32002R2369[1]

A Tanács 2369/2002/EK rendelete (2002. december 20.) a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2369/2002/EK rendelete

(2002. december 20.)

a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A 2792/1999/EK rendelet [3] megállapítja a közösségi halászati ágazat átalakítására vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A Közösség halászati ágazatának az erőforrások és kiaknázásuk közötti fenntartható egyensúly elérése céljából az 1997. január 1-jétől 2001. december 31-ig terjedő időtartam alatt történő szerkezetátalakítására vonatkozó célkitűzésekről és részletes szabályokról szóló, 1997. június 26-i 97/413/EK tanácsi határozat [4] alkalmazásának időtartamát meghosszabbították, amely 2002. december 31-én jár le.

(3) Megfelelő rendelkezéseket kell megállapítani a 2003. január 1-jén kezdődő időtartamra.

(4) Biztosítani kell az összhangot a halászati ágazat szerkezetátalakítására vonatkozó politika és a közös halászati politika egyéb olyan szempontjai között, mint különösen a halászflotta kapacitása, valamint a közösségi vizeken és a közösségi vizeken kívül a halászflotta rendelkezésére álló halászati lehetőségek közötti stabil és tartós egyensúly elérésének célkitűzése.

(5) Mivel ezt az egyensúlyt csak a kapacitás csökkentésével lehet elérni, a halászati ágazatnak a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) által történő közösségi pénzügyi támogatásának főként a halászhajók leselejtezésére kell összpontosítania, és az állomány megújítására szolgáló állami támogatás 2004. december 31-ig engedélyezhető.

(6) Ugyanebből az okból a halászhajók felszerelésére és modernizálására szolgáló intézkedéseket korlátozni kell, vagy a biztonság, a navigáció, a higiénia, a termékminőség, a termékbiztonság és a munkakörülmények javítására szolgáló intézkedésekre, vagy a halászfelszerelések szelektivitásának növelésére szolgáló intézkedésekre, ideértve a járulékos halfogások és a természetes környezetre gyakorolt hatás csökkentésének célját. Ezek az intézkedések abban az esetben részesülhetnek HOPE-támogatásban, ha nem vezetnek a halászati erőkifejtés mértékének növekedéséhez.

(7) A kisipari jellegű part menti halászatot támogató intézkedésekre HOPE-támogatás azzal a feltétellel nyújtható, ha ezek az intézkedések nem szolgálják a halászati erőkifejtés mértékének növekedését a sérülékeny, part menti tengeri ökoszisztémákban, vagy ha az intézkedések elősegítik a vontatott halászfelszerelések által a tengerfenék növény- és állatvilágára gyakorolt hatás csökkentését.

(8) Csak 2004. december 31-ig lehet engedélyezni a közösségi halászhajók harmadik ország részére történő átadásának állami támogatását, beleértve a közös vállalkozás keretén belül történő átadást is.

(9) A társadalmi-gazdasági intézkedések a halászok átképzésének támogatására irányulnak, hogy segítsék őket a tengeri halászaton kívüli, teljes munkaidős szakmai tevékenység elkezdésében. Ezek az intézkedések szintén célozhatják a halászok tengeri halászaton kívüli tevékenysége változatosabbá tételének támogatását, ami ezáltal lehetővé teszi a halászok számára, hogy részmunkaidőben folytassák a halászatot, amennyiben ez hozzájárul a halászati erőkifejtés mértékének csökkentéséhez.

(10) Részletes szabályokat kell bevezetni kompenzáció nyújtására és annak időbeli korlátozására, amennyiben a Tanács helyreállítási vagy irányítási tervről, avagy a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam sürgős intézkedésekről dönt.

(11) A Szerződés 87., 88. és 89. cikkét alkalmazni kell a tagállamok által a halászati és az akvakultúraágazatnak nyújtott támogatásra. Azonban abból a célból, hogy felgyorsítsák a tagállamok által megelőlegezett összegeknek a Bizottság általi megtérítését, e célkitűzéssel kapcsolatban kivételt kell bevezetni a Közösség által társfinanszírozásban részesített és a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletben [5] meghatározott fejlesztési tervek alapján előírt intézkedéseknek a tagállamok általi kötelező pénzügyi befizetése tekintetében.

(12) Eljárási szempontból valamennyi olyan intézkedést, amely a 2792/1999/EK rendeletben vagy a halászhajók leselejtezésére vonatkozó közösségi sürgősségi intézkedés megállapításáról szóló, 2002. december 20-i 2370/2002/EK tanácsi rendeletben [6] meghatározott kötelező pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseken felüli állami támogatással jár együtt, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke szerint egynek kell tekinteni.

(13) A 2792/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2792/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott intézkedések nem növelik a halászati erőkifejtés mértékét."

2. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

Eszközök

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a továbbiakban: HOPE - a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet [7] 16. cikkében megállapított feltételek alapján - támogatást nyújthat az e rendelet II., III. és IV. címében meghatározott intézkedésekhez a 2371/2002/EK rendelet 1. cikkében meghatározott közös halászati politika alá tartozó területeken belül."

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének a) pontjában meghatározott tervezés összhangban van a közös halászati politika céljaival és különösen a 2371/2002/EK rendelet III. fejezetének rendelkezéseivel. E célból a tervezést szükség szerint, és különösen a halászati erőkifejtés határainak a 2370/2002/EK rendelet 5. cikke alapján meghatározott alkalmazásában, felülvizsgálják.

A tervezés kiterjed a II., III. és IV. címben említett minden területre."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének b) pontjában meghatározott fejlesztési tervek bemutatják, hogy a kitűzött célok érdekében szükség van az állami támogatásra, illetve különösen azt, hogy az állami támogatás nélkül az érintett halászflotta nem volna felújítható vagy modernizálható, és azt, hogy a tervezett intézkedések nem veszélyeztetik a halászati erőforrások hosszú távú egyensúlyát.

A tervek tartalma az I. mellékletben megállapítottak szerinti."

c) A (4) bekezdést el kell hagyni.

4. A 4. és 5. cikket el kell hagyni.

5. A II. cím megnevezése helyébe a következő megnevezés lép:

"II. CÍM

HALÁSZFLOTTA"

6. A 6. cikket el kell hagyni.

7. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a 2371/2002/EK rendelet vonatkozó előírásainak való megfelelés céljából.

Amennyiben szükséges, a célok megvalósítása a halászhajók halászati tevékenységének - a III. melléklet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő - végleges beszüntetése vagy korlátozása, illetve e kettő kombinálása útján is megvalósítható."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halászhajók halászati tevékenységének végleges beszüntetése a következő módon valósítható meg:

a) a hajó leselejtezése;

b) 2004. december 31-ig a hajó végleges átadása egy harmadik országba, az érintett ország illetékes hatóságaival történt megállapodást követően, beleértve a 8. cikk értelmében közös vállalkozás keretein belül történő átadást is, amennyiben az összes következő feltétel teljesül:

i. létezik halászati megállapodás az Európai Közösség és a hajó átadása szerinti harmadik ország között, valamint megfelelőek a garanciák arra nézve, hogy a nemzetközi jog nem sérül, különösen a tengeri erőforrások védelme és kezelése vagy a közös halászati politika egyéb céljainak, illetve a halászok munkakörülményeinek tekintetében.

A Bizottság esetenként eltéréseket engedélyezhet a közös vállalkozás keretein belül harmadik országba történő végleges átadás alól, amennyiben a közösségi érdekek nem indokolják halászati megállapodás megkötését, és az átadás többi feltételét teljesítenék;

ii. a harmadik ország, ahova a hajót átadni kívánják, nem tagjelölt ország;

iii. az átadás az átadott hajó által korábban kiaknázott erőforrásokat érintő halászati erőkifejtés mértékének csökkenését eredményezi; ez a feltétel azonban nem alkalmazandó abban az esetben, mikor az átadott hajó a közösségi halászati megállapodás vagy egyéb megállapodások alapján elveszítette halászati lehetőségét;

iv. a harmadik országot, ahova a hajót átadni kívánják, amennyiben nem szerződő vagy együttműködő tagja a megfelelő halászati regionális szervezeteknek, az ilyen szervezetek nem minősítették olyan országnak, amely a halászatot olyan módon engedélyezi, amely veszélyezteti a nemzetközi megőrzési intézkedések hatékonyságát. A Bizottság szabályos időközönként közzéteszi az érintett országok jegyzékét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában;

c) a hajó végleges átminősítése halászaton kívüli célokra."

c) a (4) bekezdést el kell hagyni;

d) az (5) bekezdés b), c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) közös vállalkozás keretében történő átadás esetén járó támogatás: a 8. cikk (3) bekezdésében említett összeg; nem nyújtható azonban állami támogatás erre a célra a 20 regisztertonnánál vagy 22 tonnánál kisebb tömegű, a 30 éves vagy annál idősebb hajók esetén;

c) harmadik országba történő végleges átadás után járó támogatás: a fenti a) pontban szereplő selejtezési támogatás legmagasabb értékénél 70 %-kal kevesebb. Nem nyújtható azonban állami támogatás erre a célra a 20 regisztertonnánál vagy 22 tonnánál kisebb tömegű vagy 30 éves vagy annál idősebb hajók esetében;

d) a halászhajó nem halászati, nem haszonszerzési célokra történő végleges átminősítése esetén járó támogatás: az a) pontban a leselejtezésre megállapított támogatások összege."

e) a (6) és (7) bekezdést el kell hagyni.

8. A 8. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közös vállalkozás alapításának vagy a közösségi partnernek a vállalkozásban történő részesedésszerzése dátumától számított öt éven keresztül a kérelmező minden évben jelentést nyújt be az irányító hatósághoz a tevékenységi terv végrehajtásáról, amely a fogással és a halászati termékek piacaival kapcsolatos adatokat tartalmaz, különösen azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyeket a Közösségben rakodtak ki, vagy oda hoztak be, és mellékelik az igazoló okmányokat, valamint a vállalkozás mérlegét és a vállalkozás nettó értékéről szóló nyilatkozatot. Az irányító hatóság tájékoztatás céljából továbbítja a jelentést a Bizottsághoz.

A támogatás fennmaradó részét öt év tevékenységgyakorlást és az ötödik jelentés megérkezését követően kapja meg a kérelmező."

9. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Állami támogatás a flotta felújítására és a halászhajók modernizálására

(1) A flottafelújításra és a halászhajók felszerelésére - ideértve a szelektívebb halászati technikák és a hajómegfigyelési rendszerek használatát -, valamint a halászhajók modernizálására szolgáló állami támogatás csak a következő, illetve a 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és a III. mellékletben megállapított feltételekkel ítélhető oda:

a) a halászhajók felújítását célzó állami támogatás 2004. december 31-ig nyújtható;

b) a halászhajók felújítását célzó állami támogatás kizárólag a 400 regisztertonnánál kisebb halászhajók tekintetében nyújtható;

c) a halászhajók felszerelésére - ideértve az igényesebb halászati technikák és a hajómegfigyelési rendszerek használatát -, valamint a halászhajók modernizálásra állami támogatás adható, amennyiben:

i. a támogatás nem érinti sem a tonnatartalomban, sem a teljesítményben mért kapacitást;

ii. a támogatás nem szolgálja a halászfelszerelések hatékonyságának növelését;

d) a c) pont i. alpontjától eltérve, a halászhajók modernizálására állami támogatás nyújtható a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel.

(2) Az állami támogatás odaítélésének hatásáról be kell számolni a 21. cikkben említett éves végrehajtási jelentésben.

(3) A tervekben szereplő, flottafelújításra és a halászhajók modernizálására nyújtott állami támogatásra vonatkozó mutatókat e cikkel összhangban, az I. melléklet (2) bekezdésének d) pontja szerint kell jelezni.

(4) Az (1) bekezdésben említett, állami támogatásra jogosult ráfordítások nem haladhatják meg a következő összegeket:

a) halászhajó építése: a IV. melléklet 1. táblázatában szereplő mérték kétszerese;

b) a halászhajók felszerelése és modernizálása, beleértve szükség esetén 2003. december 31-ig a tonnatartalomnak a Hajók Köbözésére Vonatkozó 1969. évi Nemzetközi Egyezmény I. mellékletével összhangban történő megváltoztatása költségét: a IV. melléklet 1. táblázatában szereplő mérték."

10. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A flottafelújításra és halászhajók felszerelésére és modernizálására szolgáló állami támogatás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a tagállam a rendelkezésre álló időn belül megfelelt a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletnek [8]

b) a (2) bekezdést el kell hagyni;

c) a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halászati flottákra vonatkozó állami támogatások halmozására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) a felszerelés és a modernizálás költségeire nem nyújtható támogatás az érintett hajó építésére szolgáló állami támogatás nyújtásától számított öt éven keresztül, kivéve a hajómegfigyelési rendszerek felszerelését;

b) a 7. cikk (5) bekezdése értelmében végleges kivonásért járó támogatás és a 8. cikk értelmében közös vállalkozás alapításáért járó támogatás nem vonható össze más, az e rendelet vagy a 2908/83/EGK [9], a 4028/86/EGK [10] és a 2468/98/EK rendeletek alapján nyújtott közösségi támogatással. Ezeket a támogatásokat csökkenteni kell:

i. a felszerelési és modernizációs támogatás esetén a korábban már befolyt összegnek megfelelő résszel; ez a rész időarányosan kerül meghatározásra a végleges kivonásnak vagy a közös vállalkozás alapításának időpontját megelőző ötéves időszakra;

ii. a tevékenységeknek az e rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében és a 2468/98/EK rendelet 14. cikke szerinti átmeneti beszüntetéséért járó és a végleges kivonást vagy a közös vállalkozás végleges alapítását megelőző évben kifizetett támogatás esetén a korábban megkapott teljes összeggel.

c) a hajómegfigyelési rendszer felszerelésének támogatása nem adható hozzá a 2001/431/EK tanácsi határozat alapján nyújtott támogatáshoz.

(4) Az e rendelet alapján kifizetett, felújításra vagy modernizálásra és felszerelésre szolgáló támogatást időarányosan kell visszafizetni a felújítási munkáktól számított 10 éven belül, vagy a modernizálási munkáktól számított öt éven belül, amikor a hajót törlik a közösségi halászhajó-nyilvántartásból."

11. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E cikk alkalmazásában "kisipari jellegű part menti halászat" a 12 méter teljes hosszat el nem érő hajóról végzett, és a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet [11] I. mellékletének 2. táblázatában nem említett vontatott felszereléssel történő halászat."

b) a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés alkalmazásában - többek között - a következő minősül integrált kollektív beruházásnak:

- fedélzeti biztonsági berendezések és az egészségügyi és munkakörülmények fejlesztése,

- technikai fejlesztések (szelektívebb halászati technikák), amelyek nem növelik a halászati erőkifejtést,

- a termelési, feldolgozási és forgalmazási lánc megszervezése (promóció és a termék hozzáadott értéke),

- szakmai átképzés vagy oktatás."

12. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagállamok a 2371/2002/EGK rendelet 11. cikke értelmében a halászok érdekében a halászati kapacitás kiigazítása kapcsán társadalmi-gazdasági jellegű intézkedéseket hozhatnak."

b) a (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) nem megújítható egyéni kompenzációs kifizetések azoknak a halászoknak a részére, akik bizonyítani tudják, hogy legalább öt éven keresztül halászként dolgoztak,

i. kedvezményezettenként 50000 EUR-ra korlátozott támogatható költség alapján, egyéni vagy kollektív társadalmi terv keretében történő, a tengeri halászaton kívüli tevékenységre való átképzésük elősegítésére; az irányító hatóság az átképzési projekt mértéke és a kedvezményezett által vállalt pénzügyi kötelezettségek alapján határozza meg az egyedi összeget;

ii. kedvezményezettenként 20000 EUR-ra korlátozott támogatható költség alapján, egyéni vagy kollektív diverzifikációs terv keretében történő, a tengeri halászaton kívüli tevékenységre való áttérésük elősegítésére; az irányító hatóság a diverzifikációs projekt mértéke és a kedvezményezett által vállalt pénzügyi kötelezettségek alapján határozza meg az egyedi összeget;"

c) a (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) i. hogy a (3) bekezdés c) pontjának i. alpontjában említett támogatás időarányosan kerül visszatérítésre, amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését követő öt éven belül ismételten halászként kezd dolgozni; és

ii. hogy a (3) bekezdés c) pontjának ii. alpontjában említett diverzifikációs kompenzáció hozzájárul azon halászhajók által kifejtett halászati erőkifejtés mértékének csökkenéséhez, amelyen a kedvezményezett szolgál;"

d) a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tagállamok az érintett halászhajók legénységére vonatkozó, nemzeti finanszírozású kapcsolódó intézkedéseket vezethetnek be a vízi erőforrások megóvására vonatkozó tervek keretében a halászati tevékenység ideiglenes szüneteltetésének megkönnyítésére."

13. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) előre nem látható, különösen a biológiai tényezők által okozott körülmények esetén, a támogatás odaítélése legfeljebb három egymást követő hónapra vagy a 2000-2006 közötti időszak során legfeljebb hat hónapra szólhat. Az irányító hatóság előzetesen megfelelő tudományos bizonyítékot szolgáltat a Bizottság részére;"

ii. a c) pont helyébe a következő pont lép:

"c) amennyiben a Tanács helyreállítási vagy irányítási tervet fogad el, vagy amennyiben a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam rendkívüli intézkedéseket fogad el, a támogatás odaítélése legfeljebb egy évre szólhat, amely további egy évvel meghosszabbítható."

b) a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

"(3) A HOPE-nek az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezésekhez való pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg tagállamonként a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozóan a következő két küszöbérték közül a magasabbat: 1 millió EUR vagy az érintett tagállamban az ágazat részére elosztott közösségi pénzügyi támogatás 4 %-a.

Azonban a Tanács által elfogadott helyreállítási vagy irányítási terv, illetve a Bizottság által elfogadott rendkívüli intézkedések esetén ezek a küszöbértékek kiterjeszthetőek azzal a feltétellel, hogy az intézkedés leszerelési rendszert tartalmaz az intézkedés elfogadásától számított két éven belül számos olyan halászhajó visszavonásának céljából, amelyek halászati erőkifejtésének mértéke legalább azoknak a halászhajóknak az erőkifejtése mértékével egyenlő, amelyek halászati tevékenységét felfüggesztették a terv vagy a rendkívüli intézkedés eredményeképpen.

A HOPE hozzájárulására vonatkozó bizottsági jóváhagyás beszerzése érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az intézkedésről, és rendelkezésre bocsátják a támogatásokra vonatkozó részletes számításokat. Az intézkedés csak a bizottsági jóváhagyásnak a tagállam számára való elküldésével lép hatályba.

Az irányító hatóság a vonatkozó jellemzők, mint például a ténylegesen elszenvedett veszteség, az átalakítási ráfordítás, a regenerációs terv vagy a technikai módosítások mértékének figyelembevételével meghatározza az (1) és a (2) bekezdésekben előírt kompenzáció egyes esetekben fizetendő összegét.

(4) A halászati tevékenység szezonálisan ismétlődő felfüggesztése nem jogosít az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti kompenzációra."

14. A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

A támogatásra vonatkozó feltételek teljesítése

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a III. mellékletben felsorolt, a támogatásra vonatkozó különleges feltételek teljesüljenek.

Az irányító hatóság a támogatás odaítélése előtt meggyőződik a kedvezményezettek műszaki kapacitásáról, a cégek pénzügyi életképességéről, valamint arról, hogy azok a támogatás nyújtását megelőzően betartották-e a közös halászati politika valamennyi szabályát.

Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban fogadják el."

15. A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke alkalmazandó a tagállamok által a halászati és akvakultúraágazatnak nyújtott támogatás tekintetében.

(2) A Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a Közösség által társfinanszírozásban részesített és az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett, valamint az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének b) pontjában meghatározott fejlesztési tervek alapján vagy a halászhajók leselejtezésére vonatkozó közösségi sürgősségi intézkedés megállapításáról szóló, 2002. december 20-i 2370/2002/EK tanácsi rendelet [12] 5. cikke alapján előírt intézkedésekre vonatkozó kötelező tagállami pénzügyi hozzájárulások tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés alapján egynek tekintendők azok az intézkedések, amelyek a (2) bekezdésében említett kötelező pénzügyi hozzájárulás tekintetében az e rendelet vagy a 2370/2002/EK rendelet rendelkezésein felüli állami támogatást írnak elő."

16. A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

Bizottsági eljárás

Az e rendelet 8., 15., 18. és 21. cikke tekintetében történő végrehajtáshoz szükséges intézkedések a 23. cikk (2) bekezdésében említett irányítási eljárással összhangban kerülnek elfogadásra."

17. A 23. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a 8., 15., 18. és 21. cikk végrehajtása céljából az 1260/1999/EK rendelet 51. cikke által létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Strukturális Bizottság; és

b) a 9. és 10. cikk végrehajtása céljából a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság."

2. cikk

Az I-IV. melléklet az e rendelet mellékletével összhangban kerül módosításra.

3. cikk

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Fischer Boel

[1] HL C 203. E, 2002.8.27., 304. o.

[2] 2002. december 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 179/2002/EK rendelettel (HL L 31., 2002.2.1., 25. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 175., 1997.7.3., 27. o. A legutóbb a 2002/70/EK határozattal (HL L 31., 2002.2.1., 79. o.) módosított határozat.

[5] HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1447/2001/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 198., 2001.7.27., 1. o.).

[6] HL L 358., 2002.12.31., 57. o.

[7] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[8] HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A legutóbb a 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.".

[9] A halászati ágazat átszervezéséről, modernizálásáról és fejlesztéséről, illetve az akvakultúraágazat fejlesztésére vonatkozó közös intézkedésről szóló, 1983. október 4-i 2908/83/EGK tanácsi rendelet (HL L 290., 1983.10.22., 1. o.). A legutóbb a 3733/85/EGK rendelettel (HL L 361., 1985.12.31., 78. o.) módosított rendelet.

[10] A halászati és akvakultúraágazat szerkezetének fejlesztésére és átalakítására vonatkozó közösségi intézkedésekről szóló, 1986. december 18-i 4028/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 376., 1986.12.31., 7. o.). A legutóbb a 3946/92/EGK rendelettel (HL L 401., 1992.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 266., 1998.10.1., 27. o. A legutóbb a 839/2002/EK rendelettel (HL L 134., 2002.5.22., 5. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 358., 2002.12.31., 57. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) ágazati követelmények."

b) a 2. d) i. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"i. a flotta fejlődésére vonatkozó mutatók a helyreállítási és irányítási tervek céljaival kapcsolatosan;"

2. A II. mellékletet el kell hagyni.

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A halászflotta tevékenységére vonatkozó intézkedések végrehajtása (II. cím)"

;

b) az 1.0. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.0. A hajók életkora

E rendelet alkalmazásában a hajók életkora az irányító hatóság támogatás vagy jövedelemtámogatás odaítéléséről szóló határozatának éve és 2930/86/EGK rendelet szerint meghatározott forgalomba helyezési év közötti különbségként meghatározott egész szám.";

c) az 1.3. és 1.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.3. Flottafelújítás (9. cikk)

a) A hajóknak a higiéniára, a biztonságra, az egészségre, a termékminőségre és a munkakörülményekre vonatkozó rendeleteknek és irányelveknek, illetve a hajók méretére és a halászati tevékenység figyelemmel kísérésére vonatkozó közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell épülniük;

b) A hajókat bejegyzik a közösségi halászhajó-nyilvántartásba;

c) A 12. cikk (3) bekezdése d) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül a halászhajó tulajdonjogának átruházása nem jogosít közösségi támogatásra.

1.4. Halászhajók felszerelése és modernizációja (9. cikk)

a) A hajókat már legalább öt éve bejegyezték a közösségi halászhajó-nyilvántartásba, a hajómegfigyelési rendszer berendezéseinek esetét kivéve. A hajó jellegében bekövetkező változásokat be kell vezetni a nyilvántartásba, és a hajókat a modernizációjukkor a közösségi rendelkezéseknek megfelelően meg kell mérni;

b) A beruházások a következőkre vonatkozhatnak:

i. a halászati műveletek racionalizálása, különösen a szelektívebb vagy kevesebb környezeti hatással járó halászati technológiák és fedélzeti módszerek alkalmazása útján, a nemkívánatos járulékos halfogások elkerülése céljából, kivéve a közösségi jog által előírtakat;

és/vagy

ii. a kifogott és a fedélzeten tartósított termékek minőségének javítása, szelektívebb halászati és jobb tartósítási technológiák alkalmazása és a jogi és szabályozási egészségügyi előírások végrehajtása;

és/vagy

iii. a munkakörülmények és a biztonsági feltételek javítása.

A 16. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül a halászfelszerelés cseréje nem minősül támogatható ráfordításnak.";

d) a következő 1.5. ponttal egészül ki:

"1.5. Társadalmi-gazdasági intézkedések (12. cikk)

A halászok képzésének vagy tengeri halászaton kívüli tevékenysége diverzifikációjának támogatását célzó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a kedvezményezettek halászati erőkifejtésének csökkentéséhez, akkor is, ha a halászok részmunkaidőben folytatják a halászatot."

4. A IV. mellékletben, a 2. pontban a 3. táblázat előtti rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A pénzügyi hozzájárulás mértéke

a) A II., III. és IV. címben említett minden tevékenység esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulás (A), az érintett tagállam által nyújtott összes állami pénzügyi hozzájárulás (nemzeti, regionális és egyéb) (B) és, amennyiben van, a magánkedvezményezettek hozzájárulása (C) a következők szerint alakul, a jogosult költség százalékában kifejezve.

1. csoport:

Végleges kivonási támogatás (7. cikk), közös vállalkozás alapításáért járó támogatás (8. cikk), kisipari jellegű part menti halászat (11. cikk), szociális-gazdasági intézkedések (12. cikk), vízi erőforrások megóvása és gyarapítása (13. cikk (1) bekezdésének a) pontja), halászati kikötők létesítményei magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), új piaci értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (14. cikk), kereskedelmi szereplők tevékenysége magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (15. cikk), szüneteltetésért járó támogatások és egyéb pénzügyi támogatások (16. cikk), innovatív intézkedések és technikai támogatás, beleértve az állami szervezetek által végzett kísérleti projekteket (17. cikk).

2. csoport:

Flottafelújítás és a halászhajók felszerelése és modernizálása (9. cikk).

3. csoport:

Akvakultúra (13. cikk (1) bekezdésének b) pontja), halászati kikötők létesítményei magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), feldolgozás és forgalmazás (13. cikk (1) bekezdésének d) pontja), belvízi halászat (13. cikk (1) bekezdésének e) pontja), új értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (14. cikk), kereskedelmi szereplők tevékenysége magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (15. cikk (2) bekezdése).

4. csoport:

Nem állami szervek által végzett kísérleti projektek (17. cikk).

b) A vízi erőforrások megóvására és gyarapítására vonatkozó tevékenység (13. cikk (1) bekezdésének a) pontja), a halászati kikötői létesítmények (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), új értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése (14. cikk), illetve a kereskedelmi szereplők tevékenysége (15. cikk) tekintetében az irányító hatóság határozza meg, hogy az 1. csoportba vagy a 3. csoportba tartoznak-e, különösen a következő szempontok alapján:

- kollektív - egyéni érdekek,

- kollektív - egyéni kedvezményezett (termelői szervezetek, a kereskedelmet képviselő szervezetek),

- a működés eredményeinek nyilvános hozzáférhetősége - magántulajdon és ellenőrzés,

- kollektív testületek, kutatóintézetek pénzügyi részvétele."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2369 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2369&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék