32001D0118[1]

A Bizottság határozata (2001. január 16.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2001) 108. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. január 16.)

a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2001) 108. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/118/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal [1] módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 1. cikkének a) pontjára,

tekintettel a 94/31/EK irányelvvel [3] módosított, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozatot [5] módosítani kell a tagállamoktól a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdése értelmében kapott értesítések fényében.

(2) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/532/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A veszélyes besorolású hulladékok rendelkeznek a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt egy vagy több tulajdonsággal, illetve a fent említett melléklet H3-H8, H10 [6] és H11 pontjai tekintetében az alábbiakban felsorolt egy vagy több tulajdonsággal:

- lobbanáspont ≤ 55 °C,

- egy vagy több nagyon toxikusnak minősülő [7] anyag összkoncentrációja ≥ 0,1 %,

- egy vagy több toxikusnak minősülő anyag összkoncentrációja ≥ 3 %,

- egy vagy több ártalmasnak minősülő anyag összkoncentrációja ≥ 25 %,

- egy vagy több R35 minősítésű maró anyag összkoncentrációja ≥ 1 %,

- egy vagy több R34 minősítésű maró anyag összkoncentrációja ≥ 5 %,

- egy vagy több R41 minősítésű irritatív anyag összkoncentrációja ≥ 10 %,

- egy vagy több R36, R37, R38 minősítésű irritatív anyag összkoncentrációja ≥ 20 %,

- legalább egy, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó karcinogén anyag koncentrációja ≥ 0,1 %,

- legalább egy, a 3. kategóriába tartozó karcinogén anyag koncentrációja ≥ 1 %,

- legalább egy, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó R60, R61 minősítésű szaporodást károsító anyag koncentrációja ≥ 0,5 %,

- legalább egy, a 3. kategóriába tartozó R62, R63 minősítésű szaporodást károsító anyag koncentrációja ≥ 5 %,

- legalább egy, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó R46 minősítésű mutagén anyag koncentrációja ≥ 0,1 %,

- legalább egy, a 3. kategóriába tartozó R40 minősítésű mutagén anyag koncentrációja ≥ 1 %."

2. A melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 16-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 135., 1996.6.6., 32. o.

[2] HL L 78., 1991.3.26., 32. o.

[3] HL L 168., 1994.7.2., 28. o.

[4] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[5] HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

[6] A 67/548/EGK irányelv hetedik módosításáról szóló 92/32/EGK tanácsi irányelvben (HL L 154., 1992.6.5., 1. o.) bevezetésre került a "szaporodás során károsító" kifejezés. Ez a kifejezés a "teratogén" kifejezés helyébe lépett, és pontosabb meghatározással bír, a fogalom koncepciójának megváltoztatása nélkül. Ezért ez a kifejezés a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében szereplő H10 tulajdonság megfelelője.

[7] A minősítés, illetve az R számok a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.) és annak későbbi módosításaira vonatkoznak. A koncentráció határértékek a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK irányelvben (HL L 187., 1988.7.16., 14. o.) és annak későbbi módosításaiban meghatározottakkal azonosak.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A hulladékok jegyzéke a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében

Bevezetés

1. Ez a jegyzék a hulladékok harmonizált jegyzéke. Időszakonként felülvizsgálatra kerül az új ismeretek, és különösen az új kutatási eredmények alapján, és amennyiben szükséges, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkével összhangban módosításra kerül. Valamely anyagnak a jegyzékbe történő felvétele azonban nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az anyagok csak abban az esetben minősülnek hulladéknak, ha a 75/442/EGK irányelv 1. cikke a) pontjának hulladékra adott meghatározása teljesül.

2. A jegyzékben szereplő hulladékokra a 75/442/EGK irányelv rendelkezései vonatkoznak, kivéve azokat az eseteket, amikor a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni.

3. A jegyzékben szereplő különböző típusú hulladékokat teljes mértékben meghatározza a hulladék hatszámjegyű kódja és a vonatkozó kétszámjegyű és négyszámjegyű fejezetcímek. Ezek alapján valamely hulladéknak a jegyzékben történő azonosításához a következő 4 lépést kell tenni.

3.1. Azonosítani kell a hulladékot eredményező forrást a 01-12. vagy a 17-20. főcsoportban, és azonosítani kell a megfelelő hulladékkódot (kivéve ezeknek a fejezeteknek a 99-re végződő kódjait). Előfordulhat, hogy egy adott létesítménynek, a tevékenységeire tekintettel, több fejezet szerint kell besorolnia hulladékát. Például egy személygépkocsi-gyártó megtalálhatja a hulladékait a 12. főcsoportban (fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok), a 11. főcsoportban (fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nem vasfémek hidrometallurgiai hulladékai) illetve a 08. főcsoportban (bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok), a különböző feldolgozási lépésektől függően.

Megjegyzés: az elkülönítve gyűjtött csomagolási hulladékot (beleértve a különböző csomagolóanyagok keverékét) a 15 01, és nem a 20 01 alá kell besorolni.

3.2. Amennyiben a 01-12. vagy 17-20. főcsoportokban nem található megfelelő hulladékkód, akkor a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni a hulladék azonosításakor.

3.3. Amennyiben ezek közül a hulladékkódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.

3.4. Amennyiben a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő fejezetében.

4. Minden csillaggal (*) jelölt hulladék veszélyes hulladéknak minősül a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv értelmében, és az irányelv rendelkezései vonatkoznak rá, kivéve ha az irányelv 1. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. E határozat alkalmazásában "veszélyes anyag" minden olyan anyag, amely a 67/548/EGK irányelvben, illetve annak módosításaiban veszélyesként került vagy kerül besorolásra; "nehézfém" az antimon, arzén, kadmium, króm(VI), réz, ólom, higany, nikkel, szelén, tellúr, tallium és ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva.

6. Amennyiben a hulladék a veszélyes anyagokra történő specifikus vagy általános hivatkozással veszélyesként kerül azonosításra, a hulladék csak akkor minősül veszélyesnek, ha ezeknek az anyagoknak olyan magas a koncentrációja (tömegszázalékban), hogy a hulladék rendelkezik a 91/689/EGK tanácsi irányelv III. mellékletében felsorolt tulajdonságokkal. A H3-H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében e határozat 2. cikkét kell alkalmazni. A H1, H2, H9, H12-H14 tekintetében e határozat 2. cikke jelenleg nem tartalmaz előírásokat.

7. Az 1999/45/EK irányelvvel összhangban, amely a preambulumában kimondja, hogy az ötvözetek esetében további vizsgálatokra van szükség, mivel az ötvözetek jellemzői olyanok, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hagyományos módszerekkel esetleg nem lehet pontosan megállapítani a tulajdonságaikat, nem a 2. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre. Ez változatlan marad, amíg a Bizottság és a tagállamok el nem végzik az ötvözetek besorolásának külön megközelítése terén vállalt további munkájukat. Azok a hulladék anyagok, amelyek kifejezetten ebben a jegyzékben szerepelnek, megmaradnak jelenlegi besorolásukban.

8. A jegyzékben szereplő tételek számozása a következő szabályok alapján történt: azon hulladékok esetében, amelyek nem változtak, a 94/3/EK bizottsági határozat kódszámait használták fel. A módosult hulladékok kódszámait törölték, és az új jegyzék végrehajtása utáni esetleges zavarok elkerülése érdekében nem is kerülnek felhasználásra. A jegyzékbe újonnan felvett hulladékok olyan kódot kaptak, amely nem volt használatban a 94/3/EK bizottsági határozatban és a 2000/532/EK bizottsági határozatban.

TÁRGYMUTATÓ

A jegyzék főcsoportjai

01 | Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok |

02 | Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból halászatból, élelmiszer-előállításból és feldolgozásból származó hulladékok |

03 | Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulózrost-szuszpenzió, papír- és kartongyártásból származó hulladékok |

04 | Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok |

05 | Kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok |

06 | Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

07 | Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok |

08 | Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

09 | Fényképészeti ipar hulladékai |

10 | Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok |

11 | Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nem vasfémek hidrometallurgiai hulladékai |

12 | Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok |

13 | Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05. és 12. főcsoportban felsoroltakat) |

14 | Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógázhulladékok (kivéve 07 és 08) |

15 | Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat |

16 | A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok |

17 | Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) |

18 | Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) |

19 | Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásából származó hulladékok |

20 | Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is |

01 | ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL, KŐFEJTÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

01 01 | ásványok bányászatából származó hulladékok |

01 01 01 | fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok |

01 01 02 | nem fémes ásványok bányászatából származó hulladékok |

01 03 | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok |

01 03 04* | szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő |

01 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő |

01 03 06 | meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től |

01 03 07* | fémtartamú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

01 03 08 | hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től |

01 03 09 | timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től |

01 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 04 | nem fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok |

01 04 07* | nem fémes ásványi anyagok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

01 04 08 | kőtörmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től |

01 04 09 | hulladék homok és hulladék agyag |

01 04 10 | hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től |

01 04 11 | kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től, |

01 04 12 | ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től |

01 04 13 | kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től |

01 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 05 | fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok |

01 05 04 | édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok |

01 05 05* | olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok |

01 05 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok |

01 05 07 | baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól |

01 05 08 | klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól |

01 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL ÉS HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |

02 01 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |

02 01 02 | hulladékká vált állati szövetek |

02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek |

02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |

02 01 06 | állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék |

02 01 07 | erdőgazdálkodási hulladékok |

02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok |

02 01 09 | mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól |

02 01 10 | fémhulladék |

02 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 02 | hús, hal, és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok |

02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszapok |

02 02 02 | hulladékká vált állati szövetek |

02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 02 04 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 03 | gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítésből és feldolgozásból; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz feldolgozásából és fermentálásból származó hulladékok |

02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásból származó iszapok |

02 03 02 | tartósítószer-hulladékok |

02 03 03 | oldószeres extrakcióból származó hulladékok |

02 03 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 03 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 04 | cukorgyártási hulladékok |

02 04 01 | cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld |

02 04 02 | nem szabványos kalcium-karbonát |

02 04 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 05 | tejipari hulladékok |

02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 05 02 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 06 | sütő- és cukrászipari hulladékok |

02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 06 02 | tartósítószer-hulladékok |

02 06 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 07 | alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) |

02 07 01 | nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok |

02 07 02 | szeszfőzés hulladékai |

02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladékok |

02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 07 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

03 01 | fafeldolgozásból, valamint falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok |

03 01 01 | fakéreg- és parafahulladék |

03 01 04* | veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemezdarabolási hulladékok |

03 01 05 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemezdarabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től |

03 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 02 | faanyagvédő szer hulladékok |

03 02 01* | halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 02* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 03* | fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 04* | szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek |

03 02 99 | közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek |

03 03 | cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási és feldolgozási hulladékok |

03 03 01 | fakéreg- és fahulladék |

03 03 02 | zöldlúg iszap (a főzőlúg regenerálásából nyert) |

03 03 05 | papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap |

03 03 07 | hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok |

03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok |

03 03 09 | hulladék mésziszap |

03 03 10 | mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál- töltőanyag- és fedőanyag-iszapok |

03 03 11 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től |

03 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

04 | BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK |

04 01 | bőr- és szőrmeipari hulladékok |

04 01 01 | húslás és meszezési bőrhasíték hulladék |

04 01 02 | meszezési hulladék |

04 01 03* | oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék |

04 01 04 | krómtartalmú cserzőlé |

04 01 05 | krómot nem tartalmazó cserzőlé |

04 01 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok |

04 01 07 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok |

04 01 08 | krómot tartalmazó cserzett bőr hulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) |

04 01 09 | kötözési és kikészítési hulladékok |

04 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

04 02 | textilipari hulladékok |

04 02 09 | társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) |

04 02 10 | természetes anyagokból származó szerves anyagok (például zsír, viasz) |

04 02 14* | kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok |

04 02 15 | kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től |

04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek |

04 02 17 | színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól |

04 02 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó, iszapok |

04 02 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től |

04 02 21 | feldolgozatlantextilszál-hulladékok |

04 02 22 | feldolgozott-textilszál-hulladékok |

04 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 | KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

05 01 | kőolaj finomításból származó hulladékok |

05 01 02* | sótalanító berendezésből származó iszapok |

05 01 03* | tartályfenékiszapok |

05 01 04* | alkil-savas iszapok |

05 01 05* | kiömlött olaj |

05 01 06* | üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok |

05 01 07* | savas kátrányok |

05 01 08* | egyéb kátrányok |

05 01 09* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok |

05 01 10 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től |

05 01 11* | tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok |

05 01 12* | savas olajok |

05 01 13 | kazántápvíz iszapja |

05 01 14 | hűtőtornyok hulladékai |

05 01 15* | elhasznált derítőföld |

05 01 16 | kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok |

05 01 17 | bitumen |

05 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 06 | kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok |

05 06 01* | savas kátrányok |

05 06 03* | egyéb kátrányfélék |

05 06 04 | hűtőtornyok hulladékai |

05 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 07 | földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok |

05 07 01* | higanyt tartalmazó hulladékok |

05 07 02 | ként tartalmazó hulladékok |

05 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 | SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

06 01 | savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 01 01* | kénsav és kénessav |

06 01 02* | sósav |

06 01 03* | folysav (hidrogén-fluorid) |

06 01 04* | foszforsav és foszforossav |

06 01 05* | salétromsav és salétromossav |

06 01 06* | egyéb savak |

06 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 02 | lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 02 01* | kalcium-hidroxid |

06 02 03* | ammónium-hidroxid |

06 02 04* | nátrium- és kálium-hidroxid |

06 02 05* | egyéb lúgok |

06 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 03 | sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 03 11* | cianidtartalmú szilárd sók és oldatok |

06 03 13* | nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik |

06 03 14 | szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól |

06 03 15* | nehézfémeket tartalmazó fémoxidok |

06 03 16 | fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től |

06 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 04 | fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól |

06 04 03* | arzéntartalmú hulladékok |

06 04 04* | higanytartalmú hulladékok |

06 04 05* | más nehézfémeket tartalmazó hulladékok |

06 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 05 | szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok |

06 05 02* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

06 05 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től |

06 06 | kénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő folyamatokból származó hulladékok |

06 06 02* | veszélyes szulfidokat tartalmazó hulladékok |

06 06 03 | szulfidokat tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től |

06 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 07 | halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |

06 07 01* | elektrolízisből származó, azbeszttartalmú hulladékok |

06 07 02* | klórgyártásból származó aktív szén |

06 07 03* | higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap |

06 07 04* | oldatok és savak, például kontaktsav |

06 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 08 | szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 08 02 | klórszilánokat tartalmazó hulladékok |

06 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 09 | foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |

06 09 02 | foszforvegyületeket tartalmazó salak |

06 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett kalciumalapú reakciók hulladékai |

06 09 04 | kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól |

06 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 10 | nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladékok |

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

06 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 11 | szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladékok |

06 11 01 | titán-dioxid termelésből származó kalciumalapú reakciók hulladékai |

06 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 13 | közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

06 13 01* | szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok |

06 13 02* | kimerült aktív szén (a 06 07 02 kivételével) |

06 13 03 | műkorom |

06 13 04* | azbesztfeldolgozásból származó hulladékok |

06 13 05* | korom |

06 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

07 01 | szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 01 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 01 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től |

07 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 02 | műanyagok, műgumik és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 02 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 02 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től |

07 02 13 | hulladék műanyagok |

07 02 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok |

07 02 15 | adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től |

07 02 16 | szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok |

07 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 03 | szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) |

07 03 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 03 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től |

07 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 04 | szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és egyéb biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 04 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 04 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től |

07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

07 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 05 | gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 05 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 05 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től |

07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

07 05 14 | szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól |

07 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 06 | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 06 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 10* | egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 06 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től |

07 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 | finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 07 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től |

07 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

08 01 | festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok |

08 01 11* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok |

08 01 12 | festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től |

08 01 13* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok |

08 01 14 | festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól |

08 01 15* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok |

08 01 16 | festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től |

08 01 17* | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

08 01 18 | festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től |

08 01 19* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók |

08 01 20 | festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től |

08 01 21* | festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok |

08 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 02 | egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 02 01 | por alapú bevonatok hulladékai |

08 02 02 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok |

08 02 03 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók |

08 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 03 | nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 03 07 | nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok |

08 03 08 | nyomdafestéket tartalmazó, vizes folyékony hulladékok |

08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok |

08 03 13 | nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től |

08 03 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafestékiszapok |

08 03 15 | nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től |

08 03 16* | hulladékká vált gravírozó oldatok |

08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner |

08 03 18 | hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től |

08 03 19* | diszpergált olaj |

08 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 04 | ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) |

08 04 09* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók és tömítőanyagok hulladékai |

08 04 10 | ragasztók és tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től |

08 04 11* | szerves oldószereket és más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyagok iszapjai |

08 04 12 | ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től |

08 04 13* | szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók és tömítőanyagok vizes iszapjai |

08 04 14 | ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól |

08 04 15* | szerves oldószereket illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok |

08 04 16 | ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től |

08 04 17* | gyantaolaj |

08 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 | a 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 01* | hulladék izocianátok |

09 | FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI |

09 01 | fényképészeti ipar hulladékai |

09 01 01* | vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok |

09 01 02* | vizes alapú, ofszetlemez előhívó oldatok |

09 01 03* | oldószeralapú előhívó oldatok |

09 01 04* | rögzítő (fixír) oldatok |

09 01 05* | halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok |

09 01 06* | fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék |

09 01 07 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír |

09 01 08 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír |

09 01 10 | egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül |

09 01 11* | egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak |

09 01 12 | áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től |

09 01 13* | keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól |

09 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

10 01 | erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) |

10 01 01 | hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04) |

10 01 02 | széntüzelés pernyéje |

10 01 03 | tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye |

10 01 04* | olajtüzelés pernyéje és kazánpora |

10 01 05 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok |

10 01 07 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék |

10 01 09* | kénsav |

10 01 13* | tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje |

10 01 14* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor |

10 01 15 | együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től |

10 01 16* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |

10 01 17 | együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól |

10 01 18* | gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

10 01 19 | gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, 10 01 07-től és a 10 01 18-tól |

10 01 20* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

10 01 21 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól |

10 01 22* | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok |

10 01 23 | kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től |

10 01 24 | fluid ágyakból származó homok |

10 01 25 | széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó hulladékok |

10 01 26 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok |

10 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 02 | vas- és acéliparból származó hulladékok |

10 02 01 | salak kezeléséből származó hulladékok |

10 02 02 | kezeletlen salak |

10 02 07* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 02 08 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től |

10 02 10 | hengerlési reve |

10 02 11* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 02 12 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től |

10 02 13* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 02 14 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól |

10 02 15 | egyéb iszapok és szűrőpogácsák |

10 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 03 | alumínium olvadék elektrolíziséből származó hulladékok |

10 03 02 | hulladékká vált anóddarabok |

10 03 04* | elsődleges termelésből származó salak |

10 03 05 | timföldhulladék |

10 03 08* | másodlagos termelésből származó sósalak |

10 03 09* | másodlagos termelésből származó feketesalak |

10 03 15* | gyúlékony, illetve vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |

10 03 16 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től |

10 03 17* | anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok |

10 03 18 | anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től |

10 03 19* | füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por |

10 03 20 | füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től |

10 03 21* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) |

10 03 22 | egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től |

10 03 23* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 03 24 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 23-tól |

10 03 25* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 03 26 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től |

10 03 27* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 03 28 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től |

10 03 29* | sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

10 03 30 | sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től |

10 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 04 | ólom termikus kohászatából származó hulladékok |

10 04 01* | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 04 02* | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek |

10 04 03* | kalcium-arzenát |

10 04 04* | füstgázpor |

10 04 05* | egyéb részecskék és por |

10 04 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 04 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 04 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 04 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től |

10 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 05 | cink termikus kohászatából származó hulladékok |

10 05 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 05 03* | füstgázpor |

10 05 04 | egyéb részecskék és por |

10 05 05* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 05 06* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 05 08* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 05 09 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól |

10 05 10* | gyúlékony, illetve vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |

10 05 11 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től |

10 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 06 | réz termikus kohászatából származó hulladékok |

10 06 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 06 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |

10 06 03* | füstgázpor |

10 06 04 | egyéb részecskék és por |

10 06 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 06 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 06 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 06 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től |

10 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 07 | ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok |

10 07 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 07 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |

10 07 03 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |

10 07 04 | egyéb részecskék és por |

10 07 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 07 07* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 07 08 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től |

10 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 08 | egyéb nem vasfémek termikus kohászatából származó hulladékok |

10 08 04 | szilárd részecskék és por |

10 08 08* | elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak |

10 08 09 | egyéb salakok |

10 08 10* | gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő kohósalak és fölözék |

10 08 11 | kohósalak (fémsalak) és fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től |

10 08 12* | anódgyártásból származó, kátránytartalmú hulladékok |

10 08 13 | anódgyártásból származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től |

10 08 14 | anóddarabok |

10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 08 16 | füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től |

10 08 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 08 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től |

10 08 19* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 08 20 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től |

10 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 09 | vasöntvények készítéséből származó hulladékok |

10 09 03 | kemencesalak |

10 09 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák |

10 09 06 | fémöntésre nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től |

10 09 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák |

10 09 08 | fémöntésre használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től |

10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 09 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től |

10 09 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |

10 09 12 | egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től |

10 09 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok |

10 09 14 | kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól |

10 09 15* | veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok |

10 09 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től |

10 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 10 | nem vasfém öntvények készítéséből származó hulladékok |

10 10 03 | kemencesalak |

10 10 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák |

10 10 06 | fémöntésre nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től |

10 10 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák |

10 10 08 | fémöntésre használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től |

10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 10 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től |

10 10 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |

10 10 12 | egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től |

10 10 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok |

10 10 14 | kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól |

10 10 15* | veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok |

10 10 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től |

10 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 11 | üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok |

10 11 03 | üvegalapú, szálas anyagok hulladékai |

10 11 05 | egyéb részecskék és por |

10 11 09* | feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai |

10 11 10 | feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től |

10 11 11* | nehézfémeket tartalmazó (például katódsugárcsövek) hulladék üvegrészecskék és üvegporhulladék |

10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től |

10 11 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok |

10 11 14 | üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól |

10 11 15* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 11 16 | füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től |

10 11 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 11 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től |

10 11 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 11 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től |

10 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 12 | kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok |

10 12 01 | hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek |

10 12 03 | szilárd részecskék és por |

10 12 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 12 06 | kiselejtezett öntőformák |

10 12 08 | kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai |

10 12 09* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 12 10 | gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től |

10 12 11* | nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok |

10 12 12 | zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től |

10 12 13 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja |

10 12 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 13 | cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok |

10 13 01 | hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverékek |

10 13 04 | mész égetéséből és oltásából származó hulladékok |

10 13 06 | szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) |

10 13 07 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 13 09* | azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó hulladékok |

10 13 10 | azbesztcement gyártásakor keletkező hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től |

10 13 11 | cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től |

10 13 12* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 13 13 | gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től |

10 13 14 | hulladék beton és betonkészítési iszap |

10 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 14 | krematóriumokból származó hulladékok |

10 14 01* | füstgáz tisztításból származó, higanyt tartalmazó hulladékok |

11 | FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEM VASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI |

11 01 | fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok (például galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) |

11 01 05* | reve eltávolítására használt savak |

11 01 06* | közelebbről nem meghatározott savak |

11 01 07* | pácolásra használt lúgok |

11 01 08* | foszfátozásból származó iszapok |

11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

11 01 10 | iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től |

11 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek |

11 01 12 | öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től |

11 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó, zsírtalanítási hulladékok |

11 01 14 | zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól |

11 01 15* | membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai |

11 01 16* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |

11 01 98* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

11 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

11 02 | nem vasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok |

11 02 02* | cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) |

11 02 03 | vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladékok |

11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó, réz-hidrometallurgiai hulladékok |

11 02 06 | réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től |

11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

11 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

11 03 | fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok |

11 03 01* | cianid tartalmú hulladékok |

11 03 02* | egyéb hulladékok |

11 05 | tűzi horganyzási eljárások hulladékai |

11 05 01 | kemény cink |

11 05 02 | cinkhamu |

11 05 03* | gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok |

11 05 04* | elhasznált folyasztószer |

11 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 | FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

12 01 | fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok |

12 01 01 | vasfémreszelék és -esztergaforgács |

12 01 02 | vasfémpor és -részecskék |

12 01 03 | nem vasfém reszelék és esztergaforgács |

12 01 04 | nem vasfém por és -részecskék |

12 01 05 | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács |

12 01 06* | ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) |

12 01 07* | halogénmentes, ásványolaj-alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) |

12 01 08* | halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok |

12 01 09* | halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok |

12 01 10* | szintetikus hűtő-kenő olajok |

12 01 12* | elhasznált viaszok és zsírok |

12 01 13 | hegesztési hulladékok |

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok |

12 01 15 | gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től |

12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok |

12 01 17 | homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól |

12 01 18* | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, és lappolás iszapja) |

12 01 19* | biológiailag könnyen lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj |

12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazó, elhasznált csiszolóeszközök és anyagok |

12 01 21 | elhasznált csiszolóeszközök és anyagok, amelyek különböznek a 12 01 20-tól |

12 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 03 | vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11) |

12 03 01* | vizes mosófolyadékok |

12 03 02* | gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai |

13 | OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05., 12. ÉS 19. FŐCSOPORTBAN FELSOROLTAKAT) |

13 01 | hidraulikaolaj-hulladékok |

13 01 01* | PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajok |

13 01 04* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók |

13 01 05* | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók |

13 01 09* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok |

13 01 10* | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolajok |

13 01 11* | szintetikus hidraulikaolajok |

13 01 12* | biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok |

13 01 13* | egyéb hidraulikaolajok |

13 02 | motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok |

13 02 04* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 05* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 06* | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 07* | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 08* | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 03 | szigetelő és hőtranszmissziós olajok hulladéka |

13 03 01* | PCB-ket tartalmazó, szigetelő vagy hőtranszmissziós olajok |

13 03 06* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től |

13 03 07* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok |

13 03 08* | szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok |

13 03 09* | biológiailag könnyen lebomló, szigetelő és hő-ranszmissziós olajok |

13 03 10* | egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok |

13 04 | hajózásban keletkező olajos hulladékok |

13 04 01* | belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |

13 04 02* | kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok |

13 04 03* | egyéb hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |

13 05 | olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok |

13 05 01* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok |

13 05 02* | olaj-víz szeparátorokból származó iszapok |

13 05 03* | bűzelzáróból származó iszapok |

13 05 06* | olaj-víz szeparátorokból származó olaj |

13 05 07* | olaj-víz szeparátorokból származó, olajat tartalmazó víz |

13 05 08* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke |

13 07 | folyékony üzemanyagok hulladékai |

13 07 01* | fűtőolaj és dízelolaj |

13 07 02* | benzin |

13 07 03* | egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) |

13 08 | közelebbről nem meghatározott olajhulladékok |

13 08 01* | sótalanítási iszapok vagy emulziók |

13 08 02* | egyéb emulziók |

13 08 99* | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

14 | SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉKOK (KIVÉVE 07 ÉS 08) |

14 06 | szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok |

14 06 01* | klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC |

14 06 02* | egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 06 03* | egyéb oldószerek és oldószerkeverékek |

14 06 04* | halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok |

14 06 05* | egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok |

15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |

15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) |

15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |

15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |

15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |

15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |

15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |

15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |

15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |

15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |

15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (például azbesztet) tartalmazó, fémből készült csomagolási hulladék, beleértve a kiürült, hajtógázos palackokat |

15 02 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat |

15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (beleértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |

15 02 03 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től |

16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |

16 01 | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ide értve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) |

16 01 03 | termékként tovább nem használható, gumiabroncsok |

16 01 04 | termékként tovább nem használható járművek; Megjegyzés: ez a tétel nem része a bizottság véleményezése céljából benyújtott javaslatnak. E tétel szükséges módosításai a COM(2000) 546 dokumentumban szereplő javaslattal kapcsolatos tanácsi eljárás eredményének fényében kerülnek végrehajtásra. |

16 01 06 | termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket |

16 01 07* | olajszűrők |

16 01 08* | higanyt tartalmazó alkatrészek |

16 01 09* | PCB-ket tartalmazó alkatrészek |

16 01 10* | robbanó tulajdonságú alkatrészek (például légzsákok) |

16 01 11* | azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek |

16 01 12 | súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től |

16 01 13* | fékfolyadékok |

16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok |

16 01 15 | fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től |

16 01 16 | cseppfolyósított gázok tartályai |

16 01 17 | vasfémek |

16 01 18 | nem vasfémek |

16 01 19 | műanyagok |

16 01 20 | üveg |

16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig felsoroltaktól, valamint a 16 01 13-tól és a 16 01 14-től |

16 01 22 | közelebbről nem meghatározott alkatrészek |

16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladékai |

16 02 09* | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok |

16 02 10* | PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től |

16 02 11* | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések |

16 02 12* | szabad azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezések |

16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től a 16 02 12-ig felsorolt tételektől |

16 02 14 | használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól |

16 02 15* | használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok |

16 02 16 | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 02 15-től |

16 03 | az előírásoknak nem megfelelő és fel nem használt termékek |

16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok |

16 03 04 | szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól |

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok |

16 03 06 | szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től |

16 04 | robbanóanyag-hulladékok |

16 04 01* | hulladék lőszer |

16 04 02* | tűzijáték-hulladékok |

16 04 03* | egyéb robbanóanyag-hulladékok |

16 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek |

16 05 04* | nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) |

16 05 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től |

16 05 06* | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is |

16 05 07* | használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek |

16 05 08* | használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek |

16 05 09 | használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól |

16 06 | elemek és akkumulátorok |

16 06 01* | ólomakkumulátorok |

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek |

16 06 03* | higanyt tartalmazó elemek |

16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) |

16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |

16 06 06* | elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit |

16 07 | szállító-, tárolótartályok és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) |

16 07 08* | olajat tartalmazó hulladékok |

16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

16 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 08 | kimerült katalizátorok |

16 08 01 | arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) |

16 08 02* | veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok |

16 08 03 | egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től |

16 08 04 | fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátorai (kivéve 16 08 07) |

16 08 05* | foszforsavat tartalmazó, elhasznált katalizátorok |

16 08 06* | elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak |

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett, kimerült katalizátorok |

16 09 | oxidáló anyagok |

16 09 01* | permanganátok, például kálium-permanganát |

16 09 02* | kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát |

16 09 03* | peroxidok, például hidrogén-peroxid |

16 09 04* | közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok |

16 10 | keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt, vizes folyékony hulladékok |

16 10 01* | veszélyes anyagokat tartalmazó, vizes, folyékony hulladékok |

16 10 02 | vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től |

16 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó, vizes tömény oldatok |

16 10 04 | vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól |

16 11 | bélés- és tűzálló anyagok hulladékai |

16 11 01* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén alapú bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 02 | kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től |

16 11 03* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 04 | kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól |

16 11 05* | kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 06 | kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től |

17 | ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |

17 01 | beton, tégla, cserép és kerámia |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | téglák |

17 01 03 | cserép és kerámiák |

17 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke |

17 01 07 | beton, tégla cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |

17 02 | fa, üveg és műanyag |

17 02 01 | fa |

17 02 02 | üveg |

17 02 03 | műanyag |

17 02 04* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyeződött üveg, műanyag és fa |

17 03 | bitumenkeverékek, szénkátrány és kátránytermékek |

17 03 01* | szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek |

17 03 02 | bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től |

17 03 03* | szénkátrány és kátránytermékek |

17 04 | fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |

17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz |

17 04 02 | alumínium |

17 04 03 | ólom |

17 04 04 | cink |

17 04 05 | vas és acél |

17 04 06 | ón |

17 04 07 | fémkeverékek |

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok |

17 04 10* | olajat, szénkátrányt és egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó kábelek |

17 04 11 | kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től |

17 05 | föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek |

17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól |

17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő |

17 05 06 | kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től |

17 05 07* | vasúti pálya veszélyes anyagokat tartalmazó kavicságya |

17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től |

17 06 | szigetelőanyagok és azbesztet tartalmazó építőanyagok |

17 06 01* | azbeszttartalmú szigetelőanyagok |

17 06 03* | más szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák |

17 06 04 | szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től vagy a 17 06 03-tól |

17 06 05 | azbesztet tartalmazó építőanyagok |

17 08 | gipszalapú építőanyagok |

17 08 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett, gipsz alapú építőanyagok |

17 08 02 | gipszalapú építőanyagok, amelyek különböznek a 17 08 01-től |

17 09 | egyéb építkezési- vagy bontási hulladékok |

17 09 01* | higanyt tartalmazó, építkezési vagy bontási hulladékok |

17 09 02* | PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (például PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) |

17 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (beleértve a kevert hulladékokat is) |

17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól |

18 | EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK) |

18 01 | szülészeti-, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, vagy megelőzéséből származó hulladékok |

18 01 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) |

18 01 02 | testrészek és szervek, beleértve a vértároló zacskókat és konzervált vért is (kivéve 18 01 03) |

18 01 03* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |

18 01 04 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (például kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) |

18 01 06* | veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó vegyszerek |

18 01 07 | vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól |

18 01 08* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

18 01 09 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól |

18 01 10* | fogászati célokra használt amalgámhulladék |

18 02 | állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, vagy megelőzéséből származó hulladékok |

18 02 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) |

18 02 02* | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |

18 02 03 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében |

18 02 05* | veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó vegyszerek |

18 02 06 | vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től |

18 02 07* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

18 02 08 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től |

19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS AZ IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok |

19 01 02 | kazánhamuból eltávolított vas fémek |

19 01 05* | gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa |

19 01 06* | gázok kezeléséből származó, vizes folyékony hulladékok és más vizes folyékony hulladékok |

19 01 07* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

19 01 10* | füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén |

19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak |

19 01 12 | kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től |

19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |

19 01 14 | pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól |

19 01 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por |

19 01 16 | kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től |

19 01 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízishulladékok |

19 01 18 | pirolízishulladékok, amelyek különböznek a 19 01 17-től |

19 01 19 | fluid ágy homokja |

19 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 02 | hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (beleértve a krómtalanítást, ciántalanítást, semlegesítést) származó hulladékok |

19 02 03 | kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz |

19 02 04* | kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |

19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 02 06 | fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től |

19 02 07* | elválasztásból származó olaj és koncentrátumok |

19 02 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony éghető hulladékok |

19 02 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd éghető hulladékok |

19 02 10 | éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |

19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

19 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladékok |

19 03 04* | csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok |

19 03 05 | stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től |

19 03 06* | megszilárdított, veszélyesként nyilvántartott hulladékok |

19 03 07 | megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól |

19 04 | üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok |

19 04 01 | üvegesített (vitrifikált) hulladékok |

19 04 02* | pernye- és más füstgázkezelési hulladékok |

19 04 03* | nem üvegesített szilárd fázis |

19 04 04 | üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladékok |

19 05 | szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok |

19 05 01 | települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója |

19 05 02 | állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója |

19 05 03 | előírástól eltérő minőségű komposzt |

19 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 06 | hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok |

19 06 03 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |

19 06 04 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |

19 06 05 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |

19 06 06 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |

19 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 07 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz |

19 07 02* | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |

19 07 03 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től |

19 08 | szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 08 01 | rácsszemét |

19 08 02 | homokfogóból származó hulladékok |

19 08 05 | települési szennyvíz tisztításából származó iszapok |

19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 08 07* | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 08 08* | membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai |

19 08 09* | olaj-víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverékek |

19 08 10* | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |

19 08 11* | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től |

19 08 13* | ipari szennyvíz más kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 08 14 | ipari szennyvíz más kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól |

19 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 09 | ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok |

19 09 01 | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok |

19 09 02 | víz derítéséből származó iszapok |

19 09 03 | karbonát sók eltávolításából származó iszapok |

19 09 04 | kimerült aktív szén |

19 09 05 | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 10 | fémtartalmú hulladékok aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok |

19 10 01 | vas- és acélhulladék |

19 10 02 | nem vasfém hulladék |

19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por |

19 10 04 | könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól |

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók |

19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |

19 11 | olaj regenerálásából származó hulladékok |

19 11 01* | elhasznált agyag szűrők |

19 11 02* | savas kátrányok |

19 11 03* | vizes folyékony hulladékok |

19 11 04* | fűtőanyagok lúgokkal történő kezeléséből származó hulladékok |

19 11 05* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 11 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től |

19 11 07* | füstgáz tisztításából származó hulladékok |

19 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 12 | hulladékok közelebbről nem meghatározott mechanikai kezeléséből (például osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok |

19 12 01 | papír és karton |

19 12 02 | vas fém |

19 12 03 | nem vasfémek |

19 12 04 | műanyag és gumi |

19 12 05 | üveg |

19 12 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |

19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |

19 12 08 | textíliák |

19 12 09 | ásványi anyagok (például homok, kövek) |

19 12 10 | éghető hulladékok (hulladékeredetű tüzelőanyag) |

19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (beleértve a kevert anyagokat is) |

19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (beleértve a kevert anyagokat is) |

19 13 | szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok |

19 13 01* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

19 13 02 | szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től |

19 13 03* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 13 04 | szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól |

19 13 05* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 13 06 | szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től |

19 13 07* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek és tömény vizes oldatok |

19 13 08 | szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek és tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től |

20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT (FRAKCIÓKAT) IS |

20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01) |

20 01 01 | papír és karton |

20 01 02 | üveg |

20 01 08 | biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékok |

20 01 10 | ruhanemű |

20 01 11 | textíliák |

20 01 13* | oldószerek |

20 01 14* | savak |

20 01 15* | lúgok |

20 01 17* | fényképészeti vegyszerek |

20 01 19* | növényvédő szerek |

20 01 21* | fénycsövek és más higanytartalmú hulladékok |

20 01 23* | klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések |

20 01 25 | étolaj és zsír |

20 01 26* | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től |

20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták |

20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től |

20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |

20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től |

20 01 31* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

20 01 32 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től |

20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |

20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól |

20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól |

20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól valamint a 20 01 35-től |

20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |

20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től |

20 01 39 | műanyagok |

20 01 40 | fémek |

20 01 41 | kéménysöprésből származó hulladékok |

20 01 99 | közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók |

20 02 | kerti hulladékok és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) |

20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék |

20 02 02 | talaj és kövek |

20 02 03 | más, biológiailag lebonthatatlan hulladékok |

20 03 | más települési hulladékok |

20 03 01 | egyéb települési hulladék, ide értve a kevert települési hulladékot is |

20 03 02 | piacokon keletkező hulladék |

20 03 03 | úttisztításból származó hulladék |

20 03 04 | emésztőgödrökből származó iszap |

20 03 06 | csatornatisztításból származó hulladék |

20 03 07 | lomhulladék |

20 03 99 | közelebbről nem meghatározott települési hulladékok |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0118&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék