32007D0379[1]

2007/379/EK: A Bizottság határozata ( 2007. május 25. ) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2164. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 25.)

a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2164. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/379/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben ezen anyagokat munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a fenitrotion.

(3) A fenitrotion esetében az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások vizsgálata a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendelet előírásaival összhangban történt, a bejelentő által javasolt felhasználási célok vonatkozásában. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek feladata a megfelelő értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A fenitrotion esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2003. november 4-én minden lényeges információt benyújtott.

(4) A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, majd azt 2006. január 13-án a fenitrotion hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékeléséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés formájában (4) benyújtották a Bizottsághoz. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálta e jelentést, majd a fenitrotionról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2006. július 14-én véglegesítette.

(5) E hatóanyag értékelése során több aggály is felmerült. A rendelkezésre álló információk nem bizonyították be, hogy a szerrel dolgozók (kezelők) és a munkások becsült expozíciója elfogadható lenne. A nyers vagy feldolgozott termékekben esetlegesen jelen lévő egyes bomlástermékek hatásaival kapcsolatos elégtelen információ miatt emellett a fogyasztók becsült akut expozícióját nem lehet elfogadhatónak minősíteni, és így a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a fenitrotion megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel követelményeinek.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő megtette észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült azonban elhárítani a fenti aggályokat, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és értékelt információk alapján végzett vizsgálatok nem bizonyították be, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a fenitrotiont tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) Ezért a fenitrotion nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a fenitrotiont tartalmazó növényvédő szerek engedélyei meghatározott határidőn belül visszavonásra kerüljenek, hogy megújításukra ne kerüljön sor, és hogy az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A fenitrotiont tartalmazó növényvédő szerek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és a meglévő készletek felhasználására szolgáló, egy adott tagállam által esetlegesen engedélyezett türelmi időt legfeljebb tizenkét hónapban kell megállapítani annak érdekében, hogy a meglévő készleteket egy további termesztési időszakban felhasználhassák.

(10) Ez a határozat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv (5) keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi szakaszban esetleg intézkedéseket tegyen.

(11) Ez a határozat nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a fenitrotionnak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányulóan kérelmet nyújtsanak be.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A fenitrotiont a Bizottság nem veszi fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a fenitrotiont tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2007. november 25-ig visszavonják;

b) a fenitrotiont tartalmazó növényvédő szereket e határozat közzétételét követően nem engedélyezik, illetve engedélyüket nem újítják meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése rendelkezéseinek értelmében esetlegesen biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2008. november 25-én járjon le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2007.4.24., 34. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) EFSA Scientific Report (2006)59, 1-80, "Conclusion on the peer review of fenitrothion".

(5) HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0379 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0379&locale=hu