32001D0752[1]

A Bizottság határozata (2001. október 17.) a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló 97/101/EK tanácsi határozat mellékleteinek módosításáról (az értesítés a C(2001) 3093. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. október 17.)

a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról szóló 97/101/EK tanácsi határozat mellékleteinek módosításáról

(az értesítés a C(2001) 3093. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/752/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének kialakításáról szóló, 1997. január 27-i 97/101/EK tanácsi határozatra [1] és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 97/101/EK határozat meghatározza a környezeti levegőszennyezésre vonatkozó információ és adatok kölcsönös cseréjének rendszerét.

(2) Időszerű a szóban forgó határozat mellékleteinek módosítása az ellenőrzött szennyezők listájának, valamint a kiegészítő információ, érvényesítés és csoportosítás elfogadása céljából.

(3) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 96/62/EK tanácsi irányelv [2] 12. cikkének (2) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/101/EK határozat mellékletei helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. október 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 35., 1997.2.5., 14. o.

[2] HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

I MELLÉKLET

A SZENNYEZŐANYAGOK, STATISZTIKAI PARAMÉTEREK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK FELSOROLÁSA

1. A levegőminőségről szóló 96/62/EK irányelv I. mellékletében szereplő szennyezőanyagok

2. A levegőminőségről szóló 96/62/EK irányelv I. mellékletében nem szereplő szennyezőanyagok

A 96/62/EK irányelv hatályán kívüli, más irányelvek alapján jelentendő szennyező anyagok a 3. szakasz 14. és 15 pontja alatt szerepelnek. Azon szennyező anyagok, amelyeket csak akkor kell jelenteni, ha az információ rendelkezésre áll a 16-63. pont alatt szerepelnek.

3. Szennyező anyagok, mértékegységek, átlagolási idők:

Sorszám | ISO-kód [1] | Képlet | Szennyező anyag megnevezése | Mértékegység [2] | Átlagolási idő [3] | Kifejezés módja | Vonatkozó irányelvek [4] |

A levegőminőségről szóló 96/62/EK irányelv I. mellékletében felsorolt szennyező anyagok

1 | 01 | SO2 | Kén-dioxid | μg/m3 | 1 h | | 1990/30/EK 80/779/EGK 89/427/EGK [5] |

2 | 03 | NO2 | Nitrogén-dioxid | μg/m3 | 1 h | | 1990/30/EK 85/203/EGK |

3 | 24 | PM10 | Lebegő por (< 10 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1990/30/EK 96/62/EK |

4 | 39 | PM2,5 [6] | Lebegő por (< 2,5 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1990/30/EK 96/62/EK |

5 | 22 | SPM | Lebegő por (összes) | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EGK 89/427/EGK |

6 | 19 | Pb | Ólom | μg/m3 | 24 h | | 1990/30/EK 82/884/EK |

7 | 08 | O3 | Ózon | μg/m3 | 1 h | | 92/72/EGK |

8 | V4 | C6H6 | Benzol | μg/m3 | 24 h | | 96/62/EK 2000/69/EK |

9 | 04 | CO | Szén-monoxid | mg/m3 | 1 h | | 96/62/EK 2000/69/EK |

10 | 82 | Cd [7] | Kadmium | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

11 | 80 | As | Arzén | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

12 | 87 | Ni | Nikkel | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

13 | 85 | Hg | Higany | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

Más EU irányelvek alapján jelentendő szennyező anyagok

14 | 11 | BS (Black Smoke) | Korom | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EGK 89/427/EGK |

15 | 35 | NOx | Nitrogén-oxidok | μg/m3 | 1 h | NO2 egyenértékként | 1999/30/EK |

Egyéb szennyező anyagok [8]

16 | V8 | C2H6 | Etán | μg/m3 | 24 h | | |

17 | V9 | H2C = CH2 | Etilén | μg/m3 | 24 h | | |

18 | V3 | HC = CH | Acetilén | μg/m3 | 24 h | | |

19 | VN | H3C-CH2-CH3 | Propán | μg/m3 | 24 h | | |

20 | VP | CH2= CH-CH3 | Propilén | μg/m3 | 24 h | | |

21 | V6 | H3C-CH2-CH2-CH3 | n-bután | μg/m3 | 24 h | | |

22 | V5 | H3C-CH(CH3)2 | izobután | μg/m3 | 24 h | | |

23 | V1 | H2C = CH-CH2-CH3 | l-butilén | μg/m3 | 24 h | | |

24 | V2 | H3C-CH = CH-CH3 | transz-2-butén | μg/m3 | 24 h | | |

25 | V7 | H3C-CH = CH-CH3 | cisz-2-butén | μg/m3 | 24 h | | |

26 | V0 | CH2= CH-CH = CH2 | 1,3-butadién | μg/m3 | 24 h | | |

27 | VK | H3C-(CH2)3-CH3 | n-pentán | μg/m3 | 24 h | | |

28 | V1 | H3C-CH2-CH(CH3)2 | izopentán | μg/m3 | 24 h | | |

29 | VL | H2C = CH-CH2-CH2-CH3 | 1-pentán | μg/m3 | 24 h | | |

30 | VM | H3C-HC = CH-CH2-CH3 | 2-pentán | μg/m3 | 24 h | | |

31 | VF | H2C = CH-C(CH3)= CH2 | izoprén | μg/m3 | 24 h | | |

32 | VD | C36H14 | n-hexán | μg/m3 | 24 h | | |

33 | nincs [9] | (CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3 | i-hexán | μg/m3 | 24 h | | |

34 | VC | C7H16 | n-heptán | μg/m3 | 24 h | | |

35 | VH | C8H18 | n-oktán | μg/m3 | 24 h | | |

36 | VG | (CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 | izooktán | μg/m3 | 24 h | | |

37 | VQ | C6H5-CH3 | toluol | μg/m3 | 24 h | | |

38 | VA | C6H5-C2H5 | etil-benzol | μg/m3 | 24 h | | |

39 | VU | m,p-C6H4(CH3)2 | m,p-dimetilbenzol | μg/m3 | 24 h | | |

40 | VV | o-C6H4-(CH3)2 | o-dimetilbenzol | μg/m3 | 24 h | | |

41 | VS | C6H3-(CH3)3 | 1,2,4-trimetilbenzol | μg/m3 | 24 h | | |

42 | VR | C6H3(CH3)3 | 1,2,3-trimetilbenzol | μg/m3 | 24 h | | |

43 | VT | C6H3(CH3)3 | 1,3,5-trimetilbenzol | μg/m3 | 24 h | | |

44 | VB | HCHO | formaldehid | μg/m3 | 1 h | | |

45 | 20 | THC (NM) | összes nem-metán szénhidrogén | μg/m3 | 24 h | C egyenérték | |

46 | 10 | SA | erős savas hatás | μg/m3 | 24 h | SO2 egyenértékként | 82/459/EGK a SO2 alternatívája |

47 | n.a. | PM1 | Lebegő por (< 1 μm) | μg/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

48 | 16 | CH4 | Metán | μg/m3 | 24 h | | |

49 | 83 | Cr | Króm | ng/m3 | 24 h | | |

50 | 90 | Mn | Mangán | ng/m3 | 24 h | | |

51 | 05 | H2S | hidrogén-szulfid | μg/m3 | 24 h | | |

52 | nincs | CS2 | szén-diszulfid | μg/m3 | 1 h | | |

53 | nincs | C6H5-CH = CH2 | Sztirol | μg/m3 | 24 h | | |

54 | nincs | CH2= CH-CN | akril-nitrid | μg/m3 | 24 h | | |

55 | H3 | C1CHCC12 | Triklóretilén | μg/m3 | 24 h | | |

56 | H4 | C2C14 | tetraklóretilén | μg/m3 | 24 h | | |

57 | nincs | CH2C12 | diklórmetán | μg/m3 | 24 h | | |

58 | P6 | BaP | benz(a)pirén | ng/m3 | 24 h | | |

59 | nincs | VC | vinil-klorid | μg/m3 | 24 h | | |

60 | 09 | PAN | peroxi-acetil-nitrát | μg/m3 | 1 h | | |

61 | 21 | NH3 | Ammónia | μg/m3 | 24 h | | |

62 | nincs | N - dep | nedves nitrogénkiülepedés | mg/(m2*hónap) | 1 hónap | N egyenérték | |

63 | nincs | S - dep | nedves kénkiülepedés | mg/(m2*hónap) | 1 hónap | S egyenérték | |

4. A naptári év alapján számolt, a Bizottságnak átadandó adatok

A tagállamoknak nyers adatokat vagy nyers adatokat és statisztikai mutatókat kell szolgáltatni.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek nyers adatokat és statisztikai mutatókat küldenek, az alábbiakat kell megadniuk:

- Az 1 - 61. szennyezőanyagok esetén:

a fenti táblázatban található ajánlott átlagolási időknek megfelelő nyers adatokból számított számtani közép, medián, 98 %-os tartósság- (és a 99,9 %-os tartósság, amely önkéntes alapon megadható azon szennyezőanyagok esetén, amelyeknél az átlagot 1 órára számolják), illetve a fenti táblázatban feltüntetett javasolt átlagolási időknek megfelelő nyers adatokból számított maximum,

- a 62. és 63. szennyező anyagok esetén:

a fenti táblázatban feltüntetett javasolt átlagolási időknek megfelelő nyers adatokból számított teljes havi kiülepedés.

Az y-odik százalékosztályt a ténylegesen mért értékek közül kell kiválasztani. Az összes mért értéket növekvő sorba kell állítani:

+++++ TIFF +++++

Az y-odik százalékosztály az Xk koncentráció, ahol k értéke a következő módon számítható ki:

k =

q × N

ahol q = y/100 és N a ténylegesen mért adatok száma.

A (q × N) értéket a legközelebbi egész számra kell le vagy felkerekíteni.

Minden értéket az alábbi hőmérsékleti és nyomásfeltételek mellett kell megadni: 293 K és 101,3 kPa, kivéve a 62. és a 63. szennyező anyagok esetén. A részecskékhez kötött komponensek esetén az adatokat 2001-től kezdve környezeti feltételek mellett kell jelenteni.

5. Adat átadása a Bizottság számára

Az adatokat a következőkben felsorolt formátumok valamelyikében kell a Bizottság számára átadni: ISO 7168 verzió 2 eltérő kiterjesztésű formátumban, NASA-AMES 1001/1010 vagy DEM [10] kompatibilis formátumban; vagy DEM-adatbázisban:

A Bizottság megerősíti az adat beérkeztét, valamint az állomások és a szennyező anyagok számát.

II. MELLÉKLET

MÉRŐHÁLÓZATOKRA, MÉRŐÁLLOMÁSOKRA ÉS MÉRÉSI TECHNIKÁKRA VONATKOZÓ ADATOK

A tagállamoknak a következő pontokkal kapcsolatban kötelesek jelentést küldeni: I.1., I.4.1.-I.4.4., I.5., II.1.1., II.1.4., II.1.8., II.1.10., II.1.11. és II.2.1. A többi pont tekintetében a lehető legszélesebb körű információt kell szolgáltatni:

I. A HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I.1. Megnevezés

I.2. Rövidítés

I.3. Hálózatok jellege (helyi ipari, kisváros/város, város vonzáskörzete, megye, régió, egész ország, nemzetközi; stb.)

I.4. A mérőhálózat irányításáért felelős testület

I.4.1. Neve

I.4.2. A felelős személy neve

I.4.3. Címe

I.4.4. Telefon- és faxszáma

I.4.5. E-mail címe

I.4.6. Web-oldalának címe

I.5. Időzóna (UTC, helyi)

II. A MÉRŐÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK

II.1. Általános információ

II.1.1. A mérőállomás megnevezése

II.1.2. A mérőállomás helye szerinti kisváros/város megnevezése

II.1.3. A mérőállomás nemzeti vagy helyi referencia száma vagy kódja

II.1.4. E határozat alapján adott, a Bizottság által kijelölendő mérőállomás-kód

II.1.5. A mérőállomásért felelős műszaki testület megnevezése (amennyiben eltér a hálózatért felelős testülettől)

II.1.6. Testületek vagy programok, amelyek számára adatokat jelentik (amennyiben szükséges, vegyületenként) (helyi, nemzeti, Európai Közösségi, GEMS, OECD, EMEP, stb.)

II.1.7. Vizsgálati célkitűzések (a jogszabályokban előírt vizsgálati követelményekkel összhangban (emberi egészség és/vagy ökoszisztémák és/vagy épített környezet védelme érdekében), trendelemzés, kibocsátás ellenőrzés stb.)

II.1.8. Földrajzi koordináták (az ISO 6709-nek megfelelően: földrajzi hosszúság és szélesség, valamint geodéziai magasság)

II.1.9. NUTS (Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) IV. szint

II.1.10. Mért szennyező anyagok

II.1.11. A mért meteorológia paraméterek

II.1.12. Egyéb vonatkozó információ: uralkodó széljárás, a legközelebbi akadályok távolsága és magassága közötti arány, stb.

II.2. A mérőállomás osztályozása

II.2.1. A terület jellege

II.2.1.1. Városi:

teljesen beépített terület

II.2.1.2. Külvárosi:

nagyrészt beépített terület: különálló házak megszakítás nélküli elrendezése nem urbanizált területekkel (kisebb tavak, erdők, mezőgazdasági terület) vegyesen

II.2.1.3. Vidéki [1]:

minden olyan terület, amely nem sorolható a városi vagy külvárosi területek közé

II.2.2. A mérőállomás jellege a meghatározó kibocsátás szempontjából

II.2.2.1. Közlekedés:

a megfigyelőállomások elhelyezése olyan, hogy a légszennyezettséget elsősorban a közeli út/utca határozza meg

II.2.2.2. Ipari:

a mérőállomások elhelyezése olyan, hogy a légszennyezettséget elsősorban ipari források vagy iparterületek határozzák meg

II.2.2.3. Háttér:

a nemközlekedési és nem ipari jellegű mérőállomások [2]

II.2.3. A mérőállomással kapcsolatos további információ

II.2.3.1. Azon terület, amelyre jellemző a vizsgálat (a terület sugara). Közlekedési mérőállomások esetén a sugár helyett a jellemző utca/út hosszát kell megadni

II.2.3.2. Városi és külvárosi megfigyelőállomások

- a város/kisváros népessége

II.2.3.3. Közlekedései megfigyelőállomás

- a forgalom becsült mértéke (napi forgalom éves átlagban)

- a távolság a járdaszegélytől

- a teherforgalom aránya

- a forgalom sebessége

- az épületek homlokzatai közötti távolság és magasságuk (utcai kanyon)

- az utca/út szélessége (nem kanyon jellegű utak)

II.2.3.4. Ipari megfigyelőállomások

- az ipar jellege (a levegőszennyező anyag kódjához kiválasztott nómenklatúra)

- a forrás/forrásterület távolsága

II.2.3.5. Vidéki háttér-megfigyelőállomások (alkategóriák)

- városközeli

- regionális

- távoli

III. A MÉRÉSI ELRENDEZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ VEGYÜLETENKÉNT

III.1. Berendezés

III.1.1. Megnevezés

III.1.2. Elemzési elv vagy mérési módszer

III.2. A mintavételezés jellege

III.2.1. A mintavételezési pont elhelyezkedése (épületek homlokzata, járdaszegély, udvar; stb.)

III.2.2. A mintavételezési pont magassága

III.2.3. Eredmények összegzésének időpontja

III.2.4. Mintavételezés időtartama

III. MELLÉKLET

ADATÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Minden átadott adatot érvényesnek kell tekinteni.

A tagállam feladata, hogy olyan minőségbiztosítási rendszert működtessen, amely általában megfelel e határozat, és különösen a vonatkozó irányelvek céljainak.

IV. MELLÉKLET

AZ ADATOK ÖSSZESÍTÉSÉRE ÉS A STATISZTIKAI PARAMÉTEREK KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

A kritériumok elsősorban a minimálisan szükséges adatmennyiségre vonatkoznak

Amennyiben EU irányelvekben nem állapították meg az adatok összesítésére és a statisztikai paraméterek kiszámítására vonatkozó kritériumokat, az alábbiakat kell alkalmazni:

a) Az adatok összesítése

Az 1 órás és 24 órás értékek kiszámításának kritériumai a következők abban az esetben, ha rövidebb időtartamú átlagokat veszünk figyelembe:

- egyórás értékek esetén: | a minimálisan szükséges adatmennyiség 75 %, |

- 24 órás adatok esetén: | legalább 13 egyórás adatnak meg kell lenni, és legfeljebb hat egymást követő egyórás adat hiányozhat. |

b) A statisztikai paraméterek meghatározása

- a középérték és a medián számításhoz: | a minimálisan szükséges adatmennyiség legalább 50 %, |

- a 98 és 99.9 %-os tartósság és a maximum érték meghatározásához: | a minimálisan szükséges adatmennyiség legalább 75 %. |

Az értékelendő évben a két évszak érvényes adatainak száma közötti arány nem lehet kettőnél több; a két évszak a téli (januártól március végéig és októbertől december végéig) és a nyári (áprilistól szeptember végéig).

"

[1] ISO 7168-2: 1999.

[2] Minden érték legalább két számjegyű legyen, például: 1,4 mg/m3 vagy 21 μg/m3.

[3] Bizonyos mérési technikák alkalmazása során a mintavételezési idő néhány perctől több hétig tarthat. Ezekben az esetekben ezen oszlopban feltüntetett átlagolási időtől eltérő átlagolási idejű értékeket a tényleges átlagolási időtartam megadásával lehet jelenteni.

[4] Az információcseréről szóló határozat módosított mellékletének hatálybalépésekor hatályos irányelvek.

[5] A 80/779/EGK irányelvet módosítja.

[6] Nem áll rendelkezésre referenciamódszer a PM2,5-hez (lebegő por), amikor az információcseréről szóló határozat módosított mellékletei hatályba lépnek.

[7] A nehézfémekre és poliaromás szénhidrogénekre (PAH) vonatkozó közösségi jogszabályok jelenleg készülnek, amelynek eredményeképpen létrejön egy lista a különleges poliaromás szénhidrogénekről, valamint javaslat születik e határozat megfelelő módosításáról.

[8] Amennyiben jelen van ilyen.

[9] Nem áll rendelkezésre.

[10] Az Európai Bizottság nevében biztosított adatcseremodul.

[1] Amennyiben a mérőállomást ózon mérésére használják, a háttérszennyezettséggel kapcsolatos további információkat is meg kell adni (II.2.3.5.).

[2] Olyan elhelyezkedésű, hogy a légszennyezést nem egyetlen különálló forrás vagy közlekedési útvonal határozza meg, hanem inkább a megfigyelőállomást a szélirányból érő, több forrás integrált hatása (például, a valamely városban található megfigyelőállomáshoz a szélirányból érkező minden közlekedési, tüzelési; stb. kibocsátás, illetve egy vidéki területen minden, a szélirányból érkező hatás [városok, ipari területek; stb.]).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0752 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0752&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék