó kötelezettségüket.

(6)

A referenciaszintek meghatározásához megfelelő esetben figyelembe kell venni azokat a kérelmeket, amelyeket a tagállamok 2002. december 31-e előtt benyújtottak a Bizottságnak a negyedik többéves orientációs programban (TOP IV) foglalt célkitűzéseik számának növelésére, a 179/2002/EK rendelettel ( 5 ) módosított 2792/1999/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 6. cikke (2) bekezdésében, és a 2002/70/EK határozattal ( 7 ) módosított 97/413/EK tanácsi határozat ( 8 ) 3. cikkében és 4. cikke (2) bekezdésében előírtak szerint.

(7)

Szükség van olyan számítási módszer létrehozására, amelynek segítségével megállapítható, hogy a tagállamok a halászhajó-flottáikba történő be- és kilépéseket a 2371/2002/EK rendeletnek megfelelően végzik-e.

(8)

A flotta 2003. január 1-jei összesített halászati kapacitásának kiszámításánál különleges elbánásban kell részesíteni azokat a flottabejegyzéseket, amelyekkel kapcsolatban 2000. január 1. és 2002. december 31. között közigazgatási határozat született, az abban az időben érvényes jogszabályoknak megfelelően, illetve a 97/413/EK határozat 6. cikke szerint a Bizottságnak megküldött nemzeti be- és kilépési rendszerrel összhangban, feltéve, hogy ezek a hajók nem több, mint három évvel azt követően csatlakoznak a flottához, hogy az érintett tagállam meghozta a közigazgatási határozatot.

(9)

Végrehajtási szabályokra van szükség a tagállamok határozatait illetően, amelyek a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdésében említett biztonság fokozását, a munkafeltételek, termékminőség és fedélzeti higiénia javítását szolgáló korszerűsítési munkálatok jogosságára vonatkoznak, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az átlátható értékelés és a kérelmek egyenlő elbírálása, de ugyanakkor megelőzhető legyen a halászati erőkifejtés mértékének növekedése az ilyen munkálatok eredményeképpen.

(10)

A 2930/86/EGK rendelettel összhangban a főfedélzet feletti zárt térfogat növekedése nem befolyásolja a 15 méternél nem nagyobb teljes hosszúságú hajók űrtartalmát. Az ilyen hajók főfedélzet feletti korszerűsítését ezért a referenciaszintek 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban álló kiigazításánál nem kell figyelembe venni.

(11)

Végrehajtási szabályok megállapítására van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok által a közösségi halászhajó-nyilvántartásba szánt adatok átvitelére vonatkozó szabályok és eljárások egyértelműek legyenek, valamint új hitelesítési szabályokra van szükség az ilyen adatok minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében.

(12)

A Bizottság által a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 14. cikkével összhangban elkészített éves jelentéseknek és azok összefoglalóinak tiszta képet kell nyújtaniuk a flotta halászati kapacitása és a halászati lehetőségek közötti egyensúlyról.

(13)

A Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság az elnöke által megadott határidőn belül az ebben a rendeletben előírt intézkedésekkel kapcsolatban nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet megállapítja a 2371/2002/EK rendelet flottapolitikáról szóló fejezetének végrehajtási szabályait. A közösségi halászhajók halászati kapacitására alkalmazandó, a következő hajók kivételével:

a) a 2792/1999/EK tanácsi rendelet III. mellékletének 2.2. szakaszában meghatározott, kizárólag az akvakultúra területén használatos hajók, vagy

b) Franciaország, Portugália és Spanyolország legkülső régióiban nyilvántartásba vett hajók, a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében megjelölt módon.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "BTa1" vagy "a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma": az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2003. január 1. és 2006. december 31. között hagyták el a flottát állami támogatással. A 4. cikkben az űrtartalom referenciaszintjére megadott képletben ezt az értéket csak annak a kapacitásnak a mennyiségénél vették figyelembe, amely meghaladta a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaszintek betartásához szükséges űrtartalom-csökkentést.

Az új tagállamok esetében a "BTa1" vagy "a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma" az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek a csatlakozás időpontja és 2006. december 31. között hagyták el a flottát állami támogatással;

2. "BTS" vagy "a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megadott teljes űrtartalom növekménye": a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdése szerint megadott teljes növekmény, melyet azelőtt az időpont előtt jegyeztek be, amelyre a BT1 értéket számítják;

3. "BTa2" vagy "a 2006. december 31. után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma": az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2007. január 1. és azon időpont között hagyták el a flottát, amelyre a BTt értéket számítják. A 4. cikkben az űrtartalom referenciaszintjére megadott képletben ezt az értéket csak annak a kapacitásnak a mennyiségénél vették figyelembe, amely meghaladta a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaszintek betartásához szükséges űrtartalom-csökkentést;

4. "BT100" vagy "a 2002. december 31-ét követően állami támogatással a flottához csatlakozó, 100 BT-t meghaladó hajók teljes űrtartalma": a 100 BT-t meghaladó olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2003. január 1. és a között az időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a BT1 értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2002. december 31. után közigazgatási határozatot hozott;

Az új tagállamok esetében: "BT100" vagy "a 2002. december 31-ét követően állami támogatással a flottához csatlakozó, 100 BT-t meghaladó hajók teljes űrtartalma": a 100 BT-t meghaladó olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a BTt értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2004. április 30. után közigazgatási határozatot hozott;

5. "kWa" vagy "a 2002. december 31-e után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes teljesítménye": az olyan hajók teljes teljesítménye, amelyek 2003. január 1. és a között az időpont között hagyták el állami támogatással a flottát, amelyre a kW1 értéket számítják. A 4. cikkben a teljesítmény referenciaszintjére megadott képletben ezt az értéket csak arra a kapacitásra nézve kell figyelembe venni, amely meghaladja a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaszintek betartásához szükséges teljesítménycsökkentést;

Az új tagállamok esetében: "kWa" vagy "a 2002. december 31-e után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes teljesítménye": az olyan hajók teljes teljesítménye, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között hagyták el állami támogatással a flottát, amelyre a kWt értéket számítják;

6. "kW100" vagy "a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2002. december 31. után állami támogatással csatlakoznak a flottához": jelentése a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2003. január 1. és a között az időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a kWt értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2002. december 31. után közigazgatási határozatot hozott;

Az új tagállamok esetében: "kW100" vagy "a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2002. december 31. után állami támogatással csatlakoznak a flottához": a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a kWt értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2004. április 30. után közigazgatási határozatot hozott;

7. "BTt": jelentése a flotta teljes űrtartalma, 2003. január 1-jét követően bármilyen megadott időpontra kiszámolva;

8. "Δ(BT-BRT)" vagy "a flotta újramérésének eredménye": a flotta 2003. január 1-jén mért teljes űrtartalma és ezen érték újraszámított megfelelője közötti különbség, amelyet a 2930/86/EGK rendelettel összhangban a flotta BT értéke újramérésének elvégzése után kapunk;

9. "kWt": a flotta teljes teljesítménye, 2003. január 1-jét követően bármilyen megadott időpontra kiszámolva;

10. "főfedélzet": a Hajók Köbözésére Vonatkozó 1969. évi Nemzetközi Egyezményben meghatározott "felső fedélzet";

11. "új tagállam": az a tagállam, amelyik 2003. január 1-jét követően csatlakozott a Közösséghez;

12. "kWr" vagy "azon motorok összteljesítménye, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le": az 1198/2006/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 25. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő rendelkezésekkel összhangban 2006. december 31. után állami támogatással lecserélt motorok összteljesítménye.

II. FEJEZET

A HALÁSZFLOTTÁKRA VONATKOZÓ REFERENCIASZINTEK

3. cikk

Referenciaszintek megállapítása

A legkülső régiók kivételével az egyes tagállamokra 2003. január 1-jétől vonatkozó, a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében említett, űrtartalomra (BT) és teljesítményre (kW) vonatkozó referenciaszintek az I. mellékletben találhatóak.

4. cikk

A referenciaszintek figyelemmel kísérése

(1) Az új tagállamok kivételével az egyes tagállamok számára a 2003. január 1-jét követően bármilyen időpontra megállapított űrtartalom-referenciaszint (R(BT)t) megegyezik a tagállam számára az I. mellékletben 2003. január 1-jére megállapított referenciaszinttel (R(BT)03), a következő kiigazításokkal:

a) az alábbiak kivonása:

i. a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa1) 99 %-a;

ii. a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

b) és az alábbiak hozzáadása:

a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS).

Ezeket a referenciaszinteket a következő képlet szerint kell meghatározni:

R(BT)t = R(BT)03 - 0,99 BTa1 - 0,96 GTa2 + BTS

Ha a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint új halászati kapacitással bővül a flotta, a második albekezdésben említett referenciaszinteket csökkentik az olyan, 100 BT-t meghaladó űrtartalommal rendelkező hajók teljes űrtartalmának 35 %-ával, amelyek 2002. december 31-ét követően állami támogatással csatlakoznak a flottához (BT100), a következő képlet szerint:

R(BT)t = R(BT)03 - 0,99 BTa1 - 0,96 BTa2 - 0,35 BT100 + BTS

(2) Az egyes tagállamok számára, kivéve az új tagállamokat, a 2003. január 1-jét követően bármilyen időpontra megállapított teljesítmény-referenciaszint (R(kW)t) megegyezik a tagállam számára az I. mellékletben 2003. január 1-jére megállapított referenciaszinttel (R(kW)03), a 2002. december 31. után állami támogatással a flottát elhagyó hajók összteljesítményének (kWa) és azon motorok összteljesítménye (kWr) 20 %-ának levonásával, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással lecseréltek.

Ezeket a referenciaszinteket a következő képlet szerint kell meghatározni:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa - 0,2 kWr

Ha a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint új halászati kapacitással bővül a flotta, a második albekezdésben említett referenciaszinteket csökkentik az olyan, 100 BT-t meghaladó űrtartalommal rendelkező hajók összteljesítményének 35 %-ával, amelyek 2002. december 31-ét követően állami támogatással csatlakoznak a flottához (kW100), a következő képlet szerint:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100

III. FEJEZET

A BELÉPÉSEK ÉS KILÉPÉSEK IRÁNYÍTÁSA

6. cikk

A flotta 2003. január 1-jei halászati kapacitása

Az új tagállamok kivételével a 7. cikk alkalmazásában az űrtartalomban (BT03) és teljesítményben (kW03) megadott, 2003. január 1-jén meglévő halászati kapacitást a II. melléklettel összhangban a hajók olyan belépéseinek figyelembevételével kell megállapítani, amelyek az érintett tagállam által 1998. január 1. és 2002. december 31. között az adott időpontban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően meghozott közigazgatási határozaton alapulnak és összhangban vannak különösen a nemzeti be- és kilépési rendszerrel, amelyről a 97/413/EK határozat ( 10 ) 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságot értesítették, továbbá amely belépésekre a közigazgatási határozat keltétől számítva legfeljebb öt éven belül sor kerül.

6a. cikk

Az új tagállamok flottájának a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitása

Az új tagállamok esetében a 7a. cikk alkalmazásásában az űrtartalomban (BTacc) és teljesítményben (kWacc) megadott, a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitást a III. melléklettel összhangban a hajók olyan belépéseinek figyelembevételével kell megállapítani, amelyek az érintett tagállam által a csatlakozást megelőző öt év alatt meghozott közigazgatási határozaton alapulnak, és amelyekre a közigazgatási határozat keltétől számítva legfeljebb öt éven belül sor kerül.

7. cikk

A be- és kilépések figyelemmel kísérése

(1) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében a tagállamok - az új tagállamok kivételével - biztosítják, hogy az űrtartalomban (BTt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2003. január 1-jei halászati kapacitásnál (BT03), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a) az alábbiak kivonása:

i. a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa1) 99 %-a;

ii. a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

iii. a 2002. december 31-ét követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes űrtartalmának 35 %-a (BT100);

b) és az alábbiak hozzáadása:

i. a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS);

ii. a flotta újrafelmérésének eredménye ((Δ(BT-BRT)).

A tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

BTt ≤ BT03 - 0,99 BTa1 - 0,96 BTa2 - 0,35 BT100 + BTS + Δ(BT-BRT)

(2) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének betartása érdekében a tagállamok - az új tagállamok kivételével - biztosítják, hogy a teljesítményben (kWt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2003. január 1-jei halászati kapacitásnál (kW03), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következők levonásával kiigazítva:

a) a 2002. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók összteljesítménye (kWa);

b) azon motorok összteljesítményének 20 %-a, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le (kWr);

c) a 2002. december 31-ét követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók összteljesítményének 35 %-a (kW100).

A tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

kWt ≤ kW03 - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100

7a. cikk

A be- és kilépések figyelemmel kísérése az új tagállamokban

(1) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy az űrtartalomban (BTt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitásnál (BTacc), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a) az alábbiak kivonása:

i. a Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott új tagállamok esetében az említett időpont és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (GTa1) 98,5 %-a;

ii. minden új tagállam esetében a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

iii. minden új tagállam esetében a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes űrtartalmának 35 %-a (BT100);

b) és az alábbiak hozzáadása:

i. a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS);

ii. a flotta újrafelmérésének eredménye ((Δ(BT-BRT)).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

BTt ≤ BTacc - 0,985 BTa1 - 0,96 BTa2 - 0,35 BT100 + BTS + Δ(GT-BRT)

(2) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy a teljesítményben (kWt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitásnál (kWacc), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a) a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók összteljesítménye (kWa);

b) azon motorok összteljesítményének 20 %-a, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le (kWr);

c) a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók összteljesítményének 35 %-a (kW100).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

kWt ≤ kWacc - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100.

IV. FEJEZET

A FEDÉLZETI BIZTONSÁG, A MUNKAFELTÉTELEK, A HIGIÉNIA ÉS A TERMÉKMINŐSÉG JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ ŰRTARTALOM-NÖVELÉSEK

8. cikk

Az űrtartalom-növelés iránti kérelmek elbírálása

A 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdése szerinti űrtartalom-növelés iránti kérelem akkor jogosult támogatásra, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a hajó e rendelkezések szerint még nem kapott engedélyt űrtartalom-növelésre;

b) a hajó teljes hossza 15 m vagy annál több;

c) a hajó életkora legalább öt év, amely a 2930/86/EGK rendelet 6. cikkében meghatározott üzembe helyezés időpontja és a kérelem kézhezvételének időpontja közötti különbség;

d) az űrtartalom-növekedés korszerűsítési munkálatok eredménye, amelyet a fedélzeti biztonság, a munkafeltételek, a higiénia vagy a termékminőség javítása érdekében végeznek;

e) a d) pontban említett munkálatok a főfedélzet űrtartalmát nem növelik;

f) a d) pontban említett munkálatok nem eredményezik a hal vagy halászati felszerelések tárolására szánt űrtartalom növekedését.

9. cikk

A tagállamok felelősségei

(1) A tagállamok értékelik az űrtartalom-növelés iránti kérelmeket, és a 8. cikkben előírt feltételekkel összhangban határoznak azok elfogadásáról.

(2) A tagállamok külön aktát vezetnek minden egyes hajóról, amelyre vonatkozóan a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének rendelkezései szerint határozatot hoztak. Az akta tartalmazza az összes műszaki információt, amely alapján a tagállam a kérelmet elbírálta. A tagállamok kérésre haladéktalanul hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára az ilyen aktákat.

V. FEJEZET

ADATGYŰJTÉS

10. cikk

A tagállamok információgyűjtő tevékenysége és az információ közlése a Bizottsággal

(1) Minden tagállam gyűjti a következőkkel kapcsolatos információt:

a) a flottába történő összes belépés és az onnan történő összes kilépés;

b) egy adott hajón végzett valamennyi korszerűsítés, amely hatással van a halászati kapacitásra.

(2) A tagállamok legalább a következő adatokat közlik a Bizottsággal:

a) a hajó belső azonosító száma és neve;

b) a hajó halászati kapacitása (BT és kW);

c) a hajó lajstromozási kikötője;

d) az alábbi események jellege és időpontja:

i. kilépés (pl. leselejtezés, kivitel, áthelyezés másik tagállamba, közös vállalat, áthelyezés más tevékenység végzésére);

ii. belépés (pl. építés, behozatal, áthelyezés másik tagállamból, áthelyezés más tevékenység végzéséről); vagy

iii. korszerűsítés, feltüntetve, ha az biztonsági célból történik, a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban;

e) ha az esemény állami támogatással történik;

f) megfelelő esetben a támogatás megadásáról szóló tagállami közigazgatási határozat dátuma;

g) korszerűsítés esetén a teljesítmény (kW) és az űrtartalom módosítása (BT) a főfedélzet fölött és alatt.

(3) A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 15. cikkében előirányzott végrehajtási rendelkezések elfogadásáig a tagállamok a 2090/98/EK bizottsági rendeletben ( 11 ) meghatározott jelenlegi Közösségi Flottanyilvántartás hatályát meghaladó információt elektronikus formában továbbítják.

VI. FEJEZET

INFORMÁCIÓCSERE ÉS ÉVES JELENTÉS

11. cikk

Információcsere

A tagállamok a többi tagállam és a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik a flottapolitikával foglalkozó közösségi jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó információkat, az alábbiakat is beleértve:

a) a 2371/2002/EK rendelet III. fejezetének betartását biztosító nemzeti végrehajtási szabályok és eszközök;

b) a flotta-megfigyelésre és felügyeletre vonatkozó közigazgatási eljárások, valamint a bevont hatóságokkal kapcsolatos információ;

c) a flottakapacitás alakulásával kapcsolatos információ, különösen az állami támogatással megvalósuló visszavonások és megújítások;

d) megfelelő esetben a referenciaszintek betartásának célját szolgáló flottacsökkentési tervek;

e) a legkülső régióik flottakapacitásának alakulásával kapcsolatos információ a szárazföld és a legkülső régiók közötti hajóáthelyezések fényében;

f) az erőkifejtések korlátozását szolgáló programok flottakapacitásra gyakorolt hatásával kapcsolatos információ, különösen, ha ezek egy helyreállítási terv vagy többéves gazdálkodási terv részét képezik;

g) az információ és a helyes gyakorlat tagállamok közötti cseréjének szempontjából lényeges és hasznos, bármilyen más információ.

12. cikk

Éves jelentés

(1) A tagállamok minden év április 30-ig elektronikus formában jelentést küldenek a Bizottságnak a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek fenntartható egyensúlyának elérése érdekében az előző év során tett erőfeszítéseikről.

(2) A Közösségi Flottanyilvántartás adatai és az (1) bekezdéssel összhangban beérkezett jelentésekben található információ alapján a Bizottság összegzést készít, és azt a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak és a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottságnak minden év július 31-ig bemutatja.

A két bizottság véleményét minden év október 31-ig továbbítja a Bizottságnak.

(3) A Bizottság minden év december 31-ig megküldi az összegzést és a tagállamok jelentéseit az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a (2) bekezdésben említett bizottságok véleményével együtt.

13. cikk

Az éves jelentésekben szerepeltetendő információ

(1) A tagállamok 12. cikk szerint összeállított jelentései legalább a következő információt tartalmazzák:

a) a halászati flották ismertetése a halászati erőforrások vonatkozásában: az előző év fejleményei, beleértve azokat a halászati erőforrásokat is, amelyekre többéves gazdálkodási terv vagy helyreállítási terv van érvényben;

b) a halászati tevékenységet korlátozó programok hatása a halászati kapacitásra, amelyeket a többéves gazdálkodási tervek, helyreállítási tervek, vagy megfelelő esetben nemzeti programok értelmében fogadtak el;

c) a be-/kilépési rendszer teljesítésével és a referenciaszintek betartásával kapcsolatos információ;

d) a flottaigazgatási rendszer hiányosságainak és erősségeinek összefoglaló jelentése, fejlesztési tervvel és a flottapolitikai eszközöknek való megfelelés általános szintjével kapcsolatos információval együtt;

e) a flotta irányítását érintő közigazgatási eljárások változásaival kapcsolatos információ.

(2) A tagállamok jelentése nem hosszabb 10 oldalnál.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Tagállamonkénti referenciaszintek (1)

TagállamReferenciaszint
2003. január 1.
R(BT)03R(kW)03
Belgium23 37267 857
Dánia132 706459 526
Németország84 262175 927
Görögország119 910653 497
Spanyolország (kivéve a 2002. december 31-én a Kanári-szigeteken nyilvántartásba vett kapacitást)728 3441 671 739
Franciaország (kivéve a Franciaország tengerentúli megyéinek szegmenseire vonatkozó TOP IV célkitűzéseket)230 257920 969
Írország88 700244 834
Olaszország229 8621 338 971
Hollandia197 599487 809
Portugália (kivéve az Azori-szigetek és Madeira szegmenseire vonatkozó TOP IV célkitűzéseket)171 502412 025
Finnország23 203216 195
Svédország51 993261 028
Egyesült Királyság286 1201 129 194
Összesen2 367 8308 039 571
(1) A referenciaszintek felülvizsgálhatók az olyan hajók figyelembevétele érdekében, amelyek 2002. december 31-én léteztek, de vagy nem vonatkozott rájuk a TOP IV, vagy e táblázat készültekor még nem vették őket nyilvántartásba.

II. MELLÉKLET

AZ ŰRTARTALOMBAN (BT03) ÉS TELJESÍTMÉNYBEN (kW03) MEGADOTT, 2003. JANUÁR 1-JEI HALÁSZATI KAPACITÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

E melléklet alkalmazásában:

1. BTFR: a flotta űrtartalomban megadott, 2003 január 1-jei halászati kapacitása, a közösségi halászati flottanyilvántartás alapján kiszámítva;

2. BT1: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;

3. BT2: azoknak a hajóknak a teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához, olyan állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 2000. január 1. és 2002. június 30. között hozták, olyan TOP IV szegmensben, amely nem tett eleget a célkitűzéseinek, és amelynek tekintetében 2002. december 31-ét követően a járulékos kapacitás állami támogatás nélküli visszavonására került sor;

4. BT3: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatás nélkül, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;

5. BT4: azoknak a hajóknak a teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához, állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 2000. január 1. és 2001. december 31. között hozták, olyan TOP IV szegmensben, amely nem tett eleget a célkitűzéseinek, és amelynek tekintetében 2002. december 31-ét követően a járulékos kapacitás állami támogatás nélküli visszavonására került sor;

6. kWFR: a flotta teljesítményben megadott, 2003. január 1-jei halászati kapacitása, a közösségi halászati flottanyilvántartás alapján kiszámítva;

7. kW1: azon hajók összteljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;

8. kW2: azoknak a hajóknak a teljes teljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához, állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 2000. január 1. és 2002. június 30. között hozták, olyan TOP IV szegmensben, amely nem tett eleget a célkitűzéseinek, és amelynek tekintetében 2002. december 31-ét követően a járulékos kapacitás állami támogatás nélküli visszavonására került sor;

9. kW3: azon hajók összteljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatás nélkül, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;

10. kW4: azon hajók teljes teljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához, állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 2000. január 1. és 2001. december 31. között hozták, olyan TOP IV szegmensben, amely nem tett eleget célkitűzéseinek, és amelynek tekintetében 2002. december 31-ét követően a járulékos kapacitás állami támogatás nélküli visszavonására került sor;

A flotta BT03 űrtartalomban és kW03 teljesítményben megadott halászati kapacitását, a 6. cikkben meghatározottak szerint, a következő képletekkel kell kiszámítani:

III. MELLÉKLET

AZ ŰRTARTALOMBAN (BTacc) ÉS TELJESÍTMÉNYBEN (kWacc) MEGADOTT, A CSATLAKOZÁS IDŐPONTJÁBAN MEGLÉVŐ HALÁSZATI KAPACITÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ESETÉBEN

E melléklet alkalmazásában:

1. BTFR: a flotta űrtartalomban megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

2. BT1: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek a csatlakozást követően csatlakoztak a flottához olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet a csatlakozást megelőző öt év során hoztak;

3. kWFR: a flotta teljesítményben megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

4. kW1: azon hajók összteljesítménye, amelyek a csatlakozást követően csatlakoztak a flottához olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet a csatlakozást megelőző öt év során hoztak.

A flotta BTacc űrtartalomban és kWacc teljesítményben megadott halászati kapacitását, a 6a. cikkben meghatározottak szerint, a következő képletekkel kell kiszámítani:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 49. o.

( 3 ) HL L 339., 1994.12.29., 11. o.

( 4 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

( 5 ) HL L 31., 2002.2.1., 25. o.

( 6 ) HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

( 7 ) HL L 31., 2002.2.1., 77. o.

( 8 ) HL L 175., 1997.7.3., 27. o.

( 9 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 10 ) HL L 175., 1997.7.3., 27. o.

( 11 ) HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1438 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1438&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1438-20081107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1438-20081107&locale=hu

Tartalomjegyzék