32004R1928[1]

A Tanács 1928/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló 2287/2003/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1928/2004/EK RENDELETE

(2004. október 25.)

a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló 2287/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2287/2003/EK rendelet (2) V. melléklete a halászati tevékenységekre átmeneti korlátozást, és egyes halállományok helyreállításának összefüggésében az ellenőrzésre, vizsgálatra és felügyeletre vonatkozóan kiegészítő feltételeket állapít meg. Ezt követően a Tanács elfogadta a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK rendeletet (3). Az V. melléklet rendelkezéseit helyénvaló az említett rendelet megfelelő rendelkezéseihez igazítani. A melléklet végrehajtása során emellett megmutatkozott, hogy egyes rendelkezéseit hatékonysága és alkalmazhatósága javításának érdekében tisztázni kell vagy rugalmasabbá kell tenni. Gondoskodni kell arról, hogy a rendszerben eszközölt változtatások a kérdéses intézkedések tekintetében ne eredményezzenek alacsonyabb állományvédelmi értéket.

(2) A 2287/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2287/2003/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnökasszony

R. VERDONK

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2) HL L 344., 2003.12.31., 1. o.

(3) HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

MELLÉKLET

"V. MELLÉKLET

A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK ÁTMENETI KORLÁTOZÁSA ÉS AZ ELLENŐRZÉSRE, VIZSGÁLATRA ÉS FELÜGYELETRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK EGYES HALÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Általános rendelkezések

1. Az e mellékletben megállapított feltételeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

2. E melléklet alkalmazásában a következő földrajzi területet kell alkalmazni:

a) Kattegat (IIIa. déli ICES-körzet)

Skagerrak és az Északi-tenger (IVa, b, c, IIIa északi ICES-körzet, és IIa EK-körzet)

a Skóciától nyugatra található terület (VIa ICES-körzet),

keleti La Manche-csatorna (VIId ICES-körzet), és

Ír-tenger (VIIa ICES-körzet).

b) Azon hajók esetében, amelyek tekintetében a Bizottságot tájékoztatták arról, hogy megfelelő hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve, a Skóciától nyugatra található terület - a VIa ICES-körzet - következő meghatározását kell alkalmazni: VIa ICES-körzet, kivéve azt a részt, amely nyugatra fekszik a következő földrajzi koordinátákat folyamatos egyenes vonalakkal összekötő vonaltól:

ÉSZ 60° 00′, NYH 04° 00′

ÉSZ 59° 45′, NYH 05° 00′

ÉSZ 59° 30′, NYH 06° 00′

ÉSZ 59° 00′, NYH 07° 00′

ÉSZ 58° 30′, NYH 08° 00′

ÉSZ 58° 00′, NYH 08° 00′

ÉSZ 58° 00′, NYH 08° 30′

ÉSZ 56° 00′, NYH 08° 30′

ÉSZ 56° 00′, NYH 09° 00′

ÉSZ 55° 00′, NYH 09° 00′

ÉSZ 55° 00′, NYH 10° 00′

ÉSZ 54° 30′, NYH 10° 00′.

3. E melléklet alkalmazásában az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, illetve az említett időszak bármely része.

Az a tagállam, amely alkalmazni kívánja az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjának a b) alpontban megállapított meghatározását, értesíti a Bizottságot a hajó tevékenységei megfigyelésének módjáról a b) pontban megállapított feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából.

4. E melléklet alkalmazásában a halászfelszerelések következő csoportosítását kell alkalmazni:

a) legalább 100 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével;

b) legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló;

c) rögzített fenékháló, az eresztőhálót, tükörhálót és nyaklóhálót beleértve;

d) fenékhorogsor;

e) 70-99 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a 80-99 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló kivételével;

f) 16-31 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével.

Halászati erőkifejtés

5. Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 4. pontban említett halászfelszerelések bármelyikét szállítja, legfeljebb a 6. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül és marad távol a kikötőből.

6.

a) Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak a maximális számát, amelyek során egy naptári hónapban a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat és a kikötőből távol maradhat. I. táblázat Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás maximális ideje (napok) halászfelszerelések szerint

A következő pontban meghatározott terület:A következő pontban említett halászfelszerelés-csoportok:
4 a4 b4 c4 d4 e4 f
Kattegat, Északi-tenger és Skagerrak, a Skóciától nyugatra található terület, keleti La Manche-csatorna, Ír-tenger101414172220

b) A tagállamok legfeljebb tizenegy naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokon belül összesíthetik az I. táblázatban az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra megadott napokat. A tagállamok az összesített időszak kezdete előtt értesítik a Bizottságot a gazdálkodási időszakok összesítésére vonatkozó szándékukról.

c) A Bizottság a 2002. január 1-je óta megvalósított területpihentetési programok eredményei alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására.

Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak az említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak a befejezett területpihentetési programjuk részleteit tartalmazó jelentéssel együtt.

Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan az a) pontban meghatározott napok számát.

d) A tagállamok az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás tekintetében az I. táblázatban megadott napok számától való eltéréseket a II. táblázatban feltüntetett feltételekkel engedélyezik a hajóknak. Azok a tagállamok, amelyek ki kívánják osztani ezeket a többletnapokat, legalább két héttel a többletnapok odaítélése előtt közlik a Bizottsággal az érintett hajók és azok addigi feljegyzett teljesítményének részletes adatait. II. táblázat Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás I. táblázatban megadott maximális idejétől (napok) való eltérések és a kapcsolódó feltételek Amennyiben egy hajó esetében ily módon megnövelik a rendelkezésre álló napok számát az egyes fajok fogására vonatkozó teljesítménye alacsony százalékos aránya következtében, az érintett hajó semmilyen esetben sem tarthat meg az adott fajokból a fedélzetén a II. táblázatban százalékban megadott mennyiségnél többet. Amennyiben a hajó nem teljesíti ezt a feltételt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát.

A 2. pontban meghatározott területA 4. pontban meghatározott halászfelszerelésA hajó 2002. évi teljesítménye (1)Napok
2a)4a), 4e)5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, közönséges nyelvhal és sima lepényhalnincs nap szerinti korlátozás (3)
2a)4a), 4b)5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal100 – < 120: maximum 14 nap ≥ 120 mm: maximum 15 nap
2a) Kattegat (IIIa déli ICES-körzet), Északi-tenger4c) legalább 220 mm szembőségű halászfelszerelés5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, 5 %-nál több nagy rombuszhal és tengeri nyúlhalMaximum 16 nap
2a) keleti La Manche-csatorna (VIId ICES-körzet)4c) legfeljebb 110 mm szembőségű halászfelszerelés15 méternél rövidebb hajók, amelyek fogásában a nem szabályozott fajok aránya meghaladja a 35 %-ot, és amelyek a kikötőből legfeljebb 24 óráig maradnak távol (2)Maximum 20 nap

e) A Bizottság a tagállamok kérésére engedélyezheti a II. táblázat első sora szerinti eltérést a fekete tőkehal halászata tekintetében anélkül, hogy teljesítenék az előző évek közönséges tőkehal, közönséges nyelvhal és sima lepényhal fogásonként egyenként 5 %-nál kevesebb halászati teljesítményére vonatkozó követelményt. A tagállam a kérelemmel együtt benyújtja az érintett hajó adatait, valamint a kvótáira és a tervezett tevékenységre vonatkozó bizonyítékokat. A kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani legalább 4 héttel az első gazdálkodási időszak kezdete előtt, amelyben a többletnapokat megállapítják.

Az a hajó, amelynek e rendelkezés alapján többletnapokat osztottak ki, nem tarthat meg a fedélzeten 5 %-nál többet közönséges tőkehalból, közönséges nyelvhalból és sima lepényhalból.

Az illetékes hatóságok a fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról kiderül, hogy nem teljesíti a fenti követelményt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát.

f) Az Ír-tengeren az ívó halak védelmére történő területlezárást és a közönséges tőkehalra vonatkozó halászat okozta állománypusztulás feltételezett mérséklődését elismerve, a 4.a) és 4.b) pontban meghatározott halászfelszereléseket szállító hajóknak - amelyek egy adott gazdálkodási időszakban a kiosztott napok számának több mint felét az Ír-tengeren halászva töltik el - további két napot biztosítanak.

7. A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, milyen halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó csak akkor jogosult a 2. pontban meghatározott területeken a 4. pontban meghatározott halászfelszerelésekkel folytatott halászatra, ha az említett értesítést benyújtják. Amennyiben a hajóparancsnok vagy képviselője azt közli, hogy a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés-csoportból kettőt használnak, a következő gazdálkodási időszakban rendelkezésre álló napok száma nem lehet több a hajó által az egyes halászfelszerelések tekintetében felhasználható összes napok felénél, egész napokra kerekítve. Az érintett halászfelszerelések egyikének alkalmazása sem engedélyezett az I. táblázatban az adott halászfelszerelésre vonatkozóan megállapított napoknál hosszabb ideig. Két halászfelszerelés használatára csak akkor van lehetőség, ha a következő ellenőrző intézkedéseket teljesítik: Az illetékes hatóságok a fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról kiderül, hogy nem teljesíti a fenti követelményeket, azonnali hatállyal elveszti jogosultságát két halászfelszerelés-csoport használatára. Azok a hajók, amelyek egy vagy több, a 4. pontban említett halászfelszerelés (szabályozott halászfelszerelések) használatát bármely más, a 4. pontban nem említett halászfelszereléssel (nem szabályozott halászfelszerelések) kívánják kombinálni, a nem szabályozott halászfelszerelés használatában nem korlátozhatók. Ezek a hajók kötelesek előzetes értesítést adni, amikor a szabályozott halászfelszerelést használni szándékoznak. Ilyen értesítés hiányában a hajó fedélzetén nem szállítható a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés. Ilyen hajók számára engedélyezni kell alternatív halászati tevékenység folytatását, és el kell látni őket az e célra alkalmas felszereléssel.

- Egy adott út során a halászhajó csak egyfajta, 4. pontban említett halászfelszerelést szállíthat,

- A hajóparancsnok vagy képviselője az út előtt előzetesen értesíti az illetékes hatóságokat a hajón szállítandó halászfelszerelés típusáról, kivéve, ha az nem tér el az előző út alkalmával adott értesítésben szereplő halászfelszerelés típusától.

8. A 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodó és a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó egyidejűleg nem szállíthat a 4. pontban említett egyéb halászfelszerelést.

9.

a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat, a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül marad a gazdálkodási időszak hátralévő részében, kivéve, ha a 7. pontban említett nem szabályozott halászfelszerelést használ.

b) Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 6. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve, hogy a hajó először értesíti a tagállamot erről a szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászfelszerelést vagy halat.

10.

a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy bármelyik halászhajójuk átadja az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat egy másik halászhajójuknak ugyanarra a gazdálkodási időszakra és ugyanarra a területre vonatkozóan, feltéve, hogy a hajó által átvett napok és a hajó kilowattban (kilowatt napokban) kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladja meg a napokat átadó hajó által átadott napok és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-lajstromban feljegyzett motorteljesítménnyel.

b) Az a) pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó közösségi hajónaplóban igazoltak szerinti, a 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozó átlagos évi napjainak és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

c) A napoknak az a) pontban előírtak szerinti átadása csak az ugyanazon halászfelszerelés-csoportot alkalmazó és a 6. a) pontban említett ugyanazon területkategóriában, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

d) A 6.d), 6.e) és 7. pontban említett kiosztásból részesülő hajók nem adhatnak át napokat.

e) A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról.

11. Az a hajó, amely nem végzett halászati tevékenységet a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén, áthaladhat ezeken a területeken, feltéve, hogy először értesítette a hatóságokat erről a szándékáról. Amíg a hajó a 2. pontban meghatározott területek bármelyikén belül tartózkodik, a hajón szállított minden halászfelszerelést fel kell tekerni, és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet (4) 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

12. A tagállamok nem engedélyezik a 4. pontban meghatározott halászfelszerelésekkel, a 2. pontban meghatározott bármely területen, bármely olyan hajójuk által végzett halászatot, amely esetében az adott területen a 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítja, hogy a kilowattban mért azonos értékű teljesítmény akadályozza a szabályozási területen való halászatát.

Azon hajók számára azonban, amelyek feljegyzett teljesítményében szerepel a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés használata, engedélyezhető a 4. pontban meghatározott egyéb halászfelszerelés használata, amennyiben az utóbbira engedélyezett napok száma eléri vagy meghaladja az előbbi halászfelszerelésre engedélyezett napok számát.

13. A tagállamok nem számolhatják el a hajóik számára e melléklet alapján engedélyezett napok terhére sem azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőből, de nem folytathatott halászatot, mivel ezalatt egy vészhelyzetben lévő másik hajónak nyújtott segítséget, sem pedig azokat a napokat, amelyeken távol volt a kikötőből, de nem folytathatott halászatot, mivel sürgősségi orvosi ellátásra szoruló, sérült legénységi tagot szállított. A tagállamok az ilyen alapon hozott határozatokat a meghozataluktól számított egy hónapon belül az illetékes hatóságok által kiadott, a sürgősségi helyzethez kapcsolódó bizonyítékokkal alátámasztva igazolják a Bizottság számára.

Ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet

14. A 2847/93/EGK rendelet 19a cikke ellenére a rendelet 19b, 19c, 19d, 19e és 19k cikkét kell alkalmazni a 4. pontban meghatározott halászfelszereléseket szállító és a 2. pontban meghatározott területeken működő hajókra.

15. A tagállamok alkalmazhatnak alternatív ellenőrző intézkedéseket az e melléklet 14. pontjában említett jelentési kötelezettségek betartására, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentési kötelezettségek. Az említett alternatív ellenőrző intézkedésekről az alkalmazásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

16. A közösségi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, a III. táblázatban említett területek egyikén való tartózkodást követően, mielőtt valamely halfajra vonatkozóan az említett táblázatban megadottnál nagyobb mennyiséggel behajózik valamely tagállam kikötőjébe vagy bármely kirakodóhelyére, legalább négy órával a behajózás előtt értesíti az adott tagállam illetékes hatóságait a következőkről:

- a kikötő vagy kirakodóhely neve,

- a kikötőbe vagy kirakodóhelyre érkezés hozzávetőleges ideje

- azon halfajok élősúly-kilogrammban megadott mennyisége, amelyekből 50 kg-nál többet tartanak meg a hajón.

17. Annak a tagállamnak az illetékes hatóságai, amelyek a kirakodást előzetes értesítéshez kötik, kérhetik, hogy a hajón megtartott fogás kirakodását ne kezdjék meg, amíg a hatóságok azt nem engedélyezik. III. táblázat Tonnában megadott kirakodási mennyiségek területenként és fajonként, amelyek fölött különleges feltétel alkalmazandó

SZÖVEG HIÁNYZIK

18. A halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, amennyiben bármely mennyiségű, a hajón megtartott fogást szeretne a tengeren kirakni vagy átrakodni, vagy egy harmadik ország kikötőjében vagy kirakodóhelyén szeretne kirakodni, legalább 24 órával a tengeren történő átrakodás vagy kirakodás, vagy a harmadik országban történő kirakodás előtt közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a 16. pontban említett információkat.

19. A III. táblázatban (a DP cím alatt) feltüntetett halfajra vonatkozóan említett mennyiségnél többet nem engedélyeznek kirakodni a kijelölt kikötőn kívül annak a halászhajónak, amely a táblázatban meghatározott területen tartózkodott.

E rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül valamennyi tagállam továbbítja a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját, valamint ezt követően 30 napon belül a vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, beleértve az említett kikötőkre vonatkozó, az e rendelet 12. cikkében említett halfajok és halállományok mennyiségével kapcsolatos, minden egyes kirakodás alkalmával elkészítendő feljegyzés és jelentés feltételeit. A Bizottság továbbítja az információt valamennyi tagállamnak.

20. A tagállami halfogásokkal kapcsolatos információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (5), 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 14. pontban említett hajókon megtartott mennyiségek kilogrammban történő megállapításakor a megengedett hibahatár 8 % a hajónaplóban szereplő adathoz képest.

21. Tilos a halászhajón tartályban tartani a közönséges tőkehal bármely mennyiségét más tengeri élőlényekkel együtt. A közönséges tőkehalat tartalmazó tartályokat úgy kell elhelyezni a rakodótérben, hogy a többi tartálytól elkülönüljenek.

22. Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy a 2. pontban meghatározott területek bármelyikén fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott közönséges tőkehal tömegét ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják. Az első alkalommal a 19. pont szerint kijelölt kikötőben kirakodott közönséges tőkehal esetében a fogás legalább 20 %-át kitevő reprezentatív mintát a tagállamok által felhatalmazott ellenőrök jelenlétében mérik meg, mielőtt először eladásra kínálják és értékesítik. E célból a tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül benyújtják a Bizottságnak az alkalmazandó mintavételi rendszerre vonatkozó adatokat.

23. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérve, az e rendelet 12. cikkében említett bármely halfaj 50 kg-nál nagyobb mennyiségét, amelyet a kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő helyre szállítanak, a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, az adott halfaj szállított mennyiségére vonatkozó egyik nyilatkozat egy példányának kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

24. A 2847/93/EGK rendelet 34c cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 12. cikkben említett állományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési program a hatálybalépéstől számított több mint két évig tarthat.

(1) Közösségi hajónaplóval igazolt - átlagos évi kirakodás élősúlyban.

(2) E rendelkezés ellenére az eltérést legfeljebb hat, Franciaország lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott, legalább 15 méter teljes hosszúságú hajóra is alkalmazni kell. Az ilyen hajók listáját 2004. február 1-je előtt kell benyújtani a Bizottságnak.

(3) A hajó az adott hónapban lévő napok számának megfelelő időtartamig tartózkodhat a területen.

(4) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(5) HU L 276., 10.10.1983., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 9.10.2001., 23. o.)."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1928 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1928&locale=hu

Tartalomjegyzék