32006L0028[1]

A Bizottság 2006/28/EK irányelve ( 2006. március 6. ) a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/28/EK IRÁNYELVE

(2006. március 6.)

a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 72/245/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelv által megállapított típusjóváhagyási eljárás szerinti külön irányelveknek.

(2) A járművek biztonságosabbá tételének feltétele a rövid hatótávolságú gépjárműradarokat alkalmazó technológia fejlesztésének és alkalmazásának ösztönzése, ezért a Bizottság harmonizálta a rádióspektrumon belül két frekvenciasáv használatát a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló, 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozattal (3) és a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozattal (4).

(3) A 2005/50/EK határozattal összhangban a 24 GHz-es rövid hatótávolságú gépjárműradarok használata időben korlátozott, és a tagállamoknak megfigyelő rendszert kell kiépíteniük a területükön nyilvántartott, 24 GHz-es kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt járművek mennyiségi ellenőrzésére.

(4) A 2005/49/EK bizottsági irányelvvel (5) módosított 72/245/EGK irányelv meghatározta a tagállamok által ezen ellenőrzés céljára igénybe vehető eszközöket. Ezen irányelvnek megfelelően módosult a 70/156/EGK irányelv is.

(5) Azóta egyértelművé vált, hogy a 24 GHz-es gépjárműradarok esetében az adatszolgáltatás módja egyszerűsíthető. Ellenőrzési célból nem szükséges a megfelelőségi igazolásban a kis hatótávolságú 79 GHz-es gépjárműradarok használatára vonatkozóan bővebb adatszolgáltatást előírni, mint ami a kis hatótávolságú 24 GHz-es készülékeknél szokásos, mivel a 79 GHz-es sávot más alkalmazások nem használják, illetve annak használata nem korlátozott. Ezért a 72/245/EGK irányelvben indokolt módosítani a rövid hatótávolságú 24 GHz-es gépjárműradarok használatára vonatkozó előírásokat, illetve törölni a rövid hatótávolságú 79 GHz-es gépjárműradarok használatára vonatkozó előírásokat. Ez az irányelv nem érinti a 24 GHz-es kis hatótávolságú gépjárműradarral nem felszerelt járművek korábban jóváhagyott engedélyeinek érvényességét.

(6) Csak a műszaki szolgálatok bocsáthatnak ki a 72/245/EGK irányelv III.C. mellékletében szereplő mintának megfelelő tanúsítványokat. Az eljárásban más hatóság vagy közigazgatási szerv nem érintett. Ezért a tanúsítvány jelenleg előírt további bélyegzése szükségtelen, és megszűnik.

(7) A 72/245/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A 72/245/EGK irányelv módosításai kihatnak a 70/156/EGK irányelvre. Ezért a 70/156/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv 13. cikke által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/245/EGK irányelv módosítása

A 72/245/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. Az I. mellékletben a 2.1.14. pontot el kell hagyni.

2. A II A. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 12.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12.7.1. a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: igen/nem/opcionális (a nem megfelelő törlendő)";

b) a 12.7.2. pontot el kell hagyni.

3. A III.A. melléklet függeléke a következőképpen módosul:

a) az 1.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.3.1. a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: igen/nem/opcionális (a nem megfelelő törlendő)";

b) az 1.3.2. pontot el kell hagyni.

4. A III.C. mellékletben "A hatósági bélyegző" feliratot és az azt körülvevő keretes mezőt el kell hagyni.

2. cikk

A 70/156/EGK irányelv módosítása

A 70/156/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 12.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12.7.1. a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: igen/nem/opcionális (a nem megfelelő törlendő)";

b) a 12.7.2. pontot el kell hagyni.

2. A III. melléklet I. részének A. szakasza a következőképpen módosul:

a) a 12.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12.7.1. a járművet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: igen/nem/opcionális (a nem megfelelő törlendő)";

b) a 12.7.2. pontot el kell hagyni.

3. A megfelelőségi igazolás mintáinak 2. oldaláról szóló IX. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) Az 50. pont helyébe a következő szöveg lép, az alábbi lábjegyzettel kiegészítve:

"50. Megjegyzések (6):

b) Az 50.1., 50.2. és 50.3. pontokat törölni kell.

3. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2006. július 1-jétől kötelesek alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 6-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 152., 1972.7.6., 15. o. A legutóbb a 2005/83/EK bizottsági irányelvvel (HL L 305., 2005.11.24., 32. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 241., 2004.7.13., 66. o.

(4) HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(5) HL L 194., 2005.7.26., 12. o.

(6) Amennyiben a gépjárművet a 2005/50/EK határozatnak megfelelően 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel szerelték fel, a gyártónak itt az alábbi szöveget kell feltüntetnie: »24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű«";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0028&locale=hu