31992L0060[1]

A Tanács irányelve (1992. június 30.) a belső piac megvalósítása céljából egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló 90/425/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1992. június 30.)

a belső piac megvalósítása céljából egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló 90/425/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a Közösségnek el kell fogadnia azon intézkedéseket, amelyek az egységes piac fokozatos megteremtését szolgálják az 1992. december 31-ig terjedő időszak alatt;

mivel a 90/425/EGK irányelv úgy rendelkezik, hogy egyes élő állatokon és állati termékeken az állat-egészségügyi ellenőrzést ezentúl nem a Közösség belső határain végzik;

mivel a Tanács a 90/425/EGK irányelv [3] elfogadása óta rögzítette a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett élőállatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének szervezését szabályozó elveket; mivel e tekintetben figyelembe kell venni a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelvet [4], valamint a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvet [5];

mivel a 90/452/EGK irányelv 21. cikkének negyedik bekezdése előírja, hogy az említett irányelv, a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv [6] hatálya terjedjen ki az említett irányelvek hatálya alá nem tartozó élőállatokra és állati termékekre;

mivel a 90/425/EGK irányelv 25. cikke kiköti, hogy meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyek a 24. cikkben előírt átmeneti rendelkezések lejártát követően alkalmazandók; mivel e vonatkozásban figyelembe kell venni a Közösségben elért eddigi előrehaladást a harmadik országokból származó élő állatokra és állati termékekre vonatkozó előírások elfogadása, valamint a ragadós száj- és körömfájás és a sertéspestis ellenőrzésére irányuló intézkedések harmonizálása terén, különösen a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 85/511/EGK irányelvet módosító 1990. június 26-i 90/423/EGK tanácsi irányelvet, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelvet, továbbá a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús, illetve a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelvet [7], valamint a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 80/217/EGK irányelvet módosító 1991. december 11-i 91/685/EGK tanácsi irányelvet [8];

mivel, különösen az állat-egészségügyi előírások harmonizálása terén elért eddigi haladás figyelembevételével, gondoskodni kell 1992. július 1-től valamennyi, élő állatokon és állati eredetű terméken a Közösség belső határain végzett állat-egészségügyi ellenőrzés megszüntetéséről;

mivel azonban rendelkezni kell a természetes személy kíséretében és felelősségére szállított, kedvtelésből tartott állatok mozgására alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzések különös szabályairól, amennyiben az ilyen mozgás nem kereskedelmi ügylet keretében valósul meg,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/425/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"Ezen irányelv nem vonatkozik a tagállamok között, természetes személy kíséretében és felelősségére szállított, kedvtelésből tartott állatok mozgására érvényes állat-egészségügyi ellenőrzésekre, amennyiben az ilyen mozgás nem kereskedelmi ügylet keretében valósul meg.";

2. a 7. cikk (2) bekezdésében "1993. január 1." helyébe "1992. július 1." kerül;

3. a 21. cikk első bekezdéséből az "1992. december 31-ig" szavakat el kell hagyni;

4. a 21. cikk második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az első bekezdésben említett állatok és termékek kereskedelmére alkalmazandó feltételeket és eljárásokat.";

5. a 21. cikk negyedik bekezdéséből az utolsó mondatot el kell hagyni;

6. A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A tagállamok egy harmonizált modell segítségével terjesztik a Bizottság elé az ezen irányelv szerint végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos fontosabb információkat.

(2) A Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében vizsgálja meg az (1) bekezdésben említett információkat. A 18. cikkben említett eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket fogadhat el.

(3) Az e cikkben foglaltak alkalmazására, különösen az információk közlésének gyakoriságára, az alkalmazandó modellre és az előírt információk típusára vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban állapítják meg.";

7. A 24. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. cikk

Az ezen irányelvben megállapított ellenőrzési intézkedések fokozatos végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a tagállamok 1992. december 31-ig végezhetnek:

- okmányellenőrzéseket az A. és B. melléklet hatálya alá tartozó, vagy harmadik országokból behozott állatok és termékek szállítása közben,

- megkülönböztetésmentes jellegű helyszíni állat-egészségügyi ellenőrzéseket a B. melléklet hatálya alá tartozó állatok és termékek szállítása során;";

8. a 25. cikket el kell hagyni;

9. a B. melléklet A. része helyébe a következő szöveg lép:

"A. Állat-egészségügyi jogszabályok - Az A. melléklet I. pontjának hatálya alá nem tartozó egyéb élő állatok";

10. B. a B. melléklet B. része helyébe a következő szöveg lép:

"B. Állat-egészségügyi jogszabályok - Az A. melléklet I. pontjának hatálya alá nem tartozó sperma, petesejtek és embriók".

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1992. június 30-án.

a Tanács részéről

Arlindo Marques Cunha

az elnök

[1] HL C 122., 1992.5.14., 18. o.

[2] HL C 176., 1992.7.13.

[3] HL L 224., 1990.8.18. A legutóbb a 91/628/EGK irányelvvel (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 373., 1990.12.31., 1. o.

[5] HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

[6] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[7] HL L 224., 1990.8.18., 13. o.

[8] HL L 377., 1991.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0060&locale=hu