32015R1536[1]

A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1536 RENDELETE

(2015. szeptember 16.)

az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat határoz meg a légi járművek, valamint a repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmasságának folyamatos fenntartására vonatkozóan.

(2) A 216/2008/EK rendelet IV. melléklete a légi járművek üzemben tartására vonatkozóan a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, ezen belül a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek és a kereskedelmi célú légi fuvarozásra használt légi járművek légi alkalmasságának folyamatos fenntartásáért felelős szervezetekre vonatkozó követelményeket határoz meg. A szóban forgó követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében az 1321/2014/EU bizottsági rendeletet módosítani kell.

(3) A 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelmények érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban engedélyezett légi fuvarozók harmadik országokban lajstromozott légi járműveket tarthatnak üzemben.

(4) Biztosítani kell a légi járművek folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérését célzó program követelményeinek Unió-szerte történő egységes alkalmazását. Ennek érdekében az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő, a légi járművek folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérését célzó programnak az illetékes hatóságok általi végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket módosítani kell.

(5) Csökkenteni kell a karbantartási feladatok végzésével összefüggő kockázatokat, különösen pedig biztosítani kell, hogy az érintett személyek és szervezetek megtegyék a szükséges intézkedéseket a karbantartási feladatok végzése során előálló olyan hibák felderítésére, amelyek hatással lehetnek a repülésbiztonságra. Ezért az 1321/2014/EU rendelet I. és II. mellékletében szereplő, a karbantartási feladatok elvégzésére vonatkozó követelményeket módosítani kell.

(6) Az 1321/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) A légiközlekedési ágazat és a tagállami igazgatási szervek számára elegendő időt kell biztosítani a módosított szabályozói keretekhez történő alkalmazkodásra. Ezért e rendelet egésze tekintetében az alkalmazás időpontjaként a hatálybalépéstől eltérő időpontot kell meghatározni.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottságnak a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott véleményével.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép: "1. cikk Tárgy és hatály Ez a rendelet közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat állapít meg a következők érdekében: (4) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).""

a) azon légi járművek - beleértve az azokba szerelt bármilyen komponenst is - folyamatos légi alkalmasságának biztosítása, amelyeket:

i. valamely tagállamban lajstromoztak, kivéve, ha a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét harmadik országra ruházták át és a légi járművet nem uniós üzemben tartó használja; vagy

ii. harmadik országban lajstromoztak, és uniós üzemben tartó használja őket, feltéve, hogy a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét valamely tagállamra ruházták;

b) a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozóan a 216/2008/EK rendeletben rögzített alapvető követelményeknek való megfelelés a harmadik tagállamokban lajstromozott azon légi járművek és beépített komponenseik esetében, amelyek biztonsági szabályozási felügyeletét nem ruházták át harmadik országra, és amelyeket az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett.

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) »kereskedelmi légiszállítási (CAT) művelet«: egy légi jármű díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében, utasok, áru vagy postai küldemények szállítása céljából történő üzemben tartása;".

b) A szöveg a következő pontokkal egészül ki: "n) »kritikus karbantartási feladat«: olyan karbantartási feladat, amely egy légi jármű, hajtómű vagy légcsavar rendszerének vagy valamely részének az összeszerelését vagy bármilyen jellegű meghibásodását érinti, és amely - amennyiben végrehajtása során hiba következik be - közvetlenül veszélyeztetheti a repülésbiztonságot; o) »egyedi kereskedelmi műveletek«: azon műveletek, amelyekre a 965/2012/EU bizottsági rendelet (5) III. mellékletében szereplő ORO-részben és SPO-részben meghatározott követelmények vonatkoznak; p) »korlátozott műveletek«: hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű üzemben tartása az alábbi célokra: E rendelet alkalmazásában a »korlátozott műveletek« nem minősülnek CAT-műveletnek vagy egyedi kereskedelmi műveletnek; q) »bevezető repülés«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 9. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti bevezető repülés; r) »versenyrepülés«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 10. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti versenyrepülés; s) »légi bemutató«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 11. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti légi bemutató. (5) A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.)." (6) A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).""

i. magánszemélyek által végrehajtott, megosztott költségű repülések, feltéve, hogy a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják, beleértve a pilótát is, és a közvetlen költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladja meg a hatot;

ii. versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a közvetlen költségek fedezésére, az éves költségekhez való arányos hozzájárulásra, illetve az illetékes hatóság által megállapított értéket meg nem haladó összegű díjakra korlátozódik;

iii. a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU bizottsági rendelettel (6) összhangban jóváhagyott képzési szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által végzett bemutató repülések, ejtőernyős ugrások, vitorlázórepülő-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában van vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések;

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 1. cikk a) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságát az I. melléklet rendelkezései szerint kell biztosítani.

(2) Az 1. cikk a) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságának biztosításában - többek között a karbantartásban - érintett szervezeteknek és személyeknek eleget kell tenniük az I. mellékletnek, illetve adott esetben a 4. és 5. cikkben megállapított rendelkezéseknek.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 1. cikk a) pontjában említett, repülési engedéllyel rendelkező légi járművek folyamatos légi alkalmasságának biztosítását a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban kiállított repülési engedélyben meghatározott különleges folyamatos légi alkalmassági rendelkezések szerint kell biztosítani."

b) A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságát az Va. melléklet rendelkezései szerint kell biztosítani."

4. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A karbantartó szervezetek jóváhagyásait az I. melléklet F. alrészének vagy a II. mellékletnek a rendelkezései szerint kell kiadni."

5. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

"c) azon légi járművek tekintetében, amelyeket harmadik országokban lajstromoztak és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett, 2017. augusztus 25-ig az Va. mellékletben foglalt követelményeket."

b) A szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: "(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által kereskedelmi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt légi járművektől eltérő légi járművekre vonatkozó, a 379/2014/EU bizottsági rendelettel (7) módosított 965/2012/EU rendeletben meghatározott követelményeket 2017. április 21-től kell alkalmazni. Az említett időpontig: (7) A Bizottság 2014. április 7-i 379/2014/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2014.4.24., 1. o.).""

- Az I. melléklet M.A.201 f) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú jóváhagyott kiképző szervezetekre.

- Az I. melléklet M.A.201 h) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetekre.

- Az I. melléklet M.A.306 a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók által használt légi járművekre és az olyan üzemben tartók által használt légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő.

- Az I. melléklet M.A.801 c) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók és nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

- Az I. melléklet M.A.803 b) pontját kell alkalmazni az olyan, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, továbbá olyan vitorlázó repülőgépekre, segédmotoros vitorlázó repülőgépekre vagy ballonokra, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

- Az I. melléklet M.A.901. g) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

6. Az I. melléklet (M. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

7. A II. melléklet (145. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

8. A III. melléklet (66. rész) e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

9. Az e rendelet IV. mellékletének szövege egy új Va. mellékletet (T. rész) képez.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. augusztus 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2) A Bizottság 2014. november 26-i 1321/2014/EU rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

I. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) Az M.A.306. pont címe helyébe a következő szöveg lép: "M.A.306. A légi jármű műszaki naplózási rendszere".

b) Az I. függelék helyébe a következő szöveg lép: "I. függelék Légialkalmasság-irányítási szerződés".

2. Az M.1. pont 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. a karbantartási programok jóváhagyása tekintetében:

i. a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság; vagy

ii. abban az esetben, ha a lajstromozás szerinti tagállam a karbantartási program jóváhagyása előtt egyetértését adta:

a) azon állam által kijelölt hatóság, ahol az üzemeltető székhelye vagy telephelye található, vagy ahol az üzemeltető be van jegyezve; vagy

b) az a hatóság, amely a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányítását végző légialkalmasság-irányító szervezet felügyeletéért felelős, vagy amellyel a tulajdonos az M.A.201 i) 3. ponttal összhangban korlátozott szerződést kötött.";

3. Az M.A.201. pont d), e), f), g), h), i) és j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) A repülés előtti vizsgálat kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében pedig az üzemeltető a felelős. Ezt a vizsgálatot pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, de nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy a 66. rész szerinti tanúsításra feljogosított személy végezze el.

e) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az üzemeltető felel az általa üzemben tartott légi jármű légi alkalmasságának fenntartásáért, és vele szemben támasztott követelmény, hogy:

1. gondoskodjon arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2. légi üzemeltetői bizonyítványának részeként az általa üzemben tartott légi jármű tekintetében rendelkezzen légialkalmasság-irányító szervezeti jóváhagyással az M.A G. alrészével (CAMO) összhangban; és

3. a 145. résznek megfelelően jóváhagyással rendelkezzen, vagy kössön szerződést egy ilyen szervezettel az M.A 708 c) pontnak megfelelően.

f) A kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók vagy kereskedelmi célú jóváhagyott képzési szervezetek használnak, az üzemeltető gondoskodik arról, hogy:

1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2. a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben az üzemeltető maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3. a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708. c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

g) Az e) vagy f) pontban nem említett, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy:

1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2. a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben a tulajdonos maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3. a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708 c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

h) A kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak, az üzemeltető gondoskodik arról, hogy:

1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2. a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben az üzemeltető maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3. a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet az M. rész F. alrészével vagy a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708. c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

i) Az e) vagy h) pontban nem említett, vagy »korlátozott műveletekhez« használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre. E célból a tulajdonos: A korlátozott szerződés értelmében a szerződést megkötő szervezet felelős a karbantartási program kidolgozásáért és - azon esetet kivéve, amikor a tulajdonos az M.A.302 h) ponttal összhangban nyilatkozatot ad ki - a program jóváhagyási eljárásának lefolytatásáért.

1. a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat az I. függeléknek megfelelően írásos szerződés keretében egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetre bízza, amely szerződés értelmében a szóban forgó feladatok elvégzéséért a szerződéses légialkalmasság-irányító szervezet felel, vagy;

2. jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel való szerződéskötés nélkül, saját felelősségére kezeli a légi járművek légialkalmasságának fenntartását; vagy

3. saját felelősségére kezeli a légi járművek légialkalmasságának fenntartását, és korlátozott szerződést köt a karbantartási program kidolgozására és a program M.A.302. pont szerinti jóváhagyási eljárásának lefolytatására vonatkozóan:

- egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel, vagy

- ELA2 légi jármű esetében egy a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerinti karbantartó szervezettel.

j) A tulajdonosnak/üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az e résznek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a tulajdonos/üzemeltető létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tulajdonos/üzemeltető tevékenységével, és ezen belül a vállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba."

4. Az M.A.301. pont a következőképpen módosul:

a) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. a biztonságos üzemelést befolyásoló minden hiba és károsodás kijavítása az - esettől függően - az M.A.304. és/vagy az M.A.401. pontban meghatározott adatoknak megfelelően, a minimális felszerelési lista és - adott esetben - a konfigurációs eltérési lista figyelembevételével;".

b) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási program hatékonyságának elemzése;".

c) A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi jármű tekintetében a nem kötelező érvényű módosításokhoz és/vagy ellenőrzésekhez szükséges megvalósítási politika megállapítása;".

5. Az M.A.302. pont a következőképpen módosul:

a) A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) Amikor a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának fenntartásáról egy az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, vagy amikor a tulajdonos és a légialkalmasság-irányító szervezet között az M.A.201 i) 3. pont szerint korlátozott szeződés jött létre, a légi jármű karbantartási programját és annak módosításait közvetett jóváhagyási eljárás keretében is jóvá lehet hagyni.

i. Ebben az esetben a közvetett jóváhagyási eljárást a folyamatos légi alkalmasság fenntartásirányítási szabályzat részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

ii. A légialkalmasság-irányító szervezet nem alkalmazhatja a közvetett jóváhagyási eljárást, amennyiben a szervezet nem tartozik a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá, kivéve, ha létezik egy olyan, az M.1.4. pont ii. alpontja szerint megkötött megállapodás, amely a karbantartási program jóváhagyásának felelősségét a légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságra ruházza át."

b) Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, ha a karbantartási program a karbantartási irányító csoport által alkalmazott logikán, illetve az állapot monitorozásán alapul, a légijármű-karbantartási programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell."

6. Az M.A.305. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. az üzemeltető fedélzeti műszaki naplója, ha azt az M.A.306 pont előírja."

7. Az M.A.306. pont a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép: "M.A.306.

A légi jármű fedélzeti műszaki naplózási rendszere";

b) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) CAT-műveletek, egyedi kereskedelmi célú műveletek és jóváhagyott kiképző szervezet által végrehajtott kereskedelmi célú műveletek esetében, az M.A.305. pont előírásain túlmenően, az üzemeltető köteles minden légi járművön fedélzeti műszaki naplót vezetni, amely az alábbi információkat tartalmazza:

1. az egyes repülések valamennyi olyan adata, amely a repülésbiztonság fenntartásához szükséges; és

2. a légi jármű érvényes üzembehelyezési bizonyítványa; és

3. érvényes nyilatkozat a légi jármű karbantartási állapotáról, amely tartalmazza a következő esedékes, tervezett, illetve rendkívüli karbantartást; az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a karbantartási nyilatkozatot máshol tárolják; valamint

4. minden, a légi jármű üzemelését érintő halasztott hibajavítás; továbbá

5. a karbantartást támogató megoldásokra vonatkozó minden szükséges iránymutatás és utasítás."

8. Az M.A.402. pont helyébe a következő szöveg lép: "M.A.402. A karbantartás elvégzése A II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott karbantartó szervezet által végzett karbantartás esetét kivéve, a karbantartást végző személyeknek vagy szervezeteknek:

a) a feladatok végrehajtásához megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, az e részben foglalt követelmények szerint;

b) gondoskodniuk kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett, illetve kosztól és szennyeződéstől mentes legyen;

c) az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszereket, technikákat, szabványokat és utasításokat kell használniuk;

d) az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámokat, berendezéseket és anyagokat kell használniuk. Ha szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert szabványnak megfelelően kalibrálni kell;

e) gondoskodniuk kell arról, hogy a karbantartás az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kerüljön végrehajtásra;

f) kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén gondoskodniuk kell megfelelő létesítmények igénybevételéről;

g) gondoskodniuk kell arról, hogy karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen;

h) gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra, valamint

i) valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell tartaniuk annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve az adott komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak-e, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették-e."

9. Az M.A. 403. pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Azt, hogy egy légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülésbiztonságot, az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentáció felhasználásával kizárólag az M.A.801. b) 1., az M.A.801. b) 2., az M.A.801. c) és az M.A.801. d) pont vagy a II. melléklet (145. rész) szerint feljogosított tanúsító személy állapíthatja meg, és ennek nyomán ő döntheti el, hogy a további repülés előtt milyen intézkedésre van szükség, illetve mely hibák javítása halasztható. Ez az előírás azonban nem alkalmazható, ha a pilóta vagy a feljogosított tanúsító személy a minimális felszereléslistát használja.

c) A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyeztethető hibáját annak azonosítása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban vagy a MEL-ben meghatározott határidőn belül ki kell javítani.";

10. Az M.A.502. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az a) ponttól és az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve, a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt ELA1 légi járműbe beszerelt vagy abból átmenetileg eltávolított komponensek komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását a következő esetek kivételével az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is elvégezhetik: A d) pont szerint elvégzett komponens-karbantartás alapján nem bocsátható ki 1. számú EASA-űrlap, és az ilyen karbantartásra a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményei vonatkoznak."

1. hajtóműveken és légcsavarokon kívüli komponensek nagyjavítása; és

2. nem CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása.

11. Az M.A.504. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az üzemképtelen komponenseket azonosítani kell, és egy jóváhagyott karbantartó szervezet felügyelete alatt biztonságos helyen kell tárolni mindaddig, amíg azok jövőbeni státusáról nem születik döntés. Ugyanakkor a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt légi járművek és a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében az adott komponenst üzemképtelennek nyilvánító személy vagy szervezet az üzemképtelenség megállapítását követően a komponens megőrzését rábízhatja a légi jármű tulajdonosára, amennyiben ennek tényét a légi jármű fedélzeti naplójában, a hajtómű üzemi naplójában vagy a komponens üzemi naplójában rögzítik."

12. Az M.A.601. pont helyébe a következő szöveg lép:

"M.A.601 Alkalmazási kör

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek és az azokba beszerelendő komponensek karbantartására vonatkozóan jóváhagyást bocsásson ki, vagy annak érvényét fenntartsa."

13. Az M.A.606. pont a következőképpen módosul: A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványainak kiállításhoz. A tanúsító személyeknek meg kell felelniük az 1321/2014/EU rendelet 5. cikkében foglalt előírásoknak.";

14. Az M.A.703. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az a) pont rendelkezései ellenére, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemeltetett járműre vonatkozó járműüzemeltetői bizonyítvány része."

15. Az M.A.704. a) 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"9. a jóváhagyott légijármű-karbantartási programok listája, vagy - a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében - az »általános« és a »kiindulási« karbantartási programok listája."

16. Az M.A.706. pont a következőképpen módosul:

a) A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az a) pont szerinti felelős vezető az a személy, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az üzemeltető minden, a légi jármű üzemeltetői bizonyítványa kibocsátásakor meghatározott feltételeknek megfelelő intézkedése finanszírozható legyen, és azt annak megfelelően hajtsák végre."

b) A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a felelős vezető részlegvezetőt nevez ki. Ez a személy felelős a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos tevékenységek irányításáért és felügyeletéért, a c) pontban foglaltaknak megfelelően."

c) A k) pont helyébe a következő szöveg lép:

"k) A hajtóművel rendelkező komplex légi járművek és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint köteles meggyőződni a folyamatos légialkalmassággal összefüggő vezetői feladatokat ellátó, valamint a légialkalmassági felülvizsgálatokban és/vagy a minőségügyi auditokban részt vevő személyzet felkészültségéről, és ezeket köteles folyamatosan ellenőrizni."

17. Az M.A.707. pont a következőképpen módosul: Az a) pont helyébe a következő szöveg lép

"a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet akkor kaphat jogosultságot légialkalmassági felülvizsgálat végzésére és - adott esetben - repülési engedély kiadására, ha rendelkezik olyan, az alábbi feltételeknek megfelelő légialkalmasság-felülvizsgáló személyzettel, amely lehetővé teszi számára az I. alrész A. szakasza szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások, illetőleg - adott esetben - az M.A.711. c) pontnak megfelelően repülési engedélyek kiadását:

1. Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalattal; és

b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint

c) hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d) olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e) az a)-d) pont ellenére, az M.A.707. a) 1. b) pont szerinti követelmény helyettesíthető öt év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett.

2. A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, 2 730 kg vagy annál kisebb megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal; és

b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint

c) megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d) olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e) az a)-d) pont ellenére, az M.A.707. a) 2. b) pont szerinti követelmény kiváltható négy év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 2. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett."

18. Az M.A.708. pont a következőképpen módosul:

a) A b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. beterjeszti az illetékes hatósághoz jóváhagyásra a légijármű-karbantartási programját és annak módosításait (hacsak az nem tartozik az M.A.302. c) pont szerinti közvetett jóváhagyási eljárás hatálya alá), és a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a program egy példányát átadja a légi fuvarozásban nem érintett légi jármű tulajdonosának vagy az M.A.201 szerint felelős üzemben tartónak;".

b) A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek vagy CAT-műveletekhez használt légi járművek, illetve kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy jóváhagyott kiképző szervezetek által végzett kereskedelmi célú műveletekhez használt légi járművek esetében, amennyiben a folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet nem a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, akkor - az üzemeltetővel egyeztetve - írásban karbantartási szerződést kell kötnie valamely, a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint jóváhagyott szervezettel vagy más üzemeltetővel, a szerződésben részletezve az M.A.301-2., M.A.301-3., M.A.301-5. és M.A.301-6. pont szerinti funkciókat, és biztosítva, hogy végső soron az összes karbantartási munkát egy, a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezze el, és meghatározva az M.A.712. b) pont szerinti minőségbiztosítási intézkedések támogatását."

c) A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

"d) A c) pont rendelkezései ellenére, a következő esetekben a szerződés megvalósulhat a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint megfelelően jóváhagyott szervezetnek adott egyedi munkamegrendelés formájában is:

1. ha egy légi járművön nem tervezett üzemelési karbantartást kell végrehajtani;

2. ha egy komponens - beleértve a hajtóművet - karbantartásra szorul."

19. Az M.A.709. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kidolgozhat »kindulási« és/vagy »általános« karbantartási programokat, hogy az e melléklet (M. rész) I. függelékében említett szerződések megléte nélkül lehetővé váljon az első jóváhagyás és/vagy egy létező jóváhagyás kiterjesztése. Ugyanakkor a »kindulási« és/vagy »általános« karbantartási programok mellett is szükség van kellő időben az M.A.302. ponttal összhangban lévő, megfelelő légi jármű karbantartási program kidolgozására, mielőtt az M.A.711. pontban foglalt jogosultságok gyakorolhatóak lennének."

20. Az M.A.711. a) 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. a jóváhagyási bizonyítványának megfelelően - az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek kivételével - irányíthatja légi járművek légialkalmasságának fenntartását;

2. ha az a jóváhagyási bizonyítványában és légi üzemeltetői bizonyítványában (AOC) is szerepel, irányíthatja az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi alkalmasságának fenntartását."

21. Az M.A.712. e) és f) pont helyébe az alábbi szöveg lép:

"e) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az M.A. rész G. alrésze szerinti minőségbiztosítási rendszernek az üzemeltető minőségbiztosítási rendszerének szerves részét kell képeznie.

f) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi járművek légi alkalmasságát nem irányító, kisméretű szervezetek esetében az illetékes hatóság engedélyével a minőségbiztosítási rendszer kiváltható szervezeti felülvizsgálatok rendszeres végrehajtásával, kivéve azokat az eseteket, amikor a szervezet 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél nehezebb, nem légballon jellegű légi járműre vonatkozóan ad ki légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. Abban az esetben, ha a légialkalmasság-irányító szervezetnek nincs minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében a folyamatos légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat."

22. Az M.A.801. c) és d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) Az M.A.801. b) 2. albekezdésétől eltérve, a nem CAT-műveletekhez, nem kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek által használt ELA1 légi járművek esetében a VII. függelékben felsorolt komplex karbantartási feladatokat az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is jóváhagyhatják;

d) Az M.A.801. b) ponttól eltérve, az olyan előre nem látható helyzetekben, amikor egy légi jármű az e melléklet vagy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezettel és megfelelő tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen ér földet, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és megfelelő képesítéssel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak:

1. be kell szereznie és a légi jármű nyilvántartásában meg kell őriznie az elvégzett munkákra, valamint a bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó összes adatot; és

2. gondoskodnia kell arról, hogy az M.A.801. b) pontban említett, megfelelően feljogosított személy, illetve az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 napon belül felülvizsgálja és jóváhagyja az így elvégzett karbantartási munkákat; és

3. a tanúsítási engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának irányításáért felelős szervezetet, amennyiben az M.A.201. i) pont szerint szerződést kötött ilyennel, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.";

23. Az M.A.803. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az e melléklet VIII. függelékében meghatározott, a pilóta-tulajdonos által végzett, korlátozott karbantartás után a pilóta-tulajdonos valamennyi, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, hajtóművel nem rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű, vitorlázó repülőgép, segédmotoros vitorlázó repülőgép és ballon esetében kiállíthat üzembe helyezési bizonyítványt."

24. Az M.A.901. pont a következőképpen módosul:

a) A c), d) és e) pontok helyébe a következő pontok lépnek:

"c) A b) bekezdésben említett, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezet - amennyiben megfelelő jóváhagyással rendelkezik és megfelel a k) pont követelményeinek - az összes ellenőrzött környezetben lévő, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű légi jármű esetében (a ballonok kivételével):

1. az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2. amennyiben a légi jármű az ellenőrzött környezetben volt, az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja.

d) Azon az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében (a ballonok kivételével), amelyek a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság bocsátja ki az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban megfelelően jóváhagyott szervezet által beküldött - a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével ellátott - ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlás az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági vizsgálaton alapul.

i. nem ellenőrzött környezetben vannak, vagy

ii. amelyek légi alkalmasságának fenntartásáról olyan légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére,

e) A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) légi járművek, továbbá a ballonok esetében, bármely, a tulajdonos vagy az üzemeltető által kijelölt, az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezet, amennyiben megfelelő jóváhagyással rendelkezik és megfelel a k) pont követelményeinek:

1. az M.A.710. pont szerint kibocsátja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2. az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja; feltéve, hogy a légi jármű az irányítása alatt ellenőrzött környezetben volt."

b) A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) Az M.A.901. e) ponttól és az M.A.901. i) 2. ponttól eltérve, a nem CAT-műveletekhez, nem kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek által használt ELA1 légi járművek esetében a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság is kiállíthatja egy, az illetékes hatóság által hivatalosan jóváhagyott és a III. melléklet (66. rész) rendelkezéseinek és az M.A.707. a) 2. a.) pontnak megfelelő tanúsító személy által beküldött - a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével ellátott - ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlásnak az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági felülvizsgálaton kell alapulnia, és nem adható ki kettőnél több egymást követő évben;";

25. Az M.B.105 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében a 216/2008/EK rendelet 15. cikke szerinti illetékes hatóságok biztosítják az összes szükséges információ kölcsönös cseréjét.";

26. Az M.B.303. és az M.B.304. pont helyébe a következő pontok lépnek: "M.B.303. A légi jármű folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérése M.B.304. Visszavonás és felfüggesztés Az illetékes hatóság:

a) Az illetékes hatóságnak - kockázatalapú megközelítést alkalmazva - vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b) A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését, és a légi alkalmasság szempontjából kockázatot jelentő összes tényezőre kiterjed.

c) A szúrópróbaszerű ellenőrzés során - a vonatkozó követelmények alapján - megvizsgálják a légi alkalmassági szabványos teljesülését, és megállapítják az esetleges szabálytalanságokat.

d) A feltárt szabálytalanságokat az e részben szereplő követelmények alapján kell csoportosítani, és azokat az M.A.201. pont szerint felelős személynek vagy szervezetnek írásban meg kell erősítenie Az illetékes hatóság eljárással rendelkezik a szabálytalanságok biztonsági szempontból való értékelésére.

e) Az illetékes hatóság nyilvántartásba vesz minden szabálytalanságot, valamint az azok lezárására tett minden intézkedést.

f) Ha a repülőgépek ellenőrzése során bizonyíték merül fel az e részben vagy bármely más részben szereplő rendelkezések megsértésére vonatkozóan, akkor az adott szabálytalansággal a vonatkozó részben foglaltak szerint kell foglalkozni.

g) Amennyiben a végrehajtási intézkedések megvalósulásához ez szükséges, az illetékes hatóság információcserét folytat a többi illetékes hatósággal az f) pont szerint azonosított meg nem felelésekről.

a) a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt az M.B.903. 1. pontban foglaltak szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza."

27. Az M.B.701. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az üzemeltetendő összes légijármű-típusra vonatkozóan a légi jármű üzemeltetői bizonyítványára irányuló első kérelemmel, és adott esetben a kérelmezett esetleges változtatásokkal együtt, a következőket kell jóváhagyásra benyújtani az illetékes hatósághoz:

1. a légialkalmasság-irányítási szabályzat;

2. az üzemeltető légijármű-karbantartási programja;

3. a légi jármű fedélzeti műszaki naplója;

4. adott esetben a légialkalmasság-irányító szervezet és a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet közötti karbantartási szerződések műszaki előírásai."

28. Az M.B.703. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az EASA 14. nyomtatványon közölt információkat a légi üzemeltetői bizonyítványban is fel kell tüntetni."

29. Az M.B.902. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie.

1. Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt összes légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: Az a)-d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 1. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.B.902. b) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően teljesített, a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett további ötéves tapasztalattal.

a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalattal; továbbá

b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c) hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d) megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

2. A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, 2 730 kg vagy annál kisebb megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: Az a)-d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 2. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.A.902. b) 2. a) pontban előírt követelményeken túl teljesített, a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett további négyéves tapasztalattal."

a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal; és

b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c) megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d) megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

30. Az I. függelék helyébe a következő lép: "I. függelék Légialkalmasság-irányítási szerződés 1. Amikor a tulajdonos/üzemeltető egy, az M. rész G. alrésze (CAMO) szerinti légialkalmasság-irányító szervezettel az M.A.201 pontnak megfelelő szerződést köt, hogy az elvégezze a légi alkalmasság fenntartásának irányításával kapcsolatos feladatokat, az illetékes hatóság kérésére a tulajdonosnak/üzemeltetőnek a szerződés egy példányát - mihelyt a szerződést a két fél aláírta - el kell juttatnia a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához. 2. A megállapodást az M. rész követelményeire tekintettel kell kidolgozni, és abban meg kell határozni az aláíró feleknek a légi jármű légi alkalmasságának fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit. 3. A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a légi jármű lajstromszáma, - a légi jármű típusa, - a légi jármű sorozatszáma, - a légi jármű tulajdonosának vagy bejegyzett bérlőjének a neve, vagy a vállalkozás adatai, a címet is beleértve, - a légialkalmasság-irányító szervezet adatai, a címet is beleértve, - az üzemeltetés típusa. 4. A szerződésnek a következő szöveget kell tartalmaznia: »A tulajdonos/üzemeltető megbízza a légialkalmasság-irányító szervezetet a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányításával, olyan karbantartási program kidolgozásával, amelyet az M.1. pont szerinti illetékes hatóság hagy jóvá, valamint a légi jármű karbantartásának az említett karbantartási programmal összhangban lévő megszervezésével. E szerződéssel összhangban, mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal az e szerződésből rá háruló kötelezettségek teljesítésére. A tulajdonos/üzemeltető nyilatkozik, hogy legjobb tudása szerint a légi jármű folyamatos légi alkalmasságára vonatkozóan a légialkalmasság-irányító szervezettel eddig közölt és a későbbiekben közlendő valamennyi adat pontos, és a légi járművön a légialkalmasság-irányító szervezet előzetes jóváhagyása nélkül változtatást nem hajtanak végre. Amennyiben az aláíró felek bármelyike e szerződéstől eltér, az érvényét veszti. Ebben az esetben minden felelősség a tulajdonost/üzemeltetőt terheli valamennyi, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságával kapcsolatos feladatért, és a tulajdonosnak két héten belül értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait.« 5. Amikor a tulajdonos/üzemeltető szerződést köt az M.A. 201. pont szerinti légialkalmasság-irányító szervezettel, a kötelezettségek a felek között az alábbiak szerint oszlanak meg: 5.1. A légialkalmasság-irányító szervezet kötelességei: 1. jogosultnak kell lennie az adott légijármű-típus jóváhagyására; 2. teljesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának fenntartására vonatkozó alábbi feltételeket: a) karbantartási program kidolgozása a légi járműre, ezen belül - ha szükséges - megbízhatósági program készítése; b) az M.A.803. c) ponttal összhangban a pilóta-tulajdonos által végrehajtható (a karbantartási programban szereplő) karbantartási feladatok megállapítása; c) a légi járművek karbantartási programja jóváhagyásának megszervezése; d) a jóváhagyást követően a karbantartási program egy példányának eljuttatása a tulajdonoshoz/üzemeltetőhöz; e) felülvizsgálat szervezése abból a célból, hogy biztosítsák a légi jármű korábbi karbantartási programja után az átmenetet; f) annak megszervezése, hogy minden elvégzendő karbantartási munkát egy jóváhagyott karbantartó szervezet hajtson végre; g) a vonatkozó légialkalmassági irányelvek alkalmazásának megszervezése; h) az ütemezett karbantartások és légialkalmassági felülvizsgálatok során felfedezett, illetve a tulajdonos által jelentett összes hiba jóváhagyott karbantartó szervezet által történő kijavításának megszervezése; az ütemezett karbantartásoknak, a légialkalmassági irányelvek alkalmazásának, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjének és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazásának a koordinálása; i) a tulajdonos tájékoztatása minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez kell vinni; j) a műszaki jellegű nyilvántartások kezelése; k) a műszaki jellegű nyilvántartások archiválása; 3. meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen módosításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; 4. meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen javításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; 5. értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam légi alkalmasságot felügyelő hatóságát minden alkalommal, amikor a légi járművet a tulajdonos a jóváhagyott szervezet felhívására nem juttatja el egy jóváhagyott karbantartó szervezethez; 6. minden alkalommal tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi szerződést nem tartják tiszteletben; 7. gondoskodnia kell arról, hogy amikor az szükséges, sor kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálatra és kiállításra kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, illetve a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának szóló ajánlás; 8. másolatot kell küldenie a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokról a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére a bizonyítvány kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül; 9. végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; 10. tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármely fél felmondja; 5.2. A tulajdonos/üzemeltető kötelességei: 1. általános ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott karbantartási programról; 2. általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről (M. rész); 3. a légialkalmasság-irányító szervezet kérésére és az általa megjelölt időpontban el kell juttatnia a légi járművet ahhoz a jóváhagyott karbantartó szervezethez, amelyről a légialkalmasság-irányító szervezettel megállapodtak; 4. a légi járművön nem hajthat végre változtatást anélkül, hogy először egyeztetne a légialkalmasság-irányító szervezettel; 5. tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet minden soron kívül, a szervezet tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról; 6. az üzemi naplókon keresztül jelentenie kell a műveletek során talált hibákat a légialkalmasság-irányító szervezetnek; 7. tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármely fél felmondja; 8. tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet és a lajstromozó tagállam illetékes hatóságát, ha eladja a légi járművet; 9. végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; 10. rendszeresen tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet a légi jármű repült óráinak számáról és a légialkalmasság-irányító szervezettel egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról; 11. az M.A.803. c) pont szerinti, jóváhagyott karbantartási programban meghatározott karbantartási feladatlista kereteit túl nem lépve végrehajtott pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén az M.A.803. d) pontban említett módon rögzítenie kell az üzembe helyezési bizonyítványt az üzemi naplókban; 12. az M.A.305. a) pontnak megfelelően 30 napon belül tájékoztatja a légialkalmasság-irányító szervezetet minden pilóta/tulajdonosi karbantartási feladat elvégzéséről."

31. A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép: "

VI. függelék

Légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint

"

32. A VIII. függelékben: A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartásról szóló részben a b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. kritikus karbantartási feladat."

II. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet II. melléklete (145. rész) a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) A szöveg a következő 145.A.48. ponttal egészül ki:

"145.A.48. A karbantartás elvégzése";

2. A 145.A.30. h) és i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"h) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1. a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek alapkarbantartásához olyan, a megfelelő légijármű-típus tekintetében minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a 66. rész, illetve a 145.A.35. pont szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személlyel támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a 66. rész és a 145.A.35. pontja szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is.

i. a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak gondoskodnak arról, hogy minden szükséges feladat és ellenőrzés az előírt szabványok szerint elvégzésre kerüljön, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii. a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii. a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkára az adott báziskarbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében sor kerüljön, továbbá felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy megállapodjanak az üzemeltetővel, hogy az ilyen munka egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig halasztásra kerül.

2. A hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek báziskarbantartásához a szervezetnek rendelkeznie kell:

i. az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint - az esettől függően - B1, B2, B3 kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakkal; vagy

ii. az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) i. pontban meghatározott támogató személyek segítenek.

i) A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek eleget kell tenniük az 1321/2014/EU rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében foglaltaknak."

3. A melléklet a következő 145.A.48. ponttal egészül ki: "145.A.48. A karbantartás elvégzése A szervezetnek eljárásokat kell kidolgoznia annak biztosítására, hogy:

a) valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlére kerüljön sor annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve idegen tárgyat vagy anyagot eltávolítottak, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették;

b) valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra;

c) karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen; valamint

d) a M.A.304 pontban meghatározott adatok alapján a károk felmérésre, a módosítások és javítások pedig elvégzésre kerüljenek.";

4. A 145.A.65. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) A szervezet az emberi tényezők és az emberi teljesítőképesség figyelembevételével, az illetékes hatósággal egyeztetve eljárásokat állapít meg a helyes karbantartási gyakorlat és a 145.A.25-145.A.95 pont rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására. Az e pont szerinti eljárásoknak:

1. biztosítaniuk kell, hogy a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkamegrendelés vagy szerződés jöjjön létre, amelyben egyértelműen meghatározásra kerül, hogy milyen karbantartási munkára van szükség ahhoz, hogy a légi jármű és a komponensek a 145.A.50 ponttal összhangban üzembe helyezhetők legyenek; és

2. a karbantartás elvégzésének valamennyi szempontjára, ezen belül a speciális szolgáltatások nyújtására és ellenőrzésére is ki kell terjedniük, és meg kell határozniuk, hogy a szervezet mely szabványok szerint kíván dolgozni.".

III. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet III. melléklete (66. rész) a következőképpen módosul:

1. A 66.A.30. a) 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. a C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre vonatkozóan:

i. hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.1, B1.3 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen; vagy

ii. ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.2 vagy B1.4 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen;

4. A C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre vonatkozóan: hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járműveken a B1 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerinti támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen;".

2. A 66.A.70. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsító személyeknek a tagállamban az e rendelet hatálybalépését megelőzően érvényes jogosultságai és a 66. rész szerinti elismert légijármű-karbantartói engedélyben meghatározott jogosultságok változatlanok maradjanak."

3. Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép: "

V. függelék

Kérelem-formanyomtatvány - 19. számú EASA-űrlap

"

4. A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép: "

VI. függelék

Légijármű-karbantartói engedély a III. melléklet (66. rész) szerint

"

IV. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet [a 2042/2003/EK bizottsági rendelet átdolgozása - hivatkozási száma még nincs] a következő Va. melléklettel (T. rész) egészül ki:

"Va. MELLÉKLET

T. RÉSZ

Tartalom

T.1. Az illetékes hatóság

A. szakasz - Műszaki követelmények

A. alrész - ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101. Alkalmazási kör

B. alrész - KÖVETELMÉNYEK

T.A.201. Felelősség

E. alrész - KARBANTARTÓ SZERVEZET

G. alrész - AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.A.701. Alkalmazási kör

T.A.704. Légialkalmasság-irányítási kézikönyv

T.A.706. Személyi feltételek

T.A.708. A légi alkalmasság fenntartásának irányítása

T.A 709. Dokumentáció

T.A.711. Jogosultságok

T.A.712. Minőségbiztosítási rendszer

T.A.714. Nyilvántartások vezetése

T.A.715. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

T.A.716. Szabálytalanságok

B. szakasz - Eljárások az illetékes hatóságok számára

A. alrész - ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.B.101. Alkalmazási kör

T.B.102. Az illetékes hatóság

T.B.104. Nyilvántartások vezetése

B. alrész - ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

T.B.201. Felelősség

T.B.202. Szabálytalanságok

G. alrész - AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.B.704. Folyamatos felügyelet

T.B.705. Szabálytalanságok

T.1. Az illetékes hatóság

E rész alkalmazásában a légi jármű és a szervezetek felügyeletéért felelős illetékes hatóság az üzemben tartó részére a légijármű-üzembentartási bizonyítványt kibocsátó tagállam által kijelölt hatóság.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101. Alkalmazási kör

Ez a rész követelményeket határoz meg annak biztosítására, hogy az 1. cikk b) pontja szerinti légi járművek légi alkalmasságának fenntartása a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelményekkel összhangban történjen.

Rögzíti továbbá azokat a feltételeket, amelyeket a szóban forgó légi járművek folyamatos légi alkalmasságának és karbantartásának felügyeletéért felelős személyeknek és hatóságoknak teljesíteniük kell.

B. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

T.A.201. Felelősség

1. Az üzemben tartó felel a légi jármű légi alkalmasságáért, és gondoskodik arról, hogy a légi jármű kizárólag akkor kerüljön üzemeltetésre, ha:

a) a légi jármű rendelkezik az Ügynökség által kiadott vagy érvényesített típusalkalmassági bizonyítvánnyal;

b) a légi jármű repülésre alkalmas állapotban van;

c) a légi jármű az ICAO 8. melléklete szerint kiadott érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik;

d) a légi jármű karbantartása a lajstromozás szerinti tagállam előírásaival és az ICAO 6. mellékletének vonatkozó előírásaival összhangban lévő karbantartási program szerint történik;

e) a légi jármű biztonságos üzemelését befolyásoló minden hiba és károsodás a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavításra került;

f) a légi jármű megfelel:

i. a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott valamennyi légi alkalmassági utasításnak vagy a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó előírásnak; és

ii. az Ügynökség által kiadott minden repülésbiztonsággal kapcsolatos vonatkozó közleménynek, beleértve a légialkalmassági irányelveket is;

g) a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek megfelelően minősített szervezet által végzett karbantartási munka befejezése után a légi jármű részére üzemképesség-tanúsító nyilatkozatot állítanak ki. Az aláírt üzemképesség-tanúsító nyilatkozatnak többek között tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapadatait;

h) a légi járművet repülés előtti vizsgálat során minden repülés előtt átvizsgálják;

i) a légi járművön végrehajtott összes módosítás és javítás megfelel a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek;

j) a légi jármű következő adatait tartalmazó nyilvántartások mindaddig rendelkezésre állnak, ameddig a szóban forgó nyilvántartásokban található információkat azonos tárgyú és részletességű új információk fel nem váltják, de legalább 24 hónapig:

(1) a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponens összes üzemidejére vonatkozó adatok (repülési idő, repülési ciklusok és naptári idő, az esettől függően);

(2) a T.A.201 1. f) pont követelményeinek való megfelelés aktuális helyzete;

(3) a karbantartási programnak való megfelelés aktuális helyzete;

(4) a módosítások és javítások aktuális helyzete, ideértve azon részleteket és alátámasztó adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a módosítások és javítások megfelelnek a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek.

2. A T.A.201 1. pontban meghatározott feladatokat az üzemben tartó által megbízott légialkalmasság-irányító szervezet ellenőrzi. E célból a szervezetnek teljesítenie kell a T.A. rész G. alrészének további követelményeit.

3. A 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légi jármű karbantartását és üzembe helyezését az E. alrészben szereplő követelményeket teljesítő karbantartó szervezet végezze. E célból amennyiben a légialkalmasság-irányító szervezet maga nem teljesíti az E. alrészben szereplő követelményeket, akkor szerződést köt egy ilyen szervezettel.

E. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

A légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik arról, hogy a légi jármű és komponenseinek karbantartását olyan szervezet végezze, amely teljesíti az alábbi követelményeket:

1. A szervezet rendelkezik a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott karbantartó szervezetként való jóváhagyással.

2. A szervezet jóváhagyott hatásköre kiterjed a megfelelő légi járművekkel és/vagy komponensekkel kapcsolatos kompetenciákra.

3. A szervezet létrehozott egy olyan jelzőrendszert, amely biztosítja, hogy az üzemben tartó, az üzemben tartó illetékes hatósága, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezet és légialkalmasság-irányító szervezet részére bejelentésre kerüljön a légi járművek vagy komponenseik állapotát érintő minden olyan esemény, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.

4. A szervezet saját kézikönyvet dolgozott ki, amelyben részletesen bemutatja valamennyi eljárását.

G. ALRÉSZ

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

T.A.701. Alkalmazási kör

Ez az alrész azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a T.A.201 pontban meghatározott feladatok ellenőrzése érdekében az M. rész G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezeteknek az M. rész G. alrészében foglalt követelményeken túl teljesíteniük kell.

T.A.704. Légialkalmasság-irányítási kézikönyv

A kézikönyvnek - az M.A.704. pont előírásain túl - be kell mutatnia azokat az eljárásokat, amelyek révén a légialkalmasság-irányító szervezet biztosítja a T. rész követelményeinek való megfelelést.

T.A.706. Személyi feltételek

A személyzetnek az M.A.706., valamint az M.A.706. c) és d) pontban foglalt követelményeken túl elegendő ismerettel kell rendelkeznie a harmadik országokban hatályos jogszabályokról.

T.A.708. A légi alkalmasság fenntartásának irányítása

Az M.A.708 pont ellenére, a T. részben foglalt követelményekkel összhangban üzemben tartott légi járművek esetében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet köteles:

a) gondoskodni arról, hogy a légi járművet szükség esetén karbantartó szervezethez vigyék;

b) gondoskodni arról, hogy valamennyi karbantartási feladatra a karbantartási programmal összhangban kerüljön sor;

c) gondoskodni a T.A.201. 1. f) pontban foglalt kötelező információk alkalmazásáról;

d) gondoskodni arról, hogy a karbantartás során felfedezett vagy bejelentett összes meghibásodást a karbantartó szervezet a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavítsa;

e) koordinálni a tervezett karbantartást, a T.A.201. 1. f) pont szerinti kötelező információk alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezték el;

f) kezelni és archiválni a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a T.A.201. 1. j) pontban előírt adatokat;

g) gondoskodni arról, hogy a módosítások és a javítások a lajstromozás szerinti tagállam követelményeivel összhangban jóváhagyásra kerüljenek.

T.A.709. Dokumentáció

Az M.A.709. a) és b) pont ellenére, a T. részben foglalt követelményekkel összhangban üzemben tartott légi járművek esetében a légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható karbantartási adatokkal, és azokat fel kell használnia.

T.A.711. Jogosultságok

Az M. rész G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet a légi üzemeltetői bizonyítványában szereplő légi járművek tekintetében elvégezheti a T.A.708 pontban meghatározott feladatokat, feltéve, hogy a szóban forgó szervezet rendelkezik T. résznek való megfelelést biztosító, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárásokkal.

T.A.712. Minőségbiztosítási rendszer

Az M.A.712 pont rendelkezésein túlmenően a légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségbiztosítási rendszer keretében figyelemmel lehessen követni, hogy az ezen alrész szerinti összes tevékenység a jóváhagyott eljárásokkal összhangban kerüljön végrehajtásra.

T.A.714. Nyilvántartások vezetése

A szervezetnek az M.A.714. a) pontban foglaltakon túlmenően a T.A.201. 1. j) pontban meghatározott adatokat is meg kell őriznie.

T.A.715. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

Az ezen alrész szerint légialkalmasság-irányítást végző szervezetek esetében - az M.A.715 a) pontban foglaltak teljesítésén kívül - a jóváhagyás érvényességének feltétele, hogy:

a) a szervezet megfeleljen a T. rész vonatkozó követelményeinek; és

b) a szervezet biztosítsa, hogy az e résznek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a szervezet létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tevékenységével, és ezen belül a vállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba.

T.A.716. Szabálytalanságok

A T.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a légialkalmasság-irányító szervezet kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK TOVÁBBI ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101. Alkalmazási kör

E szakasz megállapítja a T. rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

T.B.102. Az illetékes hatóság

1. Általános rész

Minden tagállam kijelöli a T.1 pontban említett, megfelelő felelősségi körökkel rendelkező illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában határozza meg eljárásait és szervezeti struktúráját.

2. Források

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3. Szakképzettség és képzés

A T. rész szerinti tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

4. Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg az e résznek való megfelelést biztosító eljárásait.

T.B.104. Nyilvántartások vezetése

1. Az I. melléklet M.B.104. a), b) és c) pontjának követelményeit kell alkalmazni.

2. Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartásoknak legalább az alábbiak másolatait kell tartalmazniuk:

a) a légi jármű légi alkalmassági bizonyítványa;

b) a légi járműre vonatkozó teljes levelezés;

c) a légi járműn végzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat nyomán készült jelentés;

d) a mentesítési és végrehajtási intézkedés(ek) adatai.

3. A T.B.104. pontban említett összes nyilvántartásokat - kérésre - a tagállamok, az Ügynökség vagy a lajstromozás szerinti tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

4. A 2. pontban meghatározott dokumentumokat a nyilvántartásokat a sima légijármű-bérbevételi szerződés időszakának végétől számított 4 évig meg kell őrizni.

T.B.105 Kölcsönös információcsere

Az I. melléklet M.B.105. pontjának követelményeit kell alkalmazni.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

T.A.201. Felelősség

1. A T.1. pontban meghatározott illetékes hatóság feladata, hogy ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezen belül légijármű-ellenőrzéseket hajtson végre abból a célból, hogy meggyőződjön az e részben foglalt követelmények teljesüléséről.

2. Az ARO.OPS.110. a) 1. pont szerinti sima légijármű-bérbevételi szerződések jóváhagyása előtt az illetékes hatóság ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajt végre abból a célból, hogy meggyőződjön a T.A.201. pontban foglalt követelmények teljesüléséről.

3. Az Va. melléklet (T. rész) szerinti légi járművek felügyeletével kapcsolatos felelősségi körök gyakorlása során az illetékes hatóság szükség szerint gondoskodik a lajstromozás szerinti tagállammal való koordinációról.

T.B.202. Szabálytalanságok

1. Az 1. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való olyan lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

2. A 2. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való minden olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

3. Ha ellenőrzések, vizsgálatok, a légi járművek ellenőrzése során, illetve bármely más módon szabálytalanságra derül fény, az illetékes hatóság:

a) megteszi a szükséges intézkedéseket - így például felszállási tilalmat rendel el - a meg nem felelés kiküszöbölésére,

b) a szabálytalanság jellegétől függő kiigazító intézkedések megtételét írja elő.

4. 1. szintű szabálytalanság esetében csak az illetékes hatóság által előírt megfelelő kiigazító intézkedés megtétele után kerülhet sor további repülésre, és az ilyen szabálytalanságról az illetékes hatóságok értesíti a lajstromozás szerinti tagállamot.

G. ALRÉSZ

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

T.B.702. Első jóváhagyás

Az M.B.702 pont követelményein túlmenően, amikor a szervezet légialkalmasság-irányítási kézikönyve az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek folyamatos légi alkalmasságának irányítására vonatkozó eljárásokat is tartalmaz, az illetékes hatóság előírja, hogy ezeknek az eljárásoknak meg kell felelniük a T. résznek, továbbá ellenőrzi, hogy maga a szervezet teljesíti-e a T. rész előírásait.

T.B.704. Folyamatos felügyelet

Az M.B.704 pont követelményein túlmenően minden egyes 24 hónapos időszakban szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell az 1. cikk b) pontjában említett, a szervezet által irányított légi járművek megfelelő hányadát.

T.B.705. Szabálytalanságok

Az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezetek tekintetében az illetékes hatóság - az M.B.705 pont követelményein túlmenően - akkor is intézkedést hozhat, ha audit vagy földi ellenőrzés során, illetve más módon bizonyíték merül fel a T. részben szereplő rendelkezések megsértésére vonatkozóan."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1536 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1536&locale=hu

Tartalomjegyzék