Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32018R1541[1]

A Tanács (EU) 2018/1541 rendelete (2018. október 2.) a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2018/1541 RENDELETE

(2018. október 2.)

a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A tagállamok közötti kereskedelem adóztatásának jelenlegi rendszere az 1993-ban bevezetett átmeneti szabályokon alapul, amelyek elavulttá váltak, és a rendkívül összetett hozzáadottértékadó-rendszer (hozzáadottérték-adó, a továbbiakban: héa) miatt jelentős mértékben ki vannak téve a csalások kockázatának. A Bizottság 2017. októberében jogalkotási javaslatot nyújtott be, amelyben egy olyan, a vállalkozások közötti határokon átnyúló kereskedelemre tagállamközi viszonylatban alkalmazandó végleges héarendszer elveit vázolja fel, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak a rendeltetési tagállamban történő adóztatásán alapulna. Mivel az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héarendszer teljes körű végrehajtása több évig is eltarthat, rövid távú intézkedésekre van szükség, hogy hatékonyabban és még inkább kellő időben lehessen fellépni a határokon átnyúló héacsalásokkal szemben. A közigazgatási együttműködési eszközök - különösen az Eurofisc - fejlesztése és egyszerűsítése nagy jelentőséggel bír általában a héacsalás elleni küzdelemben, és az adóhatóságok közötti bizalomnak a végleges héarendszer bevezetését megelőző erősítésében is.

(2) A héacsalások elleni küzdelem céljából gyakran közigazgatási vizsgálatot kell lefolytatni, különösen akkor, ha az adóalany nem abban a tagállamban telepedett le, ahol az adót meg kell fizetni. A héaszabályok megfelelő betartatásának biztosítása, valamint az adóhatóságok és a vállalkozások munkája és adminisztratív terhei megkettőzésének elkerülése érdekében, ha legalább két tagállam úgy ítéli meg, hogy közigazgatási vizsgálatra van szükség egy nem a területükön letelepedett, de ott adófizetésre kötelezett adóalany által bevallott összegek kapcsán, az adóalany letelepedésének helye szerinti tagállamnak el kell végeznie a vizsgálatot, kivéve, ha rendelkezésre tudja bocsátani a kért információt. A vizsgálatot kérő tagállamoknak készen kell állniuk arra, hogy a vizsgálatban aktívan részt vállalva segítsék a letelepedés helye szerinti tagállamot. Mivel a megkereső tagállamok tisztviselői jobban ismerhetik az üggyel kapcsolatos tényeket és körülményeket, és amennyiben a megkeresett tagállam nem kérte a megkereső tagállamok tisztviselőinek részvételét a vizsgálatban, ez utóbbi tagállamok tisztviselői számára lehetővé kell tenni, hogy jelen legyenek a közigazgatási vizsgálat lefolytatása során, feltéve, hogy teljesülnek a megkeresett tagállam nemzeti joga szerint az ilyen jelenlétre vonatkozóan előírt feltételek. Ebben az esetben a megkereső tagállamok tisztviselői számára lehetővé kell tenni, hogy a megkeresett tagállam tisztviselőinek közvetítésével beléphessenek ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe a megkeresett hatóság tisztviselői beléphetnek, és hozzáférhessenek ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek. Amennyiben a megkeresett tagállam joga feltételeket ír elő a jelenlétre vonatkozóan, feltételezni kell, hogy a megkeresett tagállam megteszi az említett feltételek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. A megkereső tagállamok tisztviselői számára minden esetben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy amennyiben szükségesnek ítélik, a megkeresett tagállam tisztviselőivel együtt konzultációs jelleggel jelen legyenek a megkeresett tagállamban a vizsgálat során, miután erről tájékoztatták a megkeresett tagállam tisztviselőit. E konzultáció célja lehet vélemény- és információcsere a vizsgálat előrehaladásáról, valamint lehetséges intézkedésekre irányuló javaslat, illetve azok megvitatása.

(3) Az információk más tagállamok illetékes hatóságai számára történő, előzetes megkeresés nélküli, a 904/2010/EU tanácsi rendelettel (3) összhangban álló továbbítását a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban kell végrehajtani. Ezért az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy az információkat ne csak a formanyomtatványok útján, hanem másként is továbbíthassák abban az esetben, ha más biztonságos továbbítási módokat megfelelőbbnek tartanak, és megállapodnak azok használatáról, vagy ha az információk harmadik országból érkeztek.

(4) Az termékek importjának a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4) 143. cikke (2) bekezdésében előírt héamentességével (a továbbiakban: 42-es, 63-as eljáráskóddal végzett vámeljárások) gyakran visszaélnek, és a termékek a héa megfizetése nélkül a feketepiacra kerülnek. Ezért elengedhetetlen, hogy a vámtisztviselők az adómentesség alkalmazási feltételei teljesülésének ellenőrzésekor hozzáféréssel rendelkezzenek a héaazonosító számok nyilvántartásához és az összesítő nyilatkozatokhoz. Emellett a vámhatóságok által ezen eljárás keretében összeállított információkat azon tagállam illetékes hatóságai számára is elérhetővé kell tenni, ahol a rákövetkező Közösségen belüli beszerzésre sor kell, hogy kerüljön.

(5) A gépjárművekre alkalmazandó kettős héarendszer viszonylatában előforduló csalások elleni fellépés érdekében lehetővé kell tenni, hogy az Eurofisc-kapcsolattartók automatikus hozzáféréssel rendelkezzenek a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz. Ezáltal gyorsan azonosítani tudnák, hogy ki és hol követte el a csalárd ügyletet. Ezt a hozzáférést a gépjármű-nyilvántartási adatok esetében az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazáson keresztül kell lehetővé tenni, amelynek használata a tagállamok számára a 2008/615/IB (5) és a 2008/616/IB tanácsi határozat (6) alapján kötelező.

(6) A vámhatóságok által összeállított információkhoz és a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való automatikus hozzáférésre vonatkozó rendelkezések egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell gyakorolni.

(7) A határokon átnyúló ügyleteket terhelő héa hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása céljából a 904/2010/EU rendelet úgy rendelkezik, hogy a tisztviselők jelen lehetnek más tagállamok közigazgatási hivatalaiban és a más tagállamokban végzett közigazgatási vizsgálatok során. Az adóhatóságok határokon átnyúló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzésére szolgáló kapacitásainak megerősítése érdekében a közigazgatási vizsgálatok közös lefolytatásáról kell rendelkezni, amelyek keretében két vagy több tagállam tisztviselői egyetlen csoportot alkothatnak, és aktívan részt vehetnek a közösen lefolytatott közigazgatási vizsgálatban.

(8) A határokon átnyúló legsúlyosabb héacsalások elleni küzdelem érdekében pontosítani kell, illetve meg kell erősíteni az Eurofisc irányítását, feladatait és működését. Az Eurofisc-kapcsolattartók számára biztosítani kell, hogy gyorsan hozzáférhessenek minden szükséges információhoz, valamint gyorsan kicserélhessék, kezelhessék és elemezhessék ezeket az információkat, továbbá hogy összehangolhassák az azok nyomán hozandó intézkedéseket. Ez a koordináció azonban nem jogosít fel arra, hogy a részt vevő tagállamtól konkrét vizsgálati fellépést kérjenek. A héacsalás elleni küzdelmet uniós szinten is meg kell erősíteni, mindenekelőtt annak lehetővé tételével, hogy az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok célirányos tájékoztatást kérjenek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF). Ezért az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok számára - annak érdekében, hogy cserébe releváns információkat kapjanak az Europoltól és az OLAF-tól - lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minden szükséges információt megküldjenek az Europolnak és az OLAF-nak.

(9) Az Eurofisc-re vonatkozó rendelkezések végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(10) A 2008/9/EK tanácsi irányelv (8) 5. cikke szerinti héa-visszatérítési kérelmek továbbításának megszervezése lehetőséget ad annak az adminisztratív tehernek a csökkentésére, amely a meg nem fizetett adókötelezettségeknek a letelepedés helye szerinti tagállamban történő behajtása kapcsán hárul az illetékes hatóságokra.

(11) A tagállamok - amennyiben ezt célszerűnek ítélik - az OLAF-fal is közölhetik a releváns információkat. Ez lehetővé tenné az OLAF számára, hogy eleget tegyen az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek igazgatási vizsgálatára vonatkozó megbízatásának, valamint hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak az Unió pénzügyi érdekeinek a csalással szembeni védelmére irányuló tevékenységeik összehangolása terén.

(12) A Bizottság a 904/2010/EU rendelet alapján közölt vagy összegyűjtött információkhoz csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszerek gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékű hozzáféréssel rendelkezhet.

(13) A személyes adatoknak a 904/2010/EU rendelet céljából történő kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) alkalmazandó. A személyes adatoknak az említett rendelet céljából történő, az uniós intézmények és szervek általi kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alkalmazandó. A héacsalás elleni küzdelmet mind az Unió, mind pedig tagállamai fontos általános közérdekű célként ismerik el. A 904/2010/EK rendelet céljainak elérése - vagyis a héa helyes megállapítását elősegítő együttműködés és információcsere, a héa különösen a Közösségen belüli ügyletek esetében történő megfelelő alkalmazásának ellenőrzése és a héacsalás elleni küzdelem - érdekében helyénvaló konkrét és csekély mértékű korlátozásokat előírni az (EU) 2016/679 rendeletben megállapított bizonyos jogokat és kötelezettségeket illetően.

(14) Konkrétabban, az (EU) 2016/679 rendeletben előírt jogok és kötelezettségek teljes körű alkalmazása komolyan aláásná a héacsalás elleni küzdelem hatékonyságát, mivel lehetővé tenné például azt, hogy az érintettek akadályozzák a folyamatban lévő vizsgálatokat és a kockázati profil kialakítását. Ez veszélyeztetné a 904/2010/EU rendelettel összhangban folytatott hivatalos, illetve jogi vizsgálatokat, elemzéseket, kivizsgálásokat vagy eljárásokat. Ezenfelül ellehetetlenítené az illetékes hatóságok közötti közigazgatási együttműködést is, amely a héacsalás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. Ebből következik, hogy korlátozásokat kell előírni az átlátható tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatoknak az érintettől való gyűjtése esetén a tájékoztatáshoz való jog, a személyes adatoknak nem az érintettől való megszerezése esetén a tájékoztatáshoz való jog, az érintett hozzáférési joga, a törléshez való jog, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog és az egyedi ügyekben történő automatizált döntéshozatallal, ezen belül a profilalkotással kapcsolatos jog tekintetében. E jogok gyakorlása csak annyiban korlátozható, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy ne legyen akadályozva a 904/2010/EU rendelet 1. cikke szerinti célok elérése. Ez a korlátozás kizárólag egyes, az említett rendelet 1., 14., és 17. cikkében említett adatkategóriák - olyan mértékben, amennyire az a héajogszabályok betartásának biztosításához feltétlenül szükséges -, valamint e rendelet releváns rendelkezései tekintetében alkalmazandó.

(15) Mivel a héacsalás megelőzése, kivizsgálása és felderítése, mint cél nem valósítható meg kevésbé korlátozó, ám azonos hatékonyságú intézkedésekkel, e korlátozások feltétlenül szükségesek a szóban forgó konkrét cél eléréséhez. Ezen intézkedések arányosak is, tekintettel az Uniónál és a tagállamoknál jelentkező bevételkiesésre, és arra, hogy a csalás elleni hatékony küzdelemhez elengedhetetlen az információk elérhetővé tétele. Az e rendelet alapján összegyűjtött és cserélt információk kezelése és tárolása a héacsalás elleni küzdelem céljaira korlátozódik. Az e rendelet alapján összegyűjtött és cserélt információk nem foglalnak magukban különleges adatokat. Ezeket az információkat a továbbiakban sem lehet az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon kezelni, és ez magában foglalja a kereskedelmi célú adatkezelés tilalmát is. Ami a visszaélés, illetve a jogosulatlan hozzáférés vagy továbbítás megakadályozását célzó biztosítékokat illeti, a 904/2010/EU rendelet általános célkitűzésének elérése érdekében már jelenleg is részletes feltételeket ír elő az illetékes nemzeti hatóságoknak az adatokhoz való hozzáférésére és azok későbbi felhasználására vonatkozóan. Az adatmegőrzés időtartamát a kitűzött célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni.

(16) Mivel az (EU) 2017/2454 tanácsi rendelet (11)2021. január 1-jétől alkalmazandóan a 904/2010/EU rendelet 17. cikkét is módosította, az (EU) 2017/2454 rendeletet módosítani kell az említett cikkre való kereszthivatkozás naprakésszé tétele érdekében. Mivel az (EU) 2017/2454 rendelet 2021. január 1-jétől alkalmazandóan a 904/2010/EU rendelet I. mellékletét is módosította, az (EU) 2017/2454 rendeletet módosítani kell, mivel az I. mellékletre a továbbiakban nincs szükség, és így az törölni kell.

(17) Mivel a vámhatóságok által összegyűjtött információkhoz és a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való automatikus hozzáférésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásához új technológiai fejlesztésekre lesz szükség, ezek alkalmazását el kell halasztani, hogy a tagállamok és a Bizottság el tudják végezni ezeket a fejlesztéseket.

(18) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a tagállamok közötti együttműködés eszközeinek javítását és a határokon átnyúló csalások elleni küzdelmet a héa területén, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(19) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2018. március 21-én hivatalos észrevételeket tett.

(20) A 904/2010/EU rendeletet és az (EU) 2017/2454 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 904/2010/EU rendelet módosításai

A 904/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdést el kell hagyni;

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(4) Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést. A megkeresett hatóság szükség esetén a megkereső hatósággal konzultálva végzi el a közigazgatási vizsgálatot. Amennyiben a megkeresett hatóság a közigazgatási vizsgálatot szükségtelennek találja, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal. Az első albekezdés ellenére, azoknak az összegeknek a vizsgálata, amelyeket a megkeresett hatóság tagállamában letelepedett valamely adóalany bevallott vagy be kellett volna vallania, és amelyek az ezen adóalany által teljesített, a megkereső hatóság tagállamában adóztatandó termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak, kizárólag a következő indokok valamelyike alapján tagadható meg: a) az 54. cikk (1) bekezdésében foglalt indokkal, amelyet a megkeresett hatóság az e bekezdés és az 54. cikk (1) bekezdése közötti kölcsönhatással kapcsolatos, az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban elfogadandó legjobb gyakorlatok nyilatkozatával összhangban bírált el; b) az 54. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésében foglalt indokkal; c) azzal az indokkal, hogy a megkeresett hatóság a megkereső hatóság részére ugyanarról az adóalanyról már szolgáltatott két évnél nem régebben lefolytatott közigazgatási vizsgálatból származó információkat. Amennyiben a megkeresett hatóság a második albekezdésben említett közigazgatási vizsgálat elvégzését az a) vagy a b) pontban foglalt indokkal utasítja el, a megkereső hatóságot ennek ellenére is tájékoztatnia kell az adóalany által az előző két év során a megkereső hatóság szerinti tagállamban teljesített valamennyi vonatkozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás időpontjáról és értékéről.";

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha legalább két tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett összegeket illetően közigazgatási vizsgálatra van szükség, és közös, indokolással ellátott megkeresést nyújtanak be, amelyben feltüntetik a héacsalás kockázatára utaló tényeket vagy bizonyítékokat, a megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését, kivéve az 54. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, illetve az 54. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésében foglalt indokok alapján. Ha a megkeresett tagállam már rendelkezik a kért információkkal, azokat átadja a megkereső tagállamoknak. Ha a megkereső tagállamok nem tartják kielégítőnek a kapott információkat, felkérik a megkeresett tagállamot a közigazgatási vizsgálat további folytatására.

A megkeresett tagállam erre irányuló kérésére a megkereső hatóságok által felhatalmazott tisztviselők is részt vesznek a közigazgatási vizsgálatban. Ebben az esetben a közigazgatási vizsgálatot közösen kell elvégezni, a megkeresett tagállam irányításával és jogszabályaival összhangban. A megkereső hatóságok tisztviselői beléphetnek ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe a megkeresett hatóság tisztviselői beléphetnek, és hozzáférhetnek ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, továbbá - amennyiben ezt a megkeresett tagállam jogszabályai a saját tisztviselői számára engedélyezik - adóalanyokat kérdezhetnek ki. A megkereső hatóságok tisztviselői kizárólag a közigazgatási vizsgálat végzése céljából gyakorolhatják vizsgálati hatáskörüket.

Ha a megkeresett tagállam nem kérte a megkereső tagállam tisztviselőinek részvételét a vizsgálatban, bármely megkereső tagállam tisztviselői számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy jelen legyenek a közigazgatási vizsgálatnál és gyakorolják a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörüket, amennyiben teljesülnek a megkeresett tagállam nemzeti joga szerinti feltételek. Az említett megkereső tagállamok tisztviselői számára a jelenlétet konzultációs jelleggel minden esetben biztosítani kell.

Amennyiben a megkereső tagállamok tisztviselőinek részt kell venniük a közigazgatási vizsgálatban vagy annál jelen kell lenniük, a közigazgatási vizsgálatot csak akkor lehet lefolytatni, ha a közigazgatási vizsgálat céljából való részvételük, illetve jelenlétük biztosított.";

2. A 13. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az információkat formanyomtatványok útján kell továbbítani, kivéve az 50. cikkben említett esetekben, illetve olyan egyedi esetekben, amikor az érintett illetékes hatóságok más biztonságos eszközöket megfelelőbbnek ítélnek és azok használatáról megállapodnak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.";

3. A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"f) azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt, valamint a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egységár és a nettó tömeg.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában említett információk automatikus lekérdezésére vonatkozó technikai részleteket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.";

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk adatelemeit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.".

4. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Minden tagállam hozzáférést biztosít a 2006/112/EK irányelv 143. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeket ellenőrző tisztviselői számára az e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a)-c) pontjában említett olyan információkhoz, amelyekhez a többi tagállam automatikus hozzáférést biztosít.";

b) a (2) bekezdés e) pontja a következőképpen módosul:

i. az i. és ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"i. a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy csalás felderítésére szolgál;

ii. a hozzáférés a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.";

ii. a iii. alpontot el kell hagyni;

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki: "(2a) A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk vonatkozásában a következő adatoknak kell hozzáférhetőknek lenniük: a) az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok; b) azon importőrnek vagy adóügyi képviselőjének a héaazonosító száma, aki/amely a termékeket értékesíti az e bekezdés a) pontjában említett héaazonosító számmal rendelkező személyeknek; c) a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a teljes összeg és a nettó tömeg azon termékek importja tekintetében, amelyet az e bekezdés b) pontjában említett minden egyes személy által az e bekezdés a) pontjában említett héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített Közösségen belüli termékértékesítés követ; d) a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egységár és a nettó tömeg azon termékek importja tekintetében, amelyet az e bekezdés b) pontjában említett minden egyes személy által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel: i. a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy csalás felderítésére szolgál; ii. a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik. Az első albekezdés c) és d) pontjában említett értékeket az információt szolgáltató tagállam pénznemében kell megadni, a benyújtott vám-árunyilatkozat minden egyes árutételéhez kapcsolódóan.";

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában előírt feltételekkel kapcsolatos gyakorlati szabályokat, annak érdekében, hogy az információt szolgáltató tagállam beazonosíthassa az információhoz hozzáférő Eurofisc-kapcsolattartót. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.";

e) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában és (2a) bekezdésének d) pontjában előírt feltételekkel kapcsolatos gyakorlati szabályokat, annak érdekében, hogy az információt szolgáltató tagállam beazonosíthassa az információhoz hozzáférő Eurofisc-kapcsolattartót. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

5. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "21a. cikk (1) Valamennyi tagállam bármely más tagállam illetékes hatóságának automatikus hozzáférést biztosít a nemzeti gépjármű-nyilvántartásokkal kapcsolatban a következő információkhoz: a) a járművekre vonatkozó azonosító adatok; b) a jármű azon tulajdonosaira és üzemben tartóira vonatkozó azonosító adatok, akiknek a nevén a járművet - a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállam jogában meghatározottak szerint - nyilvántartásba vették. (2) Az (1) bekezdésben említett információkhoz a következő feltételek mellett biztosítható hozzáférés: a) a hozzáférés héacsalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy héacsalás felderítésére szolgál; b) a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik. (3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett információk adatelemeit és az ezen információk automatikus lekérdezésére vonatkozó technikai részleteket, valamint az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételekkel kapcsolatos gyakorlati szabályokat, annak érdekében, hogy az információt szolgáltató tagállam beazonosíthassa az információhoz hozzáférő Eurofisc-kapcsolattartót. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.".

6. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"24. cikk

Amennyiben a 17-21a. cikk alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai az információt elektronikus úton cserélik ki, megtesznek minden olyan intézkedést, amely az 55. cikknek való megfeleléshez szükséges.

A tagállamok felelősek azért, hogy rendszereiken minden szükséges fejlesztést elvégezzenek annak érdekében, hogy az említett információknak a CCN/CSI-hálózaton vagy a 21a. cikkben említett információk elektronikus úton történő cseréjéhez használt egyéb hasonló, biztonságos hálózaton keresztüli cseréje megvalósulhasson.".

7. A VII. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

"JELENLÉT A KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOKBAN ÉS A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁLATOK SORÁN, VALAMINT KÖZÖSEN VÉGZETT KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁLATOK".

8. A 28. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított szabályokkal összhangban a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői az 1. cikkben említett információk gyűjtése és cseréje céljából részt vehetnek a megkeresett tagállam területén végzett közigazgatási vizsgálatokban. Az ilyen közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a megkeresett hatóságok tisztviselőinek közösen kell elvégezniük, a megkeresett tagállam irányításával és jogszabályaival összhangban. A megkereső hatóságok tisztviselői beléphetnek ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe a megkeresett hatóság tisztviselői beléphetnek, és hozzáférhetnek ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, továbbá - amennyiben ezt a megkeresett tagállam jogszabályai a saját tisztviselői számára engedélyezik - adóalanyokat kérdezhetnek ki.

Amennyiben azt a megkeresett tagállam jogszabályai lehetővé teszik, a megkereső tagállamok tisztviselőinek ugyanolyan vizsgálati hatáskört kell gyakorolniuk, mint amilyennel a megkeresett tagállam tisztviselői fel vannak ruházva.

A megkereső hatóságok tisztviselői kizárólag a közigazgatási vizsgálat végzése céljából gyakorolhatják vizsgálati hatáskörüket.

A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a részt vevő hatóságok közös vizsgálati jelentést készíthetnek.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A megkereső hatóság azon tisztviselőinek, akik az (1), a (2) és a (2a) bekezdéssel összhangban egy másik tagállamban tartózkodnak, bármikor fel kell tudniuk mutatni a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket igazoló írásbeli felhatalmazásukat.".

9. A 33. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés elősegítése és megkönnyítése érdekében ez a fejezet létrehoz egy hálózatot, amely a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, kezelésére és elemzésére, valamint az esetleges követő intézkedések koordinációjára szolgál (a továbbiakban: Eurofisc).";

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a b) és a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) megvalósítják és koordinálják a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös kezelését és elemzését azokon a területeken, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);

c) koordinálják a részt vevő tagállamok 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartóinak munkáját a kapott figyelmeztetésekre és információkra való reagálás során;";

ii. a cikk a következő ponttal egészül ki:

"d) koordinálják a részt vevő tagállamok azon közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által feltárt csalásokra irányulnak, ugyanakkor nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy a tagállamokat közigazgatási vizsgálatok lefolytatására kötelezzék.";

10. A 34. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az Eurofisc valamely tevékenységi területén való részvétel mellett döntő tagállamok aktívan részt vesznek a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információknak a valamennyi részt vevő tagállam közötti többoldalú cseréjében, ezen információk közös kezelésében és elemzésében, valamint az esetleges követő intézkedések koordinációjában."

11. A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

A Bizottság technikai és logisztikai segítséget nyújt az Eurofisc számára. A Bizottság nem fér hozzá az 1. cikkben említett azon információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, kivéve az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.";

12. A 36. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki: "(1a) A tagállamok kapcsolattartó tisztviselői az Eurofisc-kapcsolattartók közül meghatározott időre kinevezik az Eurofisc elnökét. A tagállamok kapcsolattartó tisztviselői: a) megállapodnak az Eurofisc tevékenységi területeinek létrehozásáról és megszüntetéséről; b) megvizsgálják az Eurofisc operatív működésével kapcsolatos esetleges problémákat; c) legalább évente értékelik az Eurofisc tevékenységeinek hatékonyságát és eredményességét; d) jóváhagyják a 37. cikkben említett éves jelentést.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2) Az Eurofisc adott tevékenységi területén részt vevő tagállamok kapcsolattartó tisztviselői (a továbbiakban: részt vevő Eurofisc-kapcsolattartók) a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartók közül meghatározott időre Eurofisc tevékenységi területi koordinátort neveznek ki. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok: a) a tevékenységi terület résztvevői általi megállapodásnak megfelelően összegyűjtik a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartóktól kapott információt és az összes információt hozzáférhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezeket az információkat elektronikus úton kell kicserélni; b) biztosítják, hogy a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartóktól kapott információk az e rendelet alapján közölt vagy összegyűjtött releváns, határokon átnyúló csalással kapcsolatos célzott információkkal együtt kezelésre és elemzésre kerüljenek a tevékenységi terület résztvevői általi megállapodásnak megfelelően, és az eredményt elérhetővé teszik az összes részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; c) visszajelzést adnak az összes részt vevő Eurofisc-kapcsolattartónak; d) éves jelentést nyújtanak be a tevékenységi területet érintő tevékenységekről a tagállamok kapcsolattartóinak.";

c) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok bekérhetik a releváns információkat a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF). Ebből a célból és a tevékenységi terület résztvevőinek megállapodása alapján a koordinátorok a kért információ beszerzéséhez szükséges információkat megküldhetik számukra.

(4) Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok az Europoltól és az OLAF-tól kapott információkat elérhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezeket az információkat elektronikus úton kell kicserélni.

(5) Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok gondoskodnak arról is, hogy az Europoltól és az OLAF-tól kapott információk az e rendelet alapján közölt vagy összegyűjtött releváns célzott információkkal együtt kezelésre és elemzésre kerüljenek a tevékenységi terület résztvevői általi megállapodásnak megfelelően, és az eredményt elérhetővé teszik a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartók számára.";

13. A 37. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"37. cikk

Az Eurofisc elnöke éves jelentést nyújt be valamennyi tevékenységi területen elvégzett tevékenységről az 58. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az Eurofisc-re vonatkozó eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.";

14. A 48. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK irányelv 5. cikkével összhangban héa-visszatérítést kérelmező adóalanynak adókötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, az adóalany beleegyezését kérheti ahhoz, hogy a héa-visszatérítés - a fennálló adókötelezettségek teljesítése céljából - közvetlenül e tagállam számára kerüljön továbbításra. Amennyiben az adóalany beleegyezik ebbe a továbbításba, a letelepedés helye szerinti tagállam tájékoztatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot arról az összegről, amelyre vonatkozóan a beleegyezést megkapta, a visszatérítés helye szerinti tagállam pedig az adóalany nevében továbbítja az adott összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg nemzeti jogával és közigazgatási gyakorlatával összhangban az adókötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg. A héa-visszatérítésnek a letelepedés helye szerinti tagállamnak történő továbbítása ugyanakkor nem érinti a visszatérítés helye szerinti tagállam azon jogát, hogy behajtsa az adóalanytól ez utóbbi tagállamban fennálló kötelezettségeit.

Ha a letelepedés helye szerinti tagállamban fennálló adókötelezettségek vitatottak, - az adóalany hozzájárulásával - a letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés továbbított összegére visszatartási intézkedést alkalmazhat, amennyiben az adott tagállamban biztosított a hatékony bírósági felülvizsgálat.";

15. A XIII. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

"KAPCSOLAT A BIZOTTSÁGGAL ÉS AZ UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEIVEL, SZERVEIVEL, HIVATALAIVAL ÉS ÜGYNÖKSÉGEIVEL";

16. A 49. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tagállamok a releváns információkat közölhetik az OLAF-fal annak érdekében, hogy az a megbízatásával összhangban megfelelő lépéseket vehessen fontolóra. Ha az említett információt valamely másik tagállam szolgáltatta, ez utóbbi kérheti, hogy az információt csak az előzetes beleegyezésével lehessen továbbítani.";

17. Az 55. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek csak a Bizottság által üzemeltetett és a tagállamok által e rendelet végrehajtása céljából használt elektronikus rendszer gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá az említett információkhoz.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(5) Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, kezelésére és cseréjére az (EU) 2016/679 (*1) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (*2) kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12-15., 17., 21. és 22. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét. E korlátozásokat csak az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme és különösen az alábbiak céljából feltétlenül szükséges mértékben lehet alkalmazni: a) annak lehetővé tétele a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy e rendelet alkalmazásában megfelelőképpen elláthassák feladataikat; vagy b) az e rendelet alkalmazásában végzett hivatalos vagy jogi vizsgálatok, elemzések, kivizsgálások vagy eljárások akadályozásának elkerülése, és annak biztosítása, hogy az adókijátszás és az adócsalás megelőzése, feltárása vagy az azzal kapcsolatos kivizsgálás ne kerüljön veszélybe. Az e rendeletben említett információkat csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet kezelni és tárolni, és az információkat nem lehet olyan módon tovább kezelni, amely összeegyeztethetetlen e célokkal. Tilos e rendelet alapján a személyes adatok bármely más, például kereskedelemi célból történő kezelése. Az említett információk megőrzési idejét az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni. Az e rendelet 17. cikkében említett információk megőrzési idejét az érintett tagállam jogszabályaiban meghatározott elévülési időnek megfelelően, de legfeljebb tíz évben kell meghatározni. (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)." (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).";"

18. Az 58. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3) 5. cikkét kell alkalmazni.

(*3) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).";"

19. Az I. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Az (EU) 2017/2454 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/2454 rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1. az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5. A 17. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

»(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában említett információk automatikus lekérdezésére vonatkozó technikai részleteket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.«";

2. a 8. pontot el kell hagyni.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 3. pontjának a), b) és c) alpontját, az 1. cikk 4. pontjának a), c) és e) alpontját, valamint az 1. cikk 5., 6. és 14. pontját 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2018. október 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER

(1) Az Európai Parlament 2018. július 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és a csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(4) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(5) A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

(6) A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(8) A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról (HL L 44., 2008.2.20., 23. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11) A Tanács (EU) 2017/2454 rendelete (2017. december 5.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 1. o.).

Még nem hatályos jogszabály.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1541 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1541&locale=hu