32004R0850[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 850/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1) Különösen az elővigyázatosság elvét figyelembe véve e rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (a továbbiakban: "Egyezmény"), illetve a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt 1998. évi jegyzőkönyv a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (a továbbiakban: "Jegyzőkönyv") hatálya alá tartozó anyagok gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltásával, mielőbbi fokozatos kivonásával illetve korlátozásával, az ilyen anyagok kibocsátásának minimumra csökkentésével lehetőség szerint pedig mielőbbi kiküszöbölésével, valamint rendelkezések megállapításával az ilyen anyagokból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok vonatkozásában.

(2) A 3. és 4. cikk nem vonatkozik az I. vagy II. mellékletben felsorolt anyagból álló, ilyen anyagot tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "forgalomba hozatal": szállítás vagy rendelkezésre bocsátás harmadik személyek számára fizetés ellenében vagy ingyenesen. A Közösség vámterületére történő behozatal szintén forgalomba hozatalnak számít;

b) "árucikk": olyan, egy vagy több anyagból és/vagy készítményből álló tárgy, amely az előállítás során konkrét alakot, felületet vagy formatervezést kap, amely nagyobb mértékben meghatározza a végső felhasználási funkcióját, mint a kémiai összetétele;

c) "anyag": a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének meghatározása szerint;

d) "készítmény": a 67/548/EGK irányelv 2. cikkének meghatározása szerint;

e) "hulladék": a 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikkének a) pontjának meghatározása szerint;

f) "ártalmatlanítás": a 75/442/EGK irányelv 1. cikke e) pontjának meghatározása szerint;

g) "hasznosítás": a 75/442/EGK irányelv 1. cikke f) pontjának meghatározása szerint.

3. cikk

A gyártás, a forgalomba hozatal és a felhasználás ellenőrzése

(1) Tilos az I. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár készítményekben vagy árucikkek alkotóelemeiként való gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

(2) Korlátozott a II. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár készítményekben vagy árucikkek alkotóelemeiként történő gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a mellékletben foglalt feltételeknek megfelelően.

(3) A tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik az Egyezmény D. mellékletének (1) bekezdésében rögzített szempontokat a létező és új vegyi anyagok és növényvédő szerek megfelelő közösségi jogszabályok alapján fennálló vizsgálati és engedélyezési rendszerein belül és megfelelő intézkedéseket tesznek a meglévő vegyi anyagok és növényvédő szerek ellenőrzése, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságaival rendelkező új vegyi anyagok és növényvédő szerek gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának megakadályozására.

4. cikk

Az ellenőrző intézkedések alóli mentességek

(1) A 3. cikket nem kell alkalmazni a következő esetekben:

a) laboratóriumi szintű kutatáshoz vagy hiteles referencia anyagmintaként használt anyag;

b) anyagokban, készítményekben vagy árucikkekben nem szándékosan, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló anyag.

(2) A 3. cikket nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt megelőzően gyártott árucikkek alkotóelemeként előforduló anyagok tekintetében a rendelet hatálybalépéstől számított hat hónapon keresztül.

A 3. cikket nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt megelőzően már használatba vett cikkek alkotóelemeként előforduló anyagokra.

Azonban a tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha tudomást szerez az első és a második albekezdésben említett árucikkekről.

Ha a Bizottság ilyen árucikkekről tájékoztatásból vagy egyéb módon tudomást szerez, - adott esetben - minden további késlekedés nélkül értesíti erről az Egyezmény titkárságát.

(3) Amennyiben egy anyag szerepel az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében, az ezen anyag zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott félkésztermékként - a vonatkozó mellékletben meghatározott határidőig - történő gyártását és felhasználását engedélyezni kívánó tagállam erről értesíti az Egyezmény titkárságát.

Ilyen értesítést azonban csak az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet küldeni:

a) a vonatkozó mellékletbe olyan megjegyzést foglaltak, amely kifejezetten arra utal, hogy az adott anyag szóban forgó gyártása és felhasználása engedélyezhető;

b) a gyártási folyamat során az anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amelyek nem rendelkeznek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságaival;

c) az anyag gyártása és felhasználása során várhatóan sem a környezetet, sem embereket nem tesznek ki jelentős mennyiségű anyagnak, és ezt az említett zárt rendszernek a 2001/59/EK bizottsági irányelvvel ( 3 ) összhangban elvégzett vizsgálata is alátámasztja.

Az értesítést a többi tagállamnak és a Bizottságnak is meg kell küldeni; abban részletezni kell a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséget, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegét, annak közlésével, hogy a végtermékben mennyi maradt a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.

Az első albekezdésben említett határidőket módosítani lehet, ha az Egyezmény alapján, kifejezetten vagy hallgatólagosan egy további időszakra jóváhagyják az anyag gyártásának és felhasználásának folytatását, az érintett tagállam által az Egyezmény titkárságának küldött ismételt értesítést követően.

5. cikk

Készletek

(1) Az I. mellékletben vagy a II. mellékletben szereplő - felhasználásra nem engedélyezett - anyagból álló vagy anyagot tartalmazó készlet tulajdonosa a készletet hulladékként és a 7. cikkel összhangban kezeli.

(2) Az I. mellékletben vagy a II. mellékletben szereplő - felhasználásra engedélyezett - anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó, 50 kg-nál nagyobb készlet tulajdonosa köteles tájékoztatást adni a készlet jellegéről és nagyságáról a tárolás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. Ezt a tájékoztatást az e rendelet hatálybalépésétől, illetve az I. vagy II. melléklet módosításától számított 12 hónapon belül, majd azt követően évente kell megadni a korlátozott felhasználás vonatkozásában, az I. vagy II. mellékletben rögzített határidő lejártáig.

A tulajdonos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon kezeli.

(3) A tagállamok figyelemmel kísérik a bejelentett készletek felhasználását és kezelését.

6. cikk

A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

(1) A tagállamok az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeikkel összhangban az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül elkészítik és gondozzák a III. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási leltárait a levegő, a víz és a talaj vonatkozásában.

(2) A tagállam nemzeti intézkedési tervének részeként a 8. cikknek megfelelően közli mind a Bizottsággal, mind a többi tagállammal az Egyezményben foglalt kötelezettségeivel összhangban, az összkibocsátás megállapítására, jellemzésére és minimalizálására - illetve a lehetőség szerinti mielőbbi kiküszöbölésére - kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervét.

A cselekvési terv tartalmazza azon intézkedéseket, amelyekkel előmozdítható a helyettesítő vagy módosított anyagok, termékek és eljárások kifejlesztése, és adott esetben előírja azok használatát, a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése érdekében.

(3) A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor - az 1996/61/EK tanácsi irányelv ( 4 ) sérelme nélkül - előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat.

7. cikk

Hulladékgazdálkodás

(1) A hulladék termelői és birtokosai minden ésszerű intézkedést megtesznek, hogy - lehetőség szerint - elkerüljék a hulladéknak a IV. mellékletben felsorolt anyagokkal való szennyezését.

(2) A 96/59/EK irányelv ( 5 ) ellenére a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikéből álló, ilyet tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot indokolatlan késedelem nélkül és az V. melléklet 1. részével összhangban úgy kell ártalmatlanítani vagy hasznosítani, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag tartalom biztosan lebontásra kerüljön vagy visszafordíthatatlan módon átalakuljon annak érdekében, hogy a megmaradó hulladék és kibocsátás ne rendelkezzen a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok jellemzőivel.

Az ilyen ártalmatlanítás vagy hasznosítás során a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét el lehet a hulladéktól különíteni, feltéve, hogy ezt követően az ilyen anyagot az első albekezdéssel összhangban ártalmatlanítják.

(3) Tilos az olyan ártalmatlanítási vagy hasznosítási eljárás, amely a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármilyen hasznosítását eredményezi, beleértve az újrafeldolgozást, visszanyerést vagy újrafelhasználást.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve:

a) a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban más módon lehet ártalmatlanítani vagy hasznosítani, ha a hulladékban a felsorolt anyagtartalom nem éri el azon koncentráció-határértékeket, amelyeket a IV. mellékletben kell megállapítani. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A koncentráció-határértékeknek az említett eljárással összhangban történő megállapításáig a tagállam illetékes hatósága fogadhat el vagy alkalmazhat ezen pont alapján koncentráció-határértékeket vagy külön műszaki követelményeket a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása tekintetében;

b) a tagállam vagy a tagállam által kijelölt illetékes hatóság kivételes esetben engedélyezheti, hogy az V. melléklet 2. részében említett egyéb módszernek megfelelően kezeljék az V. melléklet 2. részében szereplő azon hulladékokat, amelyek a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét az V. melléklet 2. részében rögzítendő koncentráció-határértéket el nem érő mennyiségben tartalmazzák vagy azokkal szennyeződtek, ha:

i. az érintett birtokos az érintett tagállam illetékes hatóságánál megfelelő módon igazolja, hogy gyakorlatilag nem lehetséges a hulladék megtisztítása a IV. mellékletben felsorolt anyagoktól, továbbá hogy a hulladékban lévő, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag-tartalomnak a legjobb környezetvédelmi gyakorlat szerinti vagy az elérhető legjobb technikával végzett lebontása vagy visszafordíthatatlan átalakítása környezetvédelmi szempontból nem lenne kedvezőbb megoldás, és az illetékes hatóság ezt követően engedélyezi az alternatív eljárást;

ii. ez az eljárás összhangban van a vonatkozó közösségi jogszabályokkal és a (6) bekezdésben említett további vonatkozó intézkedésekben megállapított feltételekkel; és

iii. az engedélyezésről és annak indokolásáról az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az V. melléklet 2. részének koncentráció-határértékeit a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

E koncentráció-határértékek megállapításáig:

a) az illetékes hatóság elfogadhat vagy alkalmazhat a (4) bekezdés b) pontja szerint kezelt hulladékra vonatkozó koncentráció-határértékeket vagy külön műszaki követelményeket;

b) a (4) bekezdés b) pontja alapján kezelt hulladék esetében az érintett birtokosok tájékoztatják az illetékes hatóságot a hulladéknak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag tartalmáról.

(6) A Bizottság adott esetben elfogadhat további intézkedéseket e cikk végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket. A Bizottság meghatározza, hogy a tagállamok milyen formátumban bocsássák rendelkezésre a (4) bekezdés b) pont iii. alpontjával összhangban történő tájékoztatást. Ezekről az intézkedésekről a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell határozni.

(7) A nemzetközi és műszaki fejlődés figyelembevételével a Bizottság 2009. december 31-ig elvégzi a (4) bekezdésben foglalt eltérések felülvizsgálatát, különös tekintettel azok környezetvédelmi előnyösségére.

8. cikk

Intézkedési tervek

(1) Nemzeti intézkedési terveik készítésekor a tagállamok - nemzeti eljárásaikkal összhangban - kellő időt és tényleges lehetőséget adnak a nyilvánosságnak a folyamatban való részvételre.

(2) Amint a tagállam az Egyezmény szerinti kötelezettségeivel összhangban elfogadta a nemzeti intézkedési tervét, közli azt mind a Bizottsággal, mind a többi tagállammal.

(3) Intézkedési terveik készítésekor a Bizottság és a tagállamok szükség szerint információt cserélnek a tartalmat illetően.

(4) Az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül a Bizottság tervet készít az Egyezmény alapján a Közösséget terhelő kötelezettségek végrehajtására.

Amint a Bizottság elfogadta a közösségi intézkedési tervet, közli azt a tagállamokkal.

A Bizottság szükség szerint felülvizsgálja és frissíti a közösségi intézkedési tervet.

9. cikk

Monitoring

A Bizottság és a tagállamok egymással szorosan együttműködésben hoznak létre a műszaki fejlettségi szintnek megfelelő programokat és mechanizmusokat a III. melléklet szerinti dioxinok, furánok és PCB-k környezetben megtalálható mennyiségével kapcsolatos összehasonlítható megfigyelési adatok rendszeres biztosítása céljából. Az ilyen programok és mechanizmusok létrehozásakor kellő módon figyelembe kell venni a Jegyzőkönyv és az Egyezmény várható változásait.

10. cikk

Információcsere

(1) A Bizottság és a tagállamok elősegítik és vállalják a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártásának, használatának és kibocsátásának csökkentésével, minimalizálásával vagy - amennyiben lehetséges - kiküszöbölésével kapcsolatos információk, illetve az azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos információk cseréjét a Közösségen belül és harmadik országokkal, megjelölve a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, valamint az ilyen helyettesítő megoldások gazdasági és társadalmi költségeit.

(2) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tekintetében a Bizottság és a tagállamok a következőket mozdítják és segítik elő:

a) tudatosságot fokozó programok, beleértve az ilyen anyagok egészségügyi és környezetvédelmi hatásaira és helyettesítő anyagaira, valamint a gyártásuk, felhasználásuk és kibocsátásuk csökkentésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó programokat, különösen az alábbiak számára:

i. politikusok és döntéshozók;

ii. különösen rászoruló csoportok;

b) nyilvános információk nyújtása;

c) a munkások, tudósok, oktatók, szakemberek és vezetők képzése.

(3) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) sérelme nélkül, az emberek egészségére és biztonságára, valamint a környezetre vonatkozó információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek. A Bizottság és a valamely harmadik országgal információcserét végző tagállamok védik a kölcsönös megállapodásuk szerinti bármely bizalmas információt.

11. cikk

Műszaki segítségnyújtás

A Bizottság és a tagállamok az Egyezmény 12. és 13. cikkével összhangban, egymással együttműködnek a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok kérésére, a rendelkezésre álló források erejéig és az érintett országok különös igényeinek figyelembe vételével az Egyezményből fakadó kötelezettségeik maradéktalan teljesítéséhez szükséges képességük fejlesztésére és erősítésére a megfelelő és kellő időben történő műszaki és pénzügyi támogatás nyújtásában. Az ilyen támogatás megvalósulhat nem kormányzati szervezetek közreműködése útján is.

12. cikk

Jelentés

(1) A tagállamok háromévenként eljuttatják a Bizottsághoz az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkat, beleértve a jogsértésekkel és a szankciókkal kapcsolatos információkat is.

(2) A tagállamok évente tényleges vagy becsléssel megállapított statisztikai adatokat szolgáltatnak a Bizottság részére, az I. vagy II. mellékletben felsorolt anyagok gyártott és forgalomba hozott teljes mennyiségéről.

(3) Az e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül, majd azt követően minden harmadik évben a tagállamok az alábbiakat nyújtják be a Bizottságnak:

a) összefoglaló tájékoztató a készletekről az 5. cikk (2) bekezdése értelmében tett bejelentések alapján;

b) összefoglaló tájékoztató a 6. cikk (1) bekezdése értelmében összeállított kibocsátási leltárakból;

c) a 9. cikk szerint összeállított összegfoglaló tájékoztató a III. mellékletben meghatározott dioxinok, furánok és PCB-k környezetben jelen lévő mennyiségéről.

(4) A Bizottság előre kialakítja a tagállamok által az (1), (2) és (3) bekezdés szerint szolgáltatandó adatok és információk közös formátumát, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(5) Az Egyezményben felsorolt anyagok vonatkozásában a Bizottság - az Egyezményben részes felek konferenciája által meghatározandó időközönként - jelentést állít össze a tagállamok által a (2) bekezdésnek megfelelően biztosított információk alapján, és továbbítja azt az Egyezmény titkárságának.

(6) A Bizottság háromévente jelentést készít e rendelet alkalmazásáról és azt összegző jelentés összeállítása céljából egységesíti a 2000/479/EK bizottsági határozattal ( 7 ) létrehozott EPER és az EMEP (a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program) CORINAIR kibocsátási leltára alapján rendelkezésre álló, valamint a tagállamok által az (1), (2) és (3) bekezdés szerint biztosított információkkal. Ez a jelentés tartalmazza a 7. cikk (4) bekezdésében említett eltérések alkalmazására vonatkozó információkat is. A Bizottság késedelem nélkül továbbítja az összegző jelentés összefoglalását az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint azt nyilvánosan is hozzáférhetővé teszi.

13. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy azokat végrehajtsák. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik azok minden későbbi módosításáról is.

14. cikk

A mellékletek módosítása

(1) Ha egy anyagot az Egyezményben vagy a Jegyzőkönyvben jegyzékbe vesznek, a Bizottság adott esetben megfelelően módosítja az I., a II. és a III. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Ha egy anyagot az Egyezményben vagy a Jegyzőkönyvben jegyzékbe vesznek, a Bizottság adott esetben megfelelően módosítja a IV. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Az I., II. és III. mellékletben már szereplő tételekre vonatkozó módosításokat - beléértve azoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását is - a Bizottság fogadja el.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A IV. mellékletben már szereplő tételekre vonatkozó módosításokat és az V. melléklet módosításait - beleértve azoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását is - a Bizottság fogadja el.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

Illetékes hatóságok

Minden egyes tagállam kijelöli ez e rendelet által előírt adminisztratív feladatokért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat. Erről a kijelölésről a tagállam legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított három hónappal értesíti a Bizottságot.

16. cikk

Általános ügyek bizottsága

(1) A hulladékügyek kivételével az e rendelet hatálya alá tartozó összes kérdésben a Bizottságot a 67/548/EGK irányelv 29. cikke értelmében létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

17. cikk

Hulladékügyi bizottság

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó hulladékügyekben a Bizottság munkáját a 75/442/EGK irányelv 18. cikke értelmében létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

18. cikk

A 79/117/EGK irányelv módosításai

A 79/117/EGK irányelv mellékletének B. részében a "Környezetben tartósan megmaradó szerves klórvegyületek" 1-8. tételét el kell hagyni.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. rész - Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok, valamint kizárólag az Egyezményben szereplő anyagok

AnyagCAS-számEK-számFélkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek
Tetrabróm-difenil-éter
C12H6Br4O
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) tetrabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.
2. Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:
a) a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban tetrabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;
b) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.
3. A tetrabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.
Pentabróm-difenil-éter
C12H5Br5O
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) pentabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.
2. Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:
a) a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban pentabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;
b) a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.
3. A pentabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.
Hexabróm-difenil-éter
C12H4Br6O
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) hexabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.
2. Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:
a) a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban hexabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;
b) a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.
3. A hexabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.
Heptabróm-difenil-éter
C12H3Br7O
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) heptabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő.
2. Eltérésként az alábbiak előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását kell engedélyezni:
a) a b) albekezdés sérelme nélkül a 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban heptabróm-difenil-étert tartalmazó árucikkek és készítmények, amikor részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült hulladékanyagokból készülnek;
b) a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.
3. A heptabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.
Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,001 tömegszázalék) PFOS-koncentrációkra, ha anyagokban vagy készítményekben fordul elő. 2. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a PFOS-koncentrációkra félkész termékekben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömegszázaléknál alacsonyabb a strukturálisan vagy mikro-strukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, illetve textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében, ha azokban a PFOS mennyisége kevesebb a bevont anyag 1 μg/m2-nél. 3. A PFOS-t tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában. 4. A 2006. december 27. előtt forgalomba hozott tűzoltó habok 2011. június 27-ig felhasználhatók. 5. Ha a környezetbe kibocsátott anyag mennyisége minimalizált, a gyártás és a forgalomba hozatal engedélyezett az alábbi kifejezett felhasználási területeken, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négyévente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS használatának mellőzése érdekében tett lépésekről: a) 2015. augusztus 26-ig, ellenőrzött galvanizáló rendszerekben nedvesítőszerként történő fehasználása; b) fényálló vagy fényvisszaverő rétegek fotolitográfiai eljárásokban; c) filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisékhez alkalmazott fotográfiai rétegek; d) nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zártkörű rendszerekben; e) légi közlekedésben használt hidraulikus folyadékok. Ahol a fenti a)–e) pontokban foglalt eltérések a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó létesítményben történő gyártásra vagy felhasználásra vonatkoznak, a Bizottság által kiadott tájékoztatásban leírt PFOS-kibocsátás megelőzésére és minimalizálására vonatkozó elérhető legjobb technikákat kell alkalmazni a 2008/1/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében. Amint rendelkezésre állnak a b)–e) pontban felsorolt felhasználási területekre vonatkozó, a felhasználási módok és a biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák részleteit magában foglaló információk, a Bizottság felülvizsgálja a második albekezdésben szereplő eltéréseket, a következő célokkal: i. a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint biztonságosabb alternatívák alkalmazása technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik; ii. az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről; iii. a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával. 6. Amint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) elfogadja a szabványokat, azokat analitikus vizsgálati módszerként kell alkalmazni az anyagok, készítmények és árucikkek (1) és (2) bekezdésnek való megfelelése bizonyítására. Bármely egyéb analitikus módszer, amelynek teljesítményét a felhasználó egyenértékűként alá tudja támasztani, a CEN-szabványok alternatívájaként használható.
DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)50-29-3200-024-3
Klórdán57-74-9200-349-0
Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is58-89-9200-401-2
319-84-6206-270-8
319-85-7206-271-3
608-73-1210-168-9
Dieldrin60-57-1200-484-5
Endrin72-20-8200-775-7
Heptaklór76-44-8200-962-3
Endoszulfán115-29-7
959-98-8
33213-65-9
204-079-41. Az endoszulfánt tartalmazó, 2012. július 10-én vagy előtt előállított árucikkek forgalomba hozatala és használata 2013. január 10-ig ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
2. Az endoszulfánt tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
3. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az (1) és (2) bekezdésben említett cikkekre vonatkozik.
Hexaklór-benzol118-74-1200-273-9
Klórdekon143-50-0205-601-3
Aldrin309-00-2206-215-8
Pentaklór-benzol608-93-5210-172-5
Poliklórozott bifenilek (PCB)1336-36-3 és egyéb215-648-1 és egyébA 96/59/EK irányelv sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének időpontjában a már használatban lévő árucikkek használata engedélyezett.
Mirex2385-85-5219-196-6
Toxafén8001-35-2232-283-3
Hexabróm-bifenil36355-01-8252-994-2
Hexabróm-ciklododekán
„Hexabróm-ciklododekán” alatt a következő anyagok értendők: a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán
25637-99-4,
3194-55-6,
134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8
247-148-4,
221-695-9
1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja a 100 mg/kg-mal (0,01 tömegszázalékkal) egyenlő vagy az alatti hexabróm-ciklododekán-koncentrációkra alkalmazandó, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő; ezt a követelményt a Bizottság 2019. március 22-ig felülvizsgálja.
2. Megengedett a hexabróm-ciklododekán expandált polisztirol árucikkek gyártásához való, akár önmagában, akár készítményekben történő felhasználása, valamint a hexabróm-ciklododekán e célból történő gyártása és forgalomba hozatala, amennyiben a felhasználást az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) VII. címének megfelelően engedélyezték, vagy 2014. február 21-ig kérelmet nyújtottak be az engedélyezés iránt, és a kérelemről még nem született döntés.
A hexabróm-ciklododekán akár önmagában, akár készítményben való forgalomba hozatalára és felhasználására e pont értelmében 2019. november 26-ig, vagy ha az korábbra esik, az 1907/2006/EK rendelet VII. címe szerinti engedélyezésről szóló határozatban megjelölt felülvizsgálati időszak végéig, illetve az engedély visszavonásának időpontjáig van lehetőség.
A hexabróm-ciklododekánt alkotóelemként tartalmazó, az e pont szerinti mentesség alapján gyártott expandált polisztirol árucikkek forgalomba hozatala és épületekben való felhasználása a megfelelő mentesség hatályvesztésének időpontja után hat hónapig megengedett. Az ebben az időpontban már használatban lévő ilyen árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók.
3. A 2. pont szerinti mentesség sérelme nélkül a hexabróm-ciklododekánt alkotóelemként tartalmazó, 2016. március 22. előtt vagy e napon gyártott expandált polisztirol és extrudált polisztirol árucikkek forgalomba hozatala és épületekben való felhasználása 2016. június 22-ig megengedett. A 6. pontot úgy kell alkalmazni, mintha ezeket az árucikkeket a 2. pont szerinti mentesség alapján gyártották volna.
4. A hexabróm-ciklododekánt alkotóelemként tartalmazó, 2016. március 22. előtt vagy e napon már használatban lévő árucikkek továbbra is felhasználhatók és forgalomba hozhatók, és esetükben a 6. pontot nem kell alkalmazni. Ezekre az árucikkekre alkalmazni kell a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdését.
5. A hexabróm-ciklododekánt alkotóelemként tartalmazó, importált expandált polisztirol árucikkek forgalomba hozatala és épületekben való felhasználása a 2. pont szerinti mentesség hatályvesztésének időpontjáig megengedett, és a 6. pont úgy alkalmazandó, mintha azokat a 2. pont szerinti mentesség alapján gyártották volna. Az ebben az időpontban már használatban lévő ilyen árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók.
6. Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a 2. pont szerinti mentesség alapján felhasznált, hexabróm-ciklododekánt tartalmazó expandált polisztirolt és extrudált polisztirolt címkézéssel vagy más módon teljes élettartama során azonosíthatóvá kell tenni.
(1) HL L 37., 2003.2.13., 19. o.
(2) HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

B. rész - Kizárólag a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

AnyagCAS-számEK-számFélkésztermék- felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek
Hexaklór-butadién87-68-3201-765-51. A hexaklór-butadiént tartalmazó, 2012. július 10-én vagy azt megelőzően előállított árucikkek forgalomba hozatala és használata 2013. január 10-ig ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
2. A hexaklór-butadiént tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
3. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az (1) és (2) bekezdésben említett cikkekre vonatkozik.
Poliklórozott naftalinok (1)1. A poliklórozott naftalinokat tartalmazó, 2012. július 10-én vagy azt megelőzően előállított árucikkek forgalomba hozatala és használata 2013. január 10-ig ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
2. A poliklórozott naftalinokat tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ezen árucikkek alkotóelemeként engedélyezett.
3. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az (1) és (2) bekezdésben említett cikkekre vonatkozik.
C10–C13 klóralkánok (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)85535-84-8287-476-51. Eltérésként engedélyezett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy készítmények, illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása.
2. A felhasználás az alábbiak tekintetében engedélyezett:
a) SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; és
b) az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az után már használatban voltak;
3. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a fenti 2. pontban említett cikkekre vonatkozik.
(1) Poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.

II. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A. RÉSZ - Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

AnyagCAS-számEK nyilvántartási számKorlátozási feltételek

B. RÉSZ - Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

III. MELLÉKLET

KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

Anyag (CAS-szám)

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/PCDF)

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k), ( 8 )

Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)

IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

SZÖVEG HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1. rész A 7. cikk (2) bekezdése szerinti ártalmatlanítás és hasznosítás

Az alábbi - a 75/442/EGK irányelv IIA. és IIB. mellékletében előírt - ártalmatlanítási és hasznosítási eljárások akkor engedélyezettek a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha ezekkel az eljárásokkal biztonságosan el lehet érni a hulladék környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag tartalmának lebontását vagy visszafordíthatatlan átalakítását

D9

Fizikai-kémiai kezelés,

D10

Hulladékégetés szárazföldön, és

R1

Elsődlegesen fűtőanyagként vagy más módon történő energiatermelésre, szolgáló felhasználás, a PCB-tartalmú hulladék kivételével.

R4

Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése a következő feltételekkel: kizárólag a vas- és acélgyártási folyamatok melléktermékeire; úgymint a gázok kezeléséből származó porokra és iszapokra vagy az acélgyárakból származó hengerelési revére és cinktartalmú szűrt szállóporokra, továbbá a rézkohók gáztisztító rendszereiből származó porokra, valamint hasonló hulladékokra és a nemvas fémgyártás ólomtartalmú fürdőinek maradványaira korlátozva. A PCB-tartalmú hulladékokat ki kell zárni. Ezek a műveletek a vas és a vasötvözetek (nagyolvasztó, aknakemence, martinkemence) és a nemvas fémek (forgódobos [Waelz] kemencében történő kezelés, függőleges vagy vízszintes kemencét alkalmazó fürdős olvasztási folyamatok) visszanyerésére korlátozódnak, feltéve, hogy a létesítmények PCDD- és PCDF-kibocsátási értékei a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 9 ) előírt határértékeken belül maradnak; függetlenül attól, hogy az adott folyamatok a fenti irányelv hatálya alá esnek-e, továbbá a 2000/76/EK irányelv egyéb alkalmazandó rendelkezéseinek, valamint a 96/61/EK irányelv előírásainak sérelme nélkül.

A melléklet e része szerinti lebontást vagy visszafordíthatatlan átalakítást megelőzően előkezelési eljárást lehet végezni, ha az előkezelési eljárás során a hulladéktól elkülönített, IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítsa az e melléklet e részével összhangban történik. Ha egy terméknek vagy hulladéknak, például egy kiselejtezett berendezésnek csak egy része tartalmaz tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot vagy azzal csak részben szennyezett, akkor azt el kell különíteni, és e rendelet követelményeinek megfelelően ártalmatlanítani kell. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási eljárások is végezhetők az e melléklet e része szerinti ilyen előkezelést megelőzően vagy a lebontás vagy visszafordíthatatlan átalakítás előtt.

2. rész A 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó hulladékok és eljárások

A 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a következő eljárások megengedettek a 2000/532/EK bizottsági határozatban ( 10 ) osztályozott, meghatározott és hatszámjegyű kóddal ellátott hulladékok vonatkozásában.

Az e melléklet e része szerinti állandó tárolást megelőzően előkezelési eljárásokat lehet végezni, ha az előkezelési eljárás során a hulladéktól elkülönített, a IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet 1. részével összhangban történik. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási eljárások is végezhetők az e melléklet e része szerinti ilyen előkezelést vagy állandó tárolást megelőzően.

A hulladék besorolása a 2000/532/EK bizottsági határozat szerintA IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei (1)Művelet
10TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOKAlkánok, 10-13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k): 10 000 mg/kg;
Aldrin: 5 000 mg/kg;
Klórdán: 5 000 mg/kg;
Klórdekon: 5 000 mg/kg;
DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán): 5 000 mg/kg;
Dieldrin: 5 000 mg/kg;
Endoszulfán: 5 000 mg/kg;
Endrin: 5 000 mg/kg;
Heptaklór: 5 000 mg/kg;
Hexabróm-bifenil: 5 000 mg/kg;
Hexabróm-ciklododekán (3): 1 000 mg/kg;
Hexaklór-benzol: 5 000 mg/kg;
Hexaklór-butadién: 1 000 mg/kg;
Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt: 5 000 mg/kg
Mirex: 5 000 mg/kg;
Pentaklór-benzol: 5 000 mg/kg;
Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is): 50 mg/kg
Poliklórozott bifenilek (PCB) (4): 50 mg/kg;
Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok: 5 mg/kg
Poliklórozott naftalinok*: 1 000 mg/kg;
A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O) és a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) együttes koncentrációja: 10 000 mg/kg;
Toxafén: 5 000 mg/kg;
Az állandó tárolás csak akkor engedélyezett, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
(1) A tárolás az alábbi helyszínek egyikén történik:
— biztonságos, mély, földalatti, kemény sziklaképződményben,
— sóbányában,
— veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakóban, feltéve, hogy a hulladék a műszakilag megvalósítható mértékben szilárdított vagy részben stabilizált állapotban van a 2000/532/EK határozat 19 03. alfejezetében a hulladékok besorolására előírtak szerint.
(2) Az 1999/31/EK tanácsi irányelv (5) és a 2003/33/EK tanácsi határozat (6) rendelkezéseit tiszteletben tartották.
(3) Bizonyított, hogy a kiválasztott eljárás környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb.
10 01Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok
10 01 14 * (2)Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor
10 01 16 *Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 02Vas- és acéliparból származó hulladékok
10 02 07 *Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 03Alumínium termikus kohászatából származó hulladékok
10 03 04 *Elsődleges termelésből származó salak
10 03 08 *Másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09 *Másodlagos termelésből származó feketesalak
10 03 19 *Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 03 21 *Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)
10 03 29 *Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 04Ólom termikus kohászatából származó hulladékok
10 04 01 *Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02 *Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek
10 04 04 *Füstgázpor
10 04 05 *Egyéb részecskék és por
10 04 06 *Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 05Cink termikus kohászatából származó hulladékok
10 05 03 *Füstgázpor
10 05 05 *Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 06Réz termikus kohászatából származó hulladékok
10 06 03 *Füstgázpor
10 06 06 *Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 08Egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok
10 08 08 *Elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak
10 08 15 *Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 09Vasöntvények készítéséből származó hulladékok
10 09 09 *Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
16A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
16 11Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai
16 11 01 *Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok
16 11 03 *Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok
17ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01Beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 06 *Veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy ezek keveréke
17 05Föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 03 *Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 09Egyéb építési és bontási hulladékok
17 09 02 *PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok, a PCB-tartalmú berendezések kivételével
17 09 03 *Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (beleértve a vegyes hulladékot is)
19HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
19 01Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok
19 01 07 *Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
19 01 11 *Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 13 *Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 15 *Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor
19 04Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok
19 04 02 *Pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok
19 04 03 *Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
(1) E határértékek kizárólag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló földalatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.
(2) A csillaggal (*) jelölt hulladékok a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek és az említett irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.
(3) A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
(4) Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
(5) A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
(6) A Tanács 2002. december 19-i 2003/33/EK határozata az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól (HL L 11., 2003.1.16., 27. o.).

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD-k/PCDF-ek) koncentráció-határértékének kiszámítása a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) alapján történik:

PCDDTEF
2,3,7,8-TeCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0003
PCDFTEF
2,3,7,8-TeCDF0,1
1,2,3,7,8-PeCDF0,03
2,3,4,7,8-PeCDF0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003

( 1 ) A legutóbb a 807/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL P 196., 1967.8.16., 1. o.).

( 2 ) A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 1975.7.25., 39. o.).

( 3 ) A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról szóló, 2001. augusztus 6-i 2001/59/EK bizottsági irányelv (HL L 225., 2001.8.21., 1. o.).

( 4 ) A legutóbb a 1882/2003/EK rendelettel módosított, az integrált szennyezés megelőzésről és csökkentésről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (HL L 257., 1996.10.10., 26. o.).

( 5 ) A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv (HL L 243., 1996.9.24., 31. o.).

( 6 ) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

( 7 ) Az integrált szennyezés megelőzésről és csökkentésről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról szóló, 2000. július 17-i 2000/479/EK bizottsági határozat (HL L 192., 2000.7.28., 36. o.).

( 8 ) A kibocsátási leltárhoz, indikátorként, a következő négy vegyületet kell használni: benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén és indeno(1,2,3-c,d)pirén.

( 9 ) HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

( 10 ) A Bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK határozata a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.). A legutóbb a 2001/573/EK határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 18. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0850 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0850&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0850-20160930 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&locale=hu

Tartalomjegyzék