31995D0408[1]

A Tanács határozata (1995. június 22.) az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről

A Tanács határozata

(1995. június 22.)

az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről

(95/408/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az állati eredetű termékek, halászati termékek és az élő kagylók szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található terméklistán; mivel közösségi szinten termelésre és forgalmazásra vonatkozó egészségügyi szabályokat állapítottak meg;

mivel a harmadik országból történő behozatal közösségi rendelkezések hatálya alá tartozik; mivel e rendelkezések alapján össze kell állítani azon harmadik országbeli létesítmények jegyzékét, amelyekből egyes termékek behozatala megengedett a friss baromfihús előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv [3] 14. cikke B. szakasza (2) bekezdésének a) pontjával, a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv [4] 4. cikkének (1) bekezdésével, az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/492/EGK tanácsi irányelv [5] 9. cikke (3) bekezdésének c) pontjával, a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelv [6] 11. cikke (4) bekezdésének c) pontjával, a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelv [7] 16. cikke (3) bekezdésének a) pontjával, a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv [8] 23. cikke (3) bekezdésének a) pontjával, illetve a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv [9] 10. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban;

mivel az átmeneti időszak alatt egy egyszerűsített engedélyezési rendszert kell alkalmazni annak érdekében, hogy a közösségi ellenőröknek elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy a helyszínen meggyőződjenek arról, hogy a harmadik ország által nyújtott biztosítékok megfelelnek a közösségi előírásoknak, valamint a harmadik országokból történő behozatal megzavarásának elkerülése érdekében;

mivel az átmeneti idő alatt az érintett harmadik ország illetékes hatóságának biztosítania kell, hogy a köz- és állategészségügy védelme érdekében betartják a közösségi rendelkezéseket; mivel létesítményeket csak akkor lehet felvenni a listára, ha az érintett harmadik ország a közösségi szabályok betartására vonatkozóan biztosítékokat nyújtott;

mivel meg kell állapítani egy olyan eljárást, amely biztosítja a Bizottság és a tagállamok szoros és hatékony együttműködését az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül;

mivel a Tanács számára biztosítani kell a jelenleg hatályos ideiglenes intézkedések időbeli hatálya meghosszabbításának lehetőségét a meglévő kereskedelmi forgalom esetleges megzavarásának elkerülése érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) E határozat azon harmadik országbeli létesítményekről szóló ideiglenes jegyzékek összeállítására és módosítására vonatkozik, amelyekből a tagállamok a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelv [10] 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott termékeket hozhatnak be. E jegyzékeket a végleges jegyzékeknek az érintett termékekre vonatkozó egészségügyi szabályokat meghatározó irányelvek rendelkezéseivel összhangban történő összeállításáig kell alkalmazni.

(2) E határozat 2. cikkét nem kell alkalmazni azon harmadik országbeli létesítményeket tartalmazó jegyzékek összeállítására, amelyekből a tagállamok a 72/462/EGK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak értelmében friss húst hozhatnak be.

2. cikk

(1) A Bizottság a 4. cikkben előírt eljárással összhangban összeállíthatja azon harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeit, amelyekből az 1. cikk hatálya alá tartozó egyes termékek behozatala engedélyezett, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a létesítménynek olyan harmadik országban, illetve annak olyan részén kell lennie, amely szerepel azon harmadik országok jegyzékében, amelyekből az érintett termékek behozatala engedélyezett;

b) a létesítménynek olyan harmadik országban, illetve annak olyan részén kell lennie, amelyre az egyes irányelvek rendelkezéseivel összhangban megállapították az érintett termékekre vonatkozó behozatalra és bizonyítvány kiállítására vonatkozó feltételeket;

c) az érintett harmadik ország illetékes hatósága a Bizottságnak megfelelő biztosítékokat nyújtott arra vonatkozóan, hogy a jegyzéken vagy jegyzékeken szereplő létesítmények megfelelnek a vonatkozó közösségi egészségügyi követelményeknek, továbbá e jegyzéken szereplő létesítményeknek a Közösségbe történő kivitelt hivatalosan engedélyezte;

d) a harmadik ország illetékes hatóságának jogosultnak kell lennie azon létesítmény Közösségbe történő kiviteli tevékenységének felfüggesztésére, amelyre vonatkozóan e hatóság biztosítékot nyújtott, amennyiben az említett biztosítékokat többé nem nyújtják;

e) egy közösségi vagy tagállambeli bizottság egy vizsgálat keretében ellenőrizte a létesítmények engedélyezéséért felelős illetékes hatóság felépítését és szervezetét, valamint ezen illetékes hatóság jogköreit, illetve azon biztosítékokat, amelyeket a közösségi szabályok alkalmazására való tekintettel nyújt. Ezen ellenőrzésnek ki kell terjednie bizonyos számú olyan létesítmény helyszíni ellenőrzésére is, amely a harmadik ország által adott jegyzéken vagy jegyzékeken szerepel.

(2) A Bizottság a halászati termékek esetében a 91/493/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerint - a 4. cikkben szabályozott eljárással összhangban - egy jegyzéket állít össze azon harmadik országokról vagy azok olyan részeiről, amelyekből a halászati termékek behozatala abban az esetben engedélyezett, ha a harmadik ország illetékes hatósága a Bizottságnak legalább a 91/493/EGK irányelvben megállapított biztosítékokkal egyenértékű biztosítékokat nyújt.

(3) A Bizottság az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban az új információ figyelembe vétele érdekében módosíthatja vagy kiegészítheti az (1) és (2) bekezdésekben előírt jegyzékeket.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság a többi feltétel teljesülése esetén ideiglenes jegyzéket állíthat össze azon létesítményekről, amelyekből a behozatal a 4. cikkben szabályozott eljárással összhangban engedélyezett. Az e jegyzékeken szereplő létesítményekből származó behozatalra azonban nem vonatkozik a 90/675/EGK irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kisebb gyakoriságú ellenőrzés, amennyiben az említett irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerint az e harmadik ország létesítményeiből származó behozatal vonatkozásában szolgáltatott információk eredményei nem állnak rendelkezésre.

3. cikk

(1) Az 5. cikkben meghatározott eljárást alkalmazni lehet továbbá:

i. a 72/462/EGK irányelv 4. cikkével és az érintett harmadik ország által biztosított információval összhangban összeállított, engedélyezett létesítmények jegyzékei módosítására;

ii. a 91/493/EGK irányelv 11. cikkének (5) bekezdésében és az érintett harmadik ország által biztosított információval összhangban összeállított létesítmények és/vagy feldolgozó hajók jegyzékei módosítására;

iii. a 91/492/EGK irányelv 9. cikkének (3) bekezdésének c) pontjával összhangban összeállított létesítmények jegyzékei, illetve az említett irányelv 9. cikke (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban kijelölt tenyésztési területek jegyzékei módosítására az érintett harmadik ország által biztosított információval összhangban;

iv. a 92/118/EGK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban összeállított létesítmények jegyzéke módosítására.

(2) Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli, a jegyzék módosítása előtt helyszíni ellenőrzést kell végrehajtania.

4. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyeket haladéktalanul a 68/361/EGK határozattal [11] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottsághoz (a továbbiakban: bizottság) kell továbbítani az elnökön keresztül, vagy saját kezdeményezésére, vagy a képviselő tagállam kérésére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve, ha a Tanács az említett javaslatot egyszerű többséggel elutasította.

5. cikk

(1) A Bizottság a javasolt változtatások kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a tagállamokat az érintett harmadik országok által javasolt, a létesítmények jegyzékét érintő változtatásokról és módosításokról.

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben említett létesítmények jegyzékeire vonatkozó változások kézhezvételétől számított hét munkanapon belül írásos véleményüket meg kell küldeniük a Bizottság számára.

(3) i. Ha legalább egy tagállam írásos véleményt nyújt be a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a Bizottság öt munkanapon belül tájékoztatja a tagállamokat és az ügyet az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság következő ülésének napirendjén a 4. cikkben meghatározott eljárással összhangban döntéshozatalra kell bocsátani.

ii. Ha a tagállamoktól nem érkezik vélemény a (2) bekezdésben megadott határidőn belül, a jegyzék változásait a tagállamok által elfogadottnak kell tekinteni. A Bizottság öt munkanapon belül értesíti a tagállamokat, és a tagállamok részéről az információ kézhezvételét követő öt nap után az e létesítményekből történő behozatal engedélyezhető.

(4) A Bizottság rendszeresen, legalább hathavonta elfogadja a létesítmények jegyzékének frissítésére vonatkozó határozatokat, és közzéteszi azokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

6. cikk

A 94/941/EGK határozat hatályát veszti.

7. cikk

A Bizottság a 4. cikkben említett eljárással összhangban elfogadhatja a szükséges átmeneti intézkedéseket a létesítmények ideiglenes jegyzékeinek e határozattal összhangban történő létrehozásának és szabályszerű alkalmazásának megkönnyítése érdekében.

8. cikk

E határozat alkalmazása céljából a biztonsági intézkedések végrehajtása tekintetében a 90/675/EGK irányelv 19. cikkét kell alkalmazni. Ismételt szabályszegés esetén a Bizottság az érintett létesítményt leveszi az ideiglenes jegyzékről.

9. cikk

A határozat 1996. december 31-ig érvényes, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel meg nem hosszabbítja annak időbeli hatályát.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Vasseur

[1] HL L 208., 1994.7.28., 9. o.

[2] HL L 276., 1994.10.3., 13. o.

[3] HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 92/116/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 1. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb az 1601/92/EGK rendelettel (HL L 173., 1992.6.27., 13. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 268., 1991.9.24., 1. o. A legutóbb az EGT megállapodással módosított irányelv.

[6] HL L 268., 1991.9.24., 15. o. A legutóbb az EGT megállapodással módosított irányelv.

[7] HL L 268., 1992.9.14., 35. o. A legutóbb a 92/116/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 1. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 268., 1992.9.14., 1. o. A legutóbb a 94/330/EK bizottsági határozattal (HL L 146., 1994.6.11., 23. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 94/723/EK bizottsági határozattal (HL L 288., 1994.11.9., 48. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A legutóbb az 1601/92/EGK rendelettel (HL L 173., 1992.6.27., 13. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995D0408 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995D0408&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.