32014L0053[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve ( 2014. április 16. ) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/53/EU IRÁNYELVE

(2014. április 16.)

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "rádióberendezés": rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat kibocsátó és/vagy vevő elektromos vagy elektronikus termék, illetve olyan elektromos vagy elektronikus termék, amelyet tartozékokkal, például antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából a rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat tudjon kibocsátani és/vagy venni;

2. "rádiótávközlés": rádióhullámokkal történő kommunikáció;

3. "rádiós helymeghatározás": valamely tárgy helyzetének, sebességének és/vagy más jellemzőinek meghatározása, illetve az e paraméterekre vonatkozó információ megszerzése felhasználva a rádióhullámok terjedésének tulajdonságait;

4. "rádióhullámok": a 3 000 GHz-nél alacsonyabb frekvenciájú elektromágneses hullámok, amelyek mesterséges irányítás nélkül terjednek a térben;

5. "rádióinterfész": a rádióspektrum szabályozott használatának meghatározása;

6. "rádióberendezés-csoport": az ezen irányelv értelmében hasonlónak tekintendő rádióberendezés-kategóriák és azon rádióinterfészek besorolására szolgáló csoport, amelyekhez a rádióberendezéseket tervezték;

7. "káros zavarás": a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének r) pontjában meghatározott káros zavarás;

8. "elektromágneses zavar": a 2014/30/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott elektromágneses zavar;

9. "forgalmazás": rádióberendezések kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás céljából az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

10. "forgalomba hozatal": a rádióberendezés első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

11. "üzembe helyezés": a rádióberendezés végfelhasználó általi első használata az Unióban;

12. "gyártó": bármely természetes vagy jogi személy, aki rádióberendezést gyárt, terveztet vagy gyárttat, és a terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

13. "meghatalmazott képviselő": az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;

14. "importőr": az Unióban letelepedett, bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó rádióberendezést hoz forgalomba az uniós piacon;

15. "forgalmazó": bármely, a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely rádióberendezést forgalmaz;

16. "gazdasági szereplő": a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

17. "műszaki leírás": a rádióberendezés által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

18. "harmonizált szabvány": az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. c) pontjában meghatározott harmonizált szabvány;

19. "akkreditálás": a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 10. pontjában meghatározott akkreditálás;

20. "nemzeti akkreditáló testület": a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

21. "megfelelőségértékelés": eljárás, amely bizonyítja a rádióberendezéssel kapcsolatos, az ezen irányelvben foglalt alapvető biztonsági követelmények teljesülését;

22. "megfelelőségértékelő szervezet": megfelelőségértékelési tevékenységeket folytató szervezet;

23. "visszahívás": minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető rádióberendezés visszavétele;

24. "forgalomból történő kivonás": minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megelőzze az elektromos berendezés forgalmazását az ellátási láncban;

25. "uniós harmonizációs jogszabály": minden, a termékek forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;

26. "CE-jelölés": olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a rádióberendezés megfelel a jelölés elhelyezéséről rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek.

3. cikk

Alapvető követelmények

A rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa:

a) a személyek és háziállatok egészségének és biztonságának védelmét, valamint a tulajdon védelmét, beleértve a 2014/35/EU irányelvben szereplő biztonsági követelmények tekintetében megállapított célkitűzéseket is, de feszültségkorlátozás nélkül;

b) az elektromágneses összeférhetőség megfelelő szintjét a 2004/30/EU irányelv szerint.

A bizonyos kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek a következő alapvető követelményeknek:

a) együttműködnek az e cikk (4) bekezdésében kifejezetten említett, az Ia. melléklet I. részében meghatározott kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezések töltőeszközeitől eltérő tartozékokkal;

b) a hálózatokon keresztül együttműködnek más rádióberendezésekkel;

c) az Unió egészében összekapcsolhatók a megfelelő típusú interfészekkel;

d) nem okoznak kárt a hálózatban vagy annak működésében, és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal, amivel a szolgáltatás minőségének elfogadhatatlan romlását okoznák;

e) biztonsági berendezéseket tartalmaznak a felhasználó és az előfizető személyes adatainak és magánéletének védelmére;

f) támogatják a csalás elleni védelmet biztosító egyes funkciókat;

g) támogatják a segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférést biztosító funkciókat;

h) támogatják azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik a fogyatékos személyek általi használatukat;

i) támogatnak bizonyos funkciókat annak érdekében, hogy abban az esetben lehet szoftvert a rádióberendezésbe betölteni, ha a rádióberendezés és a szoftver kombinációja bizonyítottan megfelel az előírásoknak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja, hogy az e bekezdés első albekezdése a)-i) pontjában meghatározott követelmények közül melyek vonatkoznak a rádióberendezések egyes kategóriáira vagy csoportjaira.

A vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezések tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Ia. melléklet I. részének a tudományos és technológiai fejlődéshez, illetve a piaci fejleményekhez való hozzáigazítása céljából, hogy biztosítsa a rádióberendezések és azok töltőeszközei közötti minimális közös interoperabilitást, továbbá növelje a fogyasztói kényelmet, csökkentse a környezeti hulladék mennyiségét és elkerülje a piac széttagoltságát, az alábbiak révén:

a) a rádióberendezések kategóriáinak vagy csoportjainak módosítása, kiegészítése vagy törlése;

b) az érintett rádióberendezések egyes kategóriáira vagy csoportjaira vonatkozó műszaki előírások, többek között hivatkozások és leírások módosítása, kiegészítése vagy törlése a töltőaljzat(ok) és a töltési kommunikációs protokoll(ok) tekintetében.

A Bizottság folyamatosan értékeli a piaci fejleményeket, a piac széttagoltságát és a technológiai fejlődést annak érdekében, hogy meghatározza a vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezések azon kategóriáit vagy csoportjait, amelyeknek az Ia. melléklet I. részébe való felvétele a fogyasztói kényelem jelentős javulását és a környezeti hulladék jelentős csökkenését eredményezné.

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e bekezdés harmadik albekezdésében említett értékelésről, első alkalommal 2025. december 28-ig, majd azt követően ötévente, és ennek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a második albekezdés a) pontja szerint.

A vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezések tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Ia. melléklet I. részének a tudományos és technológiai fejlődéshez, illetve a piaci fejleményekhez való hozzáigazítása céljából, hogy biztosítsa a rádióberendezések és azok töltőeszközei közötti minimális közös interoperabilitást, továbbá növelje a fogyasztói kényelmet, csökkentse a környezeti hulladék mennyiségét és elkerülje a piac széttagoltságát, az alábbiak révén:

a) új rádióberendezés-kategóriák vagy -csoportok bevezetése, valamint a meglévők módosítása, kiegészítése vagy törlése;

b) az érintett rádióberendezések egyes kategóriáira vagy csoportjaira vonatkozó új műszaki előírások, többek között hivatkozások és leírások bevezetése, valamint a meglévők módosítása, kiegészítése vagy törlése a töltőinterfész(ek) és a töltési kommunikációs protokoll(ok) tekintetében.

A Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban és 2024. december 28-ig felkér egy vagy több európai szabványügyi szervezetet, hogy a vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezések töltőinterfészére/töltőinterfészeire és töltési kommunikációs protokolljára/protokolljaira vonatkozóan dolgozzanak ki a műszaki előírásokat megállapító harmonizált szabványokat. A Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően konzultál az ezen irányelv 45. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottsággal. A kért harmonizált szabványok tartalmára vonatkozó követelményeknek a Bizottság által elvégzendő, a rádióberendezések vezeték nélküli töltését szolgáló technológiák aktuális helyzetére vonatkozó értékelésen kell alapulniuk, amely kitér különösen a piaci fejleményekre, a piaci penetrációra, a piac széttagoltságára, a technológiai teljesítményre, az interoperabilitásra, az energiahatékonyságra és a töltési teljesítményre.

Az e cikkben említett, a vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezésekre, valamint a vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság figyelembe veszi a műszaki előírások piaci elfogadottságának mértékét, az azokból fakadó fogyasztói kényelmet, valamint a környezeti hulladék mennyiségének és a piaci széttagoltság mértékének e műszaki előírásoktól várható csökkenését. A meglévő releváns európai vagy nemzetközi szabványokon alapuló műszaki előírásokat úgy kell tekinteni, hogy teljesítik az előző mondatban meghatározott célkitűzéseket. Amennyiben azonban nem léteznek ilyen európai vagy nemzetközi szabványok, vagy ha a Bizottság a műszaki értékelése alapján megállapítja, hogy azok nem felelnek meg optimális módon az említett célkitűzéseknek, a Bizottság meghatározhat más műszaki előírásokat, amelyek jobban teljesítik az említett célkitűzéseket.

3a. cikk

A fogyasztók és más végfelhasználók lehetősége a rádióberendezések bizonyos kategóriáinak vagy csoportjainak töltőeszköz nélküli beszerzésére

(1) Amennyiben a gazdasági szereplő a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést töltőeszközzel együtt kínálja megvételre a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak, meg kell adnia a lehetőséget a fogyasztók és más végfelhasználók számára, hogy a rádióberendezést töltőeszköz nélkül is beszerezhessék.

(2) A gazdasági szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, az arra vonatkozó információ, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőeszköz, grafikus formában is megjelenjen, az Ia. melléklet III. részében meghatározott felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető piktogram alkalmazásával. A piktogramot a csomagolásra kell nyomtatni, vagy matricaként a csomagoláson kell elhelyezni. Amikor a rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, a piktogramot jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az Ia. melléklet III. részét az említett melléklet I. és II. részének módosításai vagy a címkézési követelmények jövőbeli módosításai következményeként, vagy a technológiai fejlődésre tekintettel módosítsa grafikai vagy szöveges elemek bevezetése, módosítása, hozzáadása vagy törlése révén.

4. cikk

Tájékoztatás a rádióberendezés és szoftver kombinációk megfelelőségéről

5. cikk

A rádióberendezések típusainak nyilvántartásba vétele bizonyos kategóriákon belül

6. cikk

Forgalmazás

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan rádióberendezéseket forgalmazzanak, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek.

7. cikk

Üzembe helyezés és használat

Amennyiben egy rádióberendezés megfelel ennek az irányelvnek, emellett megfelelően telepítik, karbantartják, és rendeltetésszerűen használják, a tagállamok engedélyezik az üzembe helyezését és rendeltetésszerű használatát. A 676/2002/EK határozatból fakadó kötelezettségeik, valamint azon feltételek sérelme nélkül, amelyekhez a frekvenciahasználati engedélyeket az uniós jog, különösen a 2002/21/EK irányelv 9. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján kötik, a tagállamok csak akkor vezethetnek be további követelményeket a rádióberendezések üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban, ha azokra a rádióspektrum eredményes és hatékony használatával, a káros zavarás és az elektromágneses zavarok elkerülésével, az elektromágneses zavarok elkerülésével, illetve a közegészséggel kapcsolatos okokból van szükség.

8. cikk

A rádióinterfészekre vonatkozó előírások bejelentése és a rádióberendezések csoportjainak kijelölése

A tagállamok a 98/34/EK irányelvben meghatározott eljárással bejelentik azokat a rádióinterfészeket, amelyeket nemzeti szabályozás tárgyává kívánnak tenni, kivéve:

a) azokat a rádióinterfészeket, amelyek teljes mértékben és eltérés nélkül megfelelnek a 676/2002/EK határozat értelmében a rádióspektrum harmonizált használatáról elfogadott bizottsági határozatoknak; valamint

b) azokat a rádióinterfészeket, amelyek az e cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal összhangban az Unióban korlátozás nélkül üzembe helyezhető és használható rádióberendezésekhez tartoznak.

9. cikk

A rádióberendezések szabad mozgása

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk

A gyártók kötelezettségei

Amennyiben az említett megfelelőségértékelési eljárás során bizonyítást nyer, hogy a rádióberendezés megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezik a terméken a CE-jelölést.

Amennyiben a rádióberendezés jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók a végfelhasználók egészsége és biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott rádióberendezés mintavizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, amelyekről, valamint a nem megfelelő rádióberendezésekről és a nem megfelelő rádióberendezések visszahívásáról szükség esetén nyilvántartást vezetnek, és folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen felügyeleti intézkedésről.

A rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat kibocsátó rádióberendezések esetében a következő információkat is fel kell tüntetni a használati utasításban:

a) az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik;

b) az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés működik.

A 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezések esetében a használati utasításnak tartalmaznia kell - az Ia. melléklet II. részében meghatározottak szerint - a rádióberendezés töltési teljesítményével és a kompatibilis töltőeszközökkel kapcsolatos műszaki előírásokra vonatkozó információkat. Amikor a gyártók ilyen rádióberendezést forgalmaznak a fogyasztók és más végfelhasználók részére, az információt - a használati utasításban való feltüntetésen túl - az Ia. melléklet IV. részében meghatározottak szerint egy címkén is fel kell tüntetni. A címkének nyomtatott formában szerepelnie kell a használati utasításban és a csomagoláson, vagy matricaként a csomagoláson elhelyezve. Csomagolás hiányában a címkét ábrázoló matricát a rádióberendezésre kell rögzíteni. Amikor a rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, a címkét jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni. Amennyiben a rádióberendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a címkét a rádióberendezést kísérő külön dokumentumként is ki lehet nyomtatni.

Az e bekezdés első, második és harmadik albekezdésében említett használati utasítást és biztonsági tájékoztatót az érintett tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven kell elkészíteni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az Ia. melléklet II. és IV. részét az említett melléklet I. részének módosításai vagy a címkézési követelmények jövőbeli módosításai következményeként, vagy a technológiai fejlődésre tekintettel módosítsa az e cikkben meghatározott információkra, grafikai vagy szöveges elemekre vonatkozó részletek bevezetése, módosítása, hozzáadása vagy törlése révén.

11. cikk

Meghatalmazott képviselők

A 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a meghatalmazott képviselőnek:

a) a rádióberendezés forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b) átadja az illetékes nemzeti hatóságnak - annak indokolt kérésére - a rádióberendezés megfelelősége igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízatása körébe tartozó rádióberendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

12. cikk

Az importőrök kötelezettségei

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a rádióberendezés nem felel meg a 3. cikkben előírt alapvető követelményeknek, a rádióberendezést nem hozhatja mindaddig forgalomba, amíg el nem végzik rajtuk a megfeleléshez szükséges változtatásokat. Továbbá amennyiben a rádióberendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

Az importőrök, amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, gondoskodnak arról, hogy:

a) a rádióberendezésen - a 10. cikk (8) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban - szerepeljen egy címke, vagy ahhoz mellékeljék azt;

b) a címke jól látható és olvasható legyen, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében jelenjen meg.

13. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a rádióberendezés nem felel meg a 3. cikkben előírt alapvető követelményeknek, a rádióberendezést nem forgalmazhatja mindaddig, amíg el nem végzik rajtuk a megfeleléshez szükséges változtatásokat. Továbbá amennyiben a rádióberendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

A forgalmazók, amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, gondoskodnak arról, hogy:

a) a rádióberendezésen - a 10. cikk (8) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban - szerepeljen egy címke, vagy ahhoz mellékeljék azt;

b) a címke jól látható és olvasható legyen, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében jelenjen meg.

14. cikk

Azon esetek, amikor gyártói kötelezettségek vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra

Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba rádióberendezést, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott rádióberendezést, ami befolyásolja a rádióberendezés ezen irányelvnek való megfelelését, akkor őt ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a 10. cikkben a gyártókra előírt kötelezettségek vonatkoznak rájuk.

15. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely rádióberendezést szállított nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ők szállítottak rádióberendezést.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt információkat a rádióberendezés hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követően tíz évig be kell tudniuk mutatni.

III. FEJEZET

A RÁDIÓBERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉGE

16. cikk

A rádióberendezések megfelelőségének vélelmezése

Amennyiben a rádióberendezések megfelelnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, úgy vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 3. cikkben meghatározott azon alapvető követelményeknek is, amelyekre e szabványok vagy részeik vonatkoznak.

17. cikk

Megfelelőségértékelési eljárások

A gyártók a következő megfelelőségértékelési eljárások valamelyikével bizonyítják, hogy a rádióberendezések megfelelnek a 3. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek:

a) a II. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzés;

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a III. mellékletben meghatározott, belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés követ;

c) a IV. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség.

Amennyiben a gyártó az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványok segítségével vizsgálta, hogy a rádióberendezés megfelel-e a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek, az alábbi eljárások valamelyikét választja:

a) a II. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzés;

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a III. mellékletben meghatározott, belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés követ;

c) a IV. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség.

Amennyiben a gyártó nem vagy csak részben az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványok segítségével vizsgálta, hogy a rádióberendezés megfelel-e a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeknek, illetve amennyiben ilyen harmonizált szabványok nem léteznek, a rádióberendezést az alapvető követelmények tekintetében az alábbi eljárások valamelyikének kell alávetni:

a) EU-típusvizsgálat, amelyet a III. mellékletben meghatározott, belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés követ;

b) a IV. melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség.

18. cikk

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A 10. cikk (9) bekezdésében említett, egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat a VII. mellékletben meghatározott elemekből áll, és azt folyamatosan naprakészen kell tartani. Az egyszerűsített nyilatkozatot le kell fordítani az azon tagállam által kívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a rádióberendezést forgalomba hozták vagy forgalmazzák. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét elérhetővé kell tenni az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatban említett internetes címen keresztül az azon tagállam által kívánt nyelven vagy nyelveken, amelynek piacán a rádióberendezést forgalomba hozták vagy forgalmazzák.

19. cikk

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

20. cikk

A CE-jelölésnek és a bejelentett szervezet azonosító számának elhelyezésére vonatkozó szabályok és feltételek

A bejelentett szervezet azonosító száma ugyanolyan méretű kell, hogy legyen, mint a CE-jelölés.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a bejelentett szervezet, vagy annak utasításai alapján a gyártó, illetve annak meghatalmazott képviselője helyezi el.

21. cikk

Műszaki dokumentáció

IV. FEJEZET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

22. cikk

Bejelentés

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátására.

23. cikk

Bejelentő hatóságok

24. cikk

A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

25. cikk

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek felügyeletére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek bármilyen változásáról.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az információkat.

26. cikk

A bejelentett szervezetekre vonatkozó követelmények

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt rádióberendezés tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy függetlenségét és az összeférhetetlenség hiányát igazolni tudja.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül e rádióberendezések tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt továbbá olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet - mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a rádióberendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették - rendelkezik a következőkkel:

a) olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírása, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c) olyan eljárások, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni egy vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel.

A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet a következőkkel rendelkezik:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelő szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) A 3. cikkben meghatározott alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító EU-típusvizsgálati tanúsítványok vagy minőségbiztosítási rendszerek jóváhagyásai, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a megfelelőségértékelést végző munkavállalójának javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

27. cikk

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése

Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik, hogy megfelel a 26. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

28. cikk

A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói

29. cikk

Bejelentés iránti kérelem

30. cikk

Bejelentési eljárás

Ezen irányelv alkalmazásában csak ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

31. cikk

Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája

A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki még akkor is, ha a szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen tartsák.

32. cikk

A bejelentés változásai

33. cikk

A bejelentett szervezet alkalmasságának vitatása

A végrehajtási jogi aktust a 45. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

34. cikk

A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a rádióberendezés ezen irányelvnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a védelem szintjét.

35. cikk

Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

36. cikk

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

A bejelentett szervezetek a következőkről tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:

a) az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásának a III. és a IV. melléklettel összhangban történő bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;

b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit;

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés;

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, köztük a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

37. cikk

Tapasztalatcsere

A Bizottság gondoskodik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere megszervezéséről.

38. cikk

A bejelentett szervek koordinálása

A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szervezetek között, és az a bejelentett szervezetek ágazati csoportja formájában megfelelően működjön.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek a csoport munkájában.

V. FEJEZET

UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ RÁDIÓBERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

39. cikk

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő rádióberendezések ellenőrzése

A rádióberendezésekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint 16-29. cikke vonatkozik.

40. cikk

A kockázatot jelentő vagy az alapvető követelményeknek nem megfelelő rádióberendezések kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a rádióberendezés nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt az ahhoz szükséges kiigazító intézkedések megtételére, hogy a rádióberendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy - egy általuk meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül - kivonják a rádióberendezést a forgalomból, vagy visszahívják azt.

A piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatják erről az érintett bejelentett szervezetet.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő rádióberendezés azonosításához szükséges adatokat, a rádióberendezés származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott tagállami intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a rádióberendezés nem tesz eleget a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 16. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai.

41. cikk

Uniós védintézkedési eljárás

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és azt haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

42. cikk

Az előírásoknak megfelelő rádióberendezések, amelyek kockázatot jelentenek

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 45. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek egészségének és biztonságának védelmével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 45. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

43. cikk

Az alaki megfelelés hiánya

A 40. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés érintett hiányának:

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv 20. cikkét megsértve helyezték el;

b) a CE-jelölést nem helyezték el;

c) a bejelentett szervezet azonosító számát - a IV. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásakor - a 20. cikket megsértve helyezték el vagy nem helyezték el;

d) nem készítették el EU-megfelelőségi nyilatkozatot;

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

f) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

fa) a 3a. cikk (2) bekezdésében említettek szerinti piktogramot vagy a 10. cikk (8) bekezdésében említettek szerinti címkét helytelenül készítették el;

fb) az érintett rádióberendezéshez nem mellékelték a 10. cikk (8) bekezdésében említett címkét;

fc) a piktogramot vagy a címkét nem a 3a. cikk (2) bekezdésének, illetve a 10. cikk (8) bekezdésének megfelelően helyezték el vagy tüntették fel;

g) a 10. cikk (6) vagy (7) bekezdésében, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;

h) a rádióberendezéshez nem mellékelték a 10. cikk (8) bekezdésében említett információkat, a 10. cikk (9) bekezdésében említett EU-megfelelőségi nyilatkozatot vagy a 10. cikk (10) bekezdésében említett használati korlátozásokra vonatkozó információkat;

i) a gazdasági szereplők azonosítására vonatkozó, a 15. cikkben előírt követelményeket nem teljesül;

j) a 3a. cikk (1) bekezdésének vagy az 5. cikknek a megsértése.

VI. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK, VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK ÉS A BIZOTTSÁG

44. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

45. cikk

A bizottsági eljárás

A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizsgálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

46. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

47. cikk

Felülvizsgálat és jelentéstétel

A Bizottság felül kívánja vizsgálni ennek az irányelvnek a működését, és erről legkésőbb 2018. június 12-ig, azt követően pedig ötévente jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentés kitér a vonatkozó szabványok kidolgozása terén elért haladásra, valamint a végrehajtás során esetleg felmerült valamennyi problémára. A jelentésben vázolni kell a távközlési megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti bizottság tevékenységét is, értékelni kell a rádióberendezések nyílt, versenyképes, uniós szintű piacának kialakítása terén elért haladást, valamint meg kell vizsgálni, hogy miként kellene a rádióberendezések forgalmazásának és üzembe helyezésének szabályozási keretét továbbfejleszteni az alábbi célok elérése érdekében:

a) valamennyi rádióberendezés tekintetében koherens, uniós szintű rendszer;

b) a távközlési, audiovizuális és informatikai ágazatok konvergenciája;

c) a szabályozó intézkedések nemzetközi szintű összehangolásának lehetővé tétele;

d) a fogyasztóvédelem magas szintjének megvalósítása;

e) a rádióberendezések tartozékokkal, különösen az egységes töltőkkel való együttműködésének biztosítása;

f) beépített képernyővel felszerelt rádióberendezések esetében a szükséges információk megjelenítésének lehetővé tétele a beépített képernyőn.

48. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok az ezen irányelvben foglalt szempontok tekintetében nem akadályozzák meg az ezen irányelv hatálya alá tartozó és a 2016. június 13. előtt alkalmazandó vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak megfelelő azon rádióberendezések forgalmazását vagy üzembe helyezését, amelyeket 2017. június 13. előtt hoztak forgalomba.

49. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2016. június 13-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a tagállamok határozzák meg.

50. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1999/5/EK irányelv 2016. június 13-án hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre az irányelvre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni, és a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

51. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

52. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ IRÁNYELV HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ BERENDEZÉSEK

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunications Union, ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 56. meghatározása értelmében a rádióamatőrök által használt rádióberendezések, kivéve, ha forgalmazott berendezésekről van szó.

Nem forgalmazott berendezésnek tekintendők a következők:

a) a rádióamatőrök által összeszerelendő és használandó rádiós készletek;

b) a rádióamatőrök által saját használatra átalakított rádióberendezések;

c) a rádióamatőrök által készített, a rádióamatőr-szolgálat keretében tudományos és kísérleti célokat szolgáló berendezések.

2. A 96/98/EK tanácsi irányelv ( 3 ) hatályába tartozó tengerészeti berendezés.

3. Az alábbi légiközlekedési berendezések, amennyiben az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) hatálya alá tartoznak és kizárólagos levegőben történő használatra szánták őket:

a) légi járművek, a pilóta nélküli légi járművek kivételével, valamint motorjaik, propellereik, alkatrészeik és fel nem szerelt berendezéseik;

b) pilóta nélküli légi járművek, valamint motorjaik, propellereik, alkatrészeik, fel nem szerelt berendezéseik, amelyek tervezését az említett rendelet 56. cikkének (1) bekezdésével összhangban tanúsították, és amelyeket kizárólag a Nemzetközi Távközlési Egyesület rádiós szabályzatával kiosztott frekvenciákon való működésre terveztek védett légiforgalmi célú felhasználásra.

4. Szakembereknek szánt, csak kutatási és fejlesztési létesítményekben, kizárólag kutatási és fejlesztési célokra használandó, egyedi készítésű értékelő készlet.

Ia. MELLÉKLET

A RÁDIÓBERENDEZÉSEK EGYES KATEGÓRIÁIRA VAGY CSOPORTJAIRA A TÖLTÉS TEKINTETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK ÉS VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. Rész

A töltési teljesítményre vonatkozó előírások

1. Az e rész 2. és 3. pontjában meghatározott követelményeket a rádióberendezések következő kategóriáira vagy csoportjaira kell alkalmazni:

2. Amennyiben azok alkalmasak a vezetékes töltésre, az e rész 1. pontjában említett kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseknek meg kell felelniük a következő előírásoknak:

2.1. rendelkezniük kell az EN IEC 62680-1-3:2022"Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása" szabványban leírt USB-C típusú aljzattal, és az említett aljzatnak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképesnek kell lennie;

2.2. alkalmasnak kell lenniük az EN IEC 62680-1-3:2022"Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása" szabványnak megfelelő kábellel történő töltésre.

3. Amennyiben azok alkalmasak az 5 voltnál magasabb feszültséget, 3 ampernél nagyobb áramerősséget vagy 15 wattnál nagyobb teljesítményt igénylő vezetékes töltésre, az e rész 1. pontjában említett kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseknek meg kell felelniük a következő előírásoknak:

3.1. rendelkezniük kell az EN IEC 62680-1-2:2022"Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-2. rész. Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása" szabványban leírt USB-teljesítményátviteli funkciókkal;

3.2. biztosítaniuk kell, hogy bármely további töltési protokoll alkalmazása esetén a 3.1. pontban említett USB-teljesítményátvitel teljeskörűen működőképes, függetlenül a használt töltőeszköztől.

II. Rész

A töltési teljesítményre és a kompatibilis töltőeszközökre vonatkozó előírásokról szóló információk

A 3. cikk (4) bekezdése első albekezdésének hatálya alá tartozó rádióberendezések esetében a 10. cikk (8) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban fel kell tüntetni a következő információkat, és azok QR-kódok vagy hasonló elektronikus megoldások révén is rendelkezésre bocsáthatók:

a) az I. részben meghatározott követelmények hatálya alá tartozó összes rádióberendezés-kategória vagy -csoport esetében az adott rádióberendezéssel együtt használható vezetékes töltőeszközök energiaigényének leírása, beleértve a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális teljesítményt, valamint a rádióberendezés maximális töltési sebességgel történő töltéséhez szükséges maximális teljesítményt wattban kifejezve, az alábbi szöveg megjelenítésével: "a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [xx] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [yy] watt között kell lennie". A wattszámnak a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimális teljesítményt, illetve a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt kell kifejeznie;

b) az I. rész 3. pontjában meghatározott követelmények hatálya alá tartozó rádióberendezések esetében a rádióberendezések töltési teljesítményére vonatkozó előírások leírása - amennyiben azok alkalmasak az 5 voltnál magasabb feszültséget vagy 3 ampernél nagyobb áramerősséget vagy 15 wattnál nagyobb teljesítményt igénylő vezetékes töltésre -, ezen belül az "USB-PD gyorstöltés" szöveg megjelenítése annak megjelölésére, hogy a rádióberendezés támogatja az USB-teljesítményátviteli töltési protokollt, valamint az adott rádióberendezés által támogatott minden egyéb töltési protokoll nevének szöveges megjelenítése.

III. Rész

Piktogram annak jelzésére, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőeszköz

1. A piktogramnak a következő rajzolatoknak kell megfelelnie:

1.1. Ha a rádióberendezéshez tartozik töltőeszköz:

1.2. Ha a rádióberendezéshez nem tartozik töltőeszköz:

2. A piktogramok kinézetre különbözőek lehetnek (pl. szín, teli vagy körvonalas, vonalvastagság), feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak. Ha a piktogram méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az e rész 1. pontjában szereplő rajzokon megadott arányokat. Az e rész 1. pontjában említett "a" méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.

IV. Rész

A címke tartalma és formátuma

1. A címkének a következő rajzolatúnak kell lennie:

2. Az "XX" betűk helyén a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a minimális teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőeszköznek szolgáltatnia kell a rádióberendezés feltöltéséhez. Az "YY" betűk helyén a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőeszköznek legalább szolgáltatnia kell e maximális töltési sebesség eléréséhez. Az "USB PD" (USB Power Delivery) rövidítést akkor kell feltüntetni, ha a rádióberendezés támogatja ezt a töltési kommunikációs protokollt. Az "USB PD" olyan protokoll, amely az akkumulátor élettartamának lerövidítése nélkül biztosítja, hogy az áram a lehető leggyorsabban eljusson a töltőeszközből a rádióberendezésbe.

3. A címkék kinézetre különbözőek lehetnek (pl. szín, teli vagy körvonalas, vonalvastagság), feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak. Ha a címke méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az e rész 1. pontjában szereplő rajzon megadott arányokat. Az e rész 1. pontjában említett "a" méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.

II. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS, A MODUL

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

1.

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az e melléklet 2., 3. és 4. pontjában megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek.

2. Műszaki dokumentáció

A gyártó a 21. cikknek megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt.

3. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a legyártott rádióberendezés a gyártási eljárásnak és a gyártási eljárás felügyeletének köszönhetően megfeleljen az e melléklet 2. pontjában említett műszaki dokumentációnak és a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek.

4. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek megfelelő minden rádióberendezésen elhelyezi a CE-jelölést a 19. és 20. cikknek megfelelően.

4.2. A gyártó a rádióberendezés mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki dokumentációval együtt a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a rádióberendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

5. Meghatalmazott képviselő

A gyártó 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró, meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben e kötelezettségek szerepelnek a megbízatásában.

III. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS, B ÉS C MODUL

EU-TÍPUSVIZSGÁLAT ÉS TÍPUSMEGFELELŐSÉG A BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ALAPJÁN

Az erre a mellékletre való hivatkozáskor a megfelelőségértékelési eljárás során e melléklet B (EU-típusvizsgálat) és C (típusmegfelelőség a belső gyártásellenőrzés alapján) modulját kell követni.

B modul

EU-típusvizsgálat

1.

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amely révén a bejelentett szervezet megvizsgálja a rádióberendezés műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki tervezése megfelel a 3. cikkben megállapított alapvető követelményeknek.

2.

Az EU-típusvizsgálatot a rádióberendezés műszaki tervezése megfelelőségének értékelése révén a 3. pontban említett műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyítékok vizsgálatával, mintadarab (tervezési típus) vizsgálata nélkül kell végezni.

3.

A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtani, amelyet ő választ meg.

A kérelem a következőket tartalmazza: a)

a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is; b)

írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be; c)

a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a rádióberendezés megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentációban meg kell adni az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismertetni kell a rádióberendezés tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentációnak adott esetben tartalmaznia kell az V. mellékletben meghatározott elemeket; d)

a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. E bizonyítéknak utalnia kell minden olyan vonatkozó dokumentumra, amelyet felhasználtak, különösen, ha a releváns harmonizált szabványokat nem alkalmazták, vagy nem teljes mértékben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4.

A bejelentett szervezet a rádióberendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot.

5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban vállalt tevékenységek eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni, a 8. pontban meghatározott kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés - részleges vagy teljes - tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv érintett rádióberendezésre alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, az alapvető követelmények vizsgálatnak alávetett szempontjait, érvényességének (esetleges) feltételeit és az értékelt típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak és mellékleteinek minden olyan releváns információt tartalmazniuk kell, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott rádióberendezés megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a rádióberendezésnek az ezen irányelvben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy kiegészítések listáját.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a tagállamokat az általa kiadott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozással közzétett harmonizált szabványok nem kerültek alkalmazásra, vagy azokat nem teljes mértékben alkalmazták. A tagállamok, a Bizottság és a többi bejelentett szervezet - kérésre - megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a tagállamok és a Bizottság megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szervezet a rádióberendezés vizsgálatát követő tíz éven keresztül vagy az adott tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.

9.

A gyártó a rádióberendezés forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

10.

A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.

C modul

Típusmegfelelőség a belső gyártásellenőrzés alapján

1.

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 3. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak felügyelete biztosítsa, hogy a gyártott rádióberendezések megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

3. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.1. A gyártó a 19. és 20. cikknek megfelelően minden olyan rádióberendezésen elhelyezi a CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

3.2. A gyártó a rádióberendezés minden típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni azt a rádióberendezés-típust, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

4. Meghatalmazott képviselő

A gyártó 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró, meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben e kötelezettségek szerepelnek a megbízatásában.

IV. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS, H MODUL

A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG

1.

A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó rádióberendezés megfelel ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontnak megfelelő, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett rádióberendezések tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy általa választott bejelentett szervezethez kérelmet nyújt be, hogy a szóban forgó rádióberendezés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerét értékeltesse.

A kérelem a következőket tartalmazza: a)

a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is; b)

a műszaki dokumentáció, a gyártásra szánt rádióberendezések mindegyik típusára vonatkozóan. A műszaki dokumentációnak adott esetben tartalmaznia kell az V. mellékletben meghatározott elemeket; c)

a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció; valamint d)

egy írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a rádióberendezés megfelel ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszeres és rendezett módon dokumentálni kell írásban rögzített elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia: a)

minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre; b)

a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazzák, az ezen irányelv rádióberendezésekre vonatkozó alapvető követelményeinek teljesítésére használt módszerek; c)

azok a tervezésellenőrzési és tervezésértékelési technikák, folyamatok és módszeres intézkedések, amelyeket az irányelv hatálya alá tartozó rádióberendezés-típus tervezése során alkalmaznak; d)

az ezeknek megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, folyamatok és módszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak; e)

a gyártás előtt, közben és után elvégzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága; f)

a minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, a személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; g)

az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek.

A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik a rádióberendezések érintett területének és a rádióberendezések érintett technológiájának értékelése terén, és ismeri ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett látogatás is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont b) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a rádióberendezés e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét értesíteni kell a határozatról.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással alátámasztott határozatot.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből fakadó kötelezettségeket, és gondoskodik a rendszer megfelelő és hatékony működéséről.

3.5. A gyártó a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról tájékoztatja azt a bejelentett szervezetet, amely jóváhagyta a minőségbiztosítási rendszert.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat és eldönti, hogy a minőségbiztosítási rendszer a módosításokkal együtt a továbbiakban is megfelel-e az 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet értesíti a gyártót határozatáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott határozatot.

4. Felügyelet a bejelentett szervezet felelősségi körében

4.1. A felügyelet célja annak megállapítása, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket: a)

a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; b)

a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményei; c)

a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, a személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az ellenőrzésről jelentést ír, amelyet át kell adnia a gyártónak.

4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatást is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a bejelentett szervezet szükség esetén a minőségbiztosítási rendszer helyes működésének igazolására megvizsgálhatja vagy megvizsgáltathatja a rádióberendezéseket. A bejelentett szervezet erről a látogatásról, és ha vizsgálatokra került sor, azokról is, jelentést ír, amelyet elküld a gyártónak,

5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó a 19. és 20. cikknek megfelelően minden olyan rádióberendezésen elhelyezi a CE-jelölést és - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz a 3. cikkben meghatározott alkalmazandó követelményeknek.

5.2. A gyártó a rádióberendezés minden típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a rádióberendezés forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban azonosítani kell azt a rádióberendezés-típust, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóságok kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6.

A gyártó a rádióberendezés forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven keresztül köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni: a)

a 3.1. pontban említett műszaki dokumentáció; b)

a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció; c)

a 3.5. pontban említett módosítás, jóváhagyott formájában; d)

a bejelentett szervezettől kapott, az 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatok és jelentések.

7.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak listáját.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa elutasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásairól, valamint kérésre a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásairól.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a megbízatásban.

V. MELLÉKLET

A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

A műszaki dokumentációnak, értelemszerűen, legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a rádióberendezés általános leírása; többek között: i. a külső jegyeket, jelöléseket és a belső elrendezést mutató fényképek vagy ábrák; ii. az alapvető követelményeknek való megfelelést befolyásoló szoftver- és firmwareverziók; iii. a felhasználóknak szóló tájékoztató és üzembehelyezési utasítások;

b) az alkatrészek, alegységek, kapcsolási körök és hasonló releváns elemek összeállítási terve, gyártási rajzai és diagramjai;

c) a rajzok és diagramok megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, beleértve a rádióberendezés működésének ismertetését;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok listája, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket a 3. cikkben előírt alapvető követelmények teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya;

f) a III. melléklet szerinti megfelelőségértékelési modul alkalmazása esetén az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya és mellékletei, az érintett bejelentett szervezet által kiállított formában;

g) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei és egyéb hasonló releváns elemek;

h) a vizsgálati jelentések;

i) a 10. cikk (2) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés és a 10. cikk (10) bekezdése szerinti információk csomagoláson való feltüntetésének vagy fel nem tüntetésének ismertetése.

VI. MELLÉKLET

(XXXX. SZ.) ( 5 ) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Rádióberendezés (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki:

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; adott esetben megfelelő élességű színes képet is tartalmazhat, amennyiben ez a rádióberendezés azonosításához szükséges):

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tetteké. A hivatkozásokat az azonosító számokkal együtt és a megfelelő verzió feltüntetésével kell megadni, adott esetben a kiállítás dátumával együtt:

7. A(z) ... (nevű, számú)... bejelentett szervezet adott esetben elvégezte a(z) ... (a beavatkozás ismertetése) ..., és a következő EU-típusvizsgálati tanúsítványt adta ki:

8. Adott esetben a tartozékok és alkatrészek leírása, ideértve a rádióberendezés rendeltetésszerű használatát lehetővé tévő és az EU-megfelelőségi nyilatkozat hatályába tartozó szoftvereket is:

9. További információk:

VII. MELLÉKLET

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 10. cikk (9) bekezdésében említett egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő:

VIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1999/5/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk (1) és (2) bekezdés3. cikk (1) és (2) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés és 15a. cikk3. cikk (3) bekezdés, kivétel: 3. cikk, (3) bekezdés, i) pont és 44. cikk
4. cikk (1) bekezdés és 13–15. cikk8. és 45. cikk
4. cikk (2) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés16. cikk
5. cikk (2) és (3) bekezdés
6. cikk (1) bekezdés6. cikk
6. cikk (2) bekezdés
6. cikk (3) bekezdés10. cikk, (8), (9) és (10) bekezdés
6. cikk (4) bekezdés
7. cikk (1) és (2) bekezdés7. cikk
7. cikk (3), (4) és (5) bekezdés
8. cikk (1) és (2) bekezdés9. cikk
8. cikk (3) bekezdés
9. cikk39–43. cikk
10. cikk17. cikk
11. cikk22–38. cikk
12. cikk19. cikk, 20. cikk, 10. cikk (6) és (7) bekezdés
16. cikk
17. cikk47. cikk
18. cikk48. cikk
19. cikk49. cikk
20. cikk50. cikk
21. cikk51. cikk
22. cikk52. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet
IV. mellékletIII. melléklet
V. mellékletIV. melléklet
VI. melléklet26. cikk
VII. melléklet 1–4. pont19. és 20. cikk
VII. melléklet 5. pont10. cikk (10) bekezdés

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok "komitológiai bizottságoknak" az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról ("Keretirányelv") (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

( 2 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( 3 ) A Tanács 1996. december 20-i 96/98/EK irányelve a tengerészeti felszerelésekről (HL L 46., 1997.2.17., 25. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

( 5 ) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e az EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0053 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0053&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014L0053-20231001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014L0053-20231001&locale=hu

Tartalomjegyzék