32019L0520[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/520 irányelve (2019. március 19.) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/520 IRÁNYELVE

(2019. március 19.)

az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) jelentős mértékben módosították. Mivel további módosítások szükségesek, az említett irányelvet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2) Célszerű biztosítani az elektronikus útdíjszedési rendszerek tagállamokban és szomszédos országokban való széleskörű elterjedését, és lehetőség szerint a jövőbeni uniós útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki fejlesztéseknek megfelelő megbízható, felhasználóbarát és költséghatékony rendszereket. Az elektronikus útdíjszedési rendszereket ezért átjárhatóvá kell tenni, hogy csökkenjenek az Unióban az útdíjak fizetéséhez kapcsolódó költségek és terhek.

(3) Az átjárható elektronikus útdíjszedési rendszerek hozzájárulnak az útdíjakkal kapcsolatos uniós jog céljainak teljesítéséhez.

(4) Az átjárhatóság hiánya komoly problémát jelent az elektronikus útdíjszedési rendszerek esetében, ahol a fizetendő útdíj a jármű által megtett távolsághoz (távolságalapú útdíjak) vagy a jármű által egy meghatározott ponton való áthaladáshoz (például behajtási díjszedés) kapcsolódik. Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságára vonatkozó rendelkezéseknek ezért csak a fenti rendszerekre szabad vonatkozniuk, azokra a rendszerekre pedig nem, amelyek esetében a fizetendő útdíj a jármű által a díjköteles infrastruktúrán eltöltött időhöz kapcsolódik (például időalapú rendszerek, úgymint a matricák).

(5) Valamennyi típusú - távolságalapú, behajtáson alapuló vagy időalapú, elektronikus vagy manuális - rendszer esetében komoly problémát jelent az Unióban az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség határokon átnyúló végrehajtása. Ezért az útdíjfizetés elmulasztását követő határokon átnyúló végrehajtás problémájának kezelése érdekében a határokon átnyúló információcserére vonatkozó rendelkezéseket valamennyi említett rendszerre alkalmazni kell.

(6) A nemzeti jogban az útdíjfizetés elmulasztása minősíthető akár szabálysértésnek, akár bűncselekménynek. Ezt az irányelvet a jogsértés minősítésétől függetlenül alkalmazni kell.

(7) A parkolási díjakat ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól, mivel azok osztályozása nem következetes az Unióban, az infrastruktúra használatához pedig csak közvetetten kapcsolódnak.

(8) Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága szükségessé teszi az alkalmazott technológia és az átjárhatósági rendszerelemek közötti interfészek harmonizációját.

(9) A technológiák és az interfészek harmonizációját olyan megfelelő nyitott és nyilvános szabványok kidolgozásával és fenntartásával kell támogatni, amelyek megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhetők valamennyi rendszerszolgáltató részére.

(10) Annak érdekében, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatók (a továbbiakban: az EETS-szolgáltatók) a fedélzeti berendezésükkel képesek legyenek az előírt kommunikációs technológiákat lefedni, lehetővé kell tenni az EETS-szolgáltatók számára, hogy a járművön már jelen lévő egyéb hardver- és szoftverrendszereket, így például a műholdas navigációs rendszereket vagy a kézi eszközöket használják és azokhoz kapcsolódjanak.

(11) A könnyűgépjárművek esetében jelenleg használatos elektronikus útdíjszedési rendszerek különleges jellemzőire is tekintettel kell lenni. Mivel jelenleg ezen elektronikus útdíjszedési rendszerek egyike sem használ sem műholdas helymeghatározást, sem mobiltávközlést, lehetővé kell tenni az EETS-szolgáltatók számára, hogy meghatározott ideig olyan fedélzeti berendezéssel lássák el a könnyűgépjárművek használóit, amelyek csak az 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával való használatra alkalmasak. Ez az eltérés nem érintheti a tagállamok azon jogát, hogy műholdalapú útdíjszedést vezessenek be a könnyűgépjárművek tekintetében.

(12) Az automatikus rendszámfelismerő technológián alapuló útdíjszedési rendszerek az útdíjszedési műveletek több manuális ellenőrzését igénylik a háttérirodai folyamatok során, mint a fedélzeti berendezést használó rendszerek. A fedélzeti berendezést használó rendszerek hatékonyabbak a nagy kiterjedésű elektronikus díjszedési területeken, míg az automatikus rendszámfelismerő technológiát használó rendszerek jobban megfelelnek a kis kiterjedésű területeken, például városi útdíjszedő rendszerek esetében, ahol a fedélzeti berendezés alkalmazása aránytalan költségeket vagy adminisztratív terheket jelentene. Az automatikus rendszámfelismerő technológia különösen más technológiákkal kombinálva lehet hasznos.

(13) Az automatikus rendszámfelismerő technológián alapuló megoldásokkal kapcsolatos műszaki fejlődésre tekintettel ösztönözni kell a szabványügyi szerveket a szükséges műszaki szabványok meghatározására.

(14) Az EETS-szolgáltatók egyedi jogainak és kötelezettségeinek vonatkozniuk kell azon szervezetekre, amelyek igazolják bizonyos követelmények teljesítését és EETS-szolgáltatóként nyilvántartásba vételre kerültek a letelepedés szerinti tagállamban.

(15) A piac tisztességes és hatékony működésének biztosítása érdekében világosan meg kell határozni a legfontosabb EETS-szereplők - vagyis az EETS-szolgáltatók, az útdíjszedők és az EETS-felhasználók - jogait és kötelezettségeit.

(16) Különösen fontos az EETS-szolgáltatók bizonyos jogainak - mint például a bizalmas üzleti adatok védelméhez való jognak - oly módon történő védelme, hogy az ne befolyásolja hátrányosan az útdíjszedők és az EETS-felhasználók számára nyújtott szolgáltatások minőségét. Az útdíjszedőtől különösen meg kell követelni, hogy bizalmas üzleti adatokat ne közöljön az EETS-szolgáltató versenytársaival. Az EETS-szolgáltatók által az útdíjak kiszámítása és felszámítása céljából vagy az EETS-szolgáltatók által az EETS-felhasználók járműveire felszámított útdíj kiszámításának ellenőrzéséhez az útdíjszedőkkel közölt adatok mennyiségét és típusát szigorúan a minimumra kell korlátozni.

(17) Az elektronikus útdíjszedési rendszerek általános hatékonyságának növelése érdekében az EETS-szolgáltatókat kötelezni kell az útdíjszedőkkel a végrehajtás terén tett erőfeszítéseik terén folytatott teljeskörű együttműködésre. Ezért az útdíjfizetés elmulasztásának gyanúja esetén az útdíjszedők számára lehetővé kell tenni, hogy kikérjék az EETS-szolgáltatótól a járműre, illetve annak tulajdonosára vagy üzemben tartójára - aki az EETS-szolgáltató ügyfele - vonatkozó adatokat, feltéve, hogy ezeket az adatokat a végrehajtáson kívül semmilyen más célra nem használják fel.

(18) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy egy adott EETS-területen az EETS-szolgáltatók valamennyi ügyfélért megkülönböztetéstől mentes módon versenyezhessenek, fontos biztosítani számukra annak lehetőségét, hogy az adott területre vonatkozóan kellő időben akkreditált szolgáltatóvá válhassanak ahhoz, hogy a szolgáltatásaikat az útdíjszedési rendszer működésének első napjától kezdve kínálni tudják a felhasználók számára.

(19) Az útdíjszedőknek megkülönböztetésmentes módon biztosítaniuk kell az EETS-szolgáltatók számára az EETS-területükhöz való hozzáférést.

(20) Az átláthatóság, valamint az összes EETS-szolgáltatónak az EETS-területekhez való megkülönböztetésmentes hozzáférése érdekében az útdíjszedőknek a hozzáférési jogokra vonatkozó minden szükséges információt közzé kell tenniük egy EETS-területi nyilatkozatban.

(21) A tagállam vagy az útdíjszedő által a fedélzeti berendezések felhasználóinak kínált valamennyi útdíjkedvezményt vagy -engedményt átláthatóan kell megállapítani és nyilvánosan közzé kell tenni, valamint azokat azonos feltételek mellett kell elérhetővé tenni az EETS-szolgáltatók ügyfelei számára.

(22) Az EETS-szolgáltatóknak jogosultnak kell lenniük átlátható, megkülönböztetésmentes és azonos módszer alapján kiszámított tisztességes díjazásra.

(23) Az útdíjszedők számára lehetővé kell tenni, hogy az EETS-szolgáltatók díjazásából levonják az elektronikus útdíjszedési rendszer EETS-specifikus elemeinek biztosítása, üzemeltetése és karbantartása kapcsán felmerülő megfelelő költségeket.

(24) Az EETS-szolgáltatóknak meg kell fizetniük az útdíjszedő részére az ügyfeleikre kirótt valamennyi útdíjat. Az EETS-szolgáltatókat mindazonáltal nem lehet felelőssé tenni az ügyfeleik által ki nem fizetett útdíjakért, amennyiben ez utóbbiak olyan fedélzeti berendezéssel rendelkeznek, amely az útdíjszedő részére érvénytelenítettként volt bejelentve.

(25) Amennyiben egy útdíjszedési szolgáltatóként eljáró jogalany valamely elektronikus útdíjszedési rendszerben más szerepeket is betölt, vagy pedig az elektronikus útdíjszedéshez közvetlenül nem kapcsolódó más tevékenységet is folytat, kötelezni kell arra, hogy olyan könyvviteli nyilvántartást vezessen, amely lehetővé teszi az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó költségek és bevételek világos megkülönböztetését az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó költségektől és bevételektől, valamint arra, hogy a megfelelő egyeztető szervet vagy igazságügyi hatóságot kérésre tájékoztassa az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó költségekről és bevételekről. Az útdíjszedési szolgáltatóként végrehajtott tevékenységek és más tevékenységek közötti keresztfinanszírozás nem megengedett.

(26) A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy bármely EETS-szolgáltatónál igénybe vegyék az EETS-t, tekintet nélkül az állampolgárságukra, a lakóhelyük szerinti tagállamra és a járműjük nyilvántartási helye szerinti tagállamra.

(27) A kettős fizetés elkerülése és a felhasználók számára a jogbiztonság biztosítása céljából az útdíjnak a felhasználó által az EETS-szolgáltató részére történő megfizetését úgy kell tekinteni, hogy azzal a felhasználó teljesíti az adott útdíjszedővel szemben fennálló kötelezettségeit.

(28) Az útdíjszedők és az EETS-szolgáltatók közötti szerződéses kapcsolatoknak többek között biztosítaniuk kell az útdíjak megfelelő megfizetését.

(29) Az útdíjszedők és az EETS-szolgáltatók között a szerződéskötésre irányuló tárgyalások során, illetve a szerződéses kapcsolatuk keretében felmerülő viták rendezésére közvetítési eljárást kell létrehozni. Az útdíjszedőknek és az EETS-szolgáltatóknak az EETS-területekhez való megkülönböztetésmentes hozzáféréshez való jogával kapcsolatos viták rendezése céljából tagállami egyeztető szervekhez kell fordulniuk.

(30) Az egyeztető szerveknek felhatalmazással kell rendelkezniük annak ellenőrzésére, hogy az EETS-szolgáltatóknak előírt szerződéses feltételek megkülönböztetésmentesek-e. Különösen annak ellenőrzésére kell felhatalmazással rendelkezniük, hogy az útdíjszedők által az EETS-szolgáltatóknak kínált díjazás tiszteletben tartja-e az ezen irányelvben foglalt elveket.

(31) Az EETS-felhasználók forgalmi adatai lényeges információt jelentenek a tagállamok közlekedéspolitikájának javítása szempontjából. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a közlekedéspolitikák kidolgozása és a közlekedésszervezés javítása, vagy más, az állam általi nem kereskedelmi célú használat céljából kikérjenek ilyen adatokat az útdíjszedési szolgáltatóktól - az EETS-szolgáltatókat is beleértve -, a vonatkozó adatvédelmi szabályokkal összhangban.

(32) Szükség van egy keretre, amely meghatározza az EETS-szolgáltatóknak egy adott EETS-terület tekintetében való akkreditálására vonatkozó eljárásokat, és amely tisztességes piaci hozzáférést biztosít, valamint egyúttal garantálja a szolgáltatás megfelelő szintjét. Az EETS-területi nyilatkozatban részletesen ismertetni kell az EETS-szolgáltatónak az EETS-területre való akkreditációjával kapcsolatos eljárást, különösen az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának ellenőrzésére vonatkozó eljárást. Minden EETS-szolgáltató esetében ugyanazt az eljárást kell alkalmazni.

(33) Annak biztosítása érdekében, hogy az EETS-piac szereplői könnyen hozzáférhessenek az információkhoz, a tagállamoknak az EETS-sel kapcsolatos valamennyi fontos adatot össze kell gyűjteniük és közzé kell tenniük nyilvánosan hozzáférhető nemzeti nyilvántartásokban.

(34) A technológiai fejlődés lehetővé tétele érdekében fontos, hogy az útdíjszedők tesztelhessenek új útdíjszedési technológiákat vagy koncepciókat. E teszteknek azonban korlátozottaknak kell lenniük, és az EETS-szolgáltatók nem kötelezhetők az azokban történő részvételre. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy ne engedélyezze e tesztek végrehajtását, ha azok veszélyeztethetik a rendes elektronikus útdíjszedési rendszerek vagy az EETS megfelelő működését.

(35) Az elektronikus útdíjszedési rendszerek műszaki előírásaiban mutatkozó nagy különbségek akadályozhatják az elektronikus útdíjszedési rendszerek uniós szintű átjárhatóságának elérését, és ezáltal hozzájárulnak a jelenlegi helyzet fennmaradásához, amelyben a felhasználóknak több fedélzeti berendezésre van szükségük ahhoz, hogy az Unióban útdíjat fizessenek. Ez a helyzet hátrányosan érinti a szállítási műveletek hatékonyságát, az útdíjszedési rendszerek költséghatékonyságát és a közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósítását. A helyzetet okozó problémákat ezért orvosolni kell.

(36) Bár a határokon átnyúló átjárhatóság az Unió egész területén javul, a közép- és hosszú távú célkitűzés az, hogy egyetlen fedélzeti berendezéssel lehessen utazni az egész Unióban. Ezért az úthasználókat érintő adminisztratív terhek és költségek elkerülése érdekében fontos, hogy a Bizottság ütemtervet dolgozzon ki e célkitűzés elérése, valamint a személyek és áruk Unión belüli szabad mozgásának elősegítése érdekében, anélkül, hogy az hátrányosan befolyásolná a piaci versenyt.

(37) Az EETS piaci alapú szolgáltatás, ezért az EETS-szolgáltatók nem kötelezhetők arra, hogy az egész Unióban biztosítsák szolgáltatásaikat. A felhasználók érdekében azonban az EETS-szolgáltatóknak minden EETS-területet le kell fedniük bármely olyan tagállamban, ahol szolgáltatást nyújtanak. A Bizottságnak továbbá értékelnie kell, hogy az EETS-szolgáltatók számára biztosított rugalmasság a kis vagy külső EETS-területek EETS-ből való kizárását eredményezi-e, és amennyiben igen, szükség esetén intézkedéseket kell hoznia.

(38) Az EETS-területi nyilatkozatnak részletesen ismertetnie kell az EETS-szolgáltatóknak az adott EETS-területen végzett műveleteire vonatkozó kereskedelmi keretfeltételeket. Ismertetnie kell különösen az EETS-szolgáltatók díjazásának kiszámításához használt módszert.

(39) Új elektronikus útdíjszedési rendszer bevezetése vagy a meglévő rendszer lényeges módosítása esetén az útdíjszedőnek kellő időben közzé kell tennie az új vagy naprakésszé tett EETS-területi nyilatkozatokat ahhoz, hogy legkésőbb egy hónappal a rendszer üzembe helyezésének napja előtt sor kerülhessen az EETS-szolgáltatók rendszerbe való akkreditációjára, illetve újbóli akkreditációjára. Az útdíjszedőnek úgy kell megterveznie és lefolytatnia az EETS-szolgáltatók akkreditációjára, illetve újbóli akkreditációjára vonatkozó eljárást, hogy azt az új vagy lényegesen módosított rendszer üzembe helyezése előtt legkésőbb egy hónappal be lehessen fejezni. Az útdíjszedőknek tiszteletben kell tartaniuk a tervezett eljárás rájuk eső részét az EETS-területi nyilatkozatban meghatározottak szerint.

(40) Az útdíjszedők nem kérhetnek vagy követelhetnek meg az EETS-szolgáltatóktól olyan egyedi műszaki megoldásokat, amelyek veszélyeztethetik a többi EETS-területtel és az EETS-szolgáltató meglévő átjárhatósági rendszerelemeivel való átjárhatóságot.

(41) Az EETS jelentős mértékben csökkentheti a nemzetközi közúti fuvarozók és járművezetők adminisztratív költségeit és adminisztratív terheit.

(42) Az EETS-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy számlát állítsanak ki az EETS-felhasználóknak. Az útdíjszedők számára ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy kérhessék, hogy a számlákat a megbízásukból és a nevükben küldjék ki, mivel közvetlenül az EETS-szolgáltató nevében történő számlázásnak bizonyos EETS-területek esetében kedvezőtlen adminisztratív következményei és adóvonzatai lehetnek.

(43) Minden olyan tagállamnak, amely legalább két EETS-területtel rendelkezik, az útdíjszedőkkel való kapcsolat elősegítése érdekében kapcsolattartó irodát kell kijelölnie azon EETS-szolgáltatók számára, amelyek EETS-t kívánnak nyújtani a területén.

(44) Az elektronikus útdíjszedési és más szolgáltatások, például a kooperatív ITS (C-ITS) alkalmazások a rövid hatótávolságú, járművek közötti, illetve jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció céljára hasonló technológiákat és szomszédos frekvenciasávokat alkalmaznak. A várható költségek, előnyök, technikai akadályok és azok lehetséges megoldásai részletes értékelését követően a jövőben érdemes megvizsgálni más, újonnan megjelenő technológiák alkalmazásának lehetőségét az elektronikus útdíjszedésben. Fontos intézkedéseket bevezetni az 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiába fektetett eddigi beruházásoknak a más technológiák kedvezőtlen hatásával szembeni védelme céljából.

(45) Az állami támogatásra vonatkozó jog és a versenyjog sérelme nélkül lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy intézkedéseket dolgozzanak ki az elektronikus útdíjszedés és számlázás előmozdítására.

(46) Az EETS tekintetében releváns szabványoknak a szabványügyi szervek általi felülvizsgálatakor megfelelő átmeneti rendelkezésekről kell gondoskodni annak érdekében, hogy biztosított legyen az EETS folytonossága, és a szabványok felülvizsgálatának időpontjában már használatban lévő, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeknek az útdíjszedési rendszerekkel való kompatibilitása.

(47) Az EETS-nek lehetővé kell tennie az intermodalitás fejlődését, miközben tiszteletben tartja a "felhasználó fizet" és a "szennyező fizet" elveket.

(48) Az elektronikus útdíjakat meg nem fizető, külföldi illetőségű személyek azonosításával kapcsolatos problémák hátráltatják az elektronikus útdíjszedési rendszerek további elterjedését, valamint a "felhasználó fizet" és a "szennyező fizet" elv szélesebb körű alkalmazását az uniós utakon, ezért meg kell találni az ilyen személyek azonosításának és személyes adataik kezelésének módját.

(49) A következetesség és a források hatékony felhasználása érdekében az útdíjfizetést elmulasztó úthasználókkal és járműveikkel kapcsolatos információcserét szolgáló rendszernek ugyanazokon az eszközökön kell alapulnia, mint az (EU) 2015/413 európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) meghatározott, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk cseréjéhez használt rendszernek.

(50) Egyes tagállamokban az útdíjfizetés elmulasztása csak akkor kerül megállapításra, ha a felhasználót értesítették az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségről. Mivel ez az irányelv e tekintetben nem harmonizálja a nemzeti jogszabályokat, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ezt az irányelvet a felhasználók és a járművek értesítés céljából történő azonosítására alkalmazzák. E kiterjesztett alkalmazást azonban kizárólag bizonyos feltételek teljesülése esetén szabad lehetővé tenni.

(51) Az útdíjfizetés elmulasztását követően a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében indított eljárások uniós szinten nincsenek harmonizálva. Az azonosított úthasználó gyakran lehetőséget kap arra, hogy közvetlenül az útdíj beszedéséért felelős szervnek megfizesse az esedékes útdíjat vagy egy fix összegű pótdíjat, mielőtt a tagállami hatóságok bármilyen további közigazgatási- vagy büntetőeljárást megindítanának. Fontos, hogy az útdíjfizetés elmulasztásának orvoslására irányuló ilyen hatékony eljárás az összes úthasználó számára azonos feltételekkel álljon rendelkezésre. E célból a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kiadhassák az útdíj beszedéséért felelős szerv számára az útdíjfizetés elmulasztásában érintett jármű és tulajdonosa vagy üzemben tartója azonosításához szükséges adatokat, feltéve, hogy a személyes adatok megfelelő védelme biztosított. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett szerv által kibocsátott fizetési felszólítás teljesítése orvosolja az útdíjfizetés elmulasztását.

(52) Egyes tagállamokban a fedélzeti berendezés hiánya vagy hibás működése az útdíjfizetés elmulasztásának minősül, amennyiben az útdíjfizetés kizárólag fedélzeti berendezés használatával lehetséges.

(53) A tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk azokat az információkat és adatokat, amelyekre szükség van az útdíjfizetést elmulasztó úthasználókkal kapcsolatos információcseréhez használt rendszer hatékonyságának és eredményességének értékeléséhez. A Bizottságnak értékelnie kell a kapott adatokat és információkat, és szükség esetén ezen irányelv módosítását kell javasolnia.

(54) Az Unióban az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség határokon átnyúló végrehajtását még inkább elősegítő lehetséges intézkedések elemzése mellett a Bizottságnak jelentésében értékelnie kell a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtás szükségességét is.

(55) Mind az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség végrehajtása, mind azon járműnek, valamint a jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának azonosítása, amelynek, illetve akinek esetében megállapítást nyert az útdíjfizetés elmulasztása, mind a felhasználóról történő információgyűjtés annak biztosítása érdekében, hogy az útdíjszedő teljesíti az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeit, a személyes adatok kezelését vonja maga után. A személyes adatok kezelését az uniós szabályokkal összhangban kell végezni, többek között az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6), az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (7), valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (8) megfelelően. A személyes adatok védelméhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke kifejezetten elismeri.

(56) Ez az irányelv nem befolyásolja a tagállamok szabadságát abban a tekintetben, hogy a közúti infrastruktúra használatáért felszámított díjak vonatkozásában és adózási ügyekben szabályokat állapítsanak meg.

(57) Az útdíjfizetés elmulasztása által érintett járművekkel, valamint az ilyen járművek tulajdonosaival vagy üzemben tartóival kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek az uniós jogban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében történő módosítására vonatkozóan. A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a járműveknek az alkalmazandó díjrendszerek meghatározása céljából történő besorolására vonatkozó részletek meghatározására, az EETS-felhasználóknak az EETS-szolgáltató felé teljesítendő adatszolgáltatással, valamint a fedélzeti berendezés használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek további meghatározására, az átjárhatósági rendszerelemekre - a biztonság és az egészségvédelem, a megbízhatóság és rendelkezésre állás, a környezetvédelem, a műszaki összeegyeztethetőség, a biztonság és a magánélet védelme, valamint a működés és az irányítás terén - vonatkozó követelmények meghatározására, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó általános infrastrukturális követelmények meghatározására, valamint a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételek meghatározására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (9) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(58) Ezen irányelv végrehajtásához egységes feltételekre van szükség a műszaki és adminisztratív előírásoknak az EETS-szereplőket érintő eljárások és az őket összekapcsoló interfészek tagállamokban való kiépítése tekintetében történő alkalmazását illetően, elősegítendő az átjárhatóságot és biztosítandó, hogy a nemzeti útdíjszedési piacokra egyenértékű szabályok vonatkozzanak. Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása és az említett műszaki és adminisztratív előírások meghatározása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10) megfelelően kell gyakorolni.

(59) Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében megjelölt irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket.

(60) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különös tekintettel a személyes adatok védelmére.

(61) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1) Ez az irányelv meghatározza az alábbi célokat szolgáló feltételeket:

a) az elektronikus útdíjszedő rendszerek átjárhatóságának biztosítása az egész uniós közúthálózatra, városi és városok közötti autópályákra, fő- és mellékutakra, valamint különböző infrastruktúra-elemekre, mint például az alagutak vagy a hidak, továbbá a kompokra vonatkozóan; valamint

b) az Unión belüli bárminemű útdíj fizetésének elmulasztása által érintett járművekre, valamint az ilyen járművek tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó gépjármű-nyilvántartási adatok határokon átnyúló cseréjének elősegítése.

A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében ezen irányelv alkalmazása nem érinti a tagállamok azon döntéseit, hogy bizonyos járműtípusokra útdíjakat szabhassanak ki, továbbá meghatározhassák e díjak mértékét és rendeltetését.

(2) A 3-22. cikk nem vonatkozik:

a) a 2. cikk 10. pontja értelmében vett, nem elektronikus útdíjszedő rendszerekre; valamint

b) olyan kicsi, szigorúan helyi útdíjszedő rendszerekre, amelyek esetében a 3-22. cikk követelményeinek való megfeleléshez szükséges költségek nem állnának arányban az elérhető előnyökkel.

(3) Ez az irányelv nem vonatkozik a parkolási díjakra.

(4) Az Unióban az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóvá tételére irányuló célkitűzést az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS) révén kell elérni, amely kiegészíti a tagállamok nemzeti elektronikus útdíjszedési szolgáltatásait.

(5) Ahol a nemzeti jog előírja az útdíjfizetés elmulasztásának megállapítását megelőzően a felhasználó fizetési kötelezettségről való értesítését, a tagállamok alkalmazhatják ezt az irányelvet a jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának és magának a járműnek kizárólag értesítés céljából történő azonosítására is, ha a következő feltételek kivétel nélkül teljesülnek:

a) nincs más mód a jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának azonosítására; valamint

b) a nemzeti jog értelmében a jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának a fizetési kötelezettségről való értesítése kötelező szakasza az útdíjfizetési eljárásnak.

(6) Amennyiben valamely tagállam alkalmazza az (5) bekezdést, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettséget érintően a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében indított eljárásokat hatóságok végezzék. Ezen irányelvben az útdíjfizetés elmulasztására történő utalások magukban foglalják az (5) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket, ha az a tagállam, amelyben a díjfizetés elmulasztására sor kerül, alkalmazza az említett bekezdést.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "útdíjszedési szolgáltatás": olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az egyetlen szerződéssel és szükség esetén egy fedélzeti berendezéssel rendelkező felhasználók számára, hogy egy vagy több EETS-területen járművet használjanak, és amely szolgáltatás magában foglalja a következőket:

a) szükség esetén egyedi kialakítású fedélzeti berendezés biztosítása a felhasználók számára és e berendezés működőképességének fenntartása;

b) annak garantálása, hogy a felhasználó megfizesse az útdíjszedőnek járó útdíjat;

c) a fizetési módok biztosítása a felhasználó számára, vagy egy már meglévő elfogadása;

d) az útdíj beszedése a felhasználótól;

e) a felhasználóval való ügyfélkapcsolatok kezelése; valamint

f) az útdíjszedő rendszerekre vonatkozó biztonsági és a magánélet védelmére vonatkozó politikák alkalmazása és betartása;

2. "útdíjszedési szolgáltató": olyan jogalany, amely egy vagy több EETS-területen egy vagy több járműosztály számára nyújt útdíjszedési szolgáltatásokat;

3. "útdíjszedő": köz- vagy magánjogi szervezet, amely az adott EETS-területen közlekedő járművekre útdíjakat szab ki;

4. "kijelölt útdíjszedő": olyan köz- vagy magánjogi szervezet, amelyet kijelöltek arra, hogy útdíjszedő legyen valamely jövőbeli EETS-területen;

5. "Európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS)": szerződés keretében egy EETS-szolgáltató által valamely EETS-felhasználó számára egy vagy több EETS-területen nyújtott útdíjszedési szolgáltatás;

6. "EETS-szolgáltató": olyan, a letelepedése szerinti tagállamban nyilvántartásba vett szervezet, amely külön szerződés keretében egy EETS-felhasználó számára hozzáférést biztosít az EETS-hez, és továbbítja az útdíjakat a megfelelő útdíjszedőnek;

7. "EETS-felhasználó": olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződéses viszonyban áll egy EETS-szolgáltatóval az EETS-hez való hozzáférés érdekében;

8. "EETS-terület": olyan út, úthálózat, infrastruktúra-elem, mint például híd vagy alagút, vagy komp, amelyek használatáért elektronikus útdíjszedési rendszer alkalmazásával útdíjat szednek;

9. "EETS nyújtására alkalmas rendszer": az elektronikus útdíjszedő rendszer azon elemei, amelyek kifejezetten szükségesek az EETS-szolgáltatók rendszeren belüli integrációjához és az EETS működéséhez;

10. "elektronikus útdíjszedési rendszer": olyan útdíjszedési rendszer, amelyben a felhasználó számára kizárólag abban az esetben keletkezik útdíjfizetési kötelezettség, ha az automatikus észlelő rendszer a járműben található fedélzeti berendezéssel való távoli kommunikáció vagy automatikus rendszámfelismerés útján érzékeli, hogy a jármű egy bizonyos helyen tartózkodik;

11. "fedélzeti berendezés": a jármű fedélzetén lévő beépített vagy hordozható, az útdíjszedési szolgáltatás részeként használandó hardver- és szoftverelemek összessége, melynek funkciója az adatok összegyűjtése, tárolása, kezelése és távolból történő fogadása/továbbítása, különálló eszközként vagy a járműbe beépítve;

12. "kiemelt szolgáltató": olyan útdíjszedési szolgáltató, amely olyan egyedi kötelezettségekkel - például a valamennyi érdekelt felhasználóval történő szerződéskötés kötelezettsége -, illetve olyan egyedi jogokkal - egyedi díjazás vagy garantált hosszú távú szerződés - rendelkezik, amely jogok és kötelezettségek eltérnek a többi szolgáltató jogaitól és kötelezettségeitől;

13. "átjárhatósági rendszerelem": minden olyan, az EETS-be beépített vagy beépítésre szánt alapvető összetevő, összetevőcsoport, berendezés-részegység vagy teljes berendezés, amelytől a szolgáltatás átjárhatósága közvetlenül vagy közvetetten függ, beleértve az anyagi és a szellemi javakat - például szoftvert - is;

14. "használatra való alkalmasság": az EETS-be reprezentatív jelleggel integrált átjárhatósági rendszerelem alkalmassága a meghatározott működési teljesítmény elérésére és fenntartására, egy adott útdíjszedő rendszerhez tekintetében;

15. "útdíj megállapításával összefüggő adatok": a felelős útdíjszedő által meghatározott olyan információk, amelyek egy gépjárműnek a megadott díjszedési területen való közlekedésért megállapított díj meghatározásához és az útdíjügylet lebonyolításához szükségesek;

16. "útdíjbevallás": az útdíjszedőnek tett bejelentés, amely az útdíjszedési szolgáltató és az útdíjszedő között megállapodott formátumban igazolja egy adott gépjármű jelenlétét egy EETS-területen;

17. "gépjármű-osztályozási paraméterek": a gépjárművel kapcsolatos információ, amellyel összhangban az útdíjakat az útdíj megállapításával összefüggő adatok alapján kiszámítják;

18. "háttériroda": az útdíjszedő, az útdíjszedők központi átjárhatósági adatbázist létrehozó csoportja vagy az EETS-szolgáltató által az elektronikus útdíjszedési rendszer keretében történő információgyűjtés, -feldolgozás és -küldés céljából használt központi elektronikus rendszer;

19. "lényegesen módosított rendszer": meglévő elektronikus útdíjszedési rendszer, amely olyan változáson ment vagy megy keresztül, amely szükségessé teszi, hogy az EETS-szolgáltatók változtatásokat hajtsanak végre az üzemben lévő átjárhatósági rendszerelemek tekintetében, például újraprogramozzák vagy kiigazítsák háttérirodájuk csatlakozási felületeit, mely változtatások mértéke újbóli akkreditálást tesz szükségessé;

20. "akkreditáció": az útdíjszedő által meghatározott és irányított eljárás, amelynek alá kell vetni az EETS-szolgáltatót, mielőtt engedélyeznék számára, hogy egy adott EETS-területen EETS-t nyújtson;

21. "útdíj": az úthasználó által egy adott úton, úthálózaton, infrastruktúra-elemen, mint például egy híd vagy egy alagút, vagy egy kompon való közlekedésért fizetendő díj;

22. "az útdíjfizetés elmulasztása": az úthasználó által valamely tagállamban az útdíjfizetés elmulasztásával elkövetett, az említett tagállam vonatkozó nemzeti rendelkezéseiben meghatározott jogsértés;

23. "a nyilvántartás helye szerinti tagállam": az a tagállam, amelyben az útdíjfizetés által érintett jármű nyilvántartásba van véve;

24. "nemzeti kapcsolattartó pont": valamely tagállamnak a gépjármű-nyilvántartási adatok határokon átnyúló cseréjére kijelölt illetékes hatósága;

25. "automatizált keresés": egy, több vagy az összes tagállam adatbázisaiból történő lekérdezésre szolgáló online hozzáférési eljárás;

26. "jármű": közúti személy- vagy áruszállítás céljára szánt vagy használt gépjármű vagy járműszerelvény;

27. "a jármű üzemben tartója": az a személy, akinek a neve alatt a jármű a nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás helye szerinti tagállam joga értelmében;

28. "nehézgépjármű": 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett tömegű jármű;

29. "könnyűgépjármű": 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb megengedett tömegű jármű.

3. cikk

Műszaki megoldások

(1) Az összes olyan új elektronikus útdíjszedési rendszernek, amely fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igényli, az elektronikus útdíjszedési műveletek végrehajtása céljából a következő technológiák közül egyet vagy többet alkalmaznia kell:

a) műholdas helymeghatározás;

b) mobilkommunikáció;

c) 5,8 GHz-es mikrohullámú technológia.

Jelentős technológiai fejlesztések végrehajtásakor a fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igénylő és más technológiákat alkalmazó, meglévő elektronikus útdíjszedési rendszereket is összhangba kell hozni az e bekezdés első albekezdésében foglalt követelményekkel.

(2) A Bizottság az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvben (12) meghatározott eljárással összhangban felkéri az érintett szabványügyi szerveket, hogy az (1) bekezdés első albekezdésében felsorolt technológiák és az automatikus rendszámfelismerő technológia tekintetében haladéktalanul fogadják el az elektronikus útdíjszedési rendszerek esetében alkalmazandó szabványokat és szükség esetén tegyék naprakésszé azokat. A Bizottság felkéri a szabványügyi szerveket, hogy gondoskodjanak az átjárhatósági rendszerelemek folyamatos kompatibilitásáról.

(3) A műholdas helymeghatározási technológiát alkalmazó és 2021. október 19. után forgalomba hozott fedélzeti berendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Galileo és az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) rendszer által biztosított helymeghatározási szolgáltatásokkal.

(4) A (6) bekezdés sérelme nélkül az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsátanak az EETS-felhasználók rendelkezésére, amelyek alkalmasak a tagállamokban működő, az (1) bekezdés első albekezdésében felsorolt technológiákat alkalmazó megfelelő elektronikus útdíjszedési rendszerekkel való együttes használatra, azokkal kölcsönösen átjárhatók és képesek azokkal kommunikálni.

(5) A fedélzeti berendezés használhat saját hardvert és szoftvert, vagy használhatja a járműben lévő egyéb hardverek és szoftverek elemeit, illetve használhatja mindkettőt. A fedélzeti berendezés az (1) bekezdés első albekezdésében felsorolt technológiáktól eltérő technológiákat is használhat a jármű egyéb hardverrendszereivel való kommunikáció céljára, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a biztonságot, a szolgáltatás minőségét és a magánélet védelmét.

Az EETS fedélzeti berendezés az útdíjszedéstől eltérő szolgáltatások működését is segítheti, feltéve, hogy e szolgáltatások működése egyetlen EETS-területen sem zavarja az útdíjszedési szolgáltatásokat.

(6) A tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a könnyűgépjárművek számára műholdas helymeghatározáson vagy mobiltávközlésen alapuló elektronikus útdíjszedési rendszereket vezessenek be, 2027. december 31-éig megengedett, hogy olyan EETS-területeken való használat céljára, amelyek esetében nincs szükség műholdas helymeghatározási vagy mobiltávközlési technológiák igénybevételére, az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsássanak a könnyűgépjárművek használói rendelkezésére, amelyek csak 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával való használatra alkalmasak.

II. FEJEZET

AZ EETS ÁLTALÁNOS ELVEI

4. cikk

Az EETS-szolgáltatók nyilvántartásba vétele

Minden tagállam megállapítja az EETS-szolgáltatók nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárást. A tagállamok azokat a szervezeteket veszik nyilvántartásba, amelyek a területükön vannak letelepedve, kérelmezik a nyilvántartásba vételt és igazolni tudják, hogy megfelelnek a következő követelményeknek:

a) EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkeznek;

b) rendelkeznek a szükséges műszaki berendezésekkel és az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségét igazoló EK-nyilatkozattal vagy tanúsítvánnyal;

c) hozzáértéssel rendelkeznek az elektronikus útdíjszedési szolgáltatások nyújtásában vagy más kapcsolódó területeken;

d) pénzügyi helyzetük megfelelő;

e) legalább kétévente auditált, átfogó kockázatkezelési tervvel rendelkeznek; valamint

f) jó hírnévvel rendelkeznek.

5. cikk

Az EETS-szolgáltatók jogai és kötelezettségei

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az általuk a 4. cikkel összhangban nyilvántartásba vett EETS-szolgáltatók nyilvántartásba vételük után 36 hónapon belül az összes EETS-területre kiterjedő EETS-szerződéseket kössenek legalább négy tagállam területén. Megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az említett EETS-szolgáltatók legkésőbb 24 hónappal azután, hogy egy adott tagállamban megkötötték az első EETS-szerződést, megkössék az érintett tagállamban az összes EETS-területre kiterjedő szerződéseket, kivéve azon EETS-területeket, ahol a felelős útdíjszedők nem tesznek eleget a 6. cikk (3) bekezdésének.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az általuk nyilvántartásba vett EETS-szolgáltatók mindenkor lefedjék az összes EETS-területet, amelynek lefedésére szerződéses kötelezettséget vállaltak. Megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha az EETS-szolgáltató azért nem tudja fenntartani egy EETS-terület lefedettségét, mert az útdíjszedő nem felel meg ezen irányelvnek, minél hamarabb helyreállítsa az érintett terület lefedettségét.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az általuk nyilvántartásba vett EETS-szolgáltatók tegyenek közzé tájékoztatást az általuk lefedett EETS-területekről és az ezzel kapcsolatos változásokról, valamint a nyilvántartásba vételtől számított egy hónapon belül tegyenek közzé részletes terveket szolgáltatásaik további EETS-területekre történő kiterjesztéséről, és e terveket évente naprakésszé teszik.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az általuk nyilvántartásba vett, illetve a területükön EETS-szolgáltatást nyújtó EETS-szolgáltatók szükség esetén olyan fedélzeti berendezést biztosítsanak az EETS-felhasználók részére, amely megfelel az ezen irányelvben, továbbá a 2014/53/EU (13) és a 2014/30/EU (14) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt követelményeknek. A tagállamok kérhetik az érintett EETS-szolgáltatókat, hogy igazolják az említett követelmények teljesülését.

(5) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön EETS-szolgáltatást nyújtó EETS-szolgáltatók jegyzéket vezessenek az EETS-felhasználókkal kötött EETS-szerződéseikhez kötődő, érvénytelenített fedélzeti berendezésekről. Megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az említett jegyzékeket szigorúan a személyes adatok védelméről szóló uniós szabályokban - többek között az (EU) 2016/679 rendeletben és a 2002/58/EK irányelvben - foglaltaknak megfelelően vezessék.

(6) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az általuk nyilvántartásba vett EETS-szolgáltatók nyilvánossá tegyék szerződési politikájukat az EETS-felhasználók számára.

(7) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön EETS-szolgáltatást nyújtó EETS-szolgáltatók az útdíjszedők rendelkezésére bocsássák az EETS-felhasználók járműveire vonatkozó útdíj kiszámításához és felszámításához, illetve az EETS-felhasználók járműveire az EETS-szolgáltatók által felszámított útdíj kiszámításának ellenőrzéséhez szükséges információkat.

(8) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön EETS-szolgáltatást nyújtó EETS-szolgáltatók együttműködjenek az útdíjszedőkkel a jogsértéssel gyanúsított személyek azonosítására irányuló erőfeszítéseik során. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy útdíjfizetés elmulasztásának gyanúja esetén az útdíjszedő megkaphassa az EETS-szolgáltatótól a díjfizetés elmulasztásának gyanújában érintett járművel, valamint az említett jármű tulajdonosával vagy üzemben tartójával - aki az érintett EETS-szolgáltató ügyfele - kapcsolatos adatokat. Az ilyen adatokat az EETS-szolgáltató köteles azonnal rendelkezésre bocsátani.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedő az ilyen adatokat ne közölje más útdíjszedési szolgáltatókkal. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az útdíjszedő és egy útdíjszedési szolgáltató ugyanazon szervezet, az adatokat kizárólag a jogsértéssel gyanúsított személyek azonosítására vagy a 27. cikk (3) bekezdésével összhangban használják.

(9) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön valamely EETS-területért felelős útdíjszedő megkaphassa az EETS-szolgáltatótól egyrészt az EETS-szolgáltató ügyfelei tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett összes olyan járműre vonatkozó adatokat, amelyek egy adott időszakban áthaladtak azon az EETS-területen, ahol az érintett útdíjszedő a felelős, másrészt az ezen járművek tulajdonosaira, illetve üzembentartóira vonatkozó adatokat, amennyiben az útdíjszedőnek az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségei teljesítéséhez szüksége van ezen adatokra. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-szolgáltatók a kért adatokat a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb két napon belül átadják. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedő ezen adatokat ne közölje más útdíjszedési szolgáltatókkal. A tagállamok továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az útdíjszedő és egy útdíjszedési szolgáltató ugyanazon szervezet, az útdíjszedő ezen adatokat kizárólag az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségei teljesítéséhez használja.

(10) Az EETS-szolgáltatók által az útdíjszedőknek átadott adatokat a személyes adatok védelméről szóló, az (EU) 2016/679 rendeletben foglalt uniós szabályoknak, továbbá a 2002/58/EK és az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni.

(11) A Bizottság legkésőbb 2019. október 19-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy a következők tekintetében részletesen megállapítsa az EETS-szolgáltatókra háruló kötelezettségeket:

a) a szolgáltatási szintjük nyomon követése és az útdíjszedőkkel való együttműködés az ellenőrzések során;

b) együttműködés az útdíjszedőkkel az útdíjszedők rendszereinek tesztelése során;

c) az EETS-felhasználóknak nyújtott szolgáltatás és műszaki támogatás, továbbá a fedélzeti berendezés egyedi paramétereinek beállítása;

d) az EETS-felhasználók részére kiállítandó számlák;

e) azon - a (7) bekezdésben említett - információk, amelyeket az EETS-szolgáltatóknak az útdíjszedők rendelkezésére kell bocsátania; valamint

f) az EETS-felhasználóknak a be nem vallott útdíj észleléséről nyújtott tájékoztatás.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

Az útdíjszedők jogai és kötelezettségei

(1) Amennyiben egy EETS-terület nem felel meg az ezen irányelvben előírt EETS-átjárhatósági műszaki és eljárási feltételeknek, azon tagállam, amelynek a területén az EETS-terület fekszik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a felelős útdíjszedő az érintett felekkel közösen értékelje a problémát, és amennyiben az a felelősségi körébe tartozik, korrekciós intézkedéseket hozzon az útdíjrendszer EETS-átjárhatóságának biztosítása céljából. Szükség esetén a tagállam naprakésszé teszi a 21. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartást a 21. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információ tekintetében.

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területén lévő valamely EETS-területért felelős összes útdíjszedő EETS-területi nyilatkozatot dolgozzon ki és tartson naprakészen, amely tartalmazza az EETS-területeikhez való hozzáférés EETS-szolgáltatókra vonatkozó általános feltételeit, összhangban a (9) bekezdésben említett végrehajtási jogi jog aktusokkal.

Amennyiben egy tagállam területén új elektronikus útdíjszedési rendszert alakítanak ki, az adott tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rendszerért felelős kijelölt útdíjszedő kellő időben közzétegye az EETS-területi nyilatkozatot, hogy az érdekelt EETS-szolgáltatók akkreditációjára - kellő figyelemmel a 15. cikk (1) bekezdésében említett átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának értékelését célzó eljárás időtartamára - legkésőbb egy hónappal az új rendszer üzembe helyezése előtt sor kerülhessen.

Ha egy tagállam területén az elektronikus útdíjszedési rendszert lényegesen módosítják, az adott tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy útdíjszedő kellő időben közzétegye a naprakésszé tett EETS-területi nyilatkozatot, hogy a már akkreditált EETS-szolgáltatók az új követelményekhez igazíthassák átjárhatósági rendszerelemeiket és - kellő figyelemmel a 15. cikk (1) bekezdésében említett átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának értékelését célzó eljárás időtartamára - legkésőbb egy hónappal a módosított rendszer üzembe helyezése előtt újra akkreditáltathassák magukat.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön lévő EETS-területekért felelős útdíjszedők megkülönböztetés nélkül elfogadják bármely EETS-szolgáltató azon kérését, hogy az említett EETS-területeken EETS-t nyújtson.

Egy EETS-szolgáltató csak akkor fogadható el egy adott EETS-területen, ha megfelel az EETS-területi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeknek és általános feltételeknek.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedők ne írhassák elő az EETS-szolgáltatók számára olyan különleges műszaki megoldások vagy eljárások alkalmazását, amelyek akadályozzák az EETS-szolgáltató átjárhatósági rendszerelemei és a többi EETS-terület elektronikus útdíjszedési rendszerei közötti átjárhatóságot.

Amennyiben egy útdíjszedő és egy EETS-szolgáltató nem jut megegyezésre, az ügy az érintett díjszedési területért felelős egyeztető szerv elé terjeszthető.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedő és az EETS-szolgáltató közötti, az EETS-nek az adott tagállam területén történő nyújtásával kapcsolatos szerződések lehetővé tegyék, hogy az útdíjra vonatkozó számlát közvetlenül az EETS-szolgáltató állítsa ki az EETS-felhasználó számára.

Az útdíjszedő kérheti az EETS-szolgáltatótól, hogy a nevében és a megbízásából állítsa ki a számlákat a felhasználónak, mely kérést az EETS-szolgáltatónak teljesítenie kell.

(5) Az útdíjszedő által az EETS-felhasználó részére kiszabott útdíj összege nem haladhatja meg a megfelelő nemzeti vagy helyi útdíj értékét. Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy az elektronikus útdíjszedési rendszer használatának népszerűsítése érdekében kedvezményeket vagy engedményeket vezessenek be. A tagállam vagy az útdíjszedő által a fedélzeti berendezések felhasználóinak kínált valamennyi útdíj-kedvezményt vagy -engedményt átláthatóan kell megállapítani és nyilvánosan közzé kell tenni, valamint azokat azonos feltételek mellett kell elérhetővé tenni az EETS-szolgáltatók ügyfelei számára.

(6) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedők EETS-területeiken elfogadjanak bármely olyan működő fedélzeti berendezést a velük szerződéses viszonyban álló EETS-szolgáltatóktól, amelyet a 15. cikk (7) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott eljárással összhangban hitelesítettek, és amely nem szerepel az érvénytelenített fedélzeti berendezések 5. cikk (5) bekezdésében említett jegyzékében.

(7) Az EETS útdíjszedőnek tulajdonítható működésképtelensége esetén az útdíjszedőnek gondoskodnia kell egy olyan csökkentett szolgáltatási módról, amely lehetővé teszi a (6) bekezdésben említett berendezéssel felszerelt gépjárművek számára, hogy biztonságosan, minimális késedelemmel közlekedhessenek anélkül, hogy felmerülne az útdíjfizetés elmulasztásának gyanúja.

(8) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedők az átjárhatósági rendszerelemek EETS-területeiken történő használatra való alkalmasságának értékelése során megkülönböztetésmentes módon együttműködjenek az EETS-szolgáltatókkal, a gyártókkal, illetve a bejelentett szervekkel.

(9) A Bizottság legkésőbb 2019. október 19-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el EETS-területi nyilatkozatban feltüntetendő minimális tartalom megállapítása céljából, mely magában foglalja a következőket:

a) az EETS-szolgáltatókkal szemben támasztott követelmények;

b) eljárási feltételek, ideértve a kereskedelmi feltételeket is;

c) az EETS-szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos eljárás; valamint

d) az útdíj megállapításával összefüggő adatok.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

Díjazás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-szolgáltatók díjazásra legyen jogosultak az útdíjszedő részéről.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-szolgáltatók díjazásának meghatározására szolgáló módszer átlátható, megkülönböztetésmentes és azonos legyen valamennyi, egy adott EETS területre akkreditált EETS szolgáltató vonatkozásában. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a módszer a kereskedelmi feltételek részeként közzétételre kerüljön az EETS-területi nyilatkozatban.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kiemelt szolgáltatóval rendelkező EETS-területeket illetően az EETS-szolgáltatók díjazásának kiszámolására szolgáló módszer ugyanazon struktúrát kövesse, mint a kiemelt szolgáltató által nyújtott hasonló szolgáltatások díjazása. Az EETS-szolgáltatók díjazásának összege eltérhet a kiemelt szolgáltató díjazásának összegétől, feltéve, hogy ezt a következők indokolják:

a) az EETS-szolgáltatók helyett a kiemelt szolgáltatóra háruló egyedi követelmények és kötelezettségek okán felmerülő költségek; valamint

b) az EETS-szolgáltatók díjazásából le kell vonni a díjszedési területén EETS nyújtására alkalmas rendszer rendelkezésre állásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az útdíjszedőt terhelő költségeken alapuló, az útdíjszedő által kivetett fix díjakat, amennyiben az útdíjba ezek a költségek nincsenek beépítve.

8. cikk

Útdíjak

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-szolgáltató és az útdíjszedő által alkalmazott gépjármű-osztályozás közötti eltérés esetén az egy adott járműre vonatkozó díjszabás meghatározása céljából az útdíjszedő által alkalmazott osztályozás legyen érvényes, kivéve, ha abban hiba mutatható ki.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedő kötelezhesse az EETS-szolgáltatót az EETS-szolgáltató által kezelt bármely EETS-felhasználói egyenleg vonatkozásában a megerősített útdíjbevallások alapján esedékes összeg, valamint a megerősítetten be nem vallott útdíj megfizetésére.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az EETS-szolgáltató megküldte egy útdíjszedőnek az érvénytelenített fedélzeti berendezések 5. cikk (5) bekezdésében említett jegyzékét, az EETS-szolgáltató a továbbiakban ne legyen felelőssé tehető az ilyen érvénytelenített fedélzeti berendezések használatából esetlegesen felmerülő útdíjakért. Az érvénytelenített fedélzeti berendezések jegyzékén szereplő bejegyzések számában, a jegyzék formátumában és a frissítés gyakoriságában az útdíjszedőknek és az EETS-szolgáltatóknak együttesen kell megállapodniuk.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a mikrohullámon alapuló útdíjszedési rendszerekben az útdíjszedő a megerősített útdíjbevallásokat eljuttassa az EETS-szolgáltatóknak az egyes EETS-felhasználóik tekintetében felszámított útdíjakra vonatkozóan.

(5) A Bizottság a 30. cikknek megfelelően legkésőbb 2019. október 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az alkalmazandó díjszabás meghatározását célzó gépjármű-osztályozással kapcsolatos részletek megállapítása céljából, ideértve a díjszabás kialakításához szükséges eljárásokat is. Az EETS által támogatandó gépjármű-osztályozási paraméterkészlet nem korlátozhatja az útdíjszedők díjszabásra vonatkozó döntését. A Bizottság gondoskodik a kellő rugalmasságról annak érdekében, hogy az EETS által támogatandó osztályozási paraméterkészletet a jövőben vélhetően felmerülő igények szerint változtatni lehessen. Az említett jogi aktusok nem érintik az 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (15) rögzített azon paraméterek meghatározását, amelyek alapján az útdíjak eltérőek.

9. cikk

Számvitel

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az útdíjszedési szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok olyan számviteli nyilvántartást vezessenek, amely lehetővé teszi az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó költségek és bevételek világos megkülönböztetését az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó költségektől és bevételektől. Az útdíjszedési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségekről és bevételekről kérésre tájékoztatni kell az érintett egyeztető szervet vagy igazságügyi hatóságot. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ne legyen megengedett az útdíjszedési szolgáltatóként végrehajtott tevékenységek és más tevékenységek közötti keresztfinanszírozás.

10. cikk

Az EETS-felhasználók jogai és kötelezettségei

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-felhasználók az állampolgárságra, a lakóhely szerinti tagállamra és a jármű nyilvántartási helye szerinti tagállamra való tekintet nélkül bármely EETS-szolgáltatónál igénybe vehessék az EETS-t. A szerződés megkötésekor az EETS-felhasználót kellően tájékoztatni kell az érvényes fizetési módokról, valamint az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatok védelméről szóló alkalmazandó jogszabályok által biztosított jogaikról.

(2) Amikor az EETS-felhasználó az EETS-szolgáltatója részére megfizeti az útdíjat, azt úgy kell tekinteni, hogy az említett EETS-felhasználó azzal eleget tesz az adott útdíjszedővel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek.

Ha egy járműben két vagy több - beépített vagy hordozható - fedélzeti berendezés működik, az EETS-használó felelőssége, hogy az adott EETS-terület esetében a megfelelő fedélzeti berendezést használja vagy aktiválja.

(3) A Bizottság a 30. cikknek megfelelően legkésőbb 2019. október 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy részletesen megállapítsa az EETS-felhasználókra háruló kötelezettségeket a következők tekintetében:

a) az adatok rendelkezésre bocsátása az EETS-szolgáltató számára; valamint

b) a fedélzeti berendezés használata és kezelése.

III. FEJEZET

EGYEZTETŐ SZERV

11. cikk

Létrehozás és feladatok

(1) Minden olyan tagállam, amely legalább egy EETS-területtel rendelkezik, egyeztető szervet jelöl ki vagy hoz létre annak érdekében, hogy elősegítse a közvetítést a területén található EETS-területtel rendelkező útdíjszedők és azon EETS-szolgáltatók között, amelyek szerződéses viszonyban állnak vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalásokat folytatnak az említett útdíjszedőkkel.

(2) Az egyeztető szervet fel kell hatalmazni különösen az útdíjszedő által az EETS-szolgáltatók számára előírt szerződéses feltételek megkülönböztetésmentességének ellenőrzésére. Az egyeztető szervet fel kell hatalmazni annak ellenőrzésére, hogy az EETS-szolgáltatók díjazása összhangban áll-e a 7. cikkben meghatározott elvekkel.

(3) Az (1) bekezdésben említett tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy egyeztető szerveik a szervezeti felépítésüket és a jogi struktúrájukat tekintve függetlenek legyenek az útdíjszedők és az útdíjszedési szolgáltatók kereskedelmi érdekeitől.

12. cikk

Közvetítési eljárás

(1) Minden olyan tagállam, amely legalább egy EETS-területtel rendelkezik, közvetítési eljárást hoz létre annak lehetővé tétele érdekében, hogy valamely útdíjszedő vagy EETS-szolgáltató kérhesse az illetékes egyeztető szerv beavatkozását a szerződéses viszonyaival vagy tárgyalásaival kapcsolatos bármilyen vitában.

(2) Az (1) bekezdésben említett közvetítési eljárás előírja, hogy az egyeztető szervnek a beavatkozására irányuló kérelem átvételétől számított egy hónapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a közvetítéshez szükséges minden dokumentum a birtokában van-e.

(3) Az (1) bekezdésben említett közvetítési eljárás előírja, hogy az egyeztető szervnek az elé terjesztett vitával kapcsolatban a beavatkozására irányuló kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb hat hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.

(4) Feladatai megkönnyítése érdekében a tagállamok felhatalmazzák az egyeztető szervet, hogy bekérje a számára szükséges információkat az útdíjszedőktől, EETS-szolgáltatóktól, illetve az érintett tagállam területén EETS-szolgáltatások nyújtásában részt vevő bármely harmadik féltől.

(5) A legalább egy EETS-területtel rendelkező tagállamok és a Bizottság megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az egyeztető szervek megosszák egymással a munkájukkal, a vezérlő elveikkel és gyakorlataikkal kapcsolatos információkat.

IV. FEJEZET

MŰSZAKI RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Egységes és folyamatos szolgáltatás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS-t egységes és folyamatos szolgáltatásként nyújtsák az EETS-felhasználók számára.

Következésképpen:

a) miután a gépjármű-osztályozási paramétereket - ideértve a változókat is - tárolták vagy bevallották, vagy mind tárolták, mind bevallották, egy utazás során ne legyen szükséges újabb emberi beavatkozás a gépjárműben, kivéve, ha a gépjármű jellemzői megváltoznak; valamint

b) egy adott fedélzeti berendezést érintő emberi beavatkozás módja az EETS-területtől függetlenül egységes legyen.

14. cikk

Az EETS-sel kapcsolatos további elemek

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az EETS keretében az EETS-felhasználók kapcsolata az útdíjszedőkkel - adott esetben - a 6. cikk (4) bekezdése szerinti számlázásra, valamint a végrehajtási eljárásokra korlátozódjon. Az EETS-felhasználók és az EETS-szolgáltatók vagy fedélzeti berendezéseik közötti interakciók az egyes EETS-szolgáltatók tekintetében különbözőek lehetnek, anélkül, hogy veszélyeztetnék az EETS átjárhatóságát.

(2) A tagállamok előírhatják, hogy az útdíjszedési szolgáltatók - az EETS-szolgáltatókat is beleértve - a tagállami hatóságok kérésére forgalmi adatokat szolgáltassanak ügyfeleik tekintetében, az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartásával. A tagállamok ezeket az adatokat kizárólag közlekedéspolitikai célokra és a közlekedésszervezés javítására használhatják fel, és az adatokat nem lehet felhasználni az ügyfelek azonosítására.

(3) A Bizottság legkésőbb 2019. október 19-ig az útdíjszedők, az EETS-szolgáltatók és az EETS-felhasználók átjárhatósági rendszerelemei közötti elektronikus interfészekre vonatkozó műszaki előírásokat meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el, beleértve adott esetben az említett szereplők által ezen interfészeken keresztül váltott üzenetek tartalmát is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

15. cikk

Átjárhatósági rendszerelemek

(1) Amennyiben valamely tagállam területén új elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozására kerül sor, az adott tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rendszerért felelős kijelölt útdíjszedő megállapítsa és az EETS-területi nyilatkozatban közzétegye az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának értékelését célzó eljárás részletes tervét, hogy legkésőbb egy hónappal az új rendszer üzembe helyezése előtt sor kerülhessen az érdeklődő EETS-szolgáltatók akkreditálására.

Ha egy tagállam területén az elektronikus útdíjszedési rendszert lényegesen módosítják, az adott tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rendszerért felelős útdíjszedő megállapítsa és az EETS-területi nyilatkozatban közzétegye - az első albekezdésben említett elemeken túlmenően - a rendszer jelentős módosítását megelőzően a rendszerbe akkreditált EETS-szolgáltatók átjárhatósági rendszerelemei előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának újbóli értékelését célzó eljárás részletes tervét. A tervnek lehetővé kell tennie, hogy az érintett EETS-szolgáltatók legkésőbb egy hónappal a módosított rendszer üzembe helyezése előtt újra akkreditáltathassák magukat.

Az útdíjszedő köteles tiszteletben tartani az említett tervet.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az adott tagállam területén valamely EETS-területért felelős minden egyes útdíjszedő olyan tesztelési környezetet hozzon létre, amelyben az EETS-szolgáltató vagy annak meghatalmazott képviselője ellenőrizheti, hogy fedélzeti berendezése alkalmas-e az útdíjszedő EETS-területén való használatra, és tanúsítványt szerezhet az egyes tesztek sikeres lebonyolításáról. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tételére, hogy az útdíjszedők egyetlen közös tesztelési környezetet hozzanak létre egynél több EETS-terület tekintetében, valamint hogy egynél több EETS-szolgáltató nevében egyetlen meghatalmazott képviselő ellenőrizhesse a fedélzeti berendezés egy típusának használatra való alkalmasságát.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tétele érdekében, hogy az útdíjszedők előírják az EETS-szolgáltatók vagy meghatalmazott képviselőik számára, hogy azok fedezzék az adott tesztek költségeit.

(3) A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az EETS keretében használandó átjárhatósági rendszerelemek forgalomba hozatalát, amennyiben azok CE-jelöléssel vannak ellátva, vagy az előírásoknak való megfelelőséget tanúsító nyilatkozattal vagy a használatra való alkalmasságot tanúsító nyilatkozattal, vagy mindkettővel rendelkeznek. A tagállamok különösen olyan ellenőrzéseket nem írhatnak elő, amelyeket az előírásoknak való megfelelőség vagy a használatra való alkalmasság, vagy mindkettő ellenőrzésére vonatkozó eljárás részeként egyszer már elvégeztek.

(4) A Bizottság a 30. cikknek megfelelően legkésőbb 2019. október 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelmények megállapítása céljából, az egészség és biztonság, a megbízhatóság és rendelkezésre állás, a környezetvédelem, a műszaki kompatibilitás, a biztonság és magánélet védelme, valamint a működés és a kezelés tekintetében.

(5) A Bizottság a 30. cikknek megfelelően legkésőbb 2019. október 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az általános infrastrukturális követelményeknek a következők tekintetében történő részletesen megállapítása céljából:

a) az útdíj-bevallási adatok pontossága az EETS-felhasználók közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az útdíjak és egyéb díjak tekintetében;

b) az illetékes EETS-szolgáltató fedélzeti berendezés segítségével történő azonosítása;

c) nyílt szabványok alkalmazása az EETS-berendezések átjárhatósági rendszerelemeire;

d) a fedélzeti berendezés járműbe való beépítése; valamint

e) az útdíjfizetési kötelezettség jelzése a vezető felé.

(6) A Bizottság legkésőbb 2019. október 19-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el a következő egyedi infrastrukturális követelmények megállapítása céljából:

a) az útdíjszedők és az EETS-szolgáltatók berendezései közötti közös kommunikációs protokollokra vonatkozó követelmények;

b) az útdíjszedők azon mechanizmusaira vonatkozó követelmények, amelyek révén észlelik, hogy az EETS-területükön közlekedő jármű rendelkezik-e érvényes és működő fedélzeti berendezéssel;

c) a fedélzeti berendezés ember-gép interfészére vonatkozó követelmények;

d) a kifejezetten a mikrohullámú technológiákra épülő útdíjszedési rendszerekben található átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelmények; valamint

e) a kifejezetten a globális navigációs műholdrendszeren (GNSS) alapuló útdíjszedési rendszerekre vonatkozó követelmények.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(7) A Bizottság legkésőbb 2019. október 19-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el azon eljárás megállapítása céljából, amelyet a tagállamoknak az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának értékelése céljából - beleértve az EK-nyilatkozatok tartalmát és formátumát is - alkalmazniuk kell. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

V. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

16. cikk

Védintézkedési eljárás

(1) Amennyiben egy tagállam okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott és forgalmazott átjárhatósági rendszerelemek a rendeltetésszerű használat során valószínűleg nem felelnének meg a megfelelő követelményeknek, minden szükséges lépést megtesz az alkalmazási területük korlátozására, használatuk megtiltására vagy a piacról való kivonásukra. A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot a megtett intézkedésekről, és indokolja döntését, megjelölve különösen azt, hogy a nem megfelelés az alábbiak következménye-e:

a) a műszaki előírások helytelen alkalmazása; vagy

b) a műszaki előírások elégtelensége.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultál az érintett tagállammal, gyártóval, EETS-szolgáltatóval vagy ezeknek az Unióban letelepedett meghatalmazott képviselőivel. Amennyiben a konzultációt követően a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedés indokolt, haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot és a többi tagállamot. Amennyiben azonban a konzultációt követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy az intézkedés nem indokolt, haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot és a gyártót vagy annak az Unióban letelepedett meghatalmazott képviselőjét, valamint a többi tagállamot.

(3) Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott átjárhatósági rendszerelemek nem felelnek meg az átjárhatósági követelményeknek, az illetékes tagállam kötelezi a gyártót vagy annak az Unióban letelepedett meghatalmazott képviselőjét, hogy állítsa helyre az átjárhatósági rendszerelemnek a tagállam által megállapított műszaki előírásoknak való megfelelőségét vagy a tagállam által megállapított feltételek szerinti használatra való alkalmasságát, vagy mindkettőt, és arról értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

17. cikk

Az értékelések átláthatósága

Az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségére vagy használatra való alkalmasságára irányuló értékelést illetően valamely tagállam vagy útdíjszedő által hozott bármely döntéshez, illetve a 16. cikk alapján hozott bármely döntéshez részletes indokolást kell fűzni a döntés alapjául szolgáló okokról. Erről és az érintett tagállamban hatályos jogszabályok alapján rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint az ilyen jogorvoslatok alkalmazásának határidejéről a lehető leghamarabb értesíteni kell az érintett gyártót, EETS-szolgáltatót vagy ezek meghatalmazott képviselőit.

VI. FEJEZET

ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Egyetlen kapcsolattartó hivatal

Minden olyan tagállam, amelynek területén legalább két EETS-terület található, egyetlen kapcsolattartó hivatalt jelöl ki az EETS-szolgáltatók számára. A tagállam közzéteszi az említett hivatal elérhetőségi adatait, és kérésre megadja azokat az érdekelt EETS-szolgáltatóknak. A tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy - az EETS-szolgáltató kérésére - a kapcsolattartó hivatal elősegítse és koordinálja az EETS-szolgáltató és a tagállam területén az EETS-területekért felelős útdíjszedők közötti előzetes adminisztratív kapcsolatfelvételt. A kapcsolattartó hivatal feladatát elláthatja valamely természetes személy, illetve köz- vagy magánjogi szerv.

19. cikk

Bejelentett szervek

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szervről, amely jogosult az előírásoknak való megfelelőség vagy a használatra való alkalmasság értékelésére szolgáló, a 15. cikk (7) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokban foglalt eljárás lebonyolítására vagy felügyeletére, megadva minden egyes ilyen szerv hatáskörét és a Bizottságtól előzetesen kapott azonosítási számot. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi e szervek jegyzékét, azonosítási számukat és hatáskörüket, és a jegyzéket naprakészen tartja.

(2) A tagállamok a bejelentendő szervek értékelésére az e cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott kritériumokat alkalmazzák. A vonatkozó európai szabványokban meghatározott értékelési kritériumoknak megfelelő szervek úgy tekintendők, hogy megfelelnek az említett kritériumoknak.

(3) A tagállamok visszavonják azon szerv jóváhagyását, amely már nem teljesíti az e cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott kritériumokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) Amennyiben valamely tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik tagállam által bejelentett szerv nem felel meg az e cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott kritériumoknak, az ügyet a 31. cikk (1) bekezdésében említett, elektronikus útdíjakkal foglalkozó bizottság elé terjeszti, amelynek három hónapon belül véleményt kell nyilvánítania. Az említett bizottság véleményének fényében a Bizottság tájékoztatja a szóban forgó szervet bejelentő tagállamot azokról a változtatásokról, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a bejelentett szerv megtarthassa a rá ruházott jogállást.

(5) A Bizottság a 30. cikknek megfelelően legkésőbb 2019. október 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a bejelentett szervek alkalmasságára vonatkozó minimumkritériumok megállapítása céljából.

20. cikk

Koordinációs csoport

A 19. cikk (1) bekezdése alapján bejelentett szervekből koordinációs csoportot (a továbbiakban: a koordinációs csoport) kell létrehozni a 31. cikk (1) bekezdésében említett, elektronikus útdíjakkal foglalkozó bizottság munkacsoportjaként, az említett bizottság eljárási szabályzatával összhangban.

21. cikk

Nyilvántartások

(1) Ezen irányelv végrehajtása céljából minden tagállam a következőkre kiterjedő elektronikus nemzeti nyilvántartást vezet:

a) a területükhöz tartozó EETS-területek, továbbá az alábbiakra vonatkozó adatok:

i. az ezekhez tartozó útdíjszedők;

ii. az alkalmazott útdíjszedési technológiák;

iii. az útdíj megállapításával összefüggő adatok;

iv. az EETS-területi nyilatkozat; valamint

v. azon EETS-szolgáltatók, amelyek EETS-szerződést kötöttek az említett tagállam területén működő útdíjszedőkkel;

b) azon EETS-szolgáltatók, amelyek bejegyzését a tagállam a 4. cikknek megfelelően engedélyezte; valamint

c) a 18. cikkben említett egyetlen kapcsolattartó hivatal elérhetőségei, ideértve az e-mail-címét és telefonszámát is.

Eltérő rendelkezés hiányában a tagállamok évente legalább egyszer ellenőrzik, hogy a 4. cikk a), d), e) és f) pontjában említett követelmények továbbra is teljesülnek-e, és ennek megfelelően naprakésszé teszik a nyilvántartást. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 4. cikk e) pontjában előírt audit megállapításait is. A tagállamok nem tehetők felelőssé a nyilvántartásukban szereplő EETS-szolgáltatók cselekedeteiért.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az elektronikus nemzeti nyilvántartásban szereplő minden adat naprakész és pontos legyen.

(3) A nyilvántartásokat elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

(4) Az említett nyilvántartásoknak 2021. október 19-től kezdődően rendelkezésre kell állniuk.

(5) A nyilvántartások vezetésével megbízott tagállami hatóságok minden naptári év végén elektronikus úton eljuttatják a Bizottságnak az EETS-területekről és -szolgáltatókról készült nyilvántartásokat. A Bizottság ezt az információt a többi tagállam rendelkezésére bocsátja. Az adatok és az egy adott tagállamban tapasztalt tényleges helyzet közötti eltérés esetén értesíteni kell a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamot és a Bizottságot.

VII. FEJEZET

KÍSÉRLETI RENDSZEREK

22. cikk

Kísérleti útdíjrendszerek

(1) Az EETS műszaki fejlesztése érdekében a tagállamok ideiglenesen, a díjszedési területük korlátozott részén és az EETS nyújtására alkalmas rendszerrel párhuzamosan engedélyezhetnek olyan kísérleti útdíjrendszereket, amelyek az ezen irányelv egy vagy több rendelkezésének meg nem felelő új technológiákat vagy megközelítéseket foglalnak magukban.

(2) Az EETS-szolgáltató nem kötelezhető kísérleti útdíjrendszerben való részvételre.

(3) A kísérleti útdíjrendszerek alkalmazásának megkezdése előtt az érintett tagállam a Bizottság engedélyét kéri ehhez. A Bizottság a kérelem kézhezvételének időpontjától számított hat hónapon belül határozat formájában megadja vagy megtagadja az engedélyt. A Bizottság megtagadhatja az engedélyt, ha fennáll a lehetősége annak, hogy a kísérleti útdíjszedési rendszer zavarja a rendes elektronikus útdíjszedési rendszer vagy az EETS megfelelő működését. Az ilyen engedély kezdeti időtartama nem haladhatja meg a három évet.

VIII. FEJEZET

AZ ÚTDÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK CSERÉJE

23. cikk

A tagállamok közötti információcserére vonatkozó eljárás

(1) Annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a járművet, valamint az említett jármű tulajdonosát vagy üzemben tartóját abban az esetben, ha megállapítást nyer az útdíjfizetés elmulasztása, minden tagállam kizárólag a többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjai számára - automatizált keresés végzésére való jogosultsággal - hozzáférést biztosít a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

a) járművekre vonatkozó adatok; valamint

b) a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok.

Az a) és b) pontban említett, az automatizált keresés elvégzéséhez szükséges adatoknak meg kell felelniük az I. mellékletben előírtaknak.

(2) A (1) bekezdésben említett adatcsere céljából minden tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot jelöl ki. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a tagállamok közötti információcserére kizárólag a nemzeti kapcsolattartó pontok között kerüljön sor. A nemzeti kapcsolattartó pontok hatáskörét az érintett tagállam alkalmazandó joga határozzák meg. Ezen adatcsere-folyamat során különös figyelmet kell fordítani a személyes adatok megfelelő védelmére.

(3) A kimenő kérelem formájában végrehajtott automatizált kereséseket az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának a teljes forgalmi rendszám alapján kell elvégeznie.

Ezeket az automatizált kereséseket a 2008/616/IB határozat (16) melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjában említett eljárásoknak, valamint az ezen irányelv I. mellékletében megállapított előírásoknak megfelelően kell végezni.

Az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a kapott adatokat annak megállapítására használja fel, hogy ki a felelős a díjfizetés elmulasztásáért.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az információcserére az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásnak és e szoftver módosított verzióinak a felhasználásával kerüljön sor, ezen irányelv I. mellékletének, valamint a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezete 2. és 3. pontjának megfelelően.

(5) A (4) bekezdésben említett szoftveralkalmazások kezelése, használata és karbantartása kapcsán felmerülő költségeit minden tagállam maga viseli.

24. cikk

Az útdíjfizetés elmulasztásáról szóló tájékoztató levél

(1) Az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam határoz arról, hogy indít-e eljárást a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatban.

Amennyiben az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam ilyen eljárás indítása mellett dönt, nemzeti jogával összhangban tájékoztatja a jármű tulajdonosát, üzemben tartóját, vagy az útdíjfizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személyt.

E tájékoztatásnak a nemzeti jognak megfelelően ki kell térnie arra, hogy a jogsértés milyen jogkövetkezményekkel jár az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam területén e tagállam jogának értelmében.

(2) A jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az útdíjfizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek küldött tájékoztató levélben az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet minden releváns információt, nevezetesen az útdíjfizetés elmulasztásának jellegét, helyét, napját és időpontját, a megsértett nemzeti jogszabályok címét, a jogorvoslati jogot és az információhoz való hozzáférés jogát, a szankciót, valamint adott esetben az útdíjfizetés elmulasztásának megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célból az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak a tájékoztató levél megírásához a II. mellékletben fogalt mintát kell használnia.

(3) Ha az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében eljárást indít az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatban, akkor az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű forgalmi engedélye kiállításának nyelvén - amennyiben rendelkezésére áll ez az információ - vagy a nyilvántartás helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg.

25. cikk

A díjbeszedő szervek által a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében indított eljárások

(1) Az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén továbbíthatja az útdíj beszedéséért felelős szervnek a 23. cikk (1) bekezdésében említett eljárás révén megszerzett adatokat:

a) a továbbított adatok arra korlátozódnak, amire az adott szervnek szüksége van az esedékes útdíj beszedéséhez;

b) az esedékes útdíj beszedésére irányuló eljárás megfelel a 24. cikkben meghatározott eljárásnak;

c) az érintett szerv felelős ezen eljárás elvégzéséért; valamint

d) az adatokat fogadó szerv által kibocsátott fizetési felszólítás teljesítése orvosolja az útdíjfizetés elmulasztását.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a felelős szervnek továbbított adatokat kizárólag az esedékes útdíj beszedése céljából használják fel, és azokat haladéktalanul töröljék az útdíj megfizetését követően, vagy ha a fizetési kötelezettség elmulasztása továbbra is fennáll, akkor az adattovábbítástól számított, az adott tagállam által meghatározott észszerű időn belül.

26. cikk

A tagállamok által a Bizottságnak küldött jelentések

Minden tagállam 2023. április 19-ig, majd ezután háromévente átfogó jelentést küld a Bizottságnak.

Az átfogó jelentésben fel kell tüntetni, hogy az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hány automatizált keresést intézett a területén be nem fizetett útdíjakkal kapcsolatban a nyilvántartás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjához, továbbá meg kell adni a válasz nélkül maradt kérelmek számát.

Az átfogó jelentésben emellett be kell mutatni az útdíjfizetés elmulasztása jogkövetkezményeinek érvényesítése tekintetében nemzeti szinten fennálló helyzetet, azon elmulasztott útdíjfizetések aránya alapján, amelyeket tájékoztató levél követett.

27. cikk

Adatvédelem

(1) Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra az (EU) 2016/679 rendelet, valamint a 2002/58/EK irányelvet és az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazandók.

(2) A tagállamok az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy:

a) a személyes adatok 23., 24. és 25. cikk alapján történő kezelése az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt adattípusokra korlátozódjon;

b) a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, és hogy a helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül kezeljék; valamint

c) a személyes adatok tárolására állapítsanak meg időkorlátot. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat csak a következő célokra használják fel:

a) azon jogsértők azonosítása, akik feltételezhetően nem tettek eleget az útdíjfizetésre vonatkozó, az 5. cikk (8) bekezdése szerinti kötelezettségüknek;

b) annak biztosítása, hogy az útdíjszedő teljesítse az adóhatóságokkal szemben az 5. cikk (9) bekezdése szerinti kötelezettségeit; valamint

c) azon járműnek, valamint a jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának az azonosítása, amely vagy aki esetében az 23. és a 24. cikk értelmében megállapítást nyert az útdíjfizetés elmulasztása.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására is, hogy az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása, valamint az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás, továbbá a kártérítés és a hatékony bírósági jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket az (EU) 2016/679 rendelet vagy - adott esetben - az (EU) 2016/680 irányelv biztosít.

(3) Ez a cikk nem érintheti a tagállamok lehetőségét arra, hogy az (EU) 2016/679 rendelet bizonyos rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek és jogok hatályát az említett rendelet 23. cikkének megfelelően az említett cikk első bekezdésében felsorolt célokból korlátozzák.

(4) Minden érintett személynek joga van indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Jelentés

(1) A Bizottság 2023. április 19-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különös tekintettel az EETS fejlődésére és kiépítésére, valamint az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos esetek kivizsgálása keretében történő adatcsere céljára alkalmazott mechanizmus hatékonyságáról és eredményességéről.

A jelentés mindenekelőtt a következőket vizsgálja:

a) az 5. cikk (1) és (2) bekezdésének hatása az EETS kiépítésére, különös hangsúlyt helyezve a szolgáltatás kis vagy külső EETS-területeken való elérhetőségére;

b) a 23., 24. és 25. cikk értékelése a tekintetben, hogy mennyire hatékonyan csökkentették az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos esetek számát az Unióban; valamint

c) a műholdas helymeghatározást és a 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiát alkalmazó elektronikus útdíjszedési rendszerek közötti átjárhatóság terén elért előrehaladás.

(2) Adott esetben a jelentéssel együtt javaslatot kell benyújtani az Európai Parlament és a Tanács részére ezen irányelv további felülvizsgálatára vonatkozóan, különösen a következő elemekkel kapcsolatban:

a) további intézkedések annak biztosítására, hogy az EETS valamennyi EETS-területen elérhető legyen, ideértve a kis és külső EETS-területeket is;

b) az Unióban az útdíjfizetésre vonatkozó kötelezettség határokon átnyúló végrehajtását még inkább elősegítő intézkedések, ideértve a kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat is; valamint

c) a határokon átnyúló végrehajtást megkönnyítő rendelkezések kiterjesztése az alacsony kibocsátású övezetekre, a korlátozott hozzáférési övezetekre vagy más városi behajtási szabályozási rendszerekre.

29. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a célból, hogy naprakésszé tegye az I. mellékletet a 2008/615/IB (17) és 2008/616/IB tanácsi határozatok vonatkozó módosításainak figyelembevétele érdekében, illetve abban az esetben, ha a naprakésszé tételt valamilyen egyéb vonatkozó uniós jogi aktus írja elő.

30. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 19. cikk (5) bekezdésében, valamint a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. április 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 19. cikk (5) bekezdésében, valamint a 29. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 8. cikk (5) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 15. cikk (4) és (5) bekezdése, a 19. cikk (5) bekezdése, valamint a 29. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

31. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az elektronikus útdíjakkal foglalkozó bizottság segíti.

Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

32. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2021. október 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1-27. cikknek, valamint az I. és II. mellékletnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2021. október 19-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendelkezésekben utalni kell arra is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A hivatkozás és a megfogalmazás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

33. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/52/EK irányelv 2021. október 20-ával hatályát veszti, a III. melléklet B. részében említett irányelvnek a belső jogba történő átültetésére vonatkozó határidővel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket nem érintve.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

34. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

35. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) HL C 81., 2018.3.2., 181. o.

(2) HL C 176., 2018.5.23., 66. o.

(3) Az Európai Parlament 2019. február 14-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. március 4-i határozata.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve (2004. április 29.) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról (HL L 166., 2004.4.30., 124. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 68., 2015.3.13., 9. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(9) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.).

(16) A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(17) A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A 23. cikk (1) bekezdésében említett automatizált kereséshez szükséges adatelemek

TételK/V (1)Megjegyzések
A járműre vonatkozó adatokK
A nyilvántartás helye szerinti tagállamK
Forgalmi rendszámK(A (2))
Az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos adatokK
Az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamK
Az eset referencia időpontjaK
Az eset hivatkozási időpontjaK

A 23. cikk (1) bekezdésének megfelelően végrehajtott automatizált keresés eredményeként megadott adatelemek

I. rész A járművekre vonatkozó adatok

TételK/V (3)Megjegyzések
Forgalmi rendszámK
Alvázszám/jármű-azonosító számK
A nyilvántartás helye szerinti tagállamK
GyártmányK(D.1 (4)) pl. Ford, Opel, Renault
TípusK(D.3) pl. Focus, Astra, Megane
Uniós járműkategória-kódK(J) pl. segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, személygépjármű
EURO kibocsátási osztályKpl. Euro 4, EURO 6

II. rész A jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok

TételK/V (5)Megjegyzések
A jármű üzemben tartóira vonatkozó adatok(C.1 (6))
Az adatok a forgalmi engedély jogosultjára vonatkoznak.
Az üzemben tartó (társaság) neveK(C.1.1)
Külön rovatokat kell használni a családnév, az infixumok, címek stb. megadására, és a nevet nyomtatható formátumban kell megadni.
UtónévK(C.1.2)
Külön rovatokat kell használni az utónév/utónevek és kezdőbetűk megadására, és a nevet nyomtatható formátumban kell megadni.
CímK(C.1.3)
Külön rovatokat kell használni az utcanév, a házszám és járulékos elemei, az irányítószám, a helység és az ország stb. megadására, és a címet nyomtatható formátumban kell megadni.
NemVFérfi, nő
Születési időK
JogalanyKTermészetes személy, egyesület, társaság, cég stb.
Születési helyV
Egyedi azonosító számVOlyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál.
A jármű tulajdonosaira vonatkozó adatok(C.2) Az adatok a jármű tulajdonosára vonatkoznak.
A tulajdonos (társaság) neveK(C.2.1)
UtónévK(C.2.2)
CímK(C.2.3)
NemVFérfi, nő
Születési időK
JogalanyKTermészetes személy, egyesület, társaság, cég stb.
Születési helyV
Egyedi azonosító számVOlyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál.
Sérült vagy lopott járművek vagy forgalmi rendszámok, illetve lejárt érvényességű forgalmi rendszám esetében semmilyen adatot nem kell megadni a tulajdonos/üzemben tartó tekintetében. Ehelyett az „Ismeretlen adat” tájékoztatást kell megadni.

(1) K = kötelező, amennyiben az adat a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(2) Harmonizált uniós kód, lásd a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvet (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

(3) K = kötelező, amennyiben az adat a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(4) Harmonizált uniós kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.

(5) K = kötelező, amennyiben az adat a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(6) Harmonizált uniós kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.

II. MELLÉKLET

A TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL MINTÁJA

a 24. cikkben említettek szerint

[Fedőlap]

...

...

[A feladó neve, címe és telefonszáma]

...

...

[A címzett neve és címe]

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL

útdíjfizetés elmulasztásáról, amelyre a következő tagállamban került sor: ...

[az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam]

2. oldal

... -én az útdíjfizetés elmulasztására került sor az alábbi járművel:

[dátum]

forgalmi rendszám ... gyártmány ... típus ...

A jogsértést megállapította: ...

[a felelős szerv neve]

[1. lehetőség] (1)

A fent említett jármű forgalmi engedélyének jogosultjaként Ön szerepel a nyilvántartásban.

[2. lehetőség] (1)

A fent említett jármű forgalmi engedélyének jogosultja által nyújtott tájékoztatás szerint az útdíjfizetés elmulasztásának időpontjában Ön vezette a járművet.

Az útdíjfizetés elmulasztásának vonatkozó részletei a 3. oldalon találhatók.

Az útdíjfizetés szóban forgó elmulasztása miatt kiszabott pénzbírság összege ... EUR/nemzeti valuta. (1)

A megfizetendő útdíj összege ... EUR/nemzeti valuta. (1)

Fizetési határidő: ...

Ha a pénzbírságot/útdíjat nem fizeti meg, a mellékelt válasznyomtatványt (4. oldal) kitöltve küldje el a megjelölt címre. (1).

Ezt a levelet a következő ország nemzeti jogának megfelelően kell feldolgozni: ...

[az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam].

3. oldal

Az útdíjfizetés elmulasztásának vonatkozó részletei

a) Az útdíjfizetés elmulasztásakor használt járműre vonatkozó adatok:

Forgalmi rendszám: ...

A nyilvántartás helye szerinti tagállam: ...

Gyártmány és típus: ...

b) Az útdíjfizetés elmulasztására vonatkozó adatok:

Az útdíjfizetés elmulasztásának helye, napja és ideje:

...

...

...

...

Az útdíjfizetés elmulasztásának jellege és jogi minősítése:

...

...

...

...

Az útdíjfizetés elmulasztásának részletes leírása:

...

...

Hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezés(ek)re:

...

...

Az útdíjfizetés elmulasztását alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:

...

...

c) Az útdíjfizetés elmulasztásának megállapításához használt eszközre vonatkozó adatok (2):

Az eszköz leírása:

...

...

Az eszköz azonosító száma:

...

...

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:

...

...

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) Üresen kell hagyni, ha nem használtak eszközt.

4. oldal

Válasznyomtatvány

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

A. A járművezető személyazonossága:

- Teljes név:

...

...

- Születési hely és idő:

...

- Vezetői engedély száma: ... kiállításának ideje: ... és helye: ...

- Cím:

...

...

...

B. Megválaszolandó kérdések A kitöltött nyomtatványt ezen tájékoztató levél keltétől számított 60 napon belül szíveskedjék elküldeni az alábbi hatóságnak vagy szervnek: ... a következő címre: ...

1. A ... gyártmányú, ... rendszámú jármű forgalmi engedélyének jogosultjaként Ön szerepel a nyilvántartásban? ... igen/nem (1)

Ha nem, akkor a jármű forgalmi engedélyének jogosultja:

...

(vezetéknév, utónév, cím)

2. Beismeri, hogy elmulasztotta az útdíjat megfizetni? igen/nem (1)

3. Ha nem ismeri el, kérjük, indokolja meg, miért:

...

...

TÁJÉKOZTATÓ

(Amennyiben a tájékoztató levelet az útdíj beszedéséért felelős szerv küldi a 25. cikk szerint):

Ha az útdíjat nem fizetik meg az ezen információs levélben meghatározott határidőn belül, az ügyet ...

[az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam neve] illetékes hatósága részére továbbítjuk, és azt az említett hatóság fogja vizsgálni.

Ha az ügyben nem indul eljárás, arról a válasznyomtatvány, illetve a fizetést igazoló dokumentum kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatást kap. (1)

/

(Amennyiben a tájékoztató levelet a tagállam illetékes hatósága küldi):

Az ügyet a következő ország illetékes hatósága fogja vizsgálni: ...

[az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam].

Ha az ügyben nem indul eljárás, arról a válasznyomtatvány, illetve a fizetést igazoló dokumentum (1) kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatást kap.

(1) A nem kívánt rész törlendő.

Ha az ügyben eljárás indul, annak menete a következő:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[Az útdíjfizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hatósága tölti ki (tájékoztatás az eljárás további menetéről, ideértve az eljárás indításáról szóló határozat elleni fellebbezés lehetőségéről és a fellebbezési eljárásról történő tájékoztatást is). Minden esetben meg kell jelölni: az ügyben folytatott eljárásért felelős hatóság vagy szerv nevét és címét; a fizetési határidőt; az érintett fellebbezési testület nevét és címét; a fellebbezési határidőt].

Ez a levél önmagában nem jár jogkövetkezményekkel.

Adatvédelmi nyilatkozat:

[Amennyiben az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó:

Az (EU) 2016/679 irányelvvel összhangban Önnek joga van arra, hogy kérelmezze az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.]

[Amennyiben az (EU) 2016/680 irányelv alkalmazandó:

A [az (EU) 2016/680 irányelvet alkalmazó nemzeti jog] alapján joga van kérelmezni az adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.]

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(a 33. cikk szerint)

A 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvHL L 166., 2004.4.30., 124. o.
A 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletHL L 87., 2009.3.31., 109. o.

B. RÉSZ

A nemzeti jogba történő átültetés határideje

(a 33. cikk szerint)

IrányelvAz átültetés határideje
A 2004/52/EK irányelv2005. november 20.

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2004/52/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk (1) bekezdés1. cikk (1) bekezdés első albekezdés a) pont
1. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont
3. cikk (2) bekezdés, első mondat1. cikk (1) bekezdés második albekezdés
1. cikk (2) bekezdés, bevezető szövegrész1. cikk (2) bekezdés, bevezető szövegrész
1. cikk (2) bekezdés a) pont1. cikk (2) bekezdés a) pont
1. cikk (2) bekezdés b) pont
1. cikk (2) bekezdés c) pont1. cikk (2) bekezdés b) pont
1. cikk (3) bekezdés
1. cikk (3) bekezdés1. cikk (4) bekezdés
1. cikk (5) bekezdés
1. cikk (6) bekezdés
2. cikk
2. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés első albekezdés
3. cikk (1) bekezdés második albekezdés
2. cikk (2) bekezdés első albekezdés
4. cikk (7) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés, második és harmadik mondat3. cikk (4) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés, negyedik mondat
3. cikk (5) bekezdés
3. cikk (6) bekezdés
2. cikk (3) bekezdés
2. cikk (4) bekezdés
2. cikk (5) bekezdés
2. cikk (6) bekezdés
2. cikk (7) bekezdés27. cikk
3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés, első mondat1. cikk (1) bekezdés második albekezdés
3. cikk (2) bekezdés, második mondat
3. cikk (2) bekezdés, harmadik mondat
3. cikk (3) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés
4. cikk (4) bekezdés
4. cikk (5) bekezdés
4. cikk (7) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
4. cikk (8) bekezdés5. cikk (4) bekezdés
23. cikk
24. cikk
26. cikk
2. cikk (7) bekezdés27. cikk
28. cikk
29. cikk
30. cikk
5. cikk31. cikk
6. cikk32. cikk (1) bekezdés
32. cikk (2) bekezdés
33. cikk
7. cikk34. cikk
8. cikk35. cikk
Melléklet
I. melléklet
II. melléklet
III. melléklet
IV. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0520&locale=hu

Tartalomjegyzék