32003R2287[1]

A Tanács 2287/2003/EK rendelete (2003. december 19.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról

A TANÁCS 2287/2003/EK RENDELETE

(2003. december 19.)

a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003. évi csatlakozási okmányra ( 1 ) és különösen annak 24. cikkére, VI., VIII., IX. és XII. mellékletére,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a Déli-sarkvidéken folytatott halászati tevékenységekre alkalmazandó egyes védelmi és ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 66/98/EK tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 21. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható folytatásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadását, a rendelkezésre álló tudományos javaslatok, és különösen a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság által készített jelentés figyelembevételével.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke alapján a Tanácsra hárul a teljes kifogható mennyiségek (TAC) halászterületenkénti vagy halászterület-csoportonkénti megállapítása. A halászati lehetőségeket a tagállamok és harmadik országok számára az említett rendelet 20. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelően kell elosztani.

(3)

A teljes kifogható mennyiségek és a kvóták hatékony kezelésének biztosítása érdekében meg kell állapítani a halászati műveleteket szabályozó egyedi feltételeket.

(4)

A halászterületek kezelésének elveit és egyes eljárásait közösségi szinten szükséges megállapítani, hogy a tagállamok biztosíthassák a lobogójuk alatt hajózó hajók irányítását.

(5)

A teljes kifogható mennyiségek és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 2. cikkének megfelelően szükség van azon állományok azonosítására, amelyek az ott rögzített különféle intézkedések hatálya alá tartoznak.

(6)

A halászati kapcsolatokról szóló megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásnak megfelelően a Közösség konzultációkat folytatott a halászati jogokról Norvégiával ( 5 ), a Feröer-szigetekkel ( 6 ), Grönlanddal ( 7 ), Izlanddal ( 8 ), Lettországgal ( 9 ), Litvániával ( 10 ) és Észtországgal ( 11 ).

(7)

Az 1994. évi csatlakozási okmány 124. cikke alapján a Svédország és Finnország által harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat a Közösség kezeli. E megállapodásoknak megfelelően a Közösség konzultációkat folytatott Lengyelországgal.

(8)

A 2003. évi csatlakozási okmány alapján az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország halászati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseknek a csatlakozás napjától összhangban kell lenniük a csatlakozási szerződéssel. A halászati lehetőségek elosztásának 2004. január 1-jétől a csatlakozás napjáig azonban ugyanazon az alapon kell történnie.

(9)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Ezek a halászati szervezetek egyes fajok esetében fogási korlátozások megállapítását és más védelmi szabályokat ajánlottak. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kell hajtania.

(10)

Az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (ICCAT) éves ülésén az ICCAT szerződő felei halászati lehetőségeinek alulhasznosítását és túlzott kihasználását bemutató táblázatokat fogadott el. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, amelyben megjegyezte, hogy az Európai Közösség a 2002. év folyamán a kvótáját számos állomány tekintetében nem használta ki teljes mértékben.

(11)

Az ICCAT által megállapított közösségi kvóták kiigazításának tiszteletben tartása érdekében az alulhasznosítás elosztását az egyes tagállamok az alulhasznosításhoz való saját hozzájárulását alapul véve kell elvégezni, az e rendeletben a teljes kifogható mennyiségek éves elosztására meghatározott elosztási kulcs módosítása nélkül.

(12)

A halászati lehetőségek megvalósításának összhangban kell lennie az erre vonatkozó közösségi jogszabályokkal, és különösen a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel ( 12 ), a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK tanácsi rendelettel ( 13 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel ( 14 ), a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendelettel ( 15 ), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel ( 16 ), a 66/98/EK rendelettel, a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 88/98/EK tanácsi rendelettel ( 17 ), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel ( 18 ), valamint a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendelettel ( 19 ).

(13)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2004-ben bizonyos, a halászat ellenőrzésére és műszaki feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket kell bevezetni.

(14)

Közösségi rendelkezések elfogadására van szükség a Rigai-öbölben folytatott halászat tekintetében, a 2003. évi csatlakozási okmányban megállapított iránymutatásoknak megfelelően. Az e vizekhez való hozzáféréshez helyénvaló bevezetni a különleges halászati engedély kötelezettségét.

(15)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhal Bizottság (IATTC) 2003. októberi ülésén a teljes fogás megtartására vonatkozó technikai intézkedésekkel, a járulékos fogásra, valamint a tengeri teknősökre vonatkozó rendelkezésekkel egyetemben elfogadta a halászterületek különleges lezárását az erszényes kerítőhálós flottával szemben. Bár a Közösség ennek a szervezetnek nem tagja, e halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítása érdekében be kell vezetni az említett fogási korlátozásokat.

(16)

Az olyan állományokra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeknek, amelyekre vonatkozóan már 2004-ben helyreállítási tervet lehet végrehajtani, meg kell felelniük az e tervekben megállapított helyreállítási stratégiáknak. Azon állományok esetében, amelyekre ilyen helyreállítási tervet 2004-ben nem lehet végrehajtani, korlátozóbb rövid távú gazdálkodást kell alkalmazni.

(17)

A helyreállítási tervek elfogadásáig és az azokban foglalt gazdálkodási rendszerek bevezetéséig ideiglenes gazdálkodási rendszerek alkalmazására van szükség, legalább a leginkább veszélyeztetett fajok esetében, amelyekre a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) a 2004. évre nulla teljes kifogható mennyiséget ajánlott.

(18)

Az ICES tanácsát követve ideiglenes rendszert kell alkalmazni a halászati erőkifejtés irányítására a homoki angolna ipari halászatában a IV. ICES-alterületen (Skagerrak és az Északi-tenger).

(19)

2003. szeptember 15-19. közötti 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) elfogadta a grönlandi laposhal újratelepítési tervét a 2. NAFO-alterületre és a 3KLMNO körzetekre. A terv a teljes kifogható mennyiség szintjének 2007-ig tartó csökkentését irányozza elő, valamint kiegészítő intézkedéseket a csökkentés hatékonyságának biztosítására. Ezeket az intézkedéseket ezért már 2004-től be kell vezetni a grönlandi laposhal állomány újratelepítésére irányuló többéves intézkedések végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet elfogadásáig.

(20)

A Közösség által az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettségek - beleértve a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is - betartása érdekében az utóbbi által a 2003-2004. szezonra elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és a szezont meghatározó megfelelő dátumokat kell alkalmazni.

(21)

A 2003-ban rendezett XXII. éves ülésén a CCAMLR jóváhagyta a közösségi lobogó alatt hajózó hajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. és 48.6. FAO-alterületen, és az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos műszaki intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és műszaki intézkedéseket szintén alkalmazni kell.

(22)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy ezeket a halászterületeket 2004. január 1-jén megnyissák. Az ügy sürgősségére való tekintettel, haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának 3. pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet rögzíti a 2004. évre vonatkozó halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállomány-csoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának egyedi feltételeit.

Egyes antarktiszi állományok esetében azonban a rendelet az IF. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és az egyedi feltételeket rögzíti.

2. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) a közösségi halászhajók (a továbbiakban: közösségi hajók); és

b) a harmadik országok lobogója alatt hajózó és ott lajstromozott halászhajók (a továbbiakban: harmadik országbeli hajók) a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken (a továbbiakban: közösségi vizek).

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "halászati lehetőségek":

i. a teljes kifogható mennyiségek (TAC) vagy azon hajók száma, amelyek számára engedélyezik a halászatot és/vagy az ilyen engedélyek érvényességi ideje;

ii. a teljes kifogható mennyiségekből a Közösség rendelkezésére álló részesedés;

iii. a harmadik országok vizein a Közösségnek kiosztott kvóták;

iv. a ii. és iii. alpont szerinti közösségi halászati lehetőségek elosztása a tagállamok között, kvóták formájában;

v. a közösségi vizekből kifogható kvóták elosztása harmadik országok között.

b) "nemzetközi vizek": a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

c) "NAFO szabályozási terület": a NAFO-egyezmény (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

d) "Skagerrak": a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonallal határolt terület;

e) "Kattegat": északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøre-től Gnibens Spidsig, Korshage-től Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzott vonallal határolt terület;

f) "Északi-tenger": a IV. ICES-alterület és a IIIa. ICES-körzetnek az a része, amelyet a Skagerrak c) pontban megadott meghatározása nem foglal magában;

g) "3. gazdálkodási egység": a 30. és 31. ICES-alkörzet és a 29. alkörzetnek az északi szélesség 59°30'-től északra található része.

h) "Rigai-öböl": a nyugaton az Ovisi világítótoronytól (északi szélesség 57°34,1234', keleti hosszúság 21°42,9574') Lettország nyugati partján a Saaremaa-szigeten a Loode-fok déli sziklájáig (északi szélesség 57°57,4760', keleti hosszúság 21°58,2789'), majd déli irányban a Sőrve-félsziget legdélebbi pontjáig, és ezután északkeleti irányban a Saaremaa-sziget keleti partja mentén húzott vonallal, és északon az északi szélesség 58°30,0', keleti hosszúság 23°13,2'-től az északi szélesség 58°30,0', keleti hosszúság 23°41,1'-ig húzott vonallal határolt terület.

i) "új tagállamok": a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában:

a) az ICES övezetek (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) a 3880/91/EGK rendeletben meghatározottak;

b) a CECAF övezetek (Kelet közép atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) a 2597/95/EK rendeletben meghatározottak;

c) a NAFO övezetek (Északnyugat atlanti Halászati Szervezet) a 2018/93/EGK rendeletben meghatározottak;

d) a CCAMLR övezetek (egyezmény az antarktiszi tengeri élővilág védelméről) a 66/98/EK rendeletben meghatározottak.

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

Halászati lehetőségek és elosztásuk

(1) A halászati lehetőségeket a közösségi hajók számára a közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken, valamint az ilyen halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását az I. és II. melléklet határozza meg.

(2) A közösségi hajók számára engedélyezik az Észtország, a Feröer-szigetek, Grönland, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben és az Orosz Föderáció vizein történő halfogásokat az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül, a 9., 16. és 17. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3) A Bizottság a kapelánlazac tekintetében a Közösség rendelkezésére álló halászati lehetőségeket az V., XIV. (grönlandi vizek) övezetben a Grönland által kifogható teljes kapelánmennyiség részesedésének 70 %-ában rögzíti, amint a TAC-ot megállapították. Miután Izland részére 30 000 tonnát, a Feröer-szigetek részére 10 000 tonnát és Norvégia részére 6 700 tonnát átruháztak, a fennmaradó mennyiség a tagállamok rendelkezésére áll.

(4) A kék puha tőkehal állományára az I-XIV. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) és a heringállományra az I. és II. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) vonatkozó halászati lehetőségeket a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően növelheti, amennyiben harmadik országok nem tartják tiszteletben az említett állományok felelősségteljes kezelését.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A halászati lehetőségeknek az I. és II. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a) a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b) a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése alapján történő újraelosztás;

c) a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további fogások;

d) a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségek;

e) a 847/96/EK rendelet 5. cikke alapján végrehajtott levonások.

7. cikk

A kvóta rugalmassága

A 2004. évre az elővigyázatossági vagy analitikai TAC alá vont állományokat - azokat az állományokat, amelyekre a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott évi rugalmassági feltételeket alkalmazzák, valamint azokat az állományokat, amelyekre az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt szankcionáló együtthatókat kell alkalmazni - e rendelet I. melléklete határozza meg.

8. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

(1) A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani vagy kirakodni, kivéve ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a) a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói hajtották végre, és az említett kvóta még nem merült ki;

b) a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el a tagállamok között kvótánként, és ez a részesedés még nem merült ki;

c) a hering és a makréla kivételével minden faj esetében, amennyiben más fajokkal keverten fogják ki a halakat, a fogás - a 850/98/EK rendelet 4. cikkének megfelelően - 32 milliméternél kisebb szembőségű hálóval történik és a fogást sem a hajón, sem a kirakodáskor nem válogatják szét;

d) a hering esetében, amennyiben a fogások megfelelnek a 1434/98/EK rendelet 2. cikkének;

e) a makréla esetében, amennyiben fattyúmakrélával vagy szardíniával vegyesen fogják ki, a makréla nem haladja meg a hajón lévő makréla, fattyúmakréla és szardínia össztömegének 10 %-át, és a fogást nem válogatják szét;

f) a fogásokat a 850/98/EK rendelet szerint végrehajtott tudományos vizsgálatok folyamán végzik.

(2) Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy - amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között - a közösségi részesedésbe, az (1) bekezdés c), d), e) és f) pontja szerint végrehajtott fogások kivételével.

(3) Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a II. mellékletben feltüntetett halászati lehetőségek bármelyike kimerül, megtiltják a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakását az azokon a halászterületeken halászó hajók számára, amelyekre a vonatkozó fogási korlátozásokat alkalmazzák.

(4) A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

Hozzáférési korlátozások

(1) Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt hajózó hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított 4 mérföldig engedélyezik a halászatot.

(2) A közösségi hajók halászata az izlandi joghatóság alá tartozó vizeken a következő koordinátákat összekötő egyenes folyamatos vonallal körülhatárolt területre korlátozódik:

Délnyugati terület:

1. északi szélesség 63°12' és nyugati hosszúság 23°05', az északi szélesség 62°00' és nyugati hosszúság 26°00' pontján keresztül,

2. északi szélesség 62°58' és nyugati hosszúság 22°25',

3. északi szélesség 63°06' és nyugati hosszúság 21°30',

4. északi szélesség 63°03' és nyugati hosszúság 21°00', onnan a déli szélesség 180°00'-ig.

Délkeleti terület:

1. északi szélesség 63°14' és nyugati hosszúság 10°40',

2. északi szélesség 63°14' és nyugati hosszúság 11°23',

3. északi szélesség 63°35' és nyugati hosszúság 12°21',

4. északi szélesség 64°00' és nyugati hosszúság 12°30',

5. északi szélesség 63°53' és nyugati hosszúság 13°30',

6. északi szélesség 63°36' és nyugati hosszúság 14°30',

7. északi szélesség 63°10' és nyugati hosszúság 17°00', onnan a déli szélesség 180°00'-ig.

10. cikk

Az északi-tengeri heringre vonatkozó különleges feltételek

Az Északi-tengeren, a Skagerrak és a Kattegat területén fogott hering fogása, szétválogatása és kirakodása tekintetében a III. mellékletben meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni.

11. cikk

Más technikai és ellenőrző intézkedések

A 850/98/EK rendeletben, a 88/98/EK rendeletben, az 1626/94/EK rendeletben és a 973/2001/EK rendeletben meghatározottakon kívül a 2004. évben a IV. mellékletben megállapított technikai intézkedéseket is alkalmazni kell.

A IV. melléklet 11. és 12. pontjának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

12. cikk

Az erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1) A 2004. január 1-jétől 2004. január 31-ig tartó időszakban a tőkehalállomány kezelésére a Skagerrak, a Kattegat és az Északi-tenger területén, valamint a Skóciától nyugatra található területen a 2341/2002/EK rendelet ( 20 ) XVII. mellékletében megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni.

(2) A 2004. február 1-jétől 2004. december 31-ig tartó időszakban a tőkehalállomány kezelésére a Skagerrak, a Kattegat, az Északi-tenger és a keleti La Manche-csatorna, valamint az Ír-tenger területén és a Skóciától nyugatra található területen az V. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni.

(3) A homoki angolna állományainak kezelésére a IV. ICES-alterületen (Skagerrak és Északi-tenger) a VI. mellékletben megállapított erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni.

(4) A VI. melléklet (6) bekezdésének részletes végrehajtási szabályait a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

III. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK SZÁMÁRA

13. cikk

Engedélyezés

A Barbados, Észtország, Guyana, Japán, Dél-Korea, Lengyelország Lettország, Litvánia, Norvégia, az Orosz Föderáció, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt hajózó hajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül, a 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23. és 24. cikkben megállapított feltételekre is figyelemmel.

14. cikk

Földrajzi korlátozások

A halászat:

a) a Norvégia lobogója alatt hajózó, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely a tagállamok alapvonalaitól több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé az Északi-tengeren, a Kattegaton, a Balti-tengeren és az Atlanti-óceánon az északi szélesség 43°00'-től északra fekszik, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével; a Norvégia lobogója alatt hajózó hajók számára a Skagerrak területén a halászat Dánia és Svédország alapvonalától a tenger felé több, mint négy tengeri mérföldnyire engedélyezett;

b) az Észtország, Lettország és Litvánia lobogója alatt hajózó hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely a tagállamok alapvonalaitól több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé a Balti-tengeren az északi szélesség 59°30'-től délre fekszik;

c) a Lengyelország és az Orosz Föderáció lobogója alatt hajózó hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon svéd részeire korlátozódik, amely Svédország alapvonalától több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé a Balti-tengeren az északi szélesség 59°30'-től délre fekszik;

d) a Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt hajózó hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely Francia Guyana alapvonalaitól több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé fekszik.

15. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani, illetve partra rakni, kivéve ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója hajtotta végre, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1) A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a harmadik országok vizein történő halászat a harmadik ország hatóságai által kibocsátott engedélyhez kötött.

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó hajókra a következő esetekben:

a) a 200 GT vagy annál kisebb űrtartalmú hajók;

b) a makrélától eltérő fajokra, emberi fogyasztásra szánt halászatot végző hajók;

c) a svéd hajók, a bevett gyakorlattal összhangban.

(2) Az engedélyek legnagyobb számát és a többi kapcsolódó feltételt a VII. melléklet I. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik. Az engedélykérelemben feltüntetik a halászat típusát, valamint azon hajó nevét és jellemzőit, amelyre az engedélyt kérik, és a tagállamok hatóságai továbbítják azt a Bizottság felé. A Bizottság benyújtja ezeket a kérelmeket az érintett harmadik ország hatóságaihoz.

(3) A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

17. cikk

A Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein egy faj célzott halászatára engedéllyel rendelkező közösségi hajók végezhetnek célzott halászatot egy másik fajra, amennyiben a változásról előzetesen értesítik a feröer-szigeteki hatóságokat.

V. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az engedély és különleges halászati engedély kötelezettsége

(1) A 2847/93/EK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 GT-nál kisebb norvég hajók mentesülnek az engedély és a halászati engedély kötelezettsége alól.

(2) Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a hajón kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott hajók mentesülnek az említett kötelezettség alól.

(3) A 2003. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók a 2004. év kezdetétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett hajók listájának a Bizottsághoz történő benyújtásáig és a Bizottság általi jóváhagyásáig.

19. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a) a hajó neve;

b) lajstromszám;

c) külső azonosító betűk és számok;

d) lajstromozás szerinti kikötő;

e) a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f) bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g) motorteljesítmény;

h) hívójel és rádiófrekvencia;

i) tervezett halászati mód;

j) tervezett halászati terület;

k) azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l) az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

20. cikk

Az engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a VII. melléklet II. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik.

21. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1) Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

22. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1) Annak a hajónak a részére, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy 12 hónapot nem meghaladó időszakra nem bocsátanak ki engedélyt és különleges halászati engedélyt.

(2) A Bizottság átadja az érintett harmadik ország hatóságainak azon hajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

23. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1) A harmadik országbeli hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók halászatát szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen a 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 88/98/EK, 850/98/EK, 1434/98/EK rendeletet és az 1381/87/EGK bizottsági rendeletet.

(2) Az (1) bekezdésben említett hajókról hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik a VIII. melléklet I. részében meghatározott információkat.

(3) A harmadik országbeli hajók, a IIIa. ICES-körzetben halászó norvég hajók kivételével, továbbítják a Bizottság felé a IX. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

24. cikk

Különös rendelkezések Francia Guyana tekintetében

(1) A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását a Bizottság kérésére.

(2) Minden olyan hajó parancsnoka, amely engedéllyel rendelkezik az úszós halfajok vagy tonhal halászatára Francia Guyana vizein, az egyes utakat követően a fogás kirakásakor benyújt egy nyilatkozatot a francia hatóságok felé az utolsó nyilatkozat óta kifogott és a hajón tartott garnélarákok mennyiségéről. Ezt a nyilatkozatot a VII. melléklet III. részében megadott mintának megfelelő formanyomtatványon teszik meg. A nyilatkozat pontosságáért a hajóparancsnok felel. A francia hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket a nyilatkozatok pontosságának ellenőrzésére, különösen a 23. cikk (2) bekezdésében említett hajónaplóval való összevetés segítségével. Az ellenőrzés után a nyilatkozatot az illetékes tisztviselő aláírja. Minden hónap vége előtt a francia hatóságok elküldik a Bizottságnak az előző hónapra vonatkozó valamennyi nyilatkozatot.

(3) A Francia Guyana vizein halászó hajókról a VIII. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetni. A hajónapló másolatát az egyes halászutak utolsó napjától számított 30 napon belül elküldik a Bizottságnak, a francia hatóságokon keresztül.

(4) Amennyiben a Bizottság egy egyhónapos időszakban nem kap tájékoztatást egy, Francia Guyana vizein történő halászatra engedéllyel rendelkező hajóról, az említett hajó engedélyét visszavonják.

VI. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

25. cikk

A hajók listája

(1) Csak a lobogó szerinti tagállam által kibocsátott különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó közösségi hajók számára engedélyezik - az engedélyben meghatározott feltételekkel -, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tartsák, átrakják, illetve kirakják.

(2) Mindegyik tagállam számítógéppel olvasható formában elküldi a Bizottságnak az összes olyan, a lobogója alatt hajózó, bruttó 50 tonnánál nagyobb és a Közösségben lajstromozott hajót tartalmazó listát, amely engedéllyel rendelkezik a NAFO szabályozási területen folytatott halászatra.

(3) A (2) bekezdésben említett listát e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül továbbítják a Bizottsághoz, és - a lista módosítása esetén - legalább öt nappal azt megelőzően, hogy az új hajó belép a NAFO szabályozási területre. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(4) A (2) bekezdésben említett lista a következő adatokat tartalmazza:

a) a hajó belső száma, a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet ( 21 ) I. mellékletében meghatározottak szerint;

b) nemzetközi rádióhívójel;

c) a hajó bérlője, adott esetben;

d) a hajó típusa.

(5) Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt hajózó hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ a következőket tartalmazza:

a) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára engedélyezték a tagállam lobogója alatti hajózást;

b) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c) az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve megszűnt az említett állam lobogója alatt hajózni;

d) a hajó neve;

e) az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f) a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g) a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h) egy nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i) a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j) azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

26. cikk

Hálószembőség

A X. mellékletben említett fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség minimum 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rája (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

27. cikk

Hálótartozékok

(1) Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2) A sérülés csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, léhést vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3) A zsákvég felső oldalához olyan eszközök kapcsolhatók, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a XI. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik.

28. cikk

Járulékos fogások

(1) A hajó parancsnoka nem folytathatja olyan fajok célzott halászatát, amelyekre járulékos fogási korlátozások vonatkoznak. Egy faj célzott halászatáról akkor beszélünk, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2) Az ID. mellékletben felsorolt fajok esetében, amelyekre a Közösség nem rögzített kvótát a NAFO szabályozási terület egy részére, bármely faj célzott halászata során, az azon a területen fogott járulékos fogás az egyes fajokra nem haladhatja meg a 2 500 kg vagy a hajón megtartott teljes fogás 10 tömegszázaléka közül a nagyobb mennyiséget. A szabályozási terület olyan részén azonban, ahol bizonyos fajok célzott halászata tiltott, az ID. mellékletben felsorolt egyes fajok esetében a járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot vagy az 5 %-ot.

(3) Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely fogásban meghaladja a (2) bekezdésben megállapított értékeket, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól. Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely ezt követő fogásban meghaladja az említett értékeket, a hajóknak ismét haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól, és a területre legalább 48 óráig nem térhetnek vissza.

(4) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajóknál, abban az esetben, ha a járulékos fogás teljes mennyisége az ID. mellékletben felsorolt valamennyi fajra bármely fogásban meghaladja az 5 tömegszázalékot a 3M. körzetben és a 2,5 tömegszázalékot a 3L. körzetben, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól.

A garnélarákfogásokat nem veszik figyekembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításában.

29. cikk

A halak legkisebb mérete

A XII. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón megtartani, átrakni, kirakni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. Ahol az előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól a halászat folytatása előtt. Minden olyan, legkisebb halméret követelmények alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a XII. melléklet szerintivel egyenértékű hosszúságot, úgy tekintenek, hogy az a halak legkisebb mérete alatti halból származik.

3. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

30. cikk

Hajónapló és tárolási terv

(1) A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a hajó parancsnoka az e rendelet XIII. mellékletében felsorolt információkat is bejegyzi a hajónaplóba.

(2) A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XIV. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke szerint kapott információkat.

(3) A közösségi hajó parancsnoka az ID. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezeti:

a) a hajónaplót, amely megadja az összesített eredményt fajonként és feldolgozott termékenként; vagy

b) a feldolgozott termékek tárolási tervét, fajonként feltüntetve elhelyezésüket a rakodótérben.

(4) A hajóparancsnok biztosítja a szükséges segítséget a hajónaplóban feltünetetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

31. cikk

Hálók

A X. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a hajók nem hordozhatnak a 26. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat. A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a halászhajók tarthatnak a hajón ilyen hálókat, feltéve hogy ezeket a hálókat biztonságosan feltekerik és elrakják, és azok közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre, azaz:

a) a hálókat leoldozzák a lemezeikről és a húzó- vagy vonókábeleikről vagy -köteleikről; és

b) a fedélzeten vagy fölötte szállított hálókat biztonságosan hozzáerősítik a hajó vízszint feletti részének valamely pontjához.

32. cikk

Átrakodás

A közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket NAFO szabályozási területen, kivéve ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

33. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 25. cikkben említett hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a NAFO szabályozási területen, az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét, legkésőbb 2004. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat. A halászati terv bemutatja a halászterület tekintetében alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségek mértékéhez viszonyítva.

A tagállamok legkésőbb 2004. december 31-ig beszámolnak a Bizottságnak halászati terveik végrehajtásáról, az ebben a halászatban ténylegesen részt vevő hajók számát és a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

4. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

34. cikk

Az norvég garnéla halászata

Minden tagállam naponta beszámol a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

5. SZAKASZ

A grönlandi laposhalra vonatkozó különös rendelkezések

35. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó különleges halászati engedély

(1) A 24 métert meghaladó teljes hosszúságú, a (2) bekezdésben említett listában nem szereplő közösségi hajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata, a hajón való megtartása, átrakása vagy kirakodása.

(2) Mindegyik tagállam elküldi a Bizottságnak azoknak a 24 métert meghaladó teljes hosszúságú, a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott hajóknak a listáját, amelyek számára egy különleges halászati engedély kibocsátásával engedélyezi a grönlandi laposhal halászatát a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben.

(3) A (2) bekezdésben említett lista tartalmazza a 2090/98/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott belső számot.

(4) A listát számítógéppel olvasható formában e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül továbbítják a Bizottsághoz, a lista módosításai esetében pedig legalább 5 nappal azt megelőzően, hogy az új hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe. A Bizottság késedelem nélkül továbbítja a listát a NAFO titkárságnak.

(5) Mindegyik tagállam megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját a (2) bekezdésben említett, engedélyezett hajói között ossza fel. A tagállamok a kvóta felosztásáról szóló információt e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül továbbítják a Bizottsághoz.

36. cikk

Jelentések

(1) A 35. cikk (2) bekezdésében említett hajók parancsnokai beszámolnak a lobogó szerinti tagállamnak a következőkről:

a) A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyisége a közösségi hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe történő belépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebbe az övezetbe történő valamennyi belépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani.

b) A grönlandi laposhal heti fogásai. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe történő belépését követő hetedik nap végén kell továbbítani, vagy - ha a halászút hét napnál hosszabb ideig tart - a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben a vasárnap éjfélkor lezáruló előző hét során végrehajtott fogások tekintetében legkésőbb hétfőn.

c) A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyiségei a közösségi hajó a 2. alterületről és a 3KLMNO körzetekből történő kilépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebből az övezetből történő valamennyi kilépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani, és tartalmaznia kell a halászattal töltött napok számát és a teljes fogást ebben az övezetben.

d) A grönlandi laposhal minden átrakodásakor berakott és kirakott mennyiségek a hajónak a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben való tartózkodása idején. Ezeket a jelentéseket az átrakodás elvégzése után legfeljebb 24 órával kell továbbítani.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti jelentések kézhezvételekor továbbítják azokat a Bizottságnak.

(3) Ha úgy ítélik, hogy a grönlandi laposhalnak a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő mennyiségei kimerítik a tagállamoknak kiosztott kvóta 70 %-át, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a fogások nyomon követésének megerősítésére, és tájékoztatják a Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

37. cikk

Kijelölt kikötők

(1) A NAFO szerződő felei által kijelölt kikötőkön kívül tilos a grönlandi laposhal bármilyen mennyiségének kirakodása. A grönlandi laposhal kirakodása tilos a nem szerződő felek kikötőiben.

(2) A tagállamok kijelölik azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhal kirakodható, és meghatározzák a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakásokon belül a grönlandi laposhal mennyiségeinek feljegyzésére és jelentésére vonatkozó feltételeket.

(3) A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül elküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját és - ezt követően 15 napon belül - a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezt az információt a NAFO-titkárságnak.

(4) A Bizottság azonnal továbbítja a (2) bekezdésben említett kijelölt kikötők, valamint a NAFO más szerződő felei által kijelölt kikötők listáját valamennyi tagállamnak.

38. cikk

Kikötői ellenőrzés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt kikötőkbe grönlandi laposhal kirakása és/vagy átrakása céljából belépő hajók egy kikötői ellenőrzésen menjenek keresztül a NAFO kikötői ellenőrzési rendszerének megfelelően.

(2) Az ellenőrök megérkezéséig az (1) bekezdésben említett hajókból tilos fogásokat kirakni és/vagy átrakni.

(3) Az összes kirakott mennyiséget fajonként le kell mérni, mielőtt hűtőházba vagy más rendeltetési helyre szállítják.

(4) A tagállamok az ellenőrzés befejezésétől számított 7 munkanapon belül továbbítják a vonatkozó kikötői ellenőrzési jelentést a NAFO titkárságának, és egy másolatot a Bizottságnak.

39. cikk

A kirakodás és átrakodás tilalma a nem szerződő felek hajói számára

A tagállamok biztosítják, hogy megtiltják a nem szerződő felek hajóinak, amelyek a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végeznek, a grönlandi laposhal kirakodását és átrakodását.

40. cikk

A halászati tevékenységek követése

A tagállamok legkésőbb 2004. december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 34-39. cikkben megállapított intézkedések végrehajtásáról, a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

41. cikk

A mélyvízi vörös álsügér halászata

(1) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett területeken és övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott. Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2) A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt beszámolnak a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügérnek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében a lobogójuk alatt hajózó és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről. Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

VII. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások

42. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1) A XV. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az abban a mellékletben feltüntetett övezetekben és a megadott időszakokban tilos.

(2) Az új és felderítő halászatra a XVI. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken/körzetekben.

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

43. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1) A Spanyolország lobogója alatt hajózó és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 66/98/EK rendelet 16. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a 48.6. és 88.1. FAO-alterületen. A 48.6. alterületen egy időben csak egy halászhajó halászhat. A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat alterületenként és ezek felosztását kisléptékű kutatási egységenként (SSRU-k) a két alterület mindegyikén belül a XVI. melléklet határozza meg.

(2) A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. E célból bármelyik kisléptékű kutatási egység területén berekesztik a halászatot, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátot, és az említett kisléptékű kutatási egységet a szezon hátralévő részére lezárják a halászat elől.

44. cikk

Jelentési rendszerek

A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentési rendszerek vonatkoznak:

a) a 66/98/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

b) a 66/98/EK rendelet 12. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

c) jelentést kell tenni a visszaengedett Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes számáról és tömegéről, a "megkocsonyásodott" állapotúakat is beleértve.

45. cikk

Különleges követelmények

(1) A 43. cikkben említett felderítő halászatot a 66/98/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően végzik, tekintettel a horogsoros halászatok folyamán a tengeri madarak ezzel járó halálozásának csökkentésére alkalmazandó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken kívül ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni.

(2) A 88.1. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a) a hajóknak megtiltják a következőket:

i. olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítése, a 73/78 MARPOL I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii. a szemét kirakása;

iii. olyan élelmiszer-hulladék kirakása, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv. baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakása; vagy

v. a szennyvíz kiürítése a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad.

b) A 88.1. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, és az el nem fogyasztott tisztított baromfit el kell távolítani a 88.1. alterületről.

c) A Dissostichus spp. halászata a 88.1. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

46. cikk

A fogások meghatározása

(1) E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2) Ahhoz, hogy kutatási fogásnak minősüljön:

a) az egyes kutatási fogásoknak a többi kutatási fogástól legalább 5 tengeri mérföld távolságra kell lenniük, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b) az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c) egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

47. cikk

Kutatási tervek

A 43. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 48.6. és 88.1. FAO-alterület felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a) a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást - amelyet az "első sorozat"-ként jelölnek - "kutatófogás"-ként kell feltüntetni, és meg kell felelniük a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b) a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást - amelyik jelzőszintet előbb elérik - a "második sorozat"-nak nevezik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is kifoghatók. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik a 46. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c) a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak "harmadik sorozat"-ot kell vállalnia, amelynek eredményeképpen a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d) 20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e) a 88.1. alterület A., B., C., D., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km2-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

48. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1) A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajók a 48.6. és 88.1. FAO-alterület felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a) helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b) a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c) a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d) a kihelyezett horgok száma;

e) a csali típusa;

f) a csali alkalmazásának sikeressége (%);

g) a horog típusa; és

h) tenger- és felhőviszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2) Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat - 100 darabig - meg kell mérni, és legalább 30 halból álló mintát kell kivenni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, alkalmazni kell egy módszert a halak véletlenszerű almintákra osztására.

49. cikk

Jelölési program

A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt továbbá egy jelölési programot a következőképpen:

a) a Dissostichus spp. példányokat megjelölik és visszaengedik a szezon folyamán ejtett egyes fogások friss tömegének egy tonnája után egy példány arányban. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, illetve elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b) a programnak a 100 cm alatti kis példányokra kell irányulnia, de ennél nagyobb példányokat is meg kell jelölni, ha az a fogás friss tömegének minden tonnája után egy megjelölt példány követelmény teljesítéséhez szükséges. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c) minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető;

d) minden vonatkozó jelölési adatról és a Dissostichus spp. jelölt példányainak a halászterületen történő újbóli kifogásairól számítógéppel olvasható formában kell beszámolni a CCAMLR-nek, két hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket.

50. cikk

Tudományos megfigyelők

A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. cikk

Adatátvitel

A 2847/93/EGK rendelet alapján a tagállamok számítógéppel olvasható formában elküldik a Bizottságnak a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az egyes állományok táblázataiban meghatározott állománykódok felhasználásával.

52. cikk

Az új tagállamok kvótái

Az új tagállamok hajói által a 2004. január 1-je és a csatlakozás napja közötti időszakban végrehajtott fogásokat beszámítják az I. mellékletben megállapított kvótákba.

Az új tagállamok a csatlakozásuk napjától számított 15 napon belül értesítik a Bizottságot a 2004. január 1-je és a csatlakozás napja közötti fogásaik összegéről.

53. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2004. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 42. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

A IV. melléklet 12. pontjának rendelkezései 2004. február 1-jén lépnek hatályba, a 12.3. pont és a 12.7. pont második bekezdése kivételével, amelyek 2004. január 1-jén lépnek hatályba.

A 13. és 14. cikket Észtországra, Lengyelországra, Lettországra és Litvániára a felsorolt államok csatlakozásától kezdve nem kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA ALKALMAZANDÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINT (ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLYTONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat a 9. cikk alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, és ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben, különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Közönséges név3-alfa kódTudományos név
ÁlsügérekREDSebastes spp.
AranylazacARUArgentina silus
Ausztráliai szürke tőkehalNOSLepidonotothen squamifrons
BúvárcápaSCKDalatias licha
Chilei tengeri sügérTOPDissostichus eleginoides
Csíkos jéghalANIChampsocephalus gunnari
Dél-georgiai jéghalSGIPseudochaenichthys georgianus
Érdes laposhalPLAHippoglossoides platessoides
Érdes lepényhalFLXPlatichthys flesus
Érdes tüskéscápaGUQCentrophorus squamosus
Északatlanti gránátoshalRHGMacrourus berglax
Északi menyhalLINMolva molva
FarkassügérBSSDicentrarchus labrax
FattyúmakrélákJAXTrachurus spp.
Fehér marlinWHMTetrapturus alba
Fekete abroncshalBSFAphanopus carbo
Fekete tőkehalPOKPollachius virens
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinax
Foltos tőkehalHADMelanogrammus aeglefinus
GermonALBThunnus alalunga
Gránátos sügérORYHoplostethus atlanticus
GránátoshalakGRVMacrourus spp.
Grönlandi laposhalGHLReinhardtius hippoglossoides
HeringHERClupea harengus
HeringcápaPORLamna nasus
Homoki angolnafélékSANChannichthys rhinoceratus
Kapelán lazacCAPMallotus villosus
Karcsú menyhalSLIMolva macrophthalmus
KardhalSWOXiphias gladius
Kék menyhalBLIMolva dypterigia
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassou
Kisfejű lepényhalLEMMicrostomus kitt
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeus
Közönséges lepényhalDABLimanda limanda
Közönséges nyelvhalSOLSolea solea
KrillKRIEuphausia superba
LámpáshalLACLampanyctus achirus
LazacSALSalmo salar
Lepényhal-alakúakFLXPleuronectiformes
Madárcsőrű macskacápaDCADeania calcea
MakrélaMACScomber scombrus
Márványos sügérNORNotothenia rossii
Nagy lámpáscápaTUREtmopterus princeps
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Nagyszemű vörösdurbincsSBRPagellus bogaraveo
Norvég garnélaPRAPandalus borealis
Norvég menyhalUSKBrosme brosme
Norvég rákNEPNephrops norvegicus
Norvég tőkehalNOPTrisopterus esmarki
Nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
NyelvhalakLEZLepidorhombus spp.
Óriás laposhalHALHippoglossus hippoglossus
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximus
Ostoros garnélákPENPenaeus spp.
ÖrdöghalfélékANFLophiidae
Patagóniai foghalTOPDissostichus eleginoides
Pásztás farkashalCATAnarhichas lupus
Pisze hosszúfarkúhalRNGCoryphaenoides rupestris
Portugál cápaCYOCentroscymnus coelolepis
Púpos tőkehalNOGGobionotothen gibberifrons
Sárgafarkú lepényhalYELLimanda ferruginea
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Sarki tőkehalPOCBoreogadus saida
Sávos tőkehalPOLPollachius pollachius
Scotia-tengeri jéghalSSIChaenocephalus aceratus
Sebes kalmárSQIIllex illecebrosus
Sima lámpáscápaETPEtmopterus pusillus
Sima lepényhalPLEPleuronectes platessa
SprattSPRSprattus sprattus
SzardellaANEEngraulis encrasicolus
Szürke tőkehalHKEMerluccius merluccius
TarisznyarákPAIParalomis spp.
TengeripókokPCRChionoecetes spp.
TonhalBFTThunnus thynnus
TőkehalCODGadus morhua
TüskéscápaDGSSqualus acanthias
Valódi rájafélékSRX-RAJRajidae
Vékonybajszú tőkehalWHGMerlangius merlangus
Villás tőkehalFOXPhycis spp.
Vörös lepényhalWITGlyptocephalus cynoglossus

IA. MELLÉKLET

BALTI-TENGER

Ezen a területen minden teljes kifogható mennyiséget - a sima lepényhal kivételével - az IBSCF keretében kell elfogadni.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:3. gazdálkodási egység
HER/MU3
Finnország50 175
Svédország11 025
EK61 200
TAC61 200

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:IIIbcd. (közösségi vizek), kivéve a 3. gazdálkodási egység és a Rigai-öböl
Dánia8 279
Németország25 106
Észtország10 406 (1)
Finnország9 386
Lettország2 704 (1)
Litvánia2 568
Lengyelország28 870
Svédország36 499
EK123 820
TAC132 090
(1) Halászható a Rigai-öbölben (HER/03D–RG).

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:Rigai-öböl
HER/03D-RG
Észtország18 130
Lettország21 130
EK39 260
TAC39 260

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:25–32. alkörzet (közösségi vizek)
COD/25/32-
Dánia12 040 (1)
Németország5 265 (1)
Észtország781 (1)
Finnország625 (1)
Lettország2 968 (1) (2)
Litvánia1 951 (1)
Lengyelország9 251 (1)
Svédország8 770 (1)
EK41 650
TAC45 400Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Halászható a 22–24. alkörzetben.
(2) Amelyből 350 tonna halászható az Orosz Föderáció vizein a IIId. övezetben.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:22-24. alkörzet (közösségi vizek) (1)
COD/22/24-
Dánia8 557 (7)
Németország3 742 (7)
Észtország555 (2) (7)
Finnország444 (7)
Lettország2 109 (3) (7)
Litvánia1 387 (4) (7)
Lengyelország6 574 (5) (7)
Svédország6 233 (7)
EK29 600 (6)
TAC29 600 (8)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az övezetbe beletartoznak az EK és Lengyelország vizei.
(2) Halászható közösségi vizeken a 22–32. alkörzet tekintetében megállapított 650 tonna összmennyiségű kvóta keretében.
(3) Halászható közösségi vizeken a 22–32. alkörzet tekintetében megállapított 1 450 tonna összmennyiségű kvóta keretében.
(4) Halászható közösségi vizeken a 22–32. alkörzet tekintetében megállapított 1 100 tonna összmennyiségű kvóta keretében.
(5) Nem halászható közösségi vizeken.
(6) Az új tagállamok csatlakozása napjáig a közösségi kvóta 18 975 tonna.
(7) Halászható a 25–32. alkörzetben.
(8) A teljes kifogható mennyiséget felül kell vizsgálni a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács új fogási előrejelzései szerint.
A 2., 3., 4., és 5. lábjegyzetet az új tagállamok csatlakozása napjáig kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:IIIbcd. (közösségi vizek) (1)
PLE/3BCD-C
Dánia2 697
Németország300
Svédország203
Lengyelország565 (2)
EK3 766 (3)
TACnincs adatElővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az övezetbe beletartoznak az EK és Lengyelország vizei.
(2) Nem halászható közösségi vizeken.
(3) Az új tagállamok csatlakozása napjáig a közösségi kvóta 3 200 tonna.
A 2. lábjegyzetet az új tagállamok csatlakozása napjáig kell alkalmazni.

Faj:Lazac
Salmo salar
Övezet:IIIbcd. (közösségi vizek) a 32. alkörzet kivételével (1)
SAL/3BCD-C
Dánia93 512 (2) (3) (5)
Németország10 404 (2) (3) (5)
Észtország9 504 (2) (4)
Finnország116 603 (2) (3) (5)
Lettország59 478 (2) (6)
Litvánia6 992 (2) (7)
Lengyelország28 368 (2) (7)
Svédország126 400 (2) (3) (5)
EK451 260 (2) (8)
TAC460 000 (2)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az övezetbe beletartoznak az EK, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország vizei.
(2) A halak darabszámában kifejezve.
(3) Kizárólag közösségi vizeken halászható 2 000 db hal kivételével, amely észt vizeken is lehalászható (SAL/03D-E.) egy összesen 2 000 db halból álló közösségi kvóta keretében.
(4) Ebből 2 000 db hal halászható közösségi vizeken.
(5) Kizárólag közösségi vizeken halászható 3 000 db hal kivételével, amely lett vizeken is lehalászható (SAL/03D-LA) egy összesen 3 000 db halból álló közösségi kvóta keretében
(6) Ebből 3 000 db hal halászható közösségi vizeken.
(7) Nem halászható közösségi vizeken.
(8) Az új tagállamok csatlakozása napjáig a közösségi kvóta 346 918 db hal.
A 3., 4., 5., 6. és a 7. lábjegyzetet az új tagállamok csatlakozása napjáig kell alkalmazni.

Faj:Lazac
Salmo salar
Övezet:32. IBSFC-alkörzet (1)
SAL/03D-32
Finnország28 490 (2)
Észtország3 255 (2) (3)
EK31 745 (2) (4)
TAC35 000 (2)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az övezetbe beletartoznak az EK és Észtország vizei.
(2) A halak darabszámában kifejezve.
(3) Nem halászható közösségi vizeken.
(4) Az új tagállamok csatlakozása napjáig a közösségi kvóta 28 490 db hal.
A 3. lábjegyzetet az új tagállamok csatlakozása napjáig kell alkalmazni.

Faj:Spratt
Sprattus sprattus.
Övezet:IIIbcd. (közösségi vizek)
SPR/3BCD-C
Dánia37 254
Németország23 601
Észtország43 260
Finnország19 501
Lettország52 249
Litvánia18 901
Lengyelország110 880
Svédország72 019
EK377 665
Orosz Föderáció3 000 (1)
TAC420 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni
(1) A közösségi vizek lett övezetében halászandó, tartalmazza 150 tonna hering járulékos fogását.

IB. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A NYUGATI KÖZÖSSÉGI VIZEK

Az Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIII., IX., X. ICES-terület, CECAF (közösségi vizek) és Francia Guyana

Faj:Homokiangolna-félék
Ammodytidae
Övezet:IV. (norvég vizek)
SAN/04-N.
Dánia124 450
Egyesült Királyság6 550
EK131 000
TACnincs adat

Faj:Homokiangolna-félék
Ammodytidae
Övezet:IIa. (1), Skagerrak, Kattegat, Északi-tenger (1)
SAN/24
Dánia727 472
Egyesült Királyság15 901
Valamennyi tagállam27 826 (2)
EK771 200
Norvégia45 000 (3)
Feröer-szigetek20 000 (3) (4)
TAC836 200Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Közösségi vizek, az Egyesült Királyságnak Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál található alapvonalaitól számított 6 mérfölden belüli vizei kivételével.
(2) Dánia és az Egyesült Királyság kivételével.
(3) Az Északi-tengeren kell lehalászni.
(4) Norvég tőkehallal és legfeljebb 4 000 tonna sprattal együtt. A spratt és legfeljebb 6 000 tonna norvég tőkehal a VIa. körzetben az ÉSZ 56°30'-től északra halászható.

Faj:Óriáscápa
Cetorhinus maximus
Övezet:A IV., VI. és a VII. övezet közösségi vizei
BSK/467
EK0
TAC0

Faj:Hering (1)
Clupea harengus
Övezet:Skagerrak és Kattegat
HER/03A
Dánia29 177 (3)
Németország467 (3)
Svédország30 521 (3)
EK60 164
Feröer-szigetek500 (2)
TAC70 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Teljes fogásként kirakodva vagy a fogás maradékából kiválogatva.
(2) A Skagerrak területén kell lehalászni.
(3) Amelynek 50 %-a 2004-es ad hoc intézkedésként lehalászható az Északi-tengeren (közösségi vizek) az ÉSZ 60°-tól délre és a K 4°-tól keletre.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
HER/04-N.
Svédország1 076 (1)
EK1 076
TACnincs adat
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj:Hering (1)
Clupea harengus
Övezet:IVc (2)., VIId.
HER/4CXB7D
Belgium9 159 (3)
Dánia1 526 (3)
Németország953 (3)
Franciaország17 178 (3)
Hollandia30 621 (3)
Egyesült Királyság6 662 (3)
EK66 098
TAC460 000 (4)
(1) Teljes fogásként kirakodva vagy a fogás maradékából kiválogatva.
(2) A blackwateri állomány kivételével a heringállományra történő utalás a Temze-torkolat tengeri részének állományát jelenti abban az övezetben, amelyet a következő vonalak határolnak: a Landguard-foktól (ÉSZ 51°56', KH 1°19,1) délre az ÉSZ 51°33'-ig haladó vonal, amely onnan nyugat felé halad az Egyesült Királyság partjának egy pontjáig.
(3) E kvótának legfeljebb 50 %-át átruházhatják a IVb. ICES-körzetre. Az ilyen átruházásokról azonban előre értesíteni kell a Bizottságot.
(4) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:Vb., VIaN. (1), VIb.
HER/5B6ANB
Németország3 280
Franciaország621
Írország4 432
Hollandia3 280
Egyesült Királyság17 727
EK29 340
Feröer-szigetek660 (2)
TAC30 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa. ICES-körzet az ÉSZ 56°00'-től északra, és a VIa. körzet azon része, amely a NYH 7°00'-től keletre és az ÉSZ 55°00'-től északra található, a Clyde kivételével.
(2) Ezt a kvótát az ÉSZ 56°30'-től északra található VIa. körzetben lehet kifogni.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:ViaS (1).,VIIbc.
HER/6AS7BC
Írország12 727
Hollandia1 273
EK14 000
TAC14 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa. ICES-körzet, az ÉSZ 56°00'-től délre és a NYH 7°00'-től nyugatra.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:VIa. Clyde (1)
HER/06ACL.
Egyesült Királyság1 000
EK1 000
TAC1 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Clyde területén található állomány a Mull of Kintyre és a Corsewall-fok között húzott vonaltól északkeletre található tengeri terület heringállományát jelenti.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:VIIa. (1)
HER/07A/MM
Írország1 250
Egyesült Királyság3 550
EK4 800
TAC4 800Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) A VIIa. ICES-körzet területe a következő, a VIIghjk. ICES-területhez csatolt, a következő pontokkal határolt területtel csökken:
— északról az ÉSZ 52°30,
— délről az ÉSZ 52°00,
— nyugatról: Írország partjai,
— keletről: az Egyesült Királyság partjai.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:VIIe,f.
HER/7EF.
Franciaország500
Egyesült Királyság500
EK1 000
TAC1 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Hering
Clupea harengus
Övezet:VIIg,h,j,k. (1)
HER/7GK.
Németország144
Franciaország802
Írország11 235
Hollandia802
Egyesült Királyság16
EK13 000
TAC13 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A VIIg,h,j,k. ICES-körzet a következő pontokkal határolt területtel egészül ki:
— északról az ÉSZ 52°30,
— délről az ÉSZ 52°00,
— nyugatról: Írország partjai,
— keletről: az Egyesült Királyság partjai.

Faj:Szardella
Engraulis encrasicolus
Övezet:VIII.
ANE/08.
Spanyolország29 700
Franciaország3 300
EK33 000
TAC33 000 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2004-ben felül kell vizsgálni az újabb tudományos megfontolások alapján.

Faj:Szardella
Engraulis encrasicolus
Övezet:IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
ANE/9/3411
Spanyolország3 826
Portugália4 174
EK8 000
TAC8 000

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:Skagerrak
COD/03AN.
Belgium10
Dánia3 119
Németország78
Hollandia20
Svédország546
EK3 773
TAC3 900 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:Kattegat
COD/03AS.
Dánia841
Németország17
Svédország505
EK1 363
TAC1 363Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
COD/04-N.
Svédország516 (1)
EK516 (1)
TACnincs adat
(1) Az Európai Közösség (Svédország nevében) és Norvégia között a 2004. évre vonatkozóan folytatott konzultációk lezárásának elfogadott jegyzőkönyve alapján.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:VIIa.
COD/07A.
Belgium29
Franciaország79
Írország1 416
Hollandia7
Egyesült Királyság620
EK2 150
TAC2 150Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:VIIb-k., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
COD/7X7A34
Belgium242
Franciaország4 149
Írország824
Hollandia35
Egyesült Királyság450
EK5 700
TAC5 700Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Heringcápa
Lamna nasus
Övezet:A IV., VI. és VII. övezet közösségi vizei
POR/467.
EKnincs korlátozás
Norvégiapm
Feröer-szigetek125 (1)
TACnincs adat
(1) Kizárólag horogsorral halászható.

Faj:Nyelvhalak
Lepidorhombus spp.
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
LEZ/2AC4-C
Belgium6
Dánia5
Németország5
Franciaország31
Hollandia24
Egyesült Királyság1 819
EK1 890
TAC1 890Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Nyelvhalak
Lepidorhombus spp.
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
LEZ/561214
Spanyolország409
Franciaország1 596
Írország466
Egyesült Királyság1 129
EK3 600
TAC3 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Nyelvhalak
Lepidorhombus spp.
Övezet:VII.
LEZ/07.
Belgium489
Spanyolország5 430
Franciaország6 589
Írország2 996
Egyesült Királyság2 595
EK18 099
TAC18 099Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Nyelvhalak
Lepidorhombus spp.
Övezet:VIIIabde.
LEZ/8ABDE.
Spanyolország1 163
Franciaország938
EK2 101
TAC2 101Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Nyelvhalak
Lepidorhombus spp.
Övezet:VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
LEZ/8C3411
Spanyolország1 233
Franciaország62
Portugália41
EK1 336
TAC1 336Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Közönséges lepényhal és érdes lepényhal
Limanda limanda és Platichthys flesus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
D/F/2AC4-C
Belgium533
Dánia2 003
Németország3 004
Franciaország208
Hollandia12 112
Svédország7
Egyesült Királyság1 684
EK19 551
TAC19 551Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Ördöghalfélék
Lophiidae
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
ANF/2AC4-C
Belgium247
Dánia546
Németország266
Franciaország51
Hollandia187
Svédország6
Egyesült Királyság5 697
EK7 000
TAC7 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Ördöghalfélék
Lophiidae
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
ANF/561214
Belgium114
Németország130
Spanyolország122
Franciaország1 408
Írország318
Hollandia110
Egyesült Királyság978
EK3 180
TAC3 180Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Ördöghalfélék
Lophiidae
Övezet:VII.
ANF/07.
Belgium1 931
Németország215
Spanyolország768
Franciaország12 395
Írország1 584
Hollandia250
Egyesült Királyság3 759
EK20 902
TAC20 902Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Ördöghalfélék
Lophiidae
Övezet:VIIIa,b,d,e.
ANF/8ABDE.
Spanyolország883
Franciaország4 915
EK5 798
TAC5 798Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Ördöghalfélék
Lophiidae
Övezet:VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
ANF/8C3411
Spanyolország1 917
Franciaország2
Portugália381
EK2 300
TAC2 300Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus
Övezet:Skagerrak és Kattegat, IIIbcd. (közösségi vizek)
HAD/3A/BCD
Belgium18
Dánia3 096
Németország197
Hollandia4
Svédország366
EK3 681 (1)
TAC4 755
(1) 874 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
HAD/04-N
Svédország956
EK956
TACnincs adat

Faj:Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus
Övezet:VIb., XII., XIV.
HAD/61214.
Belgium2
Németország2
Franciaország77
Írország55
Egyesült Királyság566
EK702
TAC702Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus
Övezet:Vb., VIa. (közösségi vizek),
HAD/5BC6A.
Belgium12
Németország14
Franciaország571
Írország1 010
Egyesült Királyság4 897
EK6 503
TAC6 503Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:Skagerrak és Kattegat
WHG/03A.
Dánia651
Hollandia2
Svédország70
EK723 (1)
TAC1 500 (2)
(1) 750 tonna becsült mennyiségű ipari járulékos fogás kivételével.
(2) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
WHG/561214
Németország5
Franciaország98
Írország466
Egyesült Királyság1 032
EK1 600
TAC1 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:VIIa.
WHG/07A.
Belgium1
Franciaország18
Írország296
Hollandia0
Egyesült Királyság199
EK514
TAC514Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:VIIb–k.
WHG/7X7A.
Belgium263
Franciaország16 200
Írország7 507
Hollandia132
Egyesült Királyság2 898
EK27 000
TAC27 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:VIII.
WHG/08.
Spanyolország1 800
Franciaország2 700
EK4 500
TAC4 500Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus
Övezet:IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
WHG/9/3411
Portugália1 020
EK1 020
TAC1 020Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal
Merlangius merlangus és Pollachius pollachius
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
W/F/04-N.
Svédország190 (1)
EK190 (1)
TACnincs adat
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Szürke tőkehal
Merluccius merluccius
Övezet:Skagerrak és Kattegat, IIIbcd. (közösségi vizek)
HKE/3A/BCD
Dánia1 086
Svédország92
EK1 178
TAC1 178 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 39 100 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

Faj:Szürke tőkehal
Merluccius merluccius
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
HKE/2AC4-C
Belgium20
Dánia792
Németország91
Franciaország176
Hollandia46
Egyesült Királyság248
EK1 373
TAC1 373 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 39 100 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Szürke tőkehal
Merluccius merluccius
Övezet:VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
HKE/8C3411
Spanyolország3 807
Franciaország366
Portugália1 777
EK5 950
TAC5 950Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

FajKék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
ÖvezetIIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
WHB/2AC4-C
Dánia97 058
Németország160
Hollandia294
Svédország313
Egyesült Királyság2 141
Közösség99 966
Norvégia40 000 (1)
TACNincs adatAnalitikai TAC, ahol a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
(1) 120 000 tonna összmennyiségű kvóta keretében a közösségi vizeken.

Faj:Kék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
Övezet:IV. (Norvég vizek)
Dánia18 050
Egyesült Királyság950
EK19 000
TACnincs adat

SZÖVEG HIÁNYZIK

FajKék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
ÖvezetVIII a, b, d, e
WHB/8ABDE
Spanyolország19 993
Franciaország15 513
Portugália2 999
Egyesült Királyság14 477
Közösség52 982
TACNincs adatAnalitikai TAC, ahol a 847/96/EK rendelet 5. cik kének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.
Különleges feltételek:
A fent említett kvóták bármely mennyisége halászható az Vb. ICES-körzetben (közösségi vizek) és a VI., VII., XII. és a XIV. alterületen.

FajKék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
ÖvezetVIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
WHB/8C3411
Spanyolország87 970
Portugália21 993
Közösség109 963 ()
TACNincs adatAnalitikai TAC, ahol a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal
Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
L/W/2AC4-C
Belgium380
Dánia1 048
Németország135
Franciaország287
Hollandia872
Svédország12
Egyesült Királyság4 289
EK7 023
TAC7 023Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Kék menyhal
Molva dypterigia
Övezet:VIa. (ÉSZ 56° 30'-től északra) és a VIb. övezet közösségi vizei
BLI/6AN6B.
Feröer-szigetek900 (1)
TACnincs adat
(1) Vonóhálóval kell halászni, és a pisze hosszúfarkúhal és a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani e kvótába.

Faj:Északi menyhal
Molva molva
Övezet:IIa., IV., Vb., VI., VII. övezet közösségi vizei
LIN/2A47-C
Norvégia9 500 (1) (2)
Feröer-szigetek800 (3) (4)
TACnincs adat
(1) Ebből hajónként más fajok 25 % mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VI. és a VII. alterületen. Ez a mérték azonban túlléphető egy bizonyos területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI. és a VII. alterületen nem haladhatja meg a pm tonnát.
(2) Norvég menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóta 9 500 tonna az északi menyhal, 5 000 tonna a norvég menyhal esetében; ezek 2 000 tonna mennyiségig felcserélhetők, és kizárólag horogsorral halászhatók az Vb. ICES-körzetben és a VI. és a VII. alterületen.
(3) Kék menyhallal és norvég menyhallal együtt. Kizárólag horogsorral halászható a VIa. (ÉSZ 56°30'-től északra) és a VIb. területén.
(4) Ebből hajónként más fajok 20 % mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VI. alterületen. Ez a mérték azonban túlléphető egy bizonyos területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI. alterületen nem haladhatja meg a 75 tonnát.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:Skagerrak és Kattegat (közösségi vizek), IIIbcd. (közösségi vizek)
NEP/3A/BCD
Dánia3 380
Németország10
Svédország1 210
EK4 600
TAC4 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
NEP/2AC4-C
Belgium993
Dánia993
Németország15
Franciaország29
Hollandia511
Egyesült Királyság16 446
EK18 987
TAC18 987 (1)Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A teljes kifogható mennyiséget módosítani kell 21 350 tonnára, és ezt a mennyiséget a tagállamok között fel kell osztani, ha a Tanács úgy határoz, hogy gazdálkodási intézkedéseket tesz ellenőrzőfogásokra, a norvégrák- és tőkehalhalászat terén.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI.
NEP/5BC6.
Spanyolország23
Franciaország92
Írország153
Egyesült Királyság11 032
EK11 300
TAC11 300Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:VII.
NEP/07.
Spanyolország1 047
Franciaország4 243
Írország6 436
Egyesült Királyság5 724
EK17 450
TAC17 450Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:VIIIa,b,d,e.
NEP/8ABDE.
Spanyolország189
Franciaország2 961
EK3 150
TAC3 150Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:VIIIc.
NEP/08C.
Spanyolország173
Franciaország7
EK180
TAC180Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Norvég rák
Nephrops norvegicus
Övezet:IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
NEP/9/3411
Spanyolország150
Portugália450
EK600
TAC600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:Skagerrak és Kattegat
PRA/03A.
Dánia3 717
Svédország2 002
EK5 719
TAC10 710 (1)
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
PRA/2AC4-C
Dánia3 626
Hollandia34
Svédország146
Egyesült Királyság1 074
EK4 880
Norvégia100 (1)
TAC4 980
(1) A IV. területen kell halászni.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
PRA/04-N
Dánia900
Svédország151 (1)
EK1 051
TACnincs adat
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj:Ostoros garnélák
Penaeus spp.
Övezet:Francia Guyana
PEN/FGU.
Franciaország4 000 (1)
EK4 000 (1)
Barbados24 (1)
Guyana24 (1)
Suriname0 (1)
Trinidad és Tobago60 (1)
TAC4 108 (1)Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A 30 m-nél sekélyebb vizekben tilos a Penaeus subtilis és a Penaeus brasiliensis fajba tartozó garnélák halászata.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:Skagerrak
PLE/03AN.
Belgium57
Dánia7 397
Németország38
Hollandia1 422
Svédország396
EK9 310
TAC9 500 (1)
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:Kattegat
PLE/03AS.
Dánia1 658
Németország19
Svédország186
EK1 863
TAC1 863

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
PLE/561214
Franciaország34
Írország447
Egyesült Királyság746
EK1 227
TAC1 227Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIIa.
PLE/07A.
Belgium34
Franciaország15
Írország876
Hollandia10
Egyesült Királyság404
EK1 340
TAC1 340Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIIb,c.
PLE/7BC.
Franciaország16
Írország144
EK160
TAC160Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIId,e.
PLE/7DE.
Belgium992
Franciaország3 305
Egyesült Királyság1 763
EK6 060
TAC6 060Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIIf,g.
PLE/7FG.
Belgium139
Franciaország251
Írország39
Egyesült Királyság131
EK560
TAC560Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Sima lepényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIIh,j,k.
PLE/7HJK.
Belgium29
Franciaország58
Írország203
Hollandia117
Egyesült Királyság58
EK466
TAC466Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sima le n pényhal
Pleuronectes platessa
Övezet:VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
PLE/8/3411
Spanyolország75
Franciaország298
Portugália75
EK448
TAC448Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sávos tőkehal
Pollachius pollachius
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
POL/561214
Spanyolország10
Franciaország337
Írország99
Egyesült Királyság258
EK704
TAC704Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sávos tőkehal
Pollachius pollachius
Övezet:VII.
POL/07.
Belgium529
Spanyolország32
Franciaország12 177
Írország1 298
Egyesült Királyság2 964
EK17 000
TAC17 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sávos tőkehal
Pollachius pollachius
Övezet:VIIIa,b,d,e.
POL/8ABDE.
Spanyolország286
Franciaország1 394
EK1 680
TAC1 680Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sávos tőkehal
Pollachius pollachius
Övezet:VIIIc.
POL/08C.
Spanyolország369
Franciaország41
EK410
TAC410Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Sávos tőkehal
Pollachius pollachius
Övezet:IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
POL/9/3411
Spanyolország348
Portugália12
EK360
TAC360Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre
POK/04-N
Svédország1 190
EK1 190
TAC190 000

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
POK/561214
Németország1 441
Franciaország14 307
Írország478
Egyesült Királyság3 488
EK19 713
TAC19 713 (1)Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
POK/7X1034
Belgium18
Franciaország3 921
Írország1 960
Egyesült Királyság1 069
EK6 968
TAC6 968Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Nagy rombuszhal és sima rombuszhal
Psetta maxima és Scopthalmus rhombus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
T/B/2AC4-C
Belgium358
Dánia764
Németország195
Franciaország92
Hollandia2 710
Svédország5
Egyesült Királyság753
EK4 877
TAC4 877Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Valódi rájafélék
Rajidae
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
SRX/2AC4-C
Belgium590
Dánia23
Németország29
Franciaország92
Hollandia503
Egyesült Királyság2 266
EK3 503
TAC3 503Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Grönlandi laposhal
Reinhardtius hippoglossoides
Övezet:IIa. (közösségi vizek), VI.
GHL/2AC6-
EKnincs korlátozás
Norvégia950 (1)
TACnincs adat
(1) A VI. övezetben kizárólag horogsorral halászható.

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:Skagerrak és Kattegat, IIIbcd. (közösségi vizek)
SOL/3A/BCD
Dánia436
Németország25
Hollandia42
Svédország16
EK520
TAC520Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:II., Északi-tenger
SOL/24
Belgium1 417
Dánia648
Németország1 133
Franciaország283
Hollandia12 790
Egyesült Királyság729
EK17 000
TAC17 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.
SOL/561214
Írország68
Egyesült Királyság17
EK85
TAC85Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIa.
SOL/07A.
Belgium394
Franciaország5
Írország98
Hollandia125
Egyesült Királyság178
EK800
TAC800Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIb,c.
SOL/7BC.
Franciaország10
Írország55
EK65
TAC65Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIId.
SOL/07D.
Belgium1 588
Franciaország3 177
Egyesült Királyság1 135
EK5 900
TAC5 900Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIe.
SOL/07E.
Belgium11
Franciaország113
Egyesült Királyság176
EK300
TAC300Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIf,g.
SOL/7FG.
Belgium656
Franciaország66
Írország33
Egyesült Királyság295
EK1 050
TAC1 050Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIh,j,k.
SOL/7HJK.
Belgium32
Franciaország65
Írország176
Hollandia52
Egyesült Királyság65
EK390
TAC390Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Közönséges nyelvhal
Solea solea
Övezet:VIIIa,b.
SOL/8AB.
Belgium45
Spanyolország8
Franciaország3 300
Hollandia247
EK3 600
TAC3 600Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított levonásokat kell alkalmazni.

Faj:Nyelvhalak
Solea spp.
Övezet:VIIIc,d,e., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)
SOX/8CDE34
Spanyolország572
Portugália948
EK1 520
TAC1 520Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Spratt
Sprattus sprattus
Övezet:Skagerrak és Kattegat
SPR/03A.
Dánia33 504 (1)
Németország70 (1)
Svédország12 676 (1)
EK46 250 (1)
TAC50 000 (2)
(1) Ezt a kvótát legalább 16 mm-es szembőségű vonóhálóval kell halászni, és nem vonatkoznak rá az 1434/98/EK rendelet 2. cikkében meghatározott feltételek.
(2) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Spratt
Sprattus sprattus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
SPR/2AC4-C
Belgium2 738
Dánia216 683
Németország2 738
Franciaország2 738
Hollandia2 738
Svédország1 330 (1)
Egyesült Királyság9 035
EK238 000
Norvégia15 000 (2)
Feröer-szigetek4 000 (3)
TAC257 000
(1) Homoki angolnával együtt.
(2) Kizárólag a IV. alterületen (közösségi vizek) halászható.
(3) Az Északi-tengeren a homoki angolnára megállapított kvótába bele kell számítani.

Faj:Spratt
Sprattus sprattus.
Övezet:VIIde.
SPR/7DE.
Belgium50
Dánia3 120
Németország50
Franciaország670
Hollandia670
Egyesült Királyság5 040
EK9 600
TAC9 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

Faj:Tüskéscápa
Squalus acanthias
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
DGS/2AC4-C
Belgium76
Dánia435
Németország79
Franciaország139
Hollandia119
Svédország6
Egyesült Királyság3 618
EK4 472
Norvégia200 (1)
TAC4 672
(1) A horogsorral halászott közönséges kutyacápa, fekete tüskéscápa, madárcsőrű macskacápa, érdes tüskéscápa, nagy lámpáscápa, sima lámpáscápa és portugál cápa fogásaival együtt. Ez a kvóta kizárólag a IV., VI. és a VII. ICES-alterületen halászható.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger (közösségi vizek)
JAX/2AC4-C
Belgium74
Dánia31 811
Németország2 399
Franciaország51
Írország1 846
Hollandia5 161
Svédország750
Egyesült Királyság4 696
EK46 788
Norvégia1 600 (1)
Feröer-szigetek7 000 (2)
TAC50 267
(1) Kizárólag a IV. alterületen (közösségi vizek) halászható.
(2) A IV., VIa. (ÉSZ 56°30'-től északra) és a VIIe,f,h. ICES-alterületekre megállapított 7 000 tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa,b,d,e., XII., XIV.
JAX/578/14
Dánia11 966
Németország9 564
Spanyolország13 062
Franciaország6 320
Írország31 137
Hollandia45 631
Portugália1 264
Egyesült Királyság12 935
EK131 879
Feröer-szigetek7 000 (1) (2)
TAC137 000Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ez a kvóta kizárólag a IV., VIa. (ÉSZ 56°30'-től északra) és a VIIe,f,h. ICES-területen halászható.
(2) A IV., VIa. (ÉSZ 56°30'-től északra) és a VIIe,f,h. ICES-alterületekre megállapított 7 000 tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:VIIIc., IX.
JAX/8C9.
Spanyolország29 587 (1)
Franciaország377 (1)
Portugália25 036 (1)
EK55 000
TAC55 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK tanácsi rendelet 19. cikke ellenére. E mennyiség ellenőrzése céljából a fogás tömegére egy 1,2-es együttható vonatkozik.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:X., CECAF (1)
JAX/X34PRT
Portugália3 200
EK3 200
TAC3 200Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Az Azori-szigetekkel szomszédos, Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:CECAF (közösségi vizek) (1)
JAX/341PRT
Portugália1 600
EK1 600
TAC1 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Madeirával szomszédos, Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj:Fattyúmakrélák
Trachurus spp.
Övezet:CECAF (közösségi vizek) (1)
JAX/341SPN
Spanyolország1 600
EK1 600
TAC1 600Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) A Kanári-szigetekkel szomszédos, Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek.

Faj:Norvég tőkehal
Trisopterus esmarki
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Skagerrak és Kattegat, Északi-tenger (közösségi vizek)
NOP/2A3A4-
Dánia172 840
Németország33
Hollandia127
EK173 000
Norvégia5 000 (1) (2)
Feröer-szigetek20 000 (3) (4)
TAC198 000Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.
(1) Ez a kvóta a VIa. ICES-körzetben, az ÉSZ 56°30'-től északra halászható.
(2) Ebből legfeljebb 5 000 tonna homoki angolna fogható.
(3) A IIa. övezetben (közösségi vizek) és az Északi-tengeren (közösségi vizek) a homoki angolnára megállapított kvótába bele kell számítani.
(4) Legfeljebb 6 000 tonna fogható a VIa. körzetben, az ÉSZ 56°30'-től északra.

Faj:Norvég tőkehal
Trisopterus esmarki
Övezet:IV. (norvég vizek)
NOP/04-N.
Dánia47 500 (1) (2)
Egyesült Királyság2 500 (1) (2)
EK50 000 (1) (2)
TACnincs adat
(1) A fattyúmakréla nem kiválogatható mennyiségével együtt.
(2) A kvóta 80 %-a lehet homoki angolna.

Faj:Ipari halÖvezet:IV. (norvég vizek)
I/F/04-N.
Svédország800 (1) (2)
EK800
TACnincs adat
(1) A tőkehal, foltos tőkehal, sávos tőkehal, vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait le kell vonni az e fajokra megállapított kvótákból.
(2) Ebből legfeljebb 400 tonna fattyúmakréla.

Faj:Egyesített kvótaÖvezet:Vb., VI. és a VII. övezet közösségi vizei
R/G/5B67-C
EKnincs korlátozás
Norvégia600 (1)
TACnincs adat
(1) Kizárólag horogsorral fogható; hosszúfarkú halakkal, lágyhallal és villás tőkehallal együtt.

Faj:Egyéb fajokÖvezet:IV. (norvég vizek)
OTH/04-N.
Belgium60
Dánia5 500
Németország620
Franciaország255
Hollandia440
Svédországpm (1)
Egyesült Királyság4 125
EK11 000
TACnincs adat
(1) A Norvégia által Svédország számára hagyományosan megállapított „egyéb fajok” kvóta.

Faj:Egyéb fajokÖvezet:IIa., IV. és a VIa. övezet közösségi vizei az ÉSZ 56°30'-től északra
OTH/2A46AN
EKnincs korlátozás
Norvégia5 000 (1)
Feröer-szigetek400 (2)
TACnincs adat
(1) A IIa. és a IV. övezetre korlátozva. A nem kifejezetten említett halászterületekkel együtt; melyből 350 tonna közönséges nyelvhal halászható.
(2) A IV. és a VIa. körzetben a törpemaréna járulékos fogásaira korlátozva.

IC. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE ÉS GRÖNLAND

az I., II., IIIa., IV., V., XII., XIV. ICES-terület és a 0., 1. NAFO-terület (grönlandi vizek)

Faj: Jeges-tengeri pók Chionoecetes spp.Övezet: NAFO 0,1PRC/NO1GRN
Írország125
Spanyolország875
EK1 000
TACNem vonatkozik ide

Faj:Pisze hosszúfarkúhal
Coryphaenoides rupestris
Övezet:V., XIV. (grönlandi vizek)
RNG/514GRN
Németország1 629
Egyesült Királyság86
EK2 000 (1)
TACnincs adat
(1) Ebből 285 tonnát osztottak Norvégia számára, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Pisze hosszúfarkúhal
Coryphaenoides rupestris
Övezet:NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)
RNG/N01GRN
Németország1 035
EK1 350 (1)
TACnincs adat
(1) Ebből 315 tonnát osztottak Norvégia számára, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: I, II (norvég vizek)
Németország2 431
Görögország301
Spanyolország2 712
Írország301
Franciaország2 232
Portugália2 712
Egyesült Királyság9 431
EK20 120
TAC486 000

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:I., IIb.
COD/1/2B.
Németország3 216
Spanyolország8 313
Franciaország1 372
Lengyelország1 507
Portugália1 755
Egyesült Királyság2 059
Valamennyi tagállam100 (1)
EK18 322 (2) (3)
TAC486 000
(1) Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Portugália és az Egyesült Királyság kivételével.
(2) A Közösség rendelkezésére álló tőkehalállomány-részesedés elosztása a Spitzbergák és a Medve-sziget térségében semmilyen mértékben nem sérti az 1920. évi párizsi szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket.
(3) Az új tagállamok csatlakozása napjáig a közösségi kvóta 18 618 tonna.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: grönlandi vizek
Németországp.m.
Egyesült Királyságp.m.
EKp.m.
TACNem alkalmazható

Faj:Tőkehal és foltos tőkehal
Gadus morhua és Melanogrammus aeglefinus
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
C/H/05B-F.
Németország10
Franciaország60
Egyesült Királyság430
EK500
TACnincs adat

Faj: Atlanti óriás laposhal Hippoglossus hippoglossusÖvezet: V, XIV (grönlandi vizek)HAL/514GRN
Portugália800
EK1 000 (1) (2)
TACNem vonatkozik ide
(1) Melyből 200 tonna, csak horogsorral fogható, Norvégiára van kijelölve.
(2) Ha az atlanti óriás laposhal járulékos halfogásai a vonóhálós tőkehal- és álsügér-halászatokban e kvóta túllépését jelentik, a grönlandi hatóságok olyan irányú megoldást biztosítanak, hogy a közösségi tőkehal- és álsügér-halászatok mindazonáltal folytathassák tevékenységüket a vonatkozó kvóták teljes kihasználásáig.

Faj:Óriás laposhal
Hippoglossus hippoglossus
Övezet:NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)
HAL/N01GRN
EK200 (1) (2)
TACnincs adat
(1) Ebből 200 tonna kizárólag horogsorral halászható, amely mennyiséget Norvégiának kell biztosítani a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.
(2) Ha a tőkehal és a vörös álsügér halászatából származó óriás laposhal járulékos fogása e kvóta túllépését jelenti, a grönlandi hatóságok megoldást biztosítanak abból a célból, hogy a tőkehal és a vörös álsügér közösségi halászata folytatódhasson az e fajok tekintetében megállapított kvóták kimerítéséig.

Faj:Kapelán
Mallotus villosus
Övezet:IIb.
CAP/02B.
EK0 (1)
TAC0 (2)
(1) A közösségi jogok sérelme nélkül.
(2) Felül kell vizsgálni a tudományos megfontolások figyelembevételével.

Faj: kapelán Mallotus villosusZóna: V., XIV. (grönlandi vizek)CAP/514/GRN
Minden tagállam0 (1)
EK25 795 (2)
TACnem releváns
(1) Minden tagállam rendelkezésére áll.
(2) Ez a kvóta kétoldalú halászati megállapodások által teljes egészében a Feröer-szigetek, Izland és Norvégia részére került megállapításra.

Faj:Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus
Övezet:I., II. (norvég vizek)
HAD/1N2AB-
Németország428
Franciaország257
Egyesült Királyság1 315
EK2 200
TACnincs adat

FajKék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
ÖvezetI., II. (nemzetközi vizek)
Közösség70 000
TACNincs adat

Faj:Kék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
Övezet:I., II. (norvég vizek)
WHB/1/2-N.
Németország500
Franciaország500
EK1 000
TACnincs adat

Faj:Kék puha tőkehal
Micromesistius poutassou
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
WHB/05B-F.
Dánia7 040
Egyesült Királyság7 040
Valamennyi tagállam1 920
EK16 000
TACnincs adat

Faj:Északi menyhal és kék menyhal
Molva molva és molva dypterigia
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
B/L/05B-F.
Németország950 (1)
Franciaország2 106 (1)
Egyesült Királyság184 (1)
EK3 240 (1)
TACnincs adat
(1) A pisze hosszúfarkúhal és a fekete abroncshal legfeljebb 1 080 tonna mennyiségű járulékos fogását bele kell számítani e kvótába.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:V., XIV. (grönlandi vizek)
PRA/514GRN
Dánia848
Franciaország848
EK5 675 (1)
TACnincs adat
(1) Ebből 2 830 tonnát osztottak Norvégia számára és 1 150 tonnát a Feröer-szigetek számára.

Faj: Északi garnélarák Pandalus borealisÖvezet: NAFO 0,1 (grönlandi vizek)PRA/NO1GRN
Dánia2 000
Franciaország2 000
EK4 000
TACNem vonatkozik ide

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:I., II. (norvég vizek)
POK/1N2AB-
Németország2 880
Franciaország463
Egyesült Királyság257
EK3 600 (1)
TACnincs adat
(1) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:I., II. (nemzetközi vizek)
POK/1/2INT
EK0
TACnincs adat

Faj:Fekete tőkehal
Pollachius virens
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
POK/05B-F.
Belgium50
Németország310
Franciaország1 510
Hollandia50
Egyesült Királyság580
EK2 500
TACnincs adat

Faj:Grönlandi laposhal
Reinhardtius hippoglossoides
Övezet:I., II. (norvég vizek)
GHL/1N2AB-
Németország50
Egyesült Királyság50
EK100
TACnincs adat

Faj:Grönlandi laposhal
Reinhardtius hippoglossoides
Övezet:I., II. (nemzetközi vizek)
GHL/1/2INT
EK0
TACnincs adat

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: V, XIV (grönlandi vizek)GHL/514GRN
Németország7 647
Egyesült Királyság403
EK9 000 (1)
TACNem vonatkozik ide
(1) Melyből 800 tonna Norvégiának és 150 tonna a Feröer-szigetek számára van kijelölve.

Faj:Grönlandi laposhal
Reinhardtius hippoglossoides
Övezet:NAFO 0., 1. (grönlandi vizek)
GHL/N01GRN
Németország550
EK1 500 (1)
TACnincs adat
(1) Ebből 800 tonnát osztottak Norvégia számára, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig, és 150 tonnát a Feröer-szigetek számára.

Faj:Makréla
Scomber scombrus
Övezet:IIa. (norvég vizek)
MAC/02A-N
Dánia11 100 (1)
EK11 100 (1)
TACnincs adat
(1) A IV. alterületen (norvég vizek) és a IIa. körzetben (nem közösségi vizek) is halászható.

Faj:Makréla
Scomber scombrus
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
MAC/05B-F
Dánia3 589 (1)
EK3 589
TACnincs adat
(1) Halászható a IVa. körzetben (közösségi vizek).

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:V., XII., XIV. (1) (2)
RED/51214.
Észtország350
Németország11 175 (2)
Spanyolország1 963 (2)
Franciaország1 044 (2)
Írország4 (2)
Hollandia5 (2)
Lengyelország1 007 (2)
Portugália2 346 (2)
Egyesült Királyság27 (2)
EK16 563 (2) (3)
TAC120 000 (2)
(1) Közösségi és nemzetközi vizek.
(2) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén, az IF. és a 3K. körzetben halászható, de bele kell számítani az V., XII. és a XIV. terület tekintetében megállapított kvótákba egy 25 000 tonna összmennyiségű kvóta keretében.
(3) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az EK kvótája 16 563 tonna.

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:I., II. (norvég vizek)
RED/1N2AB-
Németország512
Spanyolország63
Franciaország56
Portugália269
Egyesült Királyság100
EK1 000
TACnincs adat

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:V., XIV. (grönlandi vizek)
RED/514GRN
Németország19 533
Franciaország99
Egyesült Királyság138
EK25 500 (1) (2) (3)
TACnincs adat
(1) Legfeljebb 20 000 tonna fogható lebegő zsákhálóval. A fenékvonóhálóval és a lebegő zsákhálóval elért fogásokat külön kell jelenteni. Keleten és nyugaton is halászható.
(2) 5 230 tonna mennyiségű, lebegő zsákhálóval fogott halat osztottak Norvégia számára.
(3) 500 tonnát osztottak a Feröer-szigetek számára. A fenékvonóhálóval és a lebegő zsákhálóval elért fogásokat külön kell jelenteni.

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:Va. (izlandi vizek)
RED/05A-IS
Belgium100 (1) (2)
Németország1 690 (1) (2)
Franciaország50 (1) (2)
Egyesült Királyság1 160 (1) (2)
EK3 000 (1) (2)
TACnincs adat
(1) Az elkerülhetetlen járulékos fogásokkal együtt (tőkehal nem engedélyezett).
(2) A július és december közötti időszakban kell halászni.

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
RED/05B-F.
Belgium45
Németország5 796
Franciaország392
Egyesült Királyság67
EK6 300
TACnincs adat

Faj:Egyéb fajok (1)Övezet:I., II. (norvég vizek)
OTH/1N2AB-
Németország150 (1)
Franciaország60 (1)
Egyesült Királyság240 (1)
EK450 (1)
TACnincs adat
(1) Kizárólag járulékos fogásként.

Faj:Egyéb fajok (1)Övezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
OTH/05B-F.
Németország305
Franciaország275
Egyesült Királyság180
EK760
TACnincs adat
(1) A piaci értékkel nem rendelkező fajok nélkül.

Faj:Lepényhal-alakúakÖvezet:Vb. (a Feröer-szigetek vizei)
FLX/05B-F.
Németország180
Franciaország140
Egyesült Királyság680
EK1 000 (1)
TACnincs adat
(1) Grönlandi laposhallal együtt.

Faj: Járulékos fogásokÖvezet: NAFO 0,1 (grönlandi vizek)XBC/NO1GRN
EK2 000 (1)
TACNem vonatkozik ide
(1) Tőkehal, harcsa, rája, menyhal és norvég menyhal együttes járulékos fogásai. A tőkehal járulékos fogásainak mennyisége nem haladhatja meg a 100 tonnát. Halászható a XIV. és V. alterületeken (grönlandi vizek).

ID. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZE

NAFO-terület

Valamennyi teljes kifogható mennyiséget és a kapcsolódó feltételeket a NAFO keretében kell elfogadni.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:NAFO 2J3KL
COD/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:NAFO 3NO
COD/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Tőkehal
Gadus morhua
Övezet:NAFO 3M
COD/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Vörös lepényhal
Glyptocephalus cynoglossus
Övezet:NAFO 2J3KL
WIT/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Vörös lepényhal
Glyptocephalus cynoglossus
Övezet:NAFO 3NO
WIT/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Érdes laposhal
Hippoglossoides platessoides
Övezet:NAFO 3M
PLA/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Érdes laposhal
Hippoglossoides platessoides
Övezet:NAFO 3LNO
PLA/N3LNO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Sebes kalmár
Illex illecebrosus
Övezet:3. és 4. NAFO-alterület
SQI/N34.
Észtország128 (2)
Lettország128 (2)
Litvánia128 (2)
Lengyelország227 (2)
EK(1) (2)
TAC34 000
(1) Nincs meghatározott közösségi részesedés, 29 467 tonna mennyiség áll Kanada és az EU tagállamai rendelkezésére, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.
(2) A július 1. és december 31. közötti időszakban kell halászni.

Faj:Sárgafarkú lepényhal
Limanda ferruginea
Övezet:NAFO 3LNO
YEL/N3LNO.
Észtország(2) (3)
Lettország(2) (3)
Litvánia(2) (3)
Lengyelország(2) (3)
EK290 (1)
TAC14 500
(1) Valamennyi tagállam Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével, és kizárólag járulékos fogásként fogható. A kvóta kimerítését követően a halászterületet le kell zárni.
(2) Összesen 73 tonna mennyiség áll ezen új tagállamok halászhajói rendelkezésére, kizárólag járulékos fogásként.
(3) Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország illetékes hatóságai legalább 48 órával hajóiknak a NAFO területére való belépése előtt értesítik a NAFO ügyvezető titkárát erről a szándékukról, valamint arról, hogy e kvóta keretéből halászni kívánnak a NAFO szabályaival összhangban. Az e kvóta szerinti fogásokat jelenteni kell a lobogó szerinti tagállamnak, és 48 óránként továbbítani kell a NAFO ügyvezető titkárának.

Faj:Kapelán
Mallotus villosus
Övezet:NAFO 3NO
CAP/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:NAFO 3L (1)
PRA/N3L.
Észtország144 (2)
Lettország144 (2)
Litvánia144 (2)
Lengyelország144 (2)
EK144 (2) (3)
TAC13 000
(1) A következő koordináták által határolt terület kivételével:
(2) Január 1-jétől március 31-ig, július 1-jétől szeptember 14-ig és december 1-jétől december 31-ig halászható.
(3) Valamennyi tagállam Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.

Faj:Norvég garnéla
Pandalus borealis
Övezet:NAFO 3M (1)
PRA/N3M.
TAC(2)
(1) Ez az állomány a 3L. körzetben, a következő koordináták által határolt területen is halászható:
(2) Nincs adat. A halászatot a halászati erőkifejtés korlátozása révén irányítják. Az érintett tagállamok különleges halászengedélyt bocsátanak ki az ezen a halászterületen tevékenykedő halászhajóik számára, és az 1627/94/EK rendelettel összhangban értesítik a Bizottságot ezekről az engedélyekről azelőtt, hogy a hajó megkezdi halászati tevékenységét. Az említett rendelet 8. cikkétől eltérve, az engedélyek csak akkor válnak érvényessé, ha a Bizottság az értesítést követő öt munkanapon belül nem emel kifogást.

Faj:Grönlandi laposhal
Reinhardtius hippoglossoides
Övezet:NAFO 3LMNO
GHL/N3LMNO
Észtország(1) (2)
Németország408
Lettország(1) (2)
Litvánia(1) (2)
Lengyelország(1) (2)
Spanyolország5 482
Portugália2 313
EK8 203
TAC14 820
(1) Ezen új tagállamok halászhajói számára összesen 985 tonna áll rendelkezésre.
(2) Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország illetékes hatóságai legalább 48 órával hajóiknak a NAFO területére való belépése előtt értesítik a NAFO ügyvezető titkárát a 35. cikk (2) bekezdése szerinti különleges halászengedéllyel rendelkező hajók azon szándékáról, hogy a NAFO szabályaival összhangban a többi tagállam kvótája terhére kívánnak grönlandi laposhalra halászni. Az e kvótából történt fogásokat jelenteni kell a lobogó szerinti tagállamnak, és 48 óránként továbbítani kell a NAFO ügyvezető titkárának.

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:NAFO 3M
RED/N3M.
Észtország1 571 (1)
Németország513 (1)
Spanyolország233 (1)
Lettország1 571 (1)
Litvánia1 571 (1)
Portugália2 354 (1)
EK7 813 (1) (2)
Lengyelország124 (1) (3) (4)
TAC5 000 (1)
(1) Ennek a kvótának meg kell felelnie az ezen állomány tekintetében megállapított 5 000 tonna teljes kifogható mennyiségnek. A teljes kifogható mennyiség kimerítése esetén ezen állomány célzott halászatát be kell szüntetni a fogások szintjétől függetlenül.
(2) Az új tagállamok csatlakozása napjáig az EK kvótája 3 100 tonna.
(3) 124 tonna összmennyiségű kvóta keretében halászható.
(4) Lengyelország illetékes hatóságai legalább 48 órával hajóinak a NAFO területére való belépése előtt értesítik a NAFO ügyvezető titkárát erről a szándékukról, valamint arról, hogy e kvóta keretéből halászni kívánnak a NAFO szabályaival összhangban. Az e kvóta szerinti fogásokat jelenteni kell a lobogó szerinti tagállamnak, és 48 óránként továbbítani kell a NAFO ügyvezető titkárának.

Faj:Vörös álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:NAFO 3LN
RED/N3LN.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 28. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj:Álsügérek
Sebastes spp.
Övezet:2. NAFO-alterület, az IF. és a 3K. körzet
RED/N1F3K.
Észtország(1)
Lettország(1)
Litvánia(1)
TAC32 500
(1) 75 000 tonna összmennyiségű kvóta keretében halászható, amelyet meg kell osztani Kanadával, Kubával, Franciaországgal (St Pierre et Miquelon), Japánnal, Koreával, Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

IE. MELLÉKLET

HOSSZÚ TÁVON VÁNDORLÓ HALFAJOK

Minden terület

Az e területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a tonhal halászatával foglalkozó nemzetközi halászati szervezetek, például az ICCAT és az IATTC keretében kell elfogadni.

Faj:Tonhal
Tunnus thynnus
Övezet:Atlanti-óceán a NYH 45o-tól keletre és a Földközi-tenger
BFT/AE045W
Ciprus(1)
Görögország326
Spanyolország6 317
Franciaország6 233
Olaszország4 920
Málta(1)
Portugália594
Valamennyi tagállam60 (2)
EK18 450
TAC32 000
(1) Ciprus és Málta halászhat az ICCAT „Egyéb fajok” kvótájából az ICCAT 2003. évi éves közgyűlésén elfogadott ICCAT megfelelési táblázattal összhangban.iprus és Málta halászhat az ICCAT „Egyéb fajok” kvótájából az ICCAT 2003. évi éves közgyűlésén elfogadott ICCAT megfelelési táblázattal összhangban.
(2) Ciprus, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta és Portugália kivételével, és kizárólag járulékos fogásként.

Faj:Kardhal
Xiphias gladius
Övezet:Atlanti-óceán az ÉSZ 5o-tól északra
SWO/AN05N
Spanyolország5 682,4
Portugália1 010,4
Valamennyi tagállam148,5 (1)
EK6 841,3
TAC14 000
(1) Spanyolország és Portugália kivételével, és kizárólag járulékos fogásként.

Faj:Kardhal
Xiphias gladius
Övezet:Atlanti-óceán az ÉSZ 5o-tól délre
SWO/AS05N
Spanyolország5 488,5
Portugália361,5
EK5 850
TAC15 776

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj:Déli germon
Germo alalunga
Övezet:Atlanti-óceán az ÉSZ 5o-tól délre
ALB/AS05N
Spanyolország1 216,6
Franciaország223,6
Portugália474,5
EK1 914,7
TAC29 200

Faj:Nagyszemű tonhal
Thunnus obesus
Övezet:Atlanti-óceán
BET/ATLANT
Spanyolország18 838,2
Franciaország8 177
Portugália8 922
EK35 937,2
TAC1991–1992. évi átlagos fogás

Faj:Kormos nyársorrúhal
Makaira nigricans
Övezet:Atlanti-óceán
BUM/ATLANT
EK103
TACnincs adat

Faj:Fehér marlin
Tetrapturus alba
Övezet:Atlanti-óceán
WHM/ATLANT
EK46,5
TACnincs adat

IF. MELLÉKLET

ANTARKTISZ

CCAMLR-terület

Ezek a CCAMLR által elfogadott teljes kifogható mennyiségek nincsenek szétosztva a CCAMLR-tagok részére, és ezért a közösségi részesedés nincs meghatározva. A fogásokat a CCAMLR titkársága felügyeli, és közli, ha a halászatot be kell szüntetni a teljes kifogható mennyiség kimerítése miatt.

Faj:Scotia-tengeri jéghal
Chaenocephalus aceratus
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
SSI/F483.
TAC2 200 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásra meghatározott teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Hosszú bajszú jéghal
Channichthys rhinoceratus
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
LIC/F5852.
TAC150 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásra meghatározott teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj:Csíkos jéghal
Champsocephalus gunnari
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
ANI/F483.
TAC2 887 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig kell alkalmazni. Ezen állomány halászatát 2004. március 1. és május 31. között 722 tonnára kell korlátozni.

Faj:Csíkos jéghal
Champsocephalus gunnari
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz (2)
ANI/F5852.
TAC292 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig kell alkalmazni.
(2) Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség céljából a halászatra megnyitott terület az 58.5.2. FAO statisztikai körzet azon része, amely a következőkben meghatározott vonal által határolt területen található:
a) a vonal annál a pontnál indul, ahol a KH 72°15'-nél futó hosszúsági kör keresztezi az Ausztrália és Franciaország közötti tengeri elhatárolásról szóló megállapodás által meghatározott határvonalat (Australia–France Maritime Delimitation Agreement Boundary), és onnan dél felé halad a hosszúsági kör mentén, amíg keresztezi a DSZ 53°25'-nél futó szélességi kört;
b) e szélességi kör mentén keletre halad tovább, amíg keresztezi a KH 74°-nál futó hosszúsági kört;
c) ettől a ponttól északkeleti irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 52°40'-nél futó szélességi kör és a KH 76°-nál futó hosszúsági kör metszéspontjáig;
d) ettől a ponttól északra halad a hosszúsági kör mentén, amíg keresztezi a DSZ 52°-nál futó szélességi kört;
e) innen északnyugati irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 51°-nál futó szélességi kör és a KH 74°30'-nél futó hosszúsági kör metszéspontjáig; és
f) ettől a ponttól délnyugati irányban halad a geodetikus vonal mentén a kiindulópontig.

Faj:Chilei tengeri sügér
Dissostichus eleginoides
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
TOP/F483.
TAC4 420 (1) (2)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget a horogsorral folytatott halászatra kell alkalmazni a 2004. május 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban, illetve a rákhálóval folytatott halászatra a 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig tartó időszakban.
(2) 221 tonna valódi rájafélék és 221 tonna Macrorus spp. járulékos fogásával együtt.

Faj:Chilei tengeri sügér
Dissostichus eleginoides
Övezet:FAO 48.4. Antarktisz
TOP/F484.
TAC28 (1) (2)
(1) Kizárólag horogsorral halászható.
(2) Ezt a teljes kifogható mennyiséget a 48.3. alterület tekintetében alkalmazott halászati időszak ideje alatt kell alkalmazni, vagy a 48.4. alterületen a Dissostichus eleginoides tekintetében meghatározott fogási határ eléréséig, vagy a 48.3. alterületen a Dissostichus eleginoides tekintetében, a fent meghatározott fogási határ eléréséig, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Faj:Chilei tengeri sügér
Dissostichus eleginoides
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
TOP/F5852.
TAC2 873 (1) (2)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget a vonóhálóval folytatott halászatra kell alkalmazni a 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig tartó időszakban, illetve a horogsorral folytatott halászatra a 2004. május 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban.
(2) Ezt a teljes kifogható mennyiséget kizárólag a KH 79°20'-től nyugatra kell alkalmazni. Ebben a övezetben tilos ettől a hosszúsági körtől keletre halászni (lásd a XIV. mellékletet).

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

:FajPompás világítórák
Euphausia superba
Övezet:FAO 58.4.2. Antarktisz
KRI/F5842.
TAC450 000 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj:Púpos tőkehal
Gobionotothen gibberifrons
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
NOG/F483.
TAC1 470 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Ausztráliai szürke tőkehal
Lepidonotothen squamifrons
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
NOS/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Ausztráliai szürke tőkehal
Lepidonotothen squamifrons
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
NOS/F5852.
TAC80 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Márványos sügér
Notothenia rossii
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
NOR/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Tarisznyarák
Paralomis spp.
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
PAI/F483.
TAC1 600 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj:Dél-georgiai jéghal
Pseudochaenichthus georgianus
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
SGI/F483.
TAC300 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a célzott halászatok járulékos fogásait foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, a célzott halászatot le kell állítani.

Faj:Gránátoshalak
Macrourus spp.
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
GRV/F5852.
TAC360 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj:Egyéb fajokÖvezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
OTH/F5852.
TAC50 (1)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.

Faj:Valódi rájafélék
Rajae
Övezet:FAO 58.5.2. Antarktisz
SRX/F5852.
TAC120 (1) (2)
(1) Ez a teljes kifogható mennyiség a Dissostichus eleginoides és a Champsocephalus gunnari halászatából származó járulékos fogásokat foglalja magában. Ha ezt a járulékos fogásokra megállapított teljes kifogható mennyiséget kimerítik, az adott halászatot le kell állítani.
(2) Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség céljából a valódi rájaféléket egy fajnak kell számítani.

Faj:Kalmár
Martialia hyadesi
Övezet:FAO 48.3. Antarktisz
SQS/F483.
TAC2 500 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2003. december 1-jétől 2004. november 30-ig kell alkalmazni.

II. MELLÉKLET

NEM EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT, VÁLOGATÁS NÉLKÜL KIRAKODOTT HERINGRE ALKALMAZANDÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK 2004-BEN (ÉLŐSÚLYTONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat a 3. cikk alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, és ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben, különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Faj:Hering (1)
Clupea harengus
Övezet:Skagerrak és Kattegat
HER/03A-BC
Dánia17 950
Németország160
Svédország2 890
EK21 000
TAC21 000 (2)
(1) A heringtől eltérő fajokra történő halászatkor fogott hering válogatás nélkül kirakodott járulékos fogásai.
(2) Ideiglenes teljes kifogható mennyiség, a Norvégiával a 2004. évre vonatkozóan folytatott halászati konzultációk befejeződéséig.

Faj:Hering (1)
Clupea harengus
Övezet:IIa. (közösségi vizek), Északi-tenger, VIId.
HER/2A47DX
Belgium214
Dánia41 356
Németország214
Franciaország214
Hollandia214
Svédország202
Egyesült Királyság786
EK43 200
TAC43 200
(1) A heringtől eltérő fajokra történő halászatkor fogott hering járulékos fogásai.

III. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKI-TENGERI HERINGRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK

1. A tagállamok különleges intézkedéseket fogadnak el az Északi-tengerből vagy a Skagerrak és Kattegat tengerszorosból kifogott hering fogására, válogatására vagy kirakodására vonatkozóan azzal a céllal, hogy biztosítsák a fogási korlátozások - különösen a II. mellékletben meghatározottak - betartását. Ezek az intézkedések különösen a következőket foglalják magukban:

- különleges ellenőrzési és vizsgálati programok,

- halászati tevékenységi tervek, beleértve az engedélyezett hajók listáját, valamint - amennyiben a 70 %-ot meghaladó kvótafelhasználás alapján szükségesnek tartják - az engedélyezett hajók tevékenységére vonatkozó korlátozások,

- az átrakodás és olyan gyakorlatok ellenőrzése, amelyek a halállomány bizonyos részének visszaengedését vonják magukkal,

- amennyiben lehetséges, a halászat ideiglenes betiltása azokon a területeken, ahol a hering, különösen az ivadékok, járulékos fogásának aránya magas.

2. A fogás maradékából nem kiválogatott hering kirakodása esetén a tagállamok biztosítják, hogy megfelelő mintavételi programok állnak rendelkezésre a járulékos heringfogás kirakodásának hatékony megfigyelésére azokban a kikötőkben, ahol az említett mintavételi programok nem álljanak rendelkezésre, be kell tiltani az olyan halfogások kirakodását, amelyek nem kiválogatott heringet tartalmaznak.

3. A Bizottsági ellenőrök - a 2847/93/EGK rendelet 29. cikkével összhangban és bármikor, amikor a Bizottság az 1. és 2. pont értelmében szükségesnek tartja -független vizsgálatokat folytatnak annak ellenőrzése céljából, hogy az illetékes hatóságok végrehajtják a mintavételi programokat és az 1. pontban említett különleges intézkedéseket.

4. A Bizottság betiltja a hering kirakodását, amennyiben úgy vélik, hogy az 1. és 2. pontban említett intézkedések végrehajtása nem biztosítja valamennyi halászterületen a halászat okozta állománypusztulás szigorú ellenőrzését.

5. A hering valamennyi kirakodott mennyiségét, amelyet a IIIa., IV. és VIId. ICES-területen fogtak olyan hajók, amelyek kizárólag legalább 32 mm szembőségű vontatott hálóval rendelkeznek az említett területeken folytatott halászat során, levonják az I. mellékletben meghatározott vonatkozó kvótából.

6. A hering valamennyi kirakodott mennyiségét, amelyet a IIIa., IV. és VIId. ICES-területen fogtak olyan hajók, amelyek kizárólag 32 mm-nél kisebb szembőségű vontatott hálóval rendelkeznek az említett területeken folytatott halászat során, levonják a II. mellékletben meghatározott vonatkozó kvótából. Az ilyen feltételekkel tevékenykedő hajók által kirakodott heringet nem kínálhatják emberi fogyasztásra történő eladásra.

IV. MELLÉKLET

ÁTMENETI TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1. A közönséges tőkehal balti-tengeri halászatához engedélyezett halászfelszerelés-típusok

1.1. Vontatott háló

1.1.1. Szelektáló ablak nélkül

Szelektáló ablak nélküli vontatott hálók használata tilos.

1.1.2. Szelektáló ablakkal

A 88/98/EK rendelet V. mellékletében szereplő, a különleges szelektáló eszközökre vonatkozó rendelkezésektől eltérve, e melléklet 1. függelékének rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.1.3. Egy háló szabály

Amennyiben szelektáló ablakkal rendelkező vontatott hálót használnak, másfajta felszerelés nem megengedett a fedélzeten.

1.2. Kopoltyúháló

A 88/98/EK rendelet IV. mellékletének rendelkezéseitől eltérve, a kopoltyúháló esetében a legkisebb szembőség 110 mm.

A hálók hosszúsága nem haladhatja meg a 12 km-t olyan hajók esetében, amelyek teljes hossza legfeljebb 12 m.

A hálók hosszúsága nem haladhatja meg a 24 km-t olyan hajók esetében, amelyek teljes hossza meghaladja a 12 m-t.

A hálók vízbentartási ideje nem haladhatja meg 48 órát a hálók első vízbe merítésétől a hálóknak a halászhajó fedélzetére történő teljes visszahúzásáig.

2. A közönséges tőkehal balti-tengeri járulékos fogása

A 88/98/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, méreten aluli közönséges tőkehal nem tartható a hajón. Azonban az említett rendelet 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a közönséges tőkehalnak a legfeljebb 32 mm szembőséggel történő, hering- és spratthalászat melletti járulékos fogása nem haladhatja meg a 3 súlyszázalékot. E járulékos fogásból legfeljebb 5 % mennyiségű méreten aluli közönséges tőkehal tartható a hajón.

A közönséges tőkehal járulékos fogása nem haladhatja meg a 10 %-ot a heringtől és a sprattól eltérő halfajtáknak az 1.1.2. pontban említettektől eltérő vonóhálóval és dán kerítőhálóval történő halászata esetén.

3. Legkisebb méret közönséges tőkehal esetén

A 88/98/EK rendelet III. mellékletében megállapított rendelkezésektől eltérve, a közönséges tőkehal esetében a legkisebb fogható méret 38 cm.

4. A balti-tengeri közönséges tőkehalra vonatkozó nyári tilalom

A Balti-tengeren, a Bæltek és az Øresund területén 2004. június 1-jétől augusztus 31-éig tilos a közönséges tőkehal halászata.

5. A Bornholm-árok lezárása

2004. május 15-től augusztus 31-ig tilos a halászat a Bornholm-árokban, a következő koordinátákat összekötő vonalak által meghatározott tengerszakaszon:

- ÉSZ 55°30', KH 15°30',

- ÉSZ 55°30', KH 16°30',

- ÉSZ 55°00', KH 16°30',

- ÉSZ 55°00', KH 16°00',

- ÉSZ 55°15', KH 16°00',

- ÉSZ 55°15', KH 15°30',

- ÉSZ 55°30', KH 15°30'.

7. A foltos tőkehal védett területe (Rockall)

PontÉszaki szélességNyugati hosszúság
1.57°00'15°00'
2.57°00'14°00'
3.56°30'14°00'
4.56°30'15°00

8. Heringhalászat a IIa. területen (közösségi vizek)

A IIa. területen (közösségi vizek) 54 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászfelszereléssel vagy erszényes kerítőhálóval történő halászat csak március 1. és május 15. között engedélyezett.

9. Technikai védelmi intézkedések a Földközi-tengeren

A jelenleg az 1626/94/EK rendelet 3. cikkének (1) és (1a) bekezdésében, valamint 6. cikkének (1) és (1a) bekezdésében előírt eltérések alapján működő halászterületek átmenetileg folytathatják tevékenységüket 2004-ben.

10. A homoki angolnára vonatkozó területlezárás

Tilos Anglia és Skócia keleti partja és a következő koordinátákat folyamatosan összekötő vonal által határolt földrajzi területen fogott homoki angolna kirakodása vagy a hajón tartása:

- Anglia keleti partja az ÉSZ 55°30′-nél,

- ÉSZ 55°30', NYH 1°00',

- ÉSZ 58°00', NYH 1°00',

- ÉSZ 58°00', NYH 2°00',

- Skócia keleti partja a NYH 2°00'-nél,

- Skócia keleti partja a NYH 2°00-nél.

A területen lévő homokiangolna-állomány és a zárlat hatásának figyelése érdekében azonban a halászatot korlátozott mértékben engedélyezik.

11. A Rigai-öbölre vonatkozó különös rendelkezések

11.1. Különleges halászati engedély

1.

A hajóknak az 1627/94/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kiállított különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük, hogy halászati tevékenységet folytassanak a Rigai-öbölben.

2.

A tagállamok biztosítják, hogy azok a hajók, amelyek számára kiállítottak az (1) bekezdésben említett különleges halászati engedélyt, szerepelnek a nevüket és a belső lajstromszámot tartalmazó, az egyes tagállamok által a Bizottságnak átadandó listán.

A listán szereplő hajók megfelelnek a következő feltételeknek:

a) a listán szereplő hajók összesített motorteljesítménye (kW) nem haladhatja meg az egyes tagállamok esetében a Rigai-öbölben 2000-2001-ben megállapított értéket;

b) egy hajó motorteljesítménye semmilyen esetben sem haladhatja meg a 221 kilowattot.

11.2. Hajó- és motorcsere

1.

A 11.1.2. pontban említett listán szereplő bármely hajó lecserélhető egy másik hajóval vagy hajókkal, feltéve hogy:

a) az ilyen csere nem eredményezi a 11.1.2. a) pontban feltüntetett összmotorteljesítmény növekedését az érintett tagállam tekintetében; és

b) a cserehajó motorteljesítménye semmilyen esetben sem haladja meg a 221 kilowattot.

2.

A 11.1.2. pontban említett listán szereplő bármely hajó motorja lecserélhető, feltéve hogy:

a) a motorcsere semmilyen esetben sem eredményezi, hogy a hajó motorteljesítménye meghaladja a 221 kW-ot; és

b) a cseremotor teljesítménye nem olyan, hogy a csere a 11.1.2.a) pontban feltüntetett összesített motorteljesítmény növekedését eredményezze az érintett tagállam tekintetében.

12. A heringre, a makrélára és a fattyúmakrélára vonatkozó mérlegelési eljárások

12.1.

A következő eljárásokat kell alkalmazni az olyan hering, makréla és fattyúmakréla, illetve ezek keverékének az Európai Közösségben, közösségi és harmadik országbeli hajók által történő - alkalmanként 10 tonnát meghaladó mennyiségének- kirakodására, amelyeket a következő területeken fogtak:

hering: I., II. ICES-alterület és IIIa. északi, IV., Vb., VI. és VIIb,c,d. körzet,

makréla és fattyúmakréla: IIa. ICES-alterület és IIIa,b,d., IV., VI. és VII. körzet.

12.2.

A 12.1. pontban említett kirakodás csak a kijelölt kikötőkben engedélyezett.

12.3.

Valamennyi érintett tagállam 2004. január 15-e előtt átadja a Bizottságnak azon kijelölt kikötők listáját, amelyekben a hering, a makréla és a fattyúmakréla kirakodására sor kerülhet, valamint az ettől számított 30 napon belül az azon kikötőkre vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve a 12.1. pontban említett bármely halfaj vagy -állomány mennyiségének az egyes kirakodásokkor történő feljegyzésére és bejelentésére vonatkozó feltételeket. A Bizottság valamennyi érintett tagállamnak továbbítja ezt az információt, valamint a harmadik országok által kijelölt kikötők listáját.

12.4.

A 12.1. pontban említett halászhajó parancsnoka legalább négy órával az érintett tagállam kirakodási kikötőjébe való belépés előtt a következőkről tájékoztatja annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a kirakodást elvégzik:

a) a kikötő, ahova belépni szándékozik;

b) a kikötőbe érkezés körülbelüli időpontja;

c) a hajón megtartott mennyiségek fajonként, élősúly kilogrammban megadva.

Az érintett tagállam illetékes hatóságai megkövetelik, hogy a kirakodást az engedély megadása előtt ne kezdjék meg.

12.5.

A 2807/83/EGK rendelet IV. melléklete 4.2. pontjának rendelkezéseitől eltérve, a halászhajó parancsnoka a kikötőbe érkezést követően azonnal bemutatja a hajónapló megfelelő oldalát vagy oldalait a kirakodási kikötő illetékes hatósága által megköveteltek szerint.

A hajón megtartott, a 12.4. c) pontban említettek szerint a kirakodást megelőzően bejelentett mennyiségeknek meg kell egyezniük a hajónaplóban a kirakodás befejezését követően feljegyzett mennyiségekkel.

A 2807/83/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a hajón megtartott hal kilogrammban kifejezett, a hajónaplóban feljegyzett becsült mennyiségének tekintetében a megengedett hibahatár 7 %.

12.6.

A friss halat vásárlók valamennyi átvett mennyiséget megmérnek. A mérést a hal válogatása, feldolgozása, hűtőtárolóban tartása, a kirakodási kikötőből történő elszállítása vagy viszonteladása előtt végzik el.

A tömeg meghatározásakor a víztartalom miatti levonás nem haladhatja meg a 2 %-ot.

A 2847/93/EK rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeken túlmenően a kirakodott mennyiségek feldolgozója vagy vásárlója az érintett tagállam illetékes hatóságainak bemutatja a számla vagy az azt helyettesítő okmány egy példányát a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv ( 22 ) 22. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint. Az ilyen számla vagy okmány tartalmazza a 2847/93/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének rendelkezései által előírt információt, és kérésre vagy a mérés elvégzésétől számított 48 órán belül kell bemutatni.

12.7.

A fagyasztott hal vásárlói vagy tulajdonosai a kirakodott mennyiséget a hal feldolgozása, hűtőtárolóban tartása, a kirakodási kikötőből történő elszállítása vagy viszonteladása előtt mérik meg. A megmérendő hal bepakolására szolgáló láda, műanyag vagy egyéb tartály súlyával megegyező göngyölegsúly levonható a kirakodott mennyiségek súlyából.

Egy másik lehetőség szerint a ládákba pakolt fagyasztott hal súlyát a ládából kivett, műanyag csomagolás nélküli mennyiségnek a hal felületén lévő jég kiolvadása előtti vagy utáni mérésén alapuló reprezentatív minta átlagsúlyának beszorzásával lehet meghatározni. A tagállamok 2004. január 31-je előtt bejelentik a mintavételi módszerüket, amelyet a Bizottság hagy jóvá.

12.8.

A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy a halat ellenőr jelenlétében mérik meg.

13. A közönséges tőkehal halászatára vonatkozó korlátozások a Skóciától nyugatra található területen

a) 2004. december 31-ig tilos bármilyen halászati tevékenységet végezni a következő földrajzi koordinátákat összekapcsoló folyamatos egyenes vonallal bezárt területen:

- ÉSZ 59°05', NYH 06°45

- ÉSZ 59°30', NYH 06°00

- ÉSZ 59°40', NYH 05°00

- ÉSZ 60°00', NYH 04°00

- ÉSZ 59°30', NYH 04°00

- ÉSZ 59°05', NYH 06°45

b) Az a) ponttól eltérve engedélyezett halászati tevékenység folytatása rákvarsával és kosárral, feltéve hogy

i. a rákvarsán és kosáron kívül egyéb felszerelést nem tartanak a fedélzeten; és

ii. mészhéjú állatokon és rákféléken kívül más halakat nem tartanak a fedélzeten.

c) Az a) ponttól eltérve engedélyezett halászati tevékenység folytatása 55 mm-nél kisebb szembőségű hálóval, feltéve hogy

i. 55 mm-nél nagyobb szembőségű hálót nem tartanak a fedélzeten; és

ii. heringen, makrélán, fattyúmakrélán, kék puha tőkehalon, Sardina Pilchardus fajhoz tartozó szardínián, szardinellán, spratton és ezüstlazacon kívül más halakat nem tartanak a fedélzeten.

14. Szembőség tartományok, célfajok és az egységes szembőség tartomány vontatott halászfelszereléseknél történő használatára alkalmazható előírt fogási arányok a Skagerrak és a Kattegat területén

A 850/98/EK rendelet IV. mellékletében megállapítottak szerint a vontatott halászfelszereléseknek a Skagerrak és a Kattegat területén való használatára vonatkozó rendelkezésektől eltérve, 2004. március 1-jétől e melléklet függelékének rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Erszényes kerítőháló használata a Csendes-óceán keleti részén [az Amerikaközi Trópusi Tonhal Bizottság (IATTC) szabályozási területe]

A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálós hajóval folytatott halászata 2004. augusztus 1-jétől szeptember 11-ig tilos a következő határokkal megállapított területen:

Észak- és Dél-Amerika csendes-óceáni partvonala,

NYH 150°,

ÉSZ 40°,

DSZ 40°.

E rendelet alkalmazásának napjától az Amerikaközi Trópusi Tonhal Bizottság szabályozási területén tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak meg kell tartani az összes kifogott nagyszemű tonhalat, bonitót és sárgaúszójú tonhalat, a mérettől eltérő okok miatt emberi fogyasztásra alkalmatlannak tartottak kivételével. Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható a hajóút utolsó fázisára.

Az erszényes kerítőhálós hajók - amennyire ez megvalósítható - haladéktalanul és sértetlenül visszaengedik a tengeri teknősöket, cápákat, amerikai vitorláshalakat, rájákat, mahi-mahit és az egyéb nem célfajokat. A halászokat arra ösztönzik, hogy fejlesszenek ki és alkalmazzanak olyan technikákat és felszereléseket, amelyek megkönnyítik az ilyen állatok gyors és biztonságos visszaengedését.

A bekerített vagy a hálóba beleakadt tengeri teknősökre a következő különleges intézkedéseket kell alkalmazni:

amikor észrevesznek a hálóban egy tengeri teknőst, minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni a teknős kiszabadítására, mielőtt belegabalyodik a hálóba, beleértve a motorcsónak alkalmazását is, amennyiben szükséges,

ha a teknős belegabalyodik a hálóba, abba kell hagyni a háló összegöngyölítését, amint a teknős kijön a vízből, és nem szabad újra elkezdeni, amíg a teknős ki nem szabadul és vissza nem engedik,

ha a teknőst felveszik a hajóra, a felépüléséhez minden szükséges eljárást el kell végezni, mielőtt visszaengedik a vízbe,

a tonhalhalászattal foglalkozó hajóknak megtiltják, hogy a sós zsákokat és bármilyen más műanyag hulladékot a tengerbe ürítsék.

16. Technikai védelmi intézkedések az Ír-tengeren

2004-ben átmenetileg a 254/2002/EK rendelet 2., 3. és 4. cikkében említett technikai védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

17. A foltos tőkehalnak az Északi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó különleges feltételek

(a) E pont alkalmazásában a közönséges tőkehal védett területe; a következő ICES-négyszögekbe tartozó IV. ICES-körzet azon része, amely a parti alapvonaltól 12 tengeri mérföldnél távolabb található:

49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3, 44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0.

b) Azok a hajók, amelyek számára valamely tagállam különleges halászati engedélyt állított ki a foltos tőkehal célzott halászatára az 1627/94/EK rendelet 7. cikkének megfelelően, a következő feltételeknek felelnek meg:

i. legalább négy órával a kirakodás előtt értesítik a nemzeti hatóságokat a kirakodás helyéről és időpontjáról, kivéve ha a kirakodást az adott tagállam által meghatározott időszakban végzik el;

ii. az említett kirakodásokat kizárólag a lobogó szerinti tagállam által kijelölt kikötőkben végzik el;

iii. a hajón megtartott fogás kirakodásának megkezdése előtt a nemzeti hatóságoknak bemutatják a hajónapló megfelelő oldalát/oldalait;

iv. nem rakják ki a hajón megtartott halat, amíg a megfelelő nemzeti hatóságok engedélyt nem adnak a kirakodásra;

v. a hajón található tengeri élőlények élősúlyához viszonyítva legfeljebb 5 % közönséges tőkehalat tartanak meg;

vi. hal átrakodását nem végzik a tengeren;

vii. kizárólag a közönséges tőkehal védett területén kívül halásznak;

viii. csak akkor haladnak át a közönséges tőkehal védett területén, ha a halászfelszerelést a fedélzeten biztonságosan rögzítik és tárolják;

ix. 100 mm-nél kisebb szembőségű vonóhálót nem tartanak a hajón, és nem alkalmazzák azt.

c) A b) alpontban említett különleges halászati engedélyeket nem állítják ki három hónapnál hosszabb időtartamra.

d) Nem állítanak ki különleges halászati engedélyt, amely ugyanazon hajó előző különleges halászati engedélyének lejártát követő három hónapban érvényes, amennyiben az engedély érvényességi ideje alatt a következő események bármelyike bekövetkezett:

i. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat vizsgálata kiderítette, hogy a hajón az összes többi halfaj élősúlyához viszonyítva 5 %-nál több közönséges tőkehalat tartanak a fedélzeten;

ii. a hajó nem szolgáltat VMS-jelentést vagy - a VMS-rendszer meghibásodása esetén - kézi helyzetjelentést, vagy hamis helyzetjelentést ad;

iii. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálatnak a kirakodásra vonatkozó vizsgálata kiderítette, hogy valamely halfajból - a hajónaplónak a 17. b) iii. pont szerint bemutatott megfelelő oldalán/oldalain - az adott fajra vonatkozóan bejelentett mennyiségnél 10 %-kal (élősúlyban kifejezve) többet rakodtak ki hajóról, vagy tartottak meg a hajón;

iv. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat észlelte, hogy a hajóról egy másik hajóra rakodnak át a tengeren;

v. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat észlelte, hogy a hajóról halat rakodnak ki a 17. b) iv. pontban említett engedély megadása előtt;

vi. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat észlelte, hogy a hajó halászfelszerelésének megfelelő rögzítése és tárolása nélkül tartózkodik a közönséges tőkehal védett területén;

vii. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat vizsgálata kiderítette, hogy a hajó megsérti a 850/98/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit;

viii. a nemzeti halászati ellenőrző szolgálat észlelte, hogy hajónapló megfelelő oldalának/oldalainak a 17. b) iii. pontban meghatározottak szerinti előzetes bemutatása nélkül halat rakodnak ki a hajóról.

e) A tagállamok feljegyezhetik a 2004. január 1. és 2004. április 21. közötti időszak foltostőkehal-fogásait annak alapján, hogy az a) alpontban meghatározott területen belül vagy kívül kerültek-e kifogásra.

18. Tudományos megfigyelés

a) Az 5., 7., 13. és 16. pontban említett intézkedések nem alkalmazandóak a kizárólag tudományos vizsgálatok célját szolgáló halászati tevékenységekre, melyeket az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt végeznek és melyről a Bizottságot és azt a tagállamot előzetesen értesítik, melynek vizein a kutatást végzik.

b) Az a) pontban említett célokból fogott tengeri szervezetek eladhatóak, tárolhatóak, bemutathatóak vagy értékesíthetőek, feltéve hogy:

- teljesítik a 850/98/EK rendelet XII. mellékletében meghatározott szabványokat és a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 23 ) 2. cikke alapján elfogadott forgalmazási előírásokat, vagy

- közvetlenül nem emberi fogyasztási célból kerül értékesítésre.

19. Vonóhálózási tilalom az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és a Madeira környéki vizeken.

A hajók számára tilos a tagállamok felségterületéhez tartozó, az alábbi koordinátákat egy vonallal körülhatároló területeken bármilyen fenékvonóháló vagy hasonló vontatott hálók használata, amelyek a tengerfenékkel érintkezve működnek:

a) Azori-szigetek

É-i szélesség 36° 00′Ny-i hosszúság 23° 00′
É-i szélesség 42° 00′Ny-i hosszúság 23° 00′
É-i szélesség 42° 00’Ny-i hosszúság 34° 00′
É-i szélesség 36° 00′Ny-i hosszúság 34° 00′

b) Kanári-szigetek és Madeira

É-i szélesség 27° 00′Ny-i hosszúság 19° 00′
É-i szélesség 26° 00′Ny-i hosszúság 15° 00′
É-i szélesség 29° 00′Ny-i hosszúság 13° 00′
É-i szélesség 36° 00′Ny-i hosszúság 13° 00′
É-i szélesség 36° 00′Ny-i hosszúság 19° 00′

IV. melléklet 1. függeléke

A "BACOMA" elnevezésű, felső ablakkal rendelkező zsákvég meghatározása

Egy 105 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű zsákvég 110 mm-es szabad belső átmérővel rendelkező, négyszögletes hálószemekből álló ablakának meghatározása vonóhálóknál, sekélyvízi (dán) kerítőhálóknál vagy hasonló vontatott hálóknál.

Az ablak a zsákvég hálójának egy négyszögletes szakasza. A zsákvég kizárólag egy ablakkal rendelkezhet. Az ablakot semmiképp nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

A zsákvég, a toldat és a vonóháló hátsó végének méretei

A zsákvég két egyforma méretű hálómezőből épül fel, amelyeket mindkét oldalon egy-egy szegéllyel illesztenek össze.

Az illesztések vagy a szegélyek kivételével a zsákvég bármely kerületén több mint 100 rombusz alakú szabad hálószemmel rendelkező hálók hajón tartása tilos.

A szegélyek hálószemeinek kivételével bármely toldat vagy hosszabbítás bármely kerületének bármely pontján a rombusz alakú szabad hálószemek száma nem lehet kevesebb vagy több, mint a zsákvég legszigorúbb értelemben vett elülső vége és a vonóháló kúpos szakaszának hátsó vége kerületén lévő hálószemek számának maximuma, a szegélyek hálószemeinek kivételével (1. ábra).

Az ablak elhelyezkedése

Az ablakot a zsákvég felső hálómezőjében kell elhelyezni. Az ablak a vonóháló szegélyétől legfeljebb 4 hálószemnyire végződik, beleértve a kézi kötésű szemsort, amelyen keresztül a zsákvég nyitókötelét átvezetik (2. ábra).

Az ablak mérete

Az ablak szélessége, a hálószemek oldalainak számában kifejezve, megegyezik a felső hálómező rombusz alakú szabad hálószemei számának a felével. Amennyiben szükséges, megengedett, hogy a felső hálómező rombusz alakú szabad hálószemei számának legfeljebb 20 %-át meghagyják az ablakmező két oldalán egyenlő arányban megosztva (3. ábra).

Az ablak hossza legalább 3,5 méter.

Az ablak hálója

A hálószemek szembősége legalább 110 mm. A hálószemek négyzet alakú hálószemek, azaz az ablak hálójának minden oldalát végig a hálószemek oldalvonalai mentén vágják. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan és arra merőlegesen fussanak. A háló csomózás nélküli, egyszálas fonalból kötött vagy hasonló, bizonyítottan kiváló tulajdonságokkal rendelkező háló. Az egyszálas fonal átmérője legalább 4,9 mm.

Egyéb előírások

Az összeállításra vonatkozó előírásokat a 4a., 4b. és 4c. ábra határozza meg. Az emelőpánt hossza legalább 4 m.

KÉP HIÁNYZIK

1.ábra

A vonóháló-felszerelések három különböző szakaszra oszthatók azok alakja és rendeltetése alapján. A vonóhálótest mindig egy kúpos szakasz, hossza többnyire 10 és 40 m közötti. A toldat egy hengeres szakasz, általában egy vagy kettő, 49,5 hálószem hosszúságú hálódarabból készül, amelynek hossza nyitott állapotban 6-12 méterig terjed. A zsákvég szintén egy változatlan átmérőjű szakasz, amelyet többnyire duplaszálas fonalból készítenek annak érdekében, hogy jobban ellenálljon a nagy kopásnak. A zsákvég hossza gyakran 49,5 hálószem, azaz körülbelül 6 méter, habár kisebb halászhajókon rövidebb zsákvéget is (2-4 m) használnak. Az emelőpánt alatti rész az emelőzsák.

KÉP HIÁNYZIK

2. ábra

Az ablak hálómezőjének a zsákkötéltől mért távolsága 4 hálószem. A felső hálómező 3,5 rombusz alakú hálószemet és 0,5 hálószem hosszúságú, kézi kötésű "zsákkötél" sort foglal magában.

KÉP HIÁNYZIK

3.ábra

A felső hálómező rombusz alakú hálószemeinek húsz százalékát lehet meghagyni az egyik szegélytől a másikig terjedő - azokra merőleges - sor mentén. Például (mint azt a 3. ábra mutatja), ha a felső hálómező 30 szabad hálószem széles, annak a 20 %-a 6 hálószem. Ebben az esetben az ablak hálómezőjének mindkét oldalára három szabad hálószem kerül. Következésképpen az ablak hálómezőjének a szélessége ebben az esetben 12 hálószemoldal (30 - 6 = 24 rombusz alakú hálószem, amely osztva kettővel: 12 hálószemoldal).

KÉP HIÁNYZIK

4a. ábra

A 49,5 hálószem hosszú hálóból készült alsó hálómező felépítése

KÉP HIÁNYZIK

4b. ábra

A felső hálómező felépítése, az ablakmező méretei és elhelyezkedése abban az esetben, amikor a szelektáló ablak szegélytől szegélyig terjed.

KÉP HIÁNYZIK

4c. ábra

A felső hálómező felépítése abban az esetben, amikor a felső hálómező rombusz alakú hálószemeinek 20 %-át meghagyják az ablak két oldalán egyenlő arányban elosztva.

A IV. melléklet 2. függeléke

VONTATOTT HALÁSZFELSZERELÉS: Skagerrak és Kattegat

Az egységes szembőségtartomány alkalmazására vonatkozó szembőségtartományok, célfajok és előírt fogási arányok

FajSzembőségtartomány (mm)
16<16–3132–6932–6935-6970–89 (5)90≥
Célfajok legkisebb mennyisége százalékban kifejezve
50 % (6)50 % (6)20 % (6)50 % (6)20 % (6)20 % (7)30 % (8)nincs adat
Homoki angolnafélék (Ammodytidae) (3)XXXXXXXX
Homoki angolnafélék (Ammodytidae) (4)XXXXXX
Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)XXXXXX
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)XXXXXX
Mérges pókhal (Trachinus draco (1)XXXXXX
Puhatestűek (a tintahal kivételével) (1)XXXXXX
Tűcsőrű csuka (Belone belone) (1)XXXXXX
Szürke morgóhal (Eutrigla gurnardus) (1)XXXXXX
Ezüstlazacok (Argentina spp.)XXXXX
Spratt (Sprattus sprattus)XXXXXX
Angolna (Anguilla, anguilla)XXXXX
Homoki garnélák/Fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)XXXXX
Makréla (Scomber spp.)XXX
Fattyúmakréla (Trachurus spp.)XXX
Hering (Clupea harengus)XXX
Norvég garnéla (Pandalus borealis)XXX
Homoki garnélák/Fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (7)XXX
Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)XX
Norvég rák (Nephrops norvegicus)XX
Minden egyéb tengeri szervezetX
(1) Ha ezt a szembőségtartományt 2004. március 1-jét követően alkalmazzák, a zsákvéget és a toldatot négyzet alakú szemekből álló léhésből kell összeállítani.
(2) A fedélzeten tartott fogás legfeljebb 10 %-ban tartalmazhatja az alábbi halfajták bármely keverékét: tőkehal, foltos tõkehal, szürke tõkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejû lepényhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, makréla, nyelvhal, vékonybajszú tõkehal, lepényhal, fekete tõkehal, norvég rák és homár.
(3) A fedélzeten tartott fogás legfeljebb 50 %-ban tartalmazhatja az alábbi halfajták bármely keverékét: tőkehal, foltos tõkehal, szürke tõkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejû lepényhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, hering, makréla, nyelvhal, vékonybajszú tõkehal, lepényhal, fekete tõkehal, norvég rák és homár.
(4) A fedélzeten tartott fogás legfeljebb 6 %-ban tartalmazhatja az alábbi halfajták bármely keverékét: tőkehal, foltos tõkehal, szürke tõkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejû lepényhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, nyelvhal, lepényhal, fekete tõkehal és homár.
(5) Március 1-jétől október 31-ig a Skagerrak területén, március 1-jétől július 31-ig a Kattegat területén.
(6) November 1-jétől február utolsó napjáig a Skagerrak területén, augusztus 1-jétől február utolsó napjáig a Kattegat területén.
(7) Kizárólag az alapvonalaktól számított négy mérföldön belül.
(8) Az alapvonalaktól számított négy mérföldön kívül.

V. MELLÉKLET

A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK ÁTMENETI KORLÁTOZÁSA ÉS AZ ELLENŐRZÉSRE, VIZSGÁLATRA ÉS FELÜGYELETRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK EGYES HALÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Általános rendelkezések

1. Az e mellékletben megállapított feltételeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra kell alkalmazni.

2. E melléklet alkalmazásában a következő földrajzi területet kell alkalmazni:

a) Kattegat (IIIa. déli ICES-körzet)

Skagerrak és az Északi-tenger (IVa, b, c, IIIa északi ICES-körzet, és IIa EK-körzet)

a Skóciától nyugatra található terület (VIa ICES-körzet),

keleti La Manche-csatorna (VIId ICES-körzet), és

Ír-tenger (VIIa ICES-körzet).

b) Azon hajók esetében, amelyek tekintetében a Bizottságot tájékoztatták arról, hogy megfelelő hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve, a Skóciától nyugatra található terület - a VIa ICES-körzet - következő meghatározását kell alkalmazni:

VIa ICES-körzet, kivéve azt a részt, amely nyugatra fekszik a következő földrajzi koordinátákat folyamatos egyenes vonalakkal összekötő vonaltól:

ÉSZ 60° 00′, NYH 04° 00′

ÉSZ 59° 45′, NYH 05° 00′

ÉSZ 59° 30′, NYH 06° 00′

ÉSZ 59° 00′, NYH 07° 00′

ÉSZ 58° 30′, NYH 08° 00′

ÉSZ 58° 00′, NYH 08° 00′

ÉSZ 58° 00′, NYH 08° 30′

ÉSZ 56° 00′, NYH 08° 30′

ÉSZ 56° 00′, NYH 09° 00′

ÉSZ 55° 00′, NYH 09° 00′

ÉSZ 55° 00′, NYH 10° 00′

ÉSZ 54° 30′, NYH 10° 00′.

3. E melléklet alkalmazásában az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak, amelynek során a hajó a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodik és távol marad a kikötőből, illetve az említett időszak bármely része.

Az a tagállam, amely alkalmazni kívánja az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás napjának a b) alpontban megállapított meghatározását, értesíti a Bizottságot a hajó tevékenységei megfigyelésének módjáról a b) pontban megállapított feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából.

4. E melléklet alkalmazásában a halászfelszerelések következő csoportosítását kell alkalmazni:

a) legalább 100 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével;

b) legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló;

c) rögzített fenékháló, az eresztőhálót, tükörhálót és nyaklóhálót beleértve;

d) fenékhorogsor;

e) 70-99 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a 80-99 mm szembőségű merevítőrudas zsákháló kivételével;

f) 16-31 mm szembőségű, fenéken vontatott zsákháló, kerítőháló vagy hasonló vontatott halászfelszerelés, a merevítőrudas zsákháló kivételével.

Halászati erőkifejtés

5. Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 4. pontban említett halászfelszerelések bármelyikét szállítja, legfeljebb a 6. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül és marad távol a kikötőből.

a) Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak a maximális számát, amelyek során egy naptári hónapban a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat és a kikötőből távol maradhat.

I. táblázat

Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás maximális ideje (napok) halászfelszerelések szerint

A következő pontban meghatározott terület:A következő pontban említett halászfelszerelés-csoportok:
4 a4 b4 c4 d4 e4 f
Kattegat, Északi-tenger és Skagerrak, a Skóciától nyugatra található terület, keleti La Manche-csatorna, Ír-tenger101414172220

b) A tagállamok legfeljebb tizenegy naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokon belül összesíthetik az I. táblázatban az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra megadott napokat. A tagállamok az összesített időszak kezdete előtt értesítik a Bizottságot a gazdálkodási időszakok összesítésére vonatkozó szándékukról.

c) A Bizottság a 2002. január 1-je óta megvalósított területpihentetési programok eredményei alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajók adott területen belüli tartózkodására és a kikötőből való távolmaradására.

Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak az említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak a befejezett területpihentetési programjuk részleteit tartalmazó jelentéssel együtt.

Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan az a) pontban meghatározott napok számát.

d) A tagállamok az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás tekintetében az I. táblázatban megadott napok számától való eltéréseket a II. táblázatban feltüntetett feltételekkel engedélyezik a hajóknak.

Azok a tagállamok, amelyek ki kívánják osztani ezeket a többletnapokat, legalább két héttel a többletnapok odaítélése előtt közlik a Bizottsággal az érintett hajók és azok addigi feljegyzett teljesítményének részletes adatait.

II. táblázat

Az adott területen belüli tartózkodás és a kikötőből való távolmaradás I. táblázatban megadott maximális idejétől (napok) való eltérések és a kapcsolódó feltételek

A 2. pontban meghatározott területA 4. pontban meghatározott halászfelszerelésA hajó 2002. évi teljesítménye (1)Napok
2a)4a), 4e)5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, közönséges nyelvhal és sima lepényhalnincs nap szerinti korlátozás (3)
2a)4a), 4b)5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal100 – < 120: maximum 14 nap ≥ 120 mm: maximum 15 nap
2a) Kattegat (IIIa déli ICES-körzet), Északi-tenger4c) legalább 220 mm szembőségű halászfelszerelés5 %-nál kevesebb közönséges tőkehal, 5 %-nál több nagy rombuszhal és tengeri nyúlhalMaximum 16 nap
2a) keleti La Manche-csatorna (VIId ICES-körzet)4c) legfeljebb 110 mm szembőségű halászfelszerelés15 méternél rövidebb hajók, amelyek fogásában a nem szabályozott fajok aránya meghaladja a 35 %-ot, és amelyek a kikötőből legfeljebb 24 óráig maradnak távol (2)Maximum 20 nap
(1) Közösségi hajónaplóval igazolt – átlagos évi kirakodás élősúlyban.
(2) E rendelkezés ellenére az eltérést legfeljebb hat, Franciaország lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott, legalább 15 méter teljes hosszúságú hajóra is alkalmazni kell. Az ilyen hajók listáját 2004. február 1-je előtt kell benyújtani a Bizottságnak.
(3) A hajó az adott hónapban lévő napok számának megfelelő időtartamig tartózkodhat a területen.

Amennyiben egy hajó esetében ily módon megnövelik a rendelkezésre álló napok számát az egyes fajok fogására vonatkozó teljesítménye alacsony százalékos aránya következtében, az érintett hajó semmilyen esetben sem tarthat meg az adott fajokból a fedélzetén a II. táblázatban százalékban megadott mennyiségnél többet. Amennyiben a hajó nem teljesíti ezt a feltételt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát.

e) A Bizottság a tagállamok kérésére engedélyezheti a II. táblázat első sora szerinti eltérést a fekete tőkehal halászata tekintetében anélkül, hogy teljesítenék az előző évek közönséges tőkehal, közönséges nyelvhal és sima lepényhal fogásonként egyenként 5 %-nál kevesebb halászati teljesítményére vonatkozó követelményt. A tagállam a kérelemmel együtt benyújtja az érintett hajó adatait, valamint a kvótáira és a tervezett tevékenységre vonatkozó bizonyítékokat. A kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani legalább 4 héttel az első gazdálkodási időszak kezdete előtt, amelyben a többletnapokat megállapítják.

Az a hajó, amelynek e rendelkezés alapján többletnapokat osztottak ki, nem tarthat meg a fedélzeten 5 %-nál többet közönséges tőkehalból, közönséges nyelvhalból és sima lepényhalból.

Az illetékes hatóságok a fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról kiderül, hogy nem teljesíti a fenti követelményt, azonnali hatállyal elveszti a többletnapokra való jogosultságát.

f) Az Ír-tengeren az ívó halak védelmére történő területlezárást és a közönséges tőkehalra vonatkozó halászat okozta állománypusztulás feltételezett mérséklődését elismerve, a 4.a) és 4.b) pontban meghatározott halászfelszereléseket szállító hajóknak - amelyek egy adott gazdálkodási időszakban a kiosztott napok számának több mint felét az Ír-tengeren halászva töltik el - további két napot biztosítanak.

7. A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, milyen halászfelszerelést vagy halászfelszereléseket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó csak akkor jogosult a 2. pontban meghatározott területeken a 4. pontban meghatározott halászfelszerelésekkel folytatott halászatra, ha az említett értesítést benyújtják.

Amennyiben a hajóparancsnok vagy képviselője azt közli, hogy a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés-csoportból kettőt használnak, a következő gazdálkodási időszakban rendelkezésre álló napok száma nem lehet több a hajó által az egyes halászfelszerelések tekintetében felhasználható összes napok felénél, egész napokra kerekítve. Az érintett halászfelszerelések egyikének alkalmazása sem engedélyezett az I. táblázatban az adott halászfelszerelésre vonatkozóan megállapított napoknál hosszabb ideig.

Két halászfelszerelés használatára csak akkor van lehetőség, ha a következő ellenőrző intézkedéseket teljesítik:

- Egy adott út során a halászhajó csak egyfajta, 4. pontban említett halászfelszerelést szállíthat,

- A hajóparancsnok vagy képviselője az út előtt előzetesen értesíti az illetékes hatóságokat a hajón szállítandó halászfelszerelés típusáról, kivéve, ha az nem tér el az előző út alkalmával adott értesítésben szereplő halászfelszerelés típusától.

Az illetékes hatóságok a fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról kiderül, hogy nem teljesíti a fenti követelményeket, azonnali hatállyal elveszti jogosultságát két halászfelszerelés-csoport használatára.

Azok a hajók, amelyek egy vagy több, a 4. pontban említett halászfelszerelés (szabályozott halászfelszerelések) használatát bármely más, a 4. pontban nem említett halászfelszereléssel (nem szabályozott halászfelszerelések) kívánják kombinálni, a nem szabályozott halászfelszerelés használatában nem korlátozhatók. Ezek a hajók kötelesek előzetes értesítést adni, amikor a szabályozott halászfelszerelést használni szándékoznak. Ilyen értesítés hiányában a hajó fedélzetén nem szállítható a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés. Ilyen hajók számára engedélyezni kell alternatív halászati tevékenység folytatását, és el kell látni őket az e célra alkalmas felszereléssel.

8. A 2. pontban meghatározott területek valamelyikén belül tartózkodó és a 4. pontban említett halászfelszerelések valamelyikét szállító hajó egyidejűleg nem szállíthat a 4. pontban említett egyéb halászfelszerelést.

a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat, a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül marad a gazdálkodási időszak hátralévő részében, kivéve, ha a 7. pontban említett nem szabályozott halászfelszerelést használ.

b) Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 6. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve, hogy a hajó először értesíti a tagállamot erről a szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászfelszerelést vagy halat.

a) A tagállamok engedélyezhetik, hogy bármelyik halászhajójuk átadja az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat egy másik halászhajójuknak ugyanarra a gazdálkodási időszakra és ugyanarra a területre vonatkozóan, feltéve, hogy a hajó által átvett napok és a hajó kilowattban (kilowatt napokban) kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladja meg a napokat átadó hajó által átadott napok és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-lajstromban feljegyzett motorteljesítménnyel.

b) Az a) pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó közösségi hajónaplóban igazoltak szerinti, a 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozó átlagos évi napjainak és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

c) A napoknak az a) pontban előírtak szerinti átadása csak az ugyanazon halászfelszerelés-csoportot alkalmazó és a 6. a) pontban említett ugyanazon területkategóriában, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

d) A 6.d), 6.e) és 7. pontban említett kiosztásból részesülő hajók nem adhatnak át napokat.

e) A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról.

11. Az a hajó, amely nem végzett halászati tevékenységet a 2. pontban meghatározott területek valamelyikén, áthaladhat ezeken a területeken, feltéve, hogy először értesítette a hatóságokat erről a szándékáról. Amíg a hajó a 2. pontban meghatározott területek bármelyikén belül tartózkodik, a hajón szállított minden halászfelszerelést fel kell tekerni, és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet ( 24 ) 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

12. A tagállamok nem engedélyezik a 4. pontban meghatározott halászfelszerelésekkel, a 2. pontban meghatározott bármely területen, bármely olyan hajójuk által végzett halászatot, amely esetében az adott területen a 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítja, hogy a kilowattban mért azonos értékű teljesítmény akadályozza a szabályozási területen való halászatát.

Azon hajók számára azonban, amelyek feljegyzett teljesítményében szerepel a 4. pontban meghatározott halászfelszerelés használata, engedélyezhető a 4. pontban meghatározott egyéb halászfelszerelés használata, amennyiben az utóbbira engedélyezett napok száma eléri vagy meghaladja az előbbi halászfelszerelésre engedélyezett napok számát.

13. A tagállamok nem számolhatják el a hajóik számára e melléklet alapján engedélyezett napok terhére sem azokat a napokat, amikor a hajó távol volt a kikötőből, de nem folytathatott halászatot, mivel ezalatt egy vészhelyzetben lévő másik hajónak nyújtott segítséget, sem pedig azokat a napokat, amelyeken távol volt a kikötőből, de nem folytathatott halászatot, mivel sürgősségi orvosi ellátásra szoruló, sérült legénységi tagot szállított. A tagállamok az ilyen alapon hozott határozatokat a meghozataluktól számított egy hónapon belül az illetékes hatóságok által kiadott, a sürgősségi helyzethez kapcsolódó bizonyítékokkal alátámasztva igazolják a Bizottság számára.

Ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet

14. A 2847/93/EGK rendelet 19a cikke ellenére a rendelet 19b, 19c, 19d, 19e és 19k cikkét kell alkalmazni a 4. pontban meghatározott halászfelszereléseket szállító és a 2. pontban meghatározott területeken működő hajókra.

15. A tagállamok alkalmazhatnak alternatív ellenőrző intézkedéseket az e melléklet 14. pontjában említett jelentési kötelezettségek betartására, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentési kötelezettségek. Az említett alternatív ellenőrző intézkedésekről az alkalmazásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

16. A közösségi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, a III. táblázatban említett területek egyikén való tartózkodást követően, mielőtt valamely halfajra vonatkozóan az említett táblázatban megadottnál nagyobb mennyiséggel behajózik valamely tagállam kikötőjébe vagy bármely kirakodóhelyére, legalább négy órával a behajózás előtt értesíti az adott tagállam illetékes hatóságait a következőkről:

- a kikötő vagy kirakodóhely neve,

- a kikötőbe vagy kirakodóhelyre érkezés hozzávetőleges ideje

- azon halfajok élősúly-kilogrammban megadott mennyisége, amelyekből 50 kg-nál többet tartanak meg a hajón.

17. Annak a tagállamnak az illetékes hatóságai, amelyek a kirakodást előzetes értesítéshez kötik, kérhetik, hogy a hajón megtartott fogás kirakodását ne kezdjék meg, amíg a hatóságok azt nem engedélyezik.

III. táblázat

Tonnában megadott kirakodási mennyiségek területenként és fajonként, amelyek fölött különleges feltétel alkalmazandó

A következő pontban meghatározott terület:Halfaj mennyisége tonnában:
Közönséges tőkehal
PNDP
Kattegat, Északi-tenger és Skagerrak, a Skóciától nyugatra található terület, keleti La Manche-csatorna, Ír-tenger12
PN – A 16. pontban említett előzetes értesítés.
DP – A 19. pontban említett kijelölt kikötő.

18. A halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, amennyiben bármely mennyiségű, a hajón megtartott fogást szeretne a tengeren kirakni vagy átrakodni, vagy egy harmadik ország kikötőjében vagy kirakodóhelyén szeretne kirakodni, legalább 24 órával a tengeren történő átrakodás vagy kirakodás, vagy a harmadik országban történő kirakodás előtt közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a 16. pontban említett információkat.

19. A III. táblázatban (a DP cím alatt) feltüntetett halfajra vonatkozóan említett mennyiségnél többet nem engedélyeznek kirakodni a kijelölt kikötőn kívül annak a halászhajónak, amely a táblázatban meghatározott területen tartózkodott.

E rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül valamennyi tagállam továbbítja a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját, valamint ezt követően 30 napon belül a vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, beleértve az említett kikötőkre vonatkozó, az e rendelet 12. cikkében említett halfajok és halállományok mennyiségével kapcsolatos, minden egyes kirakodás alkalmával elkészítendő feljegyzés és jelentés feltételeit. A Bizottság továbbítja az információt valamennyi tagállamnak.

20. A tagállami halfogásokkal kapcsolatos információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet ( 25 ), 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 14. pontban említett hajókon megtartott mennyiségek kilogrammban történő megállapításakor a megengedett hibahatár 8 % a hajónaplóban szereplő adathoz képest.

21. Tilos a halászhajón tartályban tartani a közönséges tőkehal bármely mennyiségét más tengeri élőlényekkel együtt. A közönséges tőkehalat tartalmazó tartályokat úgy kell elhelyezni a rakodótérben, hogy a többi tartálytól elkülönüljenek.

22. Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy a 2. pontban meghatározott területek bármelyikén fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott közönséges tőkehal tömegét ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják. Az első alkalommal a 19. pont szerint kijelölt kikötőben kirakodott közönséges tőkehal esetében a fogás legalább 20 %-át kitevő reprezentatív mintát a tagállamok által felhatalmazott ellenőrök jelenlétében mérik meg, mielőtt először eladásra kínálják és értékesítik. E célból a tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül benyújtják a Bizottságnak az alkalmazandó mintavételi rendszerre vonatkozó adatokat.

23. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérve, az e rendelet 12. cikkében említett bármely halfaj 50 kg-nál nagyobb mennyiségét, amelyet a kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő helyre szállítanak, a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, az adott halfaj szállított mennyiségére vonatkozó egyik nyilatkozat egy példányának kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

24. A 2847/93/EGK rendelet 34c cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 12. cikkben említett állományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési program a hatálybalépéstől számított több mint két évig tarthat.

VI. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A SKAGERRAK TERÜLETÉN A HOMOKI ANGOLNA HALÁSZATÁVAL FOGLALKOZÓ HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

1.

2004. január 1-jétől december 31-ig az e mellékletben megállapított feltételeket kell alkalmazni az Északi-tenger és a Skagerrak területén 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel halászó közösségi halászhajókra.

2.

E melléklet alkalmazásában a kikötőből való távolmaradás napja a következő:

a) 24 órás időszak egy adott naptári nap 00:00 órától ugyanezen nap 24:00 óráig, vagy az említett időszak bármely része; vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak az elindulás napja és időpontja, illetve a megérkezés napja és időpontja között, vagy az említett időszak bármely része.

3.

Valamennyi tagállam legkésőbb 2004. március 1-jéig létrehoz egy adatbázist, amely a következő információkat tartalmazza a 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozóan a lobogója alatt hajózó vagy a Közösségben lajstromozott, az Északi-tenger és a Skagerrak területén 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel halászó minden egyes hajóval kapcsolatban:

a) a hajó neve és belső lajstromszáma;

b) a hajónak a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelet ( 26 ) 5. cikkének megfelelően mért beépített motorteljesítménye kilowattban;

c) 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhálóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászat esetén a kikötőből való távolmaradás napjai;

d) kilowattnapok, a kikötőből való távolmaradás napjai és a kilowattban megadott beépített motorteljesítmény alapján.

4.

Valamennyi tagállam kiszámítja a következő mennyiségeket:

a) az összes kilowattnapok minden egyes évre vonatkozóan, a 3.d) pontban kiszámított kilowattnapok összegeként;

b) a kilowattnapok átlaga a 2001-2003 közötti időszakban.

5.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a lobogója alatt hajózó vagy a Közösségben lajstromozott hajók esetében a kilowattnapok száma 2004-ben nem haladja meg a 2003. évre a 4.a) pont szerint kiszámítottat.

6.

A Bizottság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2004. június 15-ig felülvizsgálja az 5. pontban említett kilowattnapok maximális számát a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak (HTMGB) a 2003. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségére vonatkozó értesítése alapján a következő szabályoknak megfelelően:

a) amennyiben a HTMGB a 2003. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét legalább 500 000 millió 0 éves egyedben állapítja meg, 2004 fennmaradó részére nem alkalmazandó a kilowattnapok korlátozása;

b) amennyiben a HTMGB a 2003. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét 300 000 és 500 000 millió 0 éves egyedben állapítja meg, a kilowattnapok száma nem haladhatja meg a 2003. évre a 4.a) pont szerint kiszámított szintet;

c) amennyiben a HTMGB a 2003. évi északi-tengeri homoki angolna mennyiségét 300 000 milliónál kevesebb 0 éves egyedben állapítja meg, 2004 fennmaradó részében be kell tiltani a 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászatot. Korlátozott mértékű halászat azonban engedélyezett annak érdekében, hogy ellenőrizzék a homoki angolna állományait az Északi-tenger és a Skagerrak területén, valamint a lezárás eredményét. E célból az érintett tagállamok a Bizottsággal együttműködve tervet dolgoznak ki az ellenőrző halászatra.

VII. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A harmadik országok vizein halászó közösségi hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Halászati területHalászatEngedélyek számaEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
Norvég vizek és a Jan Mayent övező halászati övezetHering, az ÉSZ 62°00'-től északra7555
Tengerfenéken élő fajok az ÉSZ 62°00'-től északra8050
Makréla, az ÉSZ 62°00'-től délre, erszényes kerítőhálós halászat11nincs adat
Makréla, az ÉSZ 62°00'-től délre, vonóhálós halászat19nincs adat
Makréla, az ÉSZ 62°00'-től északra, erszényes kerítőhálós halászat11 (1)nincs adat
Ipari halak, az ÉSZ 62°00'-től délre,480150
A Feröer-szigetek vizeiA feröeri alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat.2613
A tőkehal és a foltos tőkehal legalább 135 mm szembőségű hálóval folytatott, az ÉSZ 62°28'-től délre és a NYH 6°30'-től keletre található területre korlátozott célzott halászata.84
A feröeri alapvonalaktól 21 mérföldnél távolabb folytatott vonóhálós halászat. A március 1-je és május 31-e, illetve az október 1-je és december 31-e közötti időszakban ezek a hajók halászhatnak az ÉSZ 61°20' és az ÉSZ 62°00' közötti, illetve az alapvonalaktól számított 12 és 21 mérföld között található területen is.7026
A kék menyhal legalább 100 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós halászata az ÉSZ 61°30'-től délre és a NYH 9°00'-től nyugatra, a NYH 7°00' és a NYH 9°00' között az ÉSZ 60°30'-től délre található területen, továbbá az ÉSZ 60°30' és a NYH 7°00', valamint az ÉSZ 60°00' és a NYH 6°00' között húzott vonaltól délnyugatra található területen.7020
A fekete tőkehal legalább 120 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós, célzott halászata, megengedve a körpántok használatát a zsákvég körül.7022
A puha tőkehal halászata. Az engedélyek száma további négy hajónak kiadható engedéllyel növelhető – annak érdekében, hogy párokat alkothassanak –, amennyiben a feröeri hatóságok különleges hozzáférési szabályokat vezetnek be „a puha tőkehal fő halászati területének” nevezett területre.3420
Horgászat106
Közönséges makréla halászata1212
A hering halászterületei az ÉSZ 62°-tól északra2121
IzlandValamennyi halászat185
Az Orosz Föderáció vizeiValamennyi halászatpmpm
Tőkehal halászata7 (2)pm
Spratt halászatapmpm
(1) Az erszényes kerítõhálós makrélahalászat (az ÉSZ 62°00'-től délre) 11 engedélye közül kell kiválasztani.
(2) Kizárólag a lett zászló alatt közlekedő hajókra vonatkozik

II. RÉSZ

A Közösség vizein halászó harmadik országbeli hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Lobogó szerinti államHalászatEngedélyek számaEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
Norvégia (1)Hering, az ÉSZ 62°00'-tól északra1818
Feröer-szigetekMakréla, VIa. (az ÉSZ 56°30'-től északra), VIIe,f,h., fattyúmakréla, IV., VIa. (az ÉSZ 56°30'-től északra), VIIe,f,h.; hering, VIa. (az ÉSZ 56°30'-től északra)1414
Hering, az ÉSZ 62°00'-től északra2121
Hering, IIIa.44
A norvég tőkehal és a spratt ipari halászata, IV., VIa. (az ÉSZ 56°30'-től északra): homoki angolna, IV. (beleértve a puha tőkehal elkerülhetetlen járulékos fogását)1515
Északi menyhal és norvég menyhal2010
Puha tőkehal, VIa. (az ÉSZ 56°30'-től északra), VIb., VII. (NYH 12°00'-tól nyugatra)2020
Kék menyhal1616
Heringcápa (a NAFO 3PS kivételével valamennyi övezet)33
Orosz FöderációHering, IIId. (svéd vizek)pmpm
Hering, IIId. (svéd vizek, halászatot nem folytató anyahajók)pmpm
Spratt4 (2)pm
BarbadosOstoros garnélák (3) (Francia Guyana vizei)5pm (4)
Csattogóhalak (5) (Francia Guyana vizei)5pm
GuyanaOstoros garnélák (3) (Francia Guyana vizei)pmpm (4)
SurinameOstoros garnélák (3) (Francia Guyana vizei)5pm (6)
Trinidad és TobagoOstoros garnélák (3) (Francia Guyana vizei)8pm (7)
JapánTonhal (8) (Francia Guyana vizei)pm
KoreaTonhal (8) (Francia Guyana vizei)pmpm (7)
VenezuelaCsattogóhalak (5) (Francia Guyana vizei)41pm
Cápák (5) (Francia Guyana vizei)4pm
(1) A 2004-re vonatkozóan Norvégiával folytatott halászati konzultációk eredményétől függ.
(2) A közösségi vizek litván övezetére vonatkozik.
(3) Francia Guyana vizein folytatott garnélahalászatra vonatkozó engedélyeket az érintett harmadik ország hatóságai által benyújtott és a Bizottság által jóváhagyott halászati terv alapján állítják ki. Minden egyes engedély érvényességi ideje az engedély kiállításának alapjául szolgáló halászati tervben meghatározott halászati időszakra korlátozódik.
(4) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb 200.
(5) Kizárólag horogsorral vagy varsával (csattogóhalak), illetve horogsorral vagy legalább 100 mm szembőségű hálóval, 30 méternél nagyobb mélységben (cápák) halászható. Ezen engedélyek kiállításához bizonyítékot kell bemutatni az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyanán működő feldolgozó vállalkozás között érvényben lévő szerződésről, valamint arról, hogy a szerződés kötelezi az érintett hajót a teljes csattogóhal-fogás legalább 75 %-ának, illetve a teljes cápafogás legalább 50 %-ának a megyében történő kirakodására, hogy a feldolgozásra kerülhessen az adott vállalkozás üzemében. A fent említett szerződést a francia hatóságoknak záradékkal kell ellátni annak biztosítására, hogy az összhangban van mind a szerződő feldolgozó vállalkozás tényleges teljesítményével, mind a guyanai gazdaság fejlesztésére vonatkozó célkitűzésekkel. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő záradékkal ellátott szerződés másolatát. Amennyiben a fent említett záradékot a francia hatóságok nem adják meg, az elutasításról és annak indoklásáról értesítik az érintett felet és a Bizottságot.
(6) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb pm.
(7) A tengeren töltött napok száma évente legfeljebb 350.
(8) Kizárólag horogsorral halászható.

III. RÉSZ

A 15. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT

KÉP HIÁNYZIK

VIII. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A HAJÓNAPLÓBAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK

Amennyiben a halászat a közösségi halászati szabályok hatálya alá tartozó, a Közösség tagállamainak partjaitól számított 200 tengeri mérföldes övezetben folyik, az alábbi eseményeket követően haladéktalanul be kell vezetni a hajónaplóba a következő adatokat:

Minden egyes fogást követően:

1.1. valamennyi kifogott faj mennyisége (élősúlykilogrammban);

1.2. a fogás napja és időpontja;

1.3. a fogás helyének földrajzi meghatározása;

1.4. alkalmazott halászati módszer.

Egy másik hajóra vagy egy másik hajóról való minden egyes átrakodást követően:

2.1. "átrakva -ról/ről" vagy "átrakva -ra/re" feltüntetése;

2.2. valamennyi átrakott faj mennyisége (élősúlykilogrammban);

2.3. annak a hajónak a neve, valamint a külső azonosító betű- és számjelzése, amelyre, illetve amelyről az átrakodás történt;

2.4. tőkehal átrakása tilos.

Közösségi kikötőben történő minden egyes kirakodás után:

3.1. a kikötő neve;

3.2. valamennyi kirakott faj mennyisége (élősúlykilogrammban).

Az Európai Közösségek Bizottságának való minden egyes adattovábbítás után:

4.1. az adattovábbítás napja és időpontja;

4.2. az üzenet típusa: "IN", "OUT", "ICES", "WKL" vagy "2 WKL";

4.3. rádión keresztül történő továbbítás esetén: a rádióállomás neve.

II. RÉSZ

HAJÓNAPLÓMINTA

KÉP HIÁNYZIK

IX. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK VALÓ ADATTOVÁBBÍTÁS TARTALMA ÉS MÓDJA

Az Európai Közösségek Bizottságának a következő adatokat kell továbbítani a következő ütemezésben:

1.1.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó belép a közösségi halászati szabályok hatálya alá tartozó, a Közösség tagállamainak partjaitól számított 200 tengeri mérföldes övezetbe:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (kilogrammban);

c) az a nap, illetve ICES-körzet, amikor és ahol a hajóparancsnok a halászatot meg szándékozik kezdeni.

Elég az első belépéskor értesítést küldeni, amennyiben egy adott napon a halászati műveletek az 1.1. pontban említett övezetekbe való egynél több belépést tesznek szükségessé.

1.2.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó elhagyja az 1.1. pontban említett övezetet:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban);

c) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban);

d) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt;

e) a hajó övezetbe való belépése óta más hajókra vagy más hajókról átrakott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban), valamint annak a hajónak az azonosítása, amelyre az átrakás történt;

f) valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban), amelyet a hajó övezetbe való belépése óta bármely közösségi kikötőben kiraktak.

Elég az utolsó kilépéskor értesítést küldeni, amennyiben egy adott napon a halászati tevékenységek az 1.1. pontban említett övezetekbe való egynél több belépést tesznek szükségessé.

1.3.

Hering és makréla halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított harmadik naptól kezdve háromnaponként, egyéb halfajok halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított hetedik naptól kezdve hetente:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban);

c) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt.

1.4.

Minden egyes alkalommal, amikor a hajó egy ICES-körzetből egy másik ICES-körzetbe hajózik át:

a) az 1.5. pontban meghatározott adatok;

b) az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban);

c) annak az ICES-körzetnek a megjelölése, ahol a fogás történt.

1.5.

a) A hajó neve, hívójele, külső azonosító betű- és számjelzése, valamint parancsnokának neve;

b) az engedély száma, ha a hajó rendelkezik engedéllyel;

c) az érintett útra vonatkozó üzenet sorozatszáma;

d) az üzenet típusának azonosítása;

e) nap, időpont és a hajó földrajzi helyzete.

2.1.

Az 1. pontban meghatározott adatokat a 3. pontban felsorolt rádióállomások valamelyikén, a 4. pontban meghatározott formában kell továbbítani az Európai Közösségek Bizottságának Brüsszelbe (telex 24189 FISEU-B).

2.2.

Amennyiben vis maior esetén az üzenet továbbítása lehetetlen a hajóról, az üzenet az adott hajó nevében egy másik hajóról is továbbítható.

3. A rádióállomás neve A rádióállomás hívójele Lyngby OXZ Land's End GLD Valentia EJK Malin Head EJM Torshavn OXJ Bergen LGN Farsund LGZ Florø LGL Rogaland LGQ Tjøme LGT Ålesund LGA Ørlandet LFO Bodø LPG Svalbard LGS Blåvand OXB Gryt GRYT RADIO Göteborg SOG Turku OFK

4. Az adattovábbítás formája

Az 1. pontban meghatározott adatok a következő információkat tartalmazzák, a következő sorrendben megadva:

- a hajó neve,

- hívójel,

- külső azonosító betűk és számok,

- az adott útra vonatkozó üzenet sorozatszáma,

- az üzenet típusának megjelölése a következő kódok alapján: -

- üzenet az 1.1. pontban említett övezetek egyikébe való belépéskor: "IN",

- üzenet az 1.1. pontban említett övezetek egyikéből való kilépéskor: "OUT",

- üzenet egy ICES-körzetből egy másik ICES-körzetbe való áthajózáskor: "ICES",

- hetente küldött üzenet: "WKL",

- háromnaponta küldött üzenet: "2 WKL";

- nap, időpont és földrajzi helyzet,

- az ICES-körzet/alterület, amelyben a halászat megkezdése várható,

- a halászat megkezdésének várható napja,

- a rakodótérben tartott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban), az 5. pontban említett kódokat használva,

- az előző adattovábbítás óta fogott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban), az 5. pontban említett kódokat használva,

- az ICES-körzet/alterület, amelyben a fogás történt,

- az előző adattovábbítás óta más hajókra vagy más hajókról átrakott valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban),

- annak a hajónak a neve és hívójele, amelyről vagy amelyre az átrakás történt,

- valamennyi halfaj mennyisége (élősúlykilogrammban), amelyet az előző adattovábbítás óta valamely közösségi kikötőben kiraktak,

- a hajóparancsnok neve.

5. Álsügérek (Sebastes spp.), RED Aranylazac (Argentina silus), ARG Aranyosfejű hal (Brama brama), POA Cápa alakúak (Selachii, Pleurotremata), SKH Déli-sarki garnéla (Xyphopenaeus kroyerii), BOB Egyéb OTH Érdes laposhal (Hippoglossoides platessoides), PLA Északi menyhal (Molva molva), LIN Európai szardella (Engraulis encrasicolus), ANE Fattyúmakréla (Trachurus trachurus), HOM Fekete abroncshal (Aphanopus carbo), BSF Fekete tőkehal (Pollachius virens), POK Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus), HAD Földközi-tengeri menyétkék (Phycis spp.), FOR Gránátos sügér (Hoplostethus atlanticus), ORY Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), GHL Hering (Clupea harengus), HER Heringcápa (Lamma nasus), POR Homoki angolnafélék (Ammodytes spp.), SAN Homoki garnéla (Crangon crangon), CSH Horgász ördöghalak (Lophius spp.), MNZ Kalmárok (Loligo spp.), SQC Kék menyhal (Molva dypterygia), BLI Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou), WHB Közönséges lepényhal (Limanda ferruginea), YEL Közönséges makréla (Scomber scombrus), MAC Lazac (Salmo salar), SAL Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), SBR Norvég garnéla (Pandalus borealis), PRA Norvég homár (Nephrops norvegicus), NEP Norvég menyhal (Brosme brosme), USK Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii), NOP Nyálkásfejű halfélék (Beryx spp.), WHB Óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus), HAL Óriáscápa (Cetorhinus maximus), BSK Ostoros garnélák (Penaeidae), PEZ Pisze hosszú farkú hal (Coryphaenoides rupestris), RNG Sávos tőkehal (Pollachius pollachius), POL Sebeskalmárok (Illex spp.), SQX Sima lepényhal (Pleuronectes platessa), PLE Spratt (Sprattus sprattus), SPR Szardínia (Sardina pilchardus), PIL Szárnyas rombusz nyelvhalak (Lepidorhombus spp.), LEZ Szürke tőkehal (Merluccius merluccius), HKE Tonhalfélék (Thunnidae), TUN Tőkehal (Gadus morhua), COD Tüskéscápa (Squalus acanthias), DGS Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus), WHG

X. MELLÉKLET

HALFAJOK LISTÁJA

Közönséges névTudományos név3–alfa kód
Tengerfenéken élő halak
TőkehalGadus morhuaCOD
Foltos tőkehalMelanogrammus aeglefinusHAD
ÁlsügérekSebastes spp.RED
Vörös álsügérSebastes marinusREG
Mélyvízi vörös álsügérSebastes mentellaREB
Vörös álsügérSebastes fasciatusREN
Ezüstös tengeri csukaMerluccius bilinearisHKS
Atlanti menyétke (1)Urophycis chussHKR
Fekete tőkehalPollachius virensPOK
Érdes laposhalHippoglossoides platessoidesPLA
Vörös lepényhalGlyptocephalus cynoglossusWIT
Sárgafarkú lepényhalLimanda ferrugineaYEL
Sarki tőkehalBoreogadus saidaPOC
Pisze hosszú farkú halCoryphaenoides rupestrisRNG
Észak-atlanti gránátoshalMacrourus berglaxRHG
Homoki angolnafélékAmmodytes spp.SAN
SkorpióhalakMyoxocephalus spp.SCU
Észak-amerikai tengeri keszegStenotomus chrysopsSCP
TautogaTautoga onitisTAU
CserepeshalLopholatilus chamaeleonticepsTIL
Fehér villás tőkehal (1)Urophycis tenuisHKW
FarkashalakAnarhicas spp.CAT
Pásztás farkashalAnarhichas lupusCAA
Pettyes farkashalAnarhichas minorCAS
Grönlandi laposhalReinhardtius hippoglossoidesGHL
Óriás laposhalHippoglossus hippoglossusHAL
Téli lepényhalPseudopleuronectes americanusFLW
Nyári lepényhalParalichthys dentatusFLS
Átlátszó rombuszhalScophthalmus aquosusFLD
LaposhalakPleuronectiformesFLX
Amerikai ördöghalLophius americanusANG
Prionotus fajokPrionotus spp.SRA
Vándorló tőkehalMicrogadus tomcodTOM
Lila tőkehalAntimora rostrataANT
Kék puha tőkehalMicromesistius poutassouWHB
Amerikai ajakoshalTautogolabrus adspersusCUN
Norvég menyhalBrosme brosmeUSK
Grönlandi tőkehalGadus ogacGRC
Kék menyhalMolva dypterygiaBLI
Északi menyhalMolva molvaLIN
Tengerfenéken élő halakGRO
Nyílttengeri halak
HeringClupea harengusHER
MakrélaScomber scombrusMAC
Amerikai vajhalPeprilus triacanthusBUT
Atlanti menhadenBrevoortia tyrannusMHA
MakrélacsukaScomberesox saurusSAU
Északnyugat-atlanti szardellaAnchoa mitchilliANB
KékhalPomatomus saltatrixBLU
JakabhalCaranx hipposCVJ
TonmakrélaAuxis thazardFRI
KirálymakrélaScomberomourus cavallaKGM
Foltos királymakrélaScomberomourus maculatusSSM
Amerikai vitorláshalIstiophorus platypterusSAI
Fehér marlinTetrapturus albidusWHM
Kormos nyársorrú halMakaira nigricansBUM
Tengeri nyúlhalCyclopterus lumpusLUM
Északi királyhalMenticirrhus saxatilisKGF
Északi gömbhalSphoeroides maculatusPUF
Farkasangolna-félékLycodes spp.ELZ
Amerikai anyaangolnaMacrozoarces americanusOPT
KardhalXiphias gladiusSWO
GermonThunnus alalungaALB
PalamidaSarda sardaBON
Kis tonhalEuthynnus alletteratusLTA
Nagyszemű tonhalThunnus obesusBET
TonhalThunnus thynnusBFT
BonitóKatsuwonus pelamisSKJ
Sárgaúszójú tonhalThunnus albacaresYFT
MakrahalfélékScombridaeTUN
Nyílttengeri halakPEL
Gerinctelenek
Közönséges kalmárLoligo pealeiSQL
Sebes kalmárIllex illecebrosusSQI
Valódi kalmárokLoliginidae, OmmastrephidaeSQU
Atlanti palloskagylóEnsis directusCLR
PénzkagylóMercenaria mercenariaCLH
SoksertéjűekPolycheataWOR
Patkórák (atlanti tőrfarkú)Limulus polyphemusHSC
Tengeri gerinctelenekInvertebrataINV
Egyéb halak
Amerikai fattyúheringAlosa pseudoharengusALE
Amerikai tengeri angolnaConger oceanicusCOA
Amerikai angolnaAnguilla rostrataELA
NyálkahalMyxine glutinosaMYG
Amerikai májusi halAlosa sapidissimaSHA
EzüstlazacokArgentina spp.ARG
SellőkagylóArctica islandicaCLQ
TátongókagylóMya arenariaCLS
Északi vájókagylóSpisula solidissimaCLB
VájókagylóSpisula polynymaCLT
KagylókPrionodesmacea, TeleodesmaceaCLX
Amerikai fésűkagylóArgopecten irradiansSCB
Kalikó fésűkagylóArgopecten gibbusSCC
Izlandi fésűkagylóChylamys islandicaISC
Mélytengeri fésűkagylóPlacopecten magellanicusSCA
FésűkagylókPectinidaeSCX
Amerikai osztrigaCrassostrea virginicaOYA
Ehető kékkagylóMytilus edulisMUS
KörtecsigákBusycon spp.WHX
ParticsigákLittorina spp.PER
PuhatestűekMolluscaMOL
Atlanti árnyékhalMicropogonias undulatusCKA
Atlanti tűhalStrongylura marinaNFA
LazacSalmo salarSAL
Atlanti kalászhalMenidia menidiaSSA
Atlanti fonalheringOpisthonema oglinumTHA
Tarfejű halaAlepocephalus bairdiiALC
Fekete dobhalPogonias cromisBDM
Fekete tengeri sügérCentropristis striataBSB
Kékhátú heringAlosa aestivalisBBH
KapelánMallotus villosusCAP
Szaibling fajokSalvelinus spp.CHR
KatonasügérRachycentron canadumCBA
Közönséges makrélaTrachinotus carolinusPOM
Fonalasszárnyú heringDorosoma cepedianumSHG
DörmögőhalakPomadasyidaeGRX
Atlanti sziklarákCancer irroratusCRK
Kék tarisznyarákCallinectes sapidusCRB
Parti tarisznyarákCarcinus maenasCRG
JónásrákCancer borealisCRJ
Jeges-tengeri pókChionoecetes opilioCRQ
Vörös tarisznyarákGeryon quinquedensCRR
Angol kőrákLithodes maiaKCT
MászórákokReptantiaCRA
Amerikai homárHomarus americanusLBA
Norvég garnélaPandalus borealisPRA
Rózsás garnélaPandalus montaguiAES
Ostoros garnélákPenaeus spp.PEN
GarnélákPandalus spp.PAN
RákokCrustaceaCRU
Tengeri sünökStrongylocentrotus spp.URC
Nyugat-atlanti heringAlosa mediocrisSHH
GyöngyöshalakNotoscopelus spp.LAX
TengeripérfélékMugilidaeMUL
Észak-atlanti aratóhalPeprilus alepidotus (= paru)HVF
DisznóhalOrthopristis chrysopteraPIG
Szivárványos viaszlazacOsmerus mordaxSMR
Vörös árnyékhalSciaenops ocellatusRDM
Rózsaszínű durbincsPagrus pagrusRPG
Érdes fattyúmakrélaTrachurus lathamiRSC
Homoki sügérDiplectrum formosumPES
Birkafejű halArchosargus probatocephalusSPH
Pettyes árnyékhalLeiostomus xanthurusSPT
Foltos árnyékhalCynoscion nebulosusSWF
Szürke árnyékhalCynoscion regalisSTG
Csíkos sügérMorone saxatilisSTB
TokfélékAcipenseridaeSTU
Atlanti tarponTarpon (= megalops) atlanticusTAR
PisztrángfélékSalmo spp.TRO
Fehér sügérMorone americanaPEW
Nyálkásfejű halakBeryx spp.ALF
TüskéscápaSqualus acantiasDGS
TüskéscápafélékSqualidaeDGX
Homoki cápaOdontaspis taurusCCT
HeringcápaLamna nasusPOR
Lándzsafogú cápaIsurus oxyrinchusSMA
Kormos cápaCarcharhinus obscurusDUS
Kék cápaPrionace glaucaBSH
Nagy cápákSqualiformesSHX
Atlanti hegyesorrú cápaRhizoprionodon terraenovaRHT
Fekete tüskéscápaCentroscyllium fabriciiCFB
Grönlandi cápaSonmnousus microcephalusGSK
ÓriáscápaCetorhinus maximusBSK
Valódi rájafélékRaja spp.SKA
Kis rájaLeucoraja erinaceaRJD
Sarki rájaAmblyraja hyperboreaRJG
Barndoor rájaDipturus laevisRJL
Téli rájaLeucoraja ocellataRJT
CsillagrájaAmblyraja radiataRJR
Sima rájaMalcoraja sentaRJS
Tüskésfarkú rájaBathyraja spinicaudaRJO
Úszós halakFIN
(1) A STACRES által az 1970. évi éves közgyűlésen elfogadott ajánlással összhangban (ICNAF Redbook 1970., I. rész, 67. o.), az Urophycis nemhez tartozó tengeri csukák tekintetében a következőképpen kell statisztikai jelentéseket készíteni: a) az 1., 2. és a 3. alterületen és a 4R., S., T. és V. körzetben jelentett tengeri csukát fehér villás tőkehalként, Urophycis tenuis, kell megjelölni; b) a horogsorral fogott tengeri csukát, vagy az 55 cm-es szabványméretnél nagyobb tengeri csukát – a fogás módjától függetlenül – a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fehér villás tőkehalként, Urophycis tenuis, kell megjelölni; c) a b) pontban meghatározottak kivételével, az Urophycis nemhez tartozó, a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fogott egyéb tengeri csukát atlanti menyétkeként, Urophycis chuss, kell megjelölni.

XI. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT FELSŐ KOPÁSVÉDŐK

1. Az ICNAF típusú felső kopásvédő

Az ICNAF típusú felső kopásvédő egy négyszögletes hálódarab, amelyet a sérülések csökkentése és megelőzése érdekében a vonóháló zsákvégének felső oldalához kell rögzíteni, amennyiben az ilyen háló megfelel a következő feltételeknek:

a) a háló szembősége nem lehet kisebb a zsákvég 10. cikkben meghatározott szembőségénél;

b) a hálót kizárólag a háló elülső és oldalsó szélei mentén lehet a zsákvéghez rögzíteni és semmilyen más részénél nem, valamint oly módon kell rögzíteni, hogy az osztó brágakötélen legfeljebb négy hálószemmel nyúljon túl és legalább négy hálószemmel a zsákkötél hálószemei előtt végződjön; amennyiben nem használnak osztó brágakötelet, a háló a zsákvég - a zsákkötél hálószemei előtt legalább négy hálószemtől mért - egyharmadán ne nyúljon túl;

c) a háló szélessége legalább másfélszer akkora legyen, mint a zsákvég azon területének a szélessége, amelyet beborít, és amely szélességet a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni.

KÉP HIÁNYZIK

2. Többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő

A többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő több olyan hálódarabból áll, amelynek minden részén, függetlenül attól, hogy a hálódarabok nedvesek vagy szárazok, a szembőség nem kisebb a zsákvég szembőségénél, feltéve hogy:

i. valamennyi hálódarab(ot):

a) kizárólag az elülső éle mentén, a zsákvégen keresztben, annak hossztengelyére merőlegesen rögzítenek;

b) szélessége legalább akkora, mint a zsákvég szélessége (amely szélességet a rögzítés pontjánál a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni); és

c) nem hosszabb 10 hálószemnél; és

ii. az ily módon rögzített valamennyi hálódarab összesített hossza nem haladja meg a zsákvég hosszának kétharmadát.

KÉP HIÁNYZIK

LENGYEL KOPÁSVÉDŐ

3. A nagy szembőségű (módosított lengyel típusú) felső kopásvédő

A nagy szembőségű felső kopásvédő egy, a zsákvéggel megegyező fonalanyagból készült négyszögletes hálódarabból, vagy egyetlen vastag, csomózás nélküli fonalanyagból áll, amelyet a zsákvég felső oldalának hátsó részéhez rögzítenek, és amely a zsákvég felső oldalának teljes vagy bármely részét befedi, valamint szembősége minden részén kétszerese a zsákvég szembőségének akkor, ha nedvesen mérik, a zsákvéghez rögzítve kizárólag a háló elülső, oldalsó és hátsó élei mentén oly módon, hogy a háló egy hálószeme a zsákvég négy hálószemét lefedje.

KÉP HIÁNYZIK

XII. MELLÉKLET

LEGKISEBB HALMÉRET (1)

FajKopoltyúzva és kibelezve, pucolva vagy pucolás nélkül;
frissen vagy hűtve, fagyasztva vagy sózva
EgészFej nélkülFej és farok nélkülFej nélkül, kettévágva
Tőkehal41 cm27 cm22 cm27/25 cm (2)
Grönlandi laposhal30 cmNincs adatNincs adatNincs adat
Érdes laposhal25 cm19 cm15 cmNincs adat
Sárgafarkú lepényhal25 cm19 cm15 cmNincs adat
(1) Tőkehal esetében a méret a farok tövéig mért hosszt jelenti; egyéb fajok tekintetében a teljes hosszt.
(2) Friss sózott hal esetében a kisebb méret.

XIII. MELLÉKLET

A HALFOGÁSOK NYILVÁNTARTÁSA (HAJÓNAPLÓ-BEJEGYZÉSEK)

HA UGYANABBAN A 24 ÓRÁS IDŐTARTAMBAN KÉT VAGY TÖBB TÍPUSÚ HALÁSZFELSZERELÉST HASZNÁLNAK, KÜLÖN ROVATBAN KELL FELTÜNTETNI A KÜLÖNBÖZŐ HALÁSZFELSZERELÉS-TÍPUSOKAT.

A HALÁSZATI NAPLÓ BEJEGYZÉSEIAdatSzabványos kód
A hajó neve1
A hajó honossága2
A hajó lajstromszáma3
Lajstromozási kikötő4
Alkalmazott halászfelszerelés típusa (külön bejegyzés a különböző halászfelszerelésekhez)10
Halászfelszerelés típusa
Dátum:
– nap20
– hónap21
– év22
Helyzet:
– földrajzi szélesség31
– földrajzi hosszúság32
– statisztikai terület33
A háló bevonásainak száma a 24 órás időtartam alatt (1)40
Halászfelszereléssel való halászattal töltött órák száma a 24 órás időtartam alatt (1)41
Fajnevek (II. melléklet)
Napi fogás fajonként (a friss halak tömege kerekített metrikus tonnában)50
Napi fogás fajonként, emberi fogyasztásra szánt fajok tekintetében61
Napi fogás fajonként, halliszt előállítására szánt fajok tekintetében62
Napi visszaengedett mennyiség fajonként63
Átrakodás helye70
Átrakodás napja71
A hajó parancsnokának aláírása80
(1) Ha ugyanabban a 24 órás időtartamban két vagy több típusú halászfelszerelést használnak, külön rovatban kell feltüntetni a különböző halászfelszerelés-típusokat.

HALÁSZFELSZERELÉS-KÓDOK

Halászfelszerelés típusaSzabványos rövidítés – kód
Kerítőhálók
Szorítózsinórral (erszényes kerítőhálók)PS
– Egy hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS1
– Két hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS2
Szorítózsinór nélkül (lampara)LA
KerítőhálókSB
Hajóról működtetett kerítőhálókSV
– sekélyvízi húzóhálókSDN
– skót kerítőhálókSSC
– Páros kerítőhálókSPR
Kerítőhálók (általános)SX
Vonóhálók
RákhálókFPO
Fenékvonóhálók
– Merevítőrudas zsákhálókTBB
– Feszítőlapos vonóhálók (1)OTB
– Páros vonóhálókPTB
– Norvég rák vonóhálókTBN
– GarnélavonóhálókTBS
– Fenékvonóhálók (általános)TB
Vízközi vonóhálók
– Feszítőlapos vonóhálókOTM
– Páros vonóhálókPTM
– GarnélavonóhálókTMS
– Vízközi vonóhálók (általános)TM
Feszítőlapos ikervonóhálókOTT
Feszítőlapos vonóhálók (általános)OT
Páros vonóhálók (általános)PT
Egyéb vonóhálók (általános)TX
Kotróhálók
Hajóról működtetett kotróhálókDRB
Kézi kotróhálókDRH
Emelőhálók
Hordozható emelőhálókLNP
Hajóval működtetett emelőhálókLNB
Partról működtetett, rögzített emelőhálókLNS
Emelőhálók (általános)LN
Dobóhálók
PendelyhálóFCN
Dobóháló (általános)FG
Kopoltyúhálók és állítóhálók
Rögzített kopoltyúhálók (horgonyzott)GNS
EresztőhálókGND
Kerítő kopoltyúhálókGNC
Rögzített kopoltyúhálók (karókon)GNF
TükörhálókGTR
Kombinált kopoltyú-tükörhálókGTN
Kopoltyúhálók és állítóhálók (általános)GEN
Kopoltyúhálók (általános)GN
Csapdák
Rögzített fedetlen varsákFPN
HálóvarsákFYK
Horgonyos merítőszákokFSN
Akadályok, kerítések, varsák, stb.FWR
Légi csapdákFAR
Csapdák (nem meghatározott)FIX
Horgok és horogsorok
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (kézi) (2)LHP
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (gépi) (2)LHM
Rögzített zsinórok (rögzített horogsor)LLS
Sodortatott horogsorokLLD
Horogsorok (általános)LL
Pergetett horogsorokLTL
Horgok és horogsorok (általános) (3)LX
Megragadás és megsebzés
SzigonyokHAR
Halászati berendezések
SzivattyúHMP
Gépesített kotrókHMD
Halászati berendezések (általános)HMX
Vegyes halászfelszerelések (4)MIS
Kedvtelési célú halászfelszerelésRG
Ismeretlen vagy nem meghatározott halászfelszerelésNK
(1) A halászati ügynökségek az oldal- és a tat-fenékvonóhálókra, illetve a vízközi oldal- és tatvonóhálókra az OTB-1 és OTB-2, illetve az OTM-1 és OTM-2 jelzésekkel utalhatnak.
(2) Beleértve az orsós horogsort is.
(3) A csónakról működtetett horogsorokra alkalmazott LDV kódot adattárolási célból fenn kell tartani.
(4) Ez a rovat a következőket tartalmazza: merítőhálók, húzóhálók, összegyűjtés kézzel egyszerű kézi eszközökkel, búvárfelszereléssel vagy anélkül, mérgek és robbanóanyagok, betanított állatok, elektromos halászat.

HALÁSZHAJÓKÓDOK

A. Fő hajótípusok

FAO-kódHajó típusa
BOVédőhajó
COHalászati oktatóhajó
DBSzakaszos kotróhálót működtető hajó
DMFolyamatos kotróhálót működtető hajó
DOKeretes fenékhálót működtető hajó
DOXKotróhajó m.n.j.
FOHalszállító hajó
FXHalászhajó m.n.j.
GOEresztőhálós hajó
HOXAnyahajó m.n.j.
HSFFeldolgozó anyahajó
KOKórházhajó
LHKézi horogsoros hajó
LLHosszú horogsoros hajó
LOHorogsoros hajó
LPHorgászbotos hajó
LTPergető halászhajó
MOTöbbcélú hajó
MSNKerítőhálós-horogsoros hajó
MTGVonó- és eresztőhálós hajó
MTSVonó- és kerítőhálós hajó
NBEmelőhálós hajó segédhajója
NOEmelőhálós hajó
NOXEmelőhálós hajó m.n.j.
POSzivattyút használó hajó
SNFenéken vontatott kerítőhálót működtető hajó
SOKerítőhálós hajó
SOXKerítőhálós hajó m.n.j.
SPErszényes kerítőhálós hajó
SPEEurópai erszényes kerítőhálós hajó
SPTErszényes kerítőhálós tonhalhalászó hajó
TOVonóhálós halászhajó
TOXVonóhálós halászhajó m.n.j.
TSOldalvonóhálós hajó
TSFOldalvonóhálós hajó fagyasztóval
TSWOldalvonóhálós hajó friss hal partra szállítására
TTTatvonóhálós halászhajó
TTFTatvonóhálós hajó fagyasztóval
TTPTatvonóhálós feldolgozóhajó
TUIkervonóhálós hajó
WOCsapdakihelyező hajó
WOPRákcsapdarakó hajó
WOXCsapdakihelyező hajó m.n.j.
ZOHalászati kutatóhajó
DRNEresztőhálós hajó
m.n.j. = máshol nem jelzett

B. A hajók fő tevékenységei

Alfa-kódKategória
ANCHorgonyzás
DRIEresztés
FISHalászat
HAUVontatás
PROFeldolgozás
STEGőzölés
TRXÁtrakodás, be- vagy kirakodás
OTHEgyéb, meghatározandó

XIV. MELLÉKLET

NAFO-TERÜLET

A következő lista azon állományok nem teljes felsorolása, amelyek tekintetében jelentést kell küldeni a 30. cikk (2) bekezdésével összhangban.

ANG/N3NO.Lophius americanusAmerikai ördöghal
CAA/N3LMN.Anarhichas lupusPásztás farkashal
CAT/N3LMN.Anarhichas spp.Farkashalak
HAD/N3NO.Melanogrammus aeglefinusFoltos tőkehal
HAL/N23KL.Hippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3M.Hippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3NO.Hippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HKR/N2J3KLUrophycis chussAtlanti menyétke
HKR/N3MNO.Urophycis chussAtlanti menyétke
HKS/N3NLMOMerlucius bilinearisEzüstös tengeri csuka
HKW/N2J3KLUrophycis tenuisFehér villás tőkehal
RED/N3O.Sebastes spp.Álsügérek
RHG/N23.Macrourus berglaxÉszak-atlanti gránátoshal
SKA/N2J3KLRaja spp.Valódi rájafélék
SKA/N3M.Raja spp.Valódi rájafélék
SKA/N3NO.Raja spp.Valódi rájafélék
VFF/N3LMN.Nem kiválogatott, nem azonosított halak
WIT/N3M.Glyptocephalus cynoglossusVörös lepényhal
YEL/N3M.Limanda ferrugineaSárgafarkú lepényhal

XV. MELLÉKLET

A CÉLZOTT HALÁSZATRA VONATKOZÓ TILALOM A CCAMLR TERÜLÉN

CélfajÖvezetTilalmi időszak
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarktisz, a félsziget területénEgész évben
FAO 48.2. Antarktisz, a Déli-Orkney-szigetek körül
FAO 48.3. Antarktisz, Déli-Georgia körül
Úszós halfajokFAO 48.1. Antarktisz (1)Egész évben
FAO 48.2. Antarktisz (1)
Gobionotothen gibberifronsFAO 48.3.Egész évben
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Dissostichus spp.FAO 48.5. Antarktisz2003.12.1– 2004.11.30.
Dissostichus spp.FAO 88.3. Antarktisz (1)Egész évben
FAO 58.5.1. Antarktisz (1) (2)
FAO 58.5.2. Antarktisz a KH 79o20'-től keletre és a kizárólagos gazdasági övezeten kívül a KH 79o20'-től nyugatra (1)
FAO 88.2. Antarktisz a DSZ 65o-tól északra (1)
FAO 58.4.4. Antarktisz (1)
FAO 58.6. Antarktisz (1)
FAO 58.7. Antarktisz (1)
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4. (1)Egész évben
Valamennyi faj kivéve:
Champsocephalus gunnari és Dissostichus eleginoides
FAO 58.5.2. Antarktisz2003.12.1– 2004.11.30.
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarktisz (2)Egész évben
(1) Kizárólag tudományos kutatási célokra.
(2) Nemzeti joghatóság alá tartozó vizek (kizárólagos gazdasági övezetek) nélkül.

XVI. MELLÉKLET

FOGÁSI ÉS JÁRULÉKOS FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK AZ ÚJ ÉS FELTÁRÓ HALÁSZATRA VONATKOZÓAN A CCAMLR TERÜLETÉN A 2003/04. ÉVBEN

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL L 236., 2003.9.23., 1. o.

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 3 ) HL L 6., 1998.1.10., 1. o. A 2742/1999/EK rendelettel (HL L 341., 1999.12.31., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

( 4 ) HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

( 5 ) HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

( 6 ) HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

( 7 ) HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

( 8 ) HL L 161., 1993.7.2., 1. o.

( 9 ) HL L 332., 1996.12.20., 1. o.

( 10 ) HL L 332., 1996.12.20., 6. o.

( 11 ) HL L 332., 1996.12.20., 16. o.

( 12 ) HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

( 13 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb a 973/2001/EK rendelettel (HL L 137., 2001.5.19., 1. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 17 ) HL L 9., 1998.1.15., 1. o. A legutóbb az 1520/98/EK rendelettel (HL L 201., 1998.7.17., 1. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 973/2001/EK rendelettel (HL L 137., 2001.5.19., 1. o.) módosított rendelet.

( 19 ) HL L 191., 1998.7.7., 10. o.

( 20 ) A Tanács 2002. december 20-i 2341/2002/EK rendelete bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2003. évre történő meghatározásáról (HL L 356., 2002.12.31., 12. o.). A legutóbb az 1754/2003/EK rendelettel (HL L 252., 2003.10.4., 1. o.) módosított rendelet.

( 21 ) HL L 266., 1998.10.1., 27. o. A 839/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 134., 2002.5.22., 5. o.) módosított rendelet.

( 22 ) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2003/92/EK irányelvvel (HL L 260., 2003.10.11., 8. o.) módosított irányelv.

( 23 ) HL L 17., 2000.1.21, 22. o. A csatlakozási okmány által 2003-ban módosított rendelet.

( 24 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 25 ) HU L 276., 10.10.1983., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 9.10.2001., 23. o.).

( 26 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2287 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2287&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R2287-20041109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R2287-20041109&locale=hu

Tartalomjegyzék