32001L0087[1]

A Bizottság 2001/87/EK irányelve (2001. október 12.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az acibenzolar-s-metil, a ciklanilid, a vas(III)-foszfát, a pimetrozin és a piraflufen-etil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A Bizottság 2001/87/EK irányelve

(2001. október 12.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az acibenzolar-s-metil, a ciklanilid, a vas(III)-foszfát, a pimetrozin és a piraflufen-etil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/49/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: "az irányelv") 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban, Franciaország 1996. október 15-én kérelmet kapott a Novartistól (jelenleg Syngenta) az acibenzolar-s-metil (CGA 245704) hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából. A 97/865/EK bizottsági határozatban [3] megerősítették, hogy a dokumentáció "teljes", azaz azt úgy lehet tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. és III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(2) 1996. március 27-én a ciklanilidra (RPA 090946) vonatkozóan Görögország hasonló kérelmet kapott a Rhône Poulenc Agrochimie SA-tól (jelenleg Aventis CropScience). E kérelmet a 97/137/EK bizottsági határozat [4] nyilvánította teljessé.

(3) 1998. augusztus 27-én Németország a vas(III)-foszfátra vonatkozó kérelmet kapott a W. Neudorff GmbH KG-től. E kérelmet az 1999/43/EK bizottsági határozat [5] nyilvánította teljessé.

(4) 1996. szeptember 4-én Németország pimetrozinra (CGA 215944) vonatkozó kérelmet is kapott a Novartistól. E kérelmet a 97/865/EK bizottsági határozat nyilvánította teljessé.

(5) 1997. június 16-án Belgium a piraflufen-etilre vonatkozó kérelmet kapott a Nihon Nohyaku Co. Ltd-től. E kérelmet a 98/242/EK bizottsági határozat [6] nyilvánította teljessé.

(6) Az irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban - a kérelmező által javasolt felhasználásra vonatkozóan - értékelték ezen öt hatóanyagnak az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásait. A kijelölt referens tagállamok 1998. december 17-én (acibenzolar-s-metil), 1998. február 11-én (ciklanilid), 1999. július 30-án [vas(III)-foszfát], 1998. május 28-án (pimetrozin), illetve 1999. július 8-án (piraflufen-etil) benyújtották a Bizottsághoz az anyagokra vonatkozó értékelő jelentések tervezetét.

(7) Az értékelő jelentések tervezetét a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatokat 2001. június 29-én az acibenzolar-s-metilről, a ciklanilidről, a vas(III)-foszfátról, a pimetrozinról és a piraflufen-etilről szóló bizottsági egyedi felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették.

(8) A dokumentációt és a felülvizsgálatokból származó információkat benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz. Az acibenzolar-s-metilt és a vas(III)-foszfátot illetően nem tettek fel külön kérdést a bizottságnak. A bizottság úgy tekintette, hogy nem volt olyan kérdés, amit a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatban [7] szeretne feltenni. A bizottság megjegyezte, hogy a megjegyzés hiányát csak úgy lehet értelmezni, mint annak a jelét, hogy nincsenek a megjegyzést szükségessé tevő nyilvánvaló okok.

(9) A bizottság a ciklanilidre vonatkozó véleményében [8] kifejtette az egereken és nyulakon megfigyelt bizonyos hatások értelmezését, és javaslatot tett a talajban képződő metabolit, a 2,4-diklór-alanin lebomlásának ismételt felmérésére. A bizottság javaslatait figyelembe vették.

(10) A bizottság a pimetrozinról szóló véleményében [9] felmért bizonyos hatásokat a fogyasztók megengedhető napi bevitelének és akut referenciadózisának származtatásával összefüggésben.

(11) A bizottság a piraflufen-etilről szóló véleményében [10] azt a következtetést vonta le, hogy általában elhanyagolható az alapvegyület és bomlástermékei által történő talajvízszennyezés kockázata. Szélsőséges körülmények között azonban, bizonyos bomlástermékek sorsát körültekintően kell értékelni.

(12) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy bármelyik érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer várhatóan általában megfelel az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagokat helyénvaló felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása céljából, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(13) A felvételt követően belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák az irányelvnek az acibenzolar-s-metilt, ciklanilidet, vas(III)-foszfátot, pimetrozint vagy piraflufen-etilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó előírásait, és különösen, hogy ezen időszak alatt felülvizsgálhassák a meglévő ideiglenes engedélyeket, vagy az irányelv előírásaival összhangban - legkésőbb ezen időszak végéig - új engedélyeket adjanak meg. Az érintett hatóanyagok valamelyikét és az I. mellékletben szereplő más hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan hosszabb időszak is előírható.

(14) A felülvizsgálati jelentés az irányelv VI. mellékletében meghatározott egységes alapelvek több szakaszának a tagállamok által történő megfelelő végrehajtáshoz szükséges, amennyiben ezen alapelvek a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából benyújtott adatok értékelésére vonatkoznak. Ezért helyénvaló előírni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentéseket (a bizalmas információk kivételével) a tagállamok az érdekelt felek számára konzultációs célból rendelkezésre bocsássák, vagy hozzáférhetővé. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban, az érintett hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(15) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat a mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. március 31-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Tekintettel azonban az értékelésre és a döntéshozatalra, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint - az irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentáció alapján -, az acibenzolar-s-metilt, ciklanilidet, vas(III)-foszfátot, pimetrozint vagy piraflufen-etilt tartalmazó növényvédő szerek meglévő ideiglenes engedélyeire vonatkozóan, az első bekezdésben megállapított időszakot 2003. március 31-éig meghosszabbították.

(3) A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt acibenzolar-s-metilt, ciklanilidet, vas(III)-foszfátot, pimetrozint vagy piraflufen-etilt tartalmazó növényvédő szerek esetében azonban, az (1) bekezdésben említett időszakot olyan mértékben hosszabbítják meg, hogy az a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének a hatóanyag felvétele céljából történő módosításról szóló irányelvben megállapított rendelkezésekben előírt hosszabb végrehajtási időszak legyen.

(4) A tagállamok, az acibenzolar-s-metilre, a ciklanilidre, a vas(III)-foszfátra, a pimetrozinra és a piraflufen-etilre vonatkozó felülvizsgálati jelentéseket (a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

Ez az irányelv 2001. november 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. október 12-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 176., 2001.6.29., 61. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 351., 1997.12.23., 67. o.

[4] HL L 52., 1997.2.22., 20. o.

[5] HL L 14., 1999.1.19., 30. o.

[6] HL L 96., 1998.3.28., 45. o.

[7] A Növények Tudományos Bizottsága 2001. március 7-i plenáris ülésének jegyzőkönyve (acibenzolar-s-metil).A Növények Tudományos Bizottsága 2001. június 4-i plenáris ülésének jegyzőkönyve [vas(III)-foszfát].

[8] A Növényügyi Tudományos Bizottságnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelvvel kapcsolatban a ciklanilid értékelésére vonatkozó véleménye. SCP/CYCLAN/002-végleges, 2000. december 11.

[9] A Növényügyi Tudományos Bizottságnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelvvel kapcsolatban a pimetrozin értékelésére vonatkozó véleménye. SCP/PYMETR/002-végleges, 2001. január 31.

[10] A Növényügyi Tudományos Bizottságnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelvvel kapcsolatban a piraflufen-etil értékelésére vonatkozó véleménye. SCP/PYRA/-végleges, 2001. március 7.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"A 91/414/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATÁBA BEILLESZTENDŐ BEJEGYZÉSEK

Sor- szám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

20. | Acibenzolar-s-metil CAS-szám: 135158-54-2 CIPAC-szám: 597 | Benzo[1,2,3]tiadiazol-7-tiokarbonsav S-metil észter | 970 g/kg | 2001. november 1. | 2011. október 31. | Felhasználása csak növényaktivátorként engedélyezhető. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. június 29. |

21. | Ciklanilid CAS-szám: 113136-77-9 CIPAC-szám: 586 | Nincs | 960 g/kg | 2001. november 1. | 2011. október 31. | Felhasználása csak növénynövekedés-szabályozóként engedélyezhető. A 2,4-diklór-anilin (2,4-DCA) szennyeződés maximális tartalma a gyárilag előállított hatóanyagban 1 g/kg. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. június 29. |

22. | Vas(III)-foszfát CAS-szám: 10045-86-0 CIPAC-szám: 629 | Vas(III)-foszfát | 990 g/kg | 2001. november 1. | 2011. október 31. | Felhasználása csak csigaölő szerként engedélyezhető. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. június 29. |

23. | Pimetrozin CAS-szám: 123312-89-0 CIPAC-szám: 593 | (E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilén)amino]-4,5-dihidro-2H-(1,2,4)-triazin-3 egy | 950 g/kg | 2001. november 1. | 2011. október 31. | Felhasználása csak rovarölő szerként engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelően történő döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetek védelmére. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. június 29. |

24. | Piraflufen-etil CAS-szám: 129630-19-9 CIPAC-szám: 605 | Etil-2-klór-5-(4-klór-5-difluor-metoxi-1-mipirazol-3-il)-4-fluor-fenoxiacetát | 956 g/kg | 2001. november 1. | 2011. október 31. | Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelően történő döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk az algák és a vízinövények védelmére, és - adott esetben - kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazniuk. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. június 29. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0087 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0087&locale=hu

Tartalomjegyzék